Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1896

35ste Jaargang Zaterdag 22 Augustus J896 No T050 Jiandteekeniag met roode lettera tel voor l op de fiOIDSCHE COURANT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsraimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 26 franco per post 1 70 Ahonderiijke Nommers VU F CENTEN TANÖART8 E CASSUTO te GOUDA is weder e CONSILTRKREX DaKeliika niCgezonderil ZONDAGS Een ware 8chat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbeylekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAR1l G Hollandsche uitgave met 27 afb Prjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen vau deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PDIEE O CDE ® tt SCHIEDAMMER Merk I NIGHTCAP GEHEVER Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz All bewiji van echlhoiil i eacliet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPK Wie zeker zyn wii do Echte Eikel Cacao te ontvangen tesamengesteld en na vele prffifnemingen in den handel gekomen ondei den naam des uitvinders Dr Michaelis yerraardigd op de boste machines in het wereldboroemdo étabblissement van GebrJ StoUwerck tj Keulen elsche Cikel eacsLö in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezande drank toot dagelijksch gebruik een il 2 theelepels van t proder voor een kop CSiooolate Als geneeskrtobtige drank by gevd nni diarrhee slecèts met water t gebraiken Yerkrijgbaai by de ToornaimMe H fi Apothekers en Ko V Ko pnetbusjee njs f 1 80 o 0 90 e 0 35 OenerMlvertegenwoordiger toot Nederland Julius Mattenklodt Amnterdam Kalverstraat 103 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheiuisclie Wasscherij VAN II OPPE llEIMEIt 19 KrtUshnde Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddeJiSt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Öpecialiteit voor het stoomeu eu verven van alle Heerenen OameBgarderoben nlscok alle Kindergoederen Hpeciale inrichting voor het stoom q van plache mantels vetireu bont enz Gordönen tafelkleeden ene worden naar de oieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uHbreiding der fabriekeo zgn de prgzeu 25c o gedaald Te stoomen go deren ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 4 V Het beste onachadelykste en ge JÊ makkelykste poetsmiddel vwh Heerea I SI en vooral dames en Klnderschoenwerk mÊm 9 de Appretuur van C M MUller Co V Berlin Beuth Str 14 Men Iett goed M lW op naam en fabrieksmerk Vtrkrrikur hy Hearsn Wlnkellsr In lehoenwark gilantsrlin É iitryHMa Mt 8Mi rui Dflpitkv W airdMHRiAnilwia Een nette oppassende Boeren xoon P 6 bekend met landb en veet zoekt plaatsing by een landbouwer op aannemelijke voorwaarden Brieven fr onder nommer 2411 Bureau dezer Conrant Het Wissel en Eiïectenkanloor BAREUDS C 187 WAKMüESSTRAAT bü den DAM telephoon 677 koopt en verhoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINQEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeligate condUiSn WtF Ditgave van het Maandblad FORTONA ƒ 1 per jaar franco per post proefnommers kosteloos 6000 Stuks uit de faltiete maspa eener der eer te buitenlandsche fabrieken over fCiiomene tonRrnaamdo Leger Paarden Dekens moeten tegen den spotprijs vnn fl 2 7ö per Btuk wurilon uitverkocht Oeze dikke onslijtbare dekens zijn zoo warm ala een pels oa 140X190 om groot dus bet geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 hreede streepen TOorts een kleine parti witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wt gons Beer kleine ileobta door vaklui bemerklmre foaten in hat weefsel aangeboden h I fl 3 50 peritok Kosten anders hel dubbele t DnldelUk leKhreTen licstellluffen worden M Imw d ToorrAAd atreki tmao tooHBdlng TM kat kodliir of ouder rtmbüurs Vlompi vt TSTOerd B Hnrwlte Muwtriaht Oroote Stut SL r a iütl B BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP Ifigfen en onder Fabrieksprijzen Deze L ilverkoop iluurl slcchls korUsn lijd Zie de Fry eu in de ÉT IjMGMS TAE TENTOONSTEILINO met daaraan verbonden fliIJWriiAnMOTriIlWCl ÜJ ülJlJl IC t§i€iiooiiHO¥i n Geopend 17 Augustus 1896 ASSUr ntie Maatschappij tegen BrWdschade m NEDERLANDEN v m utpbeii Amsterdam Sopfaiaplein Uotlerdam Zuiillilaak BO s rHVeilliagC NobelsHaat 20 Urcda Priasonkade Alkmaar Langestrsat Grondkapitaal s ooo ooo Reserves l 2OO DO0 Iletialde Brandschaden u 50o ooo Sm llut lit ij vtmkirt iktu nk tiiu INBRAAK Kft ecteu in Brandkast zoowel als inboedels WinkelKoederen enr Gouda Dink van A llBiNkMAN Zoos = 2 verkrijgbaar Maatschappif tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam ZuidtHaa 8 I Rathrciner s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel I AMERSFOORT AMERSFOOHTSCHE MACHINALE 8loom Brood en Beschuilfabriek stoom Automatische ffalaen lUeelfabriek Pijn gebuild Melk Tarwebrood wordt van da fijnste aoorteo tarwo gemaakt alUwn raet zuivera oiiafgeroorade beste melk Ynrmengd blijft hierdoor minstens fier da 1 gen versch on ovorheerlijk an smaak en is verkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard gekn pt plaat Engelsoh Ouitsob en gallenvorm in stuks van 6 et 9 et 12 et in vloervorm ook van I IB et 24 et in extra fijn geknipten vorm In stuks van 7 et I lO i ot 14 et en mat toevoeging van prima taful natuurboter alB Melkka detjes van 2 ot 1 ot Qewoon Krentenbrood wordt als fijn gebuild Melk Tarwebrood maar met 1 tojvoe i g van prima krenten en anilera prima zuidvruchten vervaardigd blijft hierdoor I Tclo dagen verach en byzonder heerlijk van smaak on is Verkrijgbaar In bUS vorm en Engelsohen vorm in stuks vau 8 et 12 et 16 et 24 ot 1 33 et en als ErentenboUetjes van 2 ot 1 ot Mjtnl iebrOOd hruinbrood wordt van spocinnl er voor geschikte besto larwesoor ton gefabriceerd smaakt hierdoor buitengewoon heerlijk is zeer gezond en verkrijg 1 baar in ronden vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 et en in langen I vorm 60 Dg 5 et 75 Dg 7 ot 1 Kg 10 et 2 Kg 20 ot dese I gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépóthoudors mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd I Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthoudors welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besehilderd met de fabrlekstitels en W H MEUHSING To GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franeo vraouten dor volle on M kisten eerSB no steeds slis middelen door de medlsobe wetensobap ianï wena Kerst UB OU lueatrw tijd kent de eer toe det lij door het gebruik maken van den eenvoudlKstan irer BjuBellJk Uaa de huid eens pb sMoKlsche ontdekking gedaan heeft die na honderde proefnsmlnMa ttaana eTer de peheele wereld verbreid is en terwlH lij in wetoniohappelljke krlngsB de hoogltCbeUmHteUlBC aan eennwkwalen lUdsnde meöaeUieuL keneeswijse is nltcsvonden door den wezen unioier Tan Oesendheit Dr BeBtn TelMWUUa te TUstiofeD en berut en de ondervinding opgedaan in eene KKJartge praktiik D v sraMéklü nn h i tao nl naaBal p dna worden dniirtoe eMbOlt vOkM kiU welt tevens eene weldaad blijkt te iijn voor geneeswijse is nltcsvonden door den wezen umoier van Oesendheit VUshofen en berut en de ondervinding opgedaan in eene KKJartge pre T het tao nl e iiaa al p Aas worden dnnrtoe veMliattL nniluellljli nan het nnnwie el inecleKeileeKI Mei deia fauenvljia tratiaa tnikalUk Bobltterenda resaltetsu verkregen en alj maakte zooveel opgang dat van en iMt mm nlauv geicirevea werkje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hars voorkomlnB en oentilng blDnea korten tijd raadt de a arak varsohenen te Olt loeüs bevat slat KU m W Ut fnttê publiek verttauibKra rUtóngen omtrent Jiet waeen der nlBüwaM tharEple n A te m fa Hift ia mnhftpicajceTaUan Terkregea nltvarking maaT ook vtnAfttan dMrlo ir ta Htap ali k 4 Butenhit Ud Ent Daratt mad dr saneeahesr dlreotetr dar galvtna tharututtaoha ItritkllM vur tunflljdtri ia Farija nia St Kanori 334 Contul von Aiohanhaah ntd dr talarfa Dr SaabMt vrwd vlata ZlrkHtti Obar iUkaant Jsohl med dr te Weenan Dr C langavel la La Farrltre Eart IM M iaaConaail Oantral d byiltaa at de Santé in Frankrijk en vele anderan Aan alten vier nnwvAiitel meer ormlndar nnnvBdaaBlB ofului MWid nnwMbtlrbeld HJ cn waarvan de kenteekenen zijn ohrDnIaoha haafdaUn nlfratai taktla baantllR bloedtnilrani groote prikkelbaarheid gelaagtfhGld ilapelooaksld lIckantHjia aarMl B artf hagtHjka totetand veraer alle ileken die door beroerte getrotfen werden en no lyaan aai ia rolEsn daarTaii oaliverlamniinflen onvermogen lot ipreken zwart tonival aioaiaHjk aJKkaa aOlfAM dar gewriehtaa mat voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van gaheuaeR au a lUlla M l oBder nBaeakandlKt behandelliiK g v eeet zijn maar door de bekende middelen lOt oaOimdlnimen koMiratarknur wrijven elearTseoren eroonilooi orze Bbaden gaan ganediif teHtoa kwaal certmden hébben en ten atotte 2ij die vrees K v elieü voor b r erM an 4 reden hebben weiabBTeraobUnBelen als iloh aanOoadend aagatlg votlaa vardeovlni Ir bat botN haaf pijn aiat dulitHghald ikkarlngan en donker worden voor da oogan drukkende pl n eadar bat vtarbaafH aulifng fa da aoraa hel voelen van krlebellns In ei hel elapen van ihandaa en voetta aaa al doM Ma catecarlM van wlUden ale ook aan Jonge melajea lijdende aan bleekiaoH aa kraobtalHaMd ook aaa caionda itlfi aan ionga peraanan dis veei mat het hoofd werken en seaeteUjka raaeUa wUIm voarkomen wordt dringend aangeraden itch liet boven vermelde weikje aan U lafaAflta fcaliraUt op aaDTraJta koatalooa en franoo verzonden wordt door Amaterd m door M CI KIIAN A Vn HPiligaweg 42 RoUerditm F E vnn SAWTKN KOI FF Apotheker Korte Ho CltaaC Leabt j I OBRY A PORTON Üudegracbt bij de Qaardbnc f Dl Op da wiennUch medicinale tentoonat lling ie de Dr WelBHmaaB a wUia 4Mr Jui met de XUveren Hedsllle bekroond N MKAAIVrjI iNAAMKAAimEa A BRIi KMA ZN BINNENLAND aODDA 21 A oga tDi 1896 Op uiluoodigiog n MDigg Uiea der T rHsigiDg NQt eD Qsnoegsoc narau gistereuatood op de boventa tbd bet Koffiehuis H riiiooi c eeoig afgevaardigd a tbd ver cbilleDde TereeoigiDgeD byeengekomea Het do 1 dezer byeeakomst waa ooi voortoopig itappea te doen tot bet beaoemeQ taa ee vast comité om bjj de krooiog Tau ooze KoDiogio in 1898 een Qotlda waardige feestTteriog te doen plaata bebbeo Na eukale besprekingen n opmerkiogeo werden tot leden van het Toorloopig oomité benoemd de bh C G van dau Bergh H C ran Statereo J A de Peer J Tan der Ring P M tan Waae J C Uange en A Willera GUteren i te Grarenhago gealaagd TOor bet eianien boofdakte d beer A Tan Knapen tan Moordrecht Onder da pnnten ran beachryTing oor de 63 algemeeue T rgadering die gehouden lal worden op D nsdag 25 Aug a a te Woerden noemen ny de Toigende voorstellen van bet hootdbeitnur A Kaar hut oordeel van het boofdbeatnur a het noodig dat kenring van vee en vloeacb orde geregeld B Het hoofdbestnor overtuigd van de IJVFrige bemoeiingen van onze Regearing om de opening der Dnitsche grenzen t verkrggen vnor den invoer van vee stelt aan de algemeene vergadering voor de waardeering der Uaatichappij aan de Regeeriag te betuigen met ernatigen aandrang om op den ingeslagen weg voort te gaan vooral na de gezondheidatoestand van bet vee in Nederland uitstekend goed is Verder komen op de agenda voor Bespreking door den heer A Bos zuiielconsnlent in Zuid Holland over de vervalecbingvan boter en kaas Benoeming van een lid van het hooldbastaur uit Noord Holland ter vervanging vanden beer P B J Ferf die met 31 December 1896 moet aftreden en niet herkiesbaar is Ingevolge art 17 der wet beeft de afdeeliug Oestgeeet en Omatreken voorgedragen den beer G B t Hooft te Haarlemmermeer 3 Benoeming van een lid van het boofdbeatunr nit Zuid Holland ter vervanging van denheet B P de Kat van Hardingaveld die met 31 December 1896 moet aftreden en niet herkieabaar is FEViLLETOM GKNK VIEVE 18 Eo oDte beide hoofden bogen tioh te gelijkertijd orer bet papier bflen ik raakte hare haarlokken aan en ik bleef haar ia eprakelooEe rerrukking aanataran Tooa ig ray de pao oMrgaf sohean het mij toe dat hare hand de m ne aanraakte Keu enkele der toeeobouweri bemerkte mijn geluk maar allea rerklaart zich daaroit dat hij twintig jaren telde t waa myn rriend de graaf de Bérina Toen dit afgejoopen was werd het gesprek algemeen er beenohte eene groote rreugde en er had eene wisseling van wederzjidsohe komplimenteu plaats De bedienden kondigden de aanzienl jkste namen van Par a aan men zag sterren op alle bonten kraïsjea iu alle knoopsgaten diamanten en paarlen op aller gawud en oreral ag men bloemen In iedere ual waehtte men reeds in geipaanen verlangen op de waleen en de quadrilles terwgl het o keat tijne in strumenten at itemde Hg die voor de eerste maal tegenwoordig ia bg een ran die samenkomsten waar geestigheid sohoonheid grootheid almacht en fortuin elkander te midden ren de btkoortijkste jeugd in bonte verwarring ontmoeten slaat b j h t zien dsarran als verbijsterd Wat mg betreft ik bad nooit van zulk een feest gedroomd ei ik wgdde daarljj al mgte gedachten aa m ne dierbare Qeneffève Zy waa reeds ver Ingerolge art 17 der wet heeft do afdeoliDg Oeatgeeat en Omstrekeo Toorgedrageu den bear J J T D HoekeD te Oeatgeeat BeLoemiag vau eea lid der fiaaDcieele commiaaie ia de plaata van jonkheer mr W G Dedel die volgoDfl dea rooster moet aftredeo Voordracht van het boofdbeetoor ingevolge art 37 dar wet do beereo O Siebert Coster te Alkmaar A J van Roasam te Haarlem ea A de Zeeow te Haarlemmermeer Beaoemiag van eea commiasaria voor de Oaderlinge Verzekering der ledeD van de HollaoddCbe Maatscbappy van Landbouw Volgens den rooster moet aftreden de heer W K Loeff te Haarlem die herkiesbaar ia Voordracht van het hoofdbeetuur de beeren W K Loeff te Haarlem H A Nebbens Sterling Jr Kozenbarg eo J Zyp Hzd te Twiek Naar men Tarneemt wordt aan het miaiaterie ran financiën da laatate hand gelegd aan een ontwerp ran eene wef betreffende de belaating ran rijwielen ia en buiteu beroep gehouden Aan hei Verslag der Gemeente Goada orer 1895 ontleenen wg het volgende Tot de gemeeotel ke ioatellingen tot leniging en vermindering der armoede door onderwas moeten gerekend worden de beide Openbare Koatelooze Sobolea en de AroDdaoholan burbaliogsonderwya die toegankelgk zyn voor alle on ver mogen den Ook mogen daaro der genoemd worden de beide Burgeracholen voor jongens ea die roor meisjes waarop eveneens kinderen van onvermogenden kunnen worden toegelaten tot de klaasen roor bet zoogenaamde meer nitgebreid lager onderwgs bestemd Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door taascheokomat van inatelliugeQ die van bijzondere vercenigiugen uitgaan Deze zgu de beide biervoren reeds genoemde instellingen a De Werkinrichting lot wering van Bedelarij Dexe instelling wordt in stand gehoudea door bydragen ran partieulieren en verder uit da opbrengt van het gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte dieoiten De inrichting bevindt zich in een g bouw dat door de Gemeente is hescbikbaar gtsteld en dat van harentwege wordt onderhouden Zy die onderstenniGg behoeven kunnen daar met het verrichten van het hnn aangewezen wotk den kost en bovendien eene kleine geldelyke beloooing bekomen In het afgeloopen jaar namen behalve de vast opgenomenen wier aantal afwisselde van 31 tot 36 lieden dte tegen eene geringe bydrage dwenen in een van die zalen die van duiEond lichten schitterden maar ik zou haar gemakkelijk bobben kunnen waervinden Toch noodzaakte mijn plicht mg bestendig bij de tafel te blijven staan waar ieder man van gewicht zgne handtoekening bij al de overige hand teekan ingen voegde Ik was ongeduldig maar ik moest de taak die aan mijne zorg toevertrouwd wae volbrengen Helaas I reeds waa de dans begonnen reeds waUte men door deze schitterende zalen en ik kon mgne uttverkorena herbaahle malen met haren danser zien voofbijzweren Wat zou ik er wel niet voor hebben willen guveii als ik mij inagelgks in den dans had kunnen mengen ttPas op zeida mgn vrrend Je moet niet uit het oog verliezen dat het aan ern notarisklerk slecbt zou afgaan zelfa een quadrille te dansen met de nederigate en leelijkate van al deze dames Zij zou zich over je uitnoodiging beleedigd gevoelen en zonder cp je mooie kleeren te letten zou zij je op een drogen toon ten antwoord geven Mgnheer I ik ben al geëngageerd Nadat hij dit gezegd had hervatte hg den dans dien hij even afgebroken had waarop gne danseres begon te lachen Ik kende dien scherpen veraohtelgken beleedigenden lach Al spoedig waren eij een heel eind van mij af Zonderlinge tegenspraak in bet hart van den mensohl Het kwam aan mij die nog pas geleden de voornaamste persoon uit dit acbUterende gezelsohap was nu voor dat ik de minste der genoodigden was Wat zeg ikP een geooodigdeP ik was een loondienatr en ik wachtte toidat mij gezegd werd dat ik wel heen kon gaan Kiemend daoht meer aan mg en raeda verloor ik al mgne legenwoordig aa armbesturen of particulieren daar huisvesting voeding en kleedin ontvingen 4607 personen bun toevlucht totde inrichting Hetgrootste getal zoogeoaamib dagmensohen was 19 het kleinste 6 If Het Heatuur der Werljïnricbtiog bestaat uit 9 leden met een College van 25 Commissarisaan alten gekozen door hen die tot de inrichting geldelijk bydragen b De vereeniging ljulpbetoon aan eerlyke en vlijtige armo e f Deze vereeniging heeft ten doel aau behoeftige gezinnen zedelyke en atofielyke ondersieuniog te verleenen het laatste inzonderheid door te en een biliyk loco aan vrouwen naaien breiweik te verschaffen De vervaardigde goederen worden deels verkocht deels verloot De vereenigiDg ataat onder het beetuar van eenige dames Instellingen ter voorkoming van armoede door of vanwege de gemeente beheerd a De ytedetyke Bank van Leeuing die bestuurd wordt door eene Commissie van drie leden Op den In Januari 1895 waren aanwezig 1U772 panden beleend met 31495 55 In den loop van het jaar werden heleend 53529 panden voor i 114601 95 Te zamen 64301 panden beleend ujet f 146097 50 Daarentegen werden er Gelost 52376 panden tegen f 111758 72 Verkocht 1283 panden tegen f 3237 70 Te zamen 53G59 panden ten bedrage van f 114996 42 Zoodat op ulto December 1895 aanwezig waren 10642 panden beleend ni t f 31101 02 By de Spaarbank te Gouda was geplaatst 7243 46 Ëen jaar rente daarop verschenen 136 48 Inleggelden bü de Brandwaarborg Maatschappü 130 Hat debet der administratie van verkoop was 287 15 Het saldo iu kas 1867 28 Kapitaal der Bank ulto Dec 1895 f 40765 4 Er werden in den loop van het jaar 30i 5 panden miuder beleend en f 4613 02 minder ter leen verstrekt dau in 1894 De Commissie vau Administratie onderging dit jaar eene geheele vernienwing in hare sameDstelliug In de plaats van de beeren Mr A A van Bergen IJzendooru en H W G Koning die zyn overleden wirden benoemd de heeren R h Martens en C G van der Post terwyl de heer C C H Prince die om gezondhaida heid van geeat toen or oen p ar aanzienlijke heeren binnonlraden die naar jiij zeiden een weinig opgehouden wureu iloor het rumoer in de stnilen eu do noodlottige goruobten die zich over al de boulevards verspreiden Tot dusverre zeiüe de een u s het niet van veel beteekenis eene ferme patrouille zal er wel een eind aan maken Vergun mij dat ik met u in gevoelen verschil zei de aider me beeft moer dan eene revolutie op dezelfde wma zie beginnen Die ongelukkigfl lïrdonnantien i hernam dederda Vanmorgen toen ik den Moniteur Iaa heb ik afstand van mijn pairschap gedaan ffEn ik voegde een vierde er bij van mijn plaata in d n Raad vnn State Woet gy al dat Mr de Chateaubriand zijn ontslag als gezant te Rome aan Mr de Poligoac beeft doen toekomen T Dia arme kerel I Dit was zijn eenig middel van bestaan ög behoudt tooh uw poet van eersten president zeker wel en ik blijf bij de Rekenkamer men moet wel een appeltje voor den dorat bewaren populariteit is goed mnarsecuritoit is nog beter Dargeigke gesprokken werden er hg de tafel waaraan ik zat gevoerd zonder dat men in t minit aobt op mij sloeg Intaascben verslond ik hunne woord o verhengde ik mij in hanne vreesden begreep ik eenigermate maar met eena ouuitsprekèlfkè vreugde dat Parijs iu verwarringen het koninglBMil zijn einde rabü wai O wetk een geluk die m on die dames in den afgrond te zien neerstorten jjaar zij het Mene Mene Tekel UpbarsiB niet be repen dat door eene onaichtbara bandopdea mnur redenen ontslag nam werd vervangen door den heer P de Raadt h de Spaarkas onder het beheer van bet Burgerlijk Armbestuur Door 367 per ooeu werd in 1895 iugebracbt de lom van i 3712 55 Zy ontvingen terug f 3829 16 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft werd bestreden nit de rente die hek kapitaal dat op de Spaarbank is geplaatst afwierp ten bedrage van f 34 44 en roor bet overige uit de fondsen van het Borgerlyk Armbestuur In het vorige jaar haddeu 350 personen de som van f 3617 60 ingebracht r lS f De firma P Regout Co te Maastricht ia voor eene som vaa f 850 000 eigenares geworden van de aardewerkfabriek der firma F Regout te Limmel Meersaen Voor de glaHalypera te Maastricht ia by dr E Denekamp te Amsterdam ontvangen 8a lyat f 40l 42i De laatste uitkeeriiig d d 7 Aogustua bedroeg t 400 Het gouden horloge vermist by den diefstal in de villa Theresa te Hilveritum den SOen Juli is by bet ruimen van bet privaat daarin gevonden Giateren ochtend ia de kioderjuffrouw ala rerdachte naar Amsterdam verroerd Een werkmau uit Rotterdam bleek gisteren ter terechtzitting ran het kantongerecht in den Haag hdt slachtoffer te zyn gewordeu van een Jeelijka trek hem gespeeld door iemand die V i blykelijk tot ziJn goede kennissen beboert i s Uy waa uamelyk gedagvaard voor het Bonder I F F K plaatsbewya plaats nemen in een trein t JfT Hollandselie Spoor weg maatscbappy VerbftlÏBant en bekeurde bleken gisteren elItauder echter geheel vreemd zoodat aan hel licht kwam dat de persoon die werkelyk de overtreding had gepleegd door den controlebeambte naur zyu naam gevraagd die van deu te Rotterdam wenenden en van niets wetenden werkman had opgegeven De zaak eindigde nn met acne vordering tot vrij 4praak vau den ooschuldi t edagvaarde die echter behalve dat hü ettelyke werkuren verzuimd bad door de hem gespeelde part nog de retonrkosteu van Rotterdam naar deu Haag noodolooa te betalen had waarvoor by aan den kaclonrechter Fchadevergoediag vroeg P den B 55 jaar werkmau ta nillegers berg die zich reed sedert 27 Juni 1890 iu geschreven was Ten gevolge van nijd en liefde was ik wraakzuchtig geworden Dio geruchten de voorloopers van den opstand waarvan deze beeren zoo oven spraken namen gedurig iu omvang toe Itet volk was misnoegd maar het dreigde nog niet liet keek mat ton nijdig oog naar dit huis dot als in oen zee van licht gehuld was het luistordo verontwaardigd naar dezo vroolijke dansen maar nis men door onvoorzichtige bedreigingen niet tot hot uiterste gedreven wan dau zou hot bal zekor zoniHr verhinderingen afgeloopen zijn liet geschiedde echter anders De graaf mijn vriend dio vrij ongelukkig m het spel geweest wnd was reeds in een kwado luim toen hij bet gemompel onder het balkon boorde Hij sohoof bet raam opeu en wondde zich tot de menigte mot de woorden flOaat maar ergens anders razen eu tieren 1 Hg zou zeker nog meer gezegd hebben als niet enkele verstandiger Heden hem genoodzaakt hadden ijn hoofd weer naar binnen te steken en het raam dicht to schuiven Op dit oogoublik nam het gemompel toe Het orkest aniwoorddo daarop mot zijne vroolijksle wijsjes Ondertuasohen verwijderdeu de bezadigdsten en de schranderstcn zich uit deee bedreigde woning Kr beorschte eene algeraeene verwarring en Icneviève maakte daarvan gebruik om mij ten dans te noodigen Laat ons daneon zeide zg Weg met alle etiquette I Zoo nam ik dau nog doel aan hot feest b hetbegin der revolutie Mgu geluk moet zeker de aandacht vau iedereen getrokken hebben want iedereen vergat voQr eau oogenblik het govaar dut ons allen bedreigde rorrf rarw