Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1896

Donderdag 1 Augustus J800 No 7054 35ste Jaargang AandteekeaSnif met rood lotters tj0t TóoFaï op de ECHT mmm rnmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 ADVERTENTTEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen ieSere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ü t 1 uur des midd l De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfzondefBjke Nommers VIJF CENTEN I§I€II001H0VEN T TAZ TENIOONSTElLnO SU l iiT Win Tot half Sept a s alle werkdagen geopend van s voormiddags 10 tot s namiddags fi uur HET COMITÉ Het Wissel en Eiïectenkantoor BAkEITDS C 187 WA MOESSTRAAT bij den DAM tel pboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Slnit BELEENINGEN Uitvoeiring van Speculatie orders tot de meest v ordeeligste concUtiên W r Uitgave ran het Maandblad FORTÜNA i per jaar franco per post proefnommers kosteloos FEANSCHE STOOMVEEVEEU Cheniiscbe Wasscherij VAN H PPE IlËiMlült 19 Sruinhade JUotterdam Qebr Tetoerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het fltoomen en verren van Alle Ueereafen Damesgarderoben alsook alle Eiudergoederen Speciale inrichting voor het Rtoom n van plnche mantela veereu bont enz Gordynen tafelkleeden euz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en rolgeua at al bewerkt Wegensi uitbreiding der fabrieken z n de pryzeu 25o o gedaald Te stoomeu goederen als nieuw afleverbaap in 3 dogen te verven goederen m eens week VEIJE FAARDENMARÏST Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TREKKING zjjn ver krggbaar bg A BRINKMAN ZN Prijs per lot f 1 i lolen voor f 10 Bg plaatsing der loten Ie en 26 Prgs COMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAARDEN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIl G HoUandache uitgave met 27 ofb Prgs 2 naalden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeu l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlaga Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels sn in eiken boekhandel in Holland GiiU Dink vaa A Obinkuan Zqo BUITENGE W01TE FINALE UITVERKOOP V N ALLE m teg cn on onder Fabrieksprijzen i Deze litverkoop ilunrl sleclits brlen ti Xle ae PrlJ eu in Oe ÉiV tMjMfiHS Koninklijke flacliiiiale Fabriek BE BONISELOEM VAN H 1 van Schaik Go gevestigd te s Gravenhage Hepplerttraat 0 en xoa nabij de Regentesselaan HofleT eranciers VAN Z M den Iloning van België INDIENGÏÏTOEST gebruikt de Allerwegc bekroonde Wereldberof mde Snperior DEUIVEF Borst Bonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en f 1 verkrggbaar hg F H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Maordmht 3 C RATELAND Bas cop B V WIJK Oudewairr geiinmenc 7 K i cmiani ie Leger Paardeii Dekens moeten itgcn des Bp iljinja van fl 2 75 per stuk wonlon uitvorlt rl t Deze dikke onslijtbtre ilekeni zijn zou warm ali een pais OL HO X190 om g oot dol het geheels patrd bedekkend met wol opgenaaid en 8 bloede etreepen Toorts een klplnv pnrttj Wittewollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wi cns reer kleine ilMhta door v klQi hemerkl rtr fouten in Mt w ehe wingeboden lui fl 3 50 pentuk Ko8t o tnders het dubbele ï Uk wchrCTBn lieHiellinffen worfea Üt ïyvfï o rekl tceon toesradJog ▼ Ml BVUtg 01 Onder reniboun pfg flt sH JB Hnrwltz © Mwwtrlollt Oroole Staltt M POIKE ODDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt Verkrygbaar by M PEETEBS Jz N B A U bewy s van echtheid i caohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firm P HOPPE NIGHTCAP J3berlahnstein 9lltUT£URO lVICT0RIABRaN 0BCRLAHIImm Cijmdom te Of I ËtaOiêehappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevefttigd te Rotterdam Zyidblaak 8 Rallireiiier s Kneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel Het groote aantal zenuwkwalen Ttn MDnwtaoofdnlJii f tot de voDrafKoande ke toekenea van apoploxle linsanbwMit IMl totè eerBB nog Hteeds tlU middelen door de inediBche wetensohap amgewwd Entt ua Ua Him iija K mt ae eer toe 4at eiJ door het gebmik malieu van den eeavoadlgaten wer lUaülUk Ubm delmid eeua phTBH loKlaobe ontdekkinir gedaan beeft die na bonderde proefiMmliwuaiuii otSt de xetaeele werefd verbreid li en terwijl eij jn w o tons ch appel like krlntOB d bOMitil bèlaantclÜM vekt tevesi eese voldaad Mtjkt te ilJn roor de aan zennwkiralen Üldeiida maiuiSkkaB D n genesflwljie la nltceTondea door den fewazen Uffloier van Ooaondbeit Dr B u l Walnawaa to VilBhofen en benit op de ondervinding opgedaan in eeue SO Jarle praktUk ll or waoaaUaa vnn faet Ii r4 avfcniMil p r das worden dnartoe eaebUit stoffba SmM oninlddellUk n k t nnwvvMel TnedcK l old Mei d ie nneanriji wui i wtAtlUk BohitteTendo MBDitatan verkragan sn zij maakte zooveel opgang dal van een Ami Ijb tfftvbdw tovm rkj OVER zIeNUWLIJDEN EN BEROERTE l rB voorkomlnB en genszing i H 5 i verBchonen U Dit boekje bevat niet altMn tmt kat nwto ft w S Sh wklarinien omtrent liet we n der Sen i tK Ï UiiMS T Tl i viBtiin roMmann mia ar arraai ana ia ForHtlar tnaaihiar lh totiar van het hoipltaai te Apan lahalwaUi Or telitriH taal fiuteahie M Erna Danaa ned dr naeihier dlrtoteui Jir garvana tha apVul iohriiriilitla te Zlrfcata Otar atefcaanl Jiohf mei dr te Weine Dr C Oennavef t La F rrt i bA Conull OMtrt d byièae et de éanté in Frankrifk en vele anderïn Aan allen wier M anwv ai l meer ormliid r n nB tlBanl faau ovanaii da f 7 f f ï llj n waarvan de kenteekenen zijn ohronlioha loolOlbi mlfraJae raoliite haielllka toaatend vatder alle Bleken die door beroerte satioiren werden en nog lUden aas I m rolgea uarnn tooalB variammlngan onvermogen lot spreken iwara tonaval moalaWk allkkaa iiMKaii i5dKVi ï i i t r ï f P l t verzwakking gehVu 0 ïu Sffiï Bder MBeeBtoïdlgebehaDdellnK geweest zijn maar door do bekende mlddeW a oa cndlanM fc i ÏÏS hii5 fle r Btoomlool of kopbaden teen geneEÜw f laBit Tluoniv kwaal gevondan hebben en ten alotte zij die vrcen seveelen voor bMöerMTan iuït reden hekben wBfana Teraohijnaelen als ilnh aanhoudend angeDg woelen vardooSni la Mt Wfi VSftk plfa at diilialliliald Htkkerlngan ea donker wordin voor de SogV r hkBndo p n oX fcel J it ït Mhini In d oDfii bel voalan van krleb6llnD In e het ilapen van ha doe en voeten Ün al dSST driil categoriim van sMnwlUdera ale ook aan lonas meli ai lijdende aan bleakiuoht aa kraabteteaatahL ook un geionde lelte Ma fonge peraonan dia veel mol hat hoold werken en eeatellJkB iMSSe iriSiS voorkomen wordt di lngend aangeraden zirii bet hoven vermelde werkje aan te HbaflU h nniS o Hpüigeweg U Op de wllae duei r K KOLFF Apotheker Korte HeoflitMB LOBHY JL l KUTQN ündeip aofit bij de Oaardbnu FriA Bdicinale tenfouuBtelllng ia de Dr We JorlJ met de Zllvcreu Wcdalile bekroond AMERSFOORT HBRSFOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walêen Meelfabriek Tarwebrood met Krenten wordt van de puikste soorten tarwe prima kreatsD I en roziJQen gefabriceerd is hierdoor zeer smskel k en gezond btyft zeer lang vereoh is zeer goedkoop en verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm in stuks van 5 et 10 et 15 et 20 et 30 et 40 et 60 ot en in I speciale plaatvormen In stuks van 3 ot 5 et 10 et Gewoon Blankbrood is els Tarwebrood mot Krenten maar zonder prima krenten en rozgnen on verkrijgbaar in stuks van 8 Ot 12 ot 16 ot I 20 et 24 et Voerbrood wordt grootsndeel van de beste on krachtigste soorten rogge eu verder i I van stukjes tarwe zaden en andere zuivere bestanddeelen vervaardigd is hierdoor een I zeer voedzaam gezond en smakelijk voer en zeer goedkoop verkrijgbaar IVa Kg 7 ct 3 Kg 14 et deze gewichten behalve van kantbrood worI den gegarandeerd Geraspte Uroodjes van 2Vi ot worden van de Hjnste soorten tarwe ge 1 maakt en zgn bierdoor overheerlijk van smaak Prima OngebUild Roggemeel wordt van de fijnste en smakelijkste soorten I rogge gemalen eu is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 6 et Onze dépóthoudera mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aUn uitsluitend verkrijgbaar bij onze d6p6t bouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa I gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 I een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en A nco vrachten der volle en ledige kisten BINNENLAND GOUDA 26 AugDstoi 18 De Hepr J van der Bruggeo onderwijzer aao de ichool Toor Chr Nat ooderwijs alhier alsagde gister roor het exauea boofdnote te s Hage Op de tentooD8teUiag rao de Hollandsche Maaticbappy tbo Landbouw te Woerdeo werden onze atadgenooten de bh Gebr Steeoama bekroond met Een eerate prya voor een verzamellilg pUuten in pottt D of kuipen gekweekt Ken eerst pry roor een tateibtoerustak twee tafelboiiquetten een brnidsbonquet Bedankt voor liet beroep b de Geref kerk alhier door da H Hoekatra te Scbiadani Gisteren zjin te sGrarenhage gealnagd Toor bet examen Fransche taal I o mej C L de Haytar van Krimpen a d Lek en de hear J P aQ Diemen te Woerden Men acbryft oii Haastrecht De feestcommissie voor de viering van den aanvtaaudea verjaardag van H M de Koningin Wilbelrrifia bad ook bet verzoek gartrbt tot bet hoofd van de sckool mat den bybelc ora de leerlingen dier school te doen deelnemen aan de Tsrachilteade nitapanoiogen van dit n dag di4 alleen voor achoolkindereu Kya daargesteld Zaterdag jl kreeg ecbler de feestcommiiaie van da cowniaaie dier school een schryven waarin z meedeelde dat zg dien dag achool zonden houden ea dus van deelnamiflg geen sprake kon zyn De feeatcommiafie die dat scbrgven zeer bejammerde omdat de apelen der jeugd xoo onschuldig zyn heeft echter gemeend toch toe te laten al die kindereu welke des morgens 9 uur op het schoolplein aanwezig zyn Vau ganacher barte boopt y dat telen aan die roepstem zqllen gaboor geven Door de Arrondinaementa rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonniaaeu g wozen J 0 H 16 jaar mandenmaker teSchoou hoTen wegens diefatal van geld oit een spaarkas der openbare achool van den heer Akkerhuis aldaar tot l maand gevangeoisslraf C A K 19 jtar J O 17 jaar en G O 18 jsar arbeiders te Jaarsfeld wegens atroopery FEVILLETOIM iV 1 GKNKVIEVE 2S Daarop vestigde hy zijn blik op een portret des koninfti waarop dezen leg eii zgu trouwen dienaar snheen te glim lachen wSiret zeids h frheb medelydan met om on vaiyeef het den hertog de Boiipréaux dat bet verraad zijne familie binnengedrongen is Welcu voortaan hen jg myn eenig kind mijne dierbare Genevièvft Kn gy beste vriend l welke tydingen brengt gij mee zooaln men in het liedje vso Marlborough zingt Zoo Bohertata bij en beklaagde zich tegelijkertijd met de oogen vol vaur en vol tranen Uy luisterde zeer oplettend naar hetgeen ik hem te z gen had Uy keurde de prooaratie d e ik meegebracht had goed en onderteekende baar Gedurende het overige gedeelte vaa don dag bleef ik bg hem on ik vond dat ds tijd mij in het gezelschap van Qsneviève en baren vader spoedig voorbggiug Ik reken dit lot de schoonste oogenbtikken myaa levens te midden van hot rumoer vnn den opstand bet geschreeuw der volksmeoigte en de algem ene ontevredenheid Zoodra ik mij kon onttrekken san d zaken die ous van alle ksnten bestormden snelde ik naar Genevieve en haren vader toe en begon ik met hen omtrent de politiek gorust te stellen Helaas I het had dea koning van Frankryk aan vertrouwen van te veld staande asrdbezien elk tot f 2 boete suba 2 dagen hechtenis Jan K 28 jaar en Geen K 21 jaar werklieden te Lekkerkark wegens buisvredebrenk te zamen en in verepniging gepleegd elk tot 3 dagen gevangenisstraf Ten slotte werd verstek vprleeod tegen Nicolaas B 19 jaar arbeider wonende te Waddingaveen Den 27en Jani jt zon hij moedwillig J uygeis eeu hovigen atoot of duw tegen de horst hebbeo gegeven waardoor deze acbterover op straat viel Het bleek dat deze mishandeling het gevolg was geweest van een scbjldpartytje tusaelivn beklaagde en miaban delde wanrbjj deze laatste miaacbien wel e n weinig te ver was gegaan Ëisch f 5 boete subs 5 dagen hechtenis Het koffiehuis van dan soc democraat Reens Rumbranittsplein te Amsterdam dat Maandag Vftikocht is geworden is overgenomen door Samaon eveneens soc deiuocraat Oe klompenachutter Dnyvestein Ie sGra venhag beeft gisterenmiddag op daartoe van de scbutteryautoriteiten bekomen last zyu uniformkleeding iuge everd aan het bureau der schattery op dq Groote Markt Hy zat op een soort zegekar en werd begeleid door bunderdea die straatliederen zongen De uniform was aan de kar gehecht omringd door de klompen en dfl blikken medailles Men meldt uit linermond In Mei 1894 werd onder Herkenboach in een dennenbosch het hjk gevonden van den jacbtopzichter üomm n van den graaf De Schaeaberg Onder de toen aangebonden pcrBoneo sla verdacht dien moord te hebben gepleegd bevond zich ook de beruchte wüdatroo er A O uit Vlodrop De aangehoudenen werden echter allen na een langdurige voorloopige hechtenis ontslagen doch nu jl Maandag werden K G en zyne stiefdochter G J op bevel dur rechtbank alhier in arrest genomen in verband met aanwijziugen die de justitie dezer dagen in die duistere zaak gekregen heeft Uit een rapport van den Raad van Toezicht op de epoorwpgdiensten blykt dat de spoorwegmaatschappijen bij iu voering van den Midden Europeescben tyd ookdie tydaanwyzing zullen volgen dat voor die gewyzigde dienstregeliugeueen tyd van voorbereiding noodig zal zyn vanplni minus zes maanden en dat dos de in in da nieuwe vrijheid ontbroken Hij bad da b1muobt vau het woord der royatistan dia de monarchie verdedigden niet begrepen Hij meende dat b aangevallen werd hij had zicb willen verdedigen en bij was de eerste die den oorlog san zga volk verklaard had vLant ons zeide ik teg en den berlog de Boispréaiix wdete beschikking der Voorzienigheid aanname laat ons den nieuwen koning die zul komen aannemen Hy is een Bourbon die ziob populair gemaakt heeft bij ia een voorstander der vrijheid verlaat o daarop hertog I Mat iadaren dag wordt uwe fo tuin reilij er Hoort gij mot hadan zoowol als gisteren de klokken spelen F Geen ge weid geen rumoer aau de deur van Boispréaux Langzamerhand bogon hy tot kalmte Ie komen Niet dat man hem op zekere noodlottige dngen niet weer tot zijne vroegere gemel kheid zal rerrallen maar deze was zeer spoedig voorbij Te midden van bet hevige verdriet dat hem de afval van zoo velen waarvan hy lederen dag getuige wna berokkende had by althans dezen troost dat hij vrienden ontmoette wier trouw tegen elka beproeving bestaofl was Dan spraken zij met elkander ovor den afwezigen koning dan herinnerden zij zioli de deugden der Dauphina on de iunemendbeid van den hertog van Bordeaux Zg herbaalden hat vaarwel van Cbateaabriand aan do Kamer dor pairs zij Inzen met luider stemme al de riddorlgke toeaprakan van den hertog de Fjtz James in de Kamer der gedeputeerden zy verkwikten zich met de kwinkslagen van KoyerCollard Als zij samen dineerden dan dronken zij aan bet dessert op do afwezigen Daze ooBohuldige wraakoefeniDgeu vertroostton hen eibigs WB II Rnsn HKaHEBnBB iS qMi V IP MP voering Hlleen kan geschieden by den aauvun van een nieuwe dienitregeliug dat de dienatregel Qgeu gebaseerd op de nieuwe lydbaanwyzing niet terstond in al die btiboelteu zliIIqo voorzien waaraan zy thaua tegemoet komen dat zy dus ïn de eerste jarentot velerlei klachten zdlleu aanleiding geven tot tyd en wyle die dienstregeling op ongeveerdexelfde wyze in de b hoefteu au het mnntacbappelijk leven voor iet als de tegenwoordign dat de bontourdera der apnorwegraaatscliappyen nog steeds eenstemmig gekant blyv n tegen het denkbeeld van verschillendetydsaauwyzinK voor den inwendigsn en dennitwendigen dienst In de SjDode zyn dSberaadtUgingen gevoerd orer het Reglement op de kerkolyke organisatie van minderheden De commissie vnu rapport adviseerde in hare conclusie voor de aanneming van het geameniieerde concept Overman Van beide zjjden werd het pnncipieete der quaesjie nogmaals besproken Van orthodoxe zyden werden ernstige bedenkingeu tegen de aanhangige voorstellen ingebracht en ernstig gewaarschuwd voor de gevolgen die nil de aanneming zutleu voortvloeien Ia stemming gebraolit werd de concfusie der rapporteereude commissie met 10 tegen 9 atemmou aangenomen en dna het concept Overman hier en daar gëtvyzigd enz voortoopig vastgesteld om aan df conaidoratiuu der provmciale bestnteo en cTasbicale vergaderingen te worden aangebeden Hut ootwerp O ermau bevat in hoofdzaak bet volgende Het recht der gemeente tot benoeming van ouderlingen en diakenen en beroeping van predikanten wordt behoudens de reebten van derden en met iu acbtneming der bepalingen van het Synodaal Reglement voo de Kerkeraden het Reglement op de Vacaturen en dit Öyaodaat Reglement uitgeoefend door hare atemgerech igde leden dio zich daartoe kunnen aaueenahiiten tot Kerkelyke Vereenigingen ter evenredige vertegen woordi lnK der gemeente en den korkeraad naar hunne godsdienstige behoeften Stemgerechtigde leden eener gemeente zyo alle manalidmaten die onder baar ressort woneu den ouderdom van 23 jaar bereikt hebben en ten minste één jaar geleden by den kerkeraad geloofabelydenia hebhen afgelegd of op ingediende attestatie of bewys van lidmaatschap als lidmaten der gemeente erkend zyd Mauslidmaten die in de twaalf maanden vótJr den dag der beïloemin of beroeping door eenig armbestnur zyu bedeeld geworden en zy op wie bet art C Reglement voor kerkelyk opzicht en tuebt enz vermelde derde tuchtmiddel is Zoo was er oenige vczanbting in bet lead dnt dit buis getroffen had gekomen en wy Genevieve en ik maakten dnnrvan gebruik ora van de heerlijke herfstdagen te genieten Heb ik al verteld hoe het kasteel v o Boispréaux dat op de oever der Seine gebouwd was en dat man langs eene onmerkbaar helling bereikto van de rivier gflicheiden was door een weg die regelrecht van de brug van Saint Cloud naar de brug van Ncuilly roerde oodat het bnia op da hoogte stond tagen een berg aan d s moeiIgk te beklimmen was Poeh het huia bezat eoii boot die aan dan oaver vastlag an zoodra de rivier overgestoken was kwamen wij op het vlokke veld Aan den oet van den berg waarop de ingonienra reeds een fort bouwdon bevond zich eene uitgestrekte grasvlakte waar het Blllataand water moer moerasBoblig not dan goed gras opleverde an daar hielden Genoviève en ik ons gaarne op Feinien wandalen mijmeren en studoeran wnrea da bezigheden op onze trijo dagen Wanneer wy daar eoumasl waren dan bevonden wy ons geheel in de Oflözaamheid Hier verdedigde de rivier ons tagen de blikken vau niauwagierigen terwijl gebael Parya zich by do revolutie aangesloten had De vogels zongen het gedruis uit de verte drong flauw tot onze ooren door O welk een geachikt oogaublik om te momeren Men kijkt voor zicb on herinnert zioh het verlodeno Poëzie en pbiloaopbio babbon dezelfde bateekenis Men denkt nnn ziob reiven aan zyn ander ik Men roept sich de oude en de nieuwe dichtera voor don goesl nueona Virgilius oï llacina dan Daiite of Lamartine Het gemurmel der rivier verplaatst ons weer by den eersten tyd toegepast en die onder corateele staan zyu vmt deze atombevoegdheid uitgeslotea Uitsluitend voor de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping vau predikanten wordt de gemeente vertegenwoordigd wat de meerderheid barer stemgerechtigde leden betreft door den kerkeraad en wat do overige stemgerechtigde leden aangaat door kerkelyke vereenigingen la alle overige zaken ia het de kerkersad die de gemeente vertegenwoordigt on bestnurt Kerkelyke vereenigingen kunnen worden opgericht wanneer van het aantal stemgerechtigde leden ia gemeenten met eeu of twee predikanen een derde in gemeenten met drie predikanten een vierde in gemeenten met vyf predikanten een vyfde daartoe door onderteekeniog van etne tyst Zich vereeuigen In gemeenten met vyf of meer predikanten zal minstens een zoo eetate gedeelte vm het aautal barer stemgerechtigde ledi n zich moeten veri t9oig u ah er predikantaplaotsen in die gemeenten zijn Onder teidiog van een voorloopig bestuur kiezen deze leden bun bestuur bestaande uit minstens vijf ledeo Dpze kiezen ouder leiding van den ondsta hunner in jaren uit bun midden een voorzitter en een secretaria Een eerste kerkelyke vereenigïng in eene gemeente draagt den naam vau Kerkelijke Vereenigïng A in da gemeente en een tweede die van Kerkelyke Vereenigïng B te ens Voor de uitoefening barer rechten komen zy in aanmerking naar tjjdiorde van de kennisgeving harer oprichting Indien in de konten van bet werk der verkiezing voor de meerderheid der stemgerscbtig den niet op eene andere wyze kan worden voorzien verbindt de kerkeraad de uitoefening van bet atemrecht aan een contnhatie die evenwet de som van óén gulden sjaars niet te boven mag gaan ledere kerkelyke vereenigïng voorziet zelve in de kosten aan hare lamenstelllng hara vergaderingen en de door haar te houden verkiezingen en benoemingen verbonden Ëene kerkelyke vereenigïng in eene gemeente met één predikant vertegenwoordigt de gemeente iu den kerkeraad wanneer deze buiten den predikant bestaat tiït vier of minder personen door één ouderling bestaat by buiten den predikant uit G peraon n door én ouderling en één diakeu bestaat by uit acht personen door tweo ouderlingen en één diaken bestaat hy uit tioQ personen door twee ouderlingen en twei diaki nen enz In gf meenten van twee tot vier predikanten heoft eene kerkelyke vereenigïng bet recht tot beroeping van een predikant en tot benoeming van tw c ouderlint en on er jeugd bg da roeda vervlogene jaren hy de onzekerheid en bg de mogelg ka ellendo der toekomst Ieder denkbeeld roept een nndar denkbeeld te voorsohgo en eensklaps zwijgen wg terwgl wg de jeugd laten spreken Toen tvij on met onte gedachten genoeg in dien sehoonen tijd verdiept die oude boomnn licwonderd on de wilgen besobouwd badilan kwamen ons allerlei liedjes on wijsjes in de gedaciitou dio wij te midden der stilte deden weerklinken Er liep eene beek door de vlakte deze kwam uit Uet park vau Neuitly en eindi do nan bot uiteinde un onze vlakte Wij zeiden reeds onze vlakte Hat scheen ons ala behoorde zy ona sedert het begin dor wereld toe eu als wij ovor den eigenaar spraken dan bfgonoeu wij te glimlachen Waar houdt de onbakende eigenaar vnn dit inr e yrradijs zich op dtt oogunblik verborgen P Kn aU hij werkelijk bestaat boe komt hot dnn dnt hij ïich mot lusgelijks m al dia bckoorlijkhedüD komt vermoion ïenevit ve had als een echte Normandlaehe mt Normandiu een iirong bei np rau eigendom van den anderen kant bad zij tegen haren vader hooren zeggen Geen land zouder bezitter Hier is bet land waar is zijn bozitferP Zy kwam ti lken t op dit denkbeeld terug hYm wat zouden wy beginnen zeido zij als men ons eens nis vreemdelingen uit dit luato rd vordreof Ik dacht er van myn kant ook wel ean osor maar ik verdiende voet ie weinig geld om den eigenaar vnn daze onbebouwde landstreek te ivordan en ik wachtte eene gelukkige kans af WorJid vtnolfii