Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1896

GEKLEUKDE E A ÏS A S OX S met 20 kortlog A van os At KWweu E 73 73a OOUDA paaaeha machten veroorlooft gezamenigk in Kottstantinopel op te traden De Duitsche regaering sal ieder roorstel steunen dat door da betrokken BOgendheden is goedgekeurd doch ig aal aad haar besluit rastboudeo om salf geen oorstellen te doen De onderbaudeüngen tuiaohea de mogendheden worduo geregeld voor teiet aegt de DailyTelei raph c Toor na woord nn dtok bncht d nrdar t keaneD gaf wat da Tereeniging en nieit fergflten z üne kinderen verloren haddeD doch d herinnering dat hg T ni blgren Toortlevrn wa de fereeniging tot trooil De neer J A Donker echoonzoon van den orerladdDe nam daarop het woord dankte allen roor de eer aan den oterledene WweMD Hiermede was dece plechtigheid aigeloopen die door een groot pabliek werd bggewoood De beer W Kromhool Cz waaricfanwt in Arebitectnrac voor de wyze waarop de St Janskerk te Gonda partieel wordt gereetanre rd Het opknappen zooali tbani geRchiedt 7 bI de initortiog niet verbinderea Een reetauratie in optima forma der conitractie deelen kan alleen de cataitropbe roorbomeo EIet ia Toar deie kerk met baar praohtige glacen mooi koor en goed bewerkt booten plafond te wenichen dat bet kerkbeetour tot een intelligente reatanratie orergaat waartoe bet ryk mede zön atenn zoo moeten Terleeaen Naar berinnariog ran rroegere toevallige ontdekkingen moeten onder de witiellaag op enkele pylere beiobilderiogeo gevonden lyn die dan ereneeni blootgeateld kunnen worden De8t Bavokark te Haarlem geeft bet bewyi dit ook in een proteitantacbe kerk klenr goed doet en de itkwail niet het eenige redmiddel behoeft te i lijn om een proteatantich cachet te bewaren c De oorrarpondent dar iN B Ct c te Batavia aeint onder dagteekening van gieter Men verzekert dat in Iritanant kolooel van dan generairn aCaf C P J van Vliet benoemd ia tot gouverneur vin Atjeb en dat de benoeming zal inga na bat varitryken van zyo verlof Aan het Teralag der Oemeente Goada over 1895 ontleenen wj hel volgende Overeenkdmitig het beelnit van den Miniater van Uinnenlandioha Kaken vau dan 28n Mei 1868 wolden bier de volgeode opgaven ingelaacht Dianatjaar 181 4 Tabel betreffende het getal armen rechtatreeke door genieentabeituren zondertaeachenkomit van armbeetnrvn ooderateand en Ie dier zake gedane uitgavenen outvangaten Getal armen welke gedurende den winter ot ileabla uu en dan tint of miermaleu werdenondarataund a hoofdan van gaiioaen 851 b eenloopende periooen 1 3 Uitgaven Uodaraland van allerlei aard tiet in geld maar op udere wyze of in natura lot een gelde 3063 95i m4 95j 4100 l a3 81 22535 44 5864 20J f waardig bedrag van Bezoldiging van geneei heel au verloikaudigen Koataa van verpleging van krankzinnigen in geaticbten voor deie Httbeidiün aan intatelliDgen van naldadigbaid Totaal der aitgaven Ontvangeten jjubtidiüo voor de verpleging van behoeftige grankainnigeo a van de Provincie f 957 37 b het Kyk 765 90 Totaal dar ontvangiUn f 1723 27 Getal armen die door bel Unrgerlgk Armbaituur zyn onderatannd booTdiivian haiignin a gadureftda het geheale jaar onafgebroken 43 b alleen gednranda denwinter of tleobti nu an dan Mna of meermaloa 78 Totaal UU I7 15 32 recte Spoorwcgverbhidliigen fni t GUUÜA Koiuerdleiist 1890 AauKcvangeoU Mei TUd vao Greenwicü a o 0 0 U l I U V OO 1 Ml 7 U 7 h Hl 51 11 1 1 1S M K 11 3 II M 1 4 1 I 1 44 4 iM B O TT D AM SOU Dl 8 40 47 8 S4 D l 10 7 I I 7 M 7 7 4 Ti i T1 10 i l t i t M Oottda Uoordreeht Nieuwerkerk OapaUa ttotlardMB e ftotterdaa Oapelle Kieuwerkerk Moordrecht Oottda 10 7 47 1 7 i O 1 4 I 0 ll iO 1 7 1 0 11 47 1 07 7 4 DEN HAAS OOUDA OOUOl DEN HIAO 9 87 10 18 10 48 11 15 W 18 1 8 1 7 8 47 4 46 H 8 84 7 14 i t e 8 54 64 ll 11 1 40 4 67 01 0 0 U ll 1 4 08 1 15 11 6 l OS 6 0 l 0 48 U SIlr 11 4 14 4 1 08 1 67 4 17 6 6 S 61 7 44 1 8 68 lO S 11 48 Haire 5 617 80 7418 0 9 19 4 lotll 11 1 1 1 44 3 40 4 04 4 8 6 17 1 7 18 7 Voort 6 67 r IIU7 1 41 4 8B 8 18 34 Oouda 7 80 8 Ker U 7 4 8 47 Zegw T 8 6 Vootb 8 07 a 08 Hage 8 1 D ia 10 7 Z Ze tw U 10 8 1 86 Zer M a a ♦ Ooada 38 IM MS 8 18 9 47 10 1810 64 U OI 18 68 8 17 3 14 4 Btopt te Bleiiwgk KruUweg en Nootdorp LeidaoheDdam en Hekeodorp U TE E C H T 0 O U D A ülreohl SS f 60 8 10 10 38 11 88 l Sk 081 6 4 46 7 60 Woerdea 6 8 11 10 11 B6 J 4 1 BS Oadewaler7 07 la t 10 1 4 4 oada 7 1 a 4 10 10 M 44 U 1 1 U l 8 414 37 8 17 7 0 Ol DA lIT 0HT 10 67 1 6B O 8 17 4 86 11 U 87 11 46 4 11 46 1 17 3 08 8 60 8 07 10 17 lt i4 10 41 n 07 Uoada 6 7 15 8 0V 10 1 Üudew 6 60 Woerdea6 6a 8 1 Utteebl 18 t U 8 41 14 10 81 op t beUog ran den Uodbonw wnran berekend Hen siat dat echter soo niet iu Er wordt rerwnebt dat dft maerdarheid dar algaoMne mden dlb alle warden geopend zich eranieer I T I O A U a o C D A 10 41 1 4 i n 11 11 1 4B B e TV UA AMSTEIDA U a 10 67 11 10 4 11 10 6 1 U U 1 7 7 14 Ofiada iailaidam O Uitgaven Heritetliog enz van bezittingen en alle kotten ffti bebe r 1084 58 Ooderitand an io geld 1 2448 75 allerlei aard g ldtwaarda 1347 49 Andere ottgareo 125 98 Totaal der uitgareu 5006 81 ODtTangilcn iieutflu Tan efffclen o aitutaande knpitaleo tinr f 260 50 ColIecliB D andere giften eo bg dragen f 705 U Subiidie ran de Qsuiefute 3680 85 Voordeelig teldo ran rorige dieuBtjareo Andere ofitfangiteo 160 23 Totaal der oDtvaogiitea i 4H00 70 Qenootaebappen die aan scbaoiele armen ondemtAnd rerl pnen Uilf ren Tabitha 248 72 Sticbtiiig ran Fyije Willem Pautr 132 50 Ft K natelling van Liefdadigheid 550 Vrouwen Bi Elisabeth 525 De Vereeniging onder de tioipreuk tTot balp derrronwenf welk ann 27 kraamrroaweu onderstand Terairekie tot een bedrag ran f 337 88 CommisNëu dia g duraude den winter aii deetingeo doen ran lerenimiddelen en braaditoffen Uitgaren Commissie ter liereidiug en nit deeliag an soep f 2143 63 Oommissia tot aitdealiog ran warme ipÜR bebooreoda tot de H K Qemeeute 1366 30 De Werkinrichting tot wering ran bedelary welker uivaren bedroegen i 5395 58 Het lüenooticbap tot bulpbetoon aan eerlyke en riytige armoede helwtilk aan 30 perionen werk reracbafte en daartoe besteede f 77D 75 De gesameniyke uitgaren der in dit erslt opgenomen loitetliugen raa Weldadisheid ten f 04116 29 behoove der armen beliepen Wsaraan behooreu te wor den toegevoegd a de kosten van de GemeenteApotheek 4100 6163 81 Totaftl f 107445 05è b de jaarwedden van geuees heel eu verlosklindigeo metde praktyk der armen belabt c de koflteu van verplegingrau arme kraakKiDoigen Meu meldt one nit Ètodegraveo Uy de gister gehouden beratemming werd tot lid van don Raad getfseu den heer W Turkenburg met 133 strfnmen De heer G van Muiswinkel vei kreeg 112 stemmen Hot aantal kiezers bedraagt 438 zoodat de opkomst weer zeer alecbt was By eene harddrarery to Voorborg roor paarden van zeaaen klaar behaalde W Verboom te Haastrecht dpo 3en prys met Victoria beryder J Q Matte De beer D Muyderman art te s Urarenbage is benoemd tot gemeente gcnoevbeer te Hertdrik Ido Ambacht ter rerrangiug vtn den oaar Derg Ambaibt rertrokknn beer £ A Faüel In de jongste raads ergadering te Berg Amhaoht is de ge meen te reken ing roor 1895 goedgekeurd eo raotgeateld Zy bedraafit aan inkomsten f 15487 81 aan uitgaren f 14661 45 £ oodat bat batig slot bedraagt f 826 36 De Haagsche klompenschutter Doy sateyu vterd gisteren één uur nit zgn beohtenia welke hy een 14tal dagen in het gebouw ran den RChuttorarand op de Groote Markt ondergaan 10 10 l t7 U 4 U ll U 0 8 i5 1 S il 11 1 g si 10 11 10 1 IO 10 10 41 10 4 l lt It O 10 11 6 87 86 7 10 17 7 1 8 86 7 8 8 81 8 48 9 04 8 0 7 61 0 Bt 10 17 114 had oiiUlagen Voor het gebouw stond eenlandaoar waaHo de schatter natat zgo geeat erwanten plaats nam Nadat hg zijn pantoffels roor de klompen die men roor hem had medegebracht rerwiaiteld had maakte men met den ontslagen arrestant een rytoer door de stad Hy hatl ia het rijtuig fen bonding aangenomen waardoor xgT zonderling schoeisel het meeat de aandacht moeat trekk n In rerbaiid met de in den Gemeenteraad ran Uilrersnm ter tpraPe gebrachte voortdurend toenemende postpapieren potloodeobedelary aldaar ooodigt de commissaris ran po itie gelet op bet ran bevoegde yde tot hem gerichte rerwyt dat door de politie upoovoldoende wyse wordt gewaakt tegen het renten gelet ook op den onboudbaren overlast dien de burgerg by roortdoriog onderrindt van vreemde kooplieden die op de weigering om te koopeo zich niet ontzien op de ingezetenen te soheldea en ben door booding eo gebareo te beteedigeo en overwegende dat de grenzen ran zulk driest optredeu thans aön bereikt so bieraan gestennd dooreen ptsseodb verordening ran politie een einde behoort te komen f de ingezetenen dringend en beleefd nit aan beo die een gift wenachea te ootraagen te willen uitreiken een papieren bon waarop alleen staat uitgedrukt de waar of lereosmiddelen welke roor die bon konnen worden ingeruild by dan mede daarop vermelden leverancier In tyden ie Oostenryk HoLgarBe niet coo zwaar betocht door onweers en hagelbuien wolkbreuken orkanen eo orerstroomingen De berichten uit Tirol Salzbnrg de beide Oostenryken en Hoogirye luiden droerig In Hongarya zyo de Waag de Donan en de Leitha op eraobeiden plaatsco buitea hun oereri getreden in Tirol en Salzburg zyn door orerstroomingen groote rerwoestingeu aangericht Vsn de sioornia in bet terkeer op den Gisela spoor weg hebben we reeds gewag gemaakt De nniaarsoogst ia op rele plaatsen geheel rvrnield geheele wooden zyn ondermynd en weggespoeld By Weeoen staan de velden blank Zaterdagavond heeft er zwaar geonweerd zoodat kelders eu lage buizen onder water gvtet zyn het tram enepoorwegverkeer is hier eu daar gestremd In Iichl zyn aan oogst eo boomen geweldige verwoestingen toegebracht te Meidliog is in de Wien een jonge laadschapacbilder Bombück genaamd verdronken doordat een ronder onder hwi wprd meegesleurd Van heroogde zyde schryft men Gedurende bet laaiate jaar zyn belangrijkewgzigingen en rerhoteringeu gehracbt in dererpleegwyze van den Nederlaudachen soldaat Vroeger werden enkele artikelen als peulrrnchteo gort en ryat roor het geheele legerio eenige perceelen aanboatred terwyl deoverigelerensmiddeleo enz door aanbesteding aankoopete in de rersohillende garoizoens worden rerkregen Io elk garnizoen was eene Voedingscommissie welke de belangen ran den soldaat ophetetii der roeding had te behartigen eu die zorg droeg voor de aaoscbaffi gqn ter plaatse Thabs worden bebalre do rermelde artikelen o a ook inlandsob ipak en gebrande koffleboonen voor bet geheele leger aanbesteed terwyl oor aardHppeien groenten en krotdenierawareo melk enz in en regel ook asnbestedingeo worden gehouden en de contracten aan de goedkeuring dea Ministern zyn onderworpen Werden voorheen de eerstgenoemde artikelen door de lererancTera naar de garnizoenen rertonden thans wordt ook het stelsel beproefd om voorraden in een algemeen ryksmagaEyn te Amsterdam op te slaan en van daar oit naar beboette de garnizoenen te voorzien Dour al deze maatregelen ia een rinoiger concurrentie uitgelokt en ia mser contact met de groothandel verkregen 4 0 4 17 1 4 11 4 0 O 10 4 7 7 ao 4 40 4 B0 4 17 8 04 8 10 I S 44 1 44 I B4 01 1 08 14 4 7 AH ItklO 7 18 1 AKitardaae SL Oaada 7 Vooral wordt het nieuwe steltel toejuicht omdat de officiered van den troep veel minder eigeiityk in het geheel geene bemoeiingen meer hebben mei de rerzor g hoBwr manaehaf pas en voorts wordt de hoedanigheid van bat spek en ran de kolfie byzondar gepresen Dat op last au den miuiiter van oorlog nitaloitend inlaadsch spek moet worden aangasebaft dat door een deaknudige coamtasie van intendanten wordt ekenrd is waarlgk oen ran de grootste en teveos meest gewavdeerde erbeteringeo welke in de laatste jaren in da roeding ran den soldaat zyn gebracht Werd nn n ia uke bet rlaeach dat nietott eigen militaire slechtergen wordt ontrangeo eene eren groote eo doeltrefieade verbeteringiugeroerd als reeds roor bet spek heeft plaatagehad door reel jonger eel swaarder eominder m er ree te eischeo dan ion werkatgk io eene groote leemte en in eene dringendebehoefte worden voorzien en terens was daneen einde te erwscbten ran dao jaranlangenrrucbteloozen strgd tegen aannemers dia reel te lasg insebrgveu op bat eel te weinigeischende contract dat o a helaas ook geeneboete oplegt by de alkeoriog ran de MBgtboden levende beesten A Te Eaaclaire in den Amarikaanschea staat VTisconsiu stortte kort geleden eea ot coocertgeboaw waarin een aantal werkltadnn berstellingen verrichtten plotaeliog in Ren werkman werd gedood terwgl vgftien aaderan boewei zwaar gewond er het leren afbrachten Verscheidene slachtoffers li ao by da afzending an bet bericht nog onder da puioboopeu De rorige week bad de vrouw ran den dorpshoefsmid Ferrin in het Franscbe 275 inwoners tellende dorpje Boinrille een apeeavarken goilacht en het dier in een koperen pan gebraden Verscheidene buren profiteerden ran hnn maat terwyi joffrouw Parrin een groot gedeelte van de rleeaehgelei weggsl aan kennissen en rrienden Allen die rao bet gebraad gegeten badden ertoooden weldra hevigs ergiftigingsrerschynaalen De 78 jarige burgemeester ran bet dorp de landbouwer Mathieu is Zaterdag orerledeo zgn zoon ligt op het uiterste terwyi tTja kleindochter en zyn dienstbode in levensgevaar rerkeeren Ook juffrouw Perrin ligt ernetig ziek te bed baar man en haar kinderen zyn door een horige keUek aangetast Bet halve dorp is vergiftigd eu de Igdsrs zgn door de reeseiyke inwendige krampen tot razerng rerrallen De ontsteltenis te Boinrille en omstreken is groot daar de meeste slachtoffers io een lOrgwekkenden toestand rerkreren Het Igk ran de maire is Zondag in tegenwoordigheid ran ds justitie geschouwd Eergisteren is op de N gr er heidsten toonstelIj te Montpeltier io Fraokrgk een geweldige brand uitgebroken Het groote middenpafiljoeo dal ds besta roortbrengseleo der plaataeiyke industrie bevat eo het aangrenzende pariljoeu waar een boeken ten toonstelling werd gehouden zgn tot asch rerteerd Io het tweede pariljoen ba vonden zich ok zeldzame jdoor rerscbeideoe oude faïuilies in lean gegeven acbildergen van de stad Montpellier in alle tijdperken Deie kostbare doeken zgn mede in de riammeo opgegaan en het verlies is onherstelbaar Naast dit gehoow bevond zich het psoorama van Reicbsholen waar de brnnd bet eerst werd ontdekt De meest niteenloopende gemohten doen de ronde Sommigen meenen de ontploffing rao een bom te hebbeg gehoord en anderen rer klarea een rerdacht tnjet de rlocbt te hebben lien nemen Alleen het pariljoen der schoon knosien is geepaard gebleven De meeste inzenders waren niet verzekerd Het bibliolhaak jehouw beratte het belangrijkste deel der stedelgke archieven en de bibliotheek dar faculteiten 9 87 10 4 10 11 10 18 10 7 9 48 a 47 84 10 01 10 07 7 8 7 8 8 1 8 1 l 13 t lO 8 8 7 B 47 17 6 7 4 41 47 7 45 8 18 6 81 4 63 8 80 9 48 6 04 6 3a a 6 4 8 B 16 6 47 6a7 488 IS10 1010 8 8 0 e 7 10 14 10 84 41 4 11 10 7 4B t 4 11 rIAt 4 M B 11 1 1I 0 10 4 Da BMlarargaderiag Maaiwkappalgk BaUuige bahaadelda da rraag omtrent de hoadiag raa den Bond tan optichte ran de eoöparatiere nnaoigingen Verecbilleodedenkbeelden werden geopperd tot beatr ding van bet beginael niet der couparatia maar raa eeDSgdige en boiteoeporige toepaaeiog daarran waarbj meer bepaaldelijk aOrarenbage beocgd werd Op Tooretal vao Arnbara ie baeloteo dait bet Boofdbeetanr een adraa lal riehtan tot da regeering en de Tweede Kamer aandringende op wyziging der coüperatiewet eo rerbod tan den rarkoop aan darden onder atrafbedreiging De HaarleBraoha handalsrereeoigiag itelda roor aoareel mageljjk te bevorderen de opricbting Tan bandelaioformatieboreaaz Beeiotao werd d dien ain op samenwerking aan ta dringen iozike de beatrydiog van iwendalarg aa baaloten ereoeena een adrea aan de Twaada Kamer te richten aandringende op iBTOeriog vau een algemeen bandeliregi ter Nadat nog aanbevolen wai de oprichting van bandelaeocieteiten getyl da bettaaude te Arabam ia da vergadariag gaalotao Bij da politie ta i Gravenbaga ia aaogilta gedaan dat ait eea per Bollandaoha ipoor varaooden koffer vermoadalgk op het baanvak toaaehea Rotterdam en e Gravenbaga o a ontvreemd ign 15 dameecoetamee vao aUaaetof 15 agden dameetricola 15 paar achoanen 6 danaajapaonan 3 goeden dameanngeu met briljanten emaragden eo robgnen omzet 2 gooden armbanden eo etlelgke eieraden voorta 3 Italiaaniche wieeele elk groot 750 lira Qiater ochtend om kalftien agn een warktreio en aan paraonentraia van da atoomtram Haarlem Beverwgk nabg het dorp Velzen met elkaar in botaing gekomen Ken penoon geraakte ar tosseben en bekwam eaaige niet levenegevaarlijke koeoaingen De paeeagiera kwamen ar mat aeniga acbramnen af Poor de reoberchenra ta Amitardam ign aan gebandeo en aan bet bnreao gebracht een milicien die aederi 24 Jnli j l van zyn garniaoao te Uoiden waagedeaerteerd al8mede een marinenatrooe dia op 15 dezer van verlof te Willemaoord wee achtergebleven Vrgwilligdaarentegao heeft zich in arreit begeven een 1 7 jarige oldaat van de koloniale reeerva te Nymegen dia 1 deaor van ign korp wat weggeloopen Da fooraitter der aHolIandeche Maatacbappg van Landbouw de beer Baadoin ia oitgenoodigd om dael te nemen aan bet door de Hoagaaracba rageering georgaaieeard internationaal laudbonwoongrea tot onderzoek van de oorzaken van den gedrukten toeatand van dén laodboQw in alle landen tén gevolge van de daling der graaoprgien BultenlaDdsch Overzicht Praaidant Fat re houdt ofsehoon hg nog niet in dit oplicht Wilhelm U heeft geëvenaard rael van rAbu Zatsrdxg keerde hji van ign reia door Bratagne de grootste welka hg tot dusrar tgdeaa ign presidentschap beeft onder nomaa te Par s terug preiideerda eren eea ministerraad en am daarop weer plaats in een spooi wagwaggon om te Keoaan da tentoonstelliiig aan bsaoek te brengen Oaar men nooit ta roran heeft gehaord ran aan byson dera reislnstigheid bg den heer Fanre moet hg met sija officieele toeren door Frackrgk wal aan bgiondere bedoeling hebben Natuur Igk kan dit geen andere zgn dan de repnbtiek bij Sa barotkiog in hooger aanzien te te brengen Naar man legt badden ds heer Faure au agn gematigd miaitterie sich ditmaal extra veel oads voorgesteld van de reis omar BreCagna de streek ran Fraokrgk waar de barolkiog ran ofdshar trouw monarchaal en slreog katholiek is en de republiek oog niet diep heaft wortel gaaehotsD letK ing Haafp da president die met bfW Ddarenf waardigen moed alia diners alle recepties atla toespraken ran wereldlgke en geaatelijke orarhedeo doorstond r eD terraden te zgn met het reaoltaat agner reis Volgens de radicale bladen is de baer Fanre bijua orerai gskond ootvangaa rolgens da gematigde bladen rood hg orerai geestdrift en toejoiebingen De waarheid zal ook bier wel in bet midden liggen Waaraohgnigk ebhea hier de gebruikelgke jabalkraten niet ontbroken welke het zoo gemakkalgk ralt aan een groote rolkaaehare ontlokken als het een officieele persoonlijkhetl geldt rermoedsigk was elders de rolksieifimin door da clericaaNconserratieve gesindheid meer in mineur Da Fraoscfae premier is Minister ran JU dbonw eA rei t dat nooit In de rade waarmede hg den algemeenen raad ran het departement der Vogaeseu beeft geopend heeft hg wader het program ran syn Regeering smakalgk traohtan te nrnken door te doen nitkomen dat alle maatregelen ook het groote balaatingplan legen Coch ry i als iaderlgd tegen Doumsr s ontwerpen lal rerklaren Inmiddels beeft Métioe in een andere rede te Hemiremoot in een rergaderittg ran landbonwers gehouden igo gehoor rerblgdt met de tcezej ing ran wetsontwerpen tot regeling ran landtmuwverzekering en tot lostelliog ao Kamers van Laodtwnw Zinspelende op het aanstaande beioek ren den Czaar heaft de Miniater verder rerklaaid dat bet eensgeiinde Frankrgk tegenwoordig onorerwiuneiyk is en zich zoo r at toonen aan de doortuphte gasten wier bezoek den Iraod der beide gmote Mogendheden zal bezegelen TegeIgkertgd worden officieus ran uit het Ëlystfe eo het Russiache gesantscbap weaken gegeven aan h t olk om het met de uitingeo van geestdrift niet al te mooi te maken daar dit den Caaar wel eens onaangenaam zou konnen zgn Maar als da premier loo roorlgaat Voorloopig staat raet dat op de Place de la Concorde bg don intocht ran den Czaar een groote betoogiug lal plaata hebliao Het programma van den intocht stsat echter nog niet rast In Rusland zgo eenige wgiigiugen in den wet ad den militairen dien tplicht outworpeo door een offisieele commissie Voorgesteld wordt dat de reeruten die niet lezen au schrgven kun oen vgf jaren bg de troepen en dertien iaren bij de reserve zoUeo dieuen de voorrechten roor de ontwikkelde klaasen zullen minder groot worden dan ze tot on tos zgn Van woge den minister van Fioanoiën wordt tegen rerdere ba perkiog dezer roorrechteo geprotesteerd en de Heilige Synode komt op tegen den verplichten militairen dienst ran oadarwgiers Het acbgat nu rrg wel seker te igu dat de grootrorst S éi Alexandrowiets sgn ambt ran gouveroeargeneraal vau Moaeoo zal neerleggen meu weet alleen nog niet wanneer De reden ligt sooals licht te bsurgpen is in de bside oeka oo ran den Tsaar over de ramp op het Chodjrnskoje veld De loting oor nieowtf troepen roor Coba bestemd ii Zondag in Spanje zonder stoornis geschied Hat heet dat in sommige steden 7 lfa met geestdrift aan dia loting werd deell enomeo Kr worden roorts weer eenige orerwiooitikjes gemeld op de Gobaneo io t geheel op een zestal plaatsen wa arbij 27 9pstaodeliogen bet leven verloren Meer zolteo er zeker niet gesneoreld igu waut de berichten tgu ran Spaani cbe herkomst t Zyn er dus orerwinniugen naar geweest De eerste iuscheptug vao 14 000 man troepen voor Cuba zal op 23 dezar te Santander beginnen de tweede inaoheping heeft iu bek begin ran September plaats en dan volgt de carat erie Op IL September zal de geheele expeditie van 40 000 man het sohieretlnnd bebbeu verlaten De SpaauBche regeering beeft indertijd eau aantal Cub nea die verdacht werden mi t de opstandelingen té heolen Inten arretteuieu en uaar htg vasteland overbr gen waar g in vestingen zgn opgesloten lii n U gt vullen ging men bg het arresteeren eukel op losie geruchten af xonder eenig onderzoek Negentig ran die ongelukkigen die plat oliog aan hun gezïu en ban werkkring uordeu ontrukt beriuden zieh in het fort Ki tlujbo hg de Afrikaaoscbe vesting Ceota Een hun aer heelt uit naam ran alle gevangenoo een request gezooden aao de Koningiu Regentes wsarin hg bno toestand schetst en de ger ade der Koningin inrospt hy raagt als i a gunst dat hg en zgn medfger ogpnpn roor den raobtar worden gebracht opdat zg welen waarvan men hen beacbnldigt en hun onaehotd bewgzen kunnen Da Daily Chronicle c meldt dat de Ëngelsebe regceriug het voornemen bevft de Soedaneesche voort te zetten tot Karthoem en Lado Wadelaï ten einde een rereetiging te bewerki llingen met de eogelsobe troepen die ran ganda komen en het geheele Ngtdol te bezetten Kseds is een kaoonneerboot zonder groota moeielgkheden den watsrral gepasseerd bekend onder den naam ran Groote Poort De Ngl stggt voortdurend Men hooj t dat de overiSe booten orer eenige dagen ereneeos zullen opstoomen De berictitfu nit Kreta geien den indruk dat de toestand er nog lang niet bevredigend is k Zihni pacba heefl een onderhoud gebad met de ChristeoafgevairdigdsQ wieu bij mededeelde dat de sultan in enkele hooper eischen een schending taig van zgn sourereine rechten en dat deze daarom niet kunnen worden iu gewilligd De afgevaardigden verklaarden dat zg hun eischen haodharen De tgd van onderhandelen is roorbg het is no tgd om t eslai n te nemen De Beriynsche eorrespondent ran de Daily Talsgrsphc meent dat de toestand op Kreta thans geheel adderk Ma zgo als Engeland niet het blokkade voorstel had rerworpeo To b acht bij da zaak nog niet hopeloos In officieele kringen in Duitschland gelooft men niet aan de mogelgkheid eener afitonderiyke overeeokossst tttsscken Kogelaid Rusland eo Frankrgk maar men zal verbeogd sgn te vernemen dat deze drie mogendheden eea ontwerp hebben oi maakt dat aan alle £ nro Beur van Amslenlaoia Vorkra alolkra IV 1 100 IO i oV lO tt 81 M l 88 V S V e 8 l 8 loa i 18 l l m 89 lOt 7 48 80 1 801 B19 lOOl 88 10IV 80 IS7V 48 9 ioov I3 87 10 V 91 101 i 185 BS 188 97 89 77 7 lOlV 101 99 1441 188 10 99 40 101 9 1 91 18 108 104 4 10 lü l t l SOi 107 107V 108V 10 U UQU9TU8 NaDBauHO Cart Na 1 W S i Uto dilo dito dito dito dito 8 HOKDia Obl Goudl 1881 88 iTaui loMbrljviiig l8ftS 81 6 OoaTua Obl in papia I8SS dito in eiWer 1888 8 PoatvOAL Oblin met coupon 3 dito ticket 8 ftoauan Ubl Bionenl I8 4 4 ditoOeconi 1880 4 dito bij Rathi 188 4 ditobijHopcl88ll 0 4 dito in goud leen 188S 8 dito dito dito 1884 S SuKll Perpet Kkuld 1881 4 Tcaiau Oepr Conv leen 1810 4 Oee leening eerie 1 Geo leeninK erie O ZviD n Utp V obl 18 8 8 UaiIOO Obl Buit Soh IStO 8 VaHazoau UbL 4 onbop 1881 HuaTiaou OtiU i tioii 1815 3 ttonaaux Sled leon 18t4 3 Nao N Ut lUndelif uni Arendvli Tab Mg Oertificaluh D ilHaatieheppü dito Amb Hypothe kb pantlbr 4 Oalt Mij der Vorstanl zand Or Hjpothoiikb paudbr 9l i Nederlandiohe batik aaud Ned Hendelmaa h dito N W k Pao Hjp b pajldbr S Roti Hypotheokb pandbr Utr Hjrpotheekb dito 8Vi OoetlKa Ooat lion bank aand Buil Hypotheekbank pandb 41 Amuix Kquil t potli pandb 8 Uaxv L O Vr Lion oert 8 Nan HoU U Bpoonr Uij aand Hij lot Kipl V 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atrik Bpm und 8 dilo dilo dilo 1891 dilo 6 IvwaJpoorwl LBB7 8 A l bl S 2uid IUl 8p mü A H PoLBM WarMhau Weeoen aand 4 aoiL Or Hum 8p Mü obl 4 Batiltohe dilo aand Kiatowa dito aand t I waag Dombr dito aand SKunk Ch AiowSp kap obl 4 dito dito oblig 4 Auaaixa Oeut Pac 8p Hij obl 6 Chic fc North W pr C v aand dito dito Win 81 Poter obl 7 Denver fc Rio Or Spni otirt v a Illinoii Central obl iu goud 4 Loaiav fc Naah villQ ert v aaud Uexioo N 8pw Mij lehyp o 8 Hiae ICanaaa v 4 pot pref aaod N Tork OnUrio k Woat aand dito Ponna Oliio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud S 8t Paul Uinn fc Maait obl i n Pao Uoofdllin oblig ü dito dito Lino Col Ie byp O 5 Oanida Can South Cort v ai nd Vin C Kallw fc Nar Io b d e O Anaterd Ooiiiibua My aand 1 Rolterd Tramwng Maats aaod Nao Stad Amalerdam aand 8 8tad Rotterdam aaml 8 dlLOla Stad AnlworponlBI i t 8ud Bruiaol 1888 HOHB Theiat Kegullt Oeaelllch 4 117 Ooarnia StaaUleening 1880 lil K K Coat B Cr 1880 8 I 18 SriKja Stad Madrid 8 1888 S3 NiD V r B Hyp 8p ibl eert 11 KEIMIMtSGE iXG De BURÜKMEESTBR ran GOUDA brengt bij deie ter keiiiiii ran de balaDgbebbeoden dat door dea Heer Direetaar der Dire te BelutioseD eaz te Rotterdam op deo 18 Aag 189i eiecutoir ia rerklaard Ëeo Kobier oor de faalaating op bet Per oneel dieoat 1896 97 No 6 Oat roorineld Kobier tar inrordariDg ia geiteld ia baadea ran de9 Heer Oat aogar dat ieder die daarop roorkoaat rarplicbt ii zgneD aanalag op deo bg de wet bepaalden roet te raldoen en dat hedao ingaat de taiaga van Drie Maanden binnen welken ae rrclaniei bebooren te worjen ingediend Uooda den 20 Aaga tnB 1896 De Hnrgameeater toornoemd De V H O v s ITERSON 1 D BnrgerlUke B t and aEBOREN 18 Aug Jobanaa Maria ondera O J de Jong on O de Joog 19 Cbrlatin Cornelia oadera C f a Laaowen aaU D rao Dombnrg OVfiRLÏDKN 19 Aug A M J dk Vries 7 m 20 J P Simonis 4 m GEHUWD 19 Aug A W Quae en A J Hoogenboom A Kompeer en W dan Blanken O ran Leeuwen en A E Uinaondyk J fleparoo en J JoQ neal N de Hoop o MoteieU F J vnn d Pavoordt en B A G Fratkïn Reeuwllk OëBOKEN Maria Adriaua ouders P vm Leeuwen en A Bunnik Uarrit ondere L den ffoudyker en N ran Vliet OVERLEaEN W de Borst 63 j M E Niekerk 67 i MARKTBBRIGHTBN Oouda to Aug U9R Granen met veel auroer raa het uieuwe gewas niet dan toi Uge prijs t verkoopen Tarwe Jarige o6uwMjhe 0 40i ti fiU Mindere ilito ƒ 6 10 A ƒ 8 30 Afitykfutlti ƒ S lt fc 75 N Zoeii wh ƒ fl 4 fi SO Kokkq N teeuwtobfl 4 4 4 S ftiUer S ftO a ƒ 3 B0 Huitenlaiidtoba per 7Ü Ie S SU k f 8 S0 Oant Winter 3 10 a 4 Ï5 üomer 60 iï + Chafaltiar ƒ H f fi SS Ksrer oer lieat 3 7B i f S tK per 100 kilo 6 a 9 40 HeuDopzaa fl tnlendadb 1 f 1 BuitenlaudMhe f S O ik ft ÏK Kansriasaatt 8 7 80 KouUaad uieu ƒ 7 50 1 7 60 Krwteu Kookerwleu Ji NiBt kokende ƒ ü HuitnuUntUahe voererwten per 80 Kilo 4 ƒ Itoaiten Bniine boooen i Witte boonm 4 f Dairsnboonen i PasrdenboooeD 7 4 ƒ Maii per 100 X ilo Bonte AraenkiunjHibe f 4 SS 4 4 S0 CinqasoUne K IB k 5 75 PoMoiau 4 75 4 6 Vekhirst Melkvee weinig sanvoer haedsl eu prijun matig Votte varkens goedeSuwvoer haodol ryi wol 15 a 17 ot per half tCÓ Biggen roor Engeland goedo aaavoer haudel mati 14 4 15 ot per half KO Magere biggen goede aan oer haodül matig 0 40 ü O BO per waek Vetts fohapen red aanvoer handol aleedi flauw 14 i f 9 WeilaaiDieren weinig an voer handel red i Nunhtera kalven eenige aaovoor handel vlug ƒ 7 k IO raikSlveren weinig isuvoer Itsndol nauw id a Koltkalveren 10 i 15 Vachten Wo ü par KM Aaitgevoord KIS partyen kans Handel vlug lé uat 85 ft 87 e qua S0 k lis Zwnardore i NoontIIoMaodacha 81 4 l4 Botur re l aanvoer handel vlug Sioelioter 1 80 4 I IO Weibottr 1 A 1 10 p Kilo 352 Staats loteriJ Sa Klaaae Trekking rau Donderdag tO Auguatua 1891 No 6064 6000 No 68 en 8359 icdai 400 No 18991 100 Pr ljeeii ran 41 481 8008 8080 8198 10888 ISI94 18ll7l I9S7D 888 3081 8919 S4i8 11003 18948 18139 19181 lUS 8079 0888 8874 11188 18686 18888 19887 1886 8881 8883 8876 11174 18788 10888 19981 1147 8970 8889 870 1 11609 141171 I08 19990 1348 4004 0938 8784 11688 14686 17410 80138 1481 4440 978 9007 11681 14888 17808 10978 1670 4878 7079 9688 11880 I68IU 17808 10411 1717 49 84 7170 9798 18188 16889 17986 90480 1884 6077 7888 9810 18818 18768 18847 10688 Itll 6478 78JB 40168 18377 16884 19489 10688 1946 tlni 8198 10168 1S61I 6938 19481 10471 ADVERTENTIEN Heden orerfeed op den ilui e LaaaHuaau tot onae diepe droefheid onza geliefde Broeder UEHNAKUUH PKLETIKR in deu ouderdom van 07 jaren Wed J A VA8 OB OARDE Pai anaB Wed A VHULANDT PaLKIBB Urin N H 19 Angnetna 1800 nm FAARDEmtAEET Zaterdag 17 October XaiOTSI T roor borengenaemde TREKKIMQ zyn rerkrygbur by A BRINKMAN ZR Prijs per lol f 1 U loteii oor f 10 Uu plaataing der lot n Ie en 2e Prüa COMPLEETË UEHPANNINO beiMTeaa ninaUna 20 PAARDEN