Goudsche Courant, woensdag 2 september 1896

8 67 4 0 19 1 7 U 7 9 8 89 f 4 7 ff T 69 ff 8 4 ff r 8 8 ff 11 ff Ir 18 ff 4 1 80 80 10 7 80 8 99 8 47 DA 1 44 8 0 8 44 4 7 4 40 81 17 1 4 ff 4 11 V J7 i Ol ff 4 7 ff 84 9 08 ff ff 04 ff 8 41 14 8 09 4 04 U7 10 1 47 DEN HAAO OOUDA de werkloosheid op ODrsitbaraDda wgze wordt aangemoedigd ten oadeale van de natDuriyke arbeidsmarkt en der belastingbetalers De hoogvlakten der Zwitseracfae Alpen zgn hoewel wg nog Augustus schrgvoD ondergesneeuwd en laveren aeo recht wioteracbtigan aanblik op Op een hoogte van 1000 mater reed 4 begint de sneeuwlinie en nit verscheidene alpHDweiden heeft man in alJergl hei vee naar beneden moeten halen In aokele plaateen van bei boogalpeogebiedorgaciseeri man aledavaarten en andere wiotarvermaken In het gebied van AubensB Fr dep Ordèche waait aan Tarstgvende gzige stormwind waardoor da wgngaarden bosscben boomgaardeo en veldgewassen enorme schade leden De nachten zijn zeer koud in de booge Cevennen vriest bet en de aardappeloogst wordt bedreigd Te Triest woedt reeds sad rt een paar dagen een buiiengewoon hevige bora die aan den winter doet deokeo De tamperataur is aauzienlgk gedaald Uit da booht van Maggia kunnen de schepen niet in de haven komen In bei jaar 1811 vloog te Triest het in de haven voor anker liggende Franiche fregat Daaë in de lucht Door de ontploffing werd bet geheala schip Ternield en zoowel io da haven als io da aangrenzende straten was het verlies aan menichenlovens eo goederen groot 3edert dien tgd ligt de romp van hei schip op den bodem der zee eo wel zooals meermalen door dnikers werd geconstateerd io de nabgbeid vau Molo San Carlo Tot heden bleven echter alle pogingen eo offers aan tgd en geld om bat schip aan de oppervlakte ta krggen zonder eenig resultaat daar bei diep in hei zeeslib vastgezogen zit Niettemin werden in den loop dezer eeuw door particuliere oadoroemers vele pogingen gedaan om het fregaat te lichten d ar het tgdens de ontploffing drie millioeo francs aan good beaevena kostbare sieraden bestemd voor een Franscbe prinses aan boord had Bovendien had de Fransche regeering op de berging desnoods van slechts ééa kaaon een zeer belangrgke premie gesteld Sedert eenige dagen Is thans een onderneming op touw gezet om den schat uit zee ie voorRchgn te halen De heereo Amandeo c s hebben drie duikers aan het werk gezet Dezen is hei gelukt eenige gedeelten van den aoheap romp bloot te leggen de ondernemers hopen op deze wgia hei geheala wrak nit het slib te dalven om het vervolgens in zgo gehael mei een kraan te lichten Tot heden zgn 18 kanonskogels eenige tons ballaitgzer en eenige andere voorwerpen boven gebracht die men voorloopig in vrg entrepot heeft opgeslagen ORGELCONCERT in de ÜROOTE KERK Geau hoodardeD doch duizenden mensehen stroomden gistereoarond naar het orgelconcert in de Qroote Kerk Indien ooit gverig ntreven door belangstelling aan het publiek beloond konden wordeo dan voorwaar heeft de Heer J H D Spaanderman giaiereuavond zgo bulooiiing gevonden Jaen plsafcs was onbezet terwijl bonderden zich mei staanplaatsen moealen vergenoegen of in de kleine kerk hon toevlucht vonden Het concert zelf was een uccèa Werden de nammera voor orgel op de be kende uitstekende wgze door dei Heer Spaan dermaa tan geboore gebracht ook de nitvdering van die met koperen blaasinstrumenten was zeer te loven Het schoonste van den avond evenwel waren da liederen door Mej Anna C Schuil alt zaogeres tan geboore gebracht Heerlgk klonk haar schoone stem door bei kerkgebouw io ademlo za stilte aangehoord door da dniteaden toehoorders en toen de 1 Mei TUd van Greenwlcb Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 7 47 8 07 90UD1 DEN it t Hage 1 7 90 7 48 60 9 19 9 4 lo ll 11 8611 981 88 9 44 8 40 4 04 4 88 8 17 197 18 7 88 f U 9 8 Voorb 7 ff ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff 4 89 18 9 84 Z Zegw ll ff ff ff ff ff 10 89 ff ff l ff ff 4 8 ff 80 9 48 ZeT k 99 ff ff ff ff ff 10 48 9 0 6 04 89 9 89 Gouda 887 80 8 18 9 18 9 47 10 1 10 4 1 0 19 9 9 17 8 14 4 08 4 8S 18 8 47 607 4 8 1810 1010 18 Btopt Ie Blaingk Kraiaweg en Nootdorp Leidaobaadam aa Hekandorp U T I C H T B O U D 4 10 10 88 11 88 19 0 8 08 8 9 4 46 10 88 ff 11 6 ff ff 4 1 ff 10 81 ff ff ff 4 94 ff ff M 44 11 1019 11 1 98 8 4 4 87 17 7 0 9 8710 18 10 4811 18 1 1 18 18 1 97 8 47 4 46 6 M 6 64 7 14 7 49 8 1 8 4 9 64 11 O 11 18 40 4 7 8 01 10 0 11 11 18 49 1 08 8 18 10 18 11 86 1 03 8 90 8 i lO t 10 48 11 80 11 46 18 48 1 08 1 7 4 17 8 16 6 68 8 98 7 44 81 8 8 9 9110 8111 48 O I D t UTtlOR T 10 67 19 86 80 8 17 4 86 6 7 6 11 14 ff 9 87 ff ff ff 7 10 U 8I 9 48 8 14 ff 17 7 18 11 46 1 97 8 08 8 60 8 07 S8 7 89 AHSTlBDAHr tODDA 7 1 9 10 49 9 14 L t 4 18 7 4 8 19 1 1 Mkll Mt M Mt 11 M O O V 1 1 A M8TEIDAM S ll 9 69 10 7 19 10 4 11 M 7 1 10 11 I7 10 1 1 1 iO 1U £ a Hotlftcder zelta durop z n rechterToet op den raad ran zgoe Ufel steuode met de Uoktrhftad op tga waodelstuk eo ttak met eeo gezicht dat Pecktoiff hem Biet zou hebbeo Terbeterd de rechterhaod tuiwïhen zya veat ea prak de oof eo Uq hemel genlagen Nmd dat il niet gemeao dat ia net goed dan moet dia kerel ds manschen mnar niet bsJriegen Wat moet hij da dokt m eo profa soreo hier ataao te bele digea ik wed dat by aiet lesea of lohrgTeD kao Dat komt niet te pat Dat mI p mg niet booreo doen Ik eiaob allaao dat zg zich niet met myii vak hemoeien dao zal ik het ook oiat met bet hunne doea t Na deza voorrede ipringt Hollaoder vao zya Rfcoal af deelt aeoiga oorrygen uit aao de joDgeni die om zyo tafeltje heea drmgeo ilaat mat K oot miabaar met deu waodeUtok op dia tafel dreigt de koapeo boo de hermeni in to zalten slaao als zg buu moeder oog langer op de boodschappen laten wachten en maakt zooveel geweid dat van alle kaoteu de nsenigie komt toeitroomen om t zian wat er aan de hand ie Dan beklimt hg zyDan atoal wader en den hoogeo als een kachel glimmaodan hoed afne meodo groet by zgoe beminde burgert Nu bagiat hg in een laog verhaal utt te varen tagen den zoogenasmdeu goeden onden ghn all inleiding daartoe besobrgft hg een gezellig dineetje dat hg eenige wek n geleden op Sabbatbavond had met zgn grootvader een man van 97 jaren eu zgne grootmoeder eene vrouw van 07 Waot zegt hg tot verklaring van dit veriobil in leeftgd mgn grootvader ii van zgn jaagd af aan een oude nnoepert geweest c Bg dat diner bad de oude beer rgn kleinzoon trachten aan het verstand te brengen dat bet vroeger een dertig veertig jaar geladen eeo veel betere tgd was geweest dan t envroordig Toeo was er geld te verdteMen geld all water Je valer heeft zeker zoo n boad vol gouden tieutjen verdiend Hier wa Jacob den uuden heer in de rede gevtlieu met de niet zeer eerbiedige opmerking kParmitieer me grootpapa maar dan ia radar toah zeker een loaee jongen geweest want hg heeft ma nog niet het kleinateportewonneetje vol zilver oagel iteo c En wat e oude heer gedurendu den niaaltgd verder uog lanroeido om de zegeoingen vin den ouden tgd io het licht teetellen werd door den kleiniooo ook met voorbeelden uit den eigen familiekring ontzenuwd Ocb praat me toch niet van den ouden tgd Hoe il vader komen te atsrveo en boe moeder Laat ik ar maar over zwggen Ko t is dat jollia het niet ooodig hebt omdat ik voor je kan zorgen maar anders kon je immers fatsoenlgk io een oudemanaenhuis en in een beojeshuid komen tarwgj je vroeger hadt moeten bedelen £ o mgo kindertjes als ik eeui kom te valleo dan komen ze toch in een weeshuis au hebben het veel heter dan ze tooit gehad hebben Neen onze tgd u veel beter dan da vrot ere als de manschen maar willen Je hoeft niet van honger en g brok te sterven je hoeft niet ta bedelen t Ia een hrerlgke prachtige n ooie tgd en t zou een volmaakte tgd zyn ats er naar geen likdoorns bastonden Maar belaai en na wendde hg zich tot bet publiek naamt den hoed van bat hoofd en zegt op eerbiedigen toon maar betaas die bestaan er en het moge ons allen tot groote dankbaarbaid stammen dat ook Jacob Hollander bestaat en da stamming heeft om de lijdende meoaoheid van dia verschrikkelgka kwaal te verlossen Zóó is nu waor de aanloop van Jscob Hollander alvorens bg tot den verkoop van zgn onovertrefbaren likdoornbalsem overgiat een baUem waarvan de waarde door alle boven van Europa waar ze nog al eens aan het pootja sukkelen erkend wordt en die zelfs Bismarck in staat stelt om eiken dag zgne oohtendwandeling te doen Als hg daarna nog weer een paar patiënten op dan ontblooten voet behandeld heeft en dan lerendige likdoorn root wortel en tak tot op het been toe c heeft uitgeroeid en dat zeentje op den bodem van ziJQ hoed aan da beminde burgers heeft 8 40 8 47 8 4 9 1 ac 1M 7 S 7 49 i n s 1 10 t l S l 5 Si 1 81 6 17 01 t ie 14 g BO 7 flouda Haordrecht Niauwarkark Oapalla ftoltardam 7 48 aolterdam Oapalle Hienwerkerk Uoordreeht Souda Uoada 8 7 8 09 9 88 10 19 Undav O ff ff Woerden 8 69 8 19 IreakI 6 18 1 88 8 41 9 64 10 61 9 87 8 14 Ooida iBitariaB S tt Qouda 7 80 8 86 in U 7 49 8 47 ll Za W 7 68 8 68 roorb 8 07 9 08 Haga 8 11 9 18 10 7 Tortoond dan vliegen de potjaa Imlaem eo kruiden voor dertig cent zoo snel weg dat HoHadder zich gerechtigd acht om denzelfdeo dag oog een groot aantal edities van hatzeWda verbaal in het Itjht te geven N R Gfe Slechte voorbeelden zgn wel eens ran meer nut dan goede bat is dikwgis geaakkaIgker het bekende kwaad ta vermijden dan het onbeproefde goede te doen Zoo is er vael te leeren uit de totaal verkeerde toepaiaing der werkverAchaffiog io sommige wijken van Londen waarvan een schrgvar in de Quarterly Review c een en ander meedaelt Bet toepassen van de armenwet ii een moaiIgk werk getgk ieder erkent maar in dit opzicht bestaat een rgke voorraad van gegavans verkregen uit da ervaring Algemeen wordt erkend dat bet mogelgk is door een zorgvnldige administratie de armoede te rermindaren Het aantal bedeelden in geheel Loaden is van 1870 71 tot 1880 81 io alle wgkea 3t Olava inbegrepen verminderd Maar aarit in 1684 werd io genoemde wgk een nienw stelsel ingevoerd waarvau het gevolg was dat het aanta badeelden van 27 5 per 1000 io 1881 tot 40 3 iu 1893 gestegen was terwgl in Whitechapsl de vermindering voortduurde De kosten der badeeling zgn in 8t Olave in de laatste 24 jaren verdubbeld terwgl zy daarentegen in Whitechapel in 1895 iets meer dan een tiende hebben bediagen van bet cyfer in 1871 Nu is het altgd gevaarlgk coootusiia ta trekken uit zulke cgfars Wanneer hft aantal badetilden vermeerderd ia kan dit evengoed eau gevolg zgn van een betere overheidszorg ats van een toenemen der armoede Volgens den ichrgver was echter dit laatste ia St Olare het geval In Whitechapel wordt eeo meer wet nichappeiyk stalsel gevolgd in ds eerstgenoemde wgk echter laat men zich z i te vael leiden door overdreven teergevoeligheid Het democratische armbeitaor daar is aeoigermate in den toeitaud van den keizer die zich boren de granmatïoa stelde het houdt geen rekening met de tairgke lessen der ervaring en administreert op eigen trant Io den winter van 1894 5 opende bet bestuar een buts voor werkverschaffing maar inplaats van aan do nooddrnftigen onderstand te verschaffen naar gelang van hnnne behoeften besloot men hun hei looi der Trades UniooK uit te kaeran Het werkhuis bleef open van 7 Januari tot 28 Maart In dien tgd werd 18 000 p at uitgegeven voor 61 617 arbeidsdagen en het gevolg daarvan was dat bet steenkloppeo dat man de lieden liat doen 7 ab par too kostte inplaats van 4 sh in de open markt Ësn groot aantal mannen voerden niets uit want bet toezicht was soo slecht dat velen van bon werk liepen tot bat tgd was van beialen Wel werd om te voorkomen dat de mannen het geld aan draak verspilden het loon aitbetflald iu levensmiddelen en bons mav deze werden eenvoudig verruild en gedronken werd er evengoed Bn alteen het nik Bohoi der paupers bedelaars enz maakte naar de Bohrgver verzekert van deze liefdadigheid gebruik Teiien bet einde van Maart was het arrobesiuur gesisagd bg volstrekt niet streng wrder 800 tt 1000 mannen bgeen te brengen dia gewend waren dagelgks bg de werkverschaÉBog hulp ia vinden Die groots menigte van geschoolde werkloozsu maakte bet vraagstuk moeilgkar dan het reedt wai toen zg plotse ling weer aan hun lot werden overgelaten Dit behear van dan St Olave s Board c werd zoo verkeerd geoordeeld dat de Local Oovernmeni Board c eeu deel van zgn gewoon sab sidia introk De schrgver io ds vQuarterlyf noemt zulk beheer weinig minder dan misdadig Het ergst is dat dit Etelssl de warkloozen geheel als arbiMdera te behandeteo wien heizelfde loop kan worden uitgekeerd als de werklieden io de open markt genietan in vale andere wgkeo ilur linotdstad wordt toag pait en dat sldua Zomerdlenst 1896 Aangevangen 10 10 l t7 11 4 U ll 11 80 8 85 OOUDA KOTTKllBiU 18 85 l 4 8 80 18 88 11 88 l tl 11 8S 9 91 lO ai 11 89 18 4 18 88 1 44 4 8 a O T T R B A M 10 19 10 89 lO St 10 48 10 49 U iO 11 17 8 18 9 1 i 9 80 10 11 Utrecht 88 7 0 9 88 Woerdea 8 11 üudawater 7 07 8 19 Gouda 7 99 8 89 9 84 10 10 8 81 10 17 10 84 10 41 U 07 8 4S 9 04 Amatardan 0 8k 10 80 7 1 IMt 11 47 v D a e koaiiiga laatste woorden vrouwe Zij heeft er gevangen ons hart wearklonkea Hadden had ook hat pvbliak haar die woorden knonan toexiogen eo barate het oii In toejuichiogeD Uejoffrouw Schoil eeo woord vaadank roor hei schoone ons gisteren avond geboden an een van harta tot wederzien De Heeren Sptanderaao en Bansekamp een woord vao hulde voor de begeleiding FOSTEÜR IJ EIIT LIJST Tan bii ven geadrmeerd aan oalwkeadan gadariode ds la halft der jntaod Aagaatoa 1896 eo terug te Terkrijgan door tusacbeokoatt ran hat Poatkantoor ta Gooda Verzonden t u GOD DA H ran Keateren a GraTeohage E M Haaa Amiterdam M van Alphen Goada Wed Tan Vliet Rotterdam Banqae d Eut Parg De Directeur ran hat Poitkanloor VORSTER Buitenlaodsch Overzlcbt i Met ontzetting zsl te Wesnen bet beriefat worden ontvaogen van den plotselingen dood fan prins Lobanof Roatofski dan fisMiscbao rgkskansaliar eo minister van bnitenlaadicba zakeu Voor enkele dagen vertrok de minister mei den ozaar oii St Peteraborg naar Waanan om tegenwoordig te zgo bg hat bezoek van zgo souverein ain da Oostaorgkicha kaiser Igke familie Da bgeenkomst der kaizera gaf natuarlgk ook aanleiding tot tangdorige conferaniiaa tosschen de minisiers der beide rijken QraaOoluohowski de kauseliar der Oosten rij kacb f Hoogaarsche monarchie en prins Lobanof hebben vesl mei elkander gesproken £ a Zatardagtniddag nsm de Rossiscbe minister afscheid om naar Rusland terug te koeren Dit vertrek was zeer plotaaliog men maande dai prins Lobanof ia Weenen zoo btgvea totSSaplam ber en dan rechtstreeki naar Brealao son gaan om bg de onimoeiiog mei den Daitachea keizer tegenwoordig te zgn Nu ergeialde hg den czaar naar Klef Te Weenen werd in diplomatieke kringan aan dai vertrek groote waarde gehecht Men bracht het in verband mei de onderbaodalingeo over de Kreteoai quaeatie en mat deonluiten te Konatantinopel men zag er hei bewgs in dat iusschen Rusland en Oosienrgk aen overeenkomst was toi stand gekomen betreffende de houding die tegenover Tarkge diende te worden aangenomen Prins Lobanof vertrok naar Petersburg om voor het uitwerken der grondslagen van dia overeenkomst zorg ta dragen Hg heeft Peteraburg niet bereikt Volgena een tej ran aan de sDaiij Telegraph dat van versohillende zgdea bevestigd wordt ia de prina plotseling overleden op de ruis vnn Weanen naar Kief Prins Lobanof was Torledea jaar na den dood van Von Giers als minister van bniieolandscbe zaken an kanselier van hei Russische rijk opgetreden Bg was bekend als een bekwaam staatsman en een grootgeschiedkundiga eeo man die met voorliefde bet verladen basindeerde omdat hg dit beschouwde als da spiegel van hei hedan Reeds jong had hg dn diplomatieke loopbaan betreden na korten tgd werkzaam geweest te zgn bg het Bnsiische minisiari Taa buiten landache zaken werd hg in 1850gexaDiBchapasecreiaria ia Barign en in 856 gezantschapiraad te Konstaotinopel rkn 1859 tot 1863 was hg alt gezant bg den Sultan werkzaam 8 61 9 87 r 18 ff 10 4 V ff 10 11 ff ff 10 18 ff 10 10 97 11 80 8 8 9 48 10 4 f 9 47 ff ff 9 4 ff ff 10 01 ff 8 88 U 07 10 94 7 88 7 4 7 0 09 i 07 1 4 ff 9 8 10 14 ff ff 9 8 8 99 8 41 9 49 11 10 Io KoDstautinopel had hg een avooiuar dat hem noodzaakte dan siaatsdiensi ie verlaten Hg schaakte de vrouw van den FranBchen gezant en vestigde zich mei haar te Nizza Na haar dood keerde hg naar Rostand terug wtar hg earsi bg het bianenlandioh baaUu ward mgaateld dooh laada in 1878 waa hi wader gaiaiit ta Konatantinopel In 1879 ward hg oiargeplaaUt naar Londen in 1882 naar Waanan Door agn Terblgf te Barlijn en ta Weanen waa hg bakand met de leidende ataaUliadan tin het Duitaoha rgk an tan Ooitenrgk ign rarblgf ta Londen bad hem op goeden Toet gebnuht mal de Eogeliche bof en regaeringakringen ta Konatantinopel had bg galagonheid goTonden diep door te dringen iu de Ooeteracha quaaatie En borendien waa bg aen groot foonUnder tan bet Romiaeh Franaoh lerboud an eau peraoonlgke triend lan dan Franicban miniater an gaeobiedacbrgTar HanoUux Da onierwacbta otereenkomet lan koning Omkaito uit Monia naar Rome waarren we Terledea week hebben melding gemaakt beeit Teel aanaatie gewekt Io lange jaren baalt hg alaehti tweeirilen zgn tomerterblgf op aijn Ttlla onderbroken éénmaal toen hg Napola beiocht waar de cholera woedde een andermaal bet Torige jaar om de teaatan fan dan 20BtaB September bg ta wonen In den regel kont hg niet oor einde NoTambar oJ begin Deeamber in da hoofditad terug wanneer de parlamantaira warkaaamheden weer een aan Ifen brengt ign reii iu Terband met da orbareideelen Toor het bowelgk an den Kroooprini Hot kan agu dat Z M reed nu igu ordera geren wil en ign lOon die atraka oier Napela naar Kome reizen zal aldaar wil afwaebleo Maar uog meer toor da band ligt het ds onlosten iu Biaiilië all de aanleiding roor de oTerkomst te beechouwen Raedi aedert jaren hadden de Italiaanacbe koluniiteu in Brazilië zich orer onregelmatigheden te beklagen eu rooral tydena den burgeroorlog leden zg groote echade Verleden jaar itelde lUlië daarom een eiicb tat ichadeTcrgoadiag iu maar Brazilië bood zulk een onMaideode aom dat de Ilaliaautobe gezant aan een aoheidagerecht de roorkenr gai eu reeda Ciereland daarroor gewonnen had toen Criepi hem plotealing terugriep wageui aen tont in bat protocol De nieuwe gezant atelde een nieuwen gedetaillearden eiich tot acbadefergoeding in en bet BraziliaaDeobe Congree keerde dat ontwerp iu Juni en Augnitni II iu eeiite eu tweede lezing goed maar toen braken ta Rio de Janeiro de bekende onlneten nit waarbg tal tan ItaliaLeo gedood o miibaudeld werden De Agenzia Stefanit meldt dat bet bericht na den New York Ber ld ale zou ItaliS reeds een ultimatum ericbt bubben aau Brazillië tot uog toa niet waar ia De Italiaaneche miuiiter an Boiteulandscfae Zaken Visconti Tenosla had Vrgdag een langdurig onderhoud met den Braziliaanachen gezant dia daartoe met rerlof naar Rome teruggekeerd was Uit Boolüewajro wordt hut rolgeude geseind De onderhandelingen tusicben Rhodes en de hoofden der Uatabelen zgn geëindigd zonder dat men tot een defiiiitiere regeling is gekomen De rebellen waren op de laatste rergaderingen tot de tanden gewapend en het werd niet rasdtaam geacht buu te bereleu de wapenen oumiddellgk af te geren De hoofden keerden naar de Matoppobergen terag om zooals zg zeiden bun broederen te raadplegen Dit bericht tiet er minder mooi uit Er ia dus nog fgean rrede in bat gebied der Gecharterde Te Boeloewayo ia men ran meeniog dat nat beter ware geweest den strgd nog een maand voort te aetten dan zouden de zwarten door honger gedwongen zgo geweest de wapenen neder te leggen Eu wie weet of er nu niet opnieuw strgd zal moeten gavoerd worden Een bevriend Uatabelen hoofdman Oambo die zgn landgeoooten wel kende verklaarde dezer dagen Ik bad nooit gedaeht dat witnanschen zoo dwaaa kunnen zgn Begrgpen zg niet dat de Matabelen alleen tgd trachten te winnen om graan eu ammnnitie te verzamelen eu dan den oorlog voort te zetten Zgn de witmeuacban gek dat zg niet inzien dat de wapenen dia tot nu toe zgn uitgeleverd volkomen nutteloos zga en dat binnenkort de stammen die zich nu onsgdig houden de blanken zullen vernietigen zy znllen de blanken overhalen hun vronwan en kindaren iu het land ta brengen en zich neder te zetten iu de nabgheid van da sterkten der Kafieis voordat zg overgaan tot aan algemaana slachting Ingewikkeld wordt hier dus ook de groote switmenachc Rhodes voor gek verklaard Of bg zich inderdaad heeft laten beetnemen moet da tgd laatan t Zon aen elsg voor kam wazen na zgn jongeten gewaandan triomf toen hg door de Matabelen in hon vergadering ala da grootala van alle epperboofdan vader der volken ward sitgaroepen FOUTTEl Oavondan an nog niet afgehaalde voorwarpen der maand Angoatas 1896 Een aohort aan paraaal aan goudan broche aea kindarjaaja een varkonskooi aen silvaran armband 2 R C kerkboeken een parapliia een mas aen vronvansak inhondonde een lilvaren vingarboad zakdoek ent twea zakkan een ilautel aan kinderzak waarin akdoek paosendooB enz aao zwart ichortje aen meter een gouden stop een halve gzeren hamer eeu gouden hamer eeu goaden krnis met ketting twea blaawa postduiven 3 eleatela aan een tonwtje een jonge geit De gedeponeerde voorwerpen der maanden Februari eu daait 1896 en met door de verliezers afgehaald zgo ter beschikking der vinders met inachtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk van 11 1 s morgens Gouda 1 SepUmber 189C De Commissaris van Pjlitie W N VAN OARDEREN VERGADERlNGVANDENGEHEENTKRAiD DINSDAG 1 SEPTEMBER 1896 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig alle leden De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelde daarop mede dat door Oedep Staten was goedgekeurd het raadsbesluit van 17 Juli tot afstand vin grond aan de Vest Ingekomen 1 Het rapport der Raadscommissie belutgeweest met bet onderzoek der begrootingenvan bet Hofmausgesticht eu de Volksgaarkeuken tot goedkeuring adviseerande Ter visie 2 Het rapport der raadicommissis belaetgeweest met het onderzoek der begrooting vande dd Schuttorg tot goedkeuring adviseerende Ter visie 4 Een ichrgven van de Commissie voor de strafverordeningen waarbg door Gedep Staten eene kleine wgziging wordt voorgesteld iu de onlangs vaatgestelde politie verordening deze wzziging betreft alleen Hoofdstuk II waarin da titel luidt Openbare Wateren Oedep Staten weusoben hierbg te voegen dia niet bg het provinciaal bestuur iu beboar zijn De Voorzitter Ik etel voor deze brief ter visie te leggen De beer Noothoven vap Goor M de V ik zon willen voorstellen deaen brief dadelgk te behandelen daar er geen bezwaar bg is De heer van Oalen Ik kan daar ook mede instemmen maar zgn er nog andere bedenkingen gemaakt De Voorzitter Zoo de vergadering dit wenicht zal ik dit punt n da aan de orde zijude punten behandelen AUue beeloten 4 Een brief van B en HV inzendendeeene nieuwe ontwerp verordeuiir 5 voor de heffing en invordering van marktgelden Ter visie 5 Eeu brief van B eu W danibg voorstellende een lokaal beschikbaar ta tellen voorde werkeloozeu in den aanstaanden winter Tar visie 6 Beu vooretol van B au W tot wgaiging der gemeenta begrooting dtanet 1896 wegens vergoeding in de kwade posten in dergksbelasting De beer Jager M de V daar het eene bloote formaliteit is zon ik willen vooritelleu dit iu deze vergadering te behandelen daar bet toch moet geschieden De Voorzitter Zoo de vergadering er niet op tegen is zal ik ook dit aan de ords stellen na afloop der vergadering 7 Het rapport van 6 eu W op bet adres van den heer A K van der tJhirdeiL betreffendehet oreidoen der eoncessie der telefonischererbiudiogen aan de aaamlooze vmoootschapffGoudsche TelefoonMaatscbappg Ter visie De heer Straver Evenala het Torige zou ook ik willen voorstellen dit in deze vergadering te doen daar heteeneblooteioraialiteitis De Voorzitter Kan de raad zich nireenigeadat ook dit na afloop in behaadeling wordtgenomen Aldiia besloten 8 Een eobrgven van B en W tar begrleiding van de gemeente begrootimg dienst De Voorzitter De begroot ing wordt gedrukt en aan ieder lid zal een tixemplaar worden bezorgd nu stal ik voor oTer te gaan tot het stellen der commissiëu ingevolge bet reglement van orde en hot trekken dar afdeeliogen De Ie afd waarvan vooriitttr is de heerK L Martens zgn gekozen da bb van der Post van Galen Viagerliug Deaecng en van der Sanden De 2e afd waarvan voonUter is de beer dr van Iterson zgo gekozen de bh Jager Prince Nederhorat van Vreumingeu en Jaspers De 3e afd waarvan voorzittor ie de heerNoothoven van Goor zgn gekozen de hh Straver Herman de RÜdt Darcksen enHoogenboom e 9 Eenige voorstailen die verband houdenmet de begrooting van 1897 en daarbg behandeld znllen worden Er wordt voorgeatald het salaris van den gemeentebode ta verhoogen met f 50 den tolgaarder bg de HaailracbtMbe btug eau weekgeld te gaven van f 8 met vege woning TOor dan Commissaris van Politie bg H M da E ningiu aen jaargeld au U vta gnn van f 2000 en Toor de riohtige bjboQdiug van de berolkingsregistera een bavolkingsagsnt aan te stellen op een salaris van Tar visie om te behandaleni bg da begrooting Wordt vervolgd AANKOMDIGIllG BURGEMEESTER eu WETHOUDERS derGemeente Gouda roepen bg deze voor de tweedemaal op de tegenwoordige onbekende ei enareuvau de onderrermelde graven opde AlgemeeoeBegraafplaats slaande ten name van de daarnevens genoemde personeo en ooodigen heuuit de overboeking op huuuen naam door denDirecteur diir Begreatplaata biuueo drie maanden na deze aankondiging te doen bewerkstel ligen bg gebreke waarvao bet recht op diegriven vervalt aao de Geiueeute Let Nummer Sltat tea name van EIUKN ÜEAVKN Algemeen gedeelte D 16 L 1 Heu n W Bolding 17 K Wout 15 18 D Frsnokou O 7 1 Beukei ed II Spit 90 J C Krsoeaburg H 19 en 90 A vu der Kruti I 7 J K iie Bengeu Uolding K 80 J I en II It Vetter M V V sn Zegleu 18 J K Tin Dongen Bolding eu W H KellTN 1 U J ten Hrummeler 90 J Zoet 0 18 80 M E Polijn wed van Sleel V 4 J Koot 8 eo O Uoiijn H i A II da Kwsrtel wed i M Boriteeth K 14 ü B van Hon wed J II isn Oei aep 8 U F W Sleevena T 7 N J B Kappeijne vsn da Coppello V K van Es Pt te Boskoop X 9 N vsn OaaleD wed rsa Eeuwen ü 9 K A u Lange Roomioli Ktlboliek gadealte A 16 1 van Cits B 11 V Hoes li J Hoes 18 D Hoes 14 A Hoes HUUBQHAVENAlgemeen gedeelteU 8 A A de aalongre K 90 1 Klgenbuizen ¥ l J vsn Sonibeek Ü 16 U P Wauiuk wed F O BUehner 1 I F I lm Thurm Gouda den i7 Augustus 1896 Burgemeester eu Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT Io S JJilM van Kiesgerechtigden voor ite Kamer van Koophandel en Fabrieken BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouds brengen ter openbare kennis dat de Igst van Kiesgerechtigden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken zooals die den 25n Augustus 1896 door hen definitief is opgemaakt van af heden gedurende acht dagen tOBSohen des voormiddags 10 en des namiddags 1 unr voor eeo ieder ter inzage op de Secretarie der gemeente is nedergelegd en dat bezwaren tegen die Igst betzg die don klager hetzij die andere personen betretien binnen dien termüu bg den Gemeenteraad knonen worden ingebracht Gonda den In September 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De SecreUris BROUWER 352 Staats loterij 4e Klasse Trekking vsn Uiosdsg 1 September 1896 No 17822 1 00 Sa 19779 1000 No 8 0 eu 17066 ieder 400 No 4077 9646 en 18800 l ler 900 No 10688 119 8 16918 17068 18140 en 19296 ieder 100 Prijseu van f I 2840 6 8866 1U04 13973 16469 18611 108 9861 6928 8877 11988 18996 6609 8688 113 2886 8 38 8888 11899 1408 6 1 6 900 2996 989 9048 11966 14064 676 8668 206 2968 6025 9069 11888 14076 6699 888 918 978 084 9066 11888 14190 16649 8781 944 3008 14S 9101 U899 14984 16741 18889 947 8011 164 0160 11898 14 87 744 18 88 S76 8087 194 9206 11427 14368 8800 8916 7 8161 928 9966 11466 144 5 96 8929 44i 3188 830 9982 11499 144 879 18989 447 8141 899 9899 ll 2i 14491 16916 18966 J Vm 9809 11684 14617 18961 16968 69 299 499 S4 11704 146 7 7 0 984 87 8888 6 4 4 8 11794 14687 7118 901 94 SS 0 608 9441 11 88 14684 17180 9048 08 8419 6697 461 11916 14711 7172 9064 84 8448 666 9164 11988 14784 7178 191 1 7 7 8810 6737 9484 11989 14788 17908 9172 74 77 6789 9848 19008 14867 17 40 19178 97 610 686 9664 12020 14879 17256 19187 U 8 4 989 8 1 099 149 9 179 1 19 0 8 794 7041 781 1 199 14971 17974 192 17409 19981 17438 19870 1748 19380 17437 194 0 1747 1947 17606 t 8 l 17606 19 9 17664 19708 175 9 19716 17635 1976 17647 19798 17657 I9 l 17 70 19848 17690 191I2 17793 900SB 17833 900 9 17909 90188 19006 0 03 18094 0M 1803 0 41 18036 90967 18112 80400 18169 90499 IS187 20518 18214 20688 18117 206 8 18246 90700 18947 907 0 1 2 7 07 0 18814 0769 18368 0849 18367 90884 18806 0949 18423 20980 18449 81000 18464 19787 18480 18607 97 88 0 1010 8977 1087 8910 18 1 40BS 1 1 4183 1360 4188 1998 4911 1 09 4 99 1617 4 34 16 i 4 3 1698 4 84 16U 4688 1S 0 4 A 1701 46S 1789 4730 17 1 4749 177 4817 177 4880 1818 498 18 8 003 19 1 601 1949 083 1979 178 9001 184 2041 6989 8046 6974 9118 314 8198 6317 91 9 6814 9236 6630 29 8 687 8349 6643 93t9 66S3 2437 6839 2606 6887 2 30 S 1I3 2631 6773 2768 6786 7 4 7 7199 8 9 7219 8 798 9901 7844 99SS 7996 10030 781810001 7489 10088 7809 1O07O 7 98 10099 764 10144 7606 10189 7570 10179 7687 103S5 7S08 103S1 7788 10403 779810436 7884 10437 7 86 10488 7948 10483 798610608 8010 10 39 8048 10 66 8083 10881 8178 10700 8808 10713 8976 10768 881 10788 8361 10778 8687 10789 8671 10818 8 89 10903 8629 10904 871110967 8712 10984 8782 11021 8726 11037 8832 11072 1 2 1 081 12934 1 086 1 380 1 0 7 1 382 16187 1 409 16936 12490 16998 19499 11303 19440 16308 19444 16827 19696 16363 12830 15384 12184 15398 19732 16461 12760 1 478 12BS3 16498 12910 16614 19917 16618 129S8 166 4 19981 166 13091 16671 18115 16679 ISiSI 15681 13288 1S694 18349 18819 13417 16748 13497 18798 13438 1 8 3 18462 16081 18482 1 979 18668 18026 13 4 18038 18817 18183 1387 l 920 18701 16377 18 44 16379 18767 16389 13776 16399 18889 16404 SPECIALITEIT in Heeren Mode Artikelen Dames hrapluies en HamlstJioeiifiti A van OS Al Klaiweg E 73 73 i QOUDA Ueiirs van Amsterdam Vorkn ilolkrs 91 loo 100 83 86 86t VlS 104 60 66 t ll 41 100 97 44 603 612 lOl 66 100 200 138 44 991 too 136 99 lOO s loovl 8IVs 26 1 44 29 AUGUSTUSNlozaiiiin CertNedW S 2 dito dilo dito 3 dito dito dilo 8 HoNOAl OU loudl 1881 68 4 iTALia Inschrijving 18112 81 5 UoeTZHa Obl inpapie 1888 S dito in silver 1868 6 FoaTOOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 8 ausuHD Ubl Binuonl 1894 4 dito Oeoons 1680 4 ditobgRoths 1889 4 dito by Hope 1889 90 4 ditoiugoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SvANJl Perpel schuld 1881 4 Tuazai Oepr Oou leen 1890 4 Geo loening serie D Geo teeniuK serie J ZuioAra lUr v obl 1892 6 Uslico ÜU Hult 8ob 1990 6 VSHIZUBLA Ulil 4 onliep 1881 AïSTBaiiiD Obligation 1896 3 HoTTZaoui Bted loon 1894 8 Nsu N Afr llandeUv siid Arend Tsb Mu Oertilloaleii DonUsstsohsppij dito Arab Ilypothoekb psndbr 4 Oult Mü der Vorstenl aand Ir Ilypothoekb psudbr 3 t Nedorlaiidsoho bank send Ned Usudelmast rh dito J W i Pao Hyp b pemlbr 6 Roti Ilypolbeekli peiidbr 8V Utr Ilypothoekb dito 3 i OoiTZN Óost llong lisiik and ttusL Hypotheekbank pandb V AuzallA h iuit hypolli pandb 6 t h D f I f e 9 Uaiw L h Pr Lien eert 6 1 87VbMbo IIoll IJ Spoor Hü aand 109 My lol Kzpt V at 8pw aand 01 Ned Iiid Spoorwegm aand 209 Ned Zuid Afrik Spu aand 6 8 8 dito dito dito 1891 dito 6 101 lT l iz 9poorwl 1887 89 A Kobl S 60V auidItal Spwmlj A ll obl 8 62 1 oi a Waraebau Woonou sa id 4 163 Koai Or Uoaa Bpw Mij obl 4 98 u Ilalilaobe dito aand 69 i Fsstows dito aand 6 77 Iwaog Dombr dito aand 5 101 Kursk Ch Asow Sp kap obl 4 101 dito dilo oblig 4 101 lOV 887 10 18 44 U s 192 902 107 is 10 108 is IOC 48 HoKO Theist Begullr Oesellsch 4 117 is OoeTlKa Staataleening 1880 6 I 1 1 K K Oost B Cr 1880 8 168 9rul aiad Madrid 1868 34 s Nu Ver Baa Hyp SpobI eert 119 AnaaiiA üent Pao Sp Uy obl 6 98 Chic kNorlh W pr Cv aand 144 dilo dito Win at PeUr obl 7 189 Denver fc Blo Gr Spm eert v a lO i Illinois Oeotral obl in goud 4 98 Ix uiav kNaabTitle ort v Band 88 Uezioo N Spw Uy lehypo 100 Mias Kansas v 4 pet pref sand 1 0 ia N York OuUrio fc Weit aand 11 dilo Penns Oblo oblig 98 Oregon üalif Ie hyp in goud 6 71 81 Paul Hinn k Manil obl 7 106V Un Pao Hoofdliin oblig dito dito Line Col Ie byp O 6 UaiUi Oan Soutb Cerl v aand Vbh ü Ballw fc Nav Ie b d e O Amslerd Omtdbus My aand 1 Hotterd Tramweg Maate aand Nao Stad Amsterdam aand 8 8tsa Rotterdam aand 3 Bai aiz Stad Antwerpenl887 2 i Stad Bruaael 1886 3