Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1896

i j ruu O V V H o GOUDA ROTTEKDAM 9 S6 8 30 8 40 9 40 10 16 10 60 ll U 18 18 18 86 1 94 8 60 8 67 4 60 6 19 6 61 7 11 7 68 7 89 8 6 8 89 8 48 7 88 8 47 10 67 K V 13 38 II n H 4 67 H f n V 7 S9 8 64 11 4 It 18 8 K H 6 4 II H n M 7 48 7 66 8 86 9 1 9 10 10 11 11 10 86 11 80 11 32 18 88 18 48 18 66 H 1 44 II 4 8 4 16 6 11 6 80 6 39 6 10 n 7 80 8 18 8 88 i II 9 8 OTTBKnA GOUDA 6 5 10 6 19 6 6 3 6 67 8 08 8 18 8 i4 6 80 7 86 7 47 8 8 66 V H V K H H H 7 46 8 07 8 18 9 15 SOCDA DEN HAAG 9 S1 u 9 60 9 61 V 10 11 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 11 60 1 18 08 1 S7 K H 8 47 1 1 44 1 64 S Ol 8 08 8 14 8 60 n n 8 09 S 44 f n 4 04 4 7 4 40 6 81 8 17 4 60 6 87 4 67 6 34 6 04 6 41 4 87 6 10 6 61 8 47 BUN HAAG GOUDA 7 86 r u zagen wy op eens aan de bovenrechterzyde der zon een schitterend punt zich bliksemsnel tot een verblindeoden sikkel uitbreiden De zon werd nu niet meer geheel door de maanschyf bedekt en leeds bet eerste stipje dat van haren glans ta voorschyo kwam was voldoende om het zwakke ücht der corona der protubaranzen en der sterren volkomen onzichtbaar te maken Nog tot 5 u 50 bleef de maanscbyf voor de zonneschyf zichtbaar Zoo zagen wy de partiee e verdristering nog toen wy perstoomboot naar Bodö terugkeerden Wie schetst echter onze verbazing en de verhoogiog in de dankdaarheid onzer stemming toen wy 20 minuten na het einde der totale zonsverduistering 5 u 15 den geheelen hemel plotseling vooral ook aan de zoozyde met wolkeu bedekt zagen Het was alsof die vele wolken door d verduistering veroorzaakt waren Als dat eehter wat meer waiirschynlijk is niet bet i eval is geweest dan zouden wy zek r ven de totale zonsverduistering niets gezien Hebben als ze 20 minaten later had plaats gehad zelf doch naai Nenenahr kan men ook heel best gaan al is men gezond Als met zyn vervanging door luit geo Von Goszler da verhouding tussohen bet dep v Oorlog en het Mil Kabt des keizers ook maar gezoDd ware geworden doch naar valer oordeel is en blyft die nog altaos erg ziek Dat komt van de herbaalde koersveranderingen des keizers die sedert de intrekking der schoolwet van graaf Zedlitz nog maar niet in het echte vaarwater kaa komen De groothertog van Saksen Weimar zal opnitnoodigiog Éan keizer Wilhelm hy de ontvangst van d n Tsaar te Breslau tegenwoordigïyu j De hertogï van Orleans dia tot nu toe te Askutb hy den aartshertog Joseph vertoefde zal in de laatste dagen vao de maand Aognstus Hoogarye verlaten en zich naar Engeland begeven Zgn huwelijk met de aarUhertogih Maria Dorothea ia opl5 November bepaald Deze plechtigheid zal in bet kei7 erlyk paleis te Weenen worden voltrokken Volgens het Weeoer Fremdenblatt wordt koifing Alexander van Servië in de tweede week ven September in T jetine verwacht en zal dWi zyii verloving èet Anna de vierde doohteR van den vorst van Montenegro worden bekend gemaakt v Uit Spanje konen weer bVrichten van anarchistisfibe cpmplotteq i De politie te Madridmoet volgens de Heraldo een zamenzweringhebben ontdekt om bet kasteel La Granja waarde iüfante Isabella woont in de lucht te doenvliegen pe jongste arrestatié n te Barcelona zondei j genj tiveerd zyn door de ontdekking va n eei oo pl t om het vertrek der verstertEingen naarj Ctf a te beletten Maaf de gonverneor van Barcelona moet verklaard hebhen dat l y oor e opfapbare orde jnst ond daar hy zeker Jras m de j loyoteit der troepen De in hechtenis genoden persofl o zyn republikeinen men is iU go eisn van meeniog dat zy losgelaten zulleK mn zoodra de tr epen vertrokken zyn lydens eenb mqziekuitvoering op het jPascq d Qntcia te Barcelona onder een der bankei loom ontploft Niemand werd gekwetst ih hetijobrva verojc rzaakte heel wat op Hebben de byen op het koolzaad op de Friesche klei veel honig gewonnen ni0t minder hebben zy dit in de Zeven wouden op de bloem der boekweit gedasn Prachtig zonnig weder maakte het nilvliegen eiken dag mogelyk de terzftmelde honig is van beate qnalitöit De byen trekken nu zooveel mogelyk naar de heide die in prachtigen bloei staat om daar deu wioterkost op te doen t Jaar 1896 kaïi met recht genoemd worden een honingjaar Dezer dagen geraakte van een personentrein Uït Insterbnrg door de vonken van de locomotief een waggon vierde klasse in brand Geen der passagiers had uit vrees voor straf den moed de noodrem te gebruiken De brand werd by bet volgende station geblnscht Dezer dagen waren in Lancaster io Pennsylvanië drie mannen bezig een kist gevuldmet dynamiet op een wagen te liobtan Doorhet geraas dat zg by dezen arbeid maakten schrikte het paard Het dier sloeg achteruiten kwam met zyn hoef io aanraking met donjkilt tan gevolge waarran de dynamiet ontjplofte De drie manoen werden oumiddellyk gedood terwijl drie omstanders aan de beiykomen wonden zyn overleden Twintig petf aouen werden gewond i Een dezer dagen zat een heer in een koffie buis van een der boulevards te Parya te dineeren Tegenover hem zat een andere beer die oogeusehynlyk bij ongeluk uit een syphon wat water op bet overhemd van eerstgenoemde spoot Onmiddellyk stond de onhandige bezoeker op en was zoo beleefd om met zyn servet het water van bet overhemd van bet slachtoffer te dempen Terwyl deze zyn toilet weder lO orde bracht ging de beleefde beer weg Niet tang daarna wilde de auder zyn vertering betalen maar kwam tot de ontdekking dat zyn portefeuille met ongeveer f 1800 verdwenen was f fl c KnddinÉ pe Bnl ariche crisis bigft slepende De bandelsmiiii tor Natscbejwitz beeft zyn ontslag gekregen gn oprolgei lis reeds benoemd maar de plaats Tan den minister van oorlog kolonel Petroff is nog niet bezet Kolonel PetioS a Tal ia die zekerheid scbgnt door nit bgna alle berichten een gevolg van de slechte eratandhouding tuaacben hem en het Hof Vroeger hebben wg medegedeeld hoe de vorstin Mafie Looiie baar Qnterr enheid tegenover den minister toonde Maar er werd niet bgvermeld waarom de vorstin zoo gebeten was op kolonel Petroff Ophelderingen dienaangaande worden gegeven door een telegram nit Belgrado aan de Frankfurter Zeitnng c De slachte rerstandhonding dateert van hit oogenblik toen in den ministerraad het her doopen Tan prins Boris ter sprake kwam Vorst Ferdiunnd preaideerde destgds den ministerraad Hij wees op de oude moeielljkheden welke hg bad met zgn familie vooral met den hertog van Parma die voor zeer geloovig doorgaat De minister Petroff moet daarop zgn collega s hebben toegeroepen Wat kan die domkop ona schelen Vorst Ferdinand vergaf den driftigen minister deze nitdrukking doch het geheorde werd door een kamerheer ter kennis gebreebt van de vorstin die van dat oogenblik af den minister van oorlog op elke wgze trachtte te heleedigen Het bevfll tot het houden eener militaire parade was een der deden waardoor de vorstin toonde dat zg zich niets om den minioter Petroff be kommerde £ en minister Petroff die niet geleerd scheen te hebbeu dat een goed hoveling aan ieder moet doen gelooven dat de tranen die hij in de oogeu heeft vgeugdetranen zgn ofschoon ze hem door woede in de oogen zgn geperst groette de vorstin niet meer en ging zich zonder haar Toorkennis beklagen hg voret Ferdinand die zich destjjda te Karlabsd berond Dit Toor zoorer betreft de reden die tot het heeog an Tan kolonel Petroff heeft geleid Echter wordt beweerd dat een ministerieele crisis in Bolgarge reeds lang zwervende is geweest boofdzbkelgk een gerolg ran de telenrstelling welke men ran de zgde ran Rusland beeft onderTOnden Eferaeihooge lucbtka teelen sehgnt men gebouwd te hebben op de veranderde gezindheid der Rossen docb die kosteelen zgn allengs een Toor aen ingestort Waarscbgnlgk is daardoor net gerncht ontstaan dat na het aftreden ran den heer Stoïloff het optreden Tan een ministerie Zankofi niet tot de onmogelgkhedeu behoort Aan bet Berliner Tagablatti werd zelfa gemeld dat de heer Zankoff aan ago vrienden beeft medegedeeld dat bg met da Torming van een nienw kabinet zon worden belast Door anderen wordt het optreden van een ministene Zankoff ten zeerste belwgfalt al ontkent men niet dat een paar zgner aanhangers in het hervormde kabinetStoiloff zullen kunnen worden opgenomen De Bulgaarscbe minister van justitie moet verklaard hebben Ik geleof noch aan een aftreden van Stoïloff noch aan een ministerieZankoff De reiziger Phillips die onlangs uit Marokko teruggekeerd ia beeft te Fez een slavenmarkt gezien Op een Zondagavond zoo verhaalt hy werd ik door myn gastheer naar een ouderwetsch marktplein gebracht open in het midden en met een overdekte galery omgeven waar het volk zat De alavinmo Soedaneesche negerinnen in karavanen door de wo styn daarheen gebracht waren io een afgescheiden hoek geplaatst en werden beurtelings door de sIa eobanrl aari voor het publiek gebracht waarby de goede eigen chappen van iedere slavin in het byzonder in de Arabische taal werden vermeld De slavenmarkten worden altyd des avonds gebonden opdat kleine gebreken minder in het oog zullen vallen Er werden acht vrouwen en twee meisjes te koop ftangebodeo en eer bet eigenlyk bieden b on gingen de koopors naar den hoek waar d AaDRevaogen 1 Mei TUü vao Greenwich sHage 6 617 20 7 48 8 60 9 10 9 46 10 1111 8618 881 86 8 44 8 40 4 04 4 8 6 17 6 187 18 7 68 98 9 68 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 8 6 18 9 84 Z Zegw6 11 II 10 88 1 66 4 63 6 80 9 48 Zor M 6 92 10 48 9 06 6 04 6 89 9 6 lOouda 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 64 18 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 6 607 488 8810 1010 88 Stopt t Bleiiwijk KruUweg en Nootdorp Lsidiohendam en Hekandorp ü T B K O H T G O I D A Dtrecbt 6 88 7 60 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 86 7 60 8 09 9 07 10 84 Woerdra 6 68 8 11 10 88 11 66 4 16 6 63 9 88 10 64 Ottdowaker 7 07 8 19 10 81 4 84 9 86 Ooada 7 88 8 88 9 34 10 10 10 44 11 1018 11 1 88 8 46 4 87 6 17 7 09 8 88 8 41 9 49 11 10 Ooud 7 30 1 86 9 3710 18 10 48 11 1618 16 18 881 87 3 47 4 46 6t8 6 647 14 7 49 8 86 8 64 9 6411 M 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 10 06 18 49 1 3 Vi 1 4 1M l U7 4 Ü t 6 6 7 U8 i 66 9 581 i eol DA UTÏÏCHT 10 67 18 66 9 80 8 17 4 86 6 67 6 66 11 14 8 87 11 99 8 46 8 84 l 11 46 1 87 8 08 3 60 6 07 6 36 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 AMSTKIIDA M S O U D A 7 16 I 10 48 8 84 t 6l 8 18 10 10 lt ll 8 46 8 66 O O U U A A USTERSAM 0 6S 10 67 18 10 4 U 6 S0 7 61 10 i 1 l 6 16 6 60 8 66 9 46 Auitarduii C St Sottda 1M 10 80 700tloopige hechUnia beTÏndt bU verdtch op dien datum te Hillegereberg brand te hebben gesticht zal zich voor dit tett niet roor den rechter hebben te rerantwoorden dur geb eken is dat hy dit heeft gepleegd ïn staat van krankzinnigbeid QiBteren werd b orergebracbt naar het rgkakrankzinnigen gesticbt te Medemblik Het U D C deelt ni de dat Van A nit de Notenboomenlaan die te Utrecht in den nicht van Zondag op Maandag aU vermoede hjk lydende nau cholera naar de barak aan het flteJel k ziekenhoia werd overgebracht bevonden is geheel niet aan cholera Igdende te zyn Den volgenden morgen waa de man reeds herateld Te Vylen Vaals L werd Woensdagochtend ten huize van den pastoor terw l deze in de kerk de dienst verriohtte en de dienstbode D Ie kerk aanwezig was een brutale diefstal gepleegd De dieven die de voordear der pastorie met een alentel geopend hadden vermelden mei een bijl de secretaire kasten ent Ongeveer achthonderd gniden een spaarbankboekje en verschiUende voorwerpeu van waarde werden buit gemaakt De politie die terstond verwittigd werd en ter plaatse een onderzoek inateUle vermeent de daders op bet spoor te zgn Voor de rechtbank te Assen heeft terecht gestaan Jan B nit Znidlaren die op 22 Juli met P Kamdhnia van Kiel Windeweer naar Roidermarkt reed deze iets ondur den neus hield waardoor hy bewusteloos werd en hem daarna twee bankbiljetten van ƒ 100 ontstal Het O M aisohte een jaar gevangenisstraf terwyl de verdediger mr A Kloeken Trgspraak en onmiddell ke iovryheidsBteUiDg van beklaiigde vroeg De rechtbank aohtte hiervoor geen termen aanwezig Uit Londen achryft men aan het i Nieuws Drie personen hebben zich voor het gerecht te Louden te verantwoorden die er hun werk van maakten tan over de grenzen bet publiek jn Engeland op te lichten door middel van de gewone trocs voor dergelyke doeleinden Zy gaven een wekeiyksohe circulaire uit die uit OBtende Middelbnrg en Rotterdam kwam Daarin werd het publiek uitgenoudigd tot deelneming aan het raden naar een ontbrekend woord of naar het getal deelnemers De drie handlangers beloofden al de ontvangsten minus 10 percent voor onkosten te verdeelen onder de gelukkige winner Maar er waren meestal meer dere winners zoodat de prezen verdeeld werden en de meeste ontvangers waren gefingeerde namen en adressen van de handlangers Dat de zaken goed gingen bleek daarait dat hanne ontvangsten gemiddeld 300 pd st per week bedroegen Volgens de beschuldiging waren de gevangenen verbonden met de firma s J H Arthor te Middelburg en P W Paye van Pajn s populair pools te Rotterdam De ware namen zjjn James Killingswortb Annie Tarpin en Hamelton Hine alle drie uit jonden De telegraaf heeft gemeld dat by den zeiU wedstrijd van de Royat Albert Yacht CIub te Southaea by Spithead een ernstig ongeluk it gebeurd De Meteor t het jacht van keizer Wilhelm is in aanvaring gekomen met de Tsoldec van baron Vou Zudtwitz met het treurig gevolg d t de baron werd gedood De oorzaak van het ongeluk is dat er twee races tegelyk werden gehouden een voor groote en een voor kleine jachten waarbg een aantal vaartuigen op een gegeven oogenblik elkaar moesten passeereu De Isolde c willende uitwyken voor de Saint van F B Jameson kwam in aanraking met de Meteor waarvan de boegspriet over het dek van de Isolde c streek en den grooten mast de zeilen en de bemanning overboord wierp De Britannia PU de Meteor draaiden by wierpen den drenkolmgen boeien toe en zetten booten uit die de verongelukte bemanning aan boord namen Qouda Moordrecht Kieuwerkerk OapeUe Rotterdam 11 11 Z Zegw 7 68 8 66 roorb 8 07 9 08 H ge 8 18 9 18 10 7 UoiiU 6 86 7 66 8 09 9 88 10 19 Uudew 6 60 h n i WoordoD 6 69 8 11 t mrealll 6 18 8 88 8 41 9 4 10 61 8 81 7 Soildi TT 1 0 81 6 87 1 14 Botterdam OapeUe Nieuwerkerk Uoordrecht Gouda Baron Von Zedtwitz was door het vallend takelwerk zwaar gewond aan hot hoofd en bloedde ait de ooren by werd met bet stoomjacht Bohemia II naar Ryde gebracht waar zya vrouw hem afwachtte maar stierf onderweg De Meteor was niet beschadigd De belangstelling roor de wedstrijden was uatuurlyk weg en de races die den volgenden dag zonden plaats hebben gingen natunrlyk niet door Dr A Brester vao Delft die de zonsverduistering van 9 Augustus waarnam ie Brodö in Noorwegen waar het verschynsel goed is gezien ofrchoon er geen expeditie van astronomon aanwezig was schrgf aan t Dbl Voor het waarnemen van deze verduistering die in een lange strook van Japan tot Noorwegen zou plaats hebban hadden de aatronnmen over een tiental stations verdeeld zich beter en met machtiger instrnmenten dan ooit te voren voorbereid Jammer echter dat zy men zon bgna zeggen oponvorantwoordelyke wyze verzoimd hadden met hun instrumenten ook Bodö te bezetten want terwyl volgens de sedert i Augustus ontvangen berichten op alle bedoelde stations de waarnemingen door wolken verhinderd werden had juïet in dat veronachtzaamde Bodö de zonsverduistering in een absoluut helderen hemel plaats Ik bad het grctote voorrecht het indrukwekkende verschynsel daar in ideale schoonheid te bewonderen en hst gelok er eene naar het oordeel van alle ftanwesigen goed geslaagde afbeelding van te tëekenen die ik eerstdaagl zal publiceeren De waarneming geichiedde op een henvel by Brevig ann het Saltenfjord by Bodö op GV s t esQ henvel die voorzichtigbeidabalve op 3 Mei jl toen de zon even hoog stond als nu voor de woameming in dat bergachtig tand uitstekend was bevonden Bet weer was de Inatste week steeds prachtig n veelbelovend geweest maar in den nacht vóór d verdnistortDg was de hemel nog helderder dan te voren Toen dan ook de zon by haar opkomen op 9 Augustus zich dadelyk volkomen heldor vertoonde en zelfs niet Let geringste nevelstreepje aan den horizon zichtbaar was ging uit den mond van alle op den heuvel verzamelden een geestdriftig hurrah op Een paar minuten over 4 zagen wy voor het eerst de maan voor de Eonne chyf verscbynen on er een klein stokje van bedekken Dat stukje werd laugzaraerhaud grooter maar eerst 4 n 50 naderde het oogenblik dat de zonneschyf reeds tot een dunnen sikkel geworden door de maan geheel bedekt zou worden Dat indrukwekkend en plotseling verschyasel had 4 n 54 plaats Rondom de pikzwarte maanschyf zagen wij nu op eens de witte corona der zoo niet rond of regelmatig maar eer vierkant of elliptisch met tal van stralen die in allerlei richtingen zich uitbreidden tot een afstand iets grooter dan de straal van de zoo Merkwaardig vooral was de schier volkomen afwezigheid van eenig licht aan de Noordpool dsr zon waar over een boog van + 50 geen enkele straal zich vertoonde Met een binocle zag men doidelyk aan de baois dar corona en dos onmiddellyk om de maanschyf de roode chromosfeer en vooral doidelyk links op p m 20 Z betiografische breedte een groote roode protaberans Het plotseling rerachijnen van Japiter Venua en Mercurias en volgens sommigen ook nog een Tierde ster in het sterrenbeeld der ïweelingou droeg er ook veel toe by om het verscbyosel nog impusanter te maken 10 16 10 87 8 19 8 86 8 48 9 04 10 17 ii a Overigens was de duisternis niet zoo groot als ik die bad verwacht zoodat ik wat dat betreft zonder eenige moeite met wit kryt op zwart papier de schets kon aanvangen die ik later voltooide De seconden waren kostbaar Nog even wierp ik een vluchtigen blik op liet fjord aan myne voeten en de Bueeuwbergen er om heen Het fjord was somber grys de bergen roodachtig aan hun voet en veel lichter Ml geelftchtig aan hun top De verduistering fliiDrd slechts 90 seconden want 4 u 55i slavinnen waren om ze naowkeorfg te bezian De eerste vrouw die bnitengebracht werd scheen omstreeks twee en twiniig jaar zy kan echter jonger zyn geweest want zy verouderen spoedig zy had een soort van katoenen lap aao met een gordel er omheen Er werd op de gewone manier geboden waarbij de verkoopers rondliepen en nid de gabodsn pryzen uitriepen natnarlyk in Moorsch geld Ze werd voor ongeveer f 120 verkocht Daarop volgde een moiaje van omstirieks 10 jaaf dat f 130 opbracht Ik stond onder de galery en hield my daar ik een gewoon Ëngelsch reiacostunm droeg achter de my vergecoUende Mooren verborgen zoodat oiemapd op my lette want ik wist dat de Mooren geen vreedidelingen by verkoopingeu toelaten daar zy niet willea dat er buit slands iets bekend wordt omtreii t dezen handel De verkoop van het meisje leverde een bartsverscheurend schouwspel op ky sobreida ensnikte en was geheel io de wSr Ik kon hetniet langer aanzien en begaf my midden ofihet marktplein zoodat de aanwezige Moorenzagen dat er een Enropeaan tegenwoordigwas In groepjes begqnnen zy toen haastigte fluisteren dp nog nial verkochte slavinnenwerden weg gedreven n de Mooren gingenhuns weegs eeatal i har de groote moi eein de nabijheij I I t De heer Plji ips wyst er veMar op dat het nergens toe zbuj gediend hebban als by eenige slavinnen hai wiljen koopen ra haar de Vryheid scheokeu Behalve da m eew aanmoediging voor den slavenhandelyzou tyn wari bet en ver eerd begrepen miDHchli veQdhe l geweest Ee panr jaren gMedeo liet Europeaan t t de beste bedoM eo door ee Moor op M markt een dtfr Soedaneeacf meisjes koopen en schonk ha kt de vryheii maar daar hy op deu door nieï voor hai onderhoud kon zorgen en zy diet naar ba r lad kon teragk eren waretl de jikevolgen aller treuri H HetJt oericht als zoU een dagorder te Am ïisterdaol zyn uitgevaardigd waarby taan militairen iver obden wordt ienst te doen by publieke Tt rmakelijkliedep wordt nu wwp v abevoegde zgde tegengeaproken Er doet zich een leldsaam geval voor ten aanzien van de verwonding van d n Engelsoben matroos te Rotterdam door een politieagent De kapitein van zyn scbip en collegas die door den oommissaris gehoord werden verklaren nl dat ie zeeman altyd met de politie rucie zocht en daarentegen vallen dp andere politieagenten die hem by de vechtparty reeds d handboeien hadden aangedaan hunne collega af door vol te houden dat zy den man best alleen konden arresteeren en dat de noodlottige sabelhouw door hun kameraad geheel overbodig werd toegebracht De Limbnrger Koerier baalt bakzeil wat aangaat haat beweringen over den slechten aanmaak van de nieuwe geweren Zy plaatst nn een stuk vaneen berichtgever die met de eerste leverantiën van de fabnek te Steyer kennis maakte en in hoofdzaak alechts lof heeft roor de goede afwerking Alleen er zyu geweren by waarvan de pal niet goed werkt De pal 19 een hefboom die zich aan het ondereinde van den grendel bevindt en waardoor men den gespannen haan kan verhinderen zich te ootanappen Wil die pal nn beboorlyk werken dan behooren de beide in het achtervlak der slagpiuschroef zich bevindende gleufjes juist tegenover elkaar tto staan Welnn niettegenstaande die gleofjei juist correspondeerden waren er toch geweren waarvan de pal niet kon bewogen worden 9 67 1 18 10 4 10 11 f 10 18 t 10 87 11 10 9 4S 10 4 9 47 r 9 14 r 10 01 t 10 07 10 84 7 46 48 6 18 7 4 46 49 In elk geral heeft deze font niets te maken met ds veel besproken kwestie van het inbrenReu der patronen en het nitwernen der ledige bul en In dit opzicht werkt alles uitstekend en zoo er zich gevallen mochten hebben voor I gadau wutbjj de patronan niet goed in hetmagugn konden gebracht worden of wurbj de ledige holten nie y konden Terwgderd worden d n ligt 4t i tÉden men niet a a hetgeweer ampen ib dienat Ónder de 000 linoentaatje klapook een fiets mede waar zg die een plaatsje tp haar kamertje lou niet Ie geen dienstbod dia aan loodat het dienitmeisje te den nienwen dienst of tandigste party en de fiets Ier hg een tjinte gebracht dat lij spoedig een anderen raar zg wèl eenüet mocht De Torige we k kwem een dienitmeisje hg merronw rarachillende zeken nkttdje eii bmohf en roeg mevroi ii mocht gacen wki al te heat gaan MaTronw erUj i het fietaen deed kienn had toi haw aeU zy koot de werd lot nader mau 8 verklaai dienat aou loake medebrengen I iweien dat de m fichanicna tie onder rerdonking stond rdigd te hebben iwaardoor in in dfln winkelj an Bascb bet leven is gekomen het jlfi gemaakt h t ojlgk denitatógefonden laat had g ge l n om de g loos geborgen bom Bet ia than i n Foek Ie Weenei l Tan de hom torjj een alotemakerajj zoo ongelnkklg helsChe toeatel t De polity bel aan wien Foo t in ebn karton alotemaker Bat h t$i brengen Oie poen heeft nu T rklaard dat bn dit gevaarlijk pakket rani Foek gekregen VUlaat het in ien beeoellD wioke a te geW Liltstgenoeitada Iwitóe 4en Blotemak nit d eii Wej iiimen oin d offvronM te troowïn en l s Jiit de wink Uaik l eester temaken llii nlaB cli OVM U ïdhn Dil 4 g zondbeid ïtet toel4ati wo dt H oiC iurureri igenis ontslagen I daa eufliMi ooKL ilpdr dt drie apderen die r eveneens feg i d st t hunner gezondheid gratie hebbfen gekrfeen de kerkerdenrérijj xich wal opeóeo In de TimeB verzet het c Hiservat cve parleroeatilid sir H H Howortb ai h in bittere taal tegeii het loslaten van de2e dyoamiiardi Zonderlinge gratie lohrijft hy de Kinister van binnenlandsche zaken zegt niet dat deze misdadigen nn genoeg gestraft zgn of dat het werken met dynamiet ophoudt eene miadaad te zgii als de bedryvers voorgeven uit politiek ta handelen maar hy heeft hunne gratie aan de koningin voorgedragen omdat bonne gezondheid het gebiedt Alsof met andere miBdadigeri daarop gelet wordt £ n alsof menicben die de levens van duizenden bedreigd hebben goedertierenheid verdienen 1 Het is bepaald vermakelyk Li op tyne tochten te volgen Dinsd was hy te Glasgow Hy had een purperen jas aan en een mots met en grooten psatl voorop zyn gele vest en de mnts met de panweveer warden door een dienaar gedragen Hy kwam in de fabriek van Singar en was daar zoo verrnkt van een trapnaaimachine dat hy er niet van af te slaan was By wilde er al es van weten en ging toen zelf trappen en stikken De directeur gsf het hein present en nog een voor de keizerin Slechts met groote moeite kreeg men er Li toe nog andere dingen te gaan zien Later op den dag had hy een gesprek met den bekenden nalnurfilosoof lord Kelvin Hoe lang is u professor geweest c vroeg Li VyUig jaar € £ n heeft u onder al uw studenten iemand gevonden die even knap beloofde ta worden als u c Sir Joseph Lister neen daar had Li nooit van gehoord Lord Keivin vertelde hem van de antiseptisohe methode O ja toon een Japanner hem in het hoofd geschoten had had een Dnitsche dokter hem asngeraden al maar de wond te waascheB om de microbeu tegen ta gaan o de wond was van zelf gesloten Op een stoomboot op de Clyde lüen van de heeren die voor de scheepvaart op de Clyde zorgen vertelt Li dat zy dat alles voor niets doen Wat krygt a dan voor al uw moeite Niets zei de man die een diamantendotkspeld droeg tSn dat dan c zei Li opde doekspeld wytende waar komt dat danvaDdaaB c Het nienwe Burgerlijk Wetboek voor geheel Dnitschland Dinsdag door den dnitscbea keizer mat lyn bandteekening gesantioneerd De Pruissische landdag zal volgens de Berl Pol Nacbr dit jaar reeds in bet laatst van October geopend worden zoo ten minste de finaDcieele tüeatand gelyk verwicht wordt gunstig genoeg blykt om de ambtenaarstraktement D opnieuw te varhoogen evenals in 1873 74 en 1890 91 maar in elk garal zal de Landdag ditmaal vóór den Byksdag worden opgeroepen De afgetreden minister Bronsart voa Schellendorf zal zich stot beritel van zyn gezondheid naar de badplaats Neuenahr begeven ♦ Ziet ge na wel dat hy toch werkelijk ziek iB roepen aommige bladen Nu bet moet wel soo weien want de keizer zei het immers Onder de te Mafeking liggende hnzaren hebben zich verscheidenen gevallen van insubordinatie voorgedaan Dertig man chappen zgn naar Pietermarilzburg gezonden om daar hnn atraf te ondergaan voor lichte vergrgpen Tg andere zgn tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat zij weigerde de parade bg te wonen GEKLEÜBDE met 20 o korting A valn os Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Imslerdam Vorkrs 91 loo Vi 100 81 8 V 86 867 6 n 97 98 W lOWi 69 681 18 l l slotkrs 91 100 lOO n isV 3 3 39 100 97 43 600 608 619 lOÖ 661 lOlV 200 137V 42 99 1 1 ÖV 136 27 108V 91 209 28S1 986 1021 l 62 ES s 163 971 69 77 7 101 101 99 96 1441 183 lO l 10 99 40 101 9 91 12 UI 106 6 104 4 l l 10 1921 202 107 107 102 m AUGUSTUS NzDBanND CertNed W 3 S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOUl OU Qoudl 1881 88 4 luua Intohrgring 1863 81 5 OosTMB Obl in papio 18C8 i dito in zilver l B68 5 Portugal Oblig met coiipon 3 dito ticket 3 ïvaimD Obl Binnonl 1894 ♦ dito Gecons 1880 4 dltobüRaths 1889 4 dito bü Hope lS8 tlO 4 illtoingoud ioeu 1883 lï dito dito dito 1884 h Sm Perpot lohuld 1881 4 ToaaaiJ Gepr Conv leen 1890 4 Qoo leeoing serie D Goa leeninx Berie O ZoidAp Rip v obl 1894 6 MlIIüO tobl Buit Seh 18B0 8 VBK ztllil i Obl 4 onbep 1881 AüSTBlpiM Ohligatien 1896 3 RoTlraiSiM Sted leen 1894 3 Nbd N Afr Hscdelsv aand Arondib Tab M Cortiftoatcn benMaatschappfl dito Arnh Hypotbeekb pandbl 4 Cult Mij deifVorstoal annd Gr Hypotbeekb paudbr 31 i Naderlandache banlc aond Jed Handolmaal h dito N W il Pac Hyp b pandbr S Rott Hypotbeekb pandbr 8 Utr Hypotbeekb dito S i OotTM Ooit Hong bank aaad Bnsi Hypotheekbank pandb V AHBaiKA Equit hypoth pandb B Maiw L G Pr Lien cert 6 NBB HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Bipl V at Spw and Ned lud Bpoonvogm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiUB Spoorwl 1887 89 A Bobl S Zuid ltal Spwmij H obl 3 PoMH Warschau Weenen aaiid 4 aoai Gr Buss Spw Mij obl 47 Batilsche dito aand Pastowa dito aand 5 Iwaog Dombr dito aaod 5 Kursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 102 117 121 169 381 112 AmaiKi Ceot Pac Sp Mij obl 6 Chic k North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Eio Gr Spm eert v a Illinois Oeotral obl in goud 4 Louisv k NaahïilloOort T aand Meiioo N Spw Mü lehyp o 8 Uias Kansas v 4 pot prof aand N ïork Ontario k West aand dito Penne Ohio oblig 6 Oregon Calif Io bvp iii t ouil 6 St Paal Minn k Manit lil 7 Un Pao Hoofdliia oblig li dito dito Line Col lö byp O B Canaoi Jan Soutli Cürt v aand Vem C Rallw Nav loh d o O Amsterd Omi ibuB Mij aand Itotterd Tramweg Maats aand 1 Nbü Stad Amaterdam aand 3 Stad Roltorilam aand S Bbloie Stad Antivorpenl887 2Vi Sud BruMol 1886 2Vi lloNO Thoies Rcgullr Geeoilecli 4 OoiTBNR Staatsleoning 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanjb Stad Madrid 3 1868 Nbo Ver Hm Hyp SpobI eert door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Sedert 14 jaren bg bet publiek bekend en gezocht als bet beate goedkoopsteea onschadelijkste RECLAME BLOEDZUIVERINGS en Laxeermiddel dat Tooral in het voor en najaar verkozen wordt en bg voorkeur ge omen in plaats van Engelacb Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet andera te verkrggen dan in dooa jes il 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte SJwitserscbe Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit Win zgn vau den vorm zoo als bovenstaande afbeelding op een rood veld De dagelgksche kosten hg gebruik zgn slechts 3 centen Niet anders te verkrggen dan in dooajes a 70 Centa in de Apotheken HoofddopötF E VIN SANTEN KOLPP Rotterdam ADVERTENTIEN Heden overleed op den Huize LaEEKBBRO tot onze diepe droefheid onze geliefde Broeder UERNARDU8 PKLBTIËR in deu ouderdom van 67 jaren Wed J A V4N 01 GARDE pBLJtTlBR Wed A VKULANDTPblbtihr Larer N H 19 Auguatus 1896 Openhaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Avond of Herhalingsscliolen voor Jongens en voor Meisjes op de Kostelooze en I Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den l tcn October 1896 op een der bovengenoemde scholeu verlangt geschieden zal in de schoollokalen op ÜINSDAG 25 AUGUSTUS 1896 des namiddags ten vyf uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namena de Commissie De Secretaris J H VAN DEH VOORT Oouda U Augnstns 1896 FEANSCHE STOOMVERVEEU Gheniisolie WassclierIJ VAN li OPPEIVHEIMEIt 19 Kruiskade Botterdam Gebrevoteerd door Z M don Komng der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het Btoomeu en verven van altu Heerenen Damesgarderoben alBcok alle Kmdergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Atle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk TOor de gezondheid ea volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald UTn ia de beste iuwruTing tage na itbeumatiek LendenpljntB gF ff AükBrPalB Expeiier y gt 1 eSSABkepPaifllxBefler ren Jicht kortom Vat moet daa st ada ia Ieder huisgeiu iondiif Frga 60 oeut 75 cent au f 1 26 de tesoh Voorlüades ia da maaata Apotheken an bq F Ai Blohter t 00 te Rotlardam Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar m 3 dagen te verven goederen in eene week