Goudsche Courant, dinsdag 1 september 1896

Q OU D A 1 TTIK DIM 11 96 1 84 8 60 8 67 4 60 1 8S 4 67 11 89 V 6 4 18 46 H 5 11 18 66 1 44 4 8 4 16 6 80 IIOTTIRDA M 8 0 0 D 1 10 19 11 60 18 87 1 44 8 60 10 89 1 64 10 86 01 10 48 8 08 ff 10 49 18 08 18 47 8 14 3 09 6 61 7 11 7 68 8 89 ff 7 69 ff ff 8 ff ff 8 13 ff 6 10 7 30 8 88 8 47 4 7 4 40 6 81 6 17 4 50 ff 6 27 4 67 ff 6 84 5 04 6 41 4 87 5 10 5 51 6 47 DEN HiAG QODDA ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcb 10 7 86 7 47 8 8 6S VJ 1 07 GOUDA DEK aai O Hage 6 61 7 80 7 43 8 50 9 19 9 4610 1111 8518 811 86 8 44 8 40 4 04 4 38 5 17 6 187 18 7 58 9 88 9 58 Voorb 6 67 ff ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 4 89 6 18 9 34 Z Zegw6 11 ff ff ff 10 88 1 B6 4 63 80 9 48 Zo K 6 89 ff ff ff ff ff 10 43 8 06 ff 6 04 0 39 9 69 Goada 6 837 50 8 189 18 9 47 10 1610 64 18 0618 68 8 17 3 14 4 08 4 396 15 5 47 6 507 488 2810 1010 98 Stopt te Bleiiwijk Kraisweg en yootdori Leidaokendam en Hekendorp 9 87 10 18 10 48 11 16 U 16 18 88 1 87 8 47 4 46 6 88 5 547 14 7 49 8 88 8 54 9 14 U O 4 67 ff ff 8 01 ff ff 0 0 6 08 ff ff ff 8 18 ff ff 10 16 6 80 ff ff ff 8 86 ff ff 10 87 5 86 6 68 1 88 7 44 8 81 8 66 9 88 10 88 11 46 U ff ff 18 40 ff ff ll U ff 18 49 ff ff 11 86 ff 1 03 ff 10 43 11 80 11 4518 46 l OS 1 57 4 17 ü T K ï O H T 0 O O D 4 10 10 88 11 88 18 60 8 08 3 69 4 46 6 8 7 60 8 09 9 07 10 84 10 83 ff 11 56 ff 4 16 ff 6 68 9 88 10 64 10 81 ff ff ff I 4 84 ff ff ff ff 9 36 M 44 11 1019 11 1 99 3 41 4 37 6 17 7 0 8 98 8 41 9 4 11 10 eOU Dl U TUCHT 10 17 10 84 10 41 11 07 10 57 18 65 11 14 ff 11 81 ff 11 46 1 87 AllSTBEDAM aOODA 10 49 9 84 8 68 4 46 6 18 7 46 9 45 10 10 ifcU t U M M M U M GOUDA illSTEHDiM 8 81 9 58 10 67 18 10 4 U 6 10 7 61 lO l 17 den beden gebonden wsdstrp dis op zolk eene flinke wgze was geregeld ad tot nller genoegen had plaat gehad bij daokte die beeren die door bonne niedewarking zooveel badden bygedragen tot bot welalagea daarvan Hg meende zeker te zyn on de Tericbillendeschaitera an daag tegenover elkander badden guataan als het vaderland in gevaar kwam Eg novena elkander zonden staan om dat land te verdedigen hg hoopte dat onze jeugdige Koningin nog lang tot zegen van baar land zon moge werksaam zgu en besloot met een driewerf Leve ODze Koningin Wübflmiiialc hetwelk door alle aanwezige laide werd aangeheven Nog geruimen tgd bleef men onder muiiek en zang bg elkander Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin wapperen van de gBmeentegeboawen de nationale vlaggen allo hnizen zgo eveneens daarmede getooid enkele ninkelierg hebben toepaBselgke versieringen aangebracht en wel o a de h h J Smit en A Tan Hetlemondt Lange Tiendeweg D Samson en F Stroeve Markt Café van den beer Pa oordt op de Zengstraat A van Os Az Mfj Lagrand v d Garde en Vrylandt Kleiweg En de Vbgeleniang hebben verschillende bewoners eerepoorteu en guirlandos aaugebracbt ook verschillende steegjea daaraan grenzende zgn eveneens feestelyk opgesierd Van 10 11 uur was er bespeling van bet carillon van den grooten St Jans toren Daarna vereenigden de verschillende deelnemers voor de volksapelen zich in de sociëteit aOns Genoegenc en toog men ten 12 our naar de Maikt Op bet pleia van de Kazerne werd eene parade geboudfn van het garnizoan alhier welke gecommandeerd werd door den kapitein Hillen De uitslag van do volksspelen was atdna Mastklimmen Ie prüa f 10 F Kiene 2 1 7 50 P C Hofstede 3g f 5 R van Erkel 4e i 2 50 Hoedeman Bprietloopen Ie f 5 A liBïraond 2e f 3 M van E e f 1 50 N Both Schyfsteken Toor Meisjes Ie f 5 H Bakker 2a f 3 G de Zeeuw 3 f 1 50 J Koog Tobbeatekeo Ie prij f 10 L Spee 2e 7 50 C vaa Ooatenryk 38 5 D Niei enhnyKen 2 50 J tan Djm 4e Tonnenloopen Ie 5 J de Keflier 2e 3 J Nieowsteyn 3e 1 50 J Bojawal üe uitslag der aportkarren TersieriDgeu was oog niet bekend by het afdrukken tan dit nummer Zondag 6 en Maandag 7 September zal eene soiiietwedfltrijd plaats hebben van de Weerbaarheidt Vereenigiag Burgerplicbt en ded d Schutterij op het terrein aan den RotterdamBcben dgk Men schrgft uit Tiel De heer A J KHeger te Gouda heeft aan de burgemeesters en andere iovloedrgke mannen in deze streek een circulaire gezonden waarin bg nadere bgi ouderhodeo mededeelt betreffende den tramweg De Detune De weg gaat van Tiet over Drumpt Kerk Avezaatb Buren Asoh Zoelmond en Beosicbem naar Kuilenburg en is ongeveer 20 KM lang Volgens eene loeale verkenning zooden de kosten van een tram met smalle ppoorwgdte f 380 000 niet te boven gaan Aangenomen dat door Rgk en Provincie gezamenlijk een subsidie wordt verleend van 8 40 8 47 8 64 9 1 te 7 26 f S 7 3 7 46 l ii 6 t lO S l 5 16 5 S Gouda Moordrecht Nieuwerkerk OapeUe Botterdam 6 67 6 08 6 16 6 i4 6 80 Rotterdam Capelle Nieuwerkerk Uoordreoht Qouda Oouda T 80 1 85 ZeT M 7 48 8 47 i Z Zegw 7 63 8 66 7oorb 8 07 9 08 iHage 8 18 9 18 10 7 7 65 8 09 9 88 10 19 8 18 8 88 Uoada 6 35 üudew 5 60 Woerden 6 59 mreikt 18 8 41 9 54 10 51 8 87 8 14 Oouda AaitaidaB CSt f 150 000 dan zon r nog eeo kapitaal ran f 230 000 moeten verschaft worden Ust dit kapitaal goede rente loa afwerpen toont de heer Krieger aldus aan Wanneer daget ks treinen in elke richting loopen wordt er 87000 treinkilometer per jaar afuelegd Alle kosten gezamenigk beloopen stellig geen f 0 30 per treinkilometer zoodat deze de f 27000 niet zouden overachrgden Volgens de statistiek van het vervow op de spoor en tramwegen over 1894 uitgegeven door bet dep van W H en N werden in dat jaar per dag eu per KM bruto opgeHracht door de Westlandsche Stoomtram f 10 90 de stoomtram HaarlemLeiden f 10 56 de stoomtram Ede Wageniogen 9 30 de stoomtram Velp Dieren Gendiingen f 7 87 Oostertram f 7 81 ji de stoomtram Breda Oosterbout f 6 64 tramwegen in Friesland f 6 19 Gooiscbeatoonitram f 6 15 By f 5 50 per dag en per KM brnto een bedrag veel lager dan elk der andere oo de netto opbrengst nog f 13000 of 57s pCt bedrage Te Uaastri t bleef het Donderdag en Vrgdag rustig Qet verbod van samenscbolingbn blgft nochtans gehandhaafd omdat de zeven glasslgpers die bet werk hervat hebbeu nog steeds door de stakers eu andereu bemoeilgkt word n De 2e loit W van het Xe reg inf te Assen dia voor een raad van onderzoek moest komen wordt sedert eenige dagen vermist Naar wg vernemen heeft N de Heer 2e voorzitter van den N N B B zich wegens oneeuigbeid onder bet beftuor ali bestnordsr van den Bond teruggetrokken Men meldt aan het U D c Ër wordt in den aanstaanden herfst een buitengewoon groot spoorwegvervoer verwacht Reeds na is het in Westfalen zoo druk n et kolentransport dat dagelgka tot over de 13 000 wagens noodig zgn en niettegenstaande den aanmaak van veel materieel kwamen er in de laatste dagen reeds wagens ts kort De gebeele indnetne gaat buitengewoon gunstig IJzeren scaalproducien gaan in prgs zeer vooruit Eene algemeene drukte heerficht in zaken en dat gaf der Duitsche Spoorw maataobappg dezer dagou aanleiding eene algemeene bekendmaking uit te raardigen waarin op den toestand gewezen en medewerking tan belanghebbenden ingeroepen wordt om een geregelden loop van zaken zooveel mogelgk in de hand te werken Daar ook voor ons land een geregelde aanvoer noodzakelgk is wgzen wy er op dat de Bpoor wegbes turen van Essen EIberfeld Keulen en Baarbrücken den afnemers van steenkolen dringend verzoeken groote voorraden te houden en bnnne wiuterbehoefte aan kolen cokes en briquetten zooveel roogelyk reeds rroegtydig in te slaan opdat by tydelyke stremming van aanvoer geen moeilgkheden ontstaan c Er bestond een zeer oud voorschrift der paoien waarby bevolen werd voor den vrede en de eendracht onder de christelyke vorsten te bidden In een breve van 1 Juli 11 beeft de paos de bovengenoemde formule gewy7 igd en voorgeschreven dat de geloovigen voortaan den Heer tullen aanroepen om vrede en eendracht te doen heerschen onder de christelyke volken Leo XIII geeft hiermede alweer een bewgs hoe hy den demooratischen geest van oozen lyd woel te begrypen U li 11 18 10 60 16 67 11 4 11 11 11 10 8 18 9 l i 60 10 11 6 55 7 10 7 18 7 89 3 17 4 36 5 67 8 80 8 87 8 45 3 08 3 34 3 60 6 17 6 85 6 07 Keizer Wilhelm woonde dezer dagen een ofBcierendiner bg een zijner Igfregimenten bg Op het dessert werden rebils gemaakt de Keizer toekende er ook een de woorden Keizer Wilhelm € doorsneden door een uurwerkslinger Een der officieren glimlachte Nu graaf gy weet hoi voor den dag er mede f De officier aaraelde Nd dan zal ik bet Mggto c toen niemand de oplossing kon vinden een vonnis Ubr theil in naam des Keizers c Allen lachten plichtmatig Na graaf W na uw oplossing c Majeateit ik ben Meeklenbnrger en en ken myn Fritz Renter myne oplossing i Bier getth he hen dor geith he hen hier geitb na beu dor geith he honii Keizer Wilhelm snapte de aardigheid en lachte bartelyk De leden van de Nanaeo expeditie aan board van de Fram hebben de merkwaardige bgzonderheden medegedeeld over hun leven aan boord en de uitwerking von de voortdorende duisternis gevolgd door aanhoudend daglicht De mannen spreken vooral van de beerlyke gevaarwording die zy oadervonden toen zg weer andere aenicnelgke wezens ontmoetten Zy waren zoo gedrnkt van het voortdorend zien van de2elf fe gezichten en het huoren van dezelfde stemmen dat er eindelyk een gevoel van prikkelbaarheid byna niet uit te houden zg konden elkanders gezicht dan niet langer verdragen en gingen dan maar ean lange wandeling ovor het ys doen ieder op zgn eigen gelegenheid Het was een wonderlgk gezicht zeide een der mannen zya kameradan over het ys te zien loopen ieder in een versobillende richting en zorgvuldig zyn makkers vermydende Uiterst aangrgpend was bun beschrgving van de vreesetyke gedruktheid die 7ich van hen meeater maakte gedurende de lange maanden van aanhoudende duisternis Toen de lente kwam werden zy weer vroolijker te moede maar het duurde niet lang want het bestendige daglicht werd spoedig even drukkend als da winterdoisterois waa geweest Gedurende veertien maanden zagen zy geen enkel levend wezen zelfs geen vogel of geen yibeer £ r werden allerlei dingen bedacht om den tyd door te brengen de naaimachine in de kajnit was voortdurend in handen want hel kleermaken was de meest geliefkoosde bezigheid De kleeren die de leden der expeditie droegen by bun terugkomst in Noorwegen hadden zg allen zelf gemaakt zy waren wel niet volgens de nianwate mode maar uit een practiick oogpunt voldeden zg uitstekend Het Handelsblad f de geschiedenis besprekeode der verschillende regimenten naar aanleiding der verleende decoration zegt tea slotte Na bet bovenstaande te hebben gelezen zal men allicht eene opmerking maken Waarom is het vierde regiment overgeslagen Wg weten het niet Het vierde regiment infanterie beeft als achttiende bataljon jagsrs aan den slag van Waterloo deelgenomen bet heeft den veldtocht iu Frankrgk onder zgn herinneringen ala andere regimenten en het heeft zich als Ie bataljon van de 18e afdeeling infanterie ook in den Tiendaagüchen Veldtocht niet onbetuigd gelaten Waarom mag het vierde regiment van dit alles niets op zgn vaandel vermelden V Is het wellicht omdat het vierde vooral in Brussel zgn herinneringen hseft en men onze Belgische broeders niet wil kwetsen VVy kunnen bet nauwelyka denken Want in de aerute plaats is zooals wy aen vorig maal reeds opmerkten alle wrok toch al lang verdwenen en iu de tweede plaats behoeft men toch ook niet Brussel op net vaandel te borduren maar Tiendaag8cbe Veldtocht c zooals by zooveel andere regimenten Nu is bet tierde regiment gansoh onverdiend bet eenige niet onderscheiden iufanterieregiment Heeft de minister er bg zyn voordracht wet aan gedacht dat dit een zeer grievende vernedering is Het komt ons voor dat bier eene font te heratellen blyft Utreckl 6 88 7 60 9 9 89 Woerden 6 68 8 11 ff üadewater 7 07 8 19 Oonda 7 88 8 88 9 84 10 10 7 15 1 1 Imitardam C 81 Soada T M Het Handelsblad komt terug op de bekende opmerkingen in de afdeelingeu van de Eerste Kamer gemaakt aangaande de verderfelyke clericale eu protectionistische stroomiug die naar sommige leden vreezen de uitbreiding van het kiesrecht ten gevolge aal hebben Ala die vrees gewettigd is dan ton daarin geen reden zyn om bet kieiracbt te ontbonden aan het grootste deel van de werklui De ministar van binuenlandscbe zaken heeft op de bedenking van bedoelde kamerleden rondboratig juist en afdoend geantwoord Eenige leden tan de Eerste Kamer hebben haar aanleiding van ministers antwoord in slecbt Nederlandaeh geprotesteerd t tegen deze opvatting van een raadsman dar Kroon omtrent de rechtmatigheid van den invloed van aan de Staatpigemeenschap vyandige elementen op het Staatsleven en de minister heeft dat protest met een behartigeniwaardige toelichting weerlegd waarin onder anderen voorkomen de woorden Door ongerechtvaardigde beperking van kiesrecht te bewerkrn dat alecbta een deel der oecooomisch zelfstandige burgers tot legalcn intloed wordt toegelaten of dat de werkelyke kracht eener richting verborgen blyft acht de minister inderdaad bedenkelgker dan dat eene gevaarlijke richting zich op legale wgze in hare volle kracht doet kennen en dianovereenkomitig invloed op het Staatsbestuur uitoefene Het blad is het volkomen met den beer Van Honten eens dat bot niet geoorloofd ia aan aen deel van de bevolking bei kiesrecht te onthouden omdat men cgn beginselen verderfetyk of revolotionatr acht Ala b v de meerderheid van de kiezers aociaal demooratiseh is en baar beginselen langs wettalybeo weg in toepassing gaat brengen dan mag de minderheid niets doen dan pogen de meerderheid te herwinnen Het afibl c gelooft dat dat baar trouwens spoedig zon gelulïken Maar het blad IS ook van oordeel dat hg ons niet licht zoo u meerderheid ontstaan zon evenmin ala dat de clericale of protectiouiatisobe denkbeelden da overhand zouden krggea en herinnert aan da gebeurtenissen na 1888 toen er een clericale meerderheid was maar toch niet olericaal geregeerd is De wetgeving stond toen zoo goed als stil en zoo aal bat ook in de toekomst gaan Het democratisch calviuiema kan niet lang goede vrienden bigven met het conservatieve katholicisme c Kerkeijjke quaesties nemen trouwens niat meer als vroeger den voorrang in socialisme of wil men altruïsme staat op den voorgrond Ook voor de zegepraal van het protectionisme behoeft men niet te vreezen ten minste als de werkloi rnim gebrolk maken van hün kiesrecht Kyk b v naar Sugaland Al die dnistere voorspellingen eindigt bet HbI c zullen niet worden verwetenlykt Er knnoen moeilijke jaren komen maar dat ia geen reden om den werkman die zich en zyn gdzin geregeld onderhoudt van het kiesrecht verstoken te laten PosterUen en Telegraphic In het laatst van September a s sal een examen plaats hebben voor de betrekking van klerk der Posteryeo en Telegraphie De candidaten behooreo op 1 Januari jl den ieeftyd van 17 jaren bereikt en dien van 2G jaren niet overschreden te hebben Met afwgkiug hiervan worden geagreaerde klerken toegelaten die op den gemelden datum den Ieeftyd van 17 jaren bereikt en dien van 30 jaren niet overschreden hebben De overige voorwaarden zgn vermeld in de Slaatsoonraot van 18 dezer no 193 Benoemd 16 Aug Tot commies der Posterijen 4e klasse de anraumeralrs C Kuipers tijdelgk te Utrecht en H M Bouwmeeateu tgdelgk te Rotterdam geplaatst tot commies der Postergen ao Telegraphie 4e klasse de sarnnmerair A Smit tgdelyk te Rotterdam geplaatst tot brieveogaarder te Peize J Staal Garbz 1 6ept Tot Directeur van het poet en tele graafkantoor te Voorschoten A J C Beg beyn thans commies der Postergen 2e klasse ten spoorwegpostkantore no 2 standplaats Rotterdam 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 84 10 01 10 07 7 86 7 46 U 80 Bnoidatd 16 Aug Tot hoofdcommioi dar Poaierjjen d ooomiies dar Poaiergea Ie klaaae P J Fa bioi ten spoorwegpoitkaDtore no 1 itand plaata Amitardam tot oommioa dar Poatergeii la klaiae de eommiana 2a kliaaa J F Hoxal te Amiterdam en Q K Wgnen te Arnhem loapectie toi oommies der Poateryen Se klaaae de commiezen 3a klaaae C W Hegdeman te Ngmegen G J Steltenboom Ie Amaterdam Q Tan Orafliont ten apoorwegpoatkantore no 2 atandplanta Anutsrdam en P B A Tan der Voort Maarachalk te Arnhem Inapectie tot commiea der Poatargen 3a klaaae de com miea 4a klaiaa J F Gobina dn Sart te Amiterdam Verplaatat 16 Aog De commies der Poatargen 3e klaaae D Zwaanihala Tan a Hertogenboich naar Amiterdam 25 Ang De klerk der Poitergen en Telegraphie 2e klaaae W Eraraara TanTerborg naar Voorichotan 29 Ann commiea der poitergen 4e klaaae J F J Banning an Winicboteu naar Snieheda 1 aapt Da commieien dor PoatergeU 3a kl H C tan Pellecom Tan Amaterdam naar Venloo F Ort fan Vauloo naar Vliaiingen H Tan dar Megden Tan Vliuingen naar Amerafoort an W A fan dar Maaien Tan Amerafoort naar i Hertogenboich de oommieaen der Telegraphie 3e ktaiie H £ Frani Tan Enichede naar Amiterdam en O J de Jong Tan Qonda naar AmeriTOort de commiea der Telegraphie 4e klaaie B J Windaant Tan Amersfoort naar Gooda da oommiei der Poat rgen en Telegraphie 4 klaaia A Smit Tan Rotterdam tgdelgk naar Arnhem de commiea der Poitergen 4e klasse L P J kf Trnffino ran Arnhem naar s Grarenhagi da klerken der Poitergen n Telegraphie Ie klaiaa L Pitlo Rs fan s Grateland naar Winaehoten H M J de Chalmot ran 01 densaal naar Terborg H Sappe lan Meppel naar Oldeniaal en C Flens ran BilTersum poatkantoor naar Hillegom da kierkan der PosterUen en Telegraphie 2e klaiH P L Tan Breda ran Ootmaranm naar Rotterdam telegraalkantoor A C Eikes Tan Amiterdam telagraafkaotoor naar Qalpen en P Meyer Tan Leiden postkantoor naar Meppël poatkantoor da klerken der Telegraphie 2e klaise W L Akrgn Tan Rotterdam naar Ooatnarsam en A Tan der Yoo Tan Hillegom naar s GraTeland 16 Sept De klerk der Poitergen Ie klaiscJ A Rgser Tan Tilburg naar Hilreranm 1 Oat De vroQwelgku klerk der Postergen eu Telegraphie 2e klasse C A de Broekert Tan Woerden naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der poitergen an telegraphie 2e kl D Costar Tan Rotterdam talegraafkantoor naar Leerdam da klerk der poitergen la klaiie B Vrheg Tan Leerdam naar Woerden 1 Not De commies der poatargen 4e kl C Kuipen Tan Jtraeht tgdelgk naar het apooriregpoitkaatocr no 3 itandplasta Utrecht Werktaam gestald 20 Ang Tgdelgk ten bareele Tan den Inipeetear der poitergen 2e kl W H Tan Lammal werkzaam bg het Hoofdbestonr 25 Aag By het Hoofdbestuar de klerken der postergen en telegraphie 2e klassa J W da Galliee Mnlhr te Amsterdam telegrasfkantsor an H J Heil te Rotterdam talegraafkantoor Verlof Terleend wegens aiekte 17 Ang Aan den klerk der poitergen en telegraphie Iste klaaae J H Mesters te s GraTanhage inspektie tot en met 16 October a s EerTol ontslagen 10 Ang De commiea der telegraphie 3e klasse R Raskar te Amsterdam Buttenlandscb Overzlcbt De Ëngeleche bladen bevatten tfaant aitToarige barichten uit Eonstantinopal over do gabeurteniaaen der laatate dagen Er ii nn geen twgiel meer mogelyk dat de aanral op de Ottonaaniche Bank tbu de Armeniërs is nilgegaan want aldus leaan wij in een Benterialegnira op eenaelfden tgd dat de aanval op de Bank plaats had werd aan de rencbillende geiantichappen een oircnlaire betorgd met het zegel aan het Armeuisch Rorolntionair Comité en door verscbeidea leden geieekend Daarin werd aangekondigd dat de Baak becet zon worden en dat zg daarin 2 dagen souden bigtan zg Tenochtes dat de mogendheden in dien tntsehentgd kraehtig zonden optreden in het belang der Armenische zaak Ala da antoriteiten eeu va daden om de Bank te haroTeren souden de roTolationairen hek gébonw in de lucht does fUegan De cireulaire eindigde met eeu betuiging van leedwezen dat de aitroering van hun beiloit met bloedvergieten sou gepaard gaan maar het was noodzakelyk en men beoogde aen goed doel verbetering van faet lot der Armeniërs Verder was een waarschowing gezonden aan de ryke Armeniërs zoodat dese bytyds de stad konden verlaten Het was das een weloverlegd plan en er was nieta verzuimd om het te doen slagen door tusecbenkomet van de Armenische bedienden der Bank had man een groote hoeveelheid dynamiet in de kelders verborgen en de ongeregeldheden die een paar onr te voren op veraehiltende punten der atad waren uitgebroken dienden alleen om de aandacht van den aanval op de Bank af te leiden Sir Edgar Vineent de directeur der Bank waa tydena den aanval langs het dak kuunen ontenappen maar een groot aantal beambten ongeveer tachtig bleven in het gebouw opgesloten Des avonds begaf air Ëdgar zich met den heer Mamixof dragoman van de Russische ambassade naar het paleit van den snitan Terwgl bij daar was kwam er een boodschap dat de Armeniërs die de Bank bezet bielden bereid waren sioh over Ie geven op voorwaarde dat men hnn zon vergunnen het land te verlaten De heeren Vincent en Maximof gingen daarop naar de stad terug en hadden door de ramen der Bank een langdurig onderhoud met de leiders die gedurende het gesprek met een revolver in iedere hand stonden en er aan herinnerden dat zg de beambten als ggzelaars zouden gebruiken De Armeniërs zeiden dat zg de Bank bezet hadden bg wyts van demonstratie niet tegen de Turken of t en de Bank maar alleen tegen de mogendheden van Ëaropa die de Armeniërs in den steek hadden gelaten Zy hadden da Bank gekozen omdat zy dit de meest geschikte plaats aohteo voor snik een demonstratie daar alle nationaliteiten by de Bank geïnteresseerd zgn Hon voorwaarden waren dat zy hun revolvera zouden behouden terwyl zy de djnamietbommen uden uitleveren en dat bun vrggeleide zo4 worden gegeven om het land te verlaten Toen d ee voorwaarden waren aangenomen gaven de revolutionairen zich over aan air Edgars Vincent en Maximof en werden aan boord van sir Edgar s jacht sGutnarec gebraobt waar zy den nacht doorbrachten terwgl het Britsche wachtschip Imogene ea twee Turkeche adviesjaohten de wacht hielden Den volgenden morgen kwamen de gezanten byeen om over den toestand te beraadslagen en da dragomans van de Britsche Fransche eu Russische ambasaade werden naar de GnlQare € gezonden om het vertrek van de revolutionairen buiten bet Turkicbe gebied te regelen Wg aollen hieraan geen byzonderheden nceer toevoegen orer het bloedbad dat hetTorkscbe grauw als wraakoefening heeft aangericht maar dat nu gelukkig tot het verleden behoort Alleen nog deze zinsnede uit een telegram aan het Berl Ti eblatt De Europeanen werden door de Turken gerustgesteld dat zij niets te vreexen hadden ea dat men alleen de Armeniëiv wilde vernietigen slechts ingeval een Enropeeache vloot kwam en ds stad ging bomlsardeeren zon er een algemeens Chriatenmoord knnnen onUtaan Hadden de algemeene Raden in Frankrgk in het voorjaar zich nagenoeg eenstenmig verklaard tegen de belasting op het inkomen door het radicale Kabinet voorgesteld in da thans gehouden zitting hebben zg voor het meerendeel zich ran aanvallen op de belaatingvoor atellen der tegenwoordige Regeering onthouden niet omdat zg met de reatebelasting ingenomen zyn het tegendeel is waar maar omdat zjj dit Kabinet liever geen moeilgkheden willen maken Daarentegen hebben vele dier vergaderingen in seer verschillende deelen des lands zich verklaard voor de invoering van een alcohol monopolie Hierin zien zy een indirect middel om ook van de rentebslasting af te komen Méline hierover geïnterviewd liet zich zeer gereserveerd uit De aanstaande komst Taa den Gzaar te Fargs geeft nog steeds aanleiding tot allerlei zonderlinge handelingen Terwgl tal van plannen worden gemaakt voor de feealelyke ontvangst worden tevens knisxoekingea gedaan by Russische en Foolsohe inwoners van de Fransche hoofdstad en wel door Franscha politie geholpen door Russische detoctives Zelfs worden als de betrokken personen afwesig zg hunne papieren in beslag genomen Deze schending van de gastvrybeid der Republiek wordt van meer dan eene zijde gestreng afgekeurd En vale Russen die de Pargsverbigf hielden protesteeren tegen bandelingeui die zy mat hnisvredebrenk gelyk stellen Ook de uihilisUn en anarchisten te Brossel worden door de geheime Fransche politie voortdurend bewaakt Niet ten onrechte steekt men buiten de Fransche grenzen den draak met de belachelgke wgze waarop Frankryk zich gereed maakt den allaanheerscher aller Russen te ontvangen De Italiaansefaa bladen bepalen zich wat te begrypen ii hootfdzakelgk bg da ongengeld beden welke in Brazilië hebben plaats gehad en gericht zgn t en hnn landgenooten Dit is des te minder te verwonderen nn blijkens een teli ram uit Rio de Janeiro de vervolging der Italianen voortduurt Het laatste bericht daaromtrent spreekt van een botsing te Pessanate waarbij twee personen werden gedood en elf gewond De toon der ItaHaanache pers tegenover Brazilië is dan ook niet byzonder welwillend Be Ttalia is van oordeel dat Brazilië nuhet geweigerd heeft de qoaastie omtrent deregeling der Italiaanscbeeiachen te onderwerpen aan een scheidagarecht zich zelf in hetongelyk beeft gesteld Don Chiaciotte eischt dat rolledig herstel wordt gevraagd eu de sPopoio Romanoc acbryft Onze vlag is beleedigd wy eischen beslist herstel eu wanneer Brazilië dat niet wil gaven moet Italië dat nemen Geheel in den geeit dezer en andere bladen heeft de Italiaansche regeering dus gehandeld door zooals eeo telegram uit New York zegt een tydruimte vast te stellen waarin antwoord moet worden gegeven op den eisch van Italië SPECIALITEIT in Eeereu Mode Artikelen Dames Para iluies en Handschoenen A van OS Ai Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs vati Amsterdam 8BV 44 A 29 AUGUaTUa Nedsrlanu Corl Ned W S S dito dito ililo 3 lito dito dito S HOHGAR OU Goudl 1881 88 4 ITALIR luBoliriJTiiig tSfiS Sl 5 ÜosTBNit Obl in papio I8fl8 dito in silver U68 5 1 oaTUOA L Oblig mot coopou D dito ticket 3 KusiAMü Obl Biunoiil U94 4 dito Gecons 1880 4 dito bij Holhs lSSU 4 dito hy Hope 188 V0 4 dito iu Koitd loen 1883 H dito dito dito 1884 5 acANJt Ptirpot schuld l88l 4 ïuaKSij Gepr tJouT leen 1890 4 Gec loeutngeone D Ooc teening serie C ÜDiü Ara IUp ï obl 1894 B Msxico 01 1 Buit Sell 1890 ft Vkhszusla Obl 4 onbop 1H81 A MHTEauA M Obli Atien 1895 3 EOTTSauAM Stod loon 1894 3 vo N Afr Har deUv saud Arendsl Tab My Certificalon Deii Maatachsppij dito Amh Hypotheèkb pandbr 4 Cult My der Voratonl aand Gr Hypotheokb pandbr 3 i iflderlaadBche bank aand Ned llandolmaaL rh dito N W Pac Hyp b pandbr Rott Hypotheekb pandbr Vt ülr Hypothoekb dito 3V OosTKNa OostHong bank aand RusL Hypotheekbank paudb 4 Amewka Kcmit hypoth pandb 6 Vs Uaxw L G Pr Lion cort A SsD lIoll IJ 8poorw Mij aand Mij tot Rxpl T St Bpw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand O dito dito dito 1891 dito 6 lTALii 8poorwl 1887 89 A Kobl S 183V4 Zuid Ital Spwmij A H obl SPoLIN Warachau Woeuen aRnd 4RusL Gr Russ Spw Mij obl 47 BatÜBohe dito aand Futowa dito aand BIwaog Dombr dito aand SKursk Cli AzowSp kap obl 4 dito dito ohlig 4 Auaaixx Cent Pac Sp Mij obl t Ohio k North W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm oert v k liinois Oeotral obl in goud 4 Xxiuisv fc NaahvilleCart v aand Mexico N Spw Mij lehyp o fl Miss Kansas r 4 pet pref aand N York Ontario k Woat aand dito Penni Ohio oblig H Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col lo hyp O 5 OAHA ni Can South Cert T aand Vs 0 Rallw k Nav le h d c O Amsterd Omnibus My sand Rotterd TramwegMaats aand Nan Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand S I Belöis Stad Antworponl8 7 ï i Siad Brussel 188S S s HoNO TheissReguIlr Gesellsch 4 OosTkHR Staatsleening 1860 b K K Oost B Cr 1880 8 Spanji Blad Madrid S 1868 Nbd V r Be Hyp Bpobl oerU 352 Staats loterij 4e Klauo Trekkiog rui Maandag SI Auguatua 1896 No 19186 6000 No 11912 en 187t9 ioder 1000 v No t 400 No 4S68 SCO No 2470 4761 9384 U073 eu 19119 iadgr 100 Frijeon vaa 66 21 2900 6698 7664 10436 19979 16891 18168 26 2902 6626 7693 10610 13094 16906 18394 162 2929 6710 7611 10631 13031 16100 18496 296 2938 6718 7660 10603 13039 16109 18638 347 1088 5741 7704 10620 1307 16114 18642 428 3036 6769 77U6 10629 13114 18164 18664 42S 9070 6806 7744 10642 13163 16176 18686 41 3141 6820 640 9284 6860 665 38 7 5894 636 3336 59 S 662 3396 5946 7784 10644 13200 18201 18689 7SS8 10647 13239 16839 18660 7904 10728 13351 18309 18704 7923 10760 13286 16317 18732 7976 10804 13306 16888 13734 686 3482 6038 8086 1083S 13630 16386 18767 790 3467 6088 8096 0864 19604 16400 18800 818 3690 6133 8067 10933 13704 16414 18806 1038 3508 6142 8090 10068 13721 164n6 188Ït 1091 3660 6146 8160 10980 13726 16476 19041 1121 3698 616 8168 11068 13740 10543 10074 1149 3707 6186 8309 11061 18768 16680 1909 1219 3718 6801 1258 8822 6911 1897 9945 6269 1837 4040 6274 8218 11067 13851 16760 19118 8302 11150 13987 16883 19121 8310 11166 14024 16939 19181 8876 11167 14049 17171 19161 1376 4046 6416 8380 11212 14072 17153 19268 1414 408 6419 8488 11226 14130 17176 19271 1447 4178 6442 1501 4290 6453 1511 4263 6497 166 4288 6545 1700 4358 6666 1819 4382 6667 8498 11298 14298 17292 18974 8682 11318 14276 17375 19971 8640 11325 14365 17417 10816 8664 11317 14438 17680 1097a 8664 11446 14692 17649 19401 8686 11678 14646 17672 19414 8119 4420 8639 2114 4474 6661 2132 4589 6676 2212 4686 8732 2320 4743 6836 1348 4781 6887 2864 4801 6868 2386 4854 6871 2399 5017 6928 ADVERTENTIEN Do Ueer en Movr BOEKMEUEBUi ui uTKR bedaukeu roor du bewijzea ran beUugatelliug by bun hawelyk ondervouden Qouda 1 Sept 1890 1802 4389 65 1 8740 11006 1456 17616 19456 2036 4408 6603 8918 11816 14603 17642 19469 8962 11640 14704 17706 19479 8969 11861 14706 17764 19629 8975 11743 14706 17796 19658 8993 1174 14973 17787 19676 2215 4663 6743 122 11798 16016 17800 11681 2238 4704 6778 9146 11800 16068 17809 19898 i260 4723 6794 9922 11803 15113 17830 19699 2270 4T24 6831 9227 11841 15189 17865 11902 9498 11868 15145 17873 19983 5 0 12062 15172 17889 19096 9651 18082 16194 17914 iOUS 9662 12116 16223 17922 20828 8 0 12239 19278 17960 20281 2412 6067 6942 9780 1224 16831 17 82 20841 2421 6101 0 4 975 12977 1688 17 72 20898 2453 6116 6964 9928 12418 16436 18001 20441 2466 6180 8966 9 2 12464 16454 18088 20466 2527 6188 705 10022 12481 15627 18061 80470 9696 6201 7069 10062 12623 16569 18088 20476 3618 6208 7099 10141 12640 16660 18087 80677 2624 5821 7146 10162 12F3 15649 18114 20663 2653 6360 7167 10192 12731 15076 18131 20731 2686 6371 7183 10208 12660 16773 18101 20766 8692 6890 7365 10936 12871 1577 18197 20870 8699 6419 7433 10866 12918 15704 18240 20888 8735 5458 7436 10846 12940 15845 16894 80898 2811 5497 7190 10891 12960 15878 18930 20998 8860 5607 7627 10410 12958 16888 18341 20947 i 81 5569 6000 Stuks uit de falHete mama e ii r der eorsta bnifenUndsühn fiibricken over gMMitnene oojTfiiHamiiB Leger Paarden Dekens inoctiii tegcM den jxitprijn ViiN fl 2 75 I tr stuk worfl n uitveikodit Daze dlkke onslijibtrt itekans iljn zoo warm iia eaa psia oa 140X190 om p ot das hel fpheela patrd bedekkend mst wol opgenaaid pn 8 breed atreopan voorta en kl lne partl witte woUene Slaap Dekens groot 140X1 cm wfgeii eevr kleine leohts door Taklm bemerkUro foaten in hat wvetiel aangeboden ad fl 3 S0 per stuk Kotten andert het dubliel aV IHUealUk K Hhr v D hfHtellinitM wordm M Mac u TDorraail ilrekl t eD twioatliii Taa kM MAnf of onder rrmboun yummj oH f TMr l B HnrwltE Mautrlelit Oroota Staat SI Bnu INKEL 0