Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1896

en 1 Mei TUd van Greei iwicb 5 1 7 11 7 68 8 89 8 48 8 61 9 67 1 18 7 69 f 10 4 ff 8 8 f 10 11 ff H 8 18 10 18 ff S IO 7 80 8 89 8 47 9 8 9 10 10 87 11 80 4 7 4 40 6 81 6 17 7 16 8 6 9 48 10 4 4 60 r 6 87 f 9 47 ff 4 67 8 84 ff 9 84 ff 6 04 K 8 41 ff 10 81 ff 4 97 6 10 6 61 6 47 7 46 8 86 18 07 10 84 DEN HAAS OOODA Ambachtslieden De Direotenr zal in het Gebonw der School aan de HOCTMANSGRACHT xitting hou Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen GOUDl HDTTEKBAU 18 86 1 84 8 60 3 67 18 38 18 89 18 48 18 66 1 44 4 8 4 16 0TII8D U B O U D A 10 7 47 11 60 18 87 18 0 18 47 OODDl DEN BAAS aHage 6 61 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 891 86 8 44 8 40 4 044 88 6 17 6 187 18 7 68 9 88 9 88 Voorb 6 67 f ff ff 18 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Z gw8 U ff 10 89 ff 1 66 4 68 6 80 9 48 Ze M 0 88 10 43 9 08 6 04 8 8 9 69 ffOnida 8 88 7 60 8 189 18 9 47 10 1810 64 18 06 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 8 607 488 88 0 1010 18 Stopt te Bleiavük KraUweg en Kootdorp Leidacliendam aa Hekaodorp U T I E C H T 0 O D D A Utnehl 8 83 7 60 9 9 88 10 18 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 8 88 Woerdoo 8 68 8 11 10 98 11 66 4 18 8 68 Oud iraler7 0J 8 19 10 81 N 84 amit 7 88 8 38 9 84 10 10 MI 44 11 1018 111 88 8 46 7 6 17 7 09 9 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 98 1 87 8 47 4 46 6 H 6 84 7 14 T 49 8 88 8 64 9 64 11 C 11 18 40 4 67 8 01 10 08 11 11 19 49 6 08 8 18 10 16 11 96 l CS 6 80 8 86 10 87 10 48 11 80 11 46 18 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 99 7 44 8 818 66 9 8810 88 11 48 e O CD A U TUCHT 10 19 10 67 18 66 8 80 8 17 4 86 6 67 8 66 11 14 9 87 7 10 11 88 8 46 8 84 6 17 7 18 10 61 11 46 1 97 8 08 8 60 6 07 8 86 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 A H 8 T E 1 O A H e O C D A 7 18 9 10 49 8 84 9 9 4 46 8 18 7 46 9 46 8 19 18 10 18 11 1 48 8 8a 6 49 7 46 8 49 11 18 e O II n i A MSTERDAM 9 69 10 67 18 10 4 U 6 80 7 61 10 17 10 68 1 1 1 6 16 6 60 8 66 11 88 10 80 groots verMDigde bgeeDkomst ia het lokaal aao de EendrachtiBtraat te RotterdamDoor beatoarders ran de afdeeliog Amsterdam Tao Patrimoaiam ia nog eeoe poging gedaao om de firma Petrus Regoat o te UaaMtricbt te bewegen de xeren glah8 if era onderteekeoeoaeri der bekende circulaire weder io baren dienst te nemen Xy hebben nau die firma voorgesteld tot de wederaanstelling orer te gaan indien de zefen slgpers hanae tot heden onbewezen bescholdtgiugterngnpmen De 6rma beeft hierop geantwoord dnt zg bet verzoek niet kaa inwilligen aangezien de bVqpere ia stede van die bescbntdiging terug te nemeo in hunne op de circulaire gevolgde brochare den schyn hebben aangenomen els badden zy in de circulaire eigenlyk niets miszegd en buitendien in die brocbore opnieuw onwaarbeden hebben neergeacbreven en fan ooderscheidene gebeurtenissen een scheere voorstelling hebben gegeven Oader deze omstandigheden eo by bflt gelyk de firma bet noemt hoogst partydig oobillyk eo vyaodig optreden van een deel der pers kan van hare zyde geeae toegevendheid meer worden verwacht nog daargelaten dat bet terngnemem der beschuldiging thans aleabts aïe eeoe banale formaliteit zon kunnen gelden De iMak Ct vermeldt de volgende bytoDdarheden omtrent den dood van pastoor Ie Gocq d Armaodville Deo 5n Maart ondernam de pastoor van uit Eapanr 133e gr met den schoener van dan Arabier Bahadilla uit Banda een reisuaar den 144e graad De zee was zeer onstuimig bg de Marianneostraat werd de steven gekeerd Aan wal gegian vond hy op 139 gr ean goede bevolking heklom een eindweg het sneeuwgebergte doch moest om de woestheid der kannibalen terngkeerun Op S5 45 verbleef hy 13 dagen lang Daar liggen in de oamfafid van de rivier Wonka een twaalftal kampongs naar schatting door 3 a 406 0 mau bewoond De bevolking was zeer goed gezind zy stonden eenige kinderen af om by den pastoor te worden opgevoed Don 17 Mei jl zou Z Eerw in de vroegte van daar vertrekken t werd echter avond voor men scheep kon gaan Ër ontbtond eeo vreeseltjke branding Ojnstreeks vyf onr begaf zich de pastoor met een kind van zeven jaren in de sloep Op vry grooten afstand van de kust sloeg het viartuig om de pastoor een nitmnntend zwemmer greep het kind en met den kieine r Ioeg hg lich door de golven been naar h t strand Te zevtfo uur kwam bet kind behouden aan wal de pastoor echter verscheen niet Inmiddela hadden de roeiers ook de kost bereikt doch een hunner de roergan er bad den dood in de golven gevonden Schreiend stond do kleine daar en telkens wanneer men het naar den to wao vroeg weeë het builend naar de diepte Oomildelyk werden honderd vaartuigen in alle richtingen uitgezonden eea gedeelte der bevolking verspreidde zich over het strand Meu zocht den geheelen nacht nieta ontdekte men van dtq pastoor Negen dagen lang zette men de nasporingen voort docb alles vrnch telooa Toen lichtte de schoener het anker en zette koers naar Knpau en Banda Aaudoenlyk moet het geweest zyn volgeas getuigenis der opvarenden hoe innig medelgdood de bevolking over het ongeluk vno den pastoor jammerde Pastoor Ie Gocq d Arqiandville beeft zya lange loopbaan in lodië uitsluitend onder de meest wonste inlanders doorgebracht ïo de binnenlanden van Floret van Ceram op da Matabelengroep en op Nieuw Guinee beeft hg met onverdroten gver gearbeid tig was een man van buitengewone gaven bezat ern zeldzame ondernemingngeest was onverschrokken in de hoogste mate De Katholieke zending verliest in hem een barer beste misflionarissen Door een lid vaa den gemeenteraad te Steenberffen is een in nklarht intjediend wenens be 8 40 8 47 8 54 l 10 7 it 7 T 88 7 89 7 7 5t M 5 S7 08 18 8 14 8 80 üouda Moorilrooht Nleuwerlrerk Onpellt KottenUm Roiterduu S 1 10 i l9 B t SI 7 48 Oapelle Kieuwerkerk MoordrHfat Qoodft OoklU 7 8U 8 86 UitU 7 48 8 47 Z l igir 7 68 8 68 roorb 8 07 9 08 tH 8 18 9 18 10 7 7 IJ1 8 08 9 88 8 18 8 88 Uo ada 6 86 üudew 6 60 Woerden 6 69 Iftreehl 8 18 8 81 9 17 8 87 8 14 Gouda IwUrdtB O St leediging tegen een der onderwyzen aan de openbare school in de kom der gemeente oin dat deze hem in het publiek en hg herhaling voor tploertc en aap van een raadslidc had gescholden Te Niimegen werden gisteren ISstandplaataen voor tenten enz op de kermis publiek voor f 3708 08 verpacht Eén plaat bestemd voor een z g rutschbaan deed i 1417 Verleden jaar toen het aantal verpachte standplaatsen grooter was werd in bet geheel slechts f 2806 894 Een twaalfjarige jongen te Groningen heeft zich schriftelijk by H M deKoningin Kagentes beklaagd over de slechte behandeling dia hg ondervond van zyo stiefmoeder En hg heeft bet naar t scbynt nogal aardig gedaan ten minste hy heeft in zooverre succes van zijn werk gehad dat er vao hooger baud c onderzoek is gedaan naar de verhouding van moeder eo oon Sedert heeft hg naar zgn zeggen geen ransel meer gehad en onder zgn schoolkameraden is by een heele Piet gewordeo dat hg zulk een stoot ilnk beeft durven begaW Het ingestelde ondersoek heeft echter wel een weinig van het aardige weggenomen daar hieruit moet zgn gebleken dat pa hem ook veen paar woordjes bad geholpen Het zoontje van een laodbouwer teOs durfde niet op eau voertuig zitten Ug werd er echter ondanks zgn tageofpartaleo toch op geplaitat Toen het paard aantrok schrikte het kind zoo dat het de spraak verloor Korten tyd daarna il bet overleden Een treurig ongeluk heeft in het buis van den beer Fr Rutlen te Heel plaats gehad Toen de moeder koffie gezet had plaatste zg den pol midden op de tafel Terwyl zg nu nog het een eu ander moe t verrichten was haar tweejarig zoontje op de tafel geklommen en had een volle teug van de brandend heete koffie genomen Op zijn vreeselgk geschreeuw kwamen de ouders toesnelten die onmiddel Igk om den geneesheer zooden docb eer deze eenige hulp koo verleeneUf had bet knaapje na de hevigste pgnen te hebben uitgestaan het tgdelgke met bet eeuwige verwisseld Een Amerikaansche stad verbrand De stad OntonagoD in den staat Michigan is in den avond van den 25en dezer bgna totaal afgebrand Van Ae vgfhonderd huizen bleef er niet één onbeschadigd Ook de fabriek der Diamond Match Company met haar eoerraea voorraad bout en locifers werd een prooi der vlammen De telegrafische gemeenschap is gestoord Verlies aan meoichenleveos werd nog niet gemeld doch men vreest dat een groot aantal personen omgekomen zya De materieale schade wordt op bijna f 6 000 000 geschat Overstroomiugan in Oost SiberiÖ Uit Khabarowka aao de grens van Mantsjoerge wordt gemeld dat de rivier Suifuo tot ean buitengewone hoogte is g ategen waardoor de dorpeu Nikolskoje Razdolnoje en Poltawka onder water zgn gezet Post telegraaf en spoorwegverkeer zyo gestremd De apoorlgnen Slaan byua vgf voet oodar water Te Nikolskoje wordt het verkeer onderbonden door middel van vaartuigen Enorme kudden vee en een groot aantal paarden kwamen om Troepen zyo uitgezonden om de bewoners te redden Een officier verdronk bg een poging tot raddiog van vier meoBchen die op een dak wareo gevlucht Het aantal slachtofiers is nog niet bekend De helft van den oogst is reeds verloren eu men verwacht oog meer onheilen daar da Amoer en de Uisuri eveneens buiten haar oevers zgn getreden 10 60 18 87 11 4 11 11 11 80 8 66 11 88 8 81 18 88 1 61 10 88 10 19 10 89 10 88 10 48 10 48 8 18 in 9 60 10 11 8 48 9 04 Een noodlottig ongeval had dezer dagan plaats in de SanFran ciaco labriek te Sestao Bilbao Eenige arbeiders wareo belait met het schoonmaken van een gashouder Zoodra zy in den ketel kwamen vielen zg in zwgm tengevolge van het daarin oog aanwezige gas Op deze wgze stikten vier iLanneo de overige zes konden nog levend te voorschgn gebracht worden doch men twgfelt aan hun bebood De tegenwoordige bevolking der Ve eenigde Staien kan op circa 65 millioen hoofden geschat worden die ongeveer als volgt verdeeld zijn Geboren Amerikanen 25 afstammeiingen van Eogelsobe ondera 12 in Groot Brittannic geboren 4 bg andere natiën beboorenden 15 eo kleurlingen 8 milioen Tydens de afwezigheid der onder heeft in eene woniog in de Dgkstraat te Oud Kratingen een treur g ougeluk plaats gehad Een tweetal kleine meisjes geraakten io brand zoodat de vlammen boog opsloegeu en reeds eane braodipuit oitrnkte £ en der meisjes is reeds aan de brandwonden overleden bet andere een 9 jarig znnje verkeert in zorgwekkenden toestaod Een winketier uit Venio die verdacht werd in eene smokkelpartg betrokken te zgn werd verleden week t en hg lich evea over de aitsche grens begaf door de Germaansche politie ingerekeud eu eerst naar Wachtendonk en daarna naar Kempen overgebraobt van waar hg on vaor eenige dagen naar Kleef vervoerd werd Te Kevelaar hield de trein joist stil toen er een processie aankwam Zijne beide begeleiders zoo verhaalt de Limb Koerier die niet ongevoelig waren voor vronwelyke schoon bemerkte onder de bedevaartgangsters eenige zeer lieve kopjes die zg besloten eens op bnn gemak te gaan bewooderen eo zg stapteo voor dit doel uit den trein bon gevangene alleeo lateode Deze liet die gelegenheid oiet ongebruikt Nanwelgks hadden de bewakers den vraggon verlaten of hg maakte het portier aan de andere zgde open stapte uit en zette het op een loopen over heggen en bindtroissen en ten slotte door het riviertje de Niers in razende vaart achtervolgd door sgne bewakers die spoedig de ontsnapping bemerkt hadden maar doordien zy moeilyk door de msnachen op het perron heen konden en bovendien de geheele lengte van den trein om moesten loopen niet onbeduidend achter waien Toen de vluehteÜDg den andereL oever van de Niers bereikt had was een zgner vervolgers reeds halverwege de rivier maar bg scheen den overtocht niet veilig te achten want bg keerde om De Venloëoaar vluchtte toen in een bosch van waar hg onder allerlei bezwaren eo steeds door da politie achtervolgd na twee dagen eo nachten de Nederlandsche grens bereikte en Donderdag morgen om 5 onriuzgne woniog te VenIo terugkeerde Io de administratie der gemeente Klaaswal zyn onrsgelratiglfedan ontdekt De secretaris en ontvanger dier gemeente da heer J Maaten heeft zieh van het leven beroofd meldt t N V d D Hy was nog maar kort als secretaris werkzaam hg werd verleden jaar zeer tegen den zin an dan burgemeester benoemd in plaats van deu heer Niemantaverdriet die destyds werd ootslagen omdat bg te Numansdorp woonde Toen de Commissaris der Kouingia de vorige week Klaaswaal bezocht werden verschillende onregflimatighedeo io de administratie door hem ontdekt De verwarring moet zeer groot zgn De boekeo en bescheiden zyn door den kantonrechter van Ood BegerUnd verzegeld Ten gevolge van het eten van worst afkomstig van een spekslager in die gemeente zyn een aantal inwoners van Heemskerk vrg rnatig ongesteld geworden 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 Aiuteiduii e St Soida 7 88 Er ia een oodersoek ingesteld De effecten die eeae jonge dama ia hat wachtlokaal der tram te Graveland had laten liggen zgn tereebl De reger bad de atakken over den vloer verspreid gevonden en ze mede naar huis goDomeD om z la hg iqd weekgeld ging halen op bet kantoor to laten zien eo t vragen of t papieren van waarde warea Woensdag zgn ie Rio de Janeiro een groot café en vgl winkels io t midden der stad verbrand De schade is zeer groot eo er moeten verscheidene menschau gedood of gewond tijo Nienw soort diefstal Tusschen Bruaael en Lenveo sga doer eenige schavuiten de draden der telefooaleiding over een groote uitgestrektheid afgesneden en gestolen Een jacbtopziener snapte de heereo bg hun werk by trachtte te vergrefs ben te achterhalen en voorde zgn karahgn af waarvan er een gewond werd Zg moeaten een deel van den buit achterlateo By een wieier w wedstrgd te Crefeld viel een van de 25 deelnemers kort na den afrit Tien wiel radere stortten dsardoor en rolden met h nu o e Machines door elkaar Allen hebben kwetsaren bekomen ééa weid zelfazwaar gewond Naar men verneemt heeft thani de miniater van justitie uitgemaakt dat bet duigenaamde drapeau national ot chass e oniversellespeU dat sedert eenigen tgd te Soheveniugeu werd uitgeoefend in de etablissemeateo te besohoawen iB als by de wet verboden hazardspel Dientengevolge zgn de beheerders dier inrichtingen uitgenoodigd dit spel niet toe te laten zullende bg overtreding au het verbod eeue strafvervolgmg worden ingesteld Reeds is gemeld dat Woensdag te Uitbnizermeeden de bliksem sloeg io den grooten toren Door een beleidvol en krachtig optreden der brandweer voortreftelgk geaasisteerd door die van Uithuizen mocht het gelukken de Bcboone kerk met haar oud sngwerk en keurig orgel nagenoeg onheiobadigd te beboadeo De toren waarvan de onderste helft uit steen bestaat is geheel uitgebrand Beide klokken ood gietwerk zgn te pletter gevallen Weder is naar een der politiebureaux te Amaterdam een militair gebraebt die sedert Zaterdag van zgn garnizoen te Naarden werd vermiat j Bulteolaodscli Overzicht Het vermoeden dat de een ef andere TurkGche gezant wel spoedig een ootkenjiing zou lublioeereo van de beriegten omterent den gruwelgken cbristeomoord te Konstantioopet is reeds bewaarheid In de offioieele leziog welke de Tnrkscbe gezant te Parga door Reuter Iaat rondieineo wordt bet voorgesteld alsof de noorden alleen door ArneoiSre bedreven zgn wel is waar wordt erkend dat deMazelmanoen in zelfverdediging eenige slachtoffers hebtien gemaakt maar van den moord op groote schaal door het Torkscbe gepeupel wordt met geen woord gerept Gelukkig zijn er nog dagbladcorrespondeuten te Konstaatioopel die de waarheid aan het licht brengen Dd Times correspondente seint het rol Tengevolge van het onzinnig optreden van eenige weinige Armeniërs zyn Woenadag vele honderden menscbenlevens oi eofferd in Konslantinopel Heden is het wat rustiger maar de opgewoodenheid en de paniek honden aan en de winkels blyveu gesloten De OttomaaoBche Bank beeft geen verlies geleden 7 60 8 09 07 18 84 ff 9 88 10 64 ff ff 9 88 ff 8 88 8 41 9 49 11 10 Ook van deze zgde wordt dns bet bloedbad beschouwd als een gevolg van de provocatie der Armeniërs Indian bet waar is dat de schuld bg de Armenische revolutionairen ligt im nit ophtBMDiwitareraatwaonlalBVheid Uiftr man moet oiet rargeleo dak da Arme iSHt ondaoka al hon amaekeD nooit aidoaode bnlp bobben gtroaitn in da ohriatalgka wereld terirjjl de Kretenieri wier toeaiand Teel draagIgker waa door geweld en oproer ongereer al bnn eiiaban bebben ingewilligd gekregen £ n nu n u bat geen wonder tgn ala de Armeniëra nadat alle vreedzame middelen om gerechtigbeid te Terkrggeu faalden tan alotta deielfde metbode zgo gaan toepaaaen welke bnn mede Cbriatanen op Kreta met looToel anccea in praktgk liebban gebraebt De Ciaar ia te Weenan aangekomen Met gajaiob ia bg ontraogen door de berolking der beofdatad achter welke naar bet officienie Wiener Fremdenklatt zegt alle Tolken Tan Ooatanrgk en Bongarge ataan bezield met dazalfde geroeleea Bet waa niet ean zinledige ceremonie dia daar aan de oeiera Tan den Donao plaala bad toen de joughte en de oudata der regaerende Tor tao elkaar de hand reikten om den Trede en het gelok te rerzekereo Tan da Tolkan die zg beetnren De betrekkingen der baide rgken zgn bartelgk en ondubbelzinnig bon Triendachap ia zonder bggadachtan an grondt zieh op de OTertuiging dat geen der beide ataten den ander wil benadeelen ot Toor zicb Toordaeleu zoekt die eeu bedreiging Toor den ander zonden zgn zegt bet blad van graai Oolnchowaki Daarom ia de ontTangat zoo bartelgk zegt de Nene freie Fraaae i De ozaar zal Ie Waaneu de OTertoiging opdoen dat hg niet op galokkiger wgze zgn reia door Weat Eoropa kon beginnen En bat blad baaloit zgn hoffalgken grott aan den Rusaiachen keizer met de woorden De jonge monareb baeft aedert zgn troonabeatgging talrgka en achitterende bewgzen gegeven een onbcTooroordeelde eo varheven opvatting te hebben van zgn plichten als soaverein Daardoor beeft bg de harten weten ta winnen en de hoop gerecht aardigd op het begin van aan gelukkig tgdperk in de geacbiedenia vaa Roeland Ook de overige bladen Tan alle richtingen begroeten met Trengde den Czaar omdat zg in lijn bezoek een waarborg zien TOor bat benood van den vrede De Spaanaobe oppoeitie beeft beilotea tegenover de moeielgkheden waarin het land zich bevindt haar obatrnctioni tiaohe politiek te laten Taran Dienteogorolge zalleo de Cortea Zaterdag verdaagd kunnen worden tot einde NoTember Generaal Üchando zoo eren van Cuba aangekomen bepleit de noodiakelgkheid om nog zwara offera te brengen tan einde den opatand ta onderdrukken Do regearing heelt den aankoop Tan nog een pantaaracbip in Engeland beTolen Zooala ta Terwaebten waa kon de teganatand van Bald Chalid den 25 javigen pretendent naftr den troon Tan Zanzibar niet lang duren Nanwalgka bad het bombardament ean uur geduurd of het paleia waarin hg zieh Teracbanit had atond in Tlammen ec bg zelf waa in bet DoitMbe conanlaat govlncbt Met de doortaatendhêid die men hun beugden moet benlelden due de Engelacben hun gezag Jammer dat het paleit met da artiitieke en hiitoriache achatten die bet ongetwgfeld rgk wu er bg vernield moeet worden om niet van de men ecbentevana te apreken Ala er oog eenig verzet buiten de atzd mocht geboden wordeu zal het niet Teel gewicht wezen en een andere neef Tan den overleden Hamid bin Tbwain men vermoedt dat bg door vergif iaoogebraobt dat Cbalid hem anel liet begraven pleit daar ook TOor Bamoed bin Mohamed bin Saïd een onaahadelgk man ran tuaachen de Tgftig en zestig jaar zal wel epoedig door de Sttgelachen op den troon worden Terheren Intniaoben dringen veraobeidane Eogelaehe bladen er op aan dat nu meteen een einde aaoeat komen aan den halfalachtigen toeatand op bat eiland en de regeering Zanzibar eenvoadig inlgvea moeat Dao sou tegelgk een einde kunnen komen aao den slnvenhandel die nog altgd tuaachen Zanzibar Pemba en het vaateland gedreven wordt Op het oogenblik Toert Engeland over hat anitanaat van Zanzibar en Pemba alecbta een protectoraat al heeft bet er foitelgk de macht in handen Tot 1890 was bat anitanaat nog onafbankelgk in 1888 nog door Doitachland als zoodanig erkend In 1890 aioten Doitachland en Engeland achter bat verdrag waarbg het eerale Belgolaod an bat laatste o a het protectoraat oTsr Zansibar verkreeg Vóór dien had de anltan reeds zgn nitgeatrekt gebied op het Taateland aan Dnitschland en Engeland afgestaan teadeele verkocht Bahahe Zanzibar en Pemba an nog eenige klainare eilanden omvat het anitanaat nog alleen een 10 Eng mgl lange knstign en een paar havens Ean Engelach consul generaal op het oogenblik is de titularis Hardinge in Engehnd en de consul Cave vervangt hem ter plaatse leidt in naam van den snitan alle staataiaken haft belastingen kondigt watten af staat aan t hoofd van leger en politie enz Bet leger bflataat uit zes compagnieën geregelde troepen en da ongeregelde Viroboto Arabieren Zg worden door Eogelaehe oMcieren aangevoerd Da sultan heaft 3 oompagniein ala eigen lijf wacht Da mogendheden hebben extraterritoriale reebten De bs olking van Zanzibar telt ongeveer 200 000 zielen waarvan 80 000 in de boofdatad Zanzibar Den aeratan rang onder de bevolking nemen de 10 000 Arabieren in dan volgen minder in aantal maar in den regel rgker dan do Arabieren de Indiëra Moslemen vuuraanbiddere Boeddhiaten 7000 zielen sterk Dan de Soeaheli oorspronkelgk de naam van de zwarte bewonera van Mombaesa en bet eiland Lamoe Soeaheli later gal meu dien naam aan alle afstammelingen van Arabieren en negerinnen aan de Zuidkust Tegenwoordig noemt elke neger die Zanzibar geboren wordt zich een Soeaheli Verder heelt men er de slaren Qet eiland ia zeer Trnchtbaar en heeft e n uitnemende haTen GEKLEURDE met 30 korting L van os Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam alotkri Vorkra 91 lOOf 1001 83 86 861 96 as 981 98 1041 60 68 18V 19 l 90 41 1001 97 V 603 619 lOl 661 100 800 188V 44 99 100 136 997 87 109 W7 809 986 108 69 16S looy looVi 9tV 441 98 AUGUSTUS NsDSRUNn Oert Nad W S Ji dito dito dito S dito dito dito S HoNOA Obl Goudl 1881 88 4 Itauz ïnachrlJTing 1662 S1 6 OoSTSNB Obl in papie 1868 dito in zilver 1868 5 PoBTUOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 KuBUHD Ubl Bianeul 189t 4 ditoOeooDB 1880 4 dito bij ttoths l88U 4 dito bij tlupe 1889 90 4 dito in goud leen 1883 ü dito dito dito 1884 i Spanji Parpet Bohuld 1881 4 TOBKSIJ Gepr Gonv laeo 1890 i Gec leening serie 1 Geo leoniog aerie O ZuiuAVB Har V obl 1899 6 Ulxloo Obl Buit Sch 1890 6 VzNZZUELA Obl 4 onbep 1881 Ambtebdam Obligation L896 3 UoTTZBDAH Stad Igon 1894 1 SiD H Afr Handelav aand Areudab Tab Mji rtificalen DuiiMaatsobappi dito Arnh Hypothe kb p ndbr 4 Gult Mij der Vorateut aand Gr Hypothookb paudbr 3Vi Nadtirlandache bank aand Ked Handalmaa rb dito N W k Pac Hjp b pandbr 6 Kotl Hypotheokb pandbr i l Utr Hypotheokb dito 31 ÜOBTZKB OoBt Hong bank aand i ftusL Hypotheekbank pandb 4 MEB1KA Equit bypoth paudb 6 96l Haxw L G Pr Iten oert S ÏBD HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Bxpl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALlz Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid lul Spwmü A H obl S P01 IN Waraobau Woenen aAud 4 Rsai Gr Busa Bpw Hij obl 4 98 6911 77 loiv 101 101 98 1441 188 98 88 100 loy u 98 71 106 Batilaehe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 1 ssy 107 12 AuBBlKA Cent Pac Sp Hij obl A Chic k Nortb W pr C t aand dito dito Win SU Poter obl 7 Denver k Rio Gr Bpm oert T a Illinoi Central obl in goud 4 Louiav k NaabvilleCert v aand Uexico N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Panua Ohio oblig 6 Orogon Calif Io hvp in goud 6 St Paul Minn It ikanit obl 7 Cn Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 44 IIV 1921 808 107 106 108 1091 Canada Can South Cort v aand TlH C Ballw k Nav Ie h d 0 O Amaterd Oniltibua Mij aand otterd Tramweg Maats aaud NiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 3 BBI SIZ Stad Antverpenl887 97 Stad Bruaael 1886 8 HoKO Tboist Begullr Geaellsch 4 ll i 1211 188 34 118 OoaTBMK Staataleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 Spaiijb Stad Madrid 8 1868 Nbd Ter Bea Hyp SpobI oert BargerlUke Btand GEBOREN 28 Aog Cornelia Maria ouders L Bol an M van Legden OVERLEDEN 26 Aug C Teonendsal 58 j 27 L G van Aatan 19 m ONDERTROUWD 28 Aug J de Bljj 28 j en G de Vries 17 j J L Vos 34 j en M A de Ragter 29 j J de Werk 25 j en C van Baaien 28 j E de Grngl 42 j en R Verboom 62 j Uwtitreoht OVERLEDEN T M Speksnijder 13 j GEHUWD W arosnendgk en L Bel KEDlXiSGEnXG De Bargemeeater vaa Goada brongt by doze tar keDDiB tkd de belanghfibbecdeD dat door den hetr Directear der Directe Belnageo eoi ie Rottttrdam op d D 27 AugustoR 1896 executoir ia Terklaaard Een Kohier voor de belasting op bet Personeel dienst 1899 97 No 7 Dat roormt ld Kobier ter iovorderÏDg ii geetetd ia biodeü fan den Heer Ontfanger dat ieder die daarop foorkonit Terplioht is sijneD aanslag op den bij de wet bepaalden voet te Toldoen en dat heden ingaat de termgoen van drie maanden binnen wolken de reclamaa behoorea te norden ingediend Goada deo 29 Aogaatus 189 De Burgemeeeter Tooruormd R h MARTENS PUBLICATIE De BURGEMEESTER Tan GOUDA Geiisn art 6 der Verordening op Logemenien Slaapplaatsen Eoffiehniien euK Brengt ter algemeene kennis dat de kofBehoizen bierhoizen tapperyen en andere inrichliogea tot Terbrnik van eet en drinkwareii m deu nacht ran 31 Augmtna op 1 September a s mogen geopend blyvcn tot één nur Gouda 29 Augustus 1896 De Borgemeesler voornoemd R L MARTENS V Ondertrouwd J L VOS IN M A n aUUTER Oouiia 27 Angustna 1890 Geen Recept i b ADVERTENTIEN 1 Hoden overleed te Apeldoomtm a 1 1 geliefde Uroeder de WelEd Zeer Gel Heer 1 Dr Y KEUZEH in den ouderdom van 72 jaren Mevr de Wed J aAUERBIEH Ebijzbr Oouda 28 Ang 00 Afsluiting Passage BURGEMEESTER en WETHOODEUS vau Bodegraven doen te weten dat het gedeelte van den Straatweg tlouda BodegraveH liggende onder deze gemeente ten luiden der spoorlgn Leiden Woerden op WOENSDAG 2 SEPTEMBER e k van des voormiddage MO ure tot na afloop der aldaar te houden Harddraverg voor de POêiage an Foertutgen zal zgn gesloten en dat de gemeenschap met Gouda alsdan zal moeten plaats hebben orer de Spokert brug eu door Oud Bodegraven Bodegraven 28 Augustus 1890 Burgemeester en Wethouders van Bodegraven n LE COULTRE SurgemeeeUr EIKELENBOOM Secretarie TRUE PAAHDENUARET Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TRBRKINO zgn verkrggbaar bg A BRINKIAN ZN Prijs Kr lot f 1 leien Toor f 10 Bg plaatsing der loten Ie en 2e Prgs COMPLEETE BESPANNINO benevens minstens 20 PAARDEN den op 1 September a s Dinsdag Toor de tnaehryving van L0erling n der voormalige Burgeravondschool die hunne studiën op de Avondschool voor Ambaohtalieden weuschen voort te letten en op Woensdag Z September a s voor de inschrgving van nieuwe leerlingen Telkens des avonds van 7 tot 9 nor De Directeur P A SCHROOT ÖFËilsTTËRËn a E ca OTJiDA op WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1890 des morgens te elf uren in het Koffiehnis HAKuoNiB aan de Markt ten overstaan van den Notaria O C FORÏÜIJN DROOGLEEVER van No 1 Een ruim en gemakkelgk ingericht HUIS en ERP Achter de Kerk te Oouda Wgk A No 21 Te aanvaarden 1 November 1896 No 2 Een ruim ingericht HDIB 8CHUDR ERVEN en groot stuk GROND in de Doelensteeg te aoiida Wgk L No 239 Terstond te aanvaarden No 3 Een HUIS SCHUUR ERVEN en GROND in 4en Zak te fiouda achter perceel 2 Wgk L No 2Slii Te aanvaarden 15 October 1896 Perceelen Nos 2 en 3 worden na afsonderlgke veiling en afslag gecombineerd No 4 Een HUIS en ERF in de Keizerstraat te Oouda Wgk K No 185 Te aanvaarden 1 October 1896 No 5 Een HUIS ERF en TUIN aan de Vest te Oouda Wgk O No 613 i verhnnrd bg de week voor 1 50 No 6 Een HUIS en ERF met den GRON D daarvoor en daarachter iu Ue Lange Korte Akkeren te Oouda Wgk P No 405 Verhuurd bg de week voor 1 No 7 tot 9 Drie onlangs gebonwde net ingerichte HUIZEN ERVEN TUIN en SCHUURTJES in de Heerenkade te Oouda Wijk P Nos 344c d en Verhuurd bg do week elk voor 1 90 En No 10 en U Twee HUIZEN on ERVEN in do Oeerte Buitensteeg aan de Turfmarkt te Oouda Wgk H Nos 55 en 57 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn te bezichtigen den 5en 7en en 8en SEPTEMBER aanstaande van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 urun Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Oouda Het Wissel en ËfTectenkaatoor BAEEITDS C 187 WARMOESSTRAAT bg den DAM telophoott 677 koopt on verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Specnlatie orders tot de meest voordeeligête conditiën W F Uitgave van het Maandblad FORTüNAt 1 per jaar franco per post proefnommers kosteloos