Goudsche Courant, dinsdag 1 september 1896

Dinsdag 1 September 1896 Pïo 7058 35ste Jaargang urat RlMmiuiiek = ï = tegeB eines vaa alrtoi rd ds böflte iawruTin togaa JioLl LeDaanpfjDan Ier ftOÜDSCHË mRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AhonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MEIWIJ ia de w a by uitnemendheid en mag op de verjaardag van Koningin Wilhelmina in geen enkel hnishoaden ontbreken Verkrygbaar tegen 55 Cent per flesch bg I van Oye Kleiweg o 2 Gt UI A Nieuw Nieuw Ondergeteekeude vestigt de aandacht op het door hon gefabriceerde artikel Rum Siuash Kwast prija ƒ l GO per liter 1 30 per fletch vermengd met water is dit een smakeiyke verfrisschende drank De eenige fabriekanten van dit artikel zgn J F HERMAN Zn Gouda Tevens verkrygbaar in t Depot Momirecht B U4 Oouda n aan te wmden tegeo W t H t d itMdl in den ironleB n Wat is met het hNli ii w iu u i g u UI itMds is iedar htusgezip AnfcBrPalfrExpelIc l rflB 60 oent 75 oaot n f 1 26 de flaeoli Toorh den in da maeate Apotheken eo by r A lti Jitar k Co la Sottardiim Te Gouda bü A eu DK LAAT e Mirkt WOLFF Markt A 144b I VAN SON apotheker Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris H OROËNËNDAAL te Gouda a voorneniena op VRIJDAG 4 ÜËPTËMBËK 189G des vóórmiddags Xi uui ten huixe vaa J C Pfiur DBH aan de UoejanTerwellealttia te Hekenriorp m ééoe zitting b opbod en afslag te verkoopen Drie Huizen Erf Hooi berg Schuur te zatueu groot 4a Aren 76 Centiaren fltaande en gelegen aan DË HOOüË BKUGc elceaac3 ox p in drie pereeeien en combinatieB Breeder b biljetten om8chre eu Aauraardmg by de betaling der kooppenningen op 1 November 180G Nadere Informatien ten kantore van voornoemden Notaris Openbare VrUwlllige Verkoopln te STOL WIJK ten huize van J ZUIDEKVLIET op WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1896 des voormiddags 10 uur ten overstaan van de Notarissen J P MAHLSTEDB te Bergambacht en J VAN DER LEK DEN te Ouderkerk a d IJtel lin de BOUWMANSWONING geteekend C no 63 met SCUUttEN HOOIBERG BOOMGAARD TUIN en ERF Twee Huizen geteekend C nos 2 3 en 64 met aaubehooren benevens diverse perceeleu f £ 1 SN EOOILAND Bouw jiras en irleiidlaiid staande en gelegen m Benedenkerk de gemeente ouder Stolwijk ter grootte van 20 Hektaren t5 Aren 14 Centiaren Ureeder omschreven b j uotitipn te bekomen ter plaatse der verkooping en ten kantore van genoemde Notarisaen die alle verdere inlichtingen geven BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAN lU K le jen on onder Fabrieksprijzen Deze llilverUp duurt slechts korten tijd Xle lie Prijmeu tn Oe ÉTMIjStliC tlt t Het beata onlchadelykata an je iri LLv makkelykele poaumlddel voor Hear en voor al dames en Klnderachoaawerk l de Appreluur van C M HtUar k Oa Berllo BlulliSlr 14 Man lett oed op naam en fabrieksmerk Verkryikaar by Hearen Wlnleirm Ie uheinwark HIaeterIe araiaryanMi eni SafleraalOapat by W Serdemkna Arohaii Biykens akte dea 24 Juli 1896 voor den te Oouda gevestigden Notaris H OROËN£NDAAL veiledea op bet ontwerp waarvan de Koiiiiiklyke Bewilliging is verleend bö Besluit van den 6 Jnli 1896 No 35 is opgericht de rennootHchnp welke gevestigd is te Oouda en den nasin draaft van Goudsche Telephoon Maatsc iappij De akte is in haar geheel geplaatst onder No 309 in de Ned Staats Coarant van den 27 Augustus 1896 No 201 l§€IIOOIVIIOVEM 7AE mT0DNSTELLINS EN rri ni iim ïot half Sept a s alle werk lafyeii geopend van s voormiddag s 10 tot s naniiddag s 6 uur HET COMITÉ Assurantie Maatschappij tegon Brandschade van 1846 UE NEDERLANDEN Zutplieu Aiiistf rditm Sophiaplem Rotterdam Ziiiilhliiok 50 s UwiVenhsige Kobelstraat iO llreda Pnuaonkude Alkmaar I angestraat Uroiiilkaitltaal 3 000 000 Krserves 1 1100 000 Uctaalde BraiiilMliadeii u 600 ooo aaiKutaiikappJ vtnsks tUui kls ia INBRAAK Eftecteii hl llrandkast zoowel als iiiboedeU Wliikeltueilereii ciiï TANDARTS E CASSÜÏO te lOTJDA is weder te CO Sl LTREaE Dagelijks uitgezonderd ZONDAGS Trekkini Dinsdaij e k Staats Loten üostenrUk 1858 met Hoofclpruiea van f150000 f30000 f 15000 benevens een groot aantal pry zen van 5000 t 2000 f tSOO ene enz M Bovenstaande volle pnjzen worden terstond door mij uitbetaald De oodergeteekende bericht dat verkrijgbaar zyn bg den Boekhandelaar H C EOAUWJr DÜBBLLE BUURT B 3 te GOUDA Ken seliecl Aandeel a f 10 Een half Aandeel a I 5 Een vierde Aanilecl a I 2 50 toaarop men de buitengewoon groqte lana heeft op lyinsdag e k de volle bovenstaande prijzen te trekken Ue ojicieele uitslag der trekking ivordt ttratond na de trekking franco en gratis toegezonden F S Naar buiten fraaoo per koerende post tegen toestendiog van postwisBel of pNOStzegels D E 008MAN Cogoae Hd Bois t l a O ém Llttr Dfl ooaNAo nm boib van do SoeiAM Anonrm word gelevérd in TwrMMlde bomand flewohaa vu Liter Inhoud roonleii TMi het Attest T n Dr P T JTAW HAMBI R008 Proeffleioh f 1 80 niUluiUnd voArtJsbMr k P H J V WANKUM J MËLKËRT Uoathave Dnik pai A HiiiNKiliN k Züon AusTEKDAM m Effecten TJtreclitsclie Algemeene B ïïllZffflIS lllllfllÜlJl pgertcM tn de Jaren fSf I en fS VOOR GEBOUWEN EN ROERENDE GOEDEREN by Onderhngen Waarborg en tegen Vaste Premiën Maatschappelijk Kapitaal ƒ 000 000 Commisêarisaen de Heeren Mr H ROIJAARDS van SCHERPKNZEEL Mr J VAN VVALRÉ Vice President der Arrondissements Rechtbank te UtreeU Mr W H Dl BEAUFORT Lid van de Tweede Kamer der Staten Qeneraal B REIGER Burgemeester van UtretlU Het Bestuur geelt door deze kennis aan belanghebbenden dat van heden af het Correapondentschap voor GOV HM van genoemde Maatschappyeu aan den heer C M ESSEIHAKEII hUJft opgedragen by wien evenals by den heer J J VAN ALiBN Gouwe aangilten tot deelneming aangenomen en nadere inlichtingen te bekomen zyn Het Beetuur J ELINK SCHUURMAN H ELINK SCHUURMAN C M R RADERMAOHER SCHOREK Utrecht 20 Augustus 1896 HEERLIJK KWAST fid leiog Siinasli per Kogelflesch 8 Ct per Liter Siroop ƒ I m Slijters genieten rabat S STEENSMA Nonnenwater 63 a a H H ai u f e VicfotiaJBron te Vberlahnstein bySms Tafeldrank Vanh J onmklyAeffuis c erXecfer anden Eene JUPFUOUW met Akte nuttige en fraaie Handwerken heeft nog eenige uren disponibel tot het g even van LESSEN Zeer billijke conditiën Fr br onder No 2414 aan het Bureau van dit Blad FRANSCHE STOOMVEEVEEU N Cheuiisclie WasscberU VAK II OPPE HËIMKK 19 Kruiskade Botterdan Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor OOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen eu verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n va pluche mantels veeren bont em Oordynen talelkleeden eni worden uar d nieuwste en laatate method grrmid BINNENLAND GOUDA 31 Augustas 1896 Zaterdag avond werd in de zaal Kunstmin t der aooi teit aOns Genoegen c een militair as aut gegeven door de Onderofficiers Sociëteit Eensgezindheid en de KorparaalsGjmnastiek ea Schermvereeniging Excelsior c ter gelegenheid van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina c De laal was geheel bezel onder de aanwezigen merkten wg op den Burgemeester den Kommandaot der rustende schutterij vorschillesde officieren van het Leger en van de dd Schuttery Nadat het scherm was opgehaald heette de serg majoor Rees alle aanwezigen welkom en dankte het pnbliek dat in zoo n ruim aantal was opgekomen Daarna verscheen de president van de Korporaali Verseniging ten tooneele en hechtte den sirg majoor Rees alsmede aan den heer Van Staveren het eere lidmaatschap van aExcelsiorc aan De heer van Staveren dankte voor dit bewgs van onderscheiding waarna met de verschillende nummers van bet Programma een aanvang werd gemaakt De gymnastiek alsmede de standen werden onberispelgk uitgevoerd De slotstand alsmede de apotheose Neertandsch Eoemt gemonteerd door dan heer H C van Staveren lokte een lang en luid applaus oit Voordat de slot apotheose werd opgevoerd stond de luit adjudant P Giel op die namens den Kommandant van het 5e batsillon alle medewerkers dank zeide voor het door hen verrichtte ook de dames die later zouden medewerken bracht hij nu reeds zyn dank voor de bereidwilligheid waarmede zy deze taak op zich hadden genomeo De heer Van Staveren werd ook door den Init adj dank gebracht voor zyn steun zoo belangeloos reeds meermalen verstrekt Na de paaze werd opgevoerd het toonenlspal in 2 bedry ven De oode Vaandrig c Voor dilettanten geldt geen critiek wel zoude er eene opmerking te maken zgn doch wy durven conatateereo dat het uitstekend werd opgevoerd Frederik de Groote speelde oaberispelyk en had zich geheel in zyo rol gewerkt Bjj enkele der actenrs hadden wy gaarne een beetje meer vnnr gezien dit had het geheel teo goede Ken geanimeerd bal besloot dezen feestavond die ongetwyfeld by velen nog lang in herinnering zal blijven By Kon besinit ia de eere medaille der orde van OranjeNasaan verleend aau den adjudant FEVILLETOJM DE HYPOTHEEK WASBHSTEIItf 1 I jifMyoheer liudemaaP hOiq u te dienen antwoordde een kort korpolent man onmiddallgk v n ackttr de oudvrwaUcba leisenur waaraan kij ut te achryren te roonchija tredtnde terwijl ky ee e eerbiedige buiging maakte voor de tw e heeren die het vertrek een bureau van bet Provinciaal Goavsrnemant binnen traden Men heeft on naar u verwezen mgnhaer Ludenan aU da provinciale ipaoialiteit H el veel eer heeren willen de heeren niet gaan zittenP Lademan zag daarbij eenigsziDi verlegen rond want op het bteoek van twee perwnen t gelyk wu lijne kaaer niet ingeriekt ar wat maar één toel en welk een toel 1 De provincie moest bloc n over 2ulk een ameublement f Dank je mijnheer Ludeman wjj komem u maar en paar inliobtingen vragen U ia in het beüt van alle provinciale regiemeuten van vroeger en later tyd en ati t u niet te veel moeite was eouden wij wal wenicheu te weten of er niet eene oude keur bestaat ik meen van UIS of daaromtrent voor bet poldarhntuur van Uitaritland Mynheer en ik hebMa daaitmr ms klein varaohil rut lavoalen onderofficier W F van der Byl alhier in garnizoen Ter eere van dan verjaardag van H M Koningin Wilhelmina werd Zondag door de het vorige jaar opgerichte sohietvereeniging Koningin Wilhelmina onderatd van den Bond van Ond Onderoffieieren een scbietwedstryd op het terrein aan den Rotlerdamiclien dyk gehouden Tot dezen wedstryd waren uitgenoodigd de leden der Weerbaarheids Voreeniging Burgerplicht alsmede de leden en donateurs van den Bond van O O geen leden der schietvereeniging zynde de onderoffieieren van de dd Sohutterg en van het Leger Bet weer was uitstekend en er werd door de schutters teer gekampt om een prga mach tig te worden De uitslag is aldus Peraoneele wedstryd met Beaumonigeweer Ie prjjs Schenkblad aangeboden door eenige leden der Weerbaarheidi Vareeniging behaald door den beer A J Lateber B mot 50 punten 2e Rooktsfel aangeboden door den heer H van Wyugaarden behaald door den heer H J L Kamiteeg B mat 50 p 3e Groote bloempot op standaard aangeboden door onderofficieren der dd Schnttery behaald door den serg maj der dd Schnttery J J P dea Boor met 49 p 48 Theeblad aangeboden door de Weerbaarheida Vereenigioga Borgerplicht behaald door den beer N S Polak B met 49 p 5e Staand Klokje aangeboden door de Vereeniging Wilhelmina behaald door den heer B Brouwer B met 48 p 6e Thermometer aangeboden door de Vereeniging Wilhelmina behaald door den heer A van Reedt Dortlsud B met 48 p 7e Paraplnie aangeboden door den beer J Schenk behaald door den heer J P Mol B met 48 p Se Cognaoitel aangeboden door den heer G B Lnlioa van Goor behaald door den heer I Schultz W met 47 p 9e Servies aangeboden door de Vereeniging Wilhelmina behaald door dea heer P J Sohlosser W met 47 p 10e Bloempot op standaard aangeboden door den heer A van Reedt Dortland behaald door den heer J F Welter B met 46 p Ue Stlootafellje aangeboden door de De heide heeren glimlaohten over dat vereohil ten bewyze rUt het er nietig en onbeduidend was en da anderaa beer merkte dan ook op dat zij sr niet om louden procedeeren waarover de heer Ludeman op zijne benrt glimlacbte ata ware sulk een proces de onmogeljjkbeid uUa Ik geloof dat ik de eer heb mynheer van Bernbelm te spreken telde de ambtenaar mot eene buiging tot hem die gesproken had ffJuiat mijn aeef Binnenslyn Lademan miakte weder eene diepe buiging maar de heer Binnenslyn was van oordeel dat er genoeg gebogen was en keek naar de verweerde ruiten vaa het verwelooïe vertrek t Is een heel getoek mijnheer begon Ludemar Ja dat vermoedde ik we maar u h oft neker wel balp ïk vraag u excuus de e baeie afdeeliog rust op my maar dat neemt niet weg dat ik de heeren gaarne van dienst wü zyn als ze me den tijd laten De b er Binnenslijn zag even om Tk wensch uwe diensten niet gratis a kunt er voor deolareeron mnar als het den gewonen sleur moet gaan zouden wij weken of maanden moeten wachten Ik zal me dan liever recbtstreeki tot den commissaris wenden Neem me niet kwalijk mijnheer dat ia myae bedoeling niet hernam Ludemao Ik meen maar dat ik de heeren niet dadelyk kaa helpen Juist juist mynheer Ludeman viel van Bernhelm goedmakend in dat vragen wij ook ntct U verplicht ona met inl cbtingen en wij hebben dus allerminst recht n te haasten Maar boe eer w het r lemcnt hadden zooveel te liever zoo bet om i n Vereeniging Wilhelmina behaald door dan heer L Bisschop W met 45 p 12e pröa Znuratel aangeboden door de Vereeniging Wilhelmina behaald door den heer J H Crebas B met 45 p 13o Bloempot met Standaard aangeboden door de Vereeniging aWilhelminac behaald door den serg maj der Inf F R Rietveld met 45 p 14e Taartenschotel aangeboden door de Vereeniging Wilhelmina behaald door den adj onderoff der lof A J van Thiel met 44 p 15e Lnciferspot met Zilver aangeboden door den hoer C V Doorschodt te s Hage behaald door dan heer U van Wyngaarden B met 44 p 16e Wateratel aangeboden door den heer P J Schlasaer behaald door den serg msj der dd Schnttery W Sliedrecbt met 44 p 17e Inktkoker aangeboden door de Vereeniging Wilhelmina behaald door den aerg der Inf C J van leperen met 44 p 18e Peper en Zontstel aangeboden door de Vereeniging aWilhelmina behaald door den adj onderoff der Inf W F van der Byl met 44 p 19e Waterstel aangeboden door de Vereeniging Wilhelmina behaald door den heer J Schenk B met 41 n 20e a Klein klokje aangeboden door de Vereeniging Wilhelmina behaald door den serg maj der dd Schutterij n Vliet met 41 p 21e Mechanisch Sigarenkiatje aangeboden door den heer F Stroeve behaald door den heer J van Oye B met 41 p 22e Advocaatbowl aangeboden door den heer L Bisschop behaald door den heer H A C Brinkman W met 40 p 23e 4 Vazen aangeboden door don heer J P Delchambre behaald door den heer Th J Dro te W met 40 p 24e Borstelkaat aangeboden door den heer J J van Bemmel behaald door den beer 0 A Oroenandaal B oset 39 p 25e Kist Sigaren aangeboden door den heer II N Kerabergen behaald door den serg dor Inf O Swaving met 39 p 26o Twee flessohen Meiwyn aangeboden door den heer J van Oye behaald Natuurlyk mijnboeren natuiirliik Van de week nog tal ik er kopij vau laion nemon Dnn zal ik het u maar zenden Ludeman zag vragend de beide heeren aan om te weten aan wiun hy het atuk moest doen toekomen Een oogenblik heneti beiden Ie aarzelfn maar gelykt dig zeiden z Zend het mij maar t Is om te iiotceren ziot u zeide de ambtenaar die nu nog even ver wui en alsof lij het antwoord nog watbtte zich met een potlood boog oror een stok papier zonder een van de twee bezoekers aao te zien Van Bornbelm r Bianenslijn De B heb ik hoeren maar Wilt gy het hebben P vroeg Binnenslyn vry kort aan zijn neef Me dunkt dat ik er cenig recht op heb zoido deze Dat zou later eerst blijken t Juist daarom dien ik het in te zien Ludeman aohoof eenige papieren door elkander in afweohting dat de heeren het eens zouden worden Neem gij bet maar ik doe niets met zoo n oud papier zeide Binnenslyn tyn aftocht dekkende Och go kunt het krijgen iic heb er ook niets aan Zal ik er dan maar gaen kopij van laten maken heeren P vroeg de ambtenaar onverstoorbaar beleefd Twoe kopijen hervatte Binnenslyn nWel ja Iaat er twH vaa maken mynheer LU deman dan hebben wy er heiden een eu do kosten zullen zoo hoog niet wesen vWel neen heeren Ik laat te nyn loon uver door den serg maj der Inf W C Rees met 39 p 27a prya Snpriae aangeboden door ToekoeOemar behaald door den adj onderoff D J van Kahuis B O O met 39 p B = Burgerplicht B O O = Bond vanOudOnderoffieiereo W = Wilhelmina Peraoneele Wedatrjjd Prijzen nitaluitend bestemd voor leden derSühietvereaoiging Koningin Wilkelmana envoor leden van den Bond van Oud Onderofficieren Ie prya Vogelkooi aangeboden door denBond van O O behaald door denheer I Schalta met 47 p 2e Salontafeltje aangeboden door denBond O O behaald door den heerP J Sohlosser met 47 p 3e Schilderij aangebeden door den heerF X liardjjier behaald door denheer L Bisschop met 45 p 4e Twee Bloampotjes aangebodeu doorde jonge dames C en J B behaalddoor den serg C J van lepereomet 44 p 5e Bierpot aangeboden door den heerM G van Fraukenhnijaen ts Baarn behaald door den adj onderoff der Inf W F vau der Byi met 44 p 6e 100 viiite kaartjea mat enveloppen aangtAodan door den heer C C vanden Borgb behaald door den JiMrH A C Brinkman met 40 p Rosenprjjs D heer H van Wyngaarden met 18 witte rozen Vrpe Vaste Baan 10 schoten f 1 Ie prjjs de heer H van Wyngaarden 2e a G M van Wijngaarden VriJe Baan 3 schoten i f 0 50 Ie prya de heer II van Wijngaarden 26 N 8 Polak 3e C M van Wyogaardan 4o J P Mol 5e W Sliedrecht Heeren FlobertBaan Ie pry de heer H van Wyngaarden 2e A J van Thiel Damaa FlobertBaan Mej Hnaeo te Delft lo prjjs Droste 2e Q van Nahuis 3e Des avonds ten 8 uur had op een der bovenzalen van het café Vrede Best de uitreiking plaats der prijzen in boveogenoemdan wedstryd behaald De Eere Voorz van de Regelings Commissii de heer C C v d Bergh bracht in herinnering Bchryren in zijn leêgen tijd t Is toch ergens goed voor zoons te hebben merkte van Bernbelm op terwyt hy lioh gereed maakte om heen te gaan maar hy had den ouden beer juist in zijne zwakke zyde aangetast Dat zegt u zoo mynheer van Benihelm maar er hoort heel wat toe om hen door de wereld te brerigen Mijn oudste is straks negentien jaar en op dit oogenblik weCr zonder iets t Is jammer t is zoo n knappe jongen hy is bij een notaris geweest maat dat was geen vooruitgang en toen bij een procureur en die is gestorven i Is jammer de joegen heeft best geleerd Vin Bernbelm boorde die mededeoling geduldig aan een pasr malen mat zyn hoofd lobuddende ten bewijze dat hy het ook jammer vond maar Binnenslyn maakte er plotseling een einde aau Bedompt vertrek bier zeido hy zich omkeerende om heen t gaan Ueb je nooit last van rheumatiekf t Ia bier een kelder als tk er een dag ia moesi doorbrongen was ik aon week ziek Gewoonte mijnheer gewoonte antwoordde de ambtenaar glimlaobend en buigend voor de bezoekers die hy lot aan de deur uitgeleide deed Van de week krygeu wij de etukkoii dus zeker f Uiterlijk Zaterdag heeren tiet u bet zou kttunen gebeuren dat mijn zoon wat ander werk had want te lui ia by niet Best Laat hy maar op het geld wachten zeide Binnenslyn en verliet het vertrek gevolgd door van Bernhelm wiens afsoklld iets beleefder was maar meer toch niet want Mden waren groote heeren en veel beleefdheid tegenover een provinciaal ambtenaar was niet Doodig Fer mtm