Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1896

35s e Jaargang Vrijdag dl Augustus J806 No T049 fiOMCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ü 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Grodte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g escliiedt d a g e i ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Beproetd en aanbevo i Ion door de heeren l rof Dr Merinlére Pariji Prengruber Dujardln Bau metZ l arije BoUChOt Parijs jiieli Kath Dr Schering Kms liez liaib Ur Cyurkoweoh ky Weenon Oliliurstafarts Dr Jeobl Woeuou Jpperslafarls Dr Rohiesl Bst hef arts Dr Dai ses Parijstier Aken Diatriolsarts Ur QrOSSmanU ohlingen nitz DistrielsarlsUr Busbaoh 2trk k rankuris Dr Stelnjreber Charentou Consul Dr v AsoheubaohJ Oorfu Dr mrd Oorrazza Vonttie ADgeVille Parijs Lavabre Parija I Wille Taufkiroben CabiUot Arcachoo Fortget Lonzao OuUloneau Bor deaux lAbatUt Bordeaui Bqugavel l a Fer rière L Biraohfeld Weeoeu H Iiieber Innsbruck Hammer l lnueu f Welner Weenen AUSt Hrooton ihlechner K n natte oppuMsde Boeren noon P O bekgnd met Uutdb ea veet zoekl plaatsing ky een landbouwer op ftanneoielÜke roorwaardan Urievea fr onder Bornmer 2411 Bureaa dezer Coarant FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische WasscheriJ VAN II OPPEl llEIMFJt J9 KruUhfide Rotterdam Öebreretaerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Toor GOUDA de Heer A VAN Ü8 ylz g pMialiteit roor het itoomeu en rerreu van tUe Heerenen DBmeHgarderoben alscok alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het stoom n fan placbe mantelM veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden eni worden naar du nieuwite en laatate methode geverfd Alle goederen hetzü geitoomd oi geverfd worden onechsdeiyk voor de gezondheid en vo eni itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prjjsen 25 gedaald Te stoomen goederen aU nieuw afleverbaar in 3 dagen ï te verven goederen in eeu week Het Wlsset ea KfleoleukaDtoor EABEIfDS C 187 WABM0ES8TKAAT b den DAM telapLoon C77 kooiit en verkoopt Effectea Coupons enz SiDii BËtiEENINOËN Uitvoering fan ypeculatie ordere tot de maeat voordeelignte contlMSn W r Uitgara ran het Maandblad KORTUNA f per jaar franco per poet proefnommere koetelooe BUITENGEWONE FINALE UITVfiRROOP VAN ALI B tcg en on onder Fabrieksprijzen Deze llilverkoop duurt skills korten tijil mte ae Pry eu uummmm met daaraan verbonden n l IC ISCIIOOÜHOVEN Geopend 17 Augustus Ur de bert bwrafia tafea Jtoht Rheomatlet LendeDpynen kortom fc ff AüliBrPaliiExpBllBr Hf ut ia Bet kat tMH nm aaa la waadeii teget lr Aiihir P Hilxpeller fTat Mt aa ataada ta iader hdifeidi Mier Pili eller Frgi eo gaal 7e owl en fl 25 ds Oeiwti Voorhudaii ia da maeela Apolfaekeii en bu f A mJltar t O Rolleidain Goud Oriik vaii A liniNKM i w Koninklijke flaeliiiiale Fabriek EE mmm Ti il i l van 8ctiaik Co geveatigd te Graiienhage Urfplertlrfutl 9 en a uaby de Regentesselaan Eoieveranciers VAM l M den Koning van België INDIEiTgIj HOEST gebi uikt de t 4SS Alierwege bekroonde Werf IdberofDide Superior DRUIVEN Borst n nig Extract MELIANTHE KLAOONS an 40 CU 7 O Cta en t lerkrjjgbaiir by P H A WOLFF Drogist Markt Gmiia B n VA MILÜ Veeratol B 12 i te louda A BOUMAN Moordreehl J C KATELAND Boilrop B T WIJK OudmalcT 6000 Stuks uit fklljeta miiti neiiAr tlf f rit buitfliiImn l oh6 fKhrickt u dvi Leger Faarden Oekens j riiiiittflii tegflii üau iptilpiijt vti 11 2 75 piT atuk wopfl Hii uitvorkiitl l Daia d hke ontlijlbart dekens zijn 200 warm al een pelt oa UÜX190 oni groot dut b t fi heele paard bedekkend met wol opgenaaid en 8 brepde nlrct pflti mortM evn iilvlnc purtl witte wollene Slaap Dekens groot 140X1Ö mil w kmm nr kl m ilaohta door vaklui bointirk iin l foiit u in bat waabal aangelMidfn ad fl 3 50 per tok Koitflo anders b t l il l Ie mr I M lUk ffcw hri n bi s r lh t a Dnlen M laat Toamtiwl iirel i v loeMnillaR wi M Ihttef r unir T rfiiit uur pninyl nli B HiurwltK MUMtrlaht Oroole Staat 1 Assurantie MantachapinJ tegon ETandschade E NEDERLANDEN van 845 Zutulieu Amstrrdani Hophiaploin Itotterdaiu uidblask BO s iravi llhaür Nobolttroal 2 1 Breda Frlusoukide Alkmaar Uageetrail ürondkapltuil ooo ooo Keservea l oo ooo lletiMldc BriuidKhadeii u 500 ooo San KaalKkanq vanakart tkaai aak lagaa INBRAAK Kffeiieii lu Rmntkaat zoevel als laboedcb Wlnkel oederrn eiu VRUE PAARDENMARKT Zaterdag 17 October vonr bovengenoemde TREKKING ïfln verkrijgbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f l H loten voor no By plantaing der loten Ie en 2e Prgn COMPLEKTE BESPANNING benevens minatena 20 PAARDEN Kathi eiiiei s Kneipp Malzkotlie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMERSFOORT A HER3F00RTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitrabriek Sloom AutonuaiDoh Ifalsen Meelfabriek F9tl gebuild Melk Tarwebrood wordt rau da lijnite soortaa Um gemaakt alï6üii mot Kuivero onafgoroomdo be te melk TormoDgd btyft hierdoor minitias vier dagen Torscb uu overheerlijk vuii smaak eo is verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat EngeUch Duitsoh en gallenvorm in stuks van 6 ot 9 et 12 et in vloervorm ook van 1 et 24 et in extra fijn geknipten vorm In stuks van 7 et lOVl et 14 et en met taevoegmg van prima tafat uatuurbotcr alS Melkka detjes van 2 et 1 et Qewoon Krentenbrood wordt I ljo gebuild Melk Tarwebrooil maar met loi voe tiiig van prima krenten on nilera prima zuidvruchten vervaardigd blyft hierdoor vele dagen venob en bijz ondor beerlijk van Bmaak en iS Verkrijgbaar in bUV vorm en EngelscheD vorm in stuks van 8 et 12 et 16 et 34 et j 32 et en als KrentenboUetjes van 2 et 1 et Muni iebrOOd bruinbrood wordt van speciaal er voor geschikte besla tarwesoortou gtrabriceerd smaakt bierdoor buitengewoon hearlijk iS zeer genend en verkrijgbaar in ronden vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 et en in langen vorm eo Dg S et 75 Dg 7V et 1 Kg 10 et 2 Kg 20 et desa gewichten behalve au kantbrool worden gegarandeerd Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens besohilderd met de fabrlekstitels en W H MEURSINO Te OOüDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd n ordt een dépótbouder met klein gezin gevraagd tegen vrij wontnghuur matig vast loon plus flinke prorisie en aoo vraonten der volle on ledige kisten Aan Zenuwfijders en Zenuwzwakken W Thans is de 26o oplage versobenon van het boek vDo Zo uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorko I mlng en genezing Het doet im dit werkje is keania te verspreiden omtrent den aard der eooawzwakte bare oorzaken en gevolgen onderneht te gevou en genezing te vinden Uet handelt over het bekend worden van de Ph siologiseke ontdekking lios op de eenvoudigst deukbare wyze op ons seauwgeslol kan gewerkt worden en wel mol een succes dal zoowe een groot aautnl uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding ot discussie gegeven heeft Uet wo dt derhalve aan leder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtighsid lijdt nelke zich koiiiuorkt door liabitueele bOOtdpljn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene Uohamelljke onrust en onaangenaam gevoel verdor aan zieken die door Beroerte getroflen njn m aan de gevolge daar van ludeti zoomode aan Verlammingen Spraakvorlies of moeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en 11e reeds geneeskundige hulp inriepen on door do bokonde nulpmiddelen als onthoudlngs en koudwaterkuren Inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zeebaden geena genezing of betering verkregen eiode ul eau alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden au daartoe reden bobben wegene vcrsobünselen van voortdurend angstgevoel beneveldhoid van hoofd hoofdpUn met aauvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevena aea alten die lot de bovengeaoaaide cathegorien von zenUWlUderSbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjee ook aan gezonden zelfs jeugdige personen il $ veel geestelijken arbeid verrichten en die da reaetie ohlec der geestelyke bozigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bel bezit van bovengenoemd boekje te stallen dat franco en kosteloos te verkrijgeo ia te IseiiUjmi iisciitrargiim rikruun Slet ictirl IrüKiiimi uimuit j ii tmntan Ka ia r e uliMmr teerthlotnn Kachaltmuntm 1 ao Uafi ialnr mmrt itelt Kharfen H StoUm rm nil at tllnel o f la ssMien Climtitiaiiuifii Meen imiir PUkil wit lubmtehmd tiagihinti USZ tnUUMm au Znignitx ffi Amsterdam M cl bak k Co lleiiigeweg 4j Rotterdam K R va 8AKTBN Kül Ki Korte Hoofdsteag 1 DtreCht l OBItïit PO BTON Oudegracbl b d Oaardbrng F 8 BINNENIAND QODDA 20 Aognatas 1890 Eeoige itakwerkan der Mtohioftle Gftran pioDtrg hiddra tcdert Huigen tgd verbooging vao itakgeld gskregen de overigea wilden di veoeeni bebben en dit werd door de directie geweigerd met dftt gevolg dat Bjj bedeu morgen hot werk hebben gestukt Het vroQwelQk pereooeel wu dsarop geoooduMkt OTeneeoi bet werk neder te leggen L e stuken loopen lange de etra t te wandelen tiieiorenavond hield de R K Volkaboud ftfd Ooada oenebuiteogevone vergaderiog in do aaal Kaostmln der Sociëteit ÖDiGenoogoD Ala ipreker trad op de beer Van Rgtwgk vooraitUr van den R K Volksbond te Kottordam De vergadering die flink beaocht waa werd door den voorzitter met gebed geopend waarna de tangvereeniging bet BondeUadt liot hooren De secretaris las de notalen ran de vorige vergadering voor die onveranderd werden goadgekeord De voon uam io het voord om een woord van dnok te broDgen aan den heer Taa Uyiwük voor de bereidwilligheid waarmede dece weder bier alt preker wilde optreden Het doel decer voripadering aei de vooriilter is aeker vooreerst bet oprichten van twee ooder afdeelingen van den R K Volksbond Nooit ipoeteo w solirooraen te erktareo dat w j lid zyn tan den R K Volksbond aUlt vartroaweo in bet Beetoor dat xgn beate krachten altyd zal iDspanneo om da belangen van de arbeiden te behartigen Verder tal worden oiteeageiet hoe de leden van dan R K Volksbood alhier inde gelegenheid zalleo worden gealeld om deel tt nemen aan het feeat dat 30 Ang a a te Amsterdam zal worden gefierd ter eere van bet vijftigjarig prienteritereobap van Z D H den Disscbop van Haarlem De Voor kon mededeelen dat Mgr Bottemaone door H M de Koningin R f eutet tot ridder was benoemd wat door allen metblydMbap erd begroet Thans werd hdt woord gi even aan dan haer Van Rgsw k die b oo met de verkUriog dat da Voorzitter terecht bad gezegd dat Spr aonder aarteliog het versoek had aangenomen om dezen avond op te treden Overtuigd als hg i dat van alletereenigiogeo alleen de R K Volksbond den werkman heü kan aanbrengee wil Spr gaarne doen wat bjj kan om du pogingen tan dien Bond te steaneo Met een woord van dank aan den yverigen Voorzitter van den R K Volkshond alfaier üst Spr er op dat hier FEUILLETON GKNKVIÈVE Wat dezen mijnheer betrefC zeide hy terwyl hy naar my wees gij ziet dat het een ongelikto faeor is Hji heeft gMn bomttag H is nog geheel zoo all hü door Jen kleermaker van tiJD dorp gekleed is Wees dus zoo goed er een klant dia oo slecht gekleed ia h aaa te nenea AU ik u eer bewya Mr Jolibots I dan moet gij aan mija vriend mr aandoen Te middan tan too tela miader goede dingen tal ik u eene glédedeeUng doan die hem genade ia uwe oogeq zal doen tinden ntgoheer betaalt kontant Hierop nam Mr Jojiboii die in een goedtf luimw mQ da mut tan een volledig pak kleeren ZeW verwaardigde hg zicb t beweren dat ik nietsteekt gekleed was eo beloofde mij dat k wet ieUvan mg zou makea Alrorans deze klaederea tebestellen wilde ik wotea hoe veel ee mij zoudenkoaten Deze zonderlinge nieuwicierigheid veel meerdan de terMkering van mgó vmnd bevestigde denkleeruaka in de meening dat hij kontaat betaaldton wordea Ik wachtte de terugkot at tan den beroemdeo kuasteaaar ast een weiaïg oUeduld af Hg kwam t dig genoeg terng om er m op dan dag waarop bet contract lou gateekend worden praohtig ea onkenbaar te doen vima Die groote kleermakers raedi getoond is wat daiavlotd van dien Bond vermag Spr begint daarna een beechoowiog over a beteekenii van den werkman in de mMtschappQ De woorden als vloek ge proken in het Paradgi in bet zweet nws aanacbgns zult gü aw brood verdienen ign niet alleen toepaseelyk op beo die bun brood met de banden moeten ventieoan Gods Zoon heoft echter den arbeid geheiligd aan Zgn voedstervader den nederigen handwerksman waa Hy onderdanig De Kath Kerk heeft verder geholpen tot veredeling van den werkmansstaad door opheffing van de slavernij erbod van lyfeigeoecbap bevordering van kuniten e wetenschappen Uit de middeleeuwen die daislere tyden tien wg joist de schoonste konstprodoctao Da gilden brachten een zegenrgk vereenigiogsleven waarop wg nagverig mogen ign Daar klonk de icboone lens vrgheid gelykheid en broederwhaplc Wai beteekende die vrijheid Men erd ontbonden uit dan kring waarin waar gelok vinden was Waarin bestond die getgkheid Men kreeg recht om van bet leven te genieten doch de uiddaleit ontbraken om een karig stuk brt od t verdienen £ n dn broederschap waaruit bleek die Opstand tegen bet getag werd gepredikt en de klove tnssnhen werkgever eo werknemer werd kteeda grooter In onse eeuw van uitviodiogeu en geleerdheid is het kapitaal steeds toegenomeo en opgehoopt ora groote oudernemingen tot stand to brengen en booge renle te trekken doch wat wordt vergeten De zorg voor het lot der werklieden daarom moeten zy ticfa vereeuigeo om voor hnn belaageo te waken eo te stryden Doch dat vereeoigen moet geschieden op goede grond slagen Z H de Paus heeft in zgn Ëneycliek sRerum Novarnmt die in knbiuetten van torstenen in talen van ministers en itaalknndigen gevonden wordt duidelyk oi engozet hoe de verhouding van werkgever en werkman zgn moet £ en katheder iociali t heeft aan Spr verklaard dat niemand ton te klagen hebben als volgens bovengenoemde Kncycliek geregeerd werd Het ii te betreuren dat de wenken van Z H niet l eter zijn overdscht eu ego raadgetingen niet getroaw zgn opgevolgd Neen wy moeteu niet zeggen wat hebben de geestelyken met onze aaken noodig Een rg van eerbiedwaardige geeatelgken dwingt in ons land onte hoogachting af wg kunnen geen betere teidsliednn hebben Spr gaat voort wy moeten vereenigoa op grondslagen dia onvergankelgk zgn Het rereenigiogsleven moet vooreerst gebaseerd tgn op recbttaardigheid Eerbied voor het getag moet ons lieeds VOO Vsrijs bezitten werkelijk den tact om iemand eana gedaaatoterwisseling te doon ondergaan en la gij maar twintig jaren oud eijt en eene goede bonding hebt dan weten zij wel wnt van ii ta maken Myn kleermaker soheen oter zgn werk tevreden U zijn en zelfs verliet bij my zander my myn rekoDingetje overhandigd te heblien daar hij even tetre den over zijne sehepplug aU Pygmalion over de zijne waa Ka hem betaald te hebben bleef mij nog iets oter om tnyn toiiet te toltooisn en toen ik mij eindlijk in een spiegel liekeek kwa het roy voor dat ik er vermkkelijk uitrag De notaris en Naoon waren van hetMifde gevoelen Wy waren heb ik u dit al gez dF in de eerate dagen van Juli IS30 Hen faoordf in i e luobt allerlei soort var bedreigingen en gezangen De nuhtegateo zongen de redenaars declameerden de oude politiek lag te atvrvfn en de jeugdige poeiie aloeff ihor t ewst hare vleugelen uit Geheel Frankrijk Mat gfjaagd eerznchiig en zonder het Ie willen zonder het te weten reeds opgestaan was gehoorzaamde aan ODbekende begeerten Alles beefde hoopte eu wachtte Het verledens lag reeds verre de toekomst naderde met nuuche sohrmlen Bedolven in z ne treurigheid en in egne miyeiteii ver van de wereld en tan Ita werkelykheden deaer wereld onhandig en tertronwnid rju koning Karel X alcebta zyne hoveUugen en hoorde hijaa niemand anders dan cljne vlaiers Om aan bet rumoer in de stad te onuaappen bad JUh ich naar zyn buileuvarblgf h teo venteleadnn zioh veKeteo wanende De Tuilerieen waren gesloten UTwiUe vlag waa van die muren weggenomen waan tij lioh niet SMsr soa tartotnwn Èr waa als t ware eeoe lus bezielen Verder moet de ereeniging stennea Sp gemeenschappelijk overleg Nooit moet de overheid fgenot taakt worden tot inwilliging jan eiachen dit kweekt bitterheid en wraak Bncht Thans rgst ds vraag hoe en waar BiDeteu wg tereenjgen Nooit tegt spr moeMn wy ons aansluiten bg t g neutrale vereeoigingen onte heiligste belangen worden daar met voeten getreden De N N B Uond apr tegt hei bg ondervinding kan den werkmm geen heil asnbfeDgen Die bond wekt alleen opstand en ttrgdt niet toor de ware iielaDgen tan den werkman Waar moeten de Kath arbeiders tich dan bg aansluiten By den R K Volksbond Gaat vol vertrouwen tot bet Bestuur van dien Bond De gter de moed n d kracht tsn dien Bond varmogen veel y eischt geen vergoeding en behoeft geen jteun voor de penningen van de werklieden ue spreker bespreekt hierna de drievoudige kroon tan deo Paus en zegt sg beteekent een monarchale een aristooralisehe en een demoeratische kroon Qod pchonk in het Oud Verbond het olk een koning in Saul Godeiscbte van het tolk eerbied voor d6o gesallde en legde dan vorst dure terplichtingèn op Degesohiiide ie heeft geleerd hoe de vonten die verpücbiingen ztjn nagekomen Hendrik VlII Elizabeth van Engeland Napoleon e a staan daar als voorbeelden Tut straf ia de weinige macht die deu vursian thans overblyft slechts klatergoud i e gunstige toestand in ons Vaderland moet zeker gedankt worden aan deo steun dien de katholieken hier steeds aan den troon schenken De macht ia overgedragen asn de aristocratie doch hanr macht ia ook aan het dalen Qod sohyut beschikt te hebben dnt de macbt van de democratiaohe kroon tal t evieren Dan moeten wg ook onze plicht vervnilen onze beftinseteu verdedigen en toetreden tot vereenigiogen die onze ware belangen behartigen willen De kroon tal dan komen aan de democratie en dn Igdcn van ellende tullen door tydeii tan glorie vervangen worden De Spr bracht den bondsgroet ovur van raim 2000 Rotterdammers en den wensoh van tlete dat da R K werklieden Ie Gouda moed zouden hebben om de goede taak te Bteanan eo een va t vertrouwen tonden stellen in het Bestuur De Voorzitter stalde nu de gelegenheid open om den geacbten Spr inlirhtingen te tragen niemand maakte hiervan gebrnik Zeker was da Voort de UAV van allen toen bij den Heer van RgHwyk e o bartelgk woord van dank braobt en den weuffch uitte dat de geachte Spr niet voor de laatate mnal hier tou zgn oi etreden De fleer tan UyKwykduukto chtniuirote tussoben den trede des koniugi e den opstand des volks Parya hoorde diets tan RArabouitlet komen Kambouillet hoorde nials tan de beweging dii er te Parys heersehte Maar d jeugd en de liefde verontrusten zich aleehUi weinig over de tenctirikke lykste stilte en da hevigste iMwegiog Do hertog de Boispriiauz zelf diobt toen Kji zyn dienst vojhroobt had dien hjj ntinmer zon narvatlea aan nieti anders dan aan het hawelyk zyner doclitor Hij weniehte er zieh helmulijk geluk meile d t hij zoo vele gevaren of liever zoo vele hiniler aleii die zich tegen dit huwolyk terbiaven te boren grboneo wni k weet er meer van dan al die mensoiien telde hjj Eindelijk werd er besloten dat hfat hnwatykicontract onvtreeki het einde der mund Juti zou geteeken rorden bij een groot feest waarop de vrienden Aam beide aaniienlijke familifo louden genoodigd worden Kr heitoud nu zoo ooi reden om ta ze eu Wij dauaen op een vulkaan De hertog de Rolsprvsuz bewoond i in don regel en hy voorkeur een allerliefst huii te Saint t loud dat aaa het kasteel grensde Hij had te Paryscene inimo woning op de Flaoe Vend me waar bij in den win er vier a vijf maanden doorbracht oo bleef hij gedareedo de heide seizoenen de buurman van zijn koninklyken beer Zoo noodigde by zyne trienden en zijne geesitprwauteTi in dit oude gebouw welks muren by act nieuwe hebangseli Het veraieren terwyi hg de oade meubelen door nieuwe doed varrangen en tan de slaa klteer een buffet maakte en tan hst oterlge gedeelte ües huizes eene dans saai s Avonds omstreeks ten acht aie kwsm ik ar hierop den Voort voor diens welwillandawoordeu en hoopte dat de werklieden ntetdoor applani maar door eenparig toetredentot de uieowo ooder afdeelingen hun danksouden betuigen J j De Voorzitter tipCa j a aaa dat da dria werklieden die onlang W ile kaarsenfabriek ontslagen werden we Ier ügn aanuenomeo omdat tg geen lid waren tan deu N N B H De regeling tan een riispUn naar Amsterdau wordt hierop besproken De Voort dankt directeur en leden van de tangvereeniging die nog een nummer tan beste hebben gegeven Hg wgst er nog op dat de R K Volksbond wil samenwerken met andere vareenigingen en tegt ten slotte dat da R K Volksbond zich niet ten dosi stelt lauweren te behalen De heer Van Kgswglc antwoordt hierop nog even dat hier wel d elgk sprake is van lauweren te Inhalen In daten tgd van opitand en vanet tegeo geiag wil de R K Volksbond de ord eu den goeden geeet bavorderen wg stelten er oen e r ia tfl warkan ot atenn voor altaar en vtiderland Na het tingen van het oude Bondstied sloot de voorzitter de vergadering Tot da onder afdealingen wsarin ook R K niet leden tan den R K Volksbond werden opgenomen traden tou tot de afd Uleakers zestien leden flu tot jji afd iKabrieksarbaiderae twa fB twintig Irafu Heden morgen werd bat stoffelgk overeobot van den haer J G van Dam ter aarde besteld Bg bet Hterfbuia hadden zich npgtateld het bettunr en Ifden der K leer mak era Vereeniging I Onderling Halpbetoon met bet vaapda benetena eene deputatie van de mutiek der d d achutterg waarvan da overledene sedert aeniga jaien eerelid van was beide corporation net omfloerad vaandel Up de begraafplaats aangekomen speelde het mnaiakkorps der d d Nchnttery da Marseh Foiièbre van Chopio Ëon drietal kransen bedekte de Igkkist een van het mntiekknrps der dd Bchuttery eau tan dekleernmkarsveteeni ging n een van igne kinderen Nadat de kist boven de geopende groeve was nedergezet nam de heer J U Arenti tffilr meester van de muziek der dd bchntteTg het woord die den overledane dank taida voor hetgeen bg had gedaan voor genoemd Mutiakkorpa lerwgl bg hem dank zeide voor de goede raad aan hem gegeven j Mh i na nam de heer 1 J Grootendorst Too rtilier van de Kleermakers vert euigjng 0n derliag Ilolphatoont het woord die den overledene herdacht nU vakbroeder en benf daar bet eera maar sleohls weinig tgd voor myn patroon en toen allen by olkaudnr wares liep het zoo dat ik er ea betast werd le authentieke acte de opperste wet van deze beide buiten mat een luide n duideiyke stom voor te lezen Daar iedereen reeds vooruit wist wat ik zou lezen vrstigde men er niet teel aandacht op maar te n Ik uo ver kwam dat ik den naam van da stirtBvrouw vaa Menldragon moest uitspreken beefde myne stem eea weinig en keken myne oogen onwillelcourig rond waar de ehooito Uenetitvti zich bevond Kg zat geheel achtoraf op de acblerite stoolen maar hare iMvatligheid on hare schoouheid die schrandere glimlaoh en die blik vol vuur hare hekoortykhoid in t n woord brachten haar al spoedig op die plaam welke haar toekwam eo wel od d eerste To9U ik met de lezing van het stuwersed wai moeet or geteokend worden en nu ipi ik de oer de pen aan den bruidegom aad d bruid aan do ouders en aaa ds grootouders aan to hieden lerwyl ik hun de plaata aauwers waar iedereen yn naam raoesfc zettun betgeen de eea met eene haastige on aebtelooze hand de ander met deftige letter debd terwyl do oudere dames ur bare titelt en hsiir voornaam duideiyk op sebreVen en do jongere er slechts enkele onleesbare letters op kiabbelden Na al deca iiaiien kwam de twurt aan Genavi ve ij Jag er in haar wil gewaad uit om te stelen en m jfltgbeid van de palricisoho en do eenvoud van hat boerenmeisje vereeaigden zich in een bekooriyk entrant Zy nam de nm Ifl banden en vroeg mg w9r zy moest teekeadr jr r rwrraV J