Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1896

8 67 4 60 6 19 6 61 7 11 7 68 8 88 H 4 67 v tt 7 6 H K 6 4 r n 8 6 K U 6 11 V n 8 18 4 16 DA 1 44 6 80 6 3 6 10 7 80 8 88 8 47 8 60 3 44 4 7 4 40 6 81 6 17 1 64 f 4 60 V 6 87 8 01 H 4 67 f 6 84 8 08 t n 6 04 9 6 41 8 14 3 08 4 04 4 87 8 10 6 61 6 47 DEN RAAG GOUDA ADVERTENTIEN ISCHOOIHOVEM 7AE TE1IT0OHSTELU1IS Zomerdlenst 1806 AaDRevaDgeo 1 GOUDA ROTTERDAM 18 86 1 84 8 60 18 38 t 18 8 18 48 18 66 1 44 4 8 KOTTERDAM Ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 7 47 11 60 18 87 18 08 18 47 8 07 BODDA DEN HAAS Htge 6 61 7 80 7 48 8 60 9 1 9 46 lo ll 11 8618 881 86 8 44 3 40 4 04 4 8 8 6 17 6 187 18 7 68 T88 9 68 Voorb 6 67 ff 10 17 1 41 4 88 6 18 ff 84 Z Z gw6 11 ff ff 10 89 ff 1 66 4 63 8 80 8 48 ffIZeT M 6 88 ff 10 48 8 08 6 04 6 88 8 69 Onudt 83 7 60 8 18 9 18 0 47 10 1610 6418 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 888 16 6 47 6 607 488 8810 1010 88 Stopt te Bleitwiik Kroiiweg m Nootdorp LsidKkmdim ei Hekmdorp T ï E O H T G o ü D A 10 18 38 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 8610 88 11 66 ff ff 4 18 ff 68 10 81 ff ff ff 4 84 ff ff iO 44 11 1018 111 88 3 46 4 87 6 17 7 09 Goud 7 80 1 86 9 87 10 18 lO tS ll lB 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 6 88 6 647 14 8 Ï T M 7 48 8 47 11 H 40 4 67 l l 8 Z gw 7 68 8 6 11 11 18 48 6 08 8H 0 16 X J l o ll 46 18 4 l o ir67 4 l 7 l n J h M M i l l A u 0 0 I D k V TÏECHT 10 19 10 67 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 6 66 8 81 10 17 ff 11 14 8 87 7 10 10 84 11 88 8 46 8 84 6 17 7 18 8 48 10 41 10 61 11 48 1 S7 8 08 8 60 6 07 6 86 7 89 9 04 11 07 S O IJ II A A MfiTERDAU 9 88 10 67 18 10 4 U 6 80 7 61 10 17 10 801 10 86 1 l I 18 6 0 8 li IIM AHSTEIDA H R O V D A 7 16 10 48 1 84 li 4 46 6 18 7 4 48 8 18 18 10 met Diafc at te aterka miag menige oDgesteldheid is oatstaan Abd de peren en appelen beicerkt men nameiyk dikffgls rawe zwarte plekken waarop men bij t verorberen der vruchten meeHteutyda geen acht geeft Weten cbappetyke ouderzoekingan bebben evenwel dnideiyk aangetoond dat die plekken ontstaan door zwammen dt zeer nadeelig op de spijsvertering konueo werken Uet is daarom aan te raden dergelyke vruchten gescbiUI te gebrnikeo wat voor ben die een zwakke maag hebben tronwens toch dringend aan te bevelen is omdat de vrncblenBchilleo vooral die an appelen zeer moeielyk verteerbaar zgn De heeren H H en U L beiden te AmBterdtm hadden een contract gesloten Eao der bepalingen van dit contract was dat by het zich niet bonden aan andere daarin voorkomende bepalingen de daaraan aéhuldige party zöu worden beboet met een mitlioen tweemaai honderdduizend galden welk bedrag moe t worden uitgekeerd aan deo nietBchaldi gen contractant Nu wordt de heer 11 L door dan heer U H besoholdigd de poeuale bepalingen te hebbeu geflchoDden waardoor hg de uitkeering der boete eisohte De heer R L bleef echter tot heden weigeracbtig te betalen en duar nu volgens andere bepalingen van het contract door de arrondiiiemeats reuhtbnnk moet worden uitgemaakt of er termen beitaan tot beuoemintC van een door hetzelfde contract bedoeld scheidsgerecbt io geschillen maakte de heer H H deze zaak aanhangig by de eerste kamer der rechtbank te Amsterdam Over de mislnkte vergadering in Planciuste Amsterdam Dinsdag avond schrijft een verslaggever van de Amsterdamsche Ot c het eerste gedeelte van zyn verslag laten wy onvermeld Portnyn gaf hierop bet woord aan Polak die dan ook naar voren trad Maar nu begon bet lawaai eerst goed Doqiela Nieuweuhnis stond op eu vroeg bet woord Maar neen werd er geroepen teerst Polakc en daartegen in weer Ja eerst debat over Vliegen en dan Polak Nieowenhois kien op een stoei dan kon ie beter c n mannetjes beheerscben n vrouw bietd de stoel vast Als oen standbeeld stond hy daar zwygend aHeen maar glimlachend rondkykend en met zyn oogen de menigte bewerkend £ an gesohreeuw was het en een gebrul van belang zenuwachtig B houderophalend stond Fortoyu op het podium elk oogenblik de groene tafel met zyn voorzittershamer beukend Maar dat hielp hem ook al niete betgeschreew bleef aanhouden n wedstryd welkgeschreenw wel het ergste was het parlementaire of het revolutionaire het laatste won het Toen even een kleine opening in den mnnr van geluiden die de stem van deu voorzitter scheidde van de vergaderden en bandiK daarvan gebraik makend wierp hy over de hoofden der opeengepakte menigte de woorden Nienwenbuis heeft bet woord c Het was blykbaar zyn bedoeling een einde te maken aan de herrie door zyn meening op tfl offeren voor die der tegenparty maar dat wilden zyn eigen geestverwanten weer niet A1 za k dood dat gebeurt niet schreeuwde de een jongens nou wy janken een ander en opnieuw begon het lawaai Troelstra en anderen verlieten als protest de saai maar de herrie duorde voort Weer kon Fortnyn even wat zeggen By vond het toch maar buter dat Nieuwenbuis nu zyn zin kreeg dan kon de vergadering voortgaan Ik protesteer e riep er een op het podium Hoad je kop dicht lammeling een uit de zaal En voort scholden te weer de een parlementair de ander revolutionair zelfs in hun schelden vasthoudend aan hnn beginsel Dan np eens ivuilak roept er een en stormt op het tooneel aan Gevecht vóór het tooneel Domein Nioawenhnis staat nog altyd op 8 40 8 47 8 64 9 1 1C 7 88 7 88 7 88 7 8 7 46 7 58 Gouda Moordnoht Nieuwerkerk OnpeUe aotterdtm 6 67 8 08 6 16 84 Botterdam 6 0 pell 8 10 8 1 Moordrwikt 5 8 7 46 Uoidl 6 16 7 66 8 09 9 88 Üud w 6 60 n ff Woardsii 6 69 8 18 mrwtt 6 18 8 88 8 41 9 64 8 81 9 17 Soodl knutuim 0 84 8 87 8 14 öoada 8 88 z n atoel z n vroaw faondt nog altyd den ttoel vast Bestorming van het tooneel velen klimmen er op zoodat het ook daar vol wordt en van Bchryven voor de verslaggevera niet veel meer kwam Toen wy ook maar op n stoel een collega op een tafel Daar kwam ook Domela op het tooneel maar ook daardoor bedaarde het tumult niet integendeel t werd erger Wat zal loo n socialistiecbe maatschappy er toeb lief nitzien als je er honger hebt wordt er net zoo lang over gevochten of je osBe of varkensvleeschzal hrygen tot je gewoonweg doodgehongerd bent Midden onder het rnmoer kwam achter in de zaal binnen da commissaris van politie Versteeg een inspecteur en zes agenten Ën de meoBohen die zoo zyn voor het geweld die revolutie prediken die liepen als hazen de deur uit toen ze de zes agenten slechts zagen De zaal was half leeg nog vóórdat de agenten er goed in waren om soo te zeggen De commissaris liep naar voren klom op bet tooneel en met flinke stem roepend Als niet binnen vyflien minuten de zaal ontruimd ifr wordt geweld gebruikt c Die nog in de zaal waroo gingen kalm weg en de 16 Agenten die op straat stonden opgesteld tegen het h k van Artis behoefden niet op te treden De politie werkte gisteravond met beleid zoodat krachtig optreden niet noodig was Op straat een kort poosje drukte maar al heel gauw verspeidden zich de menscbeo Domela kroop in de volte met zqu vrouw in een bakkie zooveel politie jo kon niet weten Io de gistermiddag gehouden vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord Holland is besloten het besluit van den Anisterdamschan gemeenteraad in zake den onderwyzor Bartog te handhaven Ëen man uit Rotterdam die te Hoek van Holiaod eene woning over het dak was binoengekomeo waartoe hem door de dienstbode de gelegenheid was gegeven werd wegens wederrecbterlyke binnendringen vervolgd doch door de Rotterdarasche rechtbank weder vrygesproken De vraag of hier van wederrechteriyke binnendringing sprake is beautwoordda het openbaar ministerie by het gerechtshof in Den Haagheden bevestigend op grond dat hoewel deman by het binnendringen geen tegenstandontmoette hg toch tegen ded wil van den eigenaar of gebruiker der woning daarin was gekomen Het Openb Min vorderde daarom veroordeeliug tot 5 dagen gevangenisstraf Io verband met de klacht over te veel inspanning te veel huiswerk der jeugd maakt het Utr Dagbl c de volgends juiste opmerking Tegen overlading der jengd tegen overmatig huiswerk vooral dient gewaakt maar toch ook tegen overdryving in eene andere richting Ér zyn onder de jonge menschen tegenwoordig maar al te veel die zoo heel gauw moe zyu en die bet zoo heel gauw ta druk hebben 6n wieu de inspanning zoo heel gauw te groot wordt wy hebban in onze maatschappy menschen noodig die werken en werken willen en dit moet ook io de jeugd geleerd vorden Door training maken onze roeiers hunne armen en onze wielryders bun beeoen krachtig pu tegen vermoeienivsen bestand Zou oordeelkundige training niet ok de jengd bestand knnnen maken tegen e n redeiyke hoeveelheid fcbool en hoiswerk Ën zen de gewoonte om regelmatig te werken en yverig te werken niet aan vele klachten te gemoet komen en een goede voorbereiding z o voor het werkelijk leven Het weekblad De Amsterdammer de Groene verscheen Zaterdag voor dedmxendite maat Den len Juli 1877 zag het eerste nom 10 60 16 67 U 4 11 11 11 80 8 66 11 8 8 81 10 86 8 10 1 10 8 10 86 10 41 10 4 18 88 8 61 8 l8 8 16 60 10 11 mer het lirht waartoe de heeren T H de Beer en mr M G L van Loghem het initiatief badden genomen De uitgevers drukten ter herinnering aan dit feit onder het titelvignet dat den eersten tyd De Amsterdammer sierde de portretten dezer heeren af en Braakeosiek teekeude op de hem eigen manier een toepasselyke feestpiaat dubbel zoo groot als gewoonlijk en voorstellende i e vrienden van het weekblad by het verscbynen van het Huizendste nnmmer In dit gezelschap merken wy o oi Quack Pierson Treob Bellaart Sprnyt Van Bonten Spreoger van Ëyk den beer Braakensieck zelf op den achtergrond enz Van Tienhoven biedt der jnbilarisse eeu bouquet aan Ondeugend is een ventje in een bansopje en een slaapmuts op Op zyn rog staat Fabius Te Bingen wordt in de koffiehuisen een Schoppen wyn dat anders 40 tot 50 Pfennig kost thans verkocht voor 25 Pfennig om opruiming te houden iu de kelders tot berging van den aanstaanden wyaoogst welke zeer overvloedig belooft te 2yn De chryvsr der Brieven aan een Vriend io Bet Familiebladc bespreekt de plannen voor de kroningafeesten van 1898 Dis beweging vindt hy zoo sympathiek en verblydeud mogelyk maar waarop hy de aandacht wit vestigen is dat by de aanvaarding van het bewiod door de Koningin tiree vorstinnen behooren gehuldigd te worden De schrijver schetst de regeeringsperiode van de KoninginRegentes en doet uitkomen met welke moeilykheden de uitoefening van bet koninklyk gezag gepaard gaat Hoeveel lijden er door onze Regentes is gelenigd hoeveel smart verzacht hoeveel nobel en nuttig streveu krachtdadig bevorderd daarvan zal by die eenmaal de geschiedenis VBO dit Regentschap zal bebben te schryven vele blndzyden kunnen vullen Iu onze holdige verhouding tot de machtigste en meest toonaangevende vorsten r eds ligt het bewys welk eene buitengewone vorstin Nederland het voorrecht bad van 1890 af aan het roer van Staat te zien Ëu wanneer straks zal biyken hoe bare dochter de jonge Koningin dia taak waardig en mat evenveel heerlyke toewyding gaat opvatten komt daarvan dan niet een aaozieniyk deel op rekening van de opvoedster de moeder de liefdevolle leidsvrouw De gevoelens van eerbied en eikenteiykheid voor de Regentes Moeder zyn zegt de lobryver in Nederland onverdeeld Ëen nationale hulde ton z i allerwege instemn ing vinden en de vijanden van orde en gezag zonden te vergeefs naar argumenten zoeken om deze strooming waar zij eenmaal in gang zal wezen te stuiten Aan den verslaggever van het Hbl f die de ktoniogtfeesten te Moskou bywoonde werden bij aankomst te St Petersburg eenige deelen van een geschiedkundig werk over het Russische bof afgenomen om ze aan dt beoorderling der censuur te onderwerpen Na zyne terugkomst hier te lande richtte hy tot de Peteraburgsche censuur het verzoek dat hem de ontnomen deelen van het aldus geschonken werk zouden worden ternggAzonden maar er kwam geen antwoord Toen werd de zaak in handen van ooB gezantschap te St Petersburg gesteld en niet zonder moeite kreeg ten s otte de secretaris van legatie de boeken terng die nu gister ongeschonden te Amsterdam aankwamen zóó volkomen ongeschonden zelfs dat de onopeugeaneden gedeelten onopengesneden waren gebleven d censuur had er geen oog in gehad Over de wederwaardigheden van de Fram is nog bet een eu ander bikkend geworden Otr ht 8 88 7 60 8 88 Woerden 6 68 8 11 Oudaxtter 7 07 8 1 Ooada 7 88 8 88 9 84 10 10 iBatardam 8 St ehiuda 7 88 Tot einde Juui vao dit jaar dreef het schip in een volslagen woeaterny By da warmste teinperatuor die men had 2 graden boven O smolt de sneeuw op het ijs o vormde plaHsn die goed drinkwater opleverden Ia dieploBsen vertoonde zich leven iofasiediertjes en diatomeeën ten deele nog onbekend werden daaruit opgevisoht en aan boord gebracht Orerigens sag men weinig van dierlgk teven In al de driejaren worden ilecht 25 ysberen en 1 poolvos gezien en geschoten ook eenige meeuwen Ueren kwamen op ryftig pas van het schip De Frame werd soms zuo hoog boven het ys getild dat men onder de schroef door kon loopen De bemanning die aldoor gezond was en zich met muziek eu kaarten Te Billegom is sedert eenige dagen eene warme stryd gevoerd tusschea don eigenaar van een vaart by de Païtoorslaan en deo man die beweert daarvau bezit te hebben De eigenaar wilde niet hebhen dat de bezitter voer en do bezitter wilde varen Daarom wierp de eigenaar zand in de vaart en de beratter haalde het er weer uit Toen kwam er een dam io de vaart en die verdween ook weer een tweede dam volgde en terwyl de bezitter liet uithalen bleef de eigenaar volstorteu met gevolg dat de werklui van weerskanten begonnen ce zeg gen laten wij het nu allebei maar langzaam doen en af toe een pyp opsteken want wy vorderen toch geen van beiden De bezitter liet nu Zaterdag deu eigenaar dagvaarden in kortgeding voor den president der rechtbank te Haarlem met verzoek een sequester of gerechtelyk bewaarder te benoemen die zorgen zou dat de stoornis in syn betit ophield Mr J G Scholviock te Amsterdam trad voor den bezitter op eo mr H Ph de De Kanter te Haarlem voor deu gedaagde In den loop van de discussies voor den president mr Sloet tot Oldhnis bleek dat de eisoher deu bewaarder aidus wilde benoemd zien dat deze zou zorgen dat de eigenaar ophield met storten en hy matig kon uithalen De advocaat van den gedaagde betoogde dat dit niet kon want dat een gerechtelyk bewaarder te zorgen had dat alles bleef znoals by het vond en hy zich alleen dan met den eisch kon vereenigen als een zoodanig bewaarder benoemd werd De president sprak zyn vonnis uit en besliste in den zin der gedaagden met benoeming van den gemeente veldwachter tot bewaarder aan wien by de beslissing gela t wordt te zorgen dat de toestand gehandhaafd blyve zooals hy dien vinden zat Te Nymegen heeft men een aardige manier om balansen te flatteeren Onlangs werd daar een driedaagsob zangersfeest gehouden en men meldt nu dat dit een batig laldo van f 1669 heelt opgeleverd want de ontvangsten beliepen f 6104 eo de uitgaven f 4435 Maar de aandeelhouders iu het waarborgfonds van f SOOO zijn begonnen met dit eerst te storten en krygen nu slechts f 8 18 van elke f 10 terng feitelyk is er dns een verlies van f 331 StooJitram Haarlem Zaudvoort By den raad der gemeente Haarlem is iugekomen een adres van de heeren Bonheor en Lubcké te Brussel tot bet verkrygea van concessie voor zoover die gemeente aangaat voor een stoomtramlün naar Zandvoort Het oude adellyke slot aUoema Statsc in Ferwerderadeel zal afgebroken worden Wegens de droogte dar laatste weken heerscbt er op sommige plaatsen gebrek aan groenvoer De landbonwers ait de omgeiing van Enschedé hebben reeds voor gemeenichappetijke rekening eenige waggons lynraeel ontboden geleverd door de Brma Schepp te Rotter TUd van Greenwicb 8 61 67 1 18 10 4 Ê n 10 11 ff H 10 18 ff 10 10 87 11 80 8 6 8 4S 10 4 r 8 47 ff 8 84 ff K 10 01 ff 8 86 10 07 10 84 7 86 7 60 8 09 V 07 10 84 ff ff a 88 10 4 ff 8 86 ff 8 8 8 41 8 4 11 10 7 46 BottralaDdscti Overzicht la da tueeoiog dat de criaia in DoitHhUod opfeloat ia door da TerkUriog van deu Reicba aoniger wordk Toorloopig nog niet gedeeld dsoi de ffVoii Ztg lodieo legt het blad dit ftrklaring beduidt dat de keizer tbam geneigd ia macbtiging te geren tot indiening Tan het ontwerp tot herrorming dn militaire atrafwetgering dat verleden jaar aan ket militairkabinet ia toegatonden na door het miniatarie te zfjn goedgekenrd dan ia de zaak Toorloopig geëindigd Doch indien aerat een ander wetiontwerp moeat worden uitgewerkt dan kunnen de oude tegenatellingen weder te Toorachyn komen Tooral wanneer ia de beroegdheid Tan het militaire kabinet geen reranderiog wordt gebracht Bet blad acht het echter een Tarblijdend Teitchyntel dat in de boogate kringen de atem dea rolka wordt gehoord en op den Talbiweuioh wordt acht gealagen Want de criaia baeft ten minite dit Toordeal gehad dat gebleken ia hoe de openbare meaning in alle kringen zonder onderaobeid van party oordeelt OTer een onTeraotwoordelyke camarilla QMat bet Terantwoordfllijke miniaterie Vóór het bezoek Tan den Czaar ia tbana t n minate aan da criaisgeruehten een einde gemaakt boe de dingen zich na bet hooge bezoek zullen ontwikketen zal de Voas Ztg nu geduldig alwachten Ook de Timea correapondant te Bprlyo acht de Terklaring Tan den Reichaanzeiger niet zoo afdoaade ala wel weuaobeljjk was Om te weten of aan de Terwacbting an den Kgkadag betreffende de militaire rechtapleging zal worden Toldaan moet meu tbana den tekst Tan het in te dienen ontwerp afwachten OTerigeni zegt de Timea correapouasni dat de Terklaring van bat ataatablal een rerbiydend Ter chgnsel moet worden genoemd omdat zy een einde maakt aau den toenemend n invloed Tan de onverautwoordelgke militaire coterie wier optreden het aanblyTen ran prina Hoboolobe oohondbnr maakl De meeate Duitsche bladen z n met de offieieele Terklaring zeer ingenomen Tan sommige zyden wordt de Traag gesteld waarom niai reeds Troeger lulk een Terklaring ia uitgevaardigd üat had wellicht er toe bggedrag u om den gftlpannen toestand te verbeteren en de opgewonden uitingen over het verschil van meening betreffende de indiening der alrafwalherrormiug te voorkomen De Miiuch Allg Ztg weet thans zelfs te berichten dat prina Uobeulone volstrekt niet meer aau aftredfO denkt maar zich volkomen in staat gevult het programma uit te voeren dat by by zijn optreden op zich heeft genomen Daartoe behoort ook de terbetaring der militaire rechtaplegiog die met het aftreden van generaal Broosart volatrekt niet in verband stond Dat die hervormingen echter met de anschen van Kiohter Biokert en Singer in overeenatemming zou zyn acht bet blad niet waarcbyulgk Twee Franaohe oud mioistera Bourgeois en Poiecaré hebben weder politieke redevoeringen gehouden reepectieveli k te Figeac en te Commarey Eerstgenoemde gaf een aoort program voor bet geval dat h weder eens minister wordt by wil dan als echt democraat de kleinen beacberman tegen de grooteu maar zooder da hulp der collectifisten want de peraooalyke eigendom moet gehandhaafd blijven Ook wil hy niet den Senaat afschaffen maar wel in geval van eonflist tusacben Senaat en Kamer de eindbealiasing toekennen aan de reohtatreeka gekozenen van het algemeen stemrecht Poincaré predikte aaneenslnitiog tegen de socialisten en bestreed da verauderiug van het belastingwezen Hy merkte op dat er te veel afgevaardigden zyn en bet parlement te lang zit en verwacht voal heil van vermindering der kieadi trioten en het honden van een enkele zitting in de lente Uit Cairo wordt gemeld dat da Engelschen een afga ant naar den Mahdi hebbaötoezonden om hem uit naam van gaoaraal Kitd ner voor ta alellau een onafbankelyk ryl Soedan te atichten onder bescherming van K eland Da afgezant ia larnggekomen met aanf outwykend antwoèrd van dan Mahdi daze sohynt het aipaditiakorpa zoo Ter mogalgk nan het zuiden ta willen lokken om het dea ta beter ta kannen beetryden Uit de tagenstrgdiga Balgiacha bariobtan oTar bat optreden Tan een aanzianigke Congoaeha troepanmaaht tegen dan Mahdi ia wel zóóvael met zekerheid op te maken zagt de K8ln Zeit dat da Cfngostaat ver atrekkende plannen in den lin heeft heizy voor eigen rekaaiiig of in ovêraaustamming met de een of andere mogandbeid Wat daarmede bedoeld wordt ia Toorloopig niat doidalyk Iu het byzonder ia het vreemd waar da Ooagostoat da middelen Toor een eipeditia van daan krjjgtj walka onder alle omstandigheden veel geld moat kottea leker meer daa da Coagoattat uit aigtn middelen kan bekoatigen Met het oog op de groote onTertronwhasrheid der bladea die zagt da Kölnischet de Congoataat onlange by bet geval van LoKbaira aan dan dag heaft gelegd zal man wel doen daie gtbanrteaisMn zeor acbarp gade ta siMa Da beachavenda iuvload weikan naar man hoopta de nieuwe Afrikaausche door de gonst dar mogeadheden ontstane Staat uit zon oefenen ia tiitgableven en het scbynt daarom zeer qnaeatieua of de algemeene belangen door een verdere uitbreiding zyner machtsfeer gediend zonden worden De Ktoile beige heeft het bericht omtrent een expeditie van den Congostaat naar Soedan voor een vcanard monstra verklaard maar de berichtgever der Loodeuscha Timea ta Brua sel vermeent nit goede bronc dat men deze tegenspraak geen acht behoort te sf wyl sedert oen jaar een jaar tol bedoelden veldtocht toebereidaelen zyn gemaakt Hammid ben Twain anitan van Zanzibar ia Maandag overleden Hy regeerde sinds 15 Vaart 1893 toen by zyn oud oom Seyid Ali beu Said opvolgde die in 1888 diens broeder Bargash ben Said had opgevolgd en kort na zyn troonsbestyging ziek had genoodzaakt gezien zijn gebied op de oostkast van Afrika geheel aan Doitacfaland af te staaa waarna hy resideerde op het eiland Zanzibar dat met de eilanden Pemba Mafia en Lanae nog een zoog onafbankelyk Ryk vormt doch feitelyk onder EngeUch proteetoraat staat De dood van Hammed boe Twain geeft thans op Zanzibar aaoleidiog tot groote ongerustheid daar de troonopvolging niet zonder troebelen schyot te zullen geachieden Zoodra Hammid ben Twain dood was nam zyn oom Said Kalid met 700 gewapende Aakaii s bezit van hot Paleis liet het harricadeereu eu geheel in staat van verdediging brengen De Britsche oorlogsschepen i Philomel Thrush on Sparrow t zetten echter terstond troepen aan land die bet douaneukatoor bezetten en het Britsche consulaat bewaken waar alle Ëuropeesche dames voorloopig geboisvest zyn De nacht is rustig voorbygegaan daar zoowel de Askari s op het plein vóór het Paleis ata de britache troepen by dooanankantoor en conanlaat voorahaods in Wederzijdsohe afwach ing zyn Maar Said Kalid die zich plechtig als de nieuwe Sultan beeft doen proclameeren liet de kanonnen van net Paleis onheilspellend richten op de Britsche kanonueerbooten Tbroah eo Sparrow c die tegenover het Paleis lagen lastgemeerd In Londen wordt in welingelichte kringen geloofd dat wylen de sultan van Zanzibar vermoord is waaracbyultjk vergiftigd De avondbladen melden dat de Brittiohe regeering aan dan consul te Zanzibar geseind beeft den overweldiger niet te erkennen en dat deze oomiddellylÉ zal afgezet worden ala hy tegenstand biedt Uit Zanzibar bericlit mea l Aan Said Kalid is een ultimatum gericht waarin hem wordt keunis gegeven dat als hy de vlag niet neerhaalt en zich vóór morgenochtend negen uur niet volkomen beeft overgegeven bet paleia zal worden gebombardeerd Aan de Britsche ond rdanen is verzocht zich uiterlyk 8 uur aan boord van de Sogel che schepen te begeven INGEZONDEN Mijnhmr dt ReiacUurl De Feestcommissie voor 31 Angustna a s neemt de ryheid hb patroons en werkgevers beleefd uit ta noodigen hun personeel op dien dag zooveel mogelyk vrijstelling van dienst te vsrieenen opdat ieder in de gelegenheid zy op gepaste wyze aan de feestviering deel te nemen Tevena rat zoekt zy de iogezatenen door het uitsteken Tan da nationale drieklenr bet dragen Tan oranje en hel aanbrengen Ton versieringen mede te willen werken dien dag te maken tot een waren feestdag DB COMMISSIE HARKT BIB RICH T B N Goud 87 Aug 1896 Biimenlandsobe granen flauw onveranderd Bnitenlandsche daarentegen belangrijk hooger Tarwe JarigeZoeuwache 6 88 a 6 60 Mindere dito 6 6 10 Afwijkende 6 86 a 6 60 N Zeeuwsoho 6 i 6 40 Rogge N Zeauwsohe 4 a 4 26 Polder r 8 60 a 3 76 Boitenlandsolie per 70 k 8 60 i 3 80 Qerst Winter 8 60 i f 4 86 Zomer ƒ 8 60 i 4 CLevallior 4 80 a 6 86 Haver per boot 8 60 1 S in per 100 kilo ƒ 6 k ƒ 6 86 Hennepzaad Inlandsoh 7 4 ƒ 7 86 Buitenlandsohe 6 60 i 6 76 Kanariazsad 6 a 7 60 Koolzaad nieuw 7 76 4 8 Erwten Kookerwten i f Niet kokende Builenlaodsolio voerarwten per 80 Kilo if Boonen Bniico boonen ƒ ƒ Witte boonen il f Dnivenboonon ƒ il Paardenboonen f i f Mai per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe 4 40 a 4 60 Oinqnsnline B 96 i 6 76 Foianiau 4 76 i 6 VzEHAKKT Melkvee weinig aanvoer handel on prijzan matig Vette varkens goede aanvoer handel willig 16 a nVsH perhslf KQ Biggen voor Engeland goede aanvoer handel willig 14 i i lO i per half KO Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 40 a ƒ 0 86 per week Vette handel vrij wel 16 il ƒ 84 Weilammersn weiuig aanvoer handel rad vlug 6 aohapen goede aanvoer Weilammersn weiuig aan Nnohtere kalven eenige aanvoer handel i 10 Graakalveren weinig aanvoer handel Bauw 86 1 46 Fokkalveren 10 i 14 Vachten Wol a per K G Aangevoerd 99 partijon kaas Handel lug Ie nual SB a 88 2e qual 20 il 84 Zwaardere ƒ NoordHollandsohe ü Boter red aanvoer handel vlug Goeboler ƒ 1 80 il ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 A 1 10 p Kilo GEKLEURDE E A X A S OLS met 20 kortiug A van OS A Kleiweg E 73 73 QOUÜA Beurs van Amslerdam 26 AUGUSTUS Vorkrs glolkra NinMLiNO Cert Nod W S S 91 dito dito dito S 100 100 dito dito dito 3 100 looVs Ho o i Obl Goudl 1881 88 4 hiUB Inschrijving 1862 81 8 83 OosTSNB Olil in papio 1868 88 dito in zilver 1868 5 881 PoaTuoAL Ublig met ooupon li dito ticket 3 S V 2 Vl KvaUNu Ubl Blnnonl 1894 4 63 dito Oeoons 1880 4 98 dito hij aoths 1889 4 987 aitobijHopel8S9 90 4 98 ditoingoud leen 1883 ti dito dito dilo 1884 5 1041 SrisJi Perpol schuld 1881 4 60V TcaxsiJ Gepr Conv leen 1S9Ü 4 68 Gec leeniug serie U 18 Gee leoning serie l l Zuiu Afs Hap V obl 1893 6 201 MlllüO Obl Buit Sch 1890 6 98 VlKIzUEl Ubl 4 oubep 1881 41 Ahsteiu Obligation 1898 3 1001 RoTTlaDiH Stod leon 1894 3 97 fzn N Afr llar del v ouil 44 Arandsb Tab Mij Certiliealen 603 DöU Maatschappij dito 812 Arnh Hypothebkb pundbr 4 lOl Dult Uij der Vorsloul anud 66 64 s Gr Hypotbotikb paudbr 3i Naderlandschu bauk aaud 100 200 Ned Handolmaa b dito 1381 N W k Pao Hyp b pandbr 8 44 44 Rett Hypotheekb paudbr 8 99 Utr Hypolheekb dito 31 lOOV OOBTENZ Oost Hong bank aand 186 ausL Hypotheekbank pandb 4V AuaiKA Equit hypotb pandb 6 Maiw L G Pr Lien cert 8 991 27 Rid Holl IJ Spoorw Mij aand 109 Mij tol Eipl V at Spw aand 91 Nod Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 209 228 9261 dilo dito dito 1891 dito 6 103 IviLiE 9poorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 6 62 Pon Warsobau Weoneo a8nd 4 183 aual Gr Euss Spw Mij obl 4 8 l Batilaohe dito aand üS l Fastowa dito aand 8 77 Iwang Dombr dito aand 5 lOl i Kursk Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 101 101 AllMKi Cont Pao Sp Mij obl 98 Chic k North W pr C v aand 144 dito dilo Win 81 Poter obl 7 132 Denver Rio Gr Spra cert v a lOVi 10 Vs Illinois Cootrat obl in goud 4 981 Louisv Il NaahïilloCerl v aand 88 8SVs Mexico N Spw My lebyp o 6 100 Miss Kansas v 4 pet prof aand 1 Vm lüV N ïork Ontario k Wost aand 11 IS dito Penna Ohio oblig 6 98 Oregon Oalif Ie hvp in goud 8 71 St Paul Minn k Manit obl 7 lOB Va Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp 0 8 Oanaüa Oan South Oort v aand 44 42 Van 0 Hallw k Nav Io b d o 0 11 Amsterd Omnibus Mij aand 1921 aotterd Tramweg Maala aand 202 NlD Stad Amsterdam aand 3 107 i Stad Rotterdam aand 3 lOO i BzLQiz Stad AntworpeiilB87 2 10S Stad Brussel 1886 2 1021 HoNo Tbeias BoguUr Oosellicb 4 m OoBTZNR SUatsleoning 1860 8 121 K K Oost B Cr 1880 3 168 Spakjz Stad Madrid 3 1868 34 Man Ver Bos Hyp Spobl oort 118 Burgerlijke Btand GEBOREN 25 Aug Teonis ouders P R Prevo en Vf Bonefaas 26 Bernarda Jacoba ouders J Nieuwenbnyzon n M Jongbloed OVERLEDEN ib Aog E M van den Eng 8 ro A van Kekem 54 j 7 m GEHUWD 2C Aug J U Verboom on P van Roon J van der Laan en K Con pier J Jaoobi en C M Sfastink R Graveateyn en A M van den Beemt J J P den Hertog en C van dor Noot W 0 P v in dor Sloot en J Hf vnn der Klein A J Wnrtenn eu M ten Bosch Beeuwllk GEBOREN Adriana ouders M Schouten en L van Es OVERLEDEN A van de Ruif 73 j J C Bnanik 37 j D Jansen 1 j Tot half Sejit a s alle werkdagen geopend van s voorniiddag s 10 tot s namiddags G uur HET COMITÉ Toor LÜOPWKRK en aadere Werkzaambedsn een geschikt liefat gepensioueerd militair Adres na het Bureau dezer Courant BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP i tft ven en onder Fabrieksprijzen ileze l itvei koo i ènrt slechts korten tijil In de iSTMIjMaK FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU Glienilsclie WassoheriJ VIN H OPPE llli iillEK 19 Kruiskwle Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der lielgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Bpeoialiteit voor het atoomeu en verven van alle Heerenen Oameagarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het ntoom n van pluche man tela veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enr worden naar de oienwate en laatste métbode geverfd Alle goederen betzy gostoouid of geverfd worden ouschadelyk voor de gezondheid en volgens itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken yn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 d en te verren goederen in een week Het Wissel en EfTectenkanloor BAEEITDS C 187 WARMOESSTRAAT bj den DAM telephoon 077 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeellgate condMën tff Uitgave van het Maandblad tFORTUNA 1 per jaar franco per post proefnoramera kosteloos Een HEER i b b h vraagt tegen 1 SEPT EBN KAMKK MET KOST Br fr onder No 2413 met prijsopgave aan hot Bnrean dear OouMBlf