Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1896

35ste Jaargang Maandag 31 Augustus 1806 No 705t SCHOOIlHOVEnr eOÜMlUE U IMIVT iV etfti78 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitsondering vaö Zon en Feestdagen De pr jg per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afionderlyke Nommers VU F GENTEN Iledeu slaagde voor hel eerste gedeelte van bet noUriael examen do heer P J BieaenaM Js alhier Aan Zeniiwli Beproefd en aanbevolen door de heeren l rof Dr Meriniére P rij Prengruber Dujardln Bau metz l arijs BoUChOt l arijs tieli Katb Dr Schering l lma Oei itath Dr Cyurkoweoh ky Weenen Opporslafarts Dr Jeehl Woeuon Opperstafarls Dr Sohiesl lilssi Cbef arts Dr DarsOS l ai ijs tier Aken Diatriclsnrts Dr GrOBSmaun ohlingeu nit DistrictsarlsDr Busbaoh üirk Kranknrts Dr Steingreber Cbarenton Conaul Dr v Asohenbach Corfu Dr med Corrazza Venetië Angeville l arijs Lavabre rarys Wille Taufkirchen v CabïliOt Arenchon tf Portget Lonzao GUillOaeaU Bor n LabatUt BordeauK Bougavel I l or ricre li Blrsohfeld Weenen Lieberi Innsbmek Hammer Piaueu Weiner Woenen t AUSt llrocton Matusohlechner Brixn VAE TEIITOMSTELLINS è m Tot halt Sept a s alle werkdagen geopend van s voormidd g 10 tot s namiddag i mir HET COMITÉ ASSTOANTIE Aan Vertegenwoordigers van BrandLevens en Veeversekeringa Maatschappijen in atfe plaaUteu van Nederland wordt een bg banne betrekking gemak ketgk waar te uemea AGICyTSVJlAl op hoogtt voordeeltje conditii n aangeboden Kro kanb onder Aaaura7itiet a h Aig Adv Bur A DE LA MAU Az AmsterdL FEANSCH STOOMVEEVEEIJ Olienisclte WassctieriJ H i i eï iii imi k Qebrevetckerd Hoofddepöt A 19 Kruiifkade Itotterdmn door Z M den Koning der Belgen voor GOUDA de Heer an os z I Specialiteit voor het stoomen en verren van i le Hearen en Dameegarderoben alsook alle indergoederen I Speciale inrichting voor het stoom u van plaohe mantela reeren bout enz I Gordyuen tafilkleeden enz worden uaar du Diieuwste en laatste methode geverfd i Atle goederec hetzy gestoomd of geverfd rden onschadelijk voor de gezondheid en Igens staal be verkt I Wegons nitbieidiug der fabrieken i m de prgzeu 25 ge aald Te stoomen ooderen als nieuw af leverbaar in 3 dagen t rerven goederen in eene week Het Wissel en Kireetenkantoor BAREÏÏDS Z 187 WAUMOESSTRAAT bü den DAM telepUooii ö7 koopt en verkoopt Effecteji Coupons enz Slu t BKLEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest vooritceHgHte conditlën W F Uitgiive van het Maandblad l ORÏUNAt f per jaar franco per post proefnoraniers kosteloos I Cieen GrijsHaarmeerü weg Eischt op den hals van en flacoQ UK NIEUWE LONDON doet da gryze haren b nnen enkele dagen verdwiinen maakt het haar glanzend en zacht belet het ulivalleu en neemt de peltetjea van het hooid London üirosl b Goj nac fin Bois f X 40 d Llt r S OOONAO VIN BOia vu de octi t4 Anonyme woMt fc i rard In TBraotata bamuidff fleaBohen vtm 6 Lttor inhoud voonlss van hot fttleot van Dr P l VAN HAMHL R008 Pi O0m acll f l 80 üiUlaltend vwluljgbku bi P H J V WANKUM J MKLKEHT Oosthavea firma Wed P fi Ui Gouda Verkrygbaar ïnj flacons van J 50 d ƒ 0 85 ƒ A C ATSta ht de Papiermolen te Gouda BIJITENaEWONE FINALE UITVERKOOP VAN hi e g g l fcii oil onder t Fuiirieksprijzeii Ilezi l itvuLiiiip fluiirt Mils korten lijd Xle de Prljmen In lie ÉSTJIjMaE Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s i lfbfaY iUi g Holtandsche uitgave met 27 afb Prtis 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyke duizend van een zekeren dood ïe verkregen by hetVerlagH Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het be hag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TANDARTS E CASSÜTO te JOUDA Is weder Ie COXSULTKERKN üagelijk uitgezonderd ZONDAGS PUIKE OUDE f 2f SCHIEDAMMEB GEÏÏEVEE Merk NIGHTOAP Vorkrijgbanr bij Jz N B Als bewijs van eobthüid is CHcbet en kurk steeds voorKion van d n niinin der Firma P HOPPE M PEETERS Assurantie Maateehappij tegen BrStUdschade van 1845 DE NEDERLANDEN ntplieii Aiiistcrditiii Sophinplom Uatterdam indlilauk 6 1 i Ul aVI llllUKe Nobolslraal 311 HlUlla l nusonkftile Alkniuai litingeslrust roiiilkupltaul 2 ooo ooo Krserves 1 200 000 lletaalilr Brandsehadeii u soo ooo n Hutic UppiJ TUttkirl Ikan nk liiii 1 NBR AK KIti i lrii ill llranilkast roowrl als iiiboeikU n iiilu ltucdereii ciiz Wie zeker yn wii de Echte Eikel Cacao te ontrangen tesamfngostold en na vele proefnemingen in Am handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd op de beste machines in het wereldbe roemde étabblissoment van Gebrj Stollwerck te Keulen elache J p n2icfe ieIH Eikel eacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een il 2 theelepela van t pooder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank by gevid van diarrheo slechts met water to gebruiken Yerkrügbaar by de voonuimat H J Apothekers en A Ko A Ko prmftnsje f 1 80 c 0 90 e 0 36 Oeneraalvertsgenwoordiger voor Nederland Jullut Mattenkladt Amaterdam Kalveistiaat 103 AMERSFOORT AMBRSPOOHTSCHE MACHINALE Sloom Brood en iteschuiltabriek Sloom Automat luehe Woliien Meelfubrlek Pijn s ebuild Fraiisoh Waterbrood Praosohe Stokken onlt v spiTijiiiI gusplukto Ijisto suori n Ltrwo gof tbnceuni ia liiurdoor overliet illjk vuii stiiuik 1 lil rerkriigbaar in stuics van 6 et 8 cl 12 ot Gewoon Paasohkrentenbrood urdt van do puiksto soorten tanvu ouvit rBC nj ilfl volle boste molk prima krciitoii rimii rivyiton en anditre priiua iuidvruelitoii 1 Uemankt 13 biordour buiteii fowooii licerlyk en lijn von Hiuiink blijft wuken tanu vorseii en is verkrijgbaar in buBvorm en Engelsohen vorm in stulig van 10 et 15 et 20 et 30 et 40 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem ordt van de fijnste ea 1 I smakelijkste soorten larwe vervaardigd is bierduor bijtoader beerlijk vau smaak Koer gpiood verkrijgbaar in panvorm V Kg S i et 1 Kg 11 et IV Kg leV ot 2 Kg 22 et deze gewiobten behalve van kantbrood voorden gegarandeerd DuitSOhe broodjes van 2V et wordoa van do baste soorten tarwe on I 7uivsro beste volle melk gefabriceerd on smaken hierdoor o vetheerlyk Prima Tarwebloem wordt van de Itjnslo soorten tarne gemalen eu bijzonder I aanbevolen voor hot maken van pannekoeken tulband pap enz en is Verkr gbaar in IVi Kg pakjes van 7 et Onze dépöthouderg mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zvjn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépdt I liouders welke te herkennen zijn aan de oépötborden en de waI gens besohilderd met de fabriekstitels en W H JÏIEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots In huur gevraagd en ivordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matle vast loon plus flinke proirisie en franeo vraenten der volle on It h c ki ten merk HOLLAND gedeponeei d Soliede verpakking in blikken bussen Aanbevolen door de meeste H li Doctoren ingevoerd in het Klntlérxlekenhiiia te a Oravenlmge en in het groot Ziekenhui te Haarlem 0r Attesten ter Inxage VEUKRUGBAAB IN DE ütreelitsehc Apotheek Kruisstraat 47 Rotterdam iJ letoriawaÉer ui f de Victoria Sron fe VberJahnstd l t y£ms Tafeldrank Vanh£ nioklykeffuis c erjfeder anden eManisiAofipffTöt Sxfi ifaiu c LaoriaySrorv lei s en Zeniivvzwakkeii llians ia do 36c oplage verschenen van bat boek DO JSd uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doel van dit werkje is kennis te verspreiden uiutrent len aard der zonuwzivakte bare oorzakeu en gevolgen onderriolit te gevon en genezing te vinden Uet handelt over het bekend worden van de l hyaiologische ontdekking lioe op do eenvoudigst denkbare wyze op ons zenuwgeslel kan gewerkt worden en wel met eon snoces datïoo wol een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundigó pers aniileiding lot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aaD ziekeiïjken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld Uidt welke zich kenmerkt door babitueele hoofdpijn mi graiae congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llehamelijke onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen zyn eu aan de govolge daar van lyden toomede aan verlammingen SpraftK verlies of mosielUk spreken Styf held in de gewriohten en voortdurende p n in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkureu inwrijvingen eiectriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eiudo yk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te W rden en daartoe redou hebben wegens ve schynseien van voortdurend angstgevoel boneveldhoid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui eligbeid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorfaoofd Oorsuiseu kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tut de liovongenoemde catbegorien van zonuwlljdersbehooren zoomedenan bleek Zuohtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezondeu zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die do roaoiie der geestèlgke bezigheid Toorkomen willen dringend aangeraden zich in het bent van bovengenoemd boekje te st llen datfranco au kosteloos te vorkrljgeu is te i Amsterdam M CLIÏBAN Co Ueihgeweg 42 Rotterdam l K van santen KOI FF Kort Hoofdsteeg 1 UtreOhtLOUHY U porton Oudegmcht b d Oaardbrug l 22 w ÊÊÊumamÊmmmimÊmtmÊ mÊmÊikmmÊimmÊmÊÊm Druk Gouda I A iJRinKMaN Zoon BINNENLAND Q0T3DA 29 AugnttDi 1896 VEEGADEEINGtandïn pMEKNTERAAD p Dinsdag den 1 SepUmber 1896 dei na midditgi tea li are Atn da orde D benumiDg Tin wnen Wethouder ter Toonieoiog in de periodieke aftrediog vao deu beer J M Noothoreo vu Goor Da iMDoamiBg tku vier leden io de commiuie voor de StrafvarordeDiagen De aaDwgtiag van vee peraonan roor la dr an ter TervnlIiDg van de vacatares io het college van Mitara tengevolga van de periodieke aftroding Tan de heeren 6 van Yaen B H ran da Warto en A W Roaa Da Toontalleo betrafiaode de ba tratiag van de Haarenkade Da begroeting dar gambiidiaerde ioitelliogen van weldadigheid Da rekening dar baten an laiten van bet Toormalig Arrobaataur van Steio Hat voorstel tot wyiigiog der Gameentebegrootiog TOor 189C in erband met eene rarho iog van de loonen der werklieden by da Fabiitfage Hat Tooratel batrefieade den aankoop van aionwa meDbalen voor de BargemaeatQrakaaier ten Stadbnice Het voorstel betreffende da verbetering van de Boemgaardalraat Het voorstel tot oniDbaarverklariog vaneeoiga posten der plaatseiyke directe belastingoaar bst inkomen dienst 1895 Het voorstel tot bet verleenen van afacbry iog aan aangaslagenen in die belasting dienst 1896 Het Toorttal om dan heer A Ketellapper voor den tyd van een jaar te betasten met bet ondarwüs io da Hebreanwacbe taal aan het Gymnasium Blykens achterstaande ndvartententie zal op Dinftdag 1 September da inschryving plaats babbau van leerlingen voor de arondachool voor ambaohtiliaden op dezen dag worden allaan iugeschraven de leerlingen dar voormalige avondschool Voor nieuwe leerlingen is de inaehrijving op Woensdag 2 September beide avonden van 7 tot 9 oor Voor da arr reohlbank ta Rotterdam zal op Zaterdag 19 September behandeld worden de laak van D verdacht van brandsliohtiDf Voraebaidena gataigen cyo gedagvaard FEVILLE T OJ Hat landen zou gemakkaiyk vallen en reeda wsntobtan wij Genevieve en ik er ons lelvea geluk madt dat w ban uq zulk een prroot gevaar ontrukt hodd a toen die waanzinnige Mr da Bérina op de baak dar boot ging staan an nogmaalt dese bewaar era der pabliske orde uittartta Op deie wijca varried deze ongelukkige cos allen Da ruitert wierpen hem ternauweraood een blik van veraohtiug toe maar de nationals ganlaa woedend geworden schoven hunne wapenen tagelijkerlgd op ons af Een diar kogels welke slechts op goed geluk afgesohotae warden trof Oenerière in de borst Zij viel in m neatnieii op bet oogenblilc waarop wij den oever bereiktaii Varsdirikt liepao da manDon die door haar gered waren onu vUkte ia allerijl over on rerdwenen iu de oahggende bosobjaa Allean Mr de Bérios bleef by ons Hij wilde m helpen om Genevieve weg te dragen ïjaat dit nur aan my over zeide ik tot ken utn hab berouw want g syt da oorzaak van baren dood In da nab heid bevond zioh ean kleioa baurel waarop ik my kon naarMttan lij had er zioh uo dikwyls op naergasat Ik tog toen het bloed uit hare edele borat vloaian eu dat schoons gelaat hetwelk nog pu 100 beiiald geweest was lich mat asae Het programma dar orgalbespeliog in de Groota of St Janskerk op Maandag 31 Aag des avonds 7 uar ter gelegenheid van den verjaardag van B M de Koningin door dan heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mej Anna C Sohnil oon certuDgeres alt Dordrecht den heer A Hf Beoiekamp viool en viola dou boet Joh G Areutz an maer anderen trompetten hoorn baKoioen en pauken luidt aldua 1 Koninginnelied W F G Niculai Voor orgel koperenblaasinstrumenten en pauken Ata sandro Siradella J S Baoh Kirchan Aria Voor lang met orgelbaapeling a Toccata et Fuga b Tbe Harmonious Black tmitb G F Handel Solo voor carillon Op verzoek 4 Caro Mio Ben Tommasso Giordani Zang orgel en viola 6 Dor Choral Nun daoket alle Qott Fraoz Liazt Voor orgel koperen blaaainatrnmantan en paokeo 6 a Die efare Gottes aus der Natur L van Beethoven b Maria Gnadenmatter Christian Sieding Vcor zang met orgelbegeleiding 7 Hallelujah ana sDar Measiast G F Handel Voor orgel koperea blaasinstrunaDten eo pauken 8 Van eene keninga vroowe Arnold Spoel Voor tang met orgatbegaleiding 9 Volkaliedereo a Wilkelmas oude zettingV M v St Aldegonda b Wlün Neerlandsch bloecr J Wilms Voor orgal koperen blaati o stramenten en pauken Diegenen die bovengenoemd orgelconcert willen bywonen worden verzocht liefst sioh zoo spoedig mogelyk van een entrée biljat te voorzien daar ds toeloop bniteogewoon lal zün doodalijkv bleekheid bedekken lyVaArWfll zeide zij tot m raarwel mijn vriend Pierre I Ik hield zoo veel vau u w waren al te gelukkig I Vaarwel sohoone landstreek t Nog ééa watiach blijf bij mijn vader tot een aandsnVen aan Genevieve I Zij ontsliep mat een laataten glimlach om de lippen en Biet eene berende hand 4rukte ik haar de oogen dicht Hoe komt het dat ik op die plaata der smart niet insgelyk gestorren ben Boor welke maobt heeft men mij dat liefste wat ik op de wernld besat knnoaa ontrukken P ik weet het niet te zeggen Het flob ot dat Mr de Bérlns Ejja gevaar vergetends ons weder iu de boot bracht en dat de mannen die haar gedood badden de goedheid hadden om dit kind naar bet buis baars vaders tarug ta brengen Zg beweende hunne misdaad het was de algemeene misdaad die mijne Oenavitive doodde ofschoon zij onsebaldig wat betaalde zij den zwaarsten tol in oDse onlusten O als de revolutionairen ooit konden weten wat eene revolutie al kost hoe vele slachtolfers zij eischt en hoevfle brave measoheu er moeten sterven om de misdaden die zg niet gepleegd hebbpD dan zouden zg niet eoo spoedig eene ravolntia aanstoken Zoo stierf gg Genevieve I vlak io de borst getroffen door diezelfde wapenen die iedereen in gelukkiger tgden ter uwer bescherming zon gedragen hebben 1 Toen ik den grgssard mededeelde dat zijaa dochter dood was en dat h j door de kogels dier oniinnigen dit kind van zgne laatste liefde verloren bad teide by tegen mg Ik daoht het wal Zy had daa leet d der Het aantal deelnemers voor de volkspalen te houden op Maandag a s is als volgt Versiering van sportkarren 68 tobbesteken 23 mastktimmen 23 wedloop met tonnen 126 Bct fsteken 67 en aprietloopen 85 f Men Bchrgft uit Haastreoht Op den haize Vliet in den polder Rozendaal is door den plaatsvervangend diatrietsveearta dan heer A Anker by den landboawar T Slingerland een geval van miltvuur geconstateerd Gistereamorgen is het dier op de bij da wet voorgescbreven wyza verbrand Men Bchryft uit Stolwyk aan de S pt c Ëen spel dat vroeger hier zeer druk gespeeld ward en dat door onze ingezetenen lang mat saocei beoefend werd bat kaatsspel scheau sedert eau paar jaren in Stolwyk tot het verledaoa te bebooren Dat was jammer want het IS een der spelen woarby een geoefend oo ao vaste hand kracht eo vlugheid vereischt wordt on waarvan zoowel spelers als toeacboowera het aangaoame ondervinden Gelukkig echtir 13 de tyd van rusten voorby elkflo Zondag wordt er door velen weer menig onrlje mee doorgebracht Kn nu oefent zich ook de jeugd er weer in eo zorgt op die manier dat de kaatsbaan in t vervolg steeda vau geoefende apelera zal voorzien syn De meeting der socia isten te Zevenbnisen op Zondag 23 Aogualua had eau kalm verloop De sprekers da heeren J A Bergmeyer Chr Corneliasen en Mej Kleefstra waren zeer kalm io hnnoe redenaeringen en maanden de vergaderden aan tot aansTuitiDg by de looialiaten Als oorzaak van de noodeo van het volk noemden zy het groote kapitaal en achtten afschaffing van bat privaatbezit als eerste en voornaamste voorwaarde tot verbetering van den toestand Mejofvrouw Kieafstra kwam oog op voor de reohUu der vrouw en achtto samenwerking van de vrouw mat den man noodiakelyk om tot verbetering te komen Ëen muziekgezelichap uit aGravenhage luisterde do meeting op on bracht daardoor afwisseling te weeg Ruim 600 kaarten werden evenwel oiet door de eatrces gedekt Een laudbouwer te Zevenhnizen liet zyn koren met da machina dorschen Toen de machine stil stond zon ds aangever aan de berg een jongen van een jaar of 10 zich omlaag laten zakken doch kwam ongelnkkiger wy e terecht in een met de tanden omhoog staande hooivork De jongen kreeg de vork onder in zyu lichaam zoo diep dat hy haar maagden vau Verdun en ber at de schounheid van Mme de Lamballe I Hij heeft sedert dioii tgd niet meer gelachen Ik hab hem niet meer erlaten Hg ttierr weinig Igds daarna torwgl hij nog in zijne laatste oogenbïiklcen de namen van zgp koning van zgue dochter en van de dauphinn uitsprak Hij rust aan de zgde van Genevieve binnen die sombero en geheimzinnige omheining die ons eigendom omgeef Wanneer da gelukkigen naar de wereld deze plaats voorbgloopen dan zullen lij er zeker niet aiin denken welk eene wereld van smart daarin upg sloten ligt Men tiet ar geane graftombe meu hoort er geen gebed en wg zelreo toen wg nog in ome gelukkige dogen waren wg waren verre van de gedachte dat wg roo dicht nabg het graf waren Ik ben tot den itrijd des levens teruggekeerd en heb al mijn best gedaan om een Datti man te zijn Men zou z gen dat Oenavir ve van uit den hemel over mgne lotgevallen gewaakt heeft Terwijl ik dit plekje gronds verdedigde en benaakte waar wg zoo vele zalige aren doorgebracht hadden leerde ik al de moeilgkhedeu van het Burgerlijk Wetboek en werd ik in de orde der adrooaten opgenomen juist omdat ik groodeigsjiaar was Tegelgkertgd bad ik een goeden buurman den koning zelvfo Zoodra bij een oogenblik vrg bad begaf hg zioh weder naar Keailly zgn lievelingsplekje Dank zij hem is er thans waar vroegnr alechts net groeide eene beerIgke grasvlakte waar de kudden van Generièra vrgelgk weiden Zg dwaalt daar altijd rood maar alleen zichtbaar voor mijn oog Ik zie haar wit S swaad in den dauw fladderen en ik boor bare klacht 1 bat avoQdkoaltija er zeli uiet uittrekken kon De dokter die terstond ontboden werd zag er een zwaar hoofd io doch hoopt dou patient te bebonden ten minste als er geen vuur bykomt Zelfs word gevreesd dat by zyn leven lang ongelukkig zat blyveu De koopman die wegens diefstal van kippen te Hekendorp door de Roterdamsche rechtbank vaa vrggeBprokau werd door het gerechtshof in den Haag tot 1 jaar veroordeeld Onder dagteekening van baden aeint de Indische correspondent van bet Handelsblad De tocht oaar Indrapoert heeft vyf dagen geduurd en is goed afgeloopen De troepen zyu teruggekeerd nadat sy Samaogani Baaatoel en Sibreh bereikt hadden Te Riki eo in den Missigit te ludrapoeria werd gebivakkeerd 0e koIonne Vott Heatz droog tot GHsng door het negende battatjoo bezette Samagani het veertieode Sibrah Tvee man werden gedood en twaalf gewond De krygraad te Haarlem veroordeelde baden den milicien Laogeveidt bekend door da loodarlinga hiatorie op de Zeiaterbeide wegeaa deaertie tot 6 maanden gevanganisitraf De voorloopige bechtenia van W J Votfia lake de moord op A F Hoogata ïmff wader door da rechtbank verlangd Door het Leger dea Hails zuUen Zood 30 Aognatns e k da navolgende bysenkomiten io de volkszaat Flendraehtsstraat 9 te Rotterdam geboudan worden 8 morgeoe om 7 uur bidstond om balfvier opeolaohtmeeting in bet Park van den beer J Hoevels aan den Bergweg by den Noordaiogel en s avonds om balfaobt ean groote algemeene volksbyaankomat opgalnistard door mnziek De eerste groote kampdag van bet Leger dea Heila te Rotterdam wordt gehouden op Maandag 11 Augnatua e k in bet park van den heer J UoeveU Een fiink gooefeud muziekkorps 20 personen sterk an 150 faeilaoldaten uit Deo Haag komen per stoomboot dien dag oaar Rotterdam terwyl bovendien officieren en bailaoldataa verwacht worden van Dordrecht Oonda Schiedam en Delft De openingsdienat begint om half elf Het gebeele perk zal feestelyk veraierd zyn en vervorachingeu zullen varkrygbaar worden gesteld Den geheelen dag worden overigens byeeokom ten gehoqdau met muziek en zang terwyl de kampilag wordt l ealoteo door een Ik bcb op dfl hoerlijksta plnatsuu die boomeii geplant waarvan zg loo veel hield Ik heb lo van lia Faiiaoderie laten komen tot eene herinnering aan hare jeugd en als da boomen in bloei staan dau strooi ik de bloesems op het graf van Oeoeriève Tevergeefs komt er jasrlgka da eeu of audere specolant bij mg om diüu tuin waarin mijuu liefde besloten ligt die grasvlakte door de schreden van Genevieve geheiligd door de oogon van Genevièvo bestraald tegen ea fabelachtigen pr a van rag ta koopen Ik luister ternauwernood naar dia schitteraade aanbiedingen Eindelgk kwam ar eeu dag waarop die verschrikkelijke en meedoogenlooze oateigeniogswet mg uit den taia verdreef dien ik zoo arm en zoo tevreden binnengetreden was dien ik zoo treurig en zoo rijk verliet Toen kocht ik het kanteel ran Buispr aui en leder n morgen begroet ik bg mgn ontwaken da plok waar Geneviöve stierf en de sombere omhaïning waarbinnen een tier beste en bekoorlijkste wezens die er ooit op aarde gowóost zijn van al baren arbeid rust