Goudsche Courant, donderdag 3 september 1896

aOl Dl UTIICHT Uoudl 6 36 7 5 8 09 9 88 10 19 10 67 1B 5 8 80 8 17 4 35 5 6T 8 66 8 31 Ouil 6 60 11 14 8 87 7 10 Wattdfa 6 S9 8 18 IIJI 8 46 8 84 8 17 7 18 8 48 Utmilt 8 18 8 88 8 41 9 54 10 51 11 41 1 11 8 08 3 60 6 07 95 7 8 G 0 U 1 k k MSTODlH 9 04 Goud 8 37 8 81 9 61 1 7 18 10 4 11 M 10 17 8 14 9 17 10 1 l 6 1 3 10 K 11 81 lilJl IL I i I lULIL I Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zoinerdlenst 1896 Aangevaogeo t Mei TUd van Greenwich 8 80 7 88 8 80 8 40 9 4Ó 10 11 10 0 11 18 18 18 1S S8 1 84 8 50 8 87 4 80 i lt 5 81 7 11 7 88 8 i 8 48 8 51 8 57 7 68 7 9 8 8 13 8 88 81 10 10 85 1 44 4 8 4 15 KOTTIRDA U a O U B A 11 50 18 87 1 44 1 54 01 8 08 8 14 7 85 7 47 8 8 55 11 08 18 47 8 07 8 18 r 9 10 10 11 HIAO GOU DA SOCDl DIN Hit e öou4 7 8U S 85 9 37 10 18 10 48 11 16 18 1 18 88 1 87 8 47 4 45 6 M 6 64 7 14 7 49 8 88 8 64 9 64 11 Hige 6 61 7 80 7 48 8 50 9 1 9 48 10 1111 8618 881 85 8 44 8 40 4 04 4 33 5 17 8 187 18 7 68 8 88 8 8 Voorb 5 57 ff 10 17 ff 1 41 4 39 18 8 34 Z Zegw ll ff ff ff ff ff 10 9 ff ff 1 65 4 53 ff 80 8 48 Ze H 8S ff ff ff ff 10 43 8 08 5 04 8 89 9 68 6ond 8 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1 10 54 19 0519 58 8 17 8 14 4 08 4 896 16 6 47 8 507 488 8810 1010 88 Stopl te BMmyk Kruiiint en NaoUlom LaidKhendim ra Hakndoip C T K I C H T 0 O V D A Utncht 8 88 7 50 9 9 88 10 10 38 11 88 18 50 8 08 8 69 4 46 8 88 7 60 8 09 9 07 lO MWoordeD 8 8 11 10 88 11 56 4 18 8 8 n 10 4 Oudiiirit ir7 07 8 19 10 81 ff ff ff 4 84 ff 9 88 Goud 7 8 8 38 9 84 10 10 10 44 11 1018 111 89 S 4 4 7 17 7 09 8 8 8 419 48 11 10 4 57 3 01 10 08 5 08 8 18 lO K 6 80 8 88 10 87 57 4 17 6 15 6 51 it 7 44 8 1 8 6 9 88 10 88 11 48 i M 7 48 8 47 11 18 40 2 Z W 7 53 8 11 11 18 49 7ooib 8 07 9 08 11 86 1 08 Mfi 8 11 0 18 10 7 10 48 MM 11 45 18 48 1 08 10 17 10 4 10 41 11 07 AMSTIIDA M 6 O C D A 7 1 10 48 8 84 8 1 lO lO M 11 t 4 M IIA 10 80 Ia de zittiog rao het tireede ksDtoogarecfat te Hotterdam waren twee perioneo gedagvtutrü die weder geweigerd liaddeo de coutributie ie betalen Ter 4cliiildigd als lid emier schuldiuTOr deriogmaatichappy lu beide zaken wnrd een contract orargelegd waarby gfnlaagdeo zich ale lid rerbonden hebben Hoeveel aarde ecbt r aan dia contracten te hecbtan ii blykt oit bet rerweerder gedaagden Ren Ai t gedaagden ontkflnde niet all en den inhood van bel contract te keaoeD maar hy bad ook niet geteekend want immers bg kan tezeii noch scbr Trn W l bad zgn Koontje den uaam geBcbreieo maar toen hjj later te weten kwam wat dit te bedoiden bad liet bQ terstond ecbryven van zulk een zatk geen lid te willen zyu De tweede gedaagde bad eeo beioek ont rangen van zekeren S die bem bad gezegd ode te zgri voor de maatscbappy Mercuriui uD alle ilecbta poëten gemakkelgk te kunnen invorderen Gednagde na bad roor e n loud ieter mallen gemaakt en moeat van dezen I 45 hebbeu slt H dat geld los k n krggen dan coQ gedaagde met f 20 terreden zyn en S mocbt i 25 voor zyo moeite bebben 8 vertrok toen a aar kwam Uter terug zeggeudtt ilsa naam van get vergeten te zgn bj verzocht hem OH dezen Ie scbryren 0 i bet stuk l Bpier dat hy hem voorlegde Ged voldeed liaaraan en weet uu dit bg een contract heeft i teteebend waarvan hy echter verklaarde deïi inhoud niet te kennen noch een afitcbrift Haarvan te hebben ontvangen en ook nooit lan te bebben gehad lid te worden Beide lakeu werden ter verdere behandeling acht dagen aangebonden Koning Leopold 11 is gietei met de Olaf Kyrrec te Rotterdam teruggekeerd boigst vol Isan over xyue reis naar het verre Noorden Hii na een beeock by de reederi van bet stoomlichip en een rytoer door de stad naar Laekeu trtroklien Wanneer men van Beltiogwolde naar Wyiiieer DaitschlandJ den straatweg passeert iet men aan zyue rechterzyde een groot stuk liraaklaud dat utMtegenstaande bet wel vruchtliiar is daar reedi eenige jaren zoo onbebouwd li ien ligt Op niet grootou afstand van don w zBi men er zoo i tn ontwaren dat aao ut Torblyf van meascben doet denken Naderbyn tkomen ziet men een ouden kookpot wst andfftof en overblyfielen van voedsel eu teTiiidden daarvan eeu hol welks uitgang terii tuwernood tten menech zal kunnen Joorla en I ocb gaat het want ziet nauwelijks zyn uwevoetstappen gehoord ot daar komt een vuileiiianneogedaaote te vooracbyo Ge beeft eeoigi iiis doch herstelt n al gauw indien bet hlykt ilitt onder dit afzicbtetyko kleed geen slecht hurt klopt Ge knoopt een gasprek met denniiden man aan en ge boort vreemd op indienhy a meedeelt dat hy reeds 20 jeren ditkl lizenaarsteien beeft geleid 65 jaren ood islil nimmer heeft gedokterd In zyn hol kanluj alleen ia gebogen hoading vertoeven een hn ontbreekt wat oude lompen Vervollen erde plaats van Behalve dit vindt men er nietsanders in dan een wagenrad dat dienstdnit ah kleerstander Toen we den man een tiioi boden weigerde by dit dat Hollandsche id had gPOD waarde Een Duitscb stokjeiiatvaarddo by dankbaar mot de leuke opmerking dat by daar oog wel eens een armlUiiDscb mee kon verrassen Ër wordt dan ookvwt eens beweerd dat deze kluizenaar niet Onbemiddeld moet ago Winscb Crt Omtrent bet spoorwegongeluk naby Brugge wordt nader gemeld Ongeveer 8 uur s avonds vertiet de trein liet flUtion te Brugge toen op de spoorwegbrug de maobine de rails verliet drie waggons die in elkander gedrukt werden met zich mede i i pende Men begrypt de ontsteltenia die i h van de reizigers meester maakte Op huu L schrei kwam spoedig hulp opdagen ierwyl il passagiers die io de achterste rgtuigeu 8 40 8 47 8 4 9 1 10 7 88 7 88 7 88 7 48 7 5 5 5 10 18 5 88 5 88 8 88 5 87 8 08 8 18 8 84 80 7 ïouda Uoordreoht NieuwerVerk Oapelle llotterdaro 7 45 Rotterdam Oapelle Kieuwerkerk Uoordreoht 9ouda gezeten waren zoo inet als doeolyk reeda aan bet reddingswerk getoogen waren Eeo reiziger Le Suflre genaamd die ia bat derde rytuig zat wa gedood eeo ander de gewezen commissaris van politie de heer Sohwurz ernstig gewond een dame werd zoodanig iewendig gekumsd dat men voor haar leven vreest Du materials schade is zeer groo Men vermoedt dat de le groote snelheid waarmede de trein reed ooraak van bet ongflak ie De stoker die reeds eenmaal bg een spoorwflgODgelnk ong tdeerd bleef is ook ditmsal vrij gekomen De Belgische bladen teekenen by dit geval aan dat de machinist en stoker reeds van 4 uur af dienst deden en dst hun dagwerk eerst te II oor s avonds zon zyo afgeloopeo Wanneer dit waar is dan is bet ook niet te verwonderen dat by zoo o laoge dagtsnk ongelukken gebenren Ëene welbekende firma in den groothandel in kaai zoud ons copie van haar schryveo gericht aan de directie der Koninklijke Nederlandsobe StoombootMaatecbnppg te Amsterdam waarin wordt aangedrongen op eeue directe Nederlandsche verbinding met Oporto Wg sullen deze zaak in ons volgend nnmmer uitvoeriger bespreken en vsrsoeken inmiddots firma s die voor dit of voor eeo ander artikel de bedoelde aansluiting gasroe zien tot stsnd komen ons de mededeelingeo te doen die voor da reedery welke bereid is de Nederlandsche belangen te bevordfsren gezamenlyk hp t betvys kunnen leveren dat de aansluiting op Oporto levensvatbaar is Het belang van een artikel is zelden groot genoeg om in zaken als deze den doorslag te geven wg wycen daarop met nadruk opdat de mededeelingen dia wg vad verscbillenda zydeu uoodig heb ben tot ons mngen komen Wil man geeud opgaven voor publiciteit verstrakken dan toch dienen de byzonderhedeodie van belang zyn ons te bereiken ter rechtvaardiging van de aanbeveling die wy op betoog hebben B S Ëxportbl c Ken der gevaarlgkste en nadeeligste nieowe Ëngelsche modes ie het rooken van theectgsretten Zy bestaan uit een opgerold groen theeblad dat even vochtig ia gemsakt De smaak die bet rooken van znlk een cigaret geofi is niet zoo onaangenaam als men zoo vermoeden maar de uitwerking die bet beeft op den beginner ie verre van gsnotvol eeo gevoel van veretoptbeid in bet hoofd en daizeligbeid maakt zich van bem meester Wanneer hy echter doorgaat en daarbg denrook diep inhaalt dan verdwynt dat gevoel om plaats te maken voor een buitengewone vroolgkheid het zenuwgestel van den theerooker wordt zoo geprikkeld dat hy tenslotte een ft voel krggt of hy vliegt of een aodere buitengewone beweging ondergaat Die toestand duurt zoolang als bet rooken duurt d i tot de mai begint te werken want dan is oatuurlyk de In t om te rooken geheel verdwenen De nitwerkiog van een thea oigarat is veel heviger dan die van opium nog uren daarna ktn d rooker geen eten zien VER6ADERiPi6VANDENGEMEËNTERA4D DINSDAG 1 SEPTEMBER 1896 Vervolg Aan de orde De benoeming van eenen Wethouder ter voorziening in de periodieke aftreding vnn den Heer J M Noothoven van Goor De VoorKiEl f Mag ik de beeren ViogerUng Jaspers en de laadt verzofken het stembureau voor deze en de volgende verkiezingen te willen uitmaken 10 50 10 67 11 4 11 11 ll JO 18 85 18 88 18 89 18 48 1S 11 8 18 38 9 81 9 51 10 19 10 89 10 88 10 48 10 4 Uitgebracht worden 17 stemmen de beer Moothoveu vnn Goor verkreeg 13 etemmeo de heer van Qaleo 1 stem en 3 biljetten waren in blanco De Voorzitter Ik weosch den hear van Goor geluk met bet blgk van vertrouwen hem opoicow door zyue modeleden gegeven en wensch te vragen of hg zich dadelgk wit verklaren dan wel den tgd van beraad daarvoor wenscht De heer Noothoven van Goor Ik dank dsbeeren wol roor dit blgk van vertrouwen enzal de benoeming aaunemeo De Voorzitter Ik wenscb de Tergadering geluk dat de heer van Goor zicb bereid verklaard de benoeming aao te nemeo Aan de orde Da becoeming van vier leden ïn de commissie voor de Strafverordeuingen Herbenoemd worden tot Iste lid Dr van Iterson mei L4 stammen 3 biljetten io blanco tot 2de lid de heer H Jager met 14 atemmeo 1 stem verkreeg de beer van der Post en 2 biljetten in blanco tot 3de lid de beer H J Nederhorat met 13 stemmen 1 stem verkreeg de heer Dessing 1 de heer van der Post en 2 biljetten in blanco De Voorzitter Nn moet het 4de lid gekozen worden Do heer Dessing Mag ik ook weten wie dat aftredend lid is Do Voorzitter Deze verkiezing moet plaats hebben in de plaats van wgleo den heer C H Prince Benoemd wordt tot 4e Hd de heer C P W Desffing met i stemmen de h h Prince verkre 3 V d Post 1 van Galen 1 Bonneor I en 2 biljetten in blanco Aao de orde De aanwijzing van zes personen voor te dragen ter vervulling van de vacatures in het college van z4tteri tengevolge van de periodieke aftreding van de beeren C an Veen B H van de Werve en A W Uoee De Voorzitter De verkiezi ig randen laten oandidaat De heer ds Kaadt Moeten er ï candidaten gekozen worden M d V De Voorzitter Voor 3 vacatures moeten zes personen worden voorgedrt en Benoemd worden tot Iste candidaat de beer C van Veen met 15 stemmen 2 op den heer J J Bonneur 2de candidaat de heer U B van der Werve met 14 stemmen 1 stem op A W Roes 1 op J J Bonneur en 2 btaoco 3de candidaat de beer A W Roes metl5 stemmen I stem op C Brnot en 1 blanco 4de candidaat de heer P J Ëellaart met 9 temmen 6 stemmen op J J Boonenr 1 op C van Berkel en 1 op A Jaspers 5de candidaat de heer G Bruut met 14 stemmen 1 op C van Berkel 1 op J J Bonneur en I blanco 6de candidaat de heer A Jaspers met 10 stemmen 5 op O van Berkel en 2 op J J Bonneur De Voorzitter Ik dank de beeren van het atemburaau voor de genomen moeite Aan de orde De voorstellen betrefieode de bestrating van de Heerenkade De Voorzitter Het voorstel van B en W s 010 de eigenaars der huizen in de Heerenksde de helft der bestrating te laten bgdragen het amendement van den heer Vir gerÜng is om hen f 3 per strekkende meter te laten betalen 4 0 4 57 5 4 5 11 80 1 50 8 10 4 7 5 88 8 44 7 30 4 40 4 60 4 7 04 10 4 87 OER AsitadAB O St Sm4 7 1 De baer Vingerling Nog gaarne wensch ik een paar woorden te spreken M de V tot aanbeveling van het door mg voorgestelde imendement op bat rapport van B en W ten opzichte van de bestrntiog der Heerenkade Hebben de rrquestranten recht daarop volgens art 852 der gemeentewet of is het alleen een wekere toegerendbeid van het gemeenteboBtuur wanneer daar eene bestrating wordt gemaakt ooals het vroeger watt was de Heerenkade oen wandelweg maar door het bouwen van roim 100 huizen is deze waodelweg aau zgn bestemming onttrokken Aan den vooravond van den wiaier galoof ik dat d e vergadering dikwijls in adressan of persartikelen op den onhoodbareo toestand in de Heerenkada zal worden gewezen men kan locfa niet volstaan met een gewone bezanjiag doch bet behoeft g en boo erard te worden de bewoners zgn tevreden wanneer zg langs hunne woniageo een straatje hebben om dea winters droog in hnis te kunnen komen Ik vorzoak daarom dat deze vergadering ragn voorstel aanneemt om aan dien toestand eeo einde te naken De beer Herman Toec ïn de laatste var gadering bet voorstel van B en W tot bo slratiog van de Heerenkada aan de orde was kwam bet amendement van den beer Vingerling om dor kosten door da bewoners te laten b talen in atemaiiog en de stemmen staakten daarover ik heb later daarover gedacht en most mededeelen dat de Korte Akkaran ia vroegere jaren een zandweg was die een eigen kas badden later heeft de gsmeeate die wag overgenomen nu is men daar gaan bouwen an in de vorige zitting heeft ds heer van GalsK gezegd dat die bewoners daar f 300 voor grondlastaa betalen doch door de gamsenta worden maar 40 opcenten daarvan genoten en volgens d begrooliog van 1896 beeft da verhoogiog voor de personeele belasting slechts f 2 moor of ebracbt waarom ik tegan bat voorstel van den heer Vingerling zal stammen De beer Vingerling Ik wensch evan ta repticeeren op het geeprokena door den baer Hermao deze baalt de Boomgaardstraat er by doeb de stichters dier straat bebben zicb niet onderworpen aan de verordening op het bonwen en badden dus dat re ht verbeurd maar de eigenaars der huizen in de Heereokade hebbaa zich onderworpen aan de bouwverordening en daarom meen ik dat zg recht hebben op een betere verkeersweg De heer van Galea M de V ik wenaoh den beer Herman even te beantwoorden de beer Herman zegt dat door my de opbrengst der grondbelasting was gerekend op i 30Ü en dat dit faotief was omdat men maar 40 opcenten daarvan krygt maar voor ieder buis moet betaald worden ongeveer f 6 giondlasten en er staan daar een I20tal dan geloof ik dat hetgeen ik gezegd heb juist is De heer de Raadt M de V De beer Herman heelt ons juist aan de band gedaan om voor het voorstel te stemmen omdat de stad dien weg heeft overgenomen De heer Herman De beer Vingerling zeida dat ik da belasting er bg baalde maar dat hebben da beeren zelf gedaan doch boe lang hebben die haizen geen vrgheid genoten Oe Voorzitter Het komt my roor dat over die belasting nn al genoeg gesproken ïs dit doet aan be voorstel niets af De heer Dercksen M de V ik wensefa even te antwoorden het komt my voor datda heer van Galon zeer goed gerekend beeft toen hy de opbrengst der belasting als argument voor bet voorstel aanvoerde Daarna wordt tot stemming overgegaan over bet amendement van den beer Vingerling Voor steaimcn de beeren van der Saoden Jaspers de Kaadt Dessing Vingerling van Galen Derckren en Boogeoboom Tegen de beeren 3traver van Vreomiagoo Jager Prince Hermen Noothoven van Gooff van Iterion Nederhorst en van der Post Het amendement is verworpen met 9 tsgsD 8 stemmen Het voorstel van B en W wordt zondar hoofdelgke stemming aangenomes A de orde Bebegrooting der gesubsidieerde instellingsn ran weldadigheid Wordac goedgekeurd Aan de orde De rekening dar baten en lasten van bet voormalig Armbestnur vsn Stein Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wgtiging der Gemeeotehegrooting voor I89G in verband met eens verhoogiog van de loooen der werklieden bg de Fabricage 8 61 8 57 l 18 10 4 K 10 11 È 10 18 9 10 10 87 1I 0 8 5 8 43 10 4 r 9 47 ff 8 4 10 01 ff 8 96 10 07 10 84 8 47 8 17 87 8 84 41 47 7 86 7 45 6 61 7 4 4 8 18 IA Wordt goedgekeurd Ht TOonttl bttnüaoda d n kukoop ran oitDwa maabaltn TOor da BarganuMtarikamar taa BtodhDiH Da haar n dar Saodan M da V ik geloof wel dat het nnodig an lanand ii om da Borgemaasterakamer op la kaappan maar ik waaacbta da ingeutaaaD daarmeda ta baroordaalan Da haer Tan Galan Ik waniohta dargelyke rraag ta doan dns tia aa ran hat woord af Hat Tooratel wordt aAngenoman Aan da orda Hat rooratal batraffanda da tarbataring ran da Boomgaarditraat Wordt goedgekeurd Aan do orda Hat Toorttet tot ooiobaarrarklariDg taq eeuiga poitan dar piaataalgka directe belasting naar bat inkomen dianit 1895 Wo t aaagenomea Aan de orda Bat roorttal tot het rerieanao ran afsehrgrioR aan aaogadagenen in die belaating dienst 1896 Wordt aangenomen Aan da orda Hat Toorstal om dan hrer A Ketellapper roor dan tgd Tan een jaar ta balaatan mat het ondarw a in de Hebreen WBOba taal aan het Gjmnaaium Wordt goedgakanrd Da Tooriittar Thans ii aan de orda het roorstel Tan da Commissie roor de Strafrerordaningen Wordt aangenomen Da Voorsittei Nu het rooratal ran B an W tot wgtigiug der gamaante bagrooting Wordt goadgekeard Da Voorzitter Bn eindelijk het lerzoek van den baar A £ van der Garden om da concaasia dar telefoon t mogen orardoen aao eene naamlooze rennootsohap Wordt goedgekeurd Nieti meer san da orda sgnda wordt da Tergadering gesloten Bultenlandscit Overzlcbt Het plotaelioge overlgden van prins Lobanofif Rossiicba minister van bniteolandscha zakan geeft den bladen gelegenheid om kolommen ta vullen met b J7 onderbeden omtrent de larsnagescbiedenis van den overledene de plaAfcs welke hij innam in de Europeeiche diplomatieke wereld en over zyn rermoedeiyken ppvolger Omtrent het ovarljiden van prins Lobanoffde volgende b zooderheden De keiiarwenschte a n lange rsis per spoor ven teafwiaaelea door een wandeling derhalvestopte ds treiu in de aabyheid van een kleinboBch niet ver vaa het station Sheptovka atlsn verliateu hunne waggons an wandeldennaar hst boscbje Prins Lobanoff had nogsleohts eeiigs passen gedaan toen hij ongesteld werd en dan wenscb te kennen gaf wader naar zyn rgtuig terog te keoren Hgkon niet zonder bnlp in zyn waggon stygen zoodra men bsm naar binnen bad geholpenviel by bewoatelooi neder Onmiddellyk werd en dokter geroepen doch de prins ovsrlaed zonder dat deze bystand bad kunnen verleenso Hat liik werd dienselfden avond nog naar Kieff overgebracht gebalasmd en in een metalen kist gelegd Het stoffelyk overschot wwd voorloopig geplaatit in het stationsgebonw waar om ses oor des avonda een mis voor den overledene werd gecalebreerd die werd bygewoond door den keizer de ketterin grootbsrto in Maria Paolowna de groothertogen Wladimir en Michael de mi oistara rao oorlog en hinnenlandscha xaken en de leden van het keizerlgk gevolg Twee kransen bestaande uit orehideaSn thaeroceu an palmtakken werden door den keizer en de keizerin op de lykkist gelegd Alle roorname bladen bevatten artikelen waarin de overladen minister wordt gahnldigd Hat is oit den urd der zaak een onbegonnen iets on van elk artikel uit de v rsehilteude hoofdbladen een beknoptan inhoad op te nonen De atrekking echter ran atln artikalen is in enkels woorden weer ta gaven waardeerïng spreekt nit eiken regel I Het maast bakogwekkand styn echter de artikeUn van Fraasobe ao Engelscbe bladen hoofdukalyk wegens ds verhooding tusschen desa rijken en het Raasiscfae keizerryk Van da Ffansoha pars een paar aanhalingen nit twea der voornaaossta bladen da cTamps sn bai tJoarnal des Débatsi Het oerata blad is Tan oordeel dat door bat oTsrlgdan ran prioa Lobanoff gean wgsigtng zal worden gabfachi in de Rusaisaha politiek Want in Rusland r eart niet de ministar doch de Kaltar Sran goad na als v6or den dood van prins Lobanoff zal Raslaud die positie inneman welke wordt aangegeven door dan wil dea Keizers Niets ion belacfaelgker zgn dan een poging ta wagen om nit dit plotaalinge rardwgnen van den mioiatar van bni tanlandacha taken Tan NioolaM II aan diplomatieka rarolntia ta varwaehtan s Z60 dankt oak het JoQrnal dea DébafaK Bat wordt bgna in deselfds bswoordin n geaegd ïln hoewel de Fransche eo Engelscbe pars elkaar dtkwgts mm aangename woorden naar het hoofd erpan ditmaal bestaat er tusschen hen een groote Mnstemmigheid Da Times bijv zegt Ofsahoon Rusland door bat overlgdsn Tan prins Lobanoff eeo ernatig verliM lydt an het geea gemakkel k iets is om tgn plaats in de raadsleden van bet keizerryk aan ta vnllea bestaat er geen reden om te veronderstellen dat zgn dood eenige ernstige verandering io de politiek van dit land tengevolge zal hebben Da Morning Poste erkent dat met prins Lobanoff een uitstekend diplomaat ten grave la gedaald maar ook dit blad erkent Gelakkig bezit Nioolaas II vsrscheidane mannen die in staat zgn de pisats in te nemea welke tbans is vacant geworden Dnitsche sn Oostenryksche bladen veraohillan in bno oordeel weinig ran de bovan weargegsven aanhalingen Maar afgasoheiden van de vér strekkende gevolgen welke bet sterfgeval kan hebben leidt dit al aanstonds tot groot ongerief miaschien wel tot stoornis in bat dezer dagen juist soo drukke diplomatieke varkeer Want al is do mat te Kooatantinopel wedergekeerd iu dien zin dat geen nieuwe moordtooneeleo waren te aauscbonweot rustig in de gemoederen ia het er nog lang uiet Ook niet hg de Europeanen die de onwillige getuigen van zooveel wreedheid en on mes schel gk beid waren Eerst langzamerhand worden de byaonderbeden over het bloedige drama bekend en wat men boort is wel in etaat de verontwaardiging te doen klimmen Of deze eobter zal leiden tot een krachtig optreden hg de Porto blgkt niet De voornaamste actie zou moeten nitgaao van Rusland en Oosteoryk en de vruchten welke bet onderbond tusschen Lobanof en Goloehowaky mocht bebben opgeleverd lyn verlo sn gegaan De Porte zit intuascben niet atil Gisteren zgu eenige hooggeplaatste militaire bevelbeb bers door anderen vervangen o a die te Qalata eo te Para welke beeren met wel 10 andere generaals van da troebelen gatnig n waren maar geen verlof konllen erlangen da ouder ben staande troepen te gebruiken aelfs niet voor aan aanval op de bank Bovendien gaf de Porte een bewgs van baar goeden wil door benoeming ebner rechterlyke comminsie van onderzoek welke een bijzondere volmacht baeft en vonnis zal vellen over de Muielmannen dis de laatste di en sgn gearreilesrd waaronder ésn officier en eenige gendarmea van de hoofdwacht die beichuldigd werden van moord Terwgl Spanje nog stryd voert tegen de opstandelingen op Cuba is een nieuwe opstand uitgebroken op de Pbilippyaen een opstand die zulk een ernstig karakter aanneemt dat op Manilla reeds de staat van boleg is aigekoadigd Reeds meermalen heeft Spanje op dit laatste overblijisol van zyn Oostindisehe bezittingen tegen opstanden te kampen gehad Een wanbeheer van meer dan drie eenwea geeft den bewoners aanleiding te over tot ontevredenheid Voor enkele jaren werd in Spanje de aandacht gevestigd op bet gevaar dat de Spasnsche beerschappy op de Philippgnen dreigde en werden tevens aangowezen de hervormingen die noodzakelyk in bet hebeer moesten worden gebracht De Spaansche regeeriog sloeg de gegeven wenken hooghartig in den wind en versterkten het leger met enkele bonderden soldaten Msof een leger van tieudniiend man in slaat zou zyn esn opstond te onderdrukken in een land van zet milliosn inwoners wanneer eindelgk da maat van bat geduld vol gemeten zon zyn Dat oogenblik scbyot tbans gekomen De opstand heeft een bgna algemeen karakter Eoropeanan en kleurlingen hebbeo da leiding er van op zich genomen Thans worden in allergl nieuwe troepen naar Manilla gezonden omdrt de regearing den opstand krachtig wil onderdrukken En op de eilanden werd en aantal personen gevangen genomen verdacht deel te nemen in een samenzwering die de onafbankslgkbeidsverklaring der Philippgnen ten doel heaft INQSZONDEN Mijnheer dé Redacteur t Beleefd verzoekt oodergetoekande plaatsing voor het onderstaande in de hoop dat daaraan gevolg zat worden gegeven zoodat noodig mocht blgken to zgo Maandag avond het orgelconcert bywonende trof bet mg dat de verlichting in de St Janskerk zoo slecht was zoodanig dat het totaal ondosnigk aa bat programma bg te honden k vermeen daar de ontvangst toch f 371 10 was en er waarscfagnigk weinig van af moet dat bet kerkbeatuor daa toch van dat geld wsl wat kan afzoDderen oor licht Van da groote kronen branden slachts 8 pitten terwyl er 16 branders zgn Van da ongavMr 120 lichten branden ar ongareor da helft dat is toch wet wat zuinig Mat dank voor do opname U de R üw Dr B de werklieden der Goudscbe Machinal Gareospinnerg alhier De Besturen der vgf Vereenigingen welks verleden Donderdag avond bg den beer Tugthof vergadertlon hebben besloten do bewuste bons voor leveuamiddelsn morgen Donderdag oit te reiken en wel s namiddags van 4 tot 10 nar hy den heer J A Donker Raam alhier De boos worden alleen afgegsven aan da parsoaen voor wie zg beateaid syn Namens de Besturen M J OGIER Jr Atgem Secr Goada 2 Sept 90 SPECIALITEIT in Hoeren Mode Artikelen Dames hrapluies en flanddioenen A van OS Al KWweg K 73 73a GOUDA Beurs van Amsterilain Vorki ilotkri 9I mi 100 100 11 0 83 85 86 V 8SV 9 V 98 104 60 4 03 18 l l 20V 3 41 100 97 441 503 518 lOl sa 54 100 8Q0 198 44 44 99 100 136 99 87 109 Wj 809 15 196 101 51 68 H3V 8 i 69 77 101 10 l 101 98 141 188 IC 1Ö7 98 38 88 100 lO l 107 11 IS 98 71 106V I 44 4S iiV 198 808 107 108 108 108 1 SKPTKMBKH NanaawNfl Cert Ned W 3 ï lUto Itto dito 8 dito dito dito S HoNova OW Ooudl 1881 88 4 iTiUE Inaohrijfing I8fi 8l S OosTRNK 01 1 in papio 1868 dito ill lilver ISAS 5 PoaTiiQA L O dtg metcou oii dito ticket S ftUSUND Arendsb Tab M üertiüoateu Dtfii lllaatachappij dito Arab Hypothetikb pandbr 4 Üult Mj der Yorstaul aand a Qr ityBOthoekb paudbr 3Vt Medorlaudsohe bank aand Med Handolma l b dito f W k Pac Hyp b pandbr 6 Rott Uypotheekb pandbr 3 i Utr Hypothoékb dito BVi OoBTBKa Oost HoHK bank aand RusL Hypotheekbank paudb 4Vi A MaaiKA Kquit hypotli pandb 6 Maxw L G Pr Lien cert S S HoIl IJ 8poorff My aand Mij tot Kxpl V 8t apw aand Ned lad Spoorweffm aand Ned Zuid A£rik 8pm aand Ö dito dito dito 1891 dito K Itu 8poorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ual Spwmij A H ohl 3 PoLSN Warschau Woeuen aiiad 4 acau Gr Uuss Bpw Mij obl 4 Baülsohe dito aaad Faatowa dito aand 5 I wang Dombr dito aaud 5 tCursk Ch Aeow 3p kau obl 4 dito dito oblig 4 A HBKiRA Cont Pac Sp Hij obl fl Chio k Nprth W pr C v aand dito dito Win 8t Petor obl 7 Denver ti Hio Gr Bpm eert v a lüinoiaCeatral obl in goud 4 Louiav k NashvilleCJert v aaud Mexico N Bpw Mij lehyp o S Miaa Kanaaa v 4 pot prof aand N York OnUrio k West aand dito Fenni Ohio oblig S Orogon Jalif Ie hyp iu goud 6 Bt Paul HiuD k Manit ohl 7 Un Pac Hoofdliiu oblig ft dito dito Liuo 1 le hyp O 6 GA ii Pi Oao South CJart v aand Vin C Rallw k Kav le b d o O Amsterd Oattilbui Mij aand ftotterd Tramveg Maali aand Ksu Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand S Belsib Stad Antwerpenl887 Stad Brussel 188A 2 s HoNO TheissHogullr flesollsch 4 ll7 ti OosTlNR StoaUleeaing 1860 fi UlVi i IC K Oost B Cr 1880 8 169 9P4NJB Stad Madrid 8 1868 847 NsmVar Bei Hyp SpobI oort 1 118 352 Staats loterij 4i KIhm Trekking nn WMnxlag SeplsmbBr 1IB6 Ko 19785 21000 No IllU 8000 Ko IJ sn U8 l i ler 1000 No 107 05 400 No 7 1 SOO No 448 4416 8191 en 18577 ioder 100 Fr nn n k 41 iSiS 6 I0 7589 10084 11571 16639 11 189 50 1883 5S09 7688 10101 11705 16588 18588 5i S84S 58 7 7678 10114 18710 15688 18819 111 8864 6840 7803 10189 18779 1 688 18188 188 8886 5873 7898 10137 11818 16858 1887 843 8894 1401 7769 10319 18838 16748 18708 85 9981 5476 7818 10884 18896 167 0 18785 313 3000 5 40 7844 10868 18983 16801 18774 318 3081 6 71 7990 10883 13000 16880 16791 841 3047 5593 7994 10478 13078 15880 18388 848 3088 6868 7995 10485 13078 1 898 18850 368 3181 717 8067 10618 13138 1 991 18868 3 9 3187 5730 8104 10616 13918 18008 18971 438 8300 6778 81S0 0 54 1S1 5 18106 18977 4 1 3314 799 8831 10 94 138 9 18173 16981 83 3370 B06 8333 10598 13364 18819 18990 87 8393 816 3 8 10596 13390 16878 19013 768 3433 867 8390 10616 13 00 16298 19133 821 3481 897 8448 10688 1354S 18 698 19198 1008 3490 930 8518 10718 13668 1666S 19228 1020 85 8 986 8 18 10787 18678 16665 19367 1031 3807 6019 8606 10733 13693 19594 19890 1069 3716 60 8 8651 10819 13696 U646 19411 1071 3769 6064 86 8 10883 13783 16727 19696 1099 3778 6094 8698 10888 137 5 16836 19888 1174 8785 6188 8702 10906 13796 16078 19700 1848 3837 6328 8761 10008 13887 17145 19 03 1964 3914 6361 87 6 10996 13831 17M1 19709 1267 4036 8490 8787 10998 13844 17201 19797 1339 4097 6443 8837 llüd 13938 17204 19784 1357 4148 64 0 8846 11066 13940 17841 19769 1400 4164 6468 8878 11114 1S9 4 17239 19890 4231 6486 8892 11182 14033 17381 19896 4847 6493 8938 11306 14040 17393 199651441 4296 6598 8961 11337 140 0 174 1 199751444 4314 6 08 8981 11414 14109 174 4 801861 83 4409 8616 9003 11416 14185 17485 20X91649 4418 6688 9047 11417 14110 17616 101871771 4436 8641 90 3 11478 14167 17561 901911884 4479 0746 9071 11482 14243 17563 809111893 4480 0747 9108 IKSS 14303 17618 80388 4 10 6766 9240 llti96 14651 17628 20448 4618 6784 9149 116J3 14660 17636 804781916 4535 6808 9303 11637 14710 17780 104981938 4643 6818 93 6 11674 14784 17787 805078018 4575 6845 9877 11747 14796 17806 20 848809 4640 6876 9416 11887 14866 17908 80ö 3 2264 4643 697 9431 11984 14876 18088 205 4 86 4786 7019 9489 11891 14898 18053 106892873 473 7081 94 1 11909 14901 180 9 906868277 4788 70S 9476 11918 14961 18083 808443313 4806 7082 94S3 11941 14970 18148 806988380 48 0 7119 9491 11966 16018 18158 807408449 4861 71 9 9495 18025 16011 18188 107 8 3480 4917 7180 9629 12114 15039 18190 10764 8489 4937 7835 0630 12187 15091 18199 30794 95 i 066 7234 974 18187 1 888 18218 80886 8 3 08t 7301 981 11161 16IJS 18X1 108402689 129 7478 988 18190 15407 18190 208472673 6808 7478 9917 18499 1 494 18292 10868 1744 5248 7617 10001 11518 16609 18887 20971 2771 5861 4e Kluse 2e Lij t Ko 1778 m l 10778 No 18413 oiitbraell door dnitendeii Professoren en geneesheeren beproefd toegediond en aaubovoleo I tiederi 14 jaren by bet publiek be kend ea gezocht als het beste goedkoopste n onnchadellJkaU RECLAME BLOBDZDIVERINGS n Laxeermiddel dat vooral in het voor en najaar verkolen wordt 60 by Toorkear aa lomen iu plaats van Ëngolich Zont Droppel Drankjea en Bitterwater Niet anders te verkrögen dan in doosjes il 70 Gents in de Apotheken Hot etiket der echte Zwitsorsche Pillen van Apotheker KICHAIID BRANDT moet een wit hruioïü Tan den vorm 7 00 als bovenstaande afbeeldinif op eeo rood veld Oe dagelijksche kosten by gebruik yn slechts 3 centen Niet anders te verkrijgen dan lu doosjas it 70 Cents in de Apotheken HoofddepAt F K vi 3ANTKN KÜLI K Ilollerdam ADVERTENTIEN Hartalyk dank aao myne Stadgenoten en Uegunstigers voor de begunstiging my geschonken Tevens geef ik bjj deze kennis dat DONDERDAG en VnUÜAOAVOND voor het laatst wordt gebakken Wed I C 8IBb a Bestellingen van Wafels worden op de Qouwe aan huis ingewacht Stollwerck sche Borstbonbons gofiibriceord na voonichrift van do I bon Universitoita Prof Oeiira UoCrad I Dr Harlett Bonn bobben Hodcrt 60 Jaren all TSruchtend middel tegen hoenten 1 heasckheid en aandoening der ademingsorganon uitsteekende dienuten bewezen I BIJ spoedige afwisseling van wanno ec koude lucht is t bijzonder aanbovelens1 wardig ee bonbon te gebruiken1 Terpaklong Oeele pakjes k 26 oent I Alom verkrljgbur j