Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1896

ISCHOOMHOVEnï Maandag S4 Augustus 1896 No T051 35ste Jaargang VAS TENTOOHSTELLINB fiOüMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks r met uitzondering van Zon en Feestdagen 0e prijs per drie maanden is 1 85 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlyke Nommers VU F CENTE ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tot lialt Sept a s alle werkdagen g eopend van s voorniiddags 10 tot s namiddags C uur HET COMITÉ Koninklijke machinale f alirlek BE HONIDBLOEM VAN II van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Hepplertlraat 99 en X9 Ottby de RegeutesselaaD Hofleveranciers Z U den Koning van België INDIENÏIJ HOEST gebruikt de Allerwcge bekroonde WereldberöenideSuperior DRUIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 CU 70 Cta en ƒ I TerUrggbaar hy f H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H T N MILD Veerstal B 12 3 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J 0 RATELAND BosUop B V WIJK Oademati r TANDARTS E CASSÜTO te aOUDA Is wcdfir e COXSULTREIVFA Dagelijks uitgezonderd ZONDAGS Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffera der Zeltbevlekking Ouame en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Iletau s ELFBEVYARIi G Hollandsche uitgave met 27 afb Prp 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezeu de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkregen hy hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedia ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PüIKB OUDE SCHIEDAMMER ENEVEE Merk i NIGHTGAF Verkriiflbaiir bij M N B A I3 bewijs van eohthoid ia oaohüt en Itlurk ateoda vooruien van döu nnnm dor Firma P BOPPB PEETERS Jz Een nette oppatsende iïoefensoon f 6 bekend met lantlb en veet t zookt plaatsing b j een landbouwer op aunueuiBlyke voorwaarden Brieven fr onder noraraer 2411 Bureau dezer Courant BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAN ALLE Wft vk fr l l QMk Bw w a teg en en onder w Fabrieksprijzen Deze lülverlioop duurt skills korten tijd Xle ae Pvljdteu in ie ÉTMljSatS liet Wissel en Etrectenkantoor B ARENDS C 187 WARMOESSTBAAT bj den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeellgste conditiën H0F Uitgave van het Maandblad FORTUNA f per jaar franco per post proefuommers kosteloos 6000 Stuks I uit de fKlIiete maiia eener der een te buitenlandsche fnbnoken over geiiomene inofpaRnide Leger Faarden Dekens 1 iiiüeten tegen den fipo inja van 1 2 75 per stuk wonleii uitveiküclit Deze drkke onslijtbare dekens jijn oa warm aU een pels oo 14UXl 0 cii t ruut duB het geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breedp htrpcpen Toorts een kleine itarti wittewollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wcgfiis zeer kleine lechti door vaklui hemorklinrc fouten m htt waehel aangeboden ad fl 3 50 perituk Koiten andcra het diilibcle Ktnllitiffen worden M Uat d Tuorraatl itrehi tcf un toeHniUnit I na Ml kadiBf of onder rcmboun promM uit ceroerd ♦ B HurwltB ® MUMMoIlt Ofoom Slaat 11 OnidelUk Reicht e VRIJE FAARSENIIARET Zaterdag 2 October ILÖ TElNr voor bovengenoemde TREKKING zflo verkrijgbaar bij A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 H lolen voor f 10 Bjj plaatsing der loten Ie en 2e Prvj COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAAKDEN Cognac fin Bols t X 40 de Iilter D OOONAO Ï IIT BOIB Tan de Soc 4té AnonTiaa mordt g lsv nl in venesaldo bemande fleasohen van 6 Liter Inhoud rooraian van het attest T n Dr P r yXN HAMSIL ROOS Proeffleaoh f 180 ilUlaltead TubljKbaar byt P II J V WANKUM firma Wed P J MELKERT Oosthavan B 144 Gouda AMERSFOORT AMBBSPOOETSCHE MACHINALE 1 Sloom Itrood en Beschuittabriek stoom Automatische ffalgen Meelfabrtek Tarwebrood met Krenten nonll vaa do putkate soorten tarwe prima krenten I i n roziJQi n gef iljrii epr l is hiLTiloor or emftkelijk en jjezond blijft zeer lung vorscb u zeer gooilkoop eu verkrijgbaar In langen en ronden vloervorm in Btuks van 5 o 10 ot 15 ot 20 ot 30 et 40 ot 60 ot eu In speciale plaatvormen in stuks van 3 ot 5 et 10 et I Gewoon Blankbrood ia als Tarwebrood met Krenten maar loniier prima 1 krent en rozguou en verkrijgbaar in stuks van 8 et 12 ot 16 ot I 20 ot 24 et I Voerbrood wordt grootendeel van de besta en kraohtigite soorten rogge eu verder 1 I van stukjes tarwe zaden en andere znivero bestanddeelen vervaardigd is hierdoor eeu I I zeer voedzaam gezond en smakelijk voer en zeer goedkoop Verkrijgbaar IVs Kg 1 I 7 ct 3 Kg 14 ot i deze gewichten behalve van kantbrood wor 1I den gegnrandeerd 1 I Qeraspte HrOOdjeS van 2Vs ot worden van de fijnste soorten tarwe ge 1I maakt en zgn bierdoor overheerlijk van smaak I I Prima Ongebuild Roggemeel wordt van de Hjnste en smakelijkste soorten I I rogge gemalen eu is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 6 ot I I Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verande II ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd I I Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépót 1 I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa 1 gens beschilderd met de fabriekatitels en W H MEUHSING 1 I Te GODDA woonhuizen voor depots In huur gevraagd en wordt I I een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur I matig vast loon plus flinke provisie ea franco vrachten der volle on 1 I lodige kisten I Vereeniging FLOBALIA te Gouda ftlN TOONSTELLING 22 en 23 Aug in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Qenoegen ZONDAG 23 AUGUSTUS Pri suitdeeling ten 1 uur n m MATINEE MÜSICALE door het Muziekcorps der dd Schutter Gouda ZATERDAG 22 AUGUSTUS OPENING ten 1 uur n m MATINEE MÜSICALE door bet 4 è Muziekcorps der dd Schatterij alhier f De TENTOONSTELLING lü geopend zyn ZATERDAG 22 AUG van IV tot 5 nor ZONDAG 23 12 6 Voorwaarden van Toegang Leden der Soo O G hebben vrg entree tot de Matineé s Dames betalen Zaterdag 25 Zondag 10 Ct i met recht tot het Kindereu beide dagen 10 l bezoeken der Ten Niet Leden der Soc betalen beide dagen 60 toonstelling Tot de Tentoonstelling in de Zaal KUNSTMINf hebbeu ateed vrijen toegang da Leden der Vereeniging persoonlyk Donatears met hun haiigezin Leden der Soc Nietledeu der Vereeniging tegen 25 Ct iiandteekGBlnQ met roodm letter Op de ECHT m Oberlahnstein niKfcreuKomvicTORiABRotf oBf nM istim Gvfirai verkrijabaar igendom ie StatUêehappij tot JExplóitatie der Victoria BroWt gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Chocolade en Cacao Dmlmati door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabrlCfttie eu uitsluitend gobruik van fiJR en fijnste grondytolfmi gnnindüerei Ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nouwlieurig beantwoordendo aan den inhoud der reap Etiketten De Firma bohauldo 27 Brevets als ïïofleTerisïicler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewijs fan uitmuntend fijn NouB vous désemons nne Ifvddille d or première elantie en consldérfttloii oo votre exoBllente fftbricstlon de Oboeolat bonbons varloa eto to StOllwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Confiseura Banketbakkers enz enz Geaeraalvertegenwoordiger voor Nederhuid Julius Hatteimlodt J Amsterdam Kalvcrslraat 103 Goud i Drnk m A Binniuii Zoos BINNENLAND GOUDA 22 AogQstai 1896 Heden middag werd ia da zaal Kunfltmin der Sociëteit Oai Genoegen de tentoonBiel lioff geopend van de rereenigiog Floraliac Waren het Torige jaar bet eerste van de oprichting vete planten iogezooden dit jair sya een grooter aaotal stekken nitgcgeven en wÜ geloofen dat een Tolgend jaar beide zalen dor Sociëteit noodig zalleo zyn om al de ingezonden planten te kannen plaatsen De liefhebbers van Ftora kaaoen zich Tergasten op al de tcboone planten die hier z o tentoongesteld eo zich orertuigen met welk een zorg die plaoteo zgu behandeld Afgegeven werden iu Mei 542 Series met 3178 planten op de Teatoonstelling zijn ingezonden 414 Series met 1972 plaoten Deo ioeohryver kwam niet in aanmerking omdat hy zjine planten niet te huis had opgekweekt voorwaar een straf die volgens art 4 van het reglement ran Floraliac verdiend is Een nitssa piyzen zyn geëtaleerd en met verlangen zullen zeker de bekrooudau den dag Tan morgen zien aanbreken wanneer zg opgeroepen wordea nit al die pryzen eene keuze te doei De zaal Kunstmin is herschapen in een ware bloementu n en de directie der Waterleiding Maalschappt heeft gezorgd dat eveuls bet vorige jaar een foutein is aangebracht De lyst der bekroonden zullen wy in ons volgend nummer opnemen Wy wenschan de vereeniging Floralia geluk met het verkregen ancces en hopen dat hb bestuurders nog lang haar zullen willen dienen met hanne zoozeer gewaardeerde ha1 jammer is bet evenwel dat het bezoek van buiten niet grooter is omdat men aan de Goudsche Vereeniging Floraliac een voorbeeld kan nemen Men deelt ons mede Kveuals verleden jaar zal de heer J H B Spaanderman op den aanstaanden verjaardag van onze Koningin des avonds een orgelconcert geven in de St Janskerk onder welwillende medewnrking an eenige kunstenaars Mejoffroaw A G Schuil leerares aan de Muziekschool te Dordrecht zal eenige liederen voordragen deels door den heer S met orgel deels door den heer A H Beusekamp met viool of altviool begeleid Mej Schuil maakte hare stadiën in den zang aan de mnziekscbool dtr Maatschappij tot Bevo deling der Tooakanst te Utrecht en stelde zicb na het diploma dier Mnatacbappij ver FEUILLETON GENEVIEVE 19 Ik geloof ook wel dat de bekoorlijkheid vae Genevieve hiertoe het hare bedroeg Zelfs de muzikanten begrepen dat zij het konden wagen eeneenigfltlnt luohtiger dans te speten en zoo danstenwij Oeneviève en ik golgk men op hel plattelanddanst Z was gelukkig zg danste verwonderlijkgoed zij sag zich bewouderd toegejuicht Z waser dsD ook geheel onbekend mee hoe het me eenerevolutie losgaat Maar ten tweeden male noemde Mr de B rinp sieode dat de menigte toenam haar met luider stemme het canaille en nu waren steeoen zoo groot ƒ als een vuist het antwoord op sjjne beleedigoode I woorden Mijne GenevièvJ werd er even door aan geraakt een ridder van deo Heiligen Lodewgk werd in zgn gezicht gekwetst Het bloed vloeide iedereen werd bevreesd en de zaal werd geheel en al ontiQÏmd Alles scheen verloren Het volk bonsde op de deur en dreigde baar open te toopen Door dezen onbesohaamde beleedigd vei old het de eeoe beleedigtDg met de andere Toen zag Mr de Burins zijne verkeerdbeid eindelijk ïo rBeste vrienden I zeide hg aii wg zoo een voor een heengaan of als de deur voor deze woedende aenigts geopend wordt dan is alles verloren htSi worven te hebben onder leiding van professor Stockbausen te Frankfort Eerst onlangs is zy van daar teruggekeerd met haar heerlyk krachtig altgeluid gepaard aan eeue echte muziekale voordracht heeft zg oagetwyfeld eene schoone toekomst róó zich wy kunnen onze stadgeoooten geluk vvenschen dat zy in de gelegenheid zyu dete begaafde jonge kunstenares te hooreo Verder zullen eenige Heeren waaronder de heer Joh G Arentz enkele werken voor trompetten hoorns bazuinen panken en orgel uitvoeren Dat by de kenze der verschillende umnmera het feest van den dag niet vergeten is kunnen wy zonder onbescheiden te zyn nu reeds mededeelep Wy hopen en verwachten dat velen met ons deze uitvoering zullen bywonen Wy vernemen dat de werkstakers van de fabriek van den heer E Kortenoever wekelyks gemiddeld f 6 50 ontvangen van de Vereenigiog de N N B B Intiisscheo toopen verschillende Trerkstakers met lysten om gelden van de ingezetenen in te zamelen en wordt het noodig geacht de aandacht der ingezetenen hierop te Testigen en wel nadrukkelyk omdat de giften dis inkomen zyn ten voordeele van de N N B B In eene gisterenavond gehouden algemeene vergadering van leden der afd Gouda en omstreken van de Hol Maatscbappy van Landbouw werden de punten van besohryving voor de algemeene vergadering op 25 Augustus te Woerdet te honden vastgesteld Tot afgevaardigden werdea benoemd de hh A van Veen en D Rnyter en tot plaatsvervangers de bh J Brouwer de Koning en M van Daoteig Nog werd medegedeeld dat in den aanstaanden winter de heer Kriebel zou worden uitgenoodigd eenige proeven te komen doen tot onderzoek van melk In het vorige jitar brandde ts Moordrecht het Café de Unie ai bewoond door W van Berkel Geruimeo tyd beeft die ruïne daar onveranderd gelegen omdat die persoon in voorloopige hechtenis was genomen Lster werd dien grond verkocht en een stadgenoot werd door koop eigenaar daarian Nu is bedoeld perceel opnieuw gerestsnreerd en ingericht oor slyterij tappery en proeflokaal door den eigenaar de firma J F Herman en Zoon die alles op nette wyze beeft ingericht De uitvoerige pryscoorant heeft ons doen zien dat iu dit filiaal alle wijnen en dranken te verkrygen zyu tegen deozeltden prys als dn ons hot huis gezamenlijk verlnten en ons aan deze verbitterde menigte in al onze kracht vertoonen Zij zijn ongewapend bq oog te klein in gftal om ons een hinderpaal iu den weg te kunnen legG en Komaan 1 laat ieder zioh een goed heenkomen zoeken I Terwijl hg dit zeide zocht ik maar tevergeefs naar Mr de Boispréauz hij was zonder Qeneviève vertrokken Tevergeefs zocht ik naar den jonggehuwden echtgenoot deo graaf de Jailly deze waa onder de eersten met zijne jonge rrouw verdwenen en had Genevieve vergeten Overal heersohts verwarring Ik gevoelde mg nieti minder dan gerust over bet redmiddel dat Mr de Bérins aan ons voorstelde Hoe zouden wg oua door deze menigte en hare wraakzuoUtige kreten een doortocht banen ff Er bestaat daartoe slechts 6éa middel antwoordde de jonge orkestmeestsr h qU de deuren open dan zullen de muzikanten eu ik er het eerst uitgaan Als wij iotussohen aan ons hoofd eene jeugdige moedige vrouw konden plaatsen dan zou d ze ongetwijfeld eerbied afdwingen Bij dit voorstel bod men de oogen van Genevieve esDB moeten zien fonkelen Er vertoonde zich op hare lippen uittartiog en in hare oogen zegepraal Welnu zeide zg tegen de muzikanten volgt mg dan 1 Hierop legd zg haren arm in den mgnen en zeide tegen mg Komaan Hat is niet de eerste maal dat wij den dood samen van zoo aabg onder de oogen gezien hebben Zij omwond haar hoofd sn haar gelaat met een dunnen roeden doek zij bedekte haro hals met haren kanten ukdoek en wikkelde sieh in een ze hier verkorht worden Ougetwyfeld suIIpu veten die eeoe waodnling naar Moordrecht g n mskea ook dit Rliaal een bezoek brengen daar zy iu de gelegenheid zyo in genoemd lokaal eenige ougenblikken nit te rusten a ietstegebruikeo terwyiwy de OTcrtuiging hebbeu dat consumptie en be lieoiog niets te wenscben ui overlaten Donderdagavond vermiste het echtpaar V to Waddingsveen een hunner kinderen lustioctmstig vloog men naar de sloot achter bet hais waar men bet dryvende vond doch wie beschryft de vreugde van vader en moeder nog spriuglovend By den wiukeller P B te Waddingsveen kwam dezer dagen de brandende winkellamp met eeu oliebonder vm ± 3 liter naar beneden Alles in lichterlaaie pardon ding was uit toen het den vloer bereikte brandweer niet gealarmeerd Meu echryft nit Oudewater Mochten wy twee maanden geleden melden dat men met de restauratie van het kerkorgel der Ned Herv Geb alhier was begonnen thans kunnen wy berichten dat men met dien arbeid zoo goed als gereed ia Bet hulporgel idkt tydens de her telling goede diensten heelt Mwezeo kan un weer buiten dienst worden gesteld daar Zondag a s het groote orgel weer zal worden bespeeld Ongetwijfeld zullen zich dan velen kerkwaarts spoeden om niet alleen bet woord van deu feestredenaar Ds Boek te booren maar ook om vaa de welluidende orgeltonen te geuieteu als voz hnmanac en ivoï celeatisc nu in volkomen harmonie te zamen stemmen tn een beerlyk en hartrerheffend lied Dat onze orgaoi t de beer J Postbiimua dan nieuwe talenten aan nieuwen ytrer zal paren durven wy verwachten als wy terugzien op t verteden en bedenken met hoeveel toewijding genoemde heer steeds zyn werk heeft vervuld ook al liet het instrument dat by moest bespelen werkelf k veet te wenscben over £ n h n die niet nsar innerlyke waarde vragen manr n ar niterlyk schoon raden wy aan op een der werkdagen eens een kykje van naby te gaan nemen eo zy zullen de choone en degelyke afwerking moeten bewonderen Alle eer dan ook aan de heeren Tin minga Co orgel abrikaitten te Leeuwarden die zich zoo uitstekend van de hun opgedrt sn taak hebben gekweten en ten atote onzen dank aan heeren kerkvoogden wien het belang der kerkelyke goederen blijkbaar ter harte nat eo witten mantel dien eeno voorzicbtigo dansereB tegen een die een minder opzichtige kloiir had venvissold en liep de trap m t eau vasten stap te midden van at die bevende monschcn af Eensklaps weid de deur verbrijzeld er vlotten de beide paneelen in stukken Op dit oogenbtik van aarzeling dat de woedenste volksmenigle allgd ondervindt op hot oogenblik waarop zg eene vreeaeIgke daad zal volvooron zag deze de witte gealalle van G neviève tot zich komen en eensklaps hief bet orkest te ui iden vau do algemeene verwarring de Marseillaise aan O zegevierend en roomrijk lied nit de schoonste en uit de treurigste dagen I Het Pargsche volk had dit reeds sedert lang vergoten Het was geheel Europa zegevierend doorgetrokken j het hnd de overwinning bij Jémmappe en de overwinning bij Valmy doen behalen Het had Duitsohland genoodzaakt onze grenzen weder over te trekken Het had Italiü bedwongen hot had Egypte verovord en de republiek voor de geheele wereld gekenmerkt Napoleon de overwinnaar bü Marengo bad het doen verstommen en sedert het despotisme was het blijven Ewijgei i En zie duar doet het eensklaps op den bedreigden drempel en iteor dezen gebrokene deur vad verre zijne bedroiging en zijn zegepraal hnoren Het dringt stoutmoedig door deze gehoorzame menigte hoen en aller hoofden buigen zich tiij het hooren daarvan Op dezen wijze werden wü door een onverwacht wonder aan hot gevaar dat ons alten bedreigdp ontrukt Allen maakten er gebruik van en iedereen zocht een goed heenkomen te midden der menigte Een enkele tartte nog dit volk dat aan zulke versohillende indrukken gehoor gaf bet wu mijn die verstandig genoeg zyo geweest om geenezuinigheid te betrachten die de wyaheid bedriegt S Ct Men schryft uit Benschop Ze kwamen uit Gouda en ze hadden pleiiiervan de reis de heeren waren bier wezen visschen en ze hadden een prachtig xoodja eenhad liefst 30 baarzen gevangen meest allemaalgroote een kanis vol 1 Terwyi de visfchersuu by een boer bier waar ze hun paard hadden uitgespannen ouder het gebruik van eeakop koffie de herinneriog aan het gesmaaktegenoegen levendig hielden gebeurde er metde kanis wonderlijke dingen ze werd geïnspecteerd geledigd op bet vorige gewiobtgebracht met een handvol steeneu terwyiverder de gepleegde ongerechtigheid werd bedekt met gras waarop slechts een paar vande kloiuste viaitchen gingen Vóór de heerengingen vertrekken werd eerst nog eens betdeksel van de vischmvud opgelicht eu een blikvan zelfvoldoeaiog geworpen op de met zooveelvisscherstalent verworven schat maar niemendalgemerkt van de gepleegde fraude Prettigwnren de heeren uitgeweest in de meestprettige stemming aanvaardden ze den terugtocht De groote verrassing bleef bewaard totbun thuiskomst S Ct c By de vetkiezing voor d Provinciale Staten in het kiesdistrict Winschoten had e n kiever uit Meeden zyn slembiljet versierd met eene peuteekening De ü Wiusch Ct geeft daarvan de volgende beschryving Oe teekening stelt oor een heer met een cylinderboed op houdende in zyc rechterhand een met de tanden naar boven gekeerde hooivork wsaraan een wimpel is bevestigd met het opschrift Protectie Om zyn midden draagt de heer een koppel waaraan een lunge sabel een etrij lbijl en een zaag n zoo toegerust treedt hy eeu troep verwonderd opziende mensohen gewapend met hark vork en vlegel teiten Aan de rechterzyde van de teekening leost men de volgeode ontboezeming Zeker buTgemeeater tot de Oldambater boeren Olie in de lampen en de lendenen omgord Aan het Verslag der Gemeente Gooda over 1895 ontleeneu wg het volgende Behalve de beide voorgaande Gemeente Instellingen verdienen nog de volgende die door of van wege corporstiën of particulieren beheerd worden vermeldiog Ie De Spaarbank Blgkens de laatste rekening waren er 2643 deelnemers of crediteoren tegen 2532 in 1894 vriend B rins die door do Marseillaise gered was en dio te midden der wenïgte uitriep Leve ile koning I Eene ufdeültng calvalurio rukte nog ter rechter tijd aan om hem te bevrijden Genevieve eu ik die gelukkig nan het gewoel ontkomen waren hadden da Kue Hivoli bereikte en wij wachtten slechts op hot voorbijkomen vau een rgtuig Hot was reeds over middernachtf de lucht wss vol sterren mijn hart vol vreugde Ik was dus de eenige macht eu da eenige verdediger van deze schoone dia aan mijn arm hing en oen vragenden bhk op mij sloeg De frissohe koelte rotte aan haar gelaat eene nieuwe bekoorlijkheid bij zg had har eJele daad reeds vergeten maar zij huiverde nog bij de gednohte aan de woeste beiidan door welke zij heeugedroogon was Hot geheöle volk zong het grootsche lied en van plein tot lum en in alle straten wekte dit de burgera uit hunnen slaap Zij die iets te verliezen bodden beefden eij die niets te verliezen hadden juichten allen luisteiden De eene echo verkondigde ann da andere het vorscbrikketijk refrein on do Seine vloeide langzamer voort bü de gedachte aan de gruwelen van weleer En nu zeidfl Genevieve vzijn er voor mg maar twee schuilplaatsen waaruit ik eene keuze Ie doen heb het hotel vau Jailly in het midden van het Marais of het hotel van Boisprtïaux op de hoogten Tan SiintClond Dan maar naar Suint Uoud I zeide ik tot haer Wordt ttrifolgé