Goudsche Courant, woensdag 2 september 1896

Woensdag 2 September 1896 35ste Jaargang No 7059 ftOüMHE COÜMNT JXieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van l 5 regels 4 60 Centen iedere regel meer lO Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gesdiiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prvjs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers V IJ F CENTEN BÏÏITENGEWONE FINALE UITVERKOOP TAN U B loffen on onder Fabrieksprijzen leze l ilveriioop dimrl slechts korten li 11 l P IHV 2fe de PrIJaeu in de ÉiTMÊjMVE Koninklijke iUacliiiialc fabriek BE EONISELOEU II van Schaik Co gevciitigd te Gravettlinge Wiepplertlraat 90 en 20 nab i de Rè tesselaan Hofleveranciers Z li den Koning van België INDIEN GIJ HOEST cbi uikt Ir t iêêrA Allerwege bekroonde M ereldberof niile Superior DEUIVEU Borsl Boniq Exlract MELIANTHE FLACONS Bn éO Ct tO Cta en Terkr gbaar jiy F II A WOLFK Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te louda A BÜUMAN Moordreehl J 0 RATELAND Bot cop B V WIJK Ou Uwa r w in iaÊHt Wnt il it bMe tem riiii tafoii Jicht Bbeomatitk LeDdanpijaeD kortom ff AriiBrPaiiiExpeller Ylt il nul hat tail imn au tt wenden tegin liS Anli6r Paln Ex Bilff Ib Ieder Imlegezis TerktmOull Vat T Anfcerfaln ExpeHei en hoitd Piije 50 oent 7S oent in 1 25 de Dwuih VoorluDdeD In de mieete ApetliBkeD en bij T A BliJ l t t O te RoHetdam Te Gouda by A WOLl K Markt A H4b ea DE LAAT en VAN SON apotheker Ma fkt VRIJE PAAEDEMABET Zaterdag 17 Uctober voor bovengenoemde TREKKING zgo verkrijgbaar bij i BRINSHAN ZN Prijs per lol f 1 11 lolcn voor f 10 U i plaatsing der loten Ie en 2e PriJK COMPLEET BESPANNING beuetena minsteoa 20 PAARDEN Gouda Druk t b A HniNKMAN Zoon Ken ware Schat voor de oHgelultlciffe Rlachtoffers der etfIjeTlekkingj Onanie en gebeime nit pattingpn is liet beroemde werk Z Dr Retail s KLIUKWAIUXG Ilollfludwhe uitgave met 27 oifa Pr i 2 giildeu leder die aan de verscbrikkeljjke gevolgen vuu deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks daïr nd van een zekeren dood Te verkrijgen hg het VerlagH Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedsag ook in postzegels en in eiken boekhandel iu Holland ëcnoAiviioveni TAK TENTOONSTELLINS T tt hall Sept a s alle werk dagen geopen l van s voorniid lag 8 10 tot s namiddag s O uur HET COMITÉ Assurantie Maatschappij tegen Brandecliade K NEDERLANDEN v 1845 utjilieu AniKtrrdain Sophinplel Itolterdiuu uullilunk SI S CTHVrnhuKe Mobeialraat 20 illcdu l riusonkailr Alkmaar I angeslraat OrunilkaplUal S ooo ooo Reserves l soo ooo Iletaalde Brandstliacleii 14 800 000 M XaatnkappIJ vimkirtlkaiiiHktii INBnaAK KfTet teii In Brandkast zoowel als inboedels Wlnkelicoederen en FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KH Glteinlschn WasselierIJ VAN II OPPE IIKIiUEIt 19 Kruiskade Hotterdtim Uebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Iloofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verven van allo leerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoedoren Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enr worden naar de nieuwste en laatste methode everfd Alle goederen hetzü gestoomd of geverfd worden onschadetyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken cyn de prüzen 25 gedaald Te stoomen gouderen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Het WIssef en EfTecteokaDtoor BAEEITDS C 187 WARM0ES8TBAAT bij den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meeet voördeeliggte oonditUn t r Uitgave van het Maandblad FORTÜNA f per jaar franco per post proefnommere kosteloos AMERSFOORT 4 MEHSPOOHTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Bcschuilfabriek stoom AulomUlsche Walnen JUrelfabrlek Fijn gebufld Fransob Waterbrood Praosobo Stokken irorJi v n 1 spMiöttl neschiktö t 8le foort ii tarwp arfHbriffoni ia hierdoor overlieeilijlc an smaak n verkrijgbaar in stuks van 6 ot 9 et 12 ot Gewoon PaaSChkrentenbrOOd W rdt van do p ili te soort n tarwe on erinoiifrile volle hoste intik prima krenten primn rozijnen en andere prima znidrrncbton 1 I gemaakt is liiordoor buitenj owoon heerlijk on fijn Tan smaak blijft woken laag rerscb en ia verkrijgbaar in buavorm en Engelaohen vorm in stuks van I 10 et 15 et 20 ot 30 et 40 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem ordt van de fijnite en I smakolykite soorten tarwe vervaardigd is bierdoor btjtondar heerlijk van smaak teer 1 gezond verkrijgbaar in panvorm Vi Kg 5V et 1 Kg 11 et IV Kg 167 et 2 Kg 22 et deze gewiobten rbehalve van kantbrood 1 I worden gegarandeerd Ouitsohe broodjes van i et wordon van da beste soartOQ tarwe en zmvsrc beste volle melk gefabriceerd en smaken bierdoor overheerlijk Prima Tarwebloem wordt van de lijnste soorten tarwe gemalen eu bijzonder I aanbevolen voor het maken van pannekoeken tulband pap enz en is Verkrijgbaar I I in IVi Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthonders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen sijn uitsluitend verkrijgbaar by onze depot liouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekatitels en W H MELTRSINO Te QOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépóthonder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loan plus flinke provisie en A anco vraonten der volle en ledige kisten Kalhreiiier s Kneipp Malzkoflie haxuIteeksaJaff xaet rood letters Cot voor J op de gezondste en beste koffiebijvoegsel MatUichappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao DmJmatigo door de nieuwste uitvindingen op machinaal gobiod rerbeterfle Ikbrlestie l uitsloitAttd gebruik van fijn en fijnste grondstoffen garandoerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkcuii btïnntwoürdende aan den inliotid dflr rs9 Etikotten De Firma beiiaalde r 87 Brerets als H flcternncler 44 Eero eiploma s gouden enz BTedallles m bewijs van uitmuntend fijn do Paris Noua Toua déaemons une HeslAilte 4 or première clasiHe en consideration as Totre exoellenta fabrication de Ohooolat l onboua varies eto eto SMIWCrCk t Sibrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfisours Buntotbiüikera enz en Oeneraal vertegen woordiRer vaor Nederland Jteliu MatteiKlodt Amsterdam Kaiiorstraat 103 i A BRIi KMA ZN BINNENLAND QODDA 1 September 1896 De heer B Smelt 2e luitenant der inf O I leger is tot Ie Initenont bevorderd Voor het orgel concert ia de Groote Kerk gieteres gegevea werden verkocht ü71I programma s Aan bet postkutoOk te Goada en de daaronder rasBorteerende bulpkaatorea werd gedersade de maand Angustni 1896 aan de Rijkipeitepaarbant ingelegd f 8462 65 terugbetaald f 5679 11 Het laatste door dat kantoor eitgegeven boekje draagt het nummer 6043 Bjj den wedstrijd van versierde sportkarren behaalde de 1ste prüa No 1 Leo Zielstra 2da 42 G Tnithef 3de 52 A J J Voa 4de 5 J Hchttiing 5de 62 J Plomp Verder verkregaa nog prijsjes de navolgende Dummeri 2 13 23 24 25 27 28 29 33 39 48 51 58 61 63 64 65 66 ea 71 Tgdens de volkspelan en na afloop daarvan werden een 8 tal Inobtballous opgsleten Aan de riDgryderjj werd door 45 paren deelgenomen Nieilegenataande de regen speelde bet mociekkorps der dd Sobntterg in de siarlgk verlichte moiiektent Ten 10 uur weid bet vuurwerk afgestoken dat beter voldeed dan bet vorige jaar vooral bet alotnummer op het feest betrekking hebbende was prachtvol en slaagde o tmuatend en hiermede was de feest dag afgeloopen nog lang bewoog men zich langs de eiraten om hier en daar de illuminatiee die waren aangebracht in oogenschüuw te nemen Het bestaur van den Nederlandschen R K Volksbond afdeeling Gouda versond giateren bet volgende telegram aan H M Koningin Wilhelmioa Hare Majesteit Koningin WILHELMINA Soestdyb Hat Beatoor van den Ned Roomscb Kath Volkabond afdeeling Goada brengt Hare Maiaeteit namens de afdeeling eerbiedig helde BRINK Secretaris Hierop ontviog men heden het vol telegram FEVËLLETOM DE HYPOTHEEK OF WASBIVSTSIl T D dan MO liep da ugo dat hg eelf uiet wist hoa ryk ky was Er zgn ontuglyk v el mcDscbaa dia volgens het publiek geraakt in onkunda daarontraat Terkaaren miaaobian wal omdat sij bat niel noodif aohtao bat publiak op da boogta daarvan e stallan Voor ticfa nireo vist Biunensl n cear goed boavMl ago vernogan bedroeg en dat kg voor wai nigea in da stad bahoefda nit dan wtg ta gaan soo ala bij bat noaaada H wilde kat dan ook wel weten en aan behoefde igne bonding an zgna wgxe van baodalao en spraken nuur la leeren kennen om bam vooi een rijk man te boudan jammar dat te gal k ene andere aigentcbap aan hei licht kwam die al aren duidelgk ats zgn fortnin black da haar Bianenalilin was geducht dom Zoo b j al wist hoareel geld bg bad aeker baaafta hy niat hoe dom h waa iii dit opzitfht waa bet pabliek batar op da hoogta sgner uken dan hij sef Dia twae aiganaohappen warden gakomplateard door eaoe derde bg had rlagaa Tan gocdheid die wal is waar eiob meestal oplosten in rarVwisting Baar toch ook getaigdan van aan madelgdond nart Da beer van Banihelm had geea gatJ maar hjj beheorda tot de beate finUiüD raa daprofinoie H Hara Majeatait da Koningin Regeniea draagt mij op uwe Tereeniging dank te betoigan voor de geinkwenachen Hare Majesteit da Êoningin aangeboden Adjadant van Dienst VAN TETS Tot wethonder ward heden herbenoemd de beer J M Nootboven Tan Goor met 13 at 1 item werd nil ebraoht op den beer J van Galen en 3 stemmen in blanco Het onderzoek van bet water der Waterleiding bad gedurende Aig het rolgenderesultaat 8 Aog G 5 Mg permang kalicQiper lOOOcc 15 4 8 22 2 7 29 11 3 t a t Herbenoemd in de gemeente Baaitrecbt tot wethouder den heer J C Moller met algemeeue stemmen Jl Vr dag hield de ZangTereeniging Ëeosgesindheidc te Stolwyk hare jaarlgkscbe algemeene rergadaring waarin de secretaria een flink ait ewerkt verslag uitbracht van de vef richtingan der vereeniging in het afgeloopen jaar terwyl de penningmeester rekening en verantwoording deed van zgn flnanoieal beheer Ramene de vergaderiog bracht de Voorritter dien heeren dank voor hunne werkzaam beden Bet aftredend bestuur bestaande uit de heeren H A Westbroek J de Vreigt J Kruijt A Molenaar en F Kaptein werd met algemeene of nagenoeg algemaene stemmen berkolau De vereeniging mag zioh ia Toortduraode bloei verheugen Door de Haagsche politie is proces verbaal opgemaakt tegen den begeleider van eene afdeeÜDg mannelyke en vronweiyke heilsoldaten die eergisteren tonder vergaaniog Tan dan bargemeaster optoobtogewyze langs de straten marcheerde De gefailleerde kaaaier mr D BoenteUoogezand genoot hat algameene vertrouwen was betaalmeester Toor de firma W A Scholten te Groningen en deed groote zaken Een groot getal lieden vooral leer kleine burgers en anbtanaren tjjden door den val van den kanier groote schade Ofschoon bijzonderhedeo nog niet met zekerheid bekend zgo hoort men toch verzekeren dat vele onden van dagen bonne spaarpenningen en vele renteniari bon kapitaaltja daarbg hebben verloren was de zoon raa een roormalig minister by kende de arisiooratie Tan land en gewest in Troeger jaran had hy met baar omgagaan maar in den laatitan tgd leefde hij zcar stil de een bewaarde dat het was uit dfoenieid omdat hij een stamhouder mttte hg had sleohts oen eenige dochter Nelly de ander rermofdde dat hij atil leefde om at het bem aan geld ontbrak om zgn naam en titel eer aan te doen Of bg kwaad of goed was wist men niet want sleebls weinigan kwamen met hem in aanraking Men wist allean dat hg in alta opzichten een gentleman was too als ook zijn voorkomen terstond gissen deed Hij waa geheel het tegenbeeld Tan den rsusaehtigan breedgeschouderden rgk versierden Binuenslijn met zgo glimmendsD hoed zijne glimmende Uarsan en zgna schitterende horlogeketting van Bernbolm was tenger en slank en vermeed alles wat de aandacbt trekken kon maar inist in dat rustige stille n gamakkelgke in dat koel beleefde faerkends tnsn dan man die vaa zyna positie in de wereld bewust was Toen dan ook Binaenslyn op dan hoek dir straat met iets twistzieka in zijn toon opmerkte dut zij nu beiden wel ban weg souden vindan nam van Bemhelm holfalgk afsohsid en ceid dat bet hen speel dat z n tgd niet veroorloofde nog verder mat zgn neef mede te gaan rZijn tijd mompelde Binnensign thg doet er ook wat meê Al even als ik vo e hg er een ooge bÜk later b j maar meer op aan toon van apgt dan van minachting ea met dil onderwerp geleidde hg zich telven hniswaartae Toen de beeren vertrokken waren zocht Lademas s oa euda plaata weder op boog zich voorover ea latt i B arbeid voort langiaam buu gelgkmatig In het kamp van het Soedanaeacbe expeditieaorps te Koaheh heeft een zware zandstorm gewoed Honderden tenten zyn vernield Ëeu kraan van 220 tons gewicht waarmee eeu atoomketel zon worden afgelaten in het rnim van eeu schip werd omvergeworpen alsof ty eeu riet ware geweest T dtns den storm was het zoo duister dat vele officieren van verkenniagsdetachemeoten op slechts 100 metera afstand het kamp niet konden beruiken zg raakten den weg kwyt en zagen zich genoodzaakt onbeschut ta wachten tot de orkaan bail uitgeraasd Van de spoorljju zyn twaalf myleu ten soideo van Barras vernield In de 1 Leerdammer c van Zaterdag vinden we een vernlag van het verhandelde in deo Raad der gemeente Ueesd op 2 Aug Daaruit knippen we hst volgende Ten slotte wordt door den voorzitter nog voorlezing gedaan van een scbryven Tan deu adjunct archivaris J S t Veen waarin deze op grond Tan zyne onderzoekingen verklaart dat de plaatfeoaam der gemeente moet geschreven worden Beesd Iitdieu zno schreef ongeveer de heer r Veen aan het slot van zyoen aan den borgemeestfr gericbleu brief de llaad uu nog niet besluiten kan de plaatsnaam officieel Beepff te spellen dau zijn zy met permissie aBeestachtig eigenwijs aÜe beer Ingenegeren verzoekt de behandeling van dit punt tot later uit t stellen daar by over een en ander nog eeu scbryven met iulicbtingen aangaande de spelling tegemoet ziet Voor de rechtbank te Arnhem stond Vrydag terecht de 27 JBrige dienstbode B L ter zake van een diefstal an een horloge Belaugryk was daze zaak alleen om bet optreden als getuige van een waarzegster Toen bekl het horloge had weggenomen en verpand ging ze naar de waarzegster om te weten of h t utt zoo komen De waarzegster verklaarde gisteren Toor de rechtbank dat ze in de negen door bekl getrokken kaarten dadelyk sdonkerhedenec zrg Op de Traag Tan den president wat dJnkerbedens zyn antwoordde de Trouw ja dat kan alles zyn ziekenhuis een gesloten hnis enz De zieneres nam daarna zelf negen anderen kaarten en zag toen dat er in het koitbais van bekl ietA utTreemd was Bekl deelde baar daarop mede dat ze het horloge had gestolen en Terpand en de waarzegster raadde haar aan het horloge maar weder in buii te brengen het te verstoppen en het daarna als bg toeval te vinden Èn bekl deed dit De marechaossee die intusscben ran het geval op en onafgebroken als een uurwerk Slechts na en dan logde bij zijuti pen vooraiohtig neder om iets na te zien of een voricha pgp te stoppen In dal geval veegde hij haar sent af nel bet log op den t d dat zij raslen zou want Lndeman was leer sterk in de tbeorieu omtrent bat verroesten vso pennen bet opdroogeu van inkt het geel worden van papier htit juiste tgdstip om een cacliet op lak te drnkkan en wat dies meer zg Ook voor bet materioele gedewlte van zijn ambt toch koesterde bg oprecht liefde even ati voor bat inteUectnele voor zoover dit ar bjj te pas kwam I Van s maandags tot zateui s bracht bij zijne dagen van negen tot vier uren hier door goen andere wereld bestond er dan voor hem dan n bureau en al waren de ramen verweerd oo de wanden verweloos en de meubels onvoldoende nergens op aarde vond bij bet zoo gezellig en goed als san die groote onderwcticbe lessenaar met hare vete loketten vol geel geworden papieren en te midden ran zfjae wetboeken reglementen inslruoties circulaires an stukken Slakken verbeeld u eens dat er geen stukken waren wat zouden de Ludemans beginnen en hoe zon de wereld geregeerd wordan I Het heelal wai roor Ludeman maar eene aaneengcscbakvide r aks van atnkken die naar zijne ambtelijke voorstelHag m t het scheppingistuk I egon en mol de instructie voor den laalsten boetbaznin eindigde Geboren worden eeo stuk doopen een stnk loten een stuk examen een stuk trouwen een stuk sterven een stuk Al deze stukken waren onveranderlijk en onvergaakelük de menschen kwamen en gingen vaar de stukken bleven de ofGclcële slakken aaet baar aieriyk aebrift ea oaleesfaara faaod de hoogte was goata d arresteerde haar wegens den diefstal Bekl ontkende allee den diefstal haar beseek aan de waarzegster het rerpanden ena Voor het advies der kaarten betaalde ia 20 cent Eigenaardig is het dat ook de bestolen koslvrouw even by de kaartl ster inwi ite om voor 5 et van deien te hooreu dat er bij haar een stuk zilver waa ontvreemd dat evenwel weder ia haia lou geworpen worden c Aan bet alot van eeu verslag van het 23e Nederlandsoh Taal en Ijetterkaadig Congres zegt de Arub Ct liet Aatwerpsohe congres is afgelaopen We allen niet bewaren dat meer dan een v yuer voorgangers voor de Nederlandsche taal en letterkunde heeft tot stand gebracht maar het is niettemin evenals de vroegere congressen van dezen aard bevorderiyk geweest aan het toebalen van den broederlgken band tnsschen Noord eu Zuid De bartelyke voorkomenheid de oprechtste gastvrybeid welke zoovelen onser uit NoordNederland gedurende de congreidagen iu deu geznlligen familiekrlog hebben mogen genieten lyn bet nevens de avondbyMakomiten in het Konatverbond vooruamalyk geweest die er zich op beroemen mogen data uitkomst te hebben bewerkt En dit is een nut der congressen dat niet onderaobat mag wordan Men sehryft nit Utraobt Nadat Jacob flollander vermoadalyk begrypende dat ayne aardigheden een weinig afgezaagd raakten een paar maanden van onae markt was w gebleven deed hy Zaterdag daarop weder zyne glorieuso intrade fin hy had zich den tyd zyner afweaigbeid blgkbaar ten nutte gemaakt om zich eenige nieuwe pakkende opmerkingen eigeu te maken die bem den bijval van xyn publiek moesten versekeren Uy begon als gewooniyk deor laid trompetgeschal zyne komst aan te kondigen en had daarmede al dadelyk het succes dat eeu concnrrent difi juist bezig was alle apothekers dokters en professoren mt te dagen om hier aan zgn tafeltje te komeu bewgzen dat zgne Kuivera cbemiacbe olie niet goed was tegen kies oor keel en andere pynen zicb plotseling verlaten zag door de bresde schare van toehoorders die om bem heen stonden en nn naar HolUuder snelden En dat ntet alleen maar toen de olieman daar zoo eeoiaam itondi barstte er van gebeimzinuige r gde een hevig bombardement van min of meer bedorven appelen en aardappelen over zgn hoofd los wat eenigen van het gezelschap die nu om Hollander s tafeltje stonden aanleiding gaf tot de bewaring dat dat g mftn wn teakeningen half gedrukt en half beiohrevon als oen heide dia men op enkele punleu aanvangt te ontginnon Ren beide wereld was ze die wereld van itukkan maar Ludeman rond ar de hloemea ea en genoot er als een grazend sohasp Het uurwerk op den oudeo torenklok speelde kwartier roor vie en aa de ambtenaar reegde zijne pen af en begon z jne papieren te bergen even kalm en gelgkmoedig als hg gearbeid had Alles kreeg zgi o plaats want alles bad eene plaats en T jf minuten daarna stond hg mat zgn hoed op encgajas aan gereed om zgn bureau te verlaten Hg waehtta nog slechts don bode om dezen de onvorandert ke instructies te geven dat het raam kon worden open geschoven eu z oe portefeuille met stukken hem kon warden nagebraoht eo dat bij to huis waa als de griffier of de commissaris bom moobt ontbieden iets wat in da drie jaren eeni gebeurde Toen nam hjj zijn stok met den wit boenen knop een geel riet met knoesten in precies gelijke afstanden afgedeeld als do dagen van Ludeman zelf en stapte langzaam naar beoeden de bodenkamer met zijn gewoon eet ze met smaak passeerende vHeat mensdi zeido de boden en in dat opzicht waren zg da eoho van de ganacbe alad hij was een juweel van eea man iu sgn soort de type van dan ambtenaar die na vgf en twintig jarigen diensllijil een zilveren snuifdoos uit boogaebtiug rai zyns ambtgeuooteu krijgt en van wien dan de dagbladen gewag maken als van den algemeen l rminden jubilaris II K soo laat vader riep bem uit de verte SM jong mensoh tegen die not haastige sobredFu bet gouvemeraeat afkwam XViM f ree