Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1896

35ste Jaargang Vrijdag 28 Augustus J896 lNo 7055 mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIE worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s l met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Ahonderlijke Nommers VIJF CENTEW m im mm m DUKGKAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zaWea op ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1896 des Toorniiddag ten 11 uur in bet Gemeenlandshnis te LBIDES by enkele inschriJTing besteden Het maken van eene SCHOKIING met Puinbestorting langs den Fluweelen 8ing el te Gouda in de nabijheid van het Stoomge inaal aldaar De voorwaarden ran besteding zijn voor 25 cents de algemeene voorwaarden voor 25 cants en de gezegelde iaBchryvingsbiljetten voor 22 cents verkrygbaar ier Secretarie van Ujinland te Leiden De in schrijvings biljet ten zullen uiterlijk op den bestedingsdag des voormiddags elt uur in de bus aan het Qemeenlandshuis gestoken moeten zjjn of daagA te voren iranco aldaar bezorgd aan het adres van Djjkgraaf en Hoogheemraden van Uynland in een omslag waarop de woorden Inschrjjvingabiljet voor bestek 128c z n vermeld Nadere inlichtingen zgn tfl verkrijgen bj den Ingenieur van Ryoland te heiden Dijkgraaf en Hoogheemraden van RynUnd EGBEBT DB VRIES Oykgraaf W A h MOCK loco Secretaris Ltiden 22 Augastus 1896 f CIIOOMHOVEM TAE T£NTDONCT£LLINe EN Tmisïiiiii m II Tot half Sept a s alle werkdaggen geopend van s voormiddags 10 tot s namiddag s 6 uur HET COMITÉ BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAN ALLE teg en en onder Fabrieksprijzen Deze Uilveiliöo I daarl sidits korlcn tijd wnnyi Xie 4e PriJmen in ae ÉiVMIjMOK liet Wissel en ElfectenifaDtoor BAEEITDS C 187 WARMOESSTRAAT biJ den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupoos enz Sluit BELEENINQEN Uitvoering van Speculatie orders tot de moest voortleeliyste eondttlën MT Uitgave van het Maandblad FORTÜNA f per jaar franco per poat proefnoramers kosteloos TANDARTS E CASSUTO te ÏOUDA is we l r Ie CONSULTKKIiEV Dagelijks uitgezonderd ZONDAGS Opiida iJiili aij A Iïiijnmi n Zuun Een HKER z b b h mofft legen 1 SEPT MEN KAMËK IHGT HOST lïr fr onder No 241 met prgsopgave aan het Barean dezer Courant voor LOOPWERK en andere Werkzaamheden een gcKcliUit liefst gepensioneerd militair Adres aan het Bureau dezer Courant Koninklijke flaebliialc fabriek BE BONIGELOEU VAN II I van Schailc Co gevestigd te sGravmiluige KepplerHraat 29 en XQa nabij de Kegentesselaau Hoieveranciers VAN Z M den honing van België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de Allerwegc bekroonile Wereldberoinide Superior DRUIVEF Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ 1 verkr gbaar by F H A WOLFK Drogist Markt Gouda E B vin MILD Veerstal B 120 te Jouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos rop B V WIJK Oudetoa cr FEANSCHE STOOMVEEVERIJ KN Gheiiiiscbe Wasscherij VAN II pi kï iieiiVii ü 19 Kruinkade Ilotterdatn Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereneu Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd ot geverfd worden onBchadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de pryzen 25 gedaald Te stoomen goi deren als nieuw afleverboar in 3 dagen te verven goederen in eene week FÜIKE OUDE ÜEIffiVEE Merki NIGHTCAP Vorkry baar by PE ETERS Jz A Ib bewijs van ochtlieid is nnchet en kurk steeds voorzien van deit nwinQ der Firma P HOPPE 8CHIEDAMMEK Tl Q Q ey Txierk IJOLIjANI gedeponeerd Solisda verpakking in blikken busson Aanbevolen door de meeste H H Doctoren ingevoerd in het Kliltleftlekenhuts te g Gravenltage en in bet groote Ziekenhuis te Haarlem y Atteitten Ier inxtige VERKRIJGBAAR IN DE Utrechtst he Apotheek Kruisstraat 47 Rotterdam uifde VïctoriaSron fé Vberlahnsiein by£ms Tafeldrank Van i0 pninklyk€f ui s derXecfer anden Aan Zenuwlijders en Zeniiwzwakken Tiians ia do 25o oplage verschenen vnn het hoek De Zo Beproatd ea aanbevolen door de heeren Prof Dr Merjniére Purija Prengruber unwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Ket doel van dit trerkje ia Iceunis te verspreiden omtrent len aard der 2onuw n akte hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing lo vinden liet handelt over het bekend worden van de Fhyaiologieche Dujardln BaU ontdekking iob op de eenvoudigst denkbare wij7 e op oni se metz Parijs Diiwgeslol kan gewerkt worden en wel met eon succes datKoo BOUChOt PariJB I wel een groot aantal uitstekende artsen ala de geneeskundige Geh llath Dr Sobering l ms 1 pera aanleiding tot discussie gegeven heeft Jez Rath Dr CyUFkOWeoll j Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelDkOQ ky Weonen zenuwtoestandotZoogenaamde zenuwachtigheld Opporstafarts Dr Jechl Woeuen lijdt welke zich konmorkt door habitueele hootdpijn mi Oppersiafaris Dr Sohiesl Kasi gralne congestie groote gevoeligheid opgewonübet arts Dr Darses P js denheid Slapeloosheid algemeene UohamelUke tier Aken Diatnclaarts Dr GrOSSmauu ohlingen nit £ DistrirtsarlaDr BUSbach irk ürankartB Dr Stein reb9r Charonton Cjninl Dr V Asohenbaoh orfu Dr ined Corrazza Venetië AngeVille Panja Lavabre Parijs Wille Taufkirohen p ff GabillOt Arcachon n n Fortget Louzac I 1 GuUloneau Bor deaux IiabatUt Bordeaux Bougavel l a l or nère L Hlrsohfeld Weeoen n M Llebort Innsbruck Hammer l laueu I Welner Weenon K AuSt Uroctoii Matusohlechner Brisn onrust en onaangenaam gevoel vorder aar zieken die doer Beroerte getrofien zijn en aan de govoigon daar van lijden zoomede aan Verlammingen Spraak verlles oi moelelijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid en en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door do bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder ol zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aonalle personen die vreezen door beroerte overvallen te werden on daartoe reden hebben wegens verschijnselen van voortdurend angstgevoel boneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduüeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegortrn van zenuwlïjdersbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezondon zelfs jeugdige personen die Teel geestelijken arbeid verriohten en die da reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich m hot he it van bovengenoemd boekje te slellon rial franco eu kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CL 5baN k Co lleiligoweg 42 Rotterdam l K van SANÏKN KOLÏF Korte Hoofdsleeg 1 ütreOhtil OBItï U porton Oudegraehl b d Qaardbrug K 28 Gebri Stoll werck a Chocolade en Cacao pi ♦ m ♦ = DcoJmatig © door de nieutt ate uitvindïngon op machinaal gebied rerbeterde f biicatle en uitsluitend gebruik van fijne en lljn te gmndstotton garandeerci Jen verbruiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao eon aanbevelenswaardig fabrikaat üau vKeuri i beantwoordt i do aan den inhoud der reap Etiketten De Krraa behaalde 27 Brerets als IIofUTerancler 44 Eere Diploraa s gouden cuz Medailles eon bewijs van uitmuntend Hja fabrika t Ueeds 187 + scbiocf de Accademie national de Paris Nous TouB dé emonB xme HedAÜle d or première eSasne en oonaldóration aevotre exoellente fabrication de Ohooolat bonbona varies eto etc SttUwarck a fabriliaat ia verkrijgbaar bij H H Cunfisenrs Banketbakkers enz en Generaalrertogenwoordiger voor Nederland Jiuim Hatteaülodt Amsterdam Kalvonstraat 103 mm i St Patent H Stollen h M ictirt Irontrlti initglict Hlllllllii l n N IlKH Ut l ï l nimtin Warmng antêfê Pvtmtt H mollen tnnkrkai arrungM lat Anlats Vu rwahladenw tcerthloêen Haehahmuttgen $ egeban Mm kauf tither unsen gletB seharfett H Stollen nar ton unt dtraot odt la iolcfm £ JtMh$adlun4en In ëtnta ttHiBf Plaket fwlt nabutttalimd autiêhinit M S PreiatiJiten uné Zeuoniêêe iratk und franoa QODDA 27 AoguBtoB 189ti Dt sobietvereeoiging Koniogia Wnhelmioa c te Qoudft onder afdeeliog van deo N d Bond van oad ODderofficter n Koninktyk goedgekeard den 20 Jalï 1895 zal op Zondag 30 Augastus 1 96 eeoe Bchietiredstrgd bonden op het lobiettarrein na den Rotterdamschen dgk ter gelegenheid tan dea verjaardag vao H M de KoDÏDgin De weditryd sal beitian nit a Peraoaeele wedstryd met Beaumoot ge weer rn rykt mnoïtie voor b b ledeD deracbietvereeDigiog l den n donateari vao denBood na O O afd Qonda leden der veer baarhBidivereeoigiog Burgerplicbt c oaderolficisren der d d Sebatter en vno b t Leger b Wediiryd op rrö baao met alle geweren tegen betaling van f 0 50 voor elke lerie vandrie ichoten c Wediiryd op vaste baan tegen belalingvan f I TOor eene aerie van 10 schoten d Flobertwedstrgd met cyl in der beweer roor het rea tegen betaling van f 0 25 roor elke ene fau 5 ichoien e Flobertwedstryd voor dames tpgen be taling rau i 0 25 voor elke serio ven 5 schoten f RoRenprga voor het rootit aantal witterowD Van 2 4 aar matinee mnaicale door het mntiekkorpi der d d Scbutterii De wedstryd eal aanvangen des morgena te 9 uur en eindigen te 5 uur waarna by gnnstïg weder de uitreiking der pryzen op bet achiettermin 7a plaats hebben De heeren D Samsoin A Steensma en D C W vsn der Laar daartoe aangezocht door de Feestcomniime voor 31 AaguHu a s bebben zïrh bereid verklaard de jar te vormen iu den we Ittryd voor de mooivt versierde Bportkarreo De wielrydvrS club de Autiloopc al Zondag 6 September een nationale wedatrgd houden orer 20 KM aaar Zwammerdam en terug voor amateurs Toorxien van rybewya om medailles daarna zal een club race plaatshebben Orvr 10 KM om fraaie pryxen naar Spokebrug U tariig De Stct no 201 bevat de atatnten der naamloote vannootschap Gondeohe T lephoon maatschappij te Gouda Daar 29 jaar en 11 maanden Kttpituul FEViLLETODI GENEVIEVE Zoo giDg de tvinlar voorbij met agne afwisselende kalmte sn Htonaen beden wat er een oproer op Btrast norgen be raohte er atlerwegea rust Zelfs de hertog raakte aan deze afnisaelingeB gewooo IntUBschen had het notariaat van Piriji dat zulk eens groote naobt vertegenwoordigt al zijn bloei herkregen Had meer dan een beangstigd client iju erfdeel verkoeht zoo hadden aaderen van den lagen sUmd der landaryea gebruik gemaakt De omwentelingen kemmarken zioh steeds door dergelijke voorvallen en de menaohen van zaken verliezsn er aieta by Ondertoaschen werd ik door de ziekte en den dood mgaer oioeder naar myn land teruggeroepen Zy atierf aan een langzaam verval van kraehten Zij had op baren ouden dag allerlei verdrietelijkheden gehad en de revolutie joeg baar vrees aan Mijne tante zelve die gewoonlijk moediger waa waa onder het gewicht vaa zoo vele wonderlijke gebeorteniasen bezweken Toen ik er aankwam was de geheete bevolking der atad op straat en toonde de verkieziug dea volki zioh in al hare grillen jirWeet je wat zg vandaag gaan doenf zeide U jna tante vZij willen een afgevaardigde van Mr Belavoine aiakcD wiens proclamatiën je op de muran aangeplakt ziet Belavoine is een martelaar geworden Hy vertelt aan de mensfiban dat de oude 25 000 in 250 gelp aandaeUn alle geplaatst waarop binnen U daag tanuiosta 10 pet moet gestort worden Directeur dr B F R Hubrecht commissarisaeo A K van der Garden en U J Nedsrhorst jr Binnen enkele dagen ui de lysi ter inteekening worden aaagehodea voor xea tooneelvoorstellingen gedurende deien winter te geven in de Sociëteit Oua Genoegen DeM vooracellingen worden gegeven door dn Koninklyke Vereenigiog bet Nederlandiob Tooneelc te Amsterdam en de Vereenigda Rotterdamsehe Tooneeliaten directie Le Gras en Haapels te Rotterdam De datums der voorstellingen zijn voorloopigTostgeateld op de volgende dagen eu wpI Donderdag 29 October 1896 Rotterdam I 19 November 1896 Araaterdam 10 December 1896 Rotterdam 7 Januiri 1897 Amsterdam 28 Januari 1897 Rotterdam 18 Februari 1897 Amsterdam De volgende bepalingen gelden bierbij H H Leden kunnen voor elk aantal onverschillig welk inteekenen docb niet minder dan SP8 De Coupona lyn alleen geldig rIp toQgnngabewyfl voor H H Leden hunne Dames of Kindereu dus niet geldig oor Niet Leden De Couponi zyo geldig oor de tes abonnementa vonratellingBO onverichillig voor welke Conpoi a alleen geveo het recht om deal tt uemen aan de loting voor de te beitpreken plaatsen op den deg de voorstalliag vooraf gaand daar dan slechts op vertoon van Cou pons besproken kan worden Bovendien genieten de inteekenaren hel voorrecht dat v or r oover de voorraad itrekt Heen voor hen hunne Dame en Kinderen Coupona è i 0 90 te verkrygen zyn by den Commiaaaris der Sociëteit den Herr C G van der Post Hoogstraat A No 125 alken Woensdag vóÓr de voorstelling van des voormiddags 10 tot dea namiddags 4 uur uiterlyk Men kan zyn Coupons overdoen aau andere H H Leden der Sociëteit Wy bevelen de inteekening ten zeerste aan H H Leden aan daar toch de voprslelliogfo gegeven door genoemde gezelschappeu steeds zeer gunstig zyn geweest eu in iaders imaak vallen Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk te Randwyk ds F F J van de Plaasche te Oouderak De uitslag van de harddravery gisteren te Woerden gehouden ia koning hem vervolitde en dat de laatste regecriiig hem om zijne vtijziunige gevoelens van zijne ambten oolzet heeft Belavoine ii de vriend des volks geworden 1 En nog dien zelfden avond werd h j tot afgevaardigde van ons arrondissement benoemd Ik zag bem in zgne legeprna voorbijkomeü Hij sloeg de oogen voor my neer maar ik moet alles zeggen de boer van La Faisanderie liep naait mg Deze eerlijke man was zyne belofte trouw nagekomen en m jaa moeder en tanie hadden aUijd haar zak met neet en hare vette kippen gekrogen Katuurllik dat w i met ons vieren over de icboone on edele Genevieve praatten ff Zullen wli baar ooit weerzi n Wanneer zal ty temgkomen V Weet zij dan niet aeide Mativeau dat mijne boerderij voor haar ia f Webt zy dan niet zeide myna moeder terwijl e j een blik ten hemel sloeg vdat ik haar mijn zoo tot man wil geven f Rn dat z in m jn huis mag wonen voegdo mijn tante er bij Id Ééa Woord het was eene eenparige loftnittng en eeoe eenparige betnïging van leedwezen Ofiohcon Genevieve weg was bleef eij in aller harten voortleven Na verloop van veertien dagen bad ik geeae moeder meer na verloop vnn eene maand was ook m jae tante gestoiven Zij verlieten deze wereld terwyl zg God dank seiden roor mg ne kinderiijke genegenheid Helaas ik bad zoo weinig voor baar gedaan Maar zulke liefhebbende menschcn zga met zoo weinig tevreden Ik keerde j et bat geld van au n dobbel erfdeel Pr j3 Faonie van Arie de Goede van d Parmer heryder C Bier eerste premie Anuri van J Otiersen van Woerden beryderP Vellenga tweede premie Jonce Willem III van Corn Broers vaa Beuningbroek beryder O Bier By het departement van koloniëu is ontvan en bet volgende an 26 dezer gedagteekende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indië betrefiendu de krygaverrichtingen in Atjeh Eergisteren naar mesdjid Indrapoeri zie telegram van 6 dezer Onzerzjids twee gewon don Pangliraa Polim nsar Moeroo gevlucht Toekoe Beid heeft zich aangemeld in het bivak en ia opgezoudea naar Kota Hadjft c Giatereuochtend omatreeka kwart vóór negen l brak een vry ernatiii Q uitslaande brand uit in een looda van de stoomhoutskolenbriqaottfnfabriek iu de De Wittenahaat te Amsterdam De looda die een groeten voorraad vunrma kera turf en andere brandbare stoffen benevens tw e vaten petroleum bevatte ia geheet een prooi der vlammen geworden De brandweer die weldra ter plaatse was werkte met twee stoomapuitpö en zes Vechtkranen en wat omitreeka 10 uur het vuur volkomen meester Aan haar krachtig optreden ia het te danken dat de oaaatbystaaode loodsen gespaard hieven Alles was tegpo brnndsobade verzekerd Men vermoedt dat eeuige werklieden In de loodt pijpen I ebben gerookt en dieuteuitevolge vonken op de brandstoffen zyii gevallen Door de brigade niarechanflsee te Mnastricht is aangehouden on naar de gevangenis aldaar overgebracht H S Dait cber wonende te LinimeNMeersen verdacht van wegvoering van een minderjarig meinjo buiten den wil van hare endera Aflu eeu achryven in het Hbtd in het volgende ontleend Van byzonder belang zoowol voor Tranavanl als voor Nederland is hat besluit dat in den Eersten Yolkaraad werd genomen Dr Mansrelt onze Ijverige en doortastende superindendent van onderwya had namelyk voorgesteld om op de begrooting een aom te plsataen waaruit rei koateu zouden kunnen betaald worden voor Europeeaeho onderwyzera die geneigd mochten zyn in de Z A liepubliek dienst t nemen Dr Manaveit hreft betoogd hoe er voortdurend gebrek was aan goede onderwyzeri boe bet aanbod in Z Afrika ver beneden de vraag bleef hoe het een i ge geneesmiddel hierin terug en deed den boomgaard bet buit Jen witikel en de bank waarop mgn tante Hooorine zich zoo gaarne neerzette omdat Uiipont de 1 Eurt er op gezeten had in stand blyvon In aller gl snelde ik te middou van een herig onweder naar iiot hotel van Boiapréaux Ueueviève was bg haren vader en las bem de courant van dien dag voor Toen zij raij zag stond zg op eu stak mij hnre wang toe om deze te kussen Toen de grginard zag dat ik in do rouw was zeide hij Zeg mij de waarheid Ia da koningin dood Wij hadden heet wat work om hem daaromtrent gerust e stellen Mijn patroon was gelukkig toen h mg weerzag Mijn afwezigheid zeide hij bracht op zijn kantoor eene heele leegte teweeg lig bad mgn raad noodig mgn werk was bem onmisbaar In weinige dagen bracht ik rag weder op de hoogte van alle zaken en mgn eerste bemoeiing was op bet bord te kgken waarop de aankondiging en de uitslag van de verkoopingen van iedere maand aaugeplakt worden De voorbgganger die zich slechts door de afliobes der sohouwburgeu op den boek der straat laat ophouden gelukkig de namen der nctetiri en der actrices daarop te lezen heeft geen begrip tan al de zonderlinge dingen en bartatocbttiD die or op het bord op den muur van de trap die naar e a notariskantoor geleid la lezen staan Hierop komen de eigelijke drama s de groote comedies de oprechte smarten de seboonste droomon voor F en kaateel een landgoed een tuin een huis eon buitenverblijf te koop en ieder die deze aankondigingen leest kiost voor zich datgene hetwelk hem bet besto past Als ik die uitgostrekte l 09 oben had 1 zegt de jagei hg zioh zelven Als ik die bestond dat de Staat vryen overtocht aan Üluropeesohe onderwijzers aanbood Na lange debatten heeft ten E lotte de Volkaraad toegeatemd Kn dewijt de kennis van de Hollandaohe taal alsmede kut bezit van zekere godsdienstige begrippen een aiue qua noni voor den Tranvaalachen onderwyzers zyn zoo ia het te voorzien dat in de eerste plaats da Nedarlaodiebe anderwyzersatfind aangewezen ia om te voorzien in de plaatselyke behoeften aan goed peraoofel Iu vroegere degen placht het ambt van boeren ooderwyzer menigmaal zwaar en oaaangenaam te wezen maar in delaatate tyden is ook hierin groote verandering gekomen vooral sedert het Departement van Onderwya onder de leiding van dr Manaveit door een bekwamen staf wordt bestuurd en er kans is om vooruit te komen en zelfs geld te verdie nen Onder deze omstandighedflu laat het zic aanzien dat een bero p op Nederland a onderwyzersfltand wier degelijk gehalte hier te lande een goeden naam bezit niet tevergeefs gedaan zal worden Eeu eigenaardig oud recbt is dezer dagen in bet dictrict Sotothorn door erfopvolging op een ander overgegaan Te Büszeruch namelyk stierf onlangs Joaeph Roth de drager van het HauaRothscbe eerekleed Hans Roth een landbonwer ait Rumisburg had de atad Solot burn in bet jaar 1382 in den nacht van 10 November voor een inval ran graaf Rudolf vau Kyburg behoed De gemeenteraad kende bem een bolooning toe bestaande uït een pak in de Solotfanruer kleuren rood wit en een jaarhjksehe eeretoetage van 24 frsncv Dit recht ging steeds op den oudsten nakomeling van het geslacht over De erfopvolger van wylon Joseph Rotb is thans een zekere Hana Roth te Mflmliswik In verband met bet feit dat de jongste oorlog met China aau Japan bet leven van twee prinaen heeft gekost zsl de Japanaehe regeering van den 13eu September a a af postzegels iu omloop brengen voorzien van de beeltenis der beide overledene Deze wyse om do nagednchtenia van overledene te eeren is wel interessant Mot standbeelden of schilderyen bereikt ndeu ondanks de voel hoogere kosten dezelfde resultaten niet daar poitzegels de trekken van beroemde personen onder ieders bereik brengen het een van standbeelden en schilderijen niet kan worden gezegd Nu appelen en peren eer aan de markt zyn 18 bet wellicht goed opmerkzaam te maken np eeu biJ onderbeid dia by beide vrncbtaoorten gevonden wordt waardoor by lieden vijvers had I donkt de visicher Ilehooide dst nederige buisje onder de lommer der oude oikon maar aan ons I mompelen de gelieven Laat er op dit oogenbhk eau rijk man komen Hg kiest uit dis goederen de beste en die het meest winst opleveren H i betaald en verwijdert zioh zonder de minate ontroering Bensklapa tie ik lusscben twee groote biljetten eeu klein biljet waarop het volgende staat Te koop te Saint Cloud in het bosch van Neuilly aau den oever der Seine een morgen lands door eena heg omgeven op Bonderdag den 2Sstsa Maart IBSl in de Kamer der notarissen enz Wg hadden juist den 86Bton Maart bet had twee uur geslagen Ongelukkige I zonder twgfet wordt uw geliefkoosd stuk land op dit oogenblik verkocht on zga nieuwe bezitter zal in hot oerste vuur van het bezit de wandeling daarin aan Genevieve verbieden Vau deze gedachten vervuld liep ik in nllergl oanr de Kamer der notarissen waar mijn lot voor aon gedeelte beslist werd iia win zegt mij uacbt ik weder dat ik een booger bod dan een ander zat kunnen doen Ik bezit zoo weinig geld Uet kwam mij voor dat dit morgen lands de waarde van eon Louvre vertegenwoordigde Ik kwam juist op het oogenblik dat de koop zou loegewezan worden Zea duizend franken riep de afslager uit Hoor ik niets Hoe nu 1 docht ik zea duizend franken I Ia die gebeele uitgestrektheid groods niet meer dan tea duizend franken waard F Kn nu wendde zioh de rerkooper die mij kende met oon glimUob van verwondering tot mg en zeide Toegewezen aan Mr Pierre Danlsotl iftorM renotgé uv