Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1896

35ste Jaargang Zaterdag 30 Augustus J806 No 7056 Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A D V E R T E N T I E N worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitrondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 1 85 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Te Oouda bu A WOLFF Markt A 1441i il DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Gouda Kathreiiier s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel TANDARTS E CASSÜTO te GOUDA Is weder te CO SULTKKRK Uagelijkn uitgezonderd ZONDAGS Koninklijke fla tliliialc fabriek BE nONISELOEU TAN II van Schaik Co gevestigd te Qravenhage HepplerHraat en 20 nabji de Regentcsselaan hofleveranciers TAN Z U den Koning van België INDIEN GIJ HOEST f ebvuikt de iÊêTA Allt rvvx e bekroonde WerHdbepoemde Superior DEUIVEIT Borst tioniq Extract MELIANTHE FLAOONS yau 40 Cts TO Tts en ƒ verkrijgbaar hjj F H A WOLFK Drogist Markt Gouda E H VAS MILD Veerstal 1 12G te Gouda A UüUMAN Moordrecht J C RATEL A ND Bos cop B ï WIJK OMdewa r Wio i v ker z b w de Eclito j I Eikol CuCikO te outiaogen teaami n 1 gestold OU na vele prcctnemingeD in don j handel gekomen onder den naam dos I uitvinders Dr MiohaellB verraardipd op de beate niachines ia het werejiiijo j roomde ótabblisaoruent van Oebi 3 StoII werck te Keulen Ische J rT12ie tieIH Bikel Cacao in vierkanten basaen Deze Ëikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde dri nk voor dagolijkach gebruik een è 2 theelepel van t poodei voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gerd van dinrrhee slechts met water t gebruiken Terkrygbaar by de voornajimlta H 1 Apotbekers enz p i Ko Ko prcoflinajea f 1 80 c 0 90 c 0 35 Oeneraalvartegenvroordiger toot Nederland Julius Matt nklodt Amiiterdam Kolverstraat 103 VBUE FA KDEIWASET Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TÜEflKING zij ver krygbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 H loicn voor 1 1 0 Ulj plaatsing der loten Ie en 2e Prijs COMPLEETE BESPAN NINQ benevens min itens 20 PAARDEN Ken ware Schat voor de oogelakki e slacbtoffers der ZeUberlekking Onauie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau fi z IXFBKWAIUXG Uollaudmibe uitgaTC oiot 27 afb Pr s 2 guldpD Ieder die aan de verscbrikkei jke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenug die Itet geeft redt jaarlijks duixend van een zekeren dood Te verkregen bji hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het be liag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland Assurantie Maatschappij tegen BrctUdschade m NEDERLANDEN van 1845 utplu ii Aiiistordtiin Sophiaploin KotterUuiii iiutülank 50 s iruvfllbuice Nübelslraat 20 Uredft i riusoitkndf AlklllllUl LtiageMtritat Or oud kapitaal 2 000 000 Reserves l 200 ooo Itftaalde llruiiilsphadeii U KOO aoo iiiMuUckappEJ Ttruktrt IKui ooktcfta InllKAAK Kffecteii in ilraiidkast xoowei als inboedels Wiiikeliroeilereii enz mi Jiotit kortom tegei g i N ABlier PaiHExpeller 2X l X Wfloden tegen li Aiiker PainlxpBller f moet dna stecda io ieder huiagezio htzfi AnkBPPain Expeller Pr B 50 oeat 76 oeot en fl de flesch Voorlanden in de meeste Apotheken en by F A lliohlet Oo te Rottertam Wol is de beste mvrjjring tegt Rh0um8tiok Tjendenpynen uit Ie lüllietc iiM H feiier il eerste l HiüiilandH falinoken ov JflIlllllOlU 7 ii iinniKcio Legeir Paarden Dekens mdiittm fcRfii ileii tponirijB vm ft 2 7ü per stuk wil ilt M iiitvui iKiciit Oeze dikke onslijibare tlfkenx zijn ma warm ala een pel ca l lo X IHO C M ifroot dus h t goheele paflni lipdekltemi mot wol opgeoaafd en 3 tiroodr strcepen voorf K e n kleine pArtl witte WGllene SlaapDekens root 40X1 XI uil nm n reer kleine ileoibta door vakliii benifiklmre fouten m b t weehel ungelioden i fl 3 S0 perituk Kosten mlürs lul ilii bols B HnrwltB Kaaatrlobt Or rote stut 81 flnn WINKEL4C lEIJXXXN Sio Mm kvi ku in misi iii wvssi in ijlundji Dink aii A Hhinkman Z X n IWr Dnidolljli Keaclircveii ht sipiiiiiRaB worden MO Usf At voorra il sireki i pn toeaoadlnK nu ket b dr f of onilor rtmbuurs merk UOI IjAND gedeponeei d SoUede verpakking in blikken bussan Aanbevolen door de meeste H H Doctoren ingevoerd in het KlllderxlekenhulH te i Grafmhage en in het groote Ziekenhui te Haarlem V Attenten iet inxftge VEfiKftUGBAAH IN DE Utrefhtsche Apotheek Kruisstraat 47 Rotterdam AMERSFOORT AMBRSPOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatiêche Ifalaen lUeel abriek Tarwebrood inet Krenten wonlt van de puilisie soorten tsrive prima krenten I 1 en rozijnen gpfabriBeerd it tiiordoor zeor gmalfelijlÈ en geaond ijlijft zeer lang versch i zeer goedkoop en Verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm Id Btuks van 5 ot 10 et 15 ot 30 ot 30 et 40 ot 50 ot en in I speciale plaatvormen in stuks van 3 ot 5 et 10 et Gewoon Blankbrood is aln Tarwebrood met Krenten maar zonder prima 1 I krenten en roz nen en verkrijgbaar In StUkS van 8 Ct 12 Ot 16 Ot I 20 Ot 24 ct Voerbrood wonlt grootendeel van de beale en krachtigste soorten rogge eu verder van Btulcjes tarwe zaden en andere zuivoro bestnnddeelen vervaardigd ia liierdoor een zeer voedzaam gezond en amakolijk voer en zeer goedkoop verkrijgbaar l a Kg 7 Ct 3 Kg 14 ct deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Geraspte t roodjes van 2Vi ot worden van do iijnete soorten tarwe go maakt en zijn liierdoor overheerlijk van smaak Prima Ongebuild Roggemeel wordt van de fijnste en smakelijkste soorten I I oggo gemalen eu is verkrijgbaar in Kg pakjes van 6 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MËUBSINQ Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd on wordt 1 een dèpóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghnur matig vast loon plus flinke pro isie en franco vrachten dor voile en j lodi je kisten Het groote aantal zenuwkwalen TftB nnwhoofdpljn af tot de Toorafgaande kentnekeneii van apoplexie hnèsnltWMfU tot iHik aeeres bok B eaR alto middelen door dn lundiHDhe wetauHOhcp aanceweni Kent aut dan slmnatijd komt ae eer toe dat zij door het gebruik waken van den eflnvondlgiten wet nagtdlllc Inndeliuid eene physMogische ontdAkkmit gAdann lieeft die na lionderde proefoaiiuaieB tlUM orlrde gebeeie wereid verbreid ii on terwijl iij m wetennhappelijkekrinKendehootatekelaantolUacwekt teveni oene woldaad blijkt te xijn voor de aan zennwkwalen lUdeudo nou ï DmS gansAwtjaa la oltfevonden door den tewepen Ufficinr van öeiiondholt Dr Roman WoImimuu to VilnliofeD en bemit op do ondervinding opgedaan in eone Bü Jarlre praktijk r WltWhlM S S Jtf 1 per dnc worden dnartoe raaab kta 4 r a k liloamlddallijh un ket MBuwKeatel nietleir ft ld Het dele reneanrUaa nta w A Bobitterende resnltatm verkregen en lil maakte zogveel opgang da van mb Mr4a SmIS geschreven werkje OVER Z ENUWLIJDEN EN BEROERTE ogge plaats lolykllnlak te Parijs rueReugsmont tOT BtalnBreker oiilpkt de Cftareelon Sanltlf hare voorkomlnn an pantilnobinnen korten ujd raeds d Sla amk veraohpnen is Uit boekjo bevat nlat alloan kal HMtopnbllek verstaanbare verklanngen omtrent het waeen dor nieawore theraoie ea lUkumaSa Mire In wanhopige govallen verkregen nltwarkmg maar ook vindt men daarin watanwhaimalUke verbudelingan uit de mcdlnehe binden die aan Aeze goneeswljae gewijd zila iooim4 Alolulttvan tal van getulMchriften van hooggopiaatste genereknndigen onder wolken ilealli M riH riopolyillnlek i ai iii Ri ui mnnt in i i k i j 7 JiiT TT 1T raaiar aan U mad ar raktlaeertad paMsIlMr ia ktt i nil pv imiimsK rBnii TUB nvuso iun vi DiamBrBier miB ar sraKIIiaBroBa na laar kM kraiikilnatiM mflokt de Cliareelon Sanlfltsrath dr Ooha te 8tettln flroaimaBa wV dr T d 1irï U Jtflilhtun Br P Foraitler lanesatieer ritreotear van bel hoapIUal ts Aaan Sslialairatk Or Mnrhii kaataal fluttnfsla Baa Cnii laraaa ned dr oaaaflihasr dlreoleur dtr oalvana thsrapautlsoha larlabHaa vaar iaaav i oireoieur aar flaivana tnarapaui soha laruanaa vaar iaaav IHdtrs ts Parlta nia t Hoaoré 334 Consul van Atohanbaoh msri tfr ta Eorfu Dr iMfeaafc amaTvïl taZlrknlti Okar stabsarit Jaohl msd dr te Weenen On C Bangavei ts La Farrlèrs llanT U vaa iaa Oonsall Oaatral i liyfltBa et do Banlé In Frankriik en vele andoren Aanallen wier i nnwKaei l inecir riulud r HaiiKedHan U ofaaD MMMd nawMbtlKk 14 lUden waarvan de kenteekeMen ziju ehrsnlaoha hoofdslla mlwahia aabala hoofdpijn Mosdandran orootB prkkelbBarheld qfjaagtfheld ilapeloosheld Ilohameirj onraitu aaMaaietljks toutand verder alie zieken die door heroei to getroffen weraen en nog lijian aaa t nrolgen daarvan EOoalB werlamtnlniien QnvermogBn tot pt oïen tware tsngval moslalljk allkkaa BtIJfMii dBriewrlDhtaaiiist voortdurende pijn plaatisillks iwakte vofiwakklnfl van sebeugan eni ta aUtia rUilIk OBdar reneea ndige behandeling eweeat ljn maar door de bekende mfdaplen i osthandlnMOBen kondwatortunr wrijven eloitriaeereii stofimlooi of zeebudon goen genezing f iaalilMr£iu naT kwaal govdBdan nebbeB on ten elotte ij die vrceii sevoelcu voor beroerihir ta iaaiïao reuen nebben wegens veraohljnselen alu zioti aanhoudend angitla voelen vsrdoovtng la hat boaN tioafi plja mst du iall hald fllkksHngen sb donker wordsn voor ds oogen drukkends pIlB ondar bit vaariwaN sulilng In a ooran het voelen van krisbeling In ei het slapen van Ihanden an vostsn aan Ü flan 4ril categoriïB van aaniiwlUd re al ook aun Jonge meisjes lijdende aaa bleakiaoht aa kraahtolteakaMi ook aan gezonde lelfi aan jonge perionen die vael met hst hoofd werken en geeateÜJke reartla wllïm voorkomen wordt dringend aangeraden zich hot Loven vermelde werkio aan fai aehaffaa hatvalk opnanvn ekoitelaosenfranDoverzontien woidtdoor Amatcrdmm door H XKHAN ét Co Helligeweg U Rott rdAm F K v n RAISTKM HOI ITP Apotheker KortO HAOfatHC L echt tOBRr l OHTftN UndegracAt bli de Qaanlbnc f i35 vglenulBoh mediLlnBlo tentonnMtelling ia de Dr WelMmKHa aoflï fNMaB Op da wijae dnor JUTlJ iuet d Xllvereu IIed lllc b lirOwsid torlawater ui fde VictotjaSron te VberlahnsUiA by£ms Tafeldrank Vanh f pninklykef ufs derXederlandén BINNENLAND GOUDA 28 ADKostai 189ti H paraoBee der Maobioale OftreoapiDuerii ftlbier faaeft da Toorwwrden door d Direclia gesUtd BtoKviioiiieD xoodat da warksUkidK geeiodigd Morgen zolleDiy de werkzumheden UDTMudeD OQi den Muodeg met de fee tt Tieriog Try te igD Het pogramma der orgelbespeling ia de Gro ta of St Janokerk op MMudaff 31 Au dea ftTondi 7 uar ter gete gsaheid vao d ii Tarjurdag tan H M da Kouiagin door den beer J H 6 SpaandertuaD mat wpIwUleodf medewerkiog Tan Mej Anoa C Sohail coucertMDgerea alt Dordrecht den beer A li Beoaekamp viool en viola dan beer Joh G Aieotz en meer aoderau trompelt u hoons bMuioen en paukea luidt aldaa 1 KouiDginoelied W F O NicJai Voor orgel kopereofalaaeiostraiueDteD ea paakflii 2 Kirohea Aria Ale BandroSkradalU Voor zaDg mat orgal beapelÏDg 3 Toccata et Fuga J S Baob b Tbe Harttouioas Black imilh G F Haadel 3o o voor carillon Op verzoek Caro Mio Ben TomuaBeo Qiordaoi Zang orgel en tIoIb Der Choral Nun daukat alle Gottf ftnat LiBct Voor orgel koparea blaaiioBtrumeoteD o pauken 6 a Die ebre Gotfcei au der Nafcor L van BeethoTeD b Maria GDadeouatter Cbristiaa Sieding Vcor Eaog met orgelbegeleid iog 7 Hallelnjab aoa Der MaaBiaic G F Handel Voor orgel koperaublaaüioatruaieiiteD au pauken 8 Van eeoe kooings vroawe Arnold Spoel Voor tang met orgelbegeleid i Dg i 3 Volksliederao a Wilhelmoa oude lattiog M V SI Aldegondf FÉVËLLETO GKNKVIÈVK H Naefl oooit hoeft de stem dar baroamdsta sanger a my zoo liafelgk ia da ooreo gskloaken als bat galuid van dan oearvaflindan hamer en van da stam die teide aToagawaaen Het was een aombsre dsg Aan da haast waarmee de burgers zich naar fauane wouiugen begavtn kon man wel aierken dat meu aan voorgevoel van een oproer had Dwaas dia ik was I Ik zegende het oproer dat is royae vlakte tegen zulk een lagen prys bad doen vsrkrijgen I Waioige daf eo tydens de Juliravotutia waren versobrikkeljjker en wreeder dau deze Eena ooverzoenlijke aanonKwering badraigde opnieaw de ge oele maatschappij Op de faubourgs werden barricaden opgaworpen uit de itratan warden de steanea opnieuw opganomen da redenaars wonden de aseaigte overal op Kn ik ik dacht aan niets anders dan aan myn morgen lands Kon dag varliep daarop nog een on ik vsrvulde bovendo mijn plicht als nationale garda Ik wilde niat gaarne stervan na deze griukkige toewyting die zoo gehaal net myne middelen strookte Op het eindo der week was da wet de acarkste Meo vulde da gevaagenisien opnieuw met eane menigte ongslukkigon die zich vaelaar op aan dwaalspoor hadden laten hreng n dan dat ig warka jk schuldig wareb au an va a da orerwin h Wien NaeilaDdacb bloed J Wilmt Voor orgel koperen blaaiiuBtrumeotaD en pauken Op de leutooöstelliog vta da NedarlaudBobi Maatschappij an Tuiubonw eu Plantkunde aldaeliug Arobem irerdeii ome atadgeoooten de bh Gebrs SteaoBnia bekroond met Een eerite prya Toor bet mooiste koppt I Dracaena i Een eerste prys voor de 10 mooiste Dracaooa a io soorten Een tweede prijs voor 25 koude kaBplaoteu 9 9 een koepel A Isophillu aaitralia Ter opluistering besioursprüa verguld zilv medaille veor 10 A pedlatra elatior folio var Uea uoraprys verguld zi v medaille voor 70 paltnao haDdelsplaDten in aoorteu In eeoe deter dagen geboudeo vergiderinp der harddraveryvereenigiug te Stolwgk is besloten iu de eerste helft der maaud September eene ringrijdery en eeoe hardrydnrij te houden Ue jaisto datum zal later worden bekend gemaakt Men aobrgft uit Stolwyk Jl Zondag werd na de godsdienstoefeoiuK aan de gemeente bekeod gemaakt dat onz predikant da J W K Uoavora door de Synode is Trygeaproken vao de berisping beui indertyd door bet Prov Kerkbestuur van Z H toegediend tiedeu is bg den lundboawer J Sliog rIaud te Haastrecht bg een gastorven ruud het miltvuur gecoDStateerd Da Synode der Ned Herv heeft uitspraak gedaau iu de zaak van ds Hoevere te Stolw jk die eeu andere dan de gebroikelgka doopformule bad gebexigd Aao bet vonnis is het volgende ontleend Overwegende dat in bet algemeen bet in dp reglementen beschreven kerkrecht nergeas eeup bepaling bevat waarop de rerpltchiiiig tot het gebruik der gewooe doopsformule berust en dat eene tucbtaitspraak alleen mag gegrond zyn op de stelligo bepalingen van bet beschreven recht dat verder de gronden waarop bet Proriociaal Kerkbestuur van Zuid Elolland den appellant schuldig geacht heeft aan rerstoring van orde naats trotsch op de beh aldo OTorwiiining eron j e ducht als do overwonnenen giwoest waron Kïndolgk wai da Zondag daar waarop k mijne dierbare Gü naTiève z u weerziaa I De tante vervulda ons mat niauw leven Ran heerlijke geur van violetten vervulde de geheele streek Een heldere zon wierp hare zachtste glanzen op de aarde Alles was vreugde hoop en tevredenheid aan den voet van deee bergen en langs de oaTors der rivlor Ik vond Qeneviève on haren vader in de kerk terug en de geloovigen zongen bat Domino salvum fao regum tot frroot genoegen van den grijsaard Oenevit vo hnd op dit oogenblik telkens eenige opmerking togen baron vader Ie maken O wat was zij Echoon in dat leutegewHad half stcada h en half boorsch l en wat was zy f elukkig aan den arm haa vaders en aan mïjno z dol Haar beminnelijke tioh en bare sohoone oogen straalden van al den trots der jeugd verheldorden bet gebaela landschap Het zou slaohta san den diotitar teogelyk zyn at de heerlijkheid van dit oogeiihlik af te Echitderen Op een tluisterenden toon zeide ik legen I aar Gij zult een groot geheim vernomen mijno Oenovicvel on ik brang u oene duchtige verrassing 2g antwoordde even Huisteread ffWat is het dan jyBaad eens En ik overtuigde er mij eerst van dol ik mgu koophrief niet vergetoD had Ik bewaarde mijn geheim tot aan den afloop van het ontbijt en toeu zeide ik tegen haar Weet gy wol dat w j oiganaars zijn van dien grootSn tuin waarvan wy aauwelMa het gebruik baddt r Hy behoort aao ddb a k maar aeos ea ru t uau vergrijp in de niloefenii vitii tiiif kerkeiyke bedieningen en mitadien een tuchtroiJdel op hem heeft toegppaat niet voldoend geacht kuuuan worden daar o a a blykeua de overgelegde stukkou deze wijz van doopsbcdiening wel aan oen deel der gemeeute uiet wolgevallig is geweest mnargeenszins bij de gamnoDte in haar gohcel allcrmiiiit□aar bet oordeel van haar Bratuur du orde tnmst beeft verstoord b het kerkbeslour by nyue uitspraak tenoorechie zich beroepen beeltnp de verklariDgen door de Synode iu 1HG8 1869 en 1870 afgclagd omdat a zulke verklaringen by eone uiispraak in tene aak van tnrht nimmer oen rechtsgrond kunnen opleveren b hier geenszin i bestaat eene willekeurige afwykiug omdat lU appellant ao oordeel was dat Art 22 Syondaal rpglement voor da kerkeraden kern totcyne handeling de bevoegdheid gaf c ton onrachta dnor hot Kerkbestuur op denouderdom eu hel algemeeu gobruik der genoemdt formule gewezen ie vermits gelyk bekend i PU ook door de Synode in de genoeuide jaren erkend werd r teds in de eerste tyden van ht i bestaan der Gbristelyke Kerk andere woorden by de bediening das doopa zyn gebezigd ea ooi blykeoB de getnigeuis van de Hervormers en da Hervormde Godgeleerden waarin zy den doop niet met de gewooe formulieren badiead geeoHzins voor ouwvtttg verklaren uok in de dagen Hervorming en tydüoa het bestaan der Harvormde Kerk nu en dan aiwykingen voorkwa men en zelfs gevraagd mag worden of diJ HoomscbKatholieke Kerk bij de tOHdieuiuf des duop i de woorden bezigende ainnomiuo PatrisFilii et Spiritus Sanctie niet inderdaadeene audere formule bezigt dau welke met d woorde I van Mattb 28 vs 19 overeeustetnt dat evrnwel het bezwaar tpgan hat bezigen der gebruikelyke formule door den heer Uoh vers aao zyne bedokkiogen tegen het leerstuk der triniteit ontleend ongegrond moet geacht word o overwegende dat mitsdien de uitspraak van bet Provinciaal Kerkbestuur vao Zuid Holland behoort varoietigd te worden Overwegende echter dat het verder afwyken van de gebruikelyke formule al geschiedt dat ook niet op willekeurige wyr e toch allicht onnoodig ergernis gaeft eeoe ergernis die vermeden zoo kunnen worden dat toch niet ontkend kan worden dat er overvloedig gelegenheid bestaat om by het gebrnik der bekende formule hare beteekanis tou to lichten en misverstand te voorkomea welke gelegenheid de EvsuKeliedieoaar waunoar hy dergelyk misverstand bjj z jne gemeeata vreaat ich bshoort ten nutte te maken hier I Bij deze onvorwHohte mededeoling klaardo hnar gezicht op ffOoh homol 1 is bet workelfjk mogel k Behoort hij aan onsr Kuuuen wij or hoornen in planton bloemoo in zaaien Ik zat er alle kooien uit den omtrek heandrijvm on aan do hordorinnen latea zien hoe men za melkt en hoe non ze weidt Wij zullen bijou on rogeU hubhen wij zulten de kinderen bij ons noodigen als de kersen n perziken rijp zijn Zij klapte in de hniidou zy tnrhio want zij wns Eoo gelukkig 1 ffKomaan I zeide zij iilnat ons oqs rijk pleditig tn l e7 it nemen I Zy beval dat mon in do boot oen tapijt dat zij eigenhandig bewerkt iiad zou noorleggcn Zij droeg bij dezo tochtjes oon Kroeten stroolioed die met een frtsch lint fersierd was en aanstondsdeed zij mij lu de boot slappen ij wilde zelf roeien dat was zoo bare gewoonte Nog oen oogenblik Maar vloek over de burgerlijke onlusten 1 O wnnnro ik er aan denk op den leeftijd waaro p ik ou ben en ik denk or altoos aiin welk eene ellende wachtte mij eone ontzettende ontroostbare ellende die ann de wanhoop grenst Wij waren niet ver van don oover waarheea nij DDs wildon begOYon Zij iiaddon de roeiriemen neergelegd on wij lieien ons met den stroom vourtdrgvan toen zij eer dal ik dïo niets anders deed dan haar asn t staren het paardengetrappel van een eseadron dut van den kant van Saint t loud kwam hoorde Aan bet uiteinde ran den weg ver toüoden zich op hetzelfde oogenblik maar iu de nitanta waaorda da oationala gardaa van NauUty dat ouder erkenleoia vso de bovoogdhetd des iip t ltanti tot het vormen ea volgen van et Q aoigfn oordeelf over datgeoe wat voor dü godsdienstige behoefte der aan zijne zorg toever trouwde gemeente wenecbelgk is tyo jeagdige l tyd en korte diensttyd hem naar de overtuiging der Synode nog uiet genoegzaam iu staat gesteld kunuau hebben om daarover naar boboorpn ea up dogelyke gronden te oordeelen dat ook de dogmatische bezwaren van dan appallaot tegen da meergamelda gebruikelykt formule allicht biJ voortgezet onderzoek kunnen verdwyneu en blyken zullen ongegrond teiyn dat het gebruik van eene andere formnie da irgelaten de waarde der door hem gebatigda woorden wttUioht schaden zal aan de mode door den appellant gewenscbton atiobtelijken indruk der doopsbodiening eu daardoor de bediening des doops niet aan haar do I vou kuonen beantwoorden en derhalve uit een liturgiaohoog gunt beschouwd afgekeurd raot t worden dat er misschien voor de Algemeene Syaod alles ios aanleiding bestaat tot het nitoofeneu an kerkelyk opzicht naar art 1 art 3 al I en art T van het reglement voor kt rkviyk opzicht eu tucht enz recht doende id hotter beroep Gezien enz doat ta niet de uitspraak in dan aarstfen aanleg van het Provinciaal Kerkbestnur tbd Zuid Holland hierboven genoemd verklaart dat er geen termen yyn om op dau beer J W K Hoevere predikant te Stolwyk aeu tuobtiuiddel toe te possen opzicht nefouende in hot vertrouweu op tU Iniding van den Gaast der waarheid vermaant deu appellant om door voortgezet ernstig uadonken zonwol over du heleekenia en de eigenaardige waarde der bekende formule ala over het karakter en de strekking van den Cflrlate lyken Doop ook in varbatid met de behoeften der gemeente zich zorgvoldig rekoDschap te geren en te trachten zich van het gevaa van ergernis te ontboudan On2e correapondeDt te Batavia aeiut ans onder dagteekeaing van gisteren Onze troepen keerau terug Indrapoeri is genomen Twee minderen lyu gewond Samahani en Sibreh zyu door ons bezet N R Ct By hot departement van kotouiiln zyu ontvangen de beide volgeado van 27 dezer gedagtvokfiude telegrammen van deu güu eraear gftieraal vnn Nederlandscb iodië betrettV iide de krijgsverrichtingt n in Atjeb Hat turste telegram luidt aEertfirttcren eone colonne naar Moeroe en In angstige spanning koken wy don wog op eu nu ziigen wij risr n v f ongelukkigcn die wader twyrel vogelvrij verktuaril waren aankomen Zij worden van beide kanleu iu het nauw gebracht en kondeu liet ternauwornood ontgaan door de dragonders omsingeld of door do gardes doodgeschoten to worden ttO dio ongelukkige nep Joneviève uit r zij zijn verloren Daarop nam lij de riemen met oons ongeloofelijke geestkracht weer In handen or ging hen mat hare buot hfhalon Het was juist bglijds Alle vier sprongen zij in de boot hijgende en vertmaohtendo van dorst De rijfde was mij belaaa I zoer goed hckond liet was mijn vriund Mr do Ilérlna In rijn ijver om den nlouwen Iroor omver te worpru liad liij zieh hij do rrpublikeliien van Pnrys aangesloten Wüo ons zeide ik bij ray celf Deze man wordt door hn uuodlot vervolgd or wij zgn verloron I Onilortuasoben rooide do dappore Geuevièvo zoo snel als zy maor kon voort de boot vorderde sloobts Inngzanm onder doetm ongeiioiion lust De ruttors un de voetknochteu die deze mannou vorvolgden wolko ij rreds In hunno macht meenden te hobbeo bleven rprwonderd stuan terwijl zg zich zelven af vroegun op wflke wijze on naar wolken kant de oproerliagun guwokou warnn Alles scheen hunne vlucht ia do hand te werken meu kon kou ven deze hoogten niet zien op den oever groeide diehl geboomte Slot tolgd