Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1896

ffl W No 7052 Dinsdag 25 Augustus 1890 35ste Jaargaag noüDSGHE rnmm I il NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uilg ave d zer Couran geschiedt d agelijks met jaitJKondering an X n en Feestdagen De piflljs J er drie maanden is 1 25 franco pet post 1 70 I Afzonderlijke Nommers ij F CÏE N T E N i 1 i I ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regals k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd 1 Bericlit van Inzet BOUWMANSWONING DE OUDE BAARS met diverse perceelen uitmuuteud WKI en HOOILWI in pollier itioenieiidaai onder Waiidluweeii Perceel 1 Do WONING c a groot 0 95 90 H A ingezet op ƒ 2100 2 WATKR of BAGÜERPUTTEN groot 1 54 95 U A ingezet op 3 3 WEI of HOOILAND groot 6 43 02 Hectaren ingezet op 9300 verhoogd met 500 200 SOO ƒ 10500 4 WEI of HOOILANDgroot2 64 50 H A ingezet op 4250 5 WEI ol HOOILAND groot 2 88 28 H A ingezet op 5200 Verhooging Afslag Combinatie en Toewijitlng op WOENSAG 26 AUü 90 ten II nre precies by DE RUITER te Waddinxveen Verhoogingen op lie perceelen tegen lOo o worden aangenomen ten kantore Tan Mr L MOLENAAR Notari s Waddm meen 22 Aug 1896 iSCHOOllHOVEfV 7AE TE1IT001ISTBLLINB EN Tot halt Sept a s alle werkdag eii g eopend van s voormiddags 10 tot s namiddags 6 uur HET COMITÉ BUITENGEWONE FINALE UITYERROOP VAN ALLB B v tcg en en onder Fabrieksprijzen Deze l ilverkoop Juurl slethls korlen tijil Xie e Prljmeu in de ÉTMtjMUMi Feestelijke Herdenking vanden Verjaardag van Bare Majesteit Koniogm Wilhelmina op 31 AUGUSTUS 1896 te GOfJOM s Middles 12 uur VOLKSSPELEN waaronder WEDSTRIJD van VERSIERDE 8P0RTK ARREN om Pryzen en Premiën Oplating van Ltiehtball ma g Namiddags Tan 4 6 oor Toor paren in 2wielige rijtuigen om fraaie Prijzen en Premiën Inleggeld f l s Avonds 8 uur MUZIEKUITVOERING t e geven door de Muziek der d d Schutterg in de Schitterend Verlichte tent Avonds 001 10 uur Groot schillmiidVUUKWKnK U0 Voor nadere oraachrüving zie men de groote Aanplakbiljetten G oiidB Diiili aii A l iiihKWAN Zoon Wflt i mwrunng tegen Jiclit Rheumatiek Lendenpynan kortom Anker Pain Expeller tegeR pinen van al leriei aard Hf dl is met het knti rnn aan te wenden tegen faEH AnkerPain Expeller in ieder htnsgeziD ygt moet dm stmds Ê Toorfajia den worden g hoodH Prys 50 oent 76 ooot en f 1 25 de fleHah Voorlündon in d meeste Apoüieiten en by F A liohter Co te Roltordam Te Gouda bt A WOLFF Markt A 144 en DE LAAT en VAN SON apothekei Markt Keel Neus Oorarts D van Selms zal lllaandafv de praktij hervatten Rotterdam 22 Augustus i i I TANDARTS E CASSlJTé te GOUriiA 1 Is weder te CONSULTRERE Dagelyka uitgezonderdsjBQNDAGS te a o cnD A Het TWEEDE TOEl Afri GSEXAMBl en de HEREXAMENS zullen beginnen op Maandag 7 Sept e k te 9 uu s morgens De lessen Tangen laan op DONDEUDAG daaraakvolgende Nieuwe Candidaten moeten zich vóór ZATERDAG 29 AUGUSTUS e k mondeling of schnttilgk aanmelden by den Directeur Dr W JULIUS Gouda 22 Augustus 1896 ASSUrSlIltiS Maatschappij togen ErSpUdBcliade E NEDERLANDEN v 845 utphcii Anistrrdani Sophinplein Rotterduiu itidhlaak 50 s ravenliat e Hobelstrnnt 30 Krcila PrinsoDkade Alkmaar Langeatraat Greiulkapitaal 3 ooo i oo Ileserves 1 200 000 lletaalile llrandschadeii 14 500 000 Sm KutscUf pij Titnluit tkui uk Uiin INBRAAK EtT eeteii in Rranilkiist zoowel nis inboedels Vinlielfi oeilei eii eiiz PDIKE ODDE tAWi SCHIEDAMMEU GEHEVEE Merki NIGHTOAP Verkrijgbnar bij M PEETERS Jz N B AIb bewiji van eolttlieid iscacbet en kurk steeds voor P zien van den naam der Firms GHIEDAM p HOPPE Cognac fin Bois t X 40 ds Litar Se OOa AO FIX BOIB van Ao Soeliti Anonyma wordt galsTerd in Tenes l de bemand fieisoben vui 5 liiter inhoud vooriion van het attsMt van Dr ï P VAN HAMmi BOOB Froefflesch f 1 30 Ultilultead verkrljgbur bU P H J V WANKÜM Üosthaveu Brma Wed P J MELKERT B 144 Gouda Ken WËDÜWNA AR met vflf kinderen vraagt om dadelijk in dienst te treden een R K PERSOON genegen het huishouden waar te nemen hetzij geheel of h óg ïnformatien ter boekdrukker tan B A VERZIJL Korte Tiendeweg llli a EOI=EllNr2D list Dopot t © MOORDRflGHT van J F HERMAN ZN Gouda waar al onzo WI INEN LIKEUREN GEDISTILLEERD BIER en LIMONADES togen desielfde prijzen verkrijg baar g estold zijn Tcvon s vestig on wS de aandacht op het achterste gejeeltevan het pand waar aljonzo Spiritualiën ook per Glas verkrijgbaar zijn jj I I Ten einde nog meWr bekendheid te geveii tot welke sterkcOucurreereiJic prijzen Ivij onze Wijnen omzetten zijn deze verkrijgbaar p Glas Ij Teg en dl billijk g e stelde verhooging van 15 Cents per flesoli Alzpo kaA mon daar oen gopdc Wnn g obruiken van af 38 Ceni per i Fl sch APi flficourl rit op aanfi ag gratis en franco li I i i I ii I 1 HEEML I K per Kogelflesch m O per Liter Siroop J t m Slijters genieten rabat S STEENSMA f Nonnenvrater 63 handteekeaSn met zvodm letters C t vooral op de a a n H a 1 Overal y OB t werkrijghaaf C Patent H Stollen B CM BlDïlo Pra llictie mr fl aiit rabrmiiiieB Sliti ickirr Ironiitnil iiibgllcl 55 Der ffroBMs B otg tfw WdPnUïlQ iVtf n H stoffen trrungan hat Aniau za rtr lohladenen w rtJUo9 n Nae iahmun fen 4 gibM Hui kaufe daher unien gteta aettarfen H Stollen nuf vort unt direct od In iolchen Eiteahandlunian In danai umar PItkat wla nabarutahattdj auagahingt W Preislistm und ZeugnUêe gratk nrf franeo Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te liottrrdam Zuidblaak 8 kSnemxan boCDA U August 18 Dittsdag 25 AugqstuB des avonds ten 8 uur K ilu de zau Nut an Vermaak € dei Sociéte Réubiec eaillo buitengewone vtrgadering plaats Rebben V d de afd Gouda vanden Nederlandsqhen It K Volksbond Punt van bsibandeliÉi De btearinekaaroenfahiriek Gouda i Spralnv ds beer vau Ryswgk jraüRot rdam Uezti irergadering is alleen tofgaokalykjvoor de leden Vo den Ned R K Volksbond en voor de werklieden der Stearinekaarsenfa rie alhier l tnj Mue bijeenkomst van de werkliaden der S flaii be Kaarsenfabriek Gouda daartoe opge roepen door de Directie werd door één der Directeoreik de tegenwoordige arbeidorsbewegiog te Gouda besproken en by herhaling verklaard dat hat Mandpant van d4 Directie onveranderd ge richtlij bleef tageo alle inmenging van buiten met name t gon bet optreden van den N Ned Bootwerkersbood Voorts werden ootulagen de werklieden Scbooodisrwoerd Cathel en Boef thans uitmBkfiude bet Bestuur der vereeniging Vooruitgangc als middel tot tegenwerking van een uit de werklieden zelve geconatitneerde er eeniging Door eendracht sterk Da Dirfctie wenscht door deten maatregel duidetyk te doen uitkomen dat zy in geen geval zal toestaan een optreden tegen den van ooda bestaanden ordelgken en goedei geeft onder hare werklieden Gisteren middag ontdekte men een hegio ran brand ia de aecbachour atn d Veat dia spoedig door eeniga burgers werd gebtascbt Spuit No 3 rukte uit doch behoefde geen water te geven Gisteren werd door de postduiven Ver eeniging de Smertec de laatste edvlucbt in dit jaar gebonden met jonge duiven 2e broed van af Den Haag De heer P C W Begeer behaalde de prezen daar hy bet eerst dri e duiven aanbracht De vrouw is de baas Zoo was het ten minsie t Gouda in de 16e eeow Dit blykt oit eeoe acbildery in bet jaar 1567 gemaakt em d weleer daar ter plaatse in de Doelen hing H et atuk werd gewooolyk de laarzenmao genoemd en stelde voor den Goodsoheo notaria en procureur P C Diephorst in de linkeihand een bel houdende terw l aan den rechterarm een paar laarzen hing FEVILLETOX GEINEVIÉVE 80 ffWy BoudflD de geheeJe stad in balkoiluum moeten doortrakkan als w oav naar uwe zuster witdeu begevflD Wij kannen ile woning van uw vader veel gemakkelijker bereiken En wij begaven odb oaar bet Plein der Revolutie ten einde altha a een poging te doon om een buurrytuig machtig Ie wotden Een enkel stond er op bet plein te wachtenJeD ik deed er migne jeugdige metgetellio instappen naait eene oude dame die gewoon was kinderen te bederven Heilige Maagd 1 riep zij uit j tnlk een mooi meifije met bioote a men I En hoort gg dan den kouden noordenwind niet fluiten F Te gel ker tiijd deed de goede vrouw baar kaper af ea gaf deze aan Genevieve ter leen Zij staat u heel goed Men sou teggen dat gy uw faeele loven tang niets anders gedragen badt Kn Genevieve begon te gllmlaoben en wjj betuigden aau deze vriendelijke dame onzen dank Men boorde in do verte nog altijd AUons enfants de la patrie tfAIIoDs oafantsl zei de koet ier tegen e paarden Oeuevièvo wu vermoeid al spoedig viel zij op den Hhondor dor goede vrouw in slaap die over haar waikto ali over oen kind Onder dit portret stond Dit paer laerseu wil ik vroück Bcbijnckea Den msn die tüo wyf niet en ontziet irre heb ick myn helle dueu kliucken roepen en wiocken ftviai aar noch n bah ick he i gevonden niet Afraus eoem ik om te weten also men mjj ziet 0t b macb zgn in t Gondt dal Die my deze laersen afhalen aal 0e gesebiedenia meldt niet of er later ooknog een Goawenaar gekomen ia om de laarzen t halen Kott NbL gemeenteraad te Schoooboven heeft beaipten eene aom an f 150 te beatemmeu tol ovluiatering van bet Koninginnef est op 31 dezer in overleg met da feeatcommiaaie j Leon Mary zal te Schoonhoven op den Ko Qinginnedag opslygen met zyn lucblballon i Koningin Wilhelmina en by die gelegenheid zal Matelot van eene hoogte van 1000 h 1200 meter per parachute op de aarde nederdalen Bedaukt voor bet beroep by de Ned Tlerv Kerk te Metis ant door ds J H Sohreuder te Bleiswyk In ds vorige week begingen te Waddiugsveen twee persontn vau omatreeks 20 jaar de ongfpavte aardigheid om terwyl de eigenare een koopvrouwtje ran 70 jaren afwezig was de schroefmoeren dor assen van haar manufacturenwagentje af te draaien het gevolg was uatuurlyk dat de wielen er af liepen en alle i op den weg terechtkwam Waar de helden echter niet op gerekend badden was een aangifte van het gebeurde bij de politie Ëen vetTolgiog was echter niet noodig de bazebartenc betaalden de materiaele schade ten bedrage van f 16 De correspondent van de N R Ct c te Batavia seint onder dagteekening vau gisteren Morgen gaan vier bataljons naar de XXIf Moekima naar bet gebied van Toekoe Baid Uit dit telegram blykt naar bet scbiJDt dat van de onderwerping van Toekoe Baid waarvan in een vorig telegram sprake waa niets gekomen is De minister van justitie verzoekt inlichtingen omtrent de identiteit van eou te Hamburg wegens vergryp tegen de zeden en oplichting aangehouden persoon zich noemende Frans Wilhelm Muiter taodmeester geboren 25 Oec 1861 te Dordrecht wonende aldaar sprekende Duitech en Hollandsch Hy wordt vefflacht Het wai bijna twee uren in den uacUt toen ons rijtuig te Saint Cloud aankwam Tevergeefs vorzocbt ik den kocta er ons op onze plaata van bestemming te brengen maar zyue paarden weigerden verder te gaan Nu gevoel ik mij weer heelemoal goed zeide Genevière en dua kunnen wj ona wel loopende naar het kasteel begeven Ik dank u mevrouw I voor uwe goedheid on morgen zullen wy u do kleederen waarvan gij u om mijnentwil beroofd hebt terugbrengen Qod moge u in zij ne bescherming uemeu btoud kopje Ik woon vlak naast het Zwarte Hoofd Zij trad bare woning binnen lerw l zij zich niet kon weerhouden over haren geeatigen et te lachen Bc Genevieve zeide De afstand van het kasteel van Saint Cloud naar da woning van myn vader ia niet zoo heel groot Ik bon nu weer geheel uitgerust Laat ona zachtjes voortloopen Laat ona dit uar dat miatchieD niet zal terugkeeren zoo veel mogelijk rekken Gij hebt gel gk antwoordde ik wat is God toch goed voor ons I Hoe heeft Hij het ona beden avond getoond dat wij onafscheidelgk van olkasr zijn I De wereld waggelt als een dronken man Op de Tttilerieen is hst stil Zie het kasteel van 5aint Otoud is ook niets meer dan eene schim en de koning van Frankrqk zal morgen het ballingsoord van het huis van Bourbon gaan opzoekea Wü alleen in het ganaoh heelal liga gelukkig Zoo sp eksnde liepen riy langs een stroomend water en langs oudo hoomen die door een zacht koeltje bewogen warden Zij had de Bwarte kaper van hoar hoofd afgezet 4ch te bedienen van een valschen naam en vOk aan andere misdrijven schuldig te syo Aan het verslag der Gemeente Gouda over 1895 ontleenen wg het volgeode Nyverheid Handel en Scheepvaart I Kamer van Koophandel en Fabrieken In den loop van het jaar nam de heir mr J Fortuyu Droogleuver zijn ontslag als Secretaris der Kamer lu zyue plaats werd benoemd de beer mr M M Schim van der LoetT Er haddan in bet afgetoopeo jaar geeue ver l ieKingen pinats I Op het einde van bet jaar fungeerden ü U Voorzitter en ala ptaatsrervangeod Voorzitter de hecreu B Jager en J M Noothoven van Goor eu aU Secretaris de heer mr M M Schim van der Loe£f Nijverheid Hoewel in aommige takken van Handel en Nyverheid eeuige vooruitgang wa te bespeuren kan de algeineeue toestand met gunstig worden genoemd Krachtens de wet van 2 Juni 1875 Staatabtad no 95 werden de volgeude vergunningen verleend aan de dlreelie der Steariuekaarsenfabriek tot het uitbreiden dier fabriek door vermt erde riug der stoomkracht ann M van Velzen tot bet opricbteo eeuer auikil baUeabakkery aan de Turfmarkt aan J T Jaspers Lz tot het Hitbreid n der kteederbleekery aan den Wmterdyk door verraeerderÏDg der atoomkracht aan G J D Arends tot bet uitbreiden der smedery aan den Kattensingel door vermeerdering der stoomkracht aan T Vermey tot het oprichten eeuer auikerballenbakkery aan de Noodgodateeg aan J Lafeber tot het npricbteu eener auikerballenbakkery aan de Turmarkt aan D Broer tot het oprichten eener slachterij Wacbtelatraat aau B Vnyk tot het uitbreiden zyoer bdkkery aan de Spieringstraat aan L J Jaspers tot het uitbreiden zynsr bleekery aan den Bfeekerssingcl door het plaatsen van een tweeden atoom ketel aan de Directie der Stearioekaarsenfabriek tot het uitbreiden dier fabriek door het plaatsen van een diatülatiegehouw aan M J Ogier tot het oprichten eener bergplaats van petroleum aan de Vest aan E W Kok tot het oprichten eener blikslagery smedery en lakkery aan de Voge aan N Mogendorf tot bet oprichten eener hoidenzoutery en droogery aan de Karnemelksloot en haar blik vestigde zloh nu eens op mij dan weer op bet onmetelijk luohtruim Wat kwam de weg ona kort voor Wot was dü belling gemakkelijk te beklimmen Maar eindelijk toen wij bet kasteel van Boispréaux bereikten was het tijd dat Genevieve er aankwam Hare krachten waren geheel uitgeput zij zette zich met een zucht op de steeoon bank voor bet huis neder Hot gebeele huis woa gesloten en alles was doodstil Men hoorde mamnnd meer en geen enkel licht baande zich een doortocht door deze ramen dio evenals de deur venpord waren Tevergeefs klopte ik tevergeefs riep ik Men zou gezegd hebben dat er geen levend wezon in huis was Ik wachtte Op zijn minst nog tien minuten toen er een raam op Dgoichoven werd Wie is daar vroeg d hertog mot eene trillende stem Eu wij zagen in zijne handen twee pistolen flikkeren vGaat voorbg zeide bij m iV zal de deur met voor de handlangers der revolutie opendoen zonder mij te verdedigen Bg bet gezioht van deze wapenen begon Genevieve te glimlaohen ffWij kunnen er ona op beroemen zeide zy ndat wg het vuur gezien hebben maar de pistolen van den hertog zijn minder gevaarlijk dan het geweer uit de boerenwoning Daarop verhief zy haar stem en riep Beste vader 1 doe mg open ik ben zoo koud gij heht mg vergeten en nu kom ik terug Door deze welbekende stem gerustgesteld gaf hg den sleutel aan z n kamerdienaar over en nu werd aan H van Leeuwen tot het oprichten eener alacbterg aan de Eerste Kade aan Gebr Derckien tot bet nitbreiden der bakkery en hlikslagerg door bet plaatsen van eenen gasmotor aan de Weatbaveo aan J F Dasimana tot het plaatsen van een derde stoomketel ter uitbreidiag zyner kleederbleekery aan den Flaweeleusingel aan H Sternfeld tot het oprichten eener slacbtery aan de Doeleateeg aan H P Herfst tot het weder oprichten der door brand vernielde sigarenfabriek aan de Gouwe aan J Dongelmana tot het oprichten eener slachterij aan da Zak aan P den Hertog tot oprichting eener blikslagery en lakkery aan de Turfmarkt aan J de Jong tot het eitbreiden der kisteumakery aan den Kattensingel aan G Krook om ter uitbreiding zjjner gruttsry aan de Kletwegateeg daarin eenen gasmotor te plaatsen aan E W Kok tot het oprichten eéuer alachtery aan de Vogelenzang aan W Krberveld tot het oprichten eener slachtery aau de Geuzeostraat By Konioklyk Besluit werd aan N Mogeudorf alsnog vergunning verleeodi om by de bnideDZoutery en droogery hiervoren vermeld eene bergplaats voor afval van haiden Ce vestigen Binnenland obe Handel De binnenlandaohe handel bestaat voornamelyk in da hier gefabriceerd wordende artikelen en in granen boter kaas en vee Aau het Stoombooten Veer op de Vest werden 17307 adressen iogesebreven De markten welke hier gehouden worden zjin de volgende n Vier kaaamarkten namelyk op den tweeden Woensdag in Maart den derden Woensdag in Augustus den vierden Woensdag in September en den eersten Woensdag in November b De vrye paardenmarkt op Vrydag vöór de Moutfoortscbe Markt 0 De vrye veemarkt op Donderdag na d biervoren bedoelde vrye paardenmarkt d De St Jitcobamarkt of kermis die eeneweek duurt en aanvangt op Maandag na St Jacob of 25 Juli e De veekmarkten die iederou Donderdagplaata vinden Op den 18 October gehouden vrye paardenmarkt waren naar schatting 727 paarden aan de lyn waarvan 22 voor de verloting werden aangekocht Het weekblad De Huisvrouw richt eene oproeping tot de vrouwen van Nederland om de deur voor ons ontsloten Vaarwel vriend Pierre I tot weerEieii r zeide Ooneviève terwgl zij mij haar voorhoofd toeatak om daarop een kus to hukken Mou zal u aanstonds een souper brengen en een bed voor u opmaken Qoeden nacht 1 Toen de hertog do Boispréaux vernam dnt ik zijne dochter vorgezold had en dat ik mij in de benedenzaal bevond beval hg dat men mij in zijn kabinet een avoudmaal zou voorzetten Hg zelf sneed mgu brood en vulde mijn glas en ik kon wet marken hoezeer deze man in wemigo uren verauderd wai Al da vorecbnkkingen van vroegere dagen waren hem bij het eerste gemompel dor menigte weder in de gadaohteu gekomen Niet dat hg lolf de Mende van die treurige dagen beleefd had maat in doze familie die door hot schavot was gedund was de aohrik blijven heataau Kiomand zou in dien bevenden grijaaard die bet oor teeido aan het minsie geluid dat vnr Saint Cloud tot hem doordrong den edelman van de kamer des kooiogs herkend hebben fi bad zelfa dat blauwe lint zonder hetwelk men hem nooit goiicn had afgodaan hetgeen in mgne oogen een soort van vernedering was fik gevoel mij zeer gelukkig zeide hij tegen mij r dat ik u in mijne uabijheid heb Gij zijt een kind des volks en als het volk hifr kwam dan zoudt gij zeggen dat mgne dochter ook een Undmeisje is Het kostte mg eonige moeite om hem tot bedaren te brengen Toen sgne onrust een weinig geweken was zeide hg tegen mij Ga nu slapen maar sta vroeg op dan zullen wg morsfen eens zien of ffü moed in uw Igf hebt rwA o rwifrfj