Goudsche Courant, maandag 24 augustus 1896

18 86 1 84 3 60 3 67 4 60 6 19 6 61 7 11 7 68 8 S 4t 8 61 g t 1 13 18 38 4 67 ff 7 69 ff 10 4 ff I8 8 6 4 ff 8 6 ff r ff 10 11 K 18 46 E 11 ff 8 13 ff V 10 18 W 18 56 1 44 1 8 4 16 6 80 6 8 6 10 7 80 8 88 8 47 0 8 10 10 17 i 8a IIOTTBRBA n 0 i D k 10 1 11 60 12 27 1 44 8 6Ü 3 44 4 7 4 40 91 6 17 7 ÏB 8 6 43 10 4 10 29 1 64 t 4 60 ff 6 87 ff ff 47 V 10 36 i Ol ff 4 B7 ff 6 34 ff V 14 ff 10 48 K 1 08 f ff 6 04 ff 6 41 ff ff 10 01 ff 10 4 18 08 18 47 8 14 3 09 4 04 4 87 i lO 5 61 6 47 7 46 8 16 10 07 10 14 DEN HAAS 6OU0A Directe SDOorwcEveiblndliiKen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangeo 1 Mei Tüd van Greenwich re c o oU Di 80TTÏRDA M in 7 47 GO II Di HEN H AG Hage 5 51 7 80 7 48 8 50 0 19 9 4610 1111 8618 881 36 8 44 8 40 4 04 4 88 6 17 6 187 18 7 58 9 88 9 68 Voorb 5 67 t 10 17 y 1 41 y v 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 n H n i 10 88 1 66 4 58 6 80 0 48 Zev M 8 88 w 10 48 8 06 5 04 8 89 9 69 Onuda 6 887 50 8 189 18 9 47 10 1610 6418 0518 53 8 17 8 14 4 08 4 885 16 6 47 6 507 48B S8I0 1010 88 Stopt Ie BleUwnk K ruis weg en Nootdorp Leidschendam ea Uekwdorp U T R E C H T 0 O U D A 10 10 88 11 88 18 60 S 08 8 58 4 45 6 8610 88 11 55 4 16 6 68 10 Sl w n M 4 84 p n 10 44 9 37 lO lS 10 8 11 U 18 16 1 Ï8 1 27 3 47 4 4B 6 6 i4 7 U 7 49 8 18 8 64 M4U C U 40 4 B7 8 01 10 0Ö U n n U 4 5 08 8 18 10 16 08 y B ÏO u 8 n 10 87 11 86 n 1 08 B 80 8 88 n l 7 10 48 ipo 11 4B 18 46 1 08 1 S7 4 17 S 8B 5 58 6 88 7 44 8 818 58 Ml 10 88 11 46 6 0 UD A UTXICRT 7 56 8 00 S8 10 10 10 57 18 85 8 80 8 17 4 86 5 57 6 65 11 14 8 87 r 7 10 11 88 8 45 8 84 6 17 7 18 0 64 10 61 11 46 1 27 8 08 8 60 5 07 6 86 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 AM8TBRDA U S O U D A 7 15 9 1Q 4B 8 84 S 68 4 45 6 16 7 45 9 41 8 19 10 10 11 11 8 48 8 86 1 48 7 46 8 9 11 10 G OUD A AHSTEEO M 8 81 8 58 10 67 18 10 4 U 5 10 7 51 10 17 9 17 10 66 l U Ml 6 10 S Si 1U 10 80 De inbröDg bnlroeg in het Jaar 1895 i 128023 52i terwpt terogbeUald werd zoo roor opgevraagde iolagen aU voor iateresseu f 136309 89 In bet jaar te vorea werd iogebracbt f 126707 12i eo opgevraagd f 100632 95 De SpaarbHok betaalt 3 pCt reute 2s Oe Halpbaak iVze gaf i het afge loopeo jaar 51 TooraehotteD tot een gazam nlyk bedrag aa i 8550 □ 181 4 bedroeg het getal TOorBchoiten 50 en beliep de Toorgeschotene som f 7670 b Ëen Algemeen Ziekenfonds dat 339 deeloemera telde door welke f 1842 69 aancoDtnbotiën werd bggedragen Aan 279 personen werd geneeakaDdige holp verleend bovendien ootviogen 40 vroowtn getde ykebydragen voor verloekandige hulp c Ëen Begrafentsbas Zg telde 555 leden fOor bet begraven van 18 peraonen werd eenbedrag tan f 1300 uitgekeerd LandboDw en Veeteelt Algemeene toeitand De algemeene toeRt iDd was gunstiger dan in bet vorige jaar De koop en hunrprgzen der wei en hooilandeu bleven ouveranderd Hooge waterstanden kwamen niet voor De kwaliteit van het hooi was goed De opbrengst der wei en hooilanden middelmatig Het hooi van de 2e snede leed eeuig nadeel door den reg n Het vee ging op t d naar de weide eo werd niet vroeger dan gewooalgk naar den atal teruggebracht De gezondheidstoestand was gDDStig De handel was over hei algemeen levendig Sr werden redelyke prijzen betaald De prezen der boter en van de kaaa waren geiyk aati die van bet vorige jaar Ër werd meer boter ter markt aangevoerd De aanvoer van kaas wa ieta minder Warmoezerijgronden worden bier weinig aangetrofien De nitkomaten waren goed De groenten worden meerendeels langs de huizen gevent en in de Gemeente verbruikt De boom eu bloemk weekeryen bracbten geene belangryke voordeeten op De handel was middelmatig da prijzen redelyk De vruchtenteelt ia ran geringe beteekeois evenzoo de handel in vruchten Voor zoover bekend bestond de veestapel uit dekhengsten venlenmerriën veulens werkpaarden 135 ezeli en arnilezels 2 Springaiieren 10 melkkoeien en melkvaarseo 950 kalveren en pinken 85 meitTw 15 sobapea geiten en bokken 50 Tarkens 500 Het pluimvee uit hoenders ongeveer 1250 kalkoenen eenden 175 ganzen zwanen 2 Byenteelt bestaat hier niet De gemiddelde marktpryzen bedroegen Van paarden werkpaarden f IGO het melkvee 180 ï het slaeblvee kalveren 40 bokken eo geiten 6 schapen 20 lammeren 9 varkens 50 biggen 6 de boter per kilo 1 20 de kaas per 50 kilo 23 Er werden ter markt gebracht paarden 767 runderen 654 kalveren 8731 schapen 3003 lammeren 2868 bokken en geiten 318 varkens 6673 biggen 22162 T n 1M 7 8 TM 7 56 8 40 8 47 8 64 9 1 9 IC 7 86 louda MooriiriH ht MieawerlrnrV Oiipelle Rotterdam 8 3S 6 67 9 08 8 16 8 24 8 30 7 ftoUordam 6 OapollB 5 10 iJieuwerktrk 6 1 UoDrilrachl 5 36 7 46 öouda 6 3 tioi rta 7 3U 8 85 Jlüv M 7 48 8 47 2 Zegw 7 5fitt fi Voorli 8 07 08 Hdgu 8 18 y 18 10 7 Ooida 5 85 Oudew 6 60 Woerden 5 60 8 IS Utrecht 6 18 tM 6 87 8 14 Gk ada Aiuterdaa G 8t boter 6180 kilogram kaas953277 De afdeeling Gouda en Omstreken c der HoUandsche Maatscbappy van Landbouw telt 154 leden Bedoelde afdeeling hield by gelegenheid van de Vrije paardeumarkt in October eeoe verloting vac paarden en aanverwante artikelen waarvoor 8000 loten f 1 werden uitgegeven terwy 100 pryzon werden uitgeloofd Naar de N Scbied Ct verneemt ie de hoofdprya der tentoonstellinga Iotery van ds St WillabrorduaStichting te Schiedam de prachtige chmée door Z H deu Pana geschonken voorstellende op een kostbare steeu iu gooden rand Maria Oabevlekt Ontvangen ten deel gevallen aan een protestantache dame die zich gelukkig acbt dezen pryi met nog andere piyzen op haar loten te hebben getrokken Aanbiediugen om de camee zelfs voor een belangryke som over te nemen worden door baar beslist van de band gewezen zy toont het voorwerp op den hoogsteu prijs te stelten Sedert eenigs dagen loopt in Den Haag bet gerucht dat bet boofd eener bjkende kassiersfirma aldaar zich naar het buitenland beeft begeven zooder achterlating van eenig adres Ongelukkige speculatie in amerikaanscfae spoor wegwaardeu moet de oorzaak weien De Transvaalsche Perse geeft het volgende verslag vau hetgeen in den Eersten Yolkaraad te Pretoria il voorgevallen over het regenmaken Gelezen eene memorie uit Krogersdorp verzoekende dat eene wet muge worden gemaakt het schieten met dynamiet naar de wolken belettende De heeren A D Walmarans J Meyer Do Toii Eraarana en Schutte gaven in sterke bewoordingen bun afkeer te kennen over de nandelswyze van sommige lui te Johannesburg die tydeus ds droogte met dynamiet naar de wolken geschoten hadden om regen te veroorzaken De heer Meyer had een dier experimidden by de Wanderers Gronden bijgewoond en wat was het gevolg De lieve Heer toonde zyn ongenoegen door onmiddelyk de wolken waaruit bet reeds zacbtkens begonnen had te regenen te doen verdwynen het waa godslasterlyk en godstergend De heeren Birkenatock Van Wyk en De Clereq waren het eens met salke daden afkeurenswaardig waren doch waren het eena met het oommissierapport dat bet owi eene wet over te maken Kaffers en heidenen bad den een idee dat sy regen manier Dat onder blanke menschen ook nog zntk een idee bestond was te betreuren doch het waa niet een zaak die speciale wetgeving vorderde De heer Jan Meyer zeide in antwoord op den heer Schutte Dat de regeering het schieten te Johannesburg belet had De heer Schutte Daa is de zaak gevonden De Raad verdaagde Men leest in t Hbl c Wederom heeft de Munt van het Koninkryk der Nederlandeu een geldstuk geslagen en in omloop gebracht dat getuigenis aflegt met welk eene onverantwoordelyke slordigheid de stempels onzer munten worden vervaardigd Thans geldt het niet den beeldenaar der Koningin ook uiet het kantacbrift maar wel bet eenvoudigste gedeelte van den stempel nl de letters en cyfers der tegenzyde 10 60 11 U 10 67 11 4 11 11 V 11 80 11 38 56 9 S1 10 36 9 60 10 11 8 48 9 04 Bij een gedeelte der nieuwe kwartjes ontbreekt aan de N in het woord CENTS de Toet der eerste verticale lyn terwyl het jaartal 189G by alle kwartjes uitermate gebrekkig ia de 1 en da 8 ataan goed de 9 is dikker hooger en zwaarder zooals men bet noemen wil staat te ver van de andere cyfers en helt naar rechts over terwyl de 6 van een zelfde type üh de 9 achter verticaal staat en vlak hjj de 9 Achter het jaartal staat een minimahl piintji De schryver beveelt het bezichtigen van muntverzamelingen aan om daaruit te leeren hoe veel betitr en mooier werk op dit gebied in vorige eeuwen werd geleverd In een sigarenwinkel te Pary waar ook postzegels verkocht worden kwam een jongmeoBch voor 55 francs postzegels koopen Hy haalde zyn portemonuaie uit den zak om te betalen legde haar op de toonbank en borg eersi de zegels in zyn portefeoile Plotseling scheen bij op straat een vriend te bemerken en liep naar buiten roepende Hé Ernest 1 De jongeling kwam niet terug en de achtergelaten portemounnie bleek wat keisteentjes te bevatten Men mildt uit Amaterdara Eene verhnisparty op een ongewoon uur des avonds laat was eergisteren avond oorzaak van een oploop voor een buis aan den Overtoom Wat de belangstelling levendig hield was niet zoozeer de verhuizing zelf als wel de reden waarom de menbelea zoo plotseling werden weggeroeid Een jeugdig kautoorbedieude had xicb nu ongeveer een jaar geleden in den echt begeven met eene achoone die hem in leeflyd e n tiental jaren vooruit was De jongman dacht in zyn ega eene vrome huisvrouw te zullen vinden zy ging veelvuldiglyk ter kerke en schaarde zich onder de doleerenden Sedert het echtpaar evenwel een gemeubelde voorkamer aan een inspecteur van politie bad verhuurd was het mot het ecbtelyk geluk gedaan De inspecteur werd aldra door de vrouw vóórgetrokken boven haar eigen man die gedwongen werd de plaats waarop hy recht had te ruimen Langen tyd verzweeg en verborg hy zyn leed en ongeluk ten laatste stelde hy zyn vro w voor de beslissende keuze Die keuze viel alweder ten gunste van den dienaar der gerechtigheid uit waarop de verstootene zyne meubelen van de woning wilde laten halen om zich voorgoed terug te trekken De commensaal weigerde echter het huisraad af te geven dat zich in de door hem gebuurde kamer bevond meeoende daarop recht te hebben tot de termyn der huur varstreken zou zyn Vandaar de toeloop van uieuwagiengen op den bewusten avond Het geval is tbana ter kennis van de justitie gebracht met bet gevolg dat de woning voortdurend bewaakt wordt opdat geen enkel stuk toebehoorende aan den verloochenden echtgenoot worde uitgedragen De baas van een dezer dagen te Gennep rerUevenden kermiswngen waaboos dat zyn vrouw gpen biefstuk had gebakken Hy sleepte bed stoelen tafel kortom hutje mek mutje naar buiten en trapte alles kort en klein Ook een prachtige harmonica die de familie reeds dikwijls uit den nood had gered De vrÓuw wa blykbaar aan dergetyke grappen gewoon Zy raapte koelbloedig de brokken by elkaar spande zich in het gareel en volgde den baas gedwee iu de richting naar de Boksmeerache kermis Dezer dagen heeft Jsquemin in het InstituutPasteur door het aaobreugen van wyogist in kiemenvrije gerstemout wyn verkregen die een goeden maar niet den zuuracbligeu en pikanten smaak van echten wijn had Hy kon dezen echter aanbrengen door toevoeging van wynateenzunr vóór de gisting 9 8S TtrecU 6 88 7 60 9 Woerden 6 66 8 11 Oud water7 07 8 19 Goada 7 SS 8 88 9 84 10 10 Amatwdam 0 3t 0OMd 7 De oude methode om papier in stroken samen te vatten en deze als fidibus te gebruiken is door een Amerikaanscbeu uitvinder op lucifers toegepast De man is op het idee gekemen door het steeds duurder worden vau de voor lucifers geschikte houtsoorten Daarby zyn de papieren lucifers veel goedkoopar dan de gewone en ook veel lichter wat een belkngryke factor is by het vervoer Het nieuwe artikel beataat uit overlanf s sameogerold papier gedoopt in een mengsel van was stearine en dar gelijke zelfatandigheden wmardoor hei vast tamenkleeft en met een heldere vook eu renkloüze vlam brandt Stroken van dnim b eadta worden door deze liehtbraodbare masia getrokken en het aldus verzadigd papier door eene machine tot lange dunne pypen ineengerold De machine snijdt deze pypen dan in stukjes ter lengte van de gewone lucifers Da aldus gesneden stokjes worden insgel t door de machine lu de pboaphoroplossing gtdoopt Zy ziJD dan door wrgvfln op de een of andere ruwe oppervlakte gemakkelyk te ontsteken Het papier moet tamelijk sterk en porensayn I vNyverh t Donderdagmorgen ja er een ontzettend onge luk gebeurd voor bet station van Vinviellein België De passagierstrein die om 7 13 van Luttre vertrekt stopt om 7 31 te Vieaville Op hetzelfde uur komt langs een tweede spoor de tramtrein van Gosieliea aldaar Tengevolge van een verkeerde manoeuvre met de signalen is de tramtrein op den passagierstrein geloopeo en verbryzelde daarvan een aantal wagens die get eel met passagiera jagers en koopvrouwen gevuld waren Een groot aantal dezer werden gruwelyk verminkt Het waa eu oogen blik een enorme verwarring Hartverscheurend klonk het gegil van de arme lieden die ondar de atukken van de vermorzelde wagens bekneld waren Tamelyk spoedig waren dokters van Gosseliea op de plaats des onheïls en door bet krachtig optreden van het spoorwegpersoneel kon reeds dadetyk met het verzorgen van de gewonden begonnen worden De meesten der gewonden wonen in Gossetlies Da tyding van bet gebeurde verspreidde ziob daar iu minder dan een half uur en een ontzaglyke menigte stroomde van alle zyden toe zich verzamelend voor het station Er waren meer dan dertig ernstig gewonden De weduwe Baudoin 35 jaar oud en moeder van zeA kinderen is de scbedel gespleten haar toestand ia hopeloos by den jager Gostave Goaard is een hersepacbudding geconstateerd vrouw Colliuet be ft diepe wonden aan het hoofd en bet gebeele lichaam enz Een wagen waarin zes jagers met ban bondeii zaten is ge heel vernield eu toch beeft geen der passagiers vurwondingen van beteekenis Beads a middags om 2 uur kwam bet parket van Oharlaroi dat een gestreng onderzoek instelde De oor zaak van de ramp is zekere Benard een algemeen geacht ambtenaar die zeven jaren in dienst der maatschappij was en altjjd gold als een voor zyn taak berekend man Dit is de derde spoorwegramp in België ia één jaar Eerst het ongeluk by Landegem Aug 1895 de geweldige ramp bij Mousln Oct 1895 en nu deze alle veroorzaakt door gebreken ia bet materieel Alexander Cobeii de anarchist die zooals onze lezers zich zalleo herinneren in de Watergraafsmeer ia gepakt daar hjj nog gevaogeniastrat te goed had verkeerd in minder goeden gezondheidstoestand Pogingen worden dan ook aangewend om hem de vryheid lerug te geven H arl Ct Werkstaking te Gouda 7 50 8 09 9 07 10 84 t 9 88 10 64 V B 9 86 6 S8 8 419 49 11 10 Naar aanleiding der werkstaking aan de Machinale Garenspinnery alhier werd gisterenavond weder een openbare vergadering gehouden in het café van den heer Rietveld op den Veerstal De Voorz de Heer Jongeneel opende ruim 8 uren de Vergadering die flink bezet waa Nadat hy den stakenden den raad bad gegeven kalm te blyven en zich Ie honden aan de gestelde eischen sprak hy zyn scherpe afkeuring uit over het ingezonden stuk geteekend Geen Vereenigingsman voorkomende ia het sDigblad van Goudac van heden Hy noemde het taf dat de scbryvor zich schuil houdt p chtor de naam Geen Vereenigingsman c Toen Gouda in beroering was door het opvoeren van de Passiespelen zyn de Hervormden flink opgtiredan en thans taan de Booiweiker ons ter lyde Do patroon beeft de staking uitgelokt hy heeft gepubliceerd dat onze eiscben waren iegewiiligd en slechts veertien zestien hebben het beloofde loon ontvangen De pat oon is b ennen met bedrog wy zullen tot het einde atryden met eerlykbeid De Voorzitter geeft daarop het woord aa i den heer de Jonge van Rotterdam Voorzitter van den N N B B Deze begon met de mededwÜBg dat hy dezen avond niet het onderwerp behandelen loa dat hy zich voorgenomen had te bespreken Het bovengenoemde ingezonden stuk in het Dagblad van Goudac gaf hem daartoe aanleiding Hy zal den inhoud van het atnkje gaan toetsen aan de waarheid Hy verklaart de beteekenis van het woord puzzleen tagt bet is geen nieuwigheid dat de bootwerkers in Gouda zyn bovendien komen wy niet uit ODi zelveo wy zyn evenals vorige malen geroepen Omtrent bet beeld van den vogelaar die hier zyn netten spant eo de 120 der garenspionary vangt zegt de spr debootwerker behoefden hun netten niet te spannen want de staking was begonnen toen zy kwamen Bovendien spant een vogelaar zyn netten in het open veld iederen voge is hem welkom om daarvan voordeel te trekken Da beotwerkers leven niet ten koste der werklieden Spr vergelykt de garenspinnery by een groot sneeuwveld waarop voor de arbeiders geen voedsel te vinden is Nu komt de goede vogelaar wien de vogels in de band vliegen hy behoeft zyn nelten n et te spannen en tracht voor hen zoo goed mogelyk te zorgen De inzender vraagt in het Dagbiadt of het niet beschamend is voor die 120 werklieden waarvan toch zeker 80 mannen dat onder hen zalf geen twee of drie zyn die bun eigen zaak kunnen bepleiten Dat is het juist wat de patroons gaarne zouden zien De arbeidere niet opgewassen t en de patroons die jarenlang atodie hebben van bet arbeidersvraagstuk kunnen hun eigen zaak niet verdedigenKaneraads knonen ook niet belpen gaat men een stapje hooger dan vindt men steun dan daagt hulp die z t aan den kastelein van Harmoniec sta nw zaal niet af Waar in het gewraakte ingezonden stuk gesproken wordt van aan den leiband loopen der bootwerkersvoorlieden acbetst apr bet beeld van een kind dat niet alleen kan loopen Hy zegt dat de werklieden jaren lang in de kinderitoel van de fabriek hebben gezeten en nu geholpen moeten worden er uit te loopen Hulp zoeken inden stryd wordt den weiklieden ten kwade geduid terwyl vorsten zoo noodig drievoudige verbonden sluiten Spr schets verder bet lot van dan werkman dsze is de bron van alle welvaart en toch wordt hy verdrukt en vertrapt omdat men bevreesd is dat by aich bewust zat worden van de kracht die in hem is komt hy tot tot dit bewnstzyn dan zal hy eischen wat hem toekomt echter geen diefstal men spreekt tegen woordig slechts slechts van nemen nemen Volgens apr ia het wapen van Gouda kleine stelen groote stelen groote stelen t meest Dit vindt ipr prachtig hy raadt den mannen aan dit woord aan kinderen en vrouw zooveel mogelyk voor te hondeu idpr verdedigt verder zyn standpunt en wil gaarne met iemand van gedachten wisselen die een ander beginsel voorstaat Hy verklaart waarom hy vereenigingsman is x de toeitand in de maatschappy moet verbeterd worden Spr denkt daarby vooral aan het lot zyner kinderen die hem dierbaar zyn Hy maakt ar zyn ouders een r rwijt van dat zy zoo weinig in bet waar belang honner kinderen gedaan hebben Spr deelt verder een en ander mede wal by heeft ondervonden hy den aanslag van belasting naar het iokomen om daarna een baschonwing te houden over het machinewezen ledera machine en elke verbetering daaraan kost den kop van enkele arbeiders Hy wydt nit over het fabriekswezen in België en Engeland waar ten gevolge van de machineriën een treoriga toestand onder de arbeiders was ontstaan Het twee kindersteliel dat door wn Professor ala verbetering voor dien toestand was aangegeven werd door den Spr afgekeurd Man wil de arbeiders eenvoudig opruimen vromer werden hiervoor oorlogen gevoerd misschien nu nog wel Het kapitaal haakt naar het bezit van deu aardbol ala voorbeeld haalt spr een Engelscbe lord aan die een eiland k oht en de geheele bevolking verjoeg Spr wil niet spreken over het privMt bezit Het is hem voldoende als by en de zijnen een behoorlyk bestaan hebben Hy wyat er op dat wy nn aan veel zaken behoefte hebbeo die wg zonden kunnen miaaen als de bezittere one niet waren voorgegaan en ons gedwongen hadden hen na te volgen En daarby worden wy genoodzaakt t zorgen voor de belastingpenningen die wy moeten atorten voor zaken dia de dieren gratis krygen Wilt gy in een woning de lieve zon toegang verleenen de frisaebe dampkringilocht in ademen en niet stikken van den rook dan moet gy nw belaatingpenningen offeren Spr bespreekt thans de overdryving van de vegetariërs en de dierenbescherming terwyl het lot van den werkman wordt vergeten Wjj zyn in de wereld ondanks ons zeivan wordt voor ons niet gezorgd dan moeien wy zelf optreden Wy moeten tot bet uiterste stryden om een beboorlgk bestaan te vinden Het is noodig dat wy ons daartoe vereenigen treedt jy alleen op dan gaat gy onder in den stryd Spr geeft aan wat den werkman toekomt Hy betrenrt het dat sommige werklieden te veel aan Bachus offeren De kapitalinten zegt spr steunen Schiedam vooreerst om dat dit een aardig voordeel aan de schatkist bezorgt an wyl de tuiBbruikers van sterken drank onder de werklieden het minst gnvaarlyk zyn voor de patroons Van de gelegenheid tot debat maakte niemand gebruik ofschoon de spr verklaart dat by die met hem van meeniog verschilt en niet met spr in debat treedt een zedelyken moord begaat Spr dankt hierop het publiek voor de betoonde belangstelling spoort aan tot overdenking van hetgeen gezegd ii en houdt nog een beschouwing over hut woord socialist Hy uoemt socialist iemand dia zyn beete krachten inspant om de verkeerde toestanden in de maatsciiappij te verbeteren Al zyn enkele bootwerkers en ook mi acbien leden van het Bestuur lid van een soc democr arbeiderevereeniging welk kwaad voeren zy nit De bootwerkers zullen Gouda niet in rep en roer brengen het ligt niet op onzen weg revolutie te kweeken wy zallen blyven protesteeren tegen de ellendige toestanden in de maatschappy en tegen de iotrigeG die van hooger hand uitgeoefend worden De coltecle die aan de deur zou worden gehouden ten behoeve der stakers werd hierop aaobevolen Te kwart over tien sloot de voorz de vergadering Vandaag zal den Ëdeiachtb Heer Burgemeester toestemming gevraagd worden om met lijkten by de burgers roud te gaan tot inteekening voor ondersteuning van de werk takers Een Goudsebe burger beeft toezegging gedaan van een party levensmiddelen ten behoeve der stakers BuUenlandsch Overzicht Wanneer do nieuwe troepen voor Cnba vertrekken zullen bigkt nog niet zeker te zyn in elk geval gaan vóór 21 September de 40 000 man die men reeds sedert eenige dagen begonnen is te verzamelen Men heeft nitgerekend dat de kosten voor het Cubaaoscbe leger oo 1 October op 1 500 000 pesetas per dag geschat moeten worden Uit Havana meldt de correspondent derlmparcial dat Maceo en zyn troepen Zondag een trein hebben doen derailleeren die naar Finar del Bio op weg was en de 150 Spaansche soldaten aanvielen die net den trein vervoerd werden Het gevecht duurde zeer lang zoodat een tweede trein met versterking werd afgezonden en eerst deza troepen Maagden er in de aanvallers te verdryven Het moet volgens den correspondent te Havana een beete stryd zyn geweeat aan de Spaansche zyde ayn zus man gedood een officier en 21 soldaten gekwetot De aangevalten trein is zeer beschadigd eu door de Spanjaarden ten slotte in brand f f token Door bun eendracht in oationaliteitszaken hebben de Slaven in Oostenryk zich in de loatate jaren sterk uitgebreid ten kr ate van de Duitschers In Sileziè hebban de Polen eu de Tsjechen onlaags weer een bewy van die eensgezindheid tegenover bet Doitsche ras gegeven door tegen de aanstaande verkiezingen samen een bondgenootschap te sluiten ijen deel van de Duitscbers begint wederkeerig de noodzakelykheid van een vereeniging van alle Duitschers in Oostenryk tegen de steeds vooruitdringende Slaven in te zien en voor het eerst zal miseehien dat inzicht in daden wordon omgezet door de Duit cbera in Motnvië die in den laatsteu tyd veel terrein hebben verloren De Duit che volkeparty heeft namelyk besloten om de Duitsche nationaliteit in Moravië te holpon babonden by de verluezing u ï amen te gaan met de liberalen en zelfs de nationale Duitscbers en de antisemieten hebben zlcb vóór aeo bondgenootschap verklaard deze twee echter onder voorbehoud Het aanbod door sir Gordon Sprigg aan de Chartered Company c gedaan om deze in den stryd tegen de Matabelen by te staan meteen bedrag van £ 40 000 nit s lands kas beeft by een groot deel der bevolking van de Kaapkolonie verontwaardiging gewekt Daaraan ia uiting gegeven op een vergadering te Pbilipstowo in de volgende motie die met algemeene stemmen werd aangenomen Deze vei adering spreekt hare verontwaardiging uit over het aanbod door sir Gordon Sprigg gemaakt aan de Chartered Company i om dezelve geldelyk te ondersteunen uit s lands kas in het voeren van een oorlog in Matabeland daar de company zonder twyfet de grootste vyand ia van de beste belangen van de Kolonie en de naburige zusterataten Deze vergadering spreekt verdvr ook haarwantrouwen uit in sir Gordon Sprigg als eersteminister en in alle Afrikaner leden die hemhierin hebben gesteund daar bet surplus inonze schatkist beter kan besteed worden teroHderateooing van noodlydende blanken in ditland en ook voor onderwys De Transvaal wapent zich zegt de Times c En de Daily Maii ziet ihet Engelsche Rjjk in ZoidAfrika in gevaar f De heer J B Robinson een welbekend Zttidafrikaansch millionair heeft naar aanleiding daarvan een briefje avn deu Times gesebreteu waarrn hy zegt De geruchten die thans loopen veroorzaken heel wat ongerustheid en toch zijn ze ongegrond Transvaal koestert geen vyaiidige gevoelens tegen Engeland President regeering en volk weoschen in vriendschap met Eugeland te leven en van hen zyn geen daden te wachten die m eenig opzicht getuigen an wantrouwen of vyand cbap tegen ons land Ik weet bovendien dat geen geheime tractaten gesloten zijn met eenïge rageering en dat er geen plan bestaat om da conventie op te zeggen Dat de burgers van de Transvaal wantroowig en ongerust zyn sedert den inval van Jameson dab zy zich hebben geivapend en maatregelen genomen om een hetbeling van die gebeurtenis te voorkomen is natuurlyk egt de beer Robinson mAar ik weet tevens dat de rogeering van de Republiek niets zou willen doen dat ba r in conflict zou brengen met GrootBritannië Jiiu by besluit met de mcdedeeliog dat zy i particuliere berichien uit Transvaal hem in staat stellen te verzekeren d de refieering te Pretoria de goede verstandhooiUog en bet ernstig verlangen vrieodsobappelyke gevoelens tussohen alle inwoners te doen ontstaan met kracht bevordert Indien deze berichten van deu heer Robinson waar zyn en daaraan kan geen twijfel bestaan welke reden beeft dan de Timescorrespondent te Pretoria om steeds ongunstige mededeelingen te zenden aan zyn blad De Daily Telegraph verneemt uit Pretoria dat de bericblea over het sluttvn van tractaten en over de reusachtige bewapeningc canards zyn alleen uitgelaten met het doel in Engeland vynndschap to wekken tegen Traavaal Ook dit blad zegt dat de Republiek niet voornemens is de conventie van Londen te verbreken en al hare verplichtingen zal nakomen ondanks den inval van Jamecon De iTempsc ontvangt van zijn correspondent te Pretoria een breedvoerig schrijven waarin de ongunstige berichten reeds werden aangekondigd Zoodra hier een betere Torstandbouding merkbaar wordt verneemt men onder de rooac dat generaal Carringtoo door de Matabelen gedood is dat de opzegging van het tractaat van 1884 ophangen is of andere sensatiebericbten die dan door volyverige nieuwtjesjagers dadelyk naar Lunden of Parys worden overgeseind Deze onware berichten die op zettelgk eu tegen beter woter in worden veripreid hebben te meer uttweoking omdat in Europa de beurzen verlaten lyd voor badplaatsen en zou erverblyven Te Pretoria eo Johannesburg stelt men opeolyk enkele bankiershuïzen voor deze spelletjes veranyv oordelyk en epITs iu bladen die bekend zyn om bun Engelschgezindbeid of hun steunen van de zaak der Reformers wordt dsarover afkeuring oitgesproken BurgerltJlKO Stand GEBOREN 21 Aug Jau George Hendrik onders W F de Jong en J U vanden Broek liumfrei OVERLEDEN 20 Aug C Das 22 j J M A G Stappers 3 m A Brewel 2 ra 21 M Pape wed G A Fischer 75 j ONDERTROUWD 21 Aug T C Root 24 j en A A van Stigt te Pfttershoek 24 j J A Brenkman 22 j en J F P Smient 20 j D M Boot 21 j pn W A FralacoUa 21 j P Noordegraaf 31 j en A Visser 23 j B Nieuwland 21 en C M vau Eek 21 j J A de Boer te a ilage 27 j en N Kwinkelenberg 24 j A C den Hertog te Rotterdam 2 j en C Gooseo 22 j J Kerrebijn 20 j en P Hoegee 18 j RECLAME door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Sedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als bet beste goedkoopste m onschadeWfcste BLOEDZUIVERINGS en Laxeermiddel d t Tooral in het voor en naj sr verkozen wordt en by Toorkear ffei omen in plaats van Engelach Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkregen dan in doosje it 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BBANDT moet een wit brninzon van den vcrm loo als bovenstaande afbeeldiMg op een rood veld De dageljksohe kosten bg gebruik zgn slechts 3 centen R Niet andera te verkregen dan in doosrias a 70 Cents in de Apotheken Hoofddep6tF E ViS SANTKN KOLPP Rotterdam GEKLEURDE met 20Vo korting A van os Az Kleiweg E 73 73a GOUDA Iteurs van Amsterilam Vorkn alolkr 91 91 100 lOO lOOV 100 81 ♦ V 81 as 2 98 104 69 68 18 l 93 S9 100 97 43 5U0 08 ÖIB lOOl 101 200 137V ii 99 100 180 27 1081 91 209 SS6 1021 6 62 62 1B3 u 69 77 7 101 101 99 901 144V 1831 10 10 99 0 101 9 91 12 1U 69V 104 z 42 10 lü i 1921 202 107 107 102 102 117 121 169 331 112 21 AUGUSTUS Nedekland Oert Ned W Ö i dito dito dtto 3 dito dito dito 8 HosQAB Obt Goudl 1881 88 4 TA UE Iiiachnjving 18 12 81 5 OosTENK Obl in papil 868 i dito in zilver 186 5 IMrtuoal O jlig mot coupon U dtto ticket 3 RiiBLANi Obl Bimionl 18Ö4 4 dito Hocons 1880 4 dtto bij UotliBlSSü 4 dito bij Hope 183U 90 4 dito in oud luoti 1883 dito dito dito L884 b Spanje Perpet icliuld 1881 4 TuKKiTJ epr 3oov loon lÖtfO 4 iüo leoiiiHg sano D Goc looniiiK serie O löuiuAra Rsp v obl 1893 6 Mexico ültl Buit Sch isao B Venzzusla Obl 4 onbop 1881 Arondsb Tab My lertificateii Dtiii Msatsohappij dito Arnli Hypotheokb piindbr 4 Cult M j ter Vorstonl and b Ür llypothaokb pmidbr 8 i Maderlandsohe bank aand Ned Handolraaa h dito N W Pac Hyp h pandbr 5 Rott Hypotheokb paiidbr 3V Utr Hypothoekb dito Si i OoBTEKR Oost Hong bank aand EtusL Hy pot hoek bank pandb Maxw L G Pr Lien oort 6 ED Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Kxpl V at Spw aand Ned Ind Spoorwogm aniid Ked Zuid Afrik Spin aand 6 dito dito dito 18i l dito 6 lTALlE 9poorwl 188Ï 89 A Bobl S Zuid ltal Spwmij A H obl 8 oLEN WarBohau Woonon aaiid 4 RosL ÖT B U8B 9pw Mij obl 4 B tilscho dito aand Pastowa dito aand Iwang Uombr dilo aand 5 Kursk c ii Aïow Sp kap obl 4 dito dito obtifi 4 AMBttiiCA Oüut Pac Sp Mij obl 8 üliio North W pr U v aand dito dito Win St Pator obl 7 Deuvor St Rio G r Spin cort v a lUinotitJootral obl in goud 4 Louisv Si NaihviUeOort v aand Maxico N Spw Mij leli p o 6 Mias KanBas v 4 pet prof aand N ïork Ontario ïi Wost aand dito PoiiuB Ohio üblijj O Oro on lalif lo hyp in KOud 5 St Paul Miun Mnnit obl 7 L n l ac lioofdlijn oblip fl dito dito liinc Col lo hyp O 5 Canada Oau South Oert v aand Vkn C Ilallw tNav loh d c O Amsterd OoiiJbus Mij aand Rottard Tramweg Maats aand Nbd Stad Amatordam aund S Stad Rottordum aaud i llELOie Stad AntworponU87 27 Siad UruBBol I88fi 2 KoNO Theism Regullr JosollBch 4 OoBTKNR Staatalooniu 1860 K K Oost R Cr 1880 3 I Spanje Stad Madrid 3 1868 MRn Ver Kirt Hyp Spobl rart AD VERTE NTf EN f m ECHTVEREBlfili i i 1 1 1 0 F STEUNEN ü i 1 1 M T SPKUIT s § Oouda 30 Angaatne 189C Receptie Zondag 30 Aug e k van 1 3 unr 1 Heden overleed op den Hnize Larenbbuo tot on ze diepe droefheid on7 e geliefde Broeder BEBNARDOS PBLETIER in den ouderdom van 67 jaren Wed J A viN DB GABDE Ph btibb Wed A VHULANDT Pai RT BR laren N H 19 Augnatus 189C