Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1896

r u 7 68 8 S9 7 6 K 8 6 0 ff 8 18 M 7 80 8 88 8 47 4 40 6 81 6 17 4 60 6 87 4 7 ff 6 84 6 04 ff 6 41 6 1Ö 6 M 6 47 Zomerdiénst 1896 Aangevangen 1 BOTTÏHBAB Directe Spoorwcgverblodlngen met GOUDA 1 84 8 60 8 67 18 86 18 88 U 89 18 46 18 66 1 44 4 8 4 16 IIOTTÏBDA M S O U D A 10 1 11 80 18 87 1 44 10 89 1 64 10 86 8 01 10 4 8 08 10 4 18 08 18 47 8 14 10 7 47 11 80 10 4 8 07 DEN HAAG OOBDA 60BDA DEN HIAS aHage 6 51 7 80 7 43 8 50 9 19 9 4610 1111 8618 381 85 8 44 8 40 4 04 4 38 5 17 6 187 18 7 68 0 88 88Yoolb 6 57 ff ff ff ff I 10 17 1 41 4 8 6 18 84 rZ Zegw6 11 ff ff ff ff ff 10 38 t 1 65 4 63 ff 6 80 48 Zev U 6 88 ff ff ff ff ff 10 43 8 06 6 04 6 89 9 9 iGnada 6 38 7 60 8 18 18 9 47 10 1610 54 18 06 18 58 8 17 8 14 4 0B 4 886 16 47 6 507 488 8810 1010 88 Stopt te Bleiewijk Kraiaweg en Nootdorp Leidaohendam ea Hekendorp D T B ï O B T 0 O B D A Jtreebt 6 88 7 50 9 8 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 86 7 0 8 09 9 07 10 4Woerden 6 68 8 11 10 83 11 56 4 16 6 68 88 10 84 Üadawater7 0 8 19 10 81 4 14 ff 86 Ooaita 7 88 8 88 9 84 10 10 10 44 11 10 18 11 1 88 3 46 4 37 6 17 7 0 8 18 8 41 4 11 10 Oouda 7 80 8 86 9 8T 10 1 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 45 6 8 6 647 14 T 49 8 86 8 54 9 64 ll fl 2av M 7 48 8 47 11 18 40 4 57 v 8 01 10 06 Z Zegw 7 6S 8 66 11 11 18 4 8 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 85 1 03 5 80 t t i 8 86 10 87 aHage 8 18 9 1810 7 10 48 U 80 11 4 18 46 1 08 1 57 4 17 6 85 6 58 6 7 44 8 81 8 6 9 8810 8811 46 e O I D A U TB ECHT 7 56 8 09 9 88 10 1 10 57 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 6 66 8 81 10 17 ff 11 14 ff 8 87 ff ff ff 7 10 ff 10 84 8 18 ff ff 11 28 8 45 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 88 8 41 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 5 07 6 86 7 89 04 11 07 ING E Z O N D E N Mijnheir de Redadeurt Deier dagen lee ik w t rao bier geschre en ia ann de a r Nederlander Het heeft mü geërgerd om den blaam die o er de predikanten fan de Noderlandacb Hervormde Gemeente alhier in den allerakeligsten Torm lietdeloo orer hnnne hoofden wordt uitgestort Door wien Ik hoop toch niet door den welbek ndeii AHSTEÏDA H O B D A 7 15 9 10 48 8 84 1 8 4 45 8 1 10 10 u ii Mt MO M G o U U A A MSTEXOAM 8 81 9 58 10 6J 18 10 4 11 7 10 1 l jr 6 18 7 46 9 45 7 M U iO 6 10 7 1 10 17 10 80 g to 8 ii M D H M de KoDingÏD b hare inbuldigiog in 1898 een bl k ran gehechtheiil van trouw en liefde aan te bieden rao bare vronweiyke onderdanen afzonderlgk Staan er vrouwen op die bet initiatief nemen Ky zülleH zegt het blad medewerking atnalaitiDg vinden by de duizenden en tiendaizenden vroowea en meiajes wiei bart warm klopt voor Nederlands geliefde en gevierde Koningin Baron S te Berlyn die tian zeerate werd Terontroit door de oobeÜRpellende nitzetting van zyn buik beeft een byzondere balans laten maken waarop bij al zyn maaltydea gebruikt Ëeu bediende ia belaat op bet gewicbt ta letten en zoodra bet vooraf bepaalde zwaartepunt il bereikt met andere woorden zoodra de balana m evenwicbt ia neemt d dienaar het couvert weg en ondanks de timeekingeu fan zyn meester krijgt deze niela meer te eten Goedsobika of kwaadbcbika is de maaliyd onmiddelyk afgeloopen totdat de barou by weging weder licht bevooden wordt Aan de teiegraromen in de Indiarhe bladen ontleenou wy nog Kota Radja 22 Jati Gisteren werd oitgernkt met het 7e 9e on 14e bataljon 2 aecliën artillerie cavalerie en genie Bet 7e bat bezette Kroeng Linkar bet 9e en 14e marcheerden over Tjot Iri Tjot Raog Kroeng Gloempaog naar Senelop terugtocht voor allen op Siroen Weerstand vry groot geaaeureld 8 minderen gewond 36 hieronder enkele dwangarbeiders Luitenant Mazée benevens 20 otinderen vielen van nitpatting en warmte flauw Gedeserteerd een zeer oppassend Europeesoh fuselier van Seroen meegenomen geweer en patronen Ëen ander telegram orer dezen tocht zegt De vyaud toonde zich zeer werkzaam bleek veel achlerlsadgeweren te bezitten en volgde de kolonne tot Qapoe eo Lam Dam onzerzyds ziJD geineuveld 4 en gewond 35 minderen Een regeertngHtelegram van 23 Juli luidt Giaternacbt ii kam pong Lamoga waar NjaMakam sedert eenige dagen was teruggekeerd van landen Eeezyde ingesloten Nja Makam ia zonder ernstigen tegenstand iu banden gekregen en gefoailleord dertig volgelingen eo zyne vrouwen en kinderen zijn gevangen genomen Onzerzyds geen verlieseQ De waarn gouverneur bezocht eergisteren onze vestingen in de IV en VI Moekima en bevond dea toestand gunstig de bevolking keert meer en meer terag Toascben Beersel en Huysaingea reed een wielryder een berg af maar kon wegens eeo gebrek aan de machine zyne vaart niet verminderen en rotde daardoor met znlk een vreeselyka kracht tegen eeo buis aan dat hy afscbnwelyk verminkt werd opgenomen zijn beraenpao waa vaneengespleten en zyne banden verbryzeld Omtrent de dezer dagen vermelde ontploffing op de terreinen dpr Kon Ned Maatschappij tot exploitatie van Petritleum broDnen in Ned Indiëf verneemt men nader uit gobde bron dat da bonten condeneors vernield zyn en eene loods onbruikbaar ia geworden Tennevolge biervan zal de productie van geraffineerde petroleum tydelyk afnemen waardoer eeun winstderving ontstaat die geschat wordt op f 150 000 terwyl de schade die het directe gerolg van den braad waa vermoedelyk f 25 000 ïi f 50 000 zal bedragen Uit Dongen Brabant achryft men aan de Boaache Ct Op bet Eindt eene wyk die zooals de naam reeds genoegzaam aanduidt niet in bet belverliobte centrom onzer gemeente gelegen is ging sinds eenige woken het gerucht dat t op tifu naburige weide by nacht eo onlyd icpooktet ten minste men beweerde en xulks 8 40 8 47 8 54 9 1 9 1C 7 S6 7 SS 7 88 7 8 7 4 T SÜ Oouda Uoordreoht Nieuwerkerk OapeUe Rotterdam 8 88 6 EI S 08 6 16 t U 6 80 7 BotUrdam 6 OapeUe S IO Hienwerkerk 6 1 Moordreoht 6 8 Uoada 5 85 üudew 6 60 Woerden 6 6 Htreeht 6 18 Gouda 6 87 iaateidaa a 8t 8 14 aonda 88 door bewyzen gestaafd dat de eigenaars dezer zeer merkwaardige kunst by namede tooverbeksenc in hoogst eigen persoon de aangeduide weide voor bet terrein hunner operatiëo hadden uitgekozen Wanneer de a ond donker was en e iwar wo iken koeien door bet luchtruim Sltlïéu terwyl de wind ünbeilnpellend door de boomen gierde trok eene nieuwsgierige schare naar de bewuste pliati om nstnurlijk slechts nit de verte de dingen die komen zouden in oogenscbouw te nemen Het gednld werd niet lang op de proef geisteld want dra zag men ze veracbynen de geheim innige wozcls wïen de voorvaderen aan het knappend haardvuur gezeten reeds eene eereplaats by hunne vertel tingen wisten in te ruimen en eene maoht toedichtten waarby bet menscbelyk vernuft in het niet zonk Gekleed in licht gewaad w bethoofd getooid met de hooge Noordbrabautsche muti zag men de gestalten zich voortbewegen langs de haggen en alooten dis de weide omzoomen Geen avond ging voorby of deze geheimzinnige vertooning die zich steeds by donkere nachten eo ruw wed r herhaalde trok een kyklustig eu niet van gabeime vrees vry ié spreken publiek aan dat op alldriei wyzen zyne gemoedsaandoening lucht gaf Maar wat bleek eiodelyk het geval Eenige stroopers die de weide als eene verzamelplaats vau patryzen kenden eo zich terdege het gevaar bewast waren waarin zy by eeue eventueele jachtorerlreding verkeerden hadden z eb van het schrik aanjagend e coitoom voorzi o om by bnnne patryzen vangst de politie eo het volk te verschalken De patryzen uemen gewoonlyk by scholen bon nachtrust op eene uitgestrekte weide terwyl eenige hanen de wacht houden Wanneer het weder nu donker is en de wind gierend elk geluid verdooft komen de stroopers te voorschyn sleepen een groot aan weerszijden vastgehouden net over de argelooze dieren en maken alzoo vaak eene goede mangat Begrypelykerwijze zijn de tooverkollen na de ontdekkiDg voorgoed verdwenen Naar aanleiding van de vrylating van de lersche dynamietmannen heeft te Belfast ondanks het verbod vao den biaschop eeno nationalistitiche betoogiog plaats gehad De manifestanten vermoedende dat zy io hun beweging zouden worden gestoord wapenden zich mwidikke stokken Werkelyk kwamen zy in botaiug met de volkamenigte de politie durfde niemand arrestaereu nit vrees dat de betoogers zich met bon tegenstsndera tegen baar zonden vereenigen Het straatgevacbt dani verscheidene uren Twaalf par oneu werden zwaar gewond naar de ziekenhoizeti gebracht Het geheels garnizoen ïs geconsigneerd De wereldtentoonstelling van 1900 zal dezer dagen het eerste teeken van toekomstig leven geven den 25en is het trekken van de lotery der Bons voor de teotoonstelling Er is een lot van ven half millioen te trekken Evenals bij de vorige tentoonstelling moet het publiek happig op de loten zyn die het voordeel brengen van twintig toegangsbewyzen en reducties op de spoorwegtarieven en die bovendien nog een kleine kans geven opeen fortuin Donderdagavond bad in de Sloetstraat te Arnhem eeo ernstig ongeluk plaats Op een gegeven eogenblik werd van een der bovenwoningen eeo knal hoorbaar gelyk aan t afschieten van een kanon en stond een hovenhnia geheet io krnitdamp gehuld De bewoner van dit huis bad namelyk eenig los krait op tafel gehad wat door een of andere oorzaak ia ontploft met t gevolg dat mau en frunw zeer ernstig aan het gelaat en handen zyn verwond zoodanig zelfs dat de vronw onkenbaar is 10 60 19 67 U 4 11 11 11 80 8 66 lO lS Ean Franach p08cze elverzamelaar de heer A P Lerou had eenige weken geleden de 11 88 9 81 10 88 8 18 88 61 sas 8 15 9 60 10 11 vryheidc aan den ozaar aller Raaaen een complete ooUectie Rassische en Finlandscbe postzegels te verzoeken Keizer Nicolaas schreef onder aan den brief Gevolg geven c zoodat de beer Lïrou een belangryke collectie van groote waarde zal ontvangen Uit Twentt komen van alle zijden berichten dat het wild en vooroamelyk de hazen er d t jaar in grooten getale voorkomen zeker een gevolg vau den drogen zomer H t ia bekend dat aleeht weder de grootste vyand van het jonge wild ia Van de 700 zieken en gewonden die in het groot militair hospitaal te Panthperak verpleegd werden zyn er den 15o Juli ongeveer 300 te Batavia ontscheept wauroader de kapitein der infanterie H A D Koedyk die ook getroffen werd door een zonnesteek In het geheel heeft de expeditie ons uu reeds 843 dooden eu gewonden gekost Te Groningen was eenige jaren geleden dr Btumenkamp qit Venio op straat gevallen en had daardoor zyn been gebroken By werd toen door vier Groningers naar hois gebracht Onlangs overleden beeft hy aan elk dezer personen f 25 vermaakt TENTOONSTELLING FLORALIA te GOUDA Zooala wü to oog vorig nummer reeds mededeelden werd Zaterdag bovengenoemde Tentoonstelling geopend Gisteren middag waren verscheidene inzenders nanwfizig en ten een uur zou de priJBuitdealiog plaats hebben Alvorens daartoe over te gaan nam Dr H IJssel de Schepper het woord die namens het Bestnur alle aanvezigen het welliom toeriep bji de feestelyiïe uitreiking der prezen Het was hem aangenaam dat hy dit persoooiyk kon doen en tevens hoorde hy niets dan goeds over de vereeoÏKing Fioralia Spr deelde mede dat in 1895 aan 229 inschrjjvers 1222 planten of stekken waren uitgereikt terwyl er dit jsar aan 542 inachryvera 3178 stekjes waren afgegeven ongeveer 2 maal meer dan het vorige jaar Van de inachryvers in 1895 werd door 135 deelgenomen met 603 planten en na w ren doer 415 inzenders byna 2000 planten ingezonden ging dit zoo voort dan zou er het volgende jaar geen lokaal voor de tentoonstelling te vinden zyn Het waa hem een genoegen te kunnen constsleereo dat de vereenigiug in bloei toenam en dat de inzenders het doel van de vereenigiug begrepen zoodat geconstateerd kon worden dat de onderneming is geslaagd Spr sprak tot de inzenders een woord van dank ook allen die als leden of als donateurs waren toegetreden ontvingen daarvoor zyn dank hy hoopte dat de belangstelling by de welgezinde bergers van Gouda nog lang moge blyve bestaan Ook hen die door het schenken van prijzen Floraliac hadden begiftigd mocht een woord van dank niet ontbonden worden zy toonden door de toezending daarvan de ver eeniging een warm hart toe te dragen Verder y moest spreker een woord van dank brengen aan do bh Bier Voorthnyaen en Steensma juryleden die lang geen gemakkelijke taak hadden om uit al die inzendingen de bekroningen te doen Ook ds overige bestuursleden moest hy dank zeggen voor de bemoeiingen die zy zich hadden gegeven om alles zoo flink te regelen en vooral de heer A Steensma die van allen het meeste bad bygedragen waarom hij een leve de heer A Steensma aanhief De aanwezigen atemden gaarne biermede in Er waren uitgereikt 11 eerata U tweede U derde en 6 vierde prijzen beneraiiB 47 eervolle vermeldingen evenwel werden even nis 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 S 09 4 87 AKatardam 8 8t esada 7 88 Nel ia 1895 aan de inzenders aleobta drie prgzen uitgereikt die voor grooter getal in aaamerking kwanaeo en oodeD aan han die eene eervolle vermelding hadden verkragen ook een prya worden uitgereikt Aan No 328 was dë mededingt ontzegd omdat de stekken niet bg den ontvanger waren gekweekt en dit strydig il met Art 4 van het reglement Daarop werden de pryzea uitgereikt en wel aan Voor eene Serie van 8 Planten Ute Prijs No 313 M Easer 2do 303 F Lanwerier 3de 111 Pieter de Mol 4de 186 Hendrikns Visie Eerv Verm 332 G J de Mol 381 C van Balen 507 S Loitjes 32 J L W van der Pool Voor eene Serie van 5 Planten Isto Prgs No 102 Johannes Petrus Dikhooff 2de 89 P Rietkerk 3de 279 J van Hofwegan 4dQ t 1 155 Jan van Loon Eerv Verm 210 M van der Heyden 244 C Kolstor 265 J Porrer 85 WilhelminaC U v V i Voor eene Serie van 3 Planten 1ste Piys No 231 J Hulscber 2da 17 Cornelia Nieveld 3de 411 Adrianus den Hollandor Eerv Verm 409 Martinne Woerlee Voor Fuchsia Daniël Lambert Isle P ga No 332 G J de Mol 2de 230 O v d Klein 3de 114 B Boaman 4de 499 J D Wageoaar Eerv Verm 372 Johannes van der Kaa 186 Hendrikoa Viseij 220 F J van Wyk 313 M Esser 110 Johannes do Mol 303 F Lauwarier 381 C van Balen Voor Zonaal Königin Olga voo Württemhnrg Isie Prys No 332 G J de Mol 2de 372 Johanne van der Kaa 3de 306 F S Vermeulen Eerv Verm 56 G van Gent Voor Coleqs Grootbladerig Iste Prys No 149 Cornelia van Es 2de 385 W C Steenwinkel 3de 17 Cornells Nieveld 4de 527 Paolns Stolk Eerv Verm 202 h C Riet eld 235 J Sohonten Voor Puohaia Schoeewittchen 1st Prys No 158 Pieter Tak f 2de 252 A Wiezer 3de 193 P H Eozestratou Eerv Verm 510 M van Eyk 377 F de Jong 390 C Brinkman 102 J P Dickhoeff 32 J L W van der Pool 375 A Hulscber 309 J Alhlas 372 J van der Kaa 69 A de Koning 313 M Esser 265 J Forrer Voor Zonaal Zilverbont 1ste Prys No 372 J van der Saa 2de 253 A IJasalstein 3de 262 L J Donker 4de 7 n M J G Hulioher Eerv Verm FI Lakerveld L P Kulik H Baars F S Vermeulen J van der Klein Voor Zonaal Madame Thibanl Isle Prys No 241 W Ripperon 2de 102 J P DikhooS 3de 507 S Luitjes 4de 200 W Ruiter Eerv Verm 332 Q J de Mol 120 S Lakerveld van Waaa 149 C van Ea TUd van Greenwicb IM8 8 51 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 7 86 10 14 7 46 9 43 47 8 4 10 01 10 07 Eerr Vwn 372 J van der Kal 499 J D Wagenaar 38 A de Wegtr Voor Begonia Weltonienaia Isto Prga No 313 M Esser 2de 119 H Lakerveld 3de 524 J Laleber Eerr Verm 353 J M Gerharda 155 J van Loon Voor Catena Vfrachaffelti late Pry No 265 J Furrer 2de 381 C van Balen 3de 306 F S van Vermeulen 4de 89 F Rietkerk Eerv Verm 109 N van der Hey 377 F de Jong 155 J van Loon Eu hiermede waa da feeatelijke uitreiking afgeloopen Hot beatuur kan overtuigd zyn dat een volgend jaar nog meer inschryvera aich zullen aanmelden en dat allen met nog meer zorg dan tot beden tullen beproeven elkander de laat af te steken Buttenlaodscli Overzicht De Doitiche i Reiehaanzeiger beiat een of ficiaala mededeeling over het aftreden van den minietei van oorlog De talryke giBiiogandie daarover in de peri zgn geopperd hebben dit Noodig gemaakt Al die gisaiDgen zyn echter onjaist volgen bet Staatsblad De Minister ia ziek en beeft alleen om gezondheidaredeneo zyn ambt verlaten daardoor ti zyn ontslag volkomen gemotiveerd Het it daarom een ydul streven naar verborgen motieven te zoeken Ën het is geheel verkeerd den eigenlyken grond voor bet aftreden van generaal Von Broneart te willen vinden in een verschil van meening tnaacnen den minister van oerlog eu den chef van fl keizeri militair kabinet Het militair kabinet n niet zooali het in de pera vaak wordi voorgesteld een zelfstandige autoriteit en nooit gaan van dat kabinet bevelen uit Het is alleeu de kaoBelary van den keizer waarin by de pereoonlyke militaire aangelegenheden laat bewerken die te bescboawen zyn ah deel van het den keizer toekomend algemeen opperbevel De chef van bat kabinet ka geen zelfstandige maatregelen nemen doch beeft alleen de bevelen des keizers over te brengen by ia dn niet by machte invloed te oefenen op bealoiten des keizers in militaire aangelegenheden di tot het gebied van den mioister van oorlog behooren ëd bet allerminst wordt aan den ebef van hefe militair kabinet invloed op poli tiekt zaken toegestaan De Beichaanieigar spreekt de hoop uit dat deze uiteenzetting er toe zal bydragen aan do talrijke misverstanden een einds te maken die naar aanleiding van het aftreden van den minister van oorlog ontstaan zyn Wanneer de nieuwe 3paaoache troepen voor Gnba vertrekken zullen blykt nog niet zeker te zijn in elk geval gaan vóór 21 September de 40000 man di men reeda sedert eenige d gen begonnen ia te verzamelen Men beeft uitgerekend dat de kosten van het CubBaosche leger na 1 October op 1 500 000 pesetas per dHg geschat moeten worden Uit Havana meldt de correspondent der Imparcialt dat Maceo en zyn troepen Zondag een trein hebben doen ontsporen die naar Picar del Hio op weg was en de 150 Bpaaoacbe soldaten aanvielen die met den trein vervoerd werden Het gevecht duarde 7 eer tang zoodat een tweede trein met versterking werd afgezonden n eerst deze troepen slaagden er in de aanvallers te verdryven Het moet volgens deo correspondent te Havana een heete atryd geweest zyn aan de Spaanache zyde zya zes man gedood een officier en 26 soldaten gekwetst De aangevallen trein ia zwaar beschadigd en door de Spanjaarden ten slotte in brand gestoken Aliof Spanje met Cuba nog niet genoeg te stellen had komt er no een telegram nit Madrid melding maken van oproerige bewegingen op de Philippynen in Achter Azië Ëen officiecle depêche uit Manilla van den Gouverneur zegt dat er een samenzwering ia ontdekt die bare vertakkingen beeft oter de Fhilipgnen om deze kolonie onafbankelyk te maken Er zyn 21 personen gearresteerd waaronder vrymetselaars Op de ontvangst van dit telegram is te Madrid huiszoeking gedaan in de SpaanscbPbilip pijnBobe club er zyn een aantal papieren in beslag genomen Het beriebt beeft in Spanje groot opsehadding veroorzaakt Toen d minister van koloniiin in den Senaat het telegram had voorgelezen dood Montero Rios namens de liberalen bon medewerking aan om de integiteit van het vaderland te verdedigen £ n in de Kamer verklaarde de oppositie zicb eveneens bereid de regeering in deie zaak te steunen In een artikel over de presidentsverkiezing in de Vereenigde SUton bespreekt da Times c de kansen van de heeren Mc Kintey en Bryan Zooala nit de berekening blykt rekenen de managers c van Bryan voar hun caodidaatop 2 1 stemmen in 29 staten of een meerderheid ▼ ftn 7 stemmen De managers van McKiu1 7 Tnwaohtea dat boven de 140 stammen di hy zeker ontvangen zal fann oandidaat nog op 105 stemmen zal kunnen rekenen van de staten Delaware Maryland Indiana Illinois Miehigan Wisconsin Jowa Minnesota en Dakota In dat geval zon Mc Kinley gekozen worden met 245 stemmen of 21 stemmen meerderheid De Times c meent dat de kans voor Mo Kmley nog beter staat en dat by ook rekenen mag op simmen nit enkele andere staten Het feit dat Bryan s aanhangers bon aanval richten op de spoorwegmaatschappyen en bankinstellingen en in bet algemeen op alle kapitaalbelegging en dat zy optreden tegen de rente zsl het gevolg hebban dat vele mannen van zaken zich zulleu aansluiten by de RepublikeiuBehe party wat van invloed moet zyn op de stemming in verschillende Staten Tot nog toe worden deze belangen gescheiden door politieke overwegingen thans zolteo ay vereenigd worden door het eerlyk geld programma en door de hoop op de nederlaag der Zilvermannen en Populisten Voor een paar dagen bemerkte men te Kon stautinopal plotseling dat de wachtscbepen van Qlusiand en Oostenrijk verdwenen waren Tbans zyn ze teruggekeerd Het blykt dat sy in kleiu Azië een oogiu t zeil waren gaan bondenTe St Petersburg waren berichten ontvangen dat in Trebiaonde een aanval op de Chrittenen werd beraamd De komst der beide schepen heeft de uitbarsting ferhinderd De Int Eorr 4 verneemt dat aan de great van Turksch Armenië een Russisch leger van 50 000 man gereed staat om by bet voorkomen van ongeregeldheden onmiddellyk Armenië te kunnen binnenrokkeo Dit bericbi ia volstrekt niet vreemd Reeds verleden jaar waren de Russische troepen lu den Kaukasoa aanmerkelyk versterkt £ n dat een nieuwe moordpartij in Armenië bet oprokken der Russen tengevolge zon hebben klinkt niet onwaarscbijolyk De stemming in de Ruasieche officieele kringen schyot zeer ten nadeele van Turkye veranderd te zyn de bladen te Petersburg en te Moskou worden met den dag soberper in hun uittingen tegen den Saltan en dit kan niet gebeuren wannier niet de Russische regeering die aamalleo goedkeurde Rttslands vriendschap roor den Sultan ia voorbij De lügyptische expeditie in Soedan waarvan in een paar weken niet vee gehoord is zal Maandag den tocht naar bet Zuiden hervatten met h t doel den weatelyken oever van den ijl te bereiken In zyn toespraak op 12 Jnni zeide lord Salisbury dat Dongola het eiadpant van den toebt KOU zyn maar tevens stelde by in het roornitzicht dat Khartoem niet voortdurend in de handen eeaer vijandelyke mscbt kan worden gelalen Thans zegt de Daily Chronicle c Wy vreezen dat er grond bestaat voor de meeniug dat de Egyptische regeering besloten heeft niet te Dongola of te Khartoem te blijven Zoodra Khartoem in den loop van 1897 bereikt ij zal men trachten met behulp der Ëogolsche troepen tot Lado of Wadelai voort te rokken Het doel hiervan zou zijn eeu vereenigiug tot stand te brengen met de troepen die van Oeganda zullen komen en dus niet alleen het Nyldal te herwinnen maar ook bet deel der Aeqoatoriaal prorineie dat vroeger m de macht van den Khedive was ten eiode ioodoeode de verbinding met het Yiotoria meer en door den Oegand spoorweg met Mooibaisa te verkrygeo Het is dnidelyk dat Engeland daardoor in de mogelyttbeid komt Indische of Engettiebe troepen aoel aan den mond of aan de bron van dt o Nyl te brengen sn daardoor het gebeeleNiildal te beheerschen Het is onnoodig op de beteekeoi i van deze onderneming te wyzen zoowel van eeu financieel als van een diplomatiek standpunt Wy hopen dat bet nog tyd is om een zoo verschrik kei yk en gevaarlyk plan nog eens te overwegen Maar de door ons ontvangen mededeelingen laten voor die hoop weinig grond orer c De iDaly Chronicler deelt bier de ware plannen van de Engelsche regeering mede Maar bet ia nog de vraag of die plannen kunnen worden uitgevoerd Niet alleen zal Engeland daarby rekening moeten bonden met den macht van de Mahdi Maar Prankryk en Rusland sullen dit niet laten gaan zonder ten minste te beproeven een spaak ïn het wiel te ateken Volgens de Brniselsche Soirc heeft de Congoitaat een veldtocht tegen de aanhangers van den Mbadi op touw gezet en is het bevel daarover opgedragen aan den baron Dhanis Hst vervoer van troepen en krygsbeboeften naar den BovenCongo is zoo drok geweest dat twee maanden lang al het andere verkeer beeft stilgestaan Reeda vroeger gelyk men zicb wellichtherinoart is een optreden van den Congoataat in den Soedan aangekondigd en weer tegengesproken Zoo n en zegt hebben de Mahdisten zicb op een hardnekkigen stryd voorbereid Aan de grens hebben zy een frroote troepenmacht samengetrokken en wachten daar kalm de komst der vyandelyke troepen af Vermoedefyk merkt de Soir nog op zyn de vyand el ykheden reeda begonnen en bat blad vo t hieraan nog toe dal er in den Cengo slaat zelf weinig ingenomenheid met de expeditie bestaat De veiligheid van den staat wordt door bet optrekken tegen de Madiaten in gevaar gebracht en politieke komplicaties zullen byna niet kunnen nitblyven In hel Bolgaarscbe leger heerscbt op bet oogenblik groote misooegdbeid over het heengaan van den minister van oorlog trofif die zooala men weet zyn ontslag heeft genomen èn om persoonlijke kwesties èn omdaji er aprake van ia de ofEcieren die deel Itejjlwfü genomen aan de samenspanning tegen Alexander van Batlenberg weder in bet BalgsarBche leger in dienst te stellen Hel schyot dat het gebeelo ministerie reeds ontslag beeft gefraagd maar dat Vorst Ferdidioand dit nog niet wil verleeaen Toch gelooft men dat het kabinet van Stolloff zal aftreden en de kamer ontbonden zal worden maar vreest tegelyker tyd voor een pronanciamento in het l er De toestand ia dus op het oogenblik vry critiek GEKLEURDE inef20 o korting A van OS Al Kloiwog E 73 73a OOUDA Beurs vau Ainslerdam S2 AUGUSTUS I Vorkra slötkn NKOIELiND Cerl NodW a J dito dllo dito S lOO s lOO a dito dilo dito S I lOOV lOO i HoNOl OM Qoudl 1881 88 Itaue iQsohrijving 1862 81 5 OosiINa OU in papie 1868 861 2BV 98V 98Vi 98 ls 104V 60 66 18 19 A 20V 3 s 41 lOO s 97 44V B03 12 01 60V 100 200 138 44 99 lt l 13B 99 ïvi 109 91 209 225 102 B0 B27 163 98 S8 i 101 101 101 98 14 1 132 10 98 38 100 10 11 Vs 93 71 106 dito in zilver 1868 B 861 85 PoaTUOiL Oblig met coupon 3 i dilo ticket 3 1 25 i I 25 i au LiHD übl Binnonl 1894 i dito Qeeoni 1880 4 dilo bij SotU 1889 4 dito bij Hope 1888 90 4 dilo in goud leen 1883 6 dilo dito dito 1884 B StillJl Perpel ohuld 1881 4 ToanilJ Oepr Oon leen 1890 4 Geo leeeiag serie D Gee leenin serie 0 ZbidA Hip ï oU 1892 B Uuioo OU Buit Sch 1890 6 TlHIzUEU Ubl 4 oubop 1881 A IUTI110A H Obligation 18 IB 3 KORIIDAH Sted leen 1894 3 N D N kSx UandeUy and Arandsb T b Mij Oertiliealen Deti Maatsobappij dito Aruh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mü der Yorslonl a ud 8 Or Hypotheekb pandbr 3V Nederlandsohe bank aaad I ed Handelmaatsrh dilo N W tl Pao Hyp b pandbr Rolt Hypolheokb pandbr S i Utr Hypotheekb dito 3 i OosTENK OostHong bank aaud ttusL Hypolhoekbank paodb 4 i Ahekik A Kquit hypoth paudb 5 226 Maiw Ij G Pr tien oorl SSD HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tol Kipl t 81 8pw aand Ked Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid A frik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTAllE Spoorwl 188J 89 A Kobl 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 Polen Warachau Weooen aand 4 BusL Gr Kuil Spw Mij obl 4 Batilsche dito aand Fastowa dito aand 6 Ivaog Dombr dilo aand 1 Kurak f b Azow Sp kap obl 4 dito dilo oblig 4 AllBailA Conl Pao Sp Mij obl 6 Chie k North W pr Cr aand dito dilo Win SI Poter obl 7 DeniertUioGr Spm eert ï a lOVu lO s Hlinoia Oeolral obl in goud 4 44 UV 192 s 202 107 1061 u lOS i 102 inv 121 168 34 112 Louis Il NaahrilleOert aand 38 38 Mexico N Spw Mij lehyp o 6 MUs Kansas 1 4 pel prof aand lO j I 10 f ïorkOntario t Wosl aand H a H dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Io hyp ia goud B 81 Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Gol Ie hyp O B OiNADi Can South Gert r aand VEN C Eallw Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd TramvegMaata aaud Kbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand S Beloib Stad Anlwerponie87 S s Stad Brnssel 1883 2 HoNB Tbeiss ReguUr Gosellscb 4 OoslENR StaaUleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SHNJE Suid Madrid 3 1868 Nbd Ver Bra Hyp Spobl corl beer Dujjmar van Twiat wiens naam genoemd wordt all zich inepannende namena yelo rienden om Dr Los te beduiden dat deze aieta met zyne rgandig gereformeerde Ned HerT collega s Ie maken had Dat zou ten minste zeer treorig zijn Ik hoop roor Kd Weledelgeatreogen beer Dogmar ran Twist Ie Lnitenant der infanterie alhier dat het uiel door of namens hem ia geachrevea Wel heeft by zich aangesteld of bg in de Ned Herr gemeente een hoog gewichtig perloon ie Wel heeft hy in erkiezingszakeo tegen deo persoon Tan Ds Warteoa gezondigd hetgeen door genoemden Oominé ridderlgk is hersteld maar toch vermoed ik da de schande van dit laeterlgk hrijveu toekomt en dit schijnt wel zoo aan denNiaat der gereformeerden Ook hoop ik nog dat de gereformeerden maar blgreu waar zg zyu hot ig in A B of wat diet meer zjj Voor de gereformeerde actie in de Ned Herv Kerk te God3b betere tgden te zien dagen daar mogen we Toor bewaard blgren Wg hebben geen baat noodigY Uie kweeken de gereformeerden meer dan weniohelgk is maar wat WIJ noodig bebbeo is liefde en verkondiging van liefde Goen vgandschap geen beslist gereformeerde beginselen geen vgand g gereformeerde collega n aar liefde verdraagiaambeid samenwerking opbouwing waardeering en eensgezindheid dat blgve de kern Tan onze goede gemeente de Ned Herr Gemeente alhier Voor het bovenstaande verzoekt een plaataje in nw blad KEN OUD DIAKEN der Ned Herv Gemaente De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den beer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 21 Augustus 1896 eiecutoir is verklaard Een kohier voor de belasting op bet Personeel dienst 1896 7 No 6 Dat voormeld Kohier ter ioTorderiog is gesteld in handen Tan den beer ontranger dat ieder die daarop Toorkomt verpbont is egnea aanslag op den bgrde wet bepaalden voet Ie voldoen eu dat heden ingaat de termgn van drie maanden binnen welken de reclames behooren te worden iogediend Gouda den 24 Augestua 1896 V De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Burgsrltlke Stand HoordrecCit GEBOREN Bastiaan Dirk ouders D Verguust eu 1 van der Wegde Ngs ouders W Vlot en 8 Pak ONUERTKOUWD M Hoogerdgk 27 j eu M de Jong 26 j OEllUWD J van dor Wiaael en M E Mari door duizeudeii l rofeasoreo en genecBheeren beproefd toegediend eu aanbevolen 1 Hedert 14 jaren by het pnbliek bekend es gezocht ala het be te goedkoopste ea onHcJiadeliJkste e RECLAME BLOEDZUIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral in bet vour eu najaar verkozen wordt 00 bg voorkeur ge lomsn in plaats van Engolsch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrijgen dan in doosjes i 70 Genta in de Apotheken Het etiket der echte Zwitaeracbe Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruin zgn van den vorm zoo ala bovenataande afbeelding op een rood veld De dagelgksche kosten bg gebruik zjjn slechts 3 centen Niet andera te verkrijgen dan in dooajaa a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót E E Tin SANTEN KüLPP HoUerdam ADVERTENTIEN Wgl is de beete mvr Titi tagea Jioht Wm Bheomatiek LeodenpyDsn kortom fcffg AntorPaiB Expeller I aan te wenden tegen Vit mett dm iteedi hi ieder huisgesu AnkBpPaJB Expellen Prüs 50 eant 76 cent an f 1 2b de sob VoorKandsn bi de raawte Anotbdtai eo bq y tJmckia t Oe ia VMfflim Wat lamethetlHll ISLEsepüa HooHp$a en TeikeadkaU