Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1896

i 7 11 7 68 8 3B 7 JV S 8 1S f 7 80 8 88 8 47 4 40 81 17 4 0 r 7 4 7 S 84 04 41 10 fi Bl 47 Een ecbutter in Den Haag vtrd eenigen tyd geleden toen hy van eene scbuttery oefeniog kiifam op de Veenkad benoeilykt door zyoe ectitgeuoote met wie hy in onmin leeft en door een manspersoon eu raakte by dier gelegenheid zyo geweer kwyt Dit werd bem ontrukt of wel hy w rd gtdwongen bet af ie Keren en de vrouw bietd het wapen in bezit meeuuude bierdoor een middel in de band te hebben om baren man wiens woning zg had verlaten omdat zy de samenwoning taet bem onmogelyk cbtte te dwingen eene naaimachine attegeveu waarop zy beweerde recht te hebben en welke cy noodig had om bet brood te reidieuen wijl baar man weigerde haar te onderhouden Do vrouw werd wegens haar geweldadig optreden veroordeeld tot 14 dagen gerangenia Iraf eu verscheen isteren als appeltante van dit vonnis in hooger beroep voor bet Hof ia Den Haag Hot O M eiscbte bevestiging der veroordeel ing De verdediger mr L H Telting pleitte voor de vrouw ontslag ran rechtsrerrolgïng Hedec uitspraak der reis doel LI rreeten dat hg zal hebben aitgadieud Li Qioet t verstaan hebben gegeren dat na de weigering der Mogendheden de voor den Europeeseben handel opengestelde havens omringd zullen warden door totkantoren Waarom als op deze wijze bet geld te krygen is zooveel gewicht wordt gehecht aan da toeslemming der Mogendheden is niet zeer duidelijk In AuguatuB van het vorige jaar werd te 0 itende door een Ëcgelsch Amerikaanscbe dierenbende een belangryke juwaelendiefatMl gepleegd De daders die terstond in hechtenis werden genomen en tot langdurige gevangenisstraf veroordeeld ondergaan thans hun straf in de gerangenis te Leaven Het waa tot nu toe echter niet gelakt eenig apoor van de gestolen JQweelen te ontdekken Onlange nu heelt een der misdadigers bekend dat de juweelen in een kist waren geborgen die begraren was aan de haren te Ostende De justitie deed onderzoek en de die bleek waarheid te hebben gesproken De kist werd in ongesebonden ataat e voorschyo gehaald Uit lioréOfO Marquez wordt ran Dinsdag gemeld Van het marine station werd bedeu geschoten op eene stoomboot aan boord waarvan een gezelschap Transralers een pleiziortocht tnaakte De kogel trof merrouw Landsberg en doorboorde hare longen Er is geen hoop op herstel De condui der Z A Republiek heeft een onderzoek gerraagd In navolging van den Middelburgscbenbchutter Van der Veer heeft ook te Amsterdam een schutter C P den regiment9 commandaut Boellaard schriEtetyk kennis gegeven dat hy nimmer zal deelnemen aan de oefeningen der üchuttery noch san inspectie of parade Tiksdgb Te ongeveer 8 uur gisterenarond badden te Amsterdam een rrouw eu man op de Heerengracbt hevige woordenwisseling Eenaklapi trok de man zyn jas uit en sprong in t water Op t geschreeuw ran de vroaw eu de omstsnders begaf een schipper die daar in de nabybeid lag icb in een Echuitje doch of dit nu te stevig vastgebonden lag of de schipper zenuwachtig war in ieder geval duurde het geruimen t yd eer hy den drenkeling genaderd was Eindelyk slaagde hy er in het lichaam in bet schuitje te haleu Toen bet by een apotheker gebracht was bleek de dood reeds ingetreden Een lykveibrandiog in Indië Te Soerabija overleed een Bombayer tot den Hindoaschen godttdienstbeboorendcen werkzaam geweest bij de toko Bombaj van de firma RooWjand Botsjand Voor de volgens zjjn godsdienst gebruikelijke verbranding van zyn lyk werd de vergunning van het bestaur rerkregen en als plaats daartoe aangewezen bet zeestrand by Braujangan s Morgens tusschen elf en half twaalf werd het lijk gedragen door zyne landgonooten die hunne tokos allen hadden gesloten naar die plaats getransporteerd onder een dreuoig gezang waarran de woorden voor Europeanen onrerataanbaar waren Een hunner liep roorop met een bnndel gele papierstrookjes en telkens zich naar het lyk wendende wierp hy een reepje en een cent daarorer been e n bandelwyze die de belangstelling van bet giabbelenda publiek belangryk verhoogde De begeleidende troep was dan ook steeds aan groeiend terwyl de doode op deze wyze nog aanleiding gaf tot manig levendig tooneel De voorlooper sprak telkens het woord dewac uit waarmee by hun godheid aanriep Op weg moesten vyf braggen worden gepasseerd by iedere brug werd de mond van bat lyk beroobtigd met daartoe medegevoerde boeboer en water en telkens draaide de voorman drie nialen om de brug heeu en dan ging de atoet weer verder tot men eindelyk omstreeks twee uur in eeu droge tambak op de aangeduide plaats aankwam Voor bet branden was de baar reeds beboorlyk iu orde gemaakt bet hoofd werd wat naar voren geschoven de mond gevuld met gaba en ingesmeerd niet reuzel minjak sapi en daarna het vuur aangebracht waardoor eerst het hoofd moest orerbranden De a ch werd bycenrerzameld in een inlandsche martaraan geleed en deze laatste orerblyfselen aan de zee toerertronwd alles onder bet aanroepen van hun dewa Op het oogenblik dat Li Hojug Tsjang ons werelddeel rerliet en zich naar Amerika iascheepte heeft een zyoer vertrouwetingen eïndelyk eenig liobt doen opgaan over het doel der veel besproken reis door Europa LiHoeng Tsjang zoo is aan de sTimest medegedeeld had hoop door een bezoek aan dn raeast inrloedryke staatslieden en andere belanghebbenden voor zyn Vaderland rer of te ontratTUra da iovoerrachten te rerhoogon Bestaande tractaten binden China niet meer dan 5 pCt te heffen Maar door de daling ran den zilverprys ia de opbrengst der geheven rechten de laatste jaren telkens gedaald en dat in een tyd waarin Chïufi zooveel geld noodiif bad voor den oorlog en voor bet nitroeren van groote werken Een verhooging der reebten tot 8 pCt zou China in een betereu toestand brengen En waar nu Japan dat ge lyke verplichtingen had daarran reeds tang ia outbeven meende Li overal een geopend oor te zullen vindea Dit nu ig ham zeer tegengevallen Overal waar by zich vertoonde bemerkte h i dat hy die met leege handen kwam niet moest hopen met gsrulde banden hniiiwaarts te gaan Deze telearstelling was naar werd medegedeeld de rooroaamste reden waarom de groote bestellingen niet werden gedaan Voor het uitvoeren van groote werken ia geld eel getd noodig en dit bleek niet rerkr gbaar op de wyzi welko Li zich had voorgesteld Voor Li moet dit in elk opzicht euii teleur stelling zyn want iyn positie in China vroeger reeda zoo geschokt hing af van de vraag of hy slagen zou Gelukte het hem de mogendheden te overtuigen dat een verboogiog Tan bet tarief biltyk was dan zonden zyn Taanden tot zwjigen zijn gehrncht Maar de mislukking Een awaar onweder barstte Woensdagochtend tnsfohen 6 en 7 nor in bet noordoosten van ons land Ioh In da legerplaats by Oldebroek vaa t gad u rende een kwartier erg donker Op eens zag men een lichtstraal eu oumiddelyk daarop r Igden zware slagen zoo hevig dat reien opsprongen van den schok en andere dïe stondea omver vielen Een man dia bezig was zyu soepketel te ledigen viel achterorer In dü kantine der onderofficieren en in da ka Directe Spoorwegverbindingen met GOtDA Zoiuerdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicli OOUDi KOTTIRBiM 18 8 1 84 8 0 8 7 4 0 18 88 4 7 I8 88 6 4 18 4 6 11 18 66 1 44 4 8 4 16 80 OTTÏRDA M 0 OUD 10 19 11 0 18 87 1 44 8 0 10 89 1 64 10 80 8 01 10 48 8 08 10 48 18 06 18 47 8 14 3 09 4 7 4 87 DEN HliO OOUDA tHage 6 1 7 80 7 43 8 0 9 19 9 4 10 11 11 8 18 88 1 3 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 8 187 18 7 68 8 88 ISVoorb 67 10 17 1 41 4 89 18 8 34 Z Zegir ll 10 88 l 4 8 8 80 8 48 Ze H 8 88 10 43 S 0 04 8 89 9 9 Onuda 887 60 8 13 9 18 9 47 10 18 10 4 18 06 18 688 17 8 14 4 08 4 886 1 47 07 488 8810 1010 88 Stopt te Bleiawjjk Kraiaweg en Nootdorp Loidaoheiidam eo Hekandorp ÜTKBOHTGOÜDA Utneht 38 7 0 9 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 8 4 4 8 7 0 8 08 8 07 10 84 Woorden 8 8 8 11 10 88 U 4 18 8 8 8 88 10 4 üudawBter7 07 8 19 10 81 4 84 8 S Gouda 7 88 8 88 8 34 10 10 10 44 11 1018 111 88 3 4 4 87 17 7 09 8 88 8 419 48 11 10 8 8 8 4 8 411 O 10 0 r lO K 10 87 66 9 88 10 38 11 4 10 17 10 84 10 41 11 07 8 48 9 04 A M I T E I D A H S O U D A 7 1 9 10 48 8 84 8 68 4 46 8 18 10 10 M li l ii i 1 48 AMataidam i SMda 7 81 1 0 Gleieng alwaar gebirabkeerd werd Aodere coloDQO lieeft Moekim Siboo ongeatourd doorkraist VerscbeidsQe hoofdeo bebbeo zich aaagameld c ËQ bet tweede Moeroe GUieog ea omstreken getocbtigd Ttji militaireu beoedeo den raag ran officier Kewoad Troepen baden terag naar Kota Radja bebaUe die iubirak teSaniabaoï blijfen tot d t bet bestuur der MnekimB Baid zal ge Het iorekeDeii van deierteors is te Amsterdam aaa de orde van den dag Woftosdag werdeo weder gesuapl een militair dia sedert 4 weken bet 3e regiment buzareo te Haarlem varliet ea eeo niilicieD ledert 27 Juli ji bj bet 7e regiment infanterie vernii t Nog werd in bewaring genomen een marinier ter 2ftke vaa diefstal van eena portemonnaie met geld en een gouden ketting Men meldt uit Maastriebt van Woecsdag Da opstootjes in de Boxchstraat waar de fabriek der firma liagout it gelegeu hebban 7 icb beden herhaald De mentgte waaronder vele nieuwsgierigen werd door de poHiie en marecbaufisee uit elkander gedreren zonder dat daarby geweld behoefde gebruikt te wordeo Die opstootjes bebbeo plaats by het beginnen 4U bet uitgaan der fabriek ats wanneer de zerefl werkende glasaiypere door de politie begeleid worden geaard en uitftejoawd Voor bet eerst wareo heden marecbaassee te paard ter plaatse Te Haarlem zyn ralsche guldens ontdekt z6o bedriflgftiyk nagebootst dat ze slechts bij aandachtige beschouwing van eobte te onderBcbeiden zyn Da Talscbo stukken dragen bet jaarttil 1892 Zy luiasen bet randschrift Tydens een hevig onweder dat Woanadagmorgan omstreeks d uur boren Roermond woedde sloeg de bliksem op den uoordwestelyken toren der Munsterkerk De op dien toren zich be fiodende bliksefoafleider geleidde hrt hemelvuur af doch dit giug met zulk een Eobrikwekkeud geluid gepaard dat onder de in de kork rerzamelde menigte eene paniek ontstond De koorknapen liepen weg ran het altaar waar juist eene mis werd opgedragen en bet volk stroomde als bezetentn uil de kerk stoelen omrerwerpende en zich om niets bekom meren de Men verdrong elkander aan den oitgang en spoedig geraakten eenigeu onder den roet Daar er echter niet reel meuecben in de kerk waren liep alles goed iif en kwam men met den sebri en een doornat pak rry Want buiten gekomen stond men natuarlyk in den rollen regau die by stroomen neerviel Aan de kerk ia niets beschadigd dank 7 ijden bliksemafleider is een ernstige ramp voorkorna Indies echter t geral zich op eenZondag bad voorgedaan als wanneer de kerkrol monscheu is dan ware de ramp niet teoverzien geweest went de Ini gedroegen zichals waanzinnigen Ij Kc De minister van buïtenlandaohe zaken heeft gisterenroormiddag met den heer Westenberg gezant au H M in Italië tene tingdurige conferentie gehouden over de zaak van de Dvielwyk Ben inwoner rat Weimar beeft den Pruisiioheu staat een proceR aangedaan wegens een geaobil over een bedrag van vyf pfennigen zegge byaa drie cent Da man had voor een spaornegkasrtje van Apolda naar Weimar veertien pfennigeu moeten betalen terwyl krachtens de bepalingen gemaakt voor de berekening van den prys per afstand bit kaartje maar 35 pf moest kosten De man beeft zioh niet in het Toorgeratlene willen schikken maar bestoten de zaak aan het oordeel van den rechter te onderwerpen 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 8 8 40 8 47 8 4 8 1 9 1C 7 8 7 86 7 8 7 S9 7 46 7 6 10 18 8 6 88 üouda Moordnoht 18 88 8 1 10l8 I 11 38 9 81 10 7 47 8 88 67 08 S 16 84 e 80 NieuwerVsrk OapflUfl Hottsnlftm Rotterdam üapalle Nieuwerkerlr Moordraoht ÖOttds 8 18 8 l i 9 0 10 11 7 4 eOCDA DEN HAIO 8 18 8 8 Gouda 7 80 8 8 9 37 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 3 47 4 4B B 1 B 64 7 14 7 49 v M 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 Z 8W 7 68 8 11 11 18 49 6 08 Voorb 8 07 9 08 11 86 1 08 80 Hag 8 18 8 18 10 7 10 48 11 30 11 46 18 48 1 08 1 67 4 17 6 86 6 8 8 88 7 44 8 81 4 86 6 7 ttoada 86 Uudaw 6 60 WoardtD 6 9 8 18 Dtraeht 6 18 8 88 17 8 O I D A II TEICHT 7 8 08 8 18 10 19 10 67 18 8 80 8 17 11 14 8 87 11 98 8 46 1 84 8 41 9 4 10 61 11 46 1 87 3 08 8 0 Gouda 87 lautanlui O U 8 14 8 o IJ U A A M 1 T F II D A U 8 11 8 8 10 7 18 10 4 11 80 7 1 10 17 8 17 la ii 1 1 1 iO LU UJ zerne der artillerie ebiatiebod zyn eenige ruiten stuk gealag u ï telatoonverbinding met Elburg was tydelgk gestoord daar de draden waren getroffen en in bet telefoonkantoor der l rplaats eenige rerbindiagen waren rerbroken ea verscheidene loesiellea beschadigd Een ploag welke reeds vroeg was nitgerakt om doelen te plaatsen berond ticb ruint 1000 M in de heide Een bliksematraal alo den sergeaot en acht kanonniers allen tegen den grond Toen sg weer tot bezinning kwa men bleek dat aen man een kleina brandwond op de bor t had bekomen by gevoelde zich overigens heel wel Een ander was erg door schrik bevangeL waardoor zgne baeneu den dienst weigerden door zgne kameraden ondersteund kon bg naar de legerplaats terugkeeren Te Zwolle sloeg de bliksem in den Roodan Molen Een der knechts verloor bet bewustzyn en de kap vaa den molen geraakte in brand men was bet runr echter spoedig meester Ook bji een diietat andere molens varloran drie kneehts een oogenblik het bewnatiiJD Onder Assen ia de oude zaagmolen ran de Vaart door den bliksem getroffen en te Ruinerwold trof de bliksem een molen waarin ook een begin ran b aud ontstond In eene weide onder Westerrelde zga rier jonge paarden doodgeslagen tiisterennacbt is er in de bniihoudkamer van den hotelhouder den heer W J Ponsen te Dordrecht een zeer brutale diefstal mat braak gepleegd Toen de ecbtgenoote van den beer P gisteren ochtend y uur in de bnishoudkamer kwam zag zg tot baar niet goringan schrik de zilverkast opengebroken Tal van kristallea voorwerpen die er in geborgen waren geweeai stonden op de tafel ran hno zilveren mon teering ontdaan terwijl verschillend glaswerk gebroken was Natuurlgk werd oumiddellgk de politie ran de laak onderricht en nit bet oodarcoek dat deze instelde bleek dat de dief of dieren door een raam aan de achterzgde der woning waren binnengekomen nadat zy blykbaar eerst ondtrzoobt badden welk der ramen bet gemakkelykst te openen was btykande nit de onatandigheid dat van een ruit uitkomende in da keuken de stopverf was losgemaakt en het raam waardoor zg binnenkwamen bet eenige waa dat van een niet goed werkende knip was voorzien zoodat het met de hand kon worden geopend De zilverkast waa opengebroken met een smal beiteltje zonder dat de kast daardoor is beschadigd Het slot dier kast zal dan ook wel nidt veel weerstand geboden hebben Een kaars van de piano w aa door den dief of dieren in een glas op den grond getet eu saugestoken het liobt was schier een tafelkleed geplaatst zoodat van bniten niet kon bemerkt wordsn dat er onraad was wat trouwens toch moeilyk kon waargaoomen worden doordien de jaloazien geratlen waren Dat de inbrekers zich lang in de boishoudkaiüer moeten hebben opgehouden is wellicht af te leiden uit de omstandigheid dat de gebruikte kaan een ryf kwartier heeft gebrand In den leop ran den nlorgau ward een groot gedeelte rao het zilver door een besteller teruggeroudan in bet plantsoen Het was g borgen in een oud mandje dat de dief blykbaar geronden bad op den voilnisbak achter bet buis van den beer Ponsen Het is rermoedelgk achtergelaten omdat de dief al het gestolene niet durfde te rervoeren Hg beeft heel wat achtergelaten zelfs een uitgedraaid zilver montuur zoodat c niet onwaarschgnlgk is dat de dader of daders op een gegeven oogenblik verontrust zyn geworden Verdwenen zyn iutusschen ook tal ran voorwerpen een taartenicbepper zilveren lepeltjes een zilveren tafelsobel een prac itig gédrereo zilveren bowl enz Er zgn tot dusrer niet de minste MDWgzingen die knuDen leiden tot de ontdekkingrau den dader D C 8 7 10 4 10 11 10 18 10 87 8 4 S 8 47 8 4 10 01 U C7 1 18 10 4 7 48 18 7 46 8 46 IA tM 11 11 1 M AllertoBlerliiigtt ia hat nnohgDMl d t loo rale menacboD de gewooate achynen te habbeD om pakken effecten loaweg in apoor rgtnigen o trama in t net nust zioh neer te leggan en die dan te rargeten Nn ia dit eeroTerkomen ua eene jonge d nie die met de tram na i QraTelud gekomen dicht bg Bilfaranm bemerkte dat ig in de wachtkamer te aGra Telnnd inlk een pakje bad laten liggen Ternggekeerd om het te halen Tond ig bat niet meer Bet Weekblad roor de Adminiatratie der belaatingeD meldt bet rolgende Uit Limburg Een kohier der bedryfsbelaating werd deser dagen ter afkondiging toegeionden aan den betrokken burgemeeater Toen de onttanger 8 dagen later het kohier aog niet had ontrangen rroeg deïe om welke reden dat tuk loo lang oitblael waarop het kohier rolgde met de mededealing dat ZEd Acbtb het kohier sicchti 8 dagen onder ign bernating had gehad en het dien tgd ter inlage op de aecretario had gelegd Eeo U jarige jongen dia aedert t laatit in Jani agne woonplaats Saaaeuheim beimelgk haiT rerlaten werd Dinidag door d politie te Laiderdop aangetrofian Het kind bad gedurende de laatite twee maanden in de omatreken rondgesworren en werd door de zorgen Tan de politie buiswaart geleid De tiiar en agne gemalin zallen te Weenen met grooten praal ontvangen worden Het atatioo wordt prachtig Tenierd Een baitengewoOD groote troepenmacht zal geachaard BtaaD lang den gabeelen weg naar t keiierlgk paleia Te Parija lal de taaar alleen komen de taaritaa niet Enkele Franache bladen zien ook hierin al een onderacheiding de bezoeken aan de TeraoHilIende horen hebben meer bet karakter Tan een familie visite redaneeren zg maar te Parga ia het een politiek bezoek de taaar komt daar niet als neef of zwager maar ala Triend en bondgenoot l dat is deftiger I Te Weenen zal de taaar ook ontmoelen den pretenden naar den Franaohen trooo den hertog Tan Orleans die aan t üostenrykscbe hof verkeert in de hoedanigheid ran aanstaand familielid door zgn hnwelyk met een Oostenrgksche prinaea De ezeuraietrein die gistereuochteud van Dtrecht sertrok Tan de Maataobappg tot expl Tan staa aspoorwegen in verbinding met dien van Rotterdam Gooda Amsterdam en Den Haag aar Arnhem Zulpben en Ngmegeu vervoerde rnim 1000 reizigers De verpachting van de tweede bnede grasgewas te Haaatrecbt van den Polder Hoog en Laag Bilwgk in 2 perceelen heeft opgehraebt de som Tan 13 De verpachting van de tweedi anede grasgewaa van den Polder Beneden Haaatrecbt in 9 perceelen heeft opgebracht de aom van f 88 Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen Gehouden ten overstaan tan Mr I Molenaar 19 26 Augustus 1896 Boowmaaswoning cum annex Oode Baars Pere 1 k A G Piokse te Gouda f 2200 2 P Herfst Jz te Leiden 15 3 A C Pinkaa te Gouda 10500 s 4 J M MonsJr Waddiniv 4250 5 J Voorend te 5200 Zamen f22165 Woon en Winkelhnia met Schoenmakerg Perc 1 au 2 gacomb k A van Eeuwen te Waddiniveen f 2775 BulteilaDdscli Overzlcbt Da RuHiache keizer ii mat zgn gemalin te Weenen aaqgakoman De tocht door de stad waa een ware triomftoebt Aan den Hufbarg aangekomen werden da kaiaerlgke pareo door de caremoniemeeeteri in da aalon geleid waar de Toontalling plaata had De Caaar heahderoornaamate OoitanrgkKhHongaanofae ministen in aadiëntie ontrangen Het galadioer van 70 eoarerls in dan Bofbnrg werd door de beide keizerinnen an de beide keizers bygewoond Kaiier Fraai Josef dankte in een tooit den eaaar an da ezarina voor hnn bazoek waarin hg ean nienw bewgi zag ran de rriendicbap die hen veraenigt Da euir dankte roor de charmante oat nogat en stelde eeo dronk in op de geiondbaid ran dan keiser en de kaiaerin van Ooatenrgk Da Pargfanun yo ta miiUaa ran hnn opgatoganbaid over da komal ras dan TiMr bitter elenrgeateld door de tijding dat da Taaritza niet mede komt Een hoogst ernstige gebeurtenis waarvan de garolgen niat te orerzien zgn It klaagt de Autoritéc Alleen de Farii weet xich en anderen te troosten en de berolking op te beuren bg deze ramp iVtTelbeBchonwd legt bg is het nog mooier dat de Tsaar alleen komt want naar andere landen waar hg enkel neefjet en nichtjes gaat be zoeken brengt hg zgn gade mee maar bg ons komt bg alléén aU hoofd eenerberriende natie als bondgenoot € De Armeniërs hebben weer eens de aandacht willen trekken tbahs door een aanval op de Ottomaanscba Bank die gelegen is in een der drukste deelen van fConstantinopel Ofschoon de ambtenaren werden oierrompeld door den aanval die geicbiedda op klaarlichten d hebben sg toch bun beat gedaan om zoo hardnekkig mogelgk de kantoren te verdedigen Na een heftigan tegenstand werden zg evenwel neergeschoten en de samenzoeerders namen nu bezit van bet gebouw Zoodra datgeecbied waa begonnen zg de deuren en renetere te birricadeereo rarklarende dat zg liever het gaaicbe gebouw in de lacht zouden laten springen dan zich over te geven Zoodra de overheid bericht kreeg van desen brutalen sanolag werden de troepen uitgezonden die de Bank omringden De Armeniërs bi oonen onmiddellgk op de troepen te vuren de houding der soldtten was echter boren allen lof rerberen Het gevaar scbgnt thans weer geweken althans bet laatste bericht luidt De Ottomaaniche Bank ïs in den afgoloopen naeht ontruimd De Armeniërs ten getale van 25 zgn gebracht aan boord van het jacht vQalnare toebehooiende aan den gouverneur der Bank pir IJldgar Vincent dat in de baai van Moda ligt De gevangenen zullen buiten het Ottomaaniche rgk worden gezet In de stad was het kalmer Het verzoeningsvoorstel der mogeadbaden in de Kretenspr qaaestie is tbans door alle gezanten namens hunne regeeringen goedgekeurd Men vfirwacbt dat de sultan het Zaterdag zal bekrachtigen De Daily Chroniale rerneemt dat de overeenkomst bevat de erkenning der aouvereiniteit ran den sultan de autonomie ran Kreta tegen betaling eenar jaarlijkecbe schatting van tienduizend Turksche Ponden aanstelling ran een Chri ten Gouverneur die voor den tgd ran vgf jaren door de Porte ffordt benoemd en niet kan worden afgezet dan met goedkeuring der mogendheden De consuls te Kanea zullen met de zorg voor de controle der overeenkomst worden belast De Tnrksabe besetting zal worden verminderd de gendarmerie wordt georganiseerd de vertegenwoordiging op Kreta bigft bestaan Ht t blad verneemt tevens dat de Kretensers bereid zgn dit plan goed te keuren onder de voorwaarde dat do mogendheden waarborgen geven dat het garnizoen tot op 2000 nran zal worden verminderd en dst de Turksche troepen onmiddellgk het eiland zatlen verlaten E n officieel telegram nit Zanzibar meldt dat Hamoud een neef van wgten dan sultan door de Ëngelsohen tot saltan ia nitgeroepen Sen telegram nit Pretoria meldde dat de reepest on rer de geheele republiek woedt Met de laatste mail kwam nog het bericht wat president Krugar in de twee roiksraden van de maatregelen der regeering tegen de ziekte mededeelde Van Licbtenbnrg en Marico naar Waterberg zoo eene reraperring van doorndraad rgf hoog aangelegd worden Toen op het eind ran Jnli waren reeds 2000 blanken tegen 1 6 per dag en 3000 Kaffers tegen f 24 in de maand aangestsld om te beletten dst besmet vee de ziekte overbracht De draadversperritot was vooral tegen het wild bedoeld want alt stroomde het land binnen en roerde de kiemen der ziekte met zich mee Sommige leden van den Raad wenscbten de Kaffers te beletten bon woonplaats te verlaten omdat ook zj de besmetting meeroerdeu De president wilde daarran echter niet weten de Kafiers eouden rerbongeren zeide bg als men hun belette elders werk te zoeken Op rerzoek der Kaapsche regeering zoo ook eene rierTondige draadrersperring aangelegd worden van de Vaalrivier langs de grens tot Zoutpansberg In rerscbilleade districten heerschtte reeds groot gebrek en de regeering had er voor duizenden ponden levensmiddelen heengezonden De Chartered Company maakt hekend dat de Becbaanalaodspoorwegmaatschappg waarin de Chartered roor een aanzienlgk bedrij geinfceresseerd is na dezer dagen een contract beeft gaaloten roor de rerlanging ran de Igo van Mafeking tot Bolnwayo De gzeren w g zal tegen hét eind ran April gereed zgn tot Palapga tegen September tot de Tati Goldfieldsondernamiag en tegen bet einde raa 1897 tot Bnlawsyo Wat betreft de spoorwegge meenschap ran Salisburj met de ooitknat is een contract gestoten roor den aanleg ran de sectie ran Shimoia het t enwoordige eiodpant naar de Portngeesche grens Men rerwaobt dat dit deel Tan da Ign in bet begin ran 1897 geopend zal knnnen worden roor het rerkeer Ook voor de sectie ran de Portogeesche grens naar Umtali il reads ain contract gesloten De nieuw benoemde Britsoha resident te Pretoria de heer William Conyngham Greene ia in ons tand geen onbekeude Hg is attaché aan de Engelache legiktie in Den Haag geweest Indien lig hier nog niet genoeg Hollandicb beeft geleerd om de taal dar Botren tr verstaan zal bg zich daarin wel spoedig bekwa men want de beer Greene staat ats een taal kenner bekead Met zgne kennia ran bet Perzisch diende hg inden laatiten tgd net ËngeUohe ministerie ran buiten land ach e zaken Ook wordt bg geprezen om z in beleid in bet bgleggen van geschillen De heer Greene is een neet ran den aartfbiaschop an Dublin lord Planket an van lord Ilathmore voorheen bet lid rnn het Lagerhuis David Planket Hg is sinds 1884 getrouwd met Lady Lily Stoplord dochter van deu tegenwoordigeu ËarlofCourtown Den 7n Novemt er vertrekken de neer Conyngham Greene en Lady Lity met hunne kioderen naar Zuid Afrika BurgsrlUke Stand Moordrecht GKBOIIËN Pietje oudera K van dan Heuvel en A Viaser Leendert ooders A de Wit eu I ran der Wegde GEHUWD J Verburg en A vnn der Weijdp GEKLEÜKDE met aoVo korting A van OS Az Kle wei K 73 73a lOUl A Hours van AnislonlaiDe 20 AUGUSTUS I Viiikr lolkr NBUIK1 AND Corl Noil W 8 l I 91 Ulo dilo dito 3 I 101 V lOO ii lilo dito dilo 1 100 lOU i HüNOia Olil üomll 1881 88 4 iTiUE lusohrijiiiig 181 2 81 5 83 OosTlNU Obl in pa iii 1608 i 86 dito in ïilier 1S8S 6 85 PüRTUOAU 0 jli mot coupon y 1 lilo tiokot 3 i 2S i S Vii KiiiUNii Ubl Biuuonl l8ül 4 63 j clilodeoon 18S0 4 U8 ihtobij Kothl 188 4 i tl8Vl ililo bii llopl 1889 90 4 98 ilito in goud loöu 1883 i j lilo ailo ailo 1884 i 104 SpiNJli l orpel lohulO 1881 t i OO t ToEKIIJ Oepr CoDV Won 1890 4 i 86 ttet loouing Beno l 1 8 4 iec loenioK Bene I 19 Zuiu Arn Hik v obl 189 J 5 20 Mllioo Obl Buil 8cb 1890 6 93 VlNMUBl Obl 4 inb jp 1881 41 Obligation 18 5 3 100 i BoTTBHiAii Sled l Hin 1894 1 97 ftD N fr Hnr delsï aand 44 Arondsb Ïab My Oertitieateii 503 Dmi Maatscbappu dito 512 1 Arnh itypotliotkb pandbr 4 lOl Oult Mij der VorBtonl aanil 50 5 1 b Or llypolhookb paudlir 3 100 N dorlaiidBcho liaiik aaiul 200 Ned Handolmaa h dilo 138 1 N W k l ac Hyp li paudbr 6 44 1 44 lt itl Hypolheokb paudbr 3 99 Utr Hypolheokli dilo 3 100 OOBTBNE OoBl HoDg bsuk aaud i L35 ttüSL Hypotliookbauk paildb 4 99 Amerika E juil liypoUi pandb 5 27V 109 9 201 226 102 5 62 15 3 aüiL Gr HuBB 8pv MTj obl 4 98 Batilschu dilo aand i 59 FtBtowa dilo aand 6 I 77 wang DoDlbr dito aand 5 lOl KutBk Oh Amw Sp kap obl 4 101 dito dito olilig 4 101 AuiElXA Gonl i ac Sp Mij old 6 98 Ohio Il North W pr O v aand 144 dito dilo Win 81 Peter obl 7 i 138 Donvor k Rio ïr Spm ort v a l lUiDoiB jeolral obl iii goud 4 LouisT k NaBhvilloCurt v aaud Meiioo N 8pw Mij lehj p o 8 Uiaa Kanaaa v 4 pet pref aand N York OiiUrio k WoBl aaud dito PonuB Ohio oblig 8 Orogon Calif Ie hvp in goud 5 31 Paul Hinu Ii Mault obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig dilo dito Lino Oil Ie hyp O 6 Canada Can Soulh Cert v aand ÏEN C Ballw kNaï leli d o O AmBlerd OmuibuB Mij aand Botterd Tramweg MaalB aand Nlü Blad AmBleritam aaud 3 Stad Rotterdam aaud S Beloie Stad Anlvarpenl887 2 8uul BruBBel 1886 2 108 Hojia TheiBB Regullr GeBollach 4 lU u Omiene ataataleemag 1860 5 121 K K Ooit B Cr 1880 S 168 Spanje Blad Madrid 8 1868 34Vi Keu V r Ba Hyp Spobl eert j 112 Maxw L O Pr Lion eort 8 EO Holl U Spoor Mij aand Mij lol Eipl ï ai Spw aand Ned Ind Spoorwagm aand Med Zuid Afpik Spm aaud O 226 1286 dito lilo dilo 1891 dilo 5 lrAll 8poorwl 1887 89 A Kobl 3 lO i 10 98 88 38 100 lO l 10 11 12 98 71 106 I iï 42 U J98 208 107 i 106 10S Zuid llal Spwm A li obl 3 Polen Waracbau Woonen aaud t ADVERTENTIEN Oudertroawd J L VOS EN M A DE aUIJTËR Gouda 27 Augustus 1896 i m seiïctüsj OK FlRmKLI G in lie liKOOTE or II JANSKERK OP UAANDAQ 31 AUGUSTUS 1896 dea arouda 7 anr ter gRlefjenheid van ilen Verjaartlag vas Hare Majesleii tie Koningin door den Ueor J H B SPAANDKRMAN met weliffilleude aedewerking Tan Mej ANNA C SCHUIlj Concertzaugore Alt Uorüiïcht den lieer A 11 UEUSEKAMP Viool en Viola den Heeir Jon Q AUENTZ on meer anderen Trompetten Hoorn Banuinen en Ptnlieu HT De PUÜtiBAMMA s tevena bewiJESu an toegang gn van ƒ heden TerVrHgbaar ii 0 10 by de Boekbandelaars J tak BENTUM ZOON en by den Koster Koninklijke ilaebliialc Fabriek BE mmM rAN II van Schaik Co gevestigd te üGravenhage Hepplettlraal 9 en 0o naby de Regenteaselaau Hofleveranciers riN Z U den Koning van België INDIEN GIJ HOEST I g eln iiikf ile Allerwej c bekroondü WerflilberofnideSuperloi DEÏÏIVEN Borst Blonig Extract MELIANTÜE B LACONS an 40 Cts 70 Cts en ïorkrügbaar hy F H A WOLKli Drogist Markt Gouda E H V N MILD Veerstal B 12C te Gouda A UÜUMAN Moordrecht J O KATELAND Boa rop B WIJK Oudtumi T VRUB FAARDENMARKT Zaterdag 17 October IeOTEIïT roor borengenoemda TREKKINO zyn verkrygbaar by A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 H IoUb voor f 10 Bg plaatsing der loten la en 2e Pryi COMPLEETE BESPANNING benetens min teni 20 PAARDEN