Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1896

Woensdag S6 Augustus 1806 No 7053 35ste Jaargang 1S€H00I1H0VEM TiK TEHTÖÖMLllSS 60ÜD8CM mmkm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaafat van 1 6 regals k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitrx ndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Beprostd en aanbevolen door de hoeren l rof Ur Meriniére Porij Prengruber II I Dujardin Bau metz Parijs BOUChOt Parijs Geil Bath Dr Schering Bms iez Rath Dr CvurkOWeoh ky Weonon Opperstafarts Dr Jeohl Weenon OpperstafarlB Ur Sohiesl ËssiChef arts Dr Darses Punjs tier Aken Distnclaarts Ur QrOSSmanU ohlingen nitz DistrictsartsDr BUSbaOh Hirk Krankarts Dr Stelngreber Cbarenton Consul Ur v Asohenbaoh Corfu Dr med Corrazza Venetië AngeVille Parijs Lavabre Parijs i Wille Taufkirchen u II CabiUot Arcaclion II K Portget Lonzao Oullloneau Bor doauï LabatUt Bordeaux Bougavel I a Ferrière L Hirsohfeld Weenen Il Ijleber lunsbmck Hammer Plauen Weiner Weenon H AuSt Broctou Ktatusehlechner Brixn ms m mmmi TE a OU3DJL op WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1896 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HaeMoifiBc aan de Markt ten overstaan van den Notaris G U FOKTüUN DROCteLEEVER Tan No 1 Ken rnim en gemakkelijk ingericht HUI8 en ERK Achter de Kerk te GoudaWgk A No 21 Te aanvaarden 1 Novemher 1896 No 2 Een ruim ingericht HUIS SCHUUR ERVEN en groot stuk GROND in de Doelensteeg te Oouda Wök L No 239 Terstond te aanvaarden N 3 Een HDI8 SCHUUB ERVEN en GROND in den Zak te Gouda achter perceel 2 Wyk L No 261ii Te aanvaarden 15 October 1896 Perceelen Nos 2 en 3 worden sa afzondertgke veiling en afslag gecombineerd No 4 Een HUIS en ERF ia de Keizerstraat U Qouda Wyk K No 185 Te aanvaarden 1 Octobir 1896 No 5 Een HUIS ERF en TUIN aande Vest te Oouda Wjk O No 613 verhuurd bfl de week voor 1 50 No 6 Een HUIS en ERF met den GROND daarvoor en daarachter in de Lange Korte Akkeren te Omda Wjk P No 405 Verhuurd by de week voor 1 No 7 tot 9 Drie onlangs gebouwde net ingerichte HUIZEN ERVEN TUIN en SOBUURTJEH in de Heerenkade te Ooudn wyk P Nos 344c d en e Verhuurd hy dd week elk voor 1 90 En No 10 en 11 Twee aUIZEN en EBVEN in de Geerte Buitensteeg aan de Turfmarkt te Oouda Wjk H Nos 55 en 57 Terstond te aanvaarden De perceelen zyu te bezichtigen den 5en 7en en 8en SEPTEMBER aanstaande van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag ran 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FURTUUN DBOOGLEEVER te Gouda BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAM ALLB t i fen en onder Fabrieksprijzen d Deze llilverkoop duurt slechts korten mie lie IPrO en in de ÉTMëaMvb Assurantie Maatechapry tegen Bia dschade DE NEDERLANDEN van 1845 Zatphen Amsterdam Sopbiaplein Hotterdani üuidblaak 50 s CIraveilllage NolieUtraat 20 Breda Ftiaionkade alkmaar Langestrsat Qrondkapltaal s ooo ooo ReserTes l soo ooo Betaalde Braiidschalen u soo ooo IiHlIuliokippil vnHkirt ttau ogkts n InBn AK ESteteu lil Brandkast Koowel als Inboedels WInkelKocderen enz PUIKE ODDE ® P SCHIEDAMMER JENEVER lier kt NiaHTCAF Verkrijgbaar by PEETER8 Jz AIb bewiJB van eolithoid is cachot en Vurlt steeds voorzien van dan naam der Firma P HOPPB G oiida Drnb vaa A Hbikkm n Zoon Tot half Sept a s alle werk lag eii geopend van s voormiddags 10 tot s namiddags G uur HET COMITÉ liet Wissel en Elfectenlfanloor BAEEUriS C 187 WAUMOESSTRAAT bij den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELBENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeelif ste conditicn mr Uitgave van het Maandblad FORTUNA ƒ f per jaar franco per post proefnommers kosteloos Koninklijke macliiiiale Fabriek BE lONIBELOEU VAN II i van Schaik Co gevestigd te s OravenlMge Kepplerttraat X9 en X9 naby de Regentesselaan Hoieveranciers VAN 2 M den Koning van België INDIEN ÜIOESTü g cbi uikt de Allerwege bekroonde Wereldberotnide Superior DEUIVEN Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ verkrijgbaar hfl V H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H viN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrick J C RATELAND Boaioop B T WIJK Oudewalrr Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Xeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Dr Retau s z ELFBE WARING Hollapdsche uitgave met 27 aib Prjjs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelyke gevolgen van 4 ze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oplechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een lekeren dood Te Terkrflgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland tl Het beate onichadelykrte en je k makkelykate poetamiddel voot Heerta en vooral dames en Kinderschoenwerlc j ladeAppretuurvanCIN Muller C IKf Btrll Beuth Str l4 MenleMei ai l Wtl op naam en fabrieksmerk Vsrtrrilaar bv Hesraa WInfcellefi In meewerk laslsrlea ereieeyeii etaerael DeMt Sy W SerSeeiBea ArakMe AMERSFOORT A HËRSFOORTSCHE MA CH1NALE Sloom Brood en Beschuiirabriek stoom Aiitomatluche Walnen Meelfabriek Tarwebrood iQet Krenton oriU van de puiksle aoortcn tarwü pruna kronteu 1 rozijiun Kefftbricecril ts hiüriioor zeer Bmakülijk en iit iui lilijft zcar lalis varacli i zeor üooilkoop ed verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm In I Btuks van 5 ot 10 et 15 et 20 et 30 et 40 ot 60 et ea In I speciale plaatvormen in stuks van 3 et 5 et 10 et Gewoon Blankbrood is als Tarwubrood mot Krüuleii maar zoQiler prima 1 j krenten en rozgnen en verkr gbaar lu 8tuk8 Van 8 Ot 12 ct 16 ot I 20 et 24 ct Voerbrood wordt grootendeal van de beste en krachtigste soorten rogge eu verder 1 I van stukjes tarvre zaden en andere zuivere bestanddeelen vervaardigd is bierdoor een I zeer voedzaam getond en smakelijk voer en zeer goedkoop verkrijgbaar l a Kg 7 ct 3 Kg 14 et deze gewicbten behalve van kantbrood worI den gegarandeerd Geraspte broodjes van 2Vs ot worden van de fijnste soorten tarwa gemaakt en zijn hierdoor overheerlijk van smaak Prima Ongebuild Roggemeel wordt van de fijnste en smakelijkste soorten I rogge gemalen eu is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 6 ot Onze dépdthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dëpötliouders welke te herkennen zijn aan de dépdtborden en de wagens besohilderd met de fabriekatitels en W H MËURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrU woninghuur matig vast loon plus flinke pro isie e itanoo vrachten der volle en lethje kisten j2aiidt0BkBJiJn0 zaot roQd9 letters fj t vooral op de ECHT Oberlahnstein Üveral f gendom Ie v Mtuüschdppij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak Aaii Zenuwlijdfi s èn Zenuwzwakkeii Thans is de 260 oplage verschenen van het boek Do Ze uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doel van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent dan aard der zonuwzwakte bare oorzaken en gevolgen onderneht te geren en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Phyaiologieche ontdekking hos op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgestel kau gewerkt worden en wel met een succes dat zoowel een groot aantal uitatekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Met wordt derhalve aan ieder die aan zlekoiüken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hooldpijn mi § ralne congestie groote gevoeligheid opgewonenheid Slapeloosheid algemeeue lichamelijke onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroSen zijn cu aan de gevolge daar vBu igden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Stijf heid in de gewriohten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen als onthoudlngs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvantseeren damp modder of zeebaden geene genezing of betering verkregen eindelijk unalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens vc schijnseleu van voortdurend angstgevoel beueveldheld van hoofd hoofdpijn mat aanvallen van duieeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwlïjdersbehooren zoomede aan bleek ZUohtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen liie veel geestelijken arbeid verrichten on die d reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeradou zich in het beiit van bovengenoemd boekje te stallen dat franco an kosteloos te verkregen ia te Amsterdam H CLEBAN ie Go Ueiligeweg 43 Rotterdam F B ta SANTKN KOI PF Korte Hoofdelong 1 DtreOhtiLOBBÏ k POETON Oudegrachl b d OaardbrngF 88 m KÉ NAAmAAïm A BHII RMAi Zl BINNENLAND G0T3DA 25 AogaBtai 1890 Ooze correspondent te BatarU aeiat ons ouder dagteekeaing van giaieren Giateren werden onze troepen foorbg An galoeog beschoten Twaalf mindereu werdeogewond twee gedood Onze troepen rakkenmder op N R Ct Dn £ rite Kamer zal in hare aanstaande byeenkooiaten de kieawet het laatat behandelen Tan de drie wetsontwerpen nog bg haar aanhangig Ueu commianris aa politie te Hilrersani is gebleken dat de diefstal mnt inbraak op de titla Tbér w aldaar was voorgewend door het Daitscbe meipje als bonne bg den bewoner in betrekking die on naat het huis ran arrest is ovei ebracbt In den nacht Tan Zaterdag op Zondag zgn Op aanwyzÏQg van een wachtmeester der huzareD op bet Slgkeinde in üen Haag door de politie aangehouden eenige personen die aangeklaagd werden in het openbaar op beleedi genda wtjze over leden van het vorstelgk Haia U hebben gesproken Zondagmiddag omstreeks 2 uren ia op een kwartier afstands van K kduin onder de getueeute LooaduioeD in de duiuen gevonden het Igk van den ÖTjsrigeu jhr C A t S die Sedert 30 Juni zgne woning verlaten heeft onder emBtnndigheden die vermoeden van zelf uoord hebben opgewekt Dat vermoeden ia jaiat gebleken In dea nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks ééa uar werden de ingezetenen van Utrecht uit den earaten slaap opgeschrikt door het luiden dor klokken en bet g roep van brand en weldra verspreidde zich het gerucht de vunrwerkmakerij van Uuijach op den Blauwkapelschen weg staat in brand c Ualukkig bteek echter het geracbt zeer overdreven want niet in do vaurwerkmakerg moar wel ia eene der daarbg bebooreade loodsen was brand uitgebroken nameiyk in het 200 genaamde papiermagazytt waarin ook de hnlzeii voor het vuurwerk worden vervaardigd maar waarin geen gevulde hulzen worden neergelegd Toch woedde de brand fel Hoog sloegen de Tlammen van het van boat van binnen van iteen opgetrokken gebouw gevoed door FEVILLETOIM GKNEVIËVË7 Gelukkig met de vergunning die hïj m ji gaf bereikte ik mijae kamer en viel te midden van bet rumoer en de verwarring in stsap Bij mijn ontwaken bevond ik dat m o gaslhfsf lang voor my opgestaan waa De sliep was misschien wel voor altyd van de peluw van dien overwonnene geweken sijo hoofd was in verwarring hg vereenxelvigde het t enwooidige met het erledene en hield den lOden Aaguatus treuriger gedaohtenisse voor den dag van gisteren Overigens was hg seer helder van boofd en deelde mij tot in de minste bijzonderheden den staat zgner fortuin mede Dese was in vier en twintig uren heel wat vermindeid het gemis van s ne belrekking aan bet hof en van xyne inkomsten was reeds een groot verlies Hg doelde mij mede vat mij te doen stond hg begreep al niJDe tegenwerpingen Hg had de papieren die hem ia ongelegenheid konden brengen m orde gebracht en betohiUe over mg alsof hij begreep door welken band ik aan hem verbonden wat Traeht eeide hij tegen mij in de stad te dringen het zal aao geringe lieden altgd gamskkeIgker vallen om de stad hinnen te treden dan un eau edelman om zich boiten deze murea te wagen Gg moet u naar mjjn notaris begeven en gij moet kim verzoeken om het geld dat m j toekomt ten den grooten voorraad papier en eaigewakkerd door een stevigen bries door het loohtraim De brandweer was gelakkig vrg spoedig met een aantal spoiten ter plaatse weldra richtte tg hare waterstralen op de aangrenzende geboQwen wanronder ook nog twee tot de vonrwerkmakery beboorende bouten loodsen en in de woest om zich heen grijpende vlammen die binnen een nnr tyds het gebouw geheel sloopten en den inbond vernielden Maar toen was nok het gevaar voor de omliggende perceelen geweken De eigenlyke voorwerkniakery werd niet bepaald bedreigd daar die op eonigen afstand van het verbrande perceel staat De door den brand verooriaakte schade is door verzekering gedekt Aan het verslag der Gemeente Goada over 1895 ontleenen wg het volgende Buitenlandsche Handel Naar het buitenland worden hoofdzaketyk oitgevoerd kaas boter margarine boter pypen garens atearine kaarsen en loodwit Ër worden in deze gemeente vier werven gevonden uitsluitend bestemd voor vaartuigen die de rivieren en binnenwateren bevaren De alhier bestaande machinefabriek heeft een vgzeldok De acheepmakergen haddpu ook dit jaar tampltjk werk Op de werf t Krombontc aan den Rotterdamschen dglc werden een gzeren zeil en twee gzeren stoomschepen gebouwd alsmede een gz iren pakschuit metende te zamen 330 ton Middelen van verroer te water De stoomboot IJ9 1 lic vaart behalve des Zondags éénmaal en de IJsel IIIc zoomede de stoombooten van de reederg Masa en IJielc varen tweemaal daags heen en terug naar Rotterdam en de atud Goodac drïenaal per week De stoomboot van Utrecht op Rotterdam die dageiyka behalve des Zondags been en weer vaart legt elke reis bier aan De 6toombooten der Maatschappg de Yolharding varen dagelgks drie malen doch op Zondag tweemalen tnssohen Leiden en Gouda heen en terng en op alle werkdagen tweemalen tuaschen Amsterdam en Gonda eens tosachen Alpben en Gonda eu tweematen naar Boskoop Des Zondags ia nog een extra dienat van hier naar Boskoop lederen Donderdag varen van Woerden Oudshoorn en Rynssterwonde atoombooten op deze Gemeente De stoomboot van de Maatschappg Bob koopWaddingsveen Goudat vaart driemaal daags heen en terng einde het geld dat ik schuldig ben ait te betalen Ik wil Frankrijk niet verlaten terwgl ik er niet betaalde schulden achtrrlaat dit is eene wgze van bankroet die een hertofc en een pair onwaardig is Keer zoodra u dit mogelgk is zonder te veel gevaar t loopeo naar mij terug en breng mij zekere boriohten Mgne courant do Gazette de Franoe heeft door de drsigingen der oproerlingen opgehouden te verschgaen Hg gaf mg zgae hand om deze te kussen en vergezelde mg tot aan de deur vnn zgn hais ïk zag l oor de glazen de mooie oogen van Oenevicre die mij tot aan de kromming in den weg nakeken Ik hiul eenige moeite om door de waobtposteo der na tionals garde heen te komen maar toen mgn patroon de deur van t kantoor open deed zag hg mg voor m a lessenaar zitten ï e goede notaris had slecht geslapen op zijn voorhoofd dat anders zoo helder was vertoonde zich eene donkere wolk Ik verwachtte n xeide hg k was er zeker van dat gg zoudt terugkomen ofschoon ik n gisteren ook te midden van een oproerigen troep achtergelaten heb Oohl welk eene plotselinge en trou rige revolutie 1 Maar wij moeten ten einde toe op onxan post blgven en niet vergeten dat wg voor de fortain onzer cliënten aanspraktl k zga Ik maakte van dit oogenblik gebruik om hem at datgene te verhalen wat de hertog de Boispr aux mg in vertrouwen meegedeeld had Weinige oogenblikksn waren voldoende om ons het eigonaatdige en het gevaarlgke van den tomtaad te doen inzien het beatttit uit dit alles was dat er met een weinig geduld nog geni reden tot wanhopen wu mim Voort leggen bier hg het kantoor op de V at aan de tran Amsterdam en daarheen terogvarende atoombooten op Rotterdam rlaardingen Arnhem Zutphen Dordrecht Qorinchem Eindhoven Zierikzee Middelburg Vlissihgen Goes Maastricht Zait Bomrael Tiel Ngmegen Helmond s Hertogenbosch Waalwgk Bergen op Zoom Tilburg Breda Woerden Delft Schiedam Vlaardingen Antwerpen en Brussel de van Rotterdam en daarheen tarngvarende atoombooten op Bodegraven Haarlem Alkmaar Den Helder Pormerend Zaandam Wormerveer Nieowediep Woerden Hoorn Ënkhuizen Kampen Zwolle Meppel Assen Sueek Heerenveen Harliogen Franeker Leeowarden Groningen en Deventer eu de booten van Zaandam en Leiden op sHertogenboBch Bergen op Zoom en Breda Dagelijks met uitzondering van Zondags raart eene barge van hier naar Amsterdam drie malen a weeks vaart eene stoomboot naar Valtt en tweemalen eene sshuit naar Leiden Verder varen op deze stad verscheidene markt en veerschuiten Op don IJael en de Gouwe worden door de heeren Van der Garden Co alhier Pannevis U Alphen en H J Meijer te Rotterdam 4oomaleepdieniten uitgeoefend De vervoermiddelen te land waren in 1895 de Nederlandache Btaatsa poor weg de Tramweg tuaacbe Gouda en Bodegraven pxploitatie bg de Alg TrammaRtaehappg te sQravenhage de Stoomtramweg tutscben Gouda en Ondewater in exploitatie bij de Maatschappg ot eipl fan Tramwegen te s Gravenhage een postwagendieust op Schoonhaven van J J Driessen aldaa vroeger A Jonkheid Co eon omnibuadienst op Moordrecht van J U Perk aldaar een ooinihuadienat op Schoonhoven van A J van den Bergh Broodzetting Broodzetting be itaat hier niet Het N V d D f meldt het volgende De vronw van Alexander Cohen is bg ons gekomen met bet verzoek eene klacht te doen over de behandeling van baren man in de gevangenis Wy daarvan niet op de hoogte hebben haar verzocht op te schryven waarover te klagen viel Het stuk dat zg zond komt geheel overeen met hetgeen de kleine Fran9at8e ons met veel ernst en overtuiging gezegd bad maar natuurlgk blijft t voor hare rekening Hier volgt de vertaling Donderdag 20 Auguatas was t bezoekdag roor de gevangenen van den Amstelveenscben weg en daar had ik met myn man bet gesprek dat ik hier Iaat volgen Hij zeide mg ook dat hij het ontslag van zijn tweeden klerk ontvnogen had en dat ik hem zon vervangen Ik heb hier do gpsohiedenis der Juli revolutie niet ie verhalen zij ia genoeg hekend Wst mg in dit verhaal der vervlogsne uren aantrokt ïi alleen Oeneviüve zg is mgne leidster en ik hen dit verhaal slechts begonnen om het genot te hebben over haar te spreken Ik bleef de geheele week op het kantoor en het werd mij eerst op Zondagmorgen veroorloofd mij naar Saiot Cloud te begeven na eerst eene proouratie opgesteld te hebben waarin de hertog de Boiapréaux mg het beheer over al zgne goederen opdroeg Ik vertrok reeds vroeg in dan morgen on met het eerste het beste rijtuig Rene gelukkige verrassing wachtte mij op den drempel ran de woning der goede vrouw die ons op de eerste reis derwaarts zoo goed behandeld had Qenevitive wbb bij haar Zg had er een voorgevoel van gehad dat ik zou komen ffWees welkom I seide zg tot mij het lal aan mgn vader genoegen doen u te zien hg verwacht u Hij moet noodwendig tot kalmte gebntohl worden want andera sla ik niet voor zijn verstand in Zoo pratende wandelden wg hrt pad dat naar bet kasteel van Bolspreaux loopt langs tot n wij midden op den weg den grijsaard ontmoetten die met een vaiten stap op ons afkwam frOeef m uw arm zeide hg tegen mg yen breng mij door eene geheime deur naar onze kerk waar de priester zooals ik heb hoeren zegt en met gevaar van zgn leven nog da mis voor de geloovigen jeeat £ a jg Ganeviève 1 ton je m j durven verge Id de spreekkamer waar wg elkaar zagen in tegenwoordigheid van een heer van de administratie die Fransoh verstaat zeide mgn man mg 0p den dag van mgna komst hier op deo Amatelvaenscnen weg liet ik den dokter verlof vragen om flanel te mogen dragen De dokter vroeg mg t is altgd Alexander Cohen die apreekt of ik een voorschrift van een geneesheer bad Ik heb inderdaad zolk ees voorBobrift van mgn dokter uit den tgd toen ik voor mgne gezondheid te Nice vertoefde Maar dat is vier jaren geleden en het voorsohrift is misschien aoek geraakt I c Mgn man vroeg ook of hg wit brood mocht hebben wgl hg het zwarte brood uitt kon verdragen De dokter weigerde dat alles zeggende dat Alexander Cohen niet z ek waa Mijn man protesteerde en zei nog dat de dokter zyn toestand niet kon beoordeelen als bg ham niet onderzocht Toen werd e dokter da heer L T Walburgh Sofamidt leer boos en zei Nn ali jg hg tntoieerde nog eens beweeit dak ik uiat kan zien of jg ziek bent of niet sal ik je laten ranselen tot je een beroerte krggt dan zal je ziek zgn en je kunnen beklagen Ik hoop dat de Redactie van het N v d D mgu stuk zal opnemen en dat de woorden van den geneeaheer protest zullen opwekken ouder bnmaan denkende menschen Onder dankbetniging en met koogaehting KAYA COHEN Ht ArtüubIadet heaft het volgende telegram ontvangen van den beer Andrée gedateerd 11 Aognatns Tot nog toe hebben wij nog niet kunneti opitggen de wind die eerst uit het Noorden kwam is plotaeling gevallen en gedurende veertien dagen hebben wg een kalmte afgewisseld door heftige windvlagen De mogilijkbeid bestaat dua dat wg gedwongen zullen zgn terug te keeren maar wg stellen onzen terugkeer zoo tang mogulgk uit De Virgo moet 20 dezer terogkeeren volgens haar verzekerings contract Alles wel aan boord ofschoon uagn metge zeilen wel een weinig ter neer geslagen ign wegens deze ongevallen Door den heer M den Hartog is thans hei volgende adres gezonden aan Gedep Staten dsr Provincie NoordHollaud Geeft met rerschutdigden eerbied te kennen M den Hartog gewezen onderwgxer aan da oi bnbare lagere school der Ie klasse uo 78 te Amsterdam zollen P Ik heb je gebedenboek meegebracht Door de grooie deur traden wij de kerk binnen terwijl iedereen het meisje en dea grgsaard groette De portier der kerk bracht hem met inachtneming der gewone eerb wgsen naar zijne bank De kerlc werd al spoedig vol en de onversohitligaten werden door de vroomheid van den oudev edelman geatioht Hij bad met gevouwen handen jpet al het vertrouwen en den gver van een ühgnten dooh wanneer er lieh aenig gedruis achter ür de kerk deed hooren wendde hg een versobriktiD blik naar dien kant om zeer spoedig tot ig pbed terug te keeren jrHg bid dus ia hg gered I zeide Genevieve terwijl zij een feederen blik op den doorluchiigen grgsaard sloeg Na de mis trad hg de Baoristte binnen en wonsobte den geestelijke ten vriend van oudon datum geluk met zijn moed Daarop sloegen wij den weg naar het huis weder in maar daar wachtte ham eene teleurstelling die hij üioh niet had voorgesteld Toen hg tgne courant die sedert vier eu twintig nren weder vrijelijk in bet licht versoneen openvouwde las hij de Igst dergenen die zich l ij de revolutie aangesloten hadden den naam van zgn schoonzoon Men bad hem tot prefect van een verwgdord departomcot benoemd Gedurende tien minuten keek hg op den naam van dezen ongelukkige alaof hg zich van de waarheid van diens verraad wilde overtuigen Daarop sch urde hg de courant aan stukken Laat men niet meer over bem spreken zeide hij Igd iWordit