Goudsche Courant, woensdag 2 september 1896

Donderdag 3 September J806 IVo T060 35ste Jaargang GOÜMHE COÜMW NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k g met uitxondering van Zon en Feestdagfen De prgs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd i BnrgerlUke Stand GEBOREN 28 Aan Muri Margarelb oodera D Kchiakel eo H tan der Starre M Cornelia Wilhclmil a oodirs L Nirnwenbu en en M J Zijl man Aderiana to banna oudfrn A ran den Hondel en N A Spgkerman Gijaberi Herioanim oodnre A 1 Sae en S J l rii üirarduia Maria VVilbeloina ooderi H i J Bron eo O tan Leent 1 Sept Williflmina Maria ouder W Kroeders en J M OeliMen OVERLEDEN tng M S de Graaf wed J H Keurroa 84 j 11 m h Barneteld 16 m BI A tan Uam S m ADVERTENTIEN te O OXTID Het TWEEDE T0e lAÏING8EXAMEN tn de HEREXAMENS uilen beginnen op Maandag 7 Sept e k te 9 uur e morgens i De lesten vangen aau op DONDEliDAG dairaanvolgende Nieuwe Candidal n moeten zich lóór ZATERDAG 29 AUGUSTUS e k mondeling of schriftelBk aanmelden bg den Directenr Dr W JULIUS Gouda 22 Auguetni 189Ö BUrrENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAN AI IK teg èn en onder Fabrieksprijzen Deze l ilverkou i liiii l sicchls brlen lijil ttt Oe ÉiVMÊtAtiK kiCJIOOIlHOVEni VAE TENlfSTEllINO EN m i lil nsi Tot half Sept k s alle werk dagen g eopcnd van h voorniiddag s 10 tot s rainiddag s i uur HET OMÏTÉ Assurantie Slaatschappij tegen BrStQuBchade van 1846 DE NEDERLAI DEN utplieu nistcrdiitti iiophuiplnin Kotterdaiii ZuiiMuiik SI s i avciihim e Nubslatraiit 20 Breda l riaaoiikiile Aljiluaar Luugettruat oiidkaiiltaal 8 000 000 Reserves l üoo ooo Urtwlde nruiids had n H 500 000 nVtatKliapril vimkirt tkiini stklii INBRAAK isoowel als Inboedels EiTecten In Brandkast WInkeltoederen enz Het Wissel en ICireclcokaalonr BAEEirpS C 187 WARMOESSTR AT bü den DAM telepboon 077 koopt en verkoopt Effecten Coipocs enz Sluit BKLEENINOEN Uitvoering van Spéoalaiie ordera tot de meest voordeeligitte eondttlën BflP Uitgave van bet Maaudblad F0RTÜNA l i per jaar franco per post proefnommers kasteloos Oouda Druk van A lliii NKittN Zuus PEANSCHE STOOMVERVEEU Ctieinistehe Wa ssi lierij II OPPOIIFJMFJl 19 Kritlnhad Hoftertlnni Uobreveteerd door Z M den Koning der Uel en lloofddepót v rot ÜOÜÜA de Heer A VAN OS Az Hpecialiteit voor het atoomen en verren vau all Ue reneu Damesgarderoben alsook aUe Kindergoederen Speciale inrichting voor liet Btoom n van pi ach e man tel 8 veeren bont enr Gordgnpn tafelkleeden enr worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschBdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zijn de priJKon 25 gedaald Te stoomeu goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in aane week TANDARTS E CASSUTO te aOUDA Is weder te CO SULTKRRE Dogelykn uitgezonderd ZONDAGS Koninklijke Alaeliiiialc Valirick BE lONISBLOEM VAN II i vanSchaik JtCo gevestigd te Qravenhaye tiepplerttraat X9 ea t9 naby de Regeliteeselaan Hofleveranciers VAU Z M den iConing van België INDIEN GIJ HOEST gebruikt de iI a Allerwege bekroonde Wereldberof lilde Sii if Mor DEÏÏIVEU Borst Honig Extract MELIANTHE FLArONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ i verkrijgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal U 120 te Gouda A BOUMAN Moordredtt i O RATELAND Boilcop B V WIJK Oudtwalcr Wïo i iier eijii Vil do Echte Ljkt l Cacao W ontvangen iesami ij atüU oJi u i elü prüofiiomingou in don 1 huDilul gel omen oudei den naam des uitvmdiTS Dr Michaelis vervaardigd op do bet iü macbinoa in het weroldbo 1 rojnido ótiibblisaernRiit van Gebr StoU werck to Keuion elscho Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze EUcuI Cacao ia niet melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor da 1 golgksob gebruik een i 2 thoelqiels van 1 t pa der voor een kop Chooolate Als geneoskraohtige drank bij geval van diarrhoo slot iits met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornumste H 1 Apothekers enz i Ko Ko prcelbniiica 1 f 1 80 c 0 90 c 0 3BOeiioroalvertegenwoordiger TOOr Neder1 land Julius Matlenklodt Arr it6rdam Kalvcistraat 103 Vcrccniging Floralia tc Gouda Aan alle milde jjevers van Cadeaux voor de Prijsuildceling bij g ele enheid der Tenloonslellin r betuigden wij onzen oprechten dank HËT BESTIJlJIt AHEB8FOORT AHEBSFOORTSCHE HACBINALB Stoom Brood en Beschuitfabriek Sloom Automatische Wulnen Meelfabriek Fijn gebuild Fransoh Waterbrood Fransohe Stokken vordt via 1 I speciaal geschikte heste soortun tnrwo gefabriceerd is hierdoor overlieerlyk van soiaak r 011 verkrijgbaar in stuks van 6 oL 9 et 13 ot Gewoon PaaSChkrentenbrOOd ordt van de puikate aoorteu tarive ODverraengde volle beste melk prima krentee prina rozijuen en aadere prima suidvruchtoii gemaakt is hierdoor buitengewoon heerlijk en hjii van smaak blijft weken lang vench en is verkrijgbaar in busvorm en Engelsohen vorm In stuks van 10 et 15 ot 20 et 30 et 40 ot Oogebuild Brood met Prima Tarwebloem wordt van de fijnste en I smskülijkste soorten tarwe vervaardigd is hierdoor bijtonder heerlyk van smaak zeer Kczond verkrUgbaar in panvorm Ks S i ot 1 Eg 11 et VU Egl6 i er 2 Eg 22 et deze gewiobten behalve van kantbroodj worden gegarandeerd I DnitSChe broodjes van 2 h et wordim van de beste soorten tarwe eu zuivsre beste volle molk gefabriceerd en smaken hierdoor overheerlijk Prima Tarwebloem wordt van de fijuslu soorten tarwe gemalen eu bijeouder I aanbevolen voor hot mnkea van pannekoekci tulband pap enz eu is verkrijgbaar I in IVi Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopeu en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aUn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden eu de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots In huur gevraagd en wordt 1 oeu dopdthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke proïisie eu franco vrachten dor volle en ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen VM Hnnwhoofdpijii f tot d raorftfKUQde kenteekanen tui tpopIexU hui ik lMTto tHk totfe isren dok iteedi He inldd l o door a insdisohe wetenvohap aaDcawflnd Ment ua tma ulwnrityd komtV I eer toa dat iij door het eebnilk maken van den eenvoudige tan Vet auMlljk Ittgl 1 phyiWogiflche ontdekkinf gedaftn hfleft die ii hondwda proeftiaiiuntaB etieele wereld verbreid la en terwijl aij in wntenicliappelijke kringen da hoopt baluunttUJBgt terene eene weldaad blijkt te cijn voor de aan cenawkwalan lUdenda iritniiihlilfll DIMB Dltfavonden door den gewe en Ufficier van Bondheit Dr Bvsua WalmMMB tabervat p de ondervinding opgedaan in eene ü jariga praktijk 1b w WMrtf K lukt t B MréaliMia rerefd verbreid la en terwijl aij in wntenicliappelijke kringen da hoopt Me eene weldaad blijkt te ciln voor ds aan een nW kwal au Ut KeneeewljEe la altfavonden doorVilihofeB en bervat p de enden oBml ld lliJk KBhelB K wv t l Mtedevcdeold Het deia f naaawljM wutaa w rk U k ohltteranda reanltktaa varkraran en xtj maakte zooveel opgang dat tu mb 4Mf Am lÉkvMMt gaaabrevan warkja OVER ZENÜWLIJDEN EN BEROERTE hare vaorltomlng aa lanaitnp binnen korlan tijd raada de lile arak veraclienen la UU boekla kevat nlat aUami vAW k l pnbllak verataankara verUarlDgeQ omtrent liet wezen dar nieaware tberapla an da zalfl in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt man daarin bet lioaM e BBMil p r dny worden dnartoc tt Het £ E£S i fatanhia Bad Emi OBraaa inari dr leiieeiriaer rilreoleirr der galvana lkartBeBtlaohe liriakttaa Mr lifdera ta farila ma 8t Henori 334 Coniul van AiDliaabaoli mti € t ta Ctr a Dr leakM airtML wla t llritnltt Ol r taliiant Jaoht mti dr tt Weanan Dr C Baagaval te U Farrfèra Cara M dHi Oanaell Oantral rityil a Santé In Franlir en vele anderen Aanallan wlar a nnwc atel m cr orualiidar a nvedMiM la rMkaBaiH asKDwaelillflicId lljdwn waarvan de kenteekeoen zijn ohroataohe heafdeUe m haoNpIJn blaaiaNdrane aroete priititelbaarliald qijaagifhelil lapBtoaahall llohaniali e earaat aa aatoe hanelljka teaatairf Taidar alle Bleken die door ueroerta Ketronen werden en nog lijdaa aia ft rolgen daarvan aeoala varlammlnoan onverRiogen tot iprelien iwara tonsval moeieMIk allkkwi aU l liW d iargawrioktefl mat vaerl urenda plja piaatsalljke iwilite vanwaliURB vae geheugeii ns dn alj dl laits onder n eaakondige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen a ia niitluTnlliitlM en kondwatarknnr wrijven electnaecren stoomlool ofzeebaden geengenesing tf laalflaf hluUMr kwaal garvandan hebben en ten slotte zn dif vreea voelen voor baraeita JBilttt reden heliben wegene veraohijnaelen als iloli ainhaudBiid angitlg vaalaa vardeavlni la kat latH kaafll pijB mat MielliMM ftfcaHRgan aa donker worden voor de aonBn druktande ptjn aadK bBl HrilMtlt Bulling In de oaren hal vaalan van kriebeting In ei hot alapen van jtiandeN an voataa aan al daiia Ma categortlB van aanawUJdara ala ook aun jonpa melilea lijdende aan blaakiaobt aa kraaktehaikaM ook aan gezo da lalfa aaa lange perionen dit vaol mst bet hoofd werken en geeatalljke reaatta vUUa voarkomen wordt drlngena aangeraden Kirli hot boven vermelde werkje aan t HhaAn p aaavraj kaatalaea en rraaoo verzonden wordt dooi Amsterdam door n Cl l nAJil A Co HHiliRi weg U ïl rr Apoth F K van KAKTEN KOI I Apotheker Korte Haofctaig 1 echt LDBKV alt PORTON Judograont bij de Qaaxdbmg F IA irglannlBcn inediLinale tuntoouetoltlnK ia de Ar WelaamBHii Mha f JniU nat de Xllvore Medaille bekrooad BotterdNm ti©É yrooro op de ECHT ha iuiteBlsBTiitltf met roodm letters Oberlahnstein meuuKomvicTOKiABfioM oBCKiAfrgsmè Overal ÜB W wrkrijgbuf Mtuüieha ppij tot exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 I II I III A BRIi KMA ZN BINNENLAND QODDA 2 September 18 Ds aao deo Baad der gemeeate Heeuwyk apgeboden begrooting voor het rolgeade dieDBkjur bedraagt aan iukomsteo o oitgaTen J 17171 901 DaarbyUrooronderwiJH f 6012 86 n Toor armirezeD f 3700 30 oitgetrokken Herkoten tot watbouder in de geaaeeota Vliat de heer J Kasbergeu met algemeeae atemiueD Ter gelegenheid fan deo Terjaardag dor KoDiBgin waa te Oudewater door eeoige hee rao eo dames eea teeatavond geoi aoiseerd die uitatekeod alaagde Met muziek ran eeoige diletlaoten onder leïdiog ran den bMr J Poathonua ring de afond in RozeDbarg aan met kermisTermakelphedan en fourwerk werd hg Toortgeiet net maaiek en dam besloten De opbrengit was ten voordeele der algemeene armen In da giateren gebonden raadsvergadering te Berg Ambaobt is deer B n W de out werpbegrooting voor 1897 deo Raad aangeboden De cijiera van fermoedalüke inkomsten en uitgaven bedragfn i 19709 87 Mej L F da Broekert sedert ongafeer 3 jarfn onderwgzeres aan de Ie Openbare Schoot te BergAmbacht heeft eervol ontslag nit deze belrekking aangevraagd tegon 1 November a f of SQO mogeiyk vroeger Het gemeentehestnur te Berg Ambacht heeft aan het hoofd der Ie Openbare Sckool wegens ernstige ziekte verlof nit de school toegestaan tot 1 October f De werkstaking der sigarenmakers b den heer van Vliet te Alpben hondt nog ateeda aan De stakers honden sich rastig maar het huis en de fobriek worden door de rgkaveldwackt dagetgks bewaakt De Unie ooilecte voor de school mat deu bybel heeft te Kapelle a d IJsel en een deel v n den Prins Alexanderpolder i 241 59 opgebracht Naar wy vernemen lullea de Eogelsche volkaleidera Wilson en Seoton de bootwerkers FEVILL ETODl DE HYPOTHEEK OP WASSÜÏSTEIBI s ff Ja jongetje t is net vier getlsgen Had je iets ia eu ueea uide OUo Eyo md want dete ws het ivik bad een oog enblik met u willen pra ten aaaar nu al ik het maar uitatellan irWal Keker w kuoaen eant ou aardspptilljes tebruiken teide Ludcman sjju soon asaziende Kr il tooh goen beswaar fKaen vader Ik heb eea plan iZoo jongetje t Is ja eerste plao niet es bet lal je laatste ook niet vaun Al weer om geld te verdienen denk ik f N Huriyk vader Het begint mfj ta vervelen langer soo road te loopen Geduld Otto geduld 0 uw leeftyd verdiende ik ook nog maar ter nsnwernood mjjno klesren Weet gy wel dat duizenilan ia het land op uwe nn broodigabrek lyden t Ia ivel mogeijjk vader maar ik ben jong ik weet wat ik aoodig keb om vooruit ta komen ik beu vol lost Ja wel ja wel soo spreken all jongelui Uaar on door de wereld te komen is ar meer nood i dan j ngd ao lust geduld Zie het aan je groqtate mana D u hebbes allea kan t d liSpweekt te Antwerpen en te Rotterdam komen opwekken om liüh mei de Eogelsohe dok werkers tok eeu internationaal verbood to vereenigeo Uit Amsterdam meldt men aan da N R Ct c Door 50 werklieden werkzaam bg den bouw van het grsanpakhuis dea beeren Korthals Altes in de nabyheid vao de Uoutbaven is gisteren het werk gnstaakt De stakers eiiohen verboogiog rati het loon Uit Dockom meldt men De vermoedens dat de eigenaar van de votks brood fabriek alhier zeil zyn fabriek in brand sou hebben gestoken wareo zoo ernstig dat een nader onderzoek ingeiteld door den officier van jostitie en de rechter oommisaris dezen aanleiding hebben gegeven hem gerankeiyk naar Leeawarden over te brengen Gisterenmiddag tegen vjjt anr zyn tosichen bet Rechthuis en de Kruislaau in de Watergraafsmeer twee treinen vaa de Gooie stoomtram tegeu elkander geloopen De loSomotieveu en de rytnigen werden Waar beRchadigd een viertal passagiers liepen fsrwondingen op Geneeskundige hulp was spoedig by de band en een der gewonden werd naar bet Burgerzi lcenboiB aan de Linoaensstraat vervoerd Aan wie het ongeluk te wyt n is valt nog moeilyk na te gaau De raachiaisten op beide treinen hebbeu geremd eu wellicht waa een trein zelfs tot stilstand gekomen op hot oogenblik van ds botsing Reeds gisterenavond as de weg weder geheel vry gemaakt E bl Blykens by bet departement van koloniën ontvangen telegraphiach bericht is de korporaal der iafantarie P B Trommel alg stamb no 24856 aan by de jongite outosten by Praja op Lombok bekomen wonden overlRden Maandag ten half tien ure bracht het Zeiater muziekkorps aan HH MM eeo aubade voor het Paleis to Soeatdyk De ie Baaru gevormde optocht maakte een zeer goeden indruk De sioet kwam omstreeks kwart viiór tweeën te Soeatdyk aan HH MM stonden op de stoep van hek paleis omringd door heeren en dames van de hofhuuding De president der feeet coumisaie de heer J H van Dodewaard bood aan HH MM een fraai exemplaar van hel programma aan en hield de volgende toespraak Majesteiten t iHet y my veroorloofd Uwen Majeiteiteo mWP Me dunkt vader dat ik nu lang genoeg gewacht heb til nu tijd dut or een einde aan komt ik ga naar do Oost Otto had met die mededeeling gawscht tot zij voor hunne woning stonden Zij had hem al laag op da lippen gelegen de moed bad hem echter ontbroken xs te uiten Maar nu t u vader op het part stond om de huisdeur te openen en het gesprak dus spoedig zou worden afgebrokeu had hy het oogonblik geschikt geacht om de kogel door da kerk tejagon vNaar de Ooit t herhaalde Ludemaa den huii lealsl diau bij reeds in de hand had weder loslatende Naar de Ooat wi heeft je daarvoor opgewonden V Niemand vader Maar het verveelt me hier als een nietsdoener rond te loopeo Ik wil fortuin maken ffDat zat je maken vriendje Heb ik je niet gezegd dat op de volgende begrooting een post ui voorkomen tot vermeerdering van het personeel der ambtenaren van het gouvernement en dat ik dan zon trachten je bjj m Ie plaatsen Eu als dan Och vader dat kan nog zoo lang duren en al ging alles zoo als n denkt dan heb ik tooh na veertig jaar niet meer dan u Zoo en zou je daar niet mede tevreden z n vroeg Ludeman met verbazing zgn zoon aanstarende ffNees antwoordde Otto kortaf Tegenover iemand die zulke hooge e achen itelde die niet tevreden sou zyn met hetgeen waarmede zya vader al zoo vele jaren levredeu wu begreep de oude heer dat niet veel te redaneeren was Met wanhopende onderwerping deed b de denr open heel srjjd open of hy leggn wilde i gut er dso het programma te overhandigen van bet feest dat heden hier gevierd wordt om den dag te henlenkeo die met gulden letteren in de ge obiedenid van hot Nederlandsche volk staat pgeteektiud Het is voor my oen groot voorrecht te mogen optreden ala tolk van de Baarnscbe borgery om Uwen Mnjasieiten te eggen dat deza feestvreugde de uiting is van en diepgevoelde en onvergettilyke liefde voor het Huis van Oranje waarvan do onvergete yke geschiedenis van Uwer Majesteiten voorgraderen zoo dikwerf is saamgeweven met Baarn n Soestdyk Van dit feest zullen de nagal mende vreugdezangen wegsterven mur de indruk zat blyven bestaan evenals de geliefde en eigenaardige volkskreet Oranje Boven Ook werden aan HH MM ruikers aangeboden De Koningin Regentes betuigde den heer Van Dodewaard baren dank eu ook koningin Wilhelmina sprak een vrieodelyk woord Nadat de stoet voorby het paleis getrokken vas be tuigde H M de Regentes nog eena aan de oommissie in haar geheel dank voor de vele moeite die zy sich had getroost Ër was eene groots menigte lan s dea weg toegestroomd om den optocht to zien voorbyl trekken Na deo optocht deelden Hare Majesteiten in de groote Oranjerie aan bet personeel van het lustslot Soestdyk en hunne kinderen geschen ken uit bestaande iu sigaren tabak tnlbanden eutenbrooden eu pakjes chocolade Onder de oadeanx die de Koningin op Haren verjaardag ontting behoorde o a eau prachtig vierspan Haar door de Regentes geschonken Bet gala diner telde 50 coorerte Behalve nagenoeg de geheele hofhoudiog namen daaraan deel de president eu eenige leden van dan Vobgdyraad De muziek der infanterie 5e regiment uit Amersfoort speelde gedorende den maaltyd H M de Koningin Rsgenies stelde da gezondbeid in vao Konïogiu Wilbelmina Het diner werd gehouden in do Witte saai Kr was muziek in de teut op het voorplein De Temps c beeft bet volgend telegram uit Rome ontvangen Generaal Valles zal 9 September naarSjoa vertrekken met een door den jkoninggeteekenden brief als vertegenwoordiger der ftaliaaoache regeering met volmacht om over den vrede te onderhandelen Io verband met dr ze onderhandelingen houdt men t er voor dut de zaak der DoeU wyk misschien moeilykheden zal kunnen opleveren indien de Negus namelyk reeds de waarde van de lading van bet schip betaald heeft Heeft Menelik aan een tusscb en persoon moar in dan ii er niets meer aan te doen P o oi enbhk later itondeu cy in de buiikamer Mevrouw Luileman bogon van een dor atoeleo stuk voor ituk het gedeelte van de wosob waarmede die beladen wai af te nemen terw l basr msn gsdutdig iiond te wachten Ofbchoon wettig beer ie E n gezin zou hy zich wal in acht nemen er zich aau te vergrijpvn Mevrouw l udemau was eene beste vrouw maar men moest niet aan hare wasch of aan eenig ander deel vau het huiahouden komen Dat was haar terrein en zg hield er van dit onbepaald en kraohtig te bewaken V was dan ook wel geaohikt om dat gezag te doen gelden Haar oog ging overal en wat ry verkeerd vond zeide zy onroiddelyk op een toon die geen tej nipraak duldde Toch beantwoordde zy ni t aan de type waarvoor wy in onze taal eoo menïgen leel jken naam en waarvan wd in oDi Isnd zoo menig leelijk beeld hebben Msar zy begreep dat er orde en gezag moest zyu in een huisgezin en Lu leman waa een bMt meneob maar voor een haiigezin kad hij gesn andere waarde dan dat fay het geld verdiende Onder dat liewnstzyn was het zachtzinnige besobroomdQ en ijdele meiije allengi tol eene buiiboudelyke nooit ruitende vrouw opgegroeid rn herinnerde meti meer aan hare jeugd dan de overbiyfielen van hare vroegere ichoonbeid die haar nog altyd dan naam van een 1 nappe vrouw met eer deed dragen Otto itil naar do Ooit fluisterde Ludaman zyne vrouw in ioen zy hem voorbij ging om naar hare ploals te komen Naar de Ooi berhaalda mevronw hardop zonder in bet minit op dJr vertreaweljjken vem opgedragen om op eigen verantwoording den koop in orde te brengen zonder dat hy self daarin zieh rechtstreeks beeft te mengen dan zal de qoaestie hem wellieht geen belaogafcelting inboezemen maar wanneer hy reeds de volle som of een gedeelte van de vier millioen die de 50 000 geweren en de krysroorraad der Doelwyk vertegenwoordigden heeft moeten storten dan zal de Negus zich itellig minder insohikkelyk tooneu in z in eisohen van vergoeding tegeu de nitleveriag der Ualiaanaoha gevangenen c Evenals men op de spoorwegen optiache signalen beeft die deu machinisten doen zien of de weg vry ie net passesren over wissels geoorloofd is of niot enr zoo heeft men thans ie Londen ter regeling van het wagenverkcer in de straten dergelyke signaalinriohtingen geplaatst Zooals bekend ie het ry en voertoigenverkeer ia Londen bnitengewoon groot daar tramwegen electriscbe spoorwegen enz iu de Engelscue hoofdstad niet in die mate als in andere groote Europef 8che sleden aanwezig zyn omdat de lalryke uiterst nauw gebouwde straten een dergelyk verkeer voor geheele wyken onmogelyk maken Om na aan de hoofd kruiiplsatsen den nit de verschillende stralen komenden voertuigen reedi van verre eeu hallo i eignaal ie geven tot het tegengaan van overmatige ophoopiagen is op de kritieke plaatsen een hooge signaalmast gezet die door een electriscbe geleiding met de standplaats vao den ipolirttmaoc ia verbonden Drokt dete op een kuopf dan wordt boven aan de maat een bord met het opRohrift itop zichtbaar en kan zoo gedraaid worden dat het zichtbaar wordt in die straten waarioor de waarsohnwiug moet gelden s Avonds wordt de inrichting eluctrisch verlicht Voor zoover ons bekend is zegt t Bbl heeft er Maandagavond te Amsterdam eleobti ééa RcbermDtseling van belang tusochen oranjeklanten en socialisten plaats gehad in de Reguliersbreestraat waar de partyen ela werden Eenige agenten kwamen tnsiobenbeideu ze waren genoodzaakt van de sabel gebruik te maken Etfn agent heeft een paar tikken niet een atok op zyn helm gehad Een der weerapnnnigen werd ingerekend waarin da oranjebeioogers aanleiding vonden om vonr het politieboreau op het Rembrandtplein eene levendige demonstratie te houden ïndiebnnri bleef het nog eenigen tijd onrustig Het voormalige café van K ns werd door de politie besofaermd v mmmmmÊmmÊmmmÊÊÊmmmmmmmÊmmmmÊmÊÊÊÊm der mededeeling te letten en even ongevoelig voor den wenk dien Ludemsn haar gaf om de zaak niet in familie te beipreken Ifu ali hij meent dat dit het geluk verhoogen zat van cijn vader en moeder dan kan hy gaan Die woorden gingen vergeseld van een blik waarin meer vorwyting dan moedeiiyke lielda te lezen wai Mevrouw Ludsmod was dan ook de vrouw niet on aan hare aandoeniogaa tos te geven hoewel liai denkbeeld dat Ofto haar verlaten zou minohien wel zoo diep door baar gevoeld werd als door baar echtgenoot Ja all Otto denkt dat dit het gvtuk verhoogen zal van z ju vader en moeder moet hy maar gaan zeide nu ook Ludeman die onmiddelyk de party van zyne gade vatte en zich volkomen vereenigdt mot de redenoering wat er dau ook de iirskktng van zyn vocbt Al de broers en guiten zagen Henri aan of h j morgen zich reedi zou insobepeo Otto werd een weinig vertegen met de opvatting die zyne moeder van de zaak had llijj had wel gedacht aau beloogen hoe goed bet voor hem sou wozen maar fa had vergeten hoe hrt voor zyne ouden zou zijn en liet bleek nu dat mevrouw Ludemsn goed geziou htul toen zij een beroep deed op zijne kinderliefde Juut wilde Otto zioh Legen het zijdelingich verwyt verdedigen toen de deur feopend werd en een oud mannetje binnentrad de commeniaal van roynbeer Ludaman ds heer Vink