Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1896

35ste Jaargang l o tooi l§ €nOOWIIO¥EN ViS TENWofsmUNS Vrgdag 4 September J896 mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tot half Sei t lagfcii geopend van h voonniddags 10 tot s namiddags G uur HET JÜMri É ADVERTENTIEN voorden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaattniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd De Uitgave dezer Coui ant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alïonderüjke Nommers V IJ F CENTEN comnenaaal dte de tafel rood keek eo overal be 6000 Stuks uit de I a II I G mui e n p r de ueratfl liuiIcnlRiKlM ln lühnckpii uvt i Leger Paardcü Dekens iHOuU ii tcRtMi iril Kinjiinijc VHii fl 2 7j l ir Hliik wiii i iii iiiU i lit OezB dikke onsHilbare dekena il n lua wurm al een pelt ca liOXliO cm gruot dus h t gflhsela paard bedckkeiid met wol opgenaaid en 3 breedf slrrApan W00rtm een kleiiM imrtlf wittewollene Slaap Dekens groot 140X1 I m v m u zeer kleine leofaU door raklui liemei klitire foaten in bat waefiel aangelxiden a fl 3 60 per ituk Koateo aadcra bfli iluijliule M Datdelilk iMoliroveii IjiBlutlifigea wonlen aaa Um oarnunl rrflkt pjtcn tOMendins ▼ aa IMI Mnc o oaüur nmbouK K Toerd B Hnrivlta trieht OmoM Stut 8 FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ MN Ghemiseho WasscberiJ VAN II OPPE IIEIMIi Ift KriilHhade liotterdam Uebreveteerd door L M den Koning der Belgen lloofddepdt Toor GOUDA de Heer VAN OS Z Specioliteii voor het itoomen en verven van allo Heoreuen DBmesgarderoben aUcok alle Kiudergoedoren Speciale inrichting voor het atoom n van ptuche mautela veeren bont enz üordünen tatelkleeden eni worden naar ile nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverld worden onschndeljjlt voor de gewondheid en volgens etaal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken zgn de prijzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BÏÏITENGEWOÏTE FINALE UITVERKOOP VAN AU B n l en en onder Fabrieksprijzen m lülvBrkoop duurt sidils korten lijd e ife ry ei fn fe ÉiTSIiSUK liet Wissel en Rlfecteiikanloor BAEENDS i C 187 WAllMOESSTUAAT bö den DAM taleplioon 077 koopt en verkoopt Effecten Coupoos enz Sluit BELKENINGBN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeHgHte conditlifn t Uitgave van het Maandblad FOHTUNA ƒ f per jaar franco per post proefnomniers kosteloos Koninklijke flacliliialc Fabriek BE mmir II van Schaik Co gevPHtigil te H Gravenhaye He ptertlraat 29 en 0 naby Je Ungentesselaau Hofleveranciers VAN Z M den Koning van België INDIEN GIJ HOEST g ebi uikt de Ta Allerwe e bekroonde WereidLerötDide Superior DEUIVEÏÏ Bovsl llonig Extract MELIANTHE KLAOONS van 40 Ct 70 Cts en ƒ i verkrygbaar hjj F H A WOLFK Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te ffoudtt A BOUMAN MoordretU V KATELAND Bos top B v WIJK Ou kwa r Assurantie Maatscimppy tegen Brandschade NEDERLANDEN van 845 iiitpheu Amsterdam Sonbjuplnni Rotterdam uiill laak 50 s f raveulluge NubeUtrftat 20 Breda IViasfjnknde AUimaar Lange trutt roiidkapltaal 2 000 100 Keserves l ïOO ooo Helaalde Hraiids lmdeii U oo ooo tulii tHlia iJ Tiriikirttli ii9 kU M INBKaAlii KIt ecteu iii Hramlkust uowel als InboedelsWiiikeltuedereii euz TANDARTS E CASSUTO te OOUDA is weder Ie ÜNSILTREREV Dagelijks uitgezonderd ZONDAGS VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 Ucluber voor boveugenoemde TtlEKKlNü 74in verkrygbaar h A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 Jl lolen voor f 10 B j plaatsing der loten Ie en 2e Prjjs CÜMPLEETE BESPANNING benevens minstens 20 PAAKDEN FDIKE OU D £ f SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIOHTCAP Verkrügbaar b M PEETERS Jz NB Als bflwüi van eclitkoid i cftcbot en kurk steeda voorzien van den nRum der Pinna p HOPPE Qüiula Druk lau A I kiniiiia i iixiy AUERSFOORT A HBRSFOORTSCHE MA CHINALE Sloom itrood en Bescliuitfabriek Hloom AvIomitUmhe Walnen Meeltubrlek Fijn gebuild Fransob Waterbrood Pransche Stokken vordt ran spunaal sïewliiktu bi sie Boort ii Éarwe ft fabrirHeril is hiardoor overlieaiHjk ran aiuaak a rerkrUgbaar in stukH van 6 ot 8 ct 12 ot Gewoon Faaachkrentenbrood wonu vaa da puiKita tourtau uuwa unror muii ile volle baate malk prima krenten prioia rocyuuu en aodara prima Eutdvruübluit gamaakt ia hierdoor bnitenguvroon liaarlijk en lijn van aiaaak blijft wakeu laD varaah en is verkrijgbaar in buBvorm en Engelschen vorm in stuks van 10 ct 15 ot 20 ot 30 Ct 40 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem onlt van de sjaaie en I aniakalijksto aoorten tarwo rervaardigO is hierdoor bijeoadar haerlijk van amaak zeer j nazond verkrijgbaar In panvorm Kg 5Vt ct 1 Kg 11 ct l i Kg lev ct 2 Kg 22 ct deze gewiohten rbebalve van kantbrood 1 worden gegarandeerd DuitSOhe broodjes van 2Vj ct wordaa van da boste soorten Uriva an i I znivsre beate volle melk i efabriceerd en smaken bierdaor o verheerlijk Prima Tarwebloem wordt van de tijnato soorten tarwe gemalen au bijzonder 1 auobevolan voor hat maken van pautiekoeken tulband pap enz en is verkrijgbaar I in IV Kg pakjes van 1 ot Onze dépóthoudera mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen sljn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépötI houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens besohllderd met de fabriekstitels en W H MSURSINQ Te GOUDA woonhuizen voor depots In huur gevraagd on wordt 1 een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij wonloghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten der volle on I la h e kielen Aan Zenuw lijders en Zenuwzwakken I Thans is da 25e onlage rarschenan van bet boak DO Ze Beproefd en aanbevolen door de heeren l rof i r Bferinlére arijs I Prengruber Dujardin Eau metz l nrijs BoUChOt l arijs Geil liaib Dr Schering Kras icz Raih Dr Cvurkoweoh ky Weonen uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Hat doe ran dit werkje ia kennis te verapreidcn omtrent len aard der zonuwzwakte jiara oorzaken en Kavolfïeu onderrteht te gtven en genezing ie vinden liet handelt over het bekend wordon van de Fhysiologiscbe ontdekking lioe op do eenvoudiget denkbare wijze op ons zennwgeslel kan gewarkt worden en wel met een succea dat zoowel een groot iiantal nttatekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gelieven beeft Oppnrstaliirls Dr Jeohl VVoenon lydt welke zich konmorkl door liabitueolf hoofdpijn mf liet wordt derhalve aaa ieder die aan ziekelijkeu zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld Üppurslararls Dr SohiBSl Va C hefarUDr Oarses l aiijs tier Aken Distrioisarts Dr Grossmanu oblingea n t DistriclwrlsDr Bl abaoh i irfc Krankurts Dr Stein rebar Obaretiton lonsui Dr v Asohenbaoh Slapeloosheid enz Uorfu Dr med CorraZza Venrlie ADgeville l arijs Lavabre i arij M Wille iaufkirchen Cablliot Arcachon Fortget Lonzno Guilloaeau deaux fl fl LabatUt Bordeaux BOUgavel Ia I erTiiire fl L Hirgohfeld Wüoiieu Lieber Innsbruck B Hammer i laueu n fl Weiner VVeenen AuBt üroctou Matuschlechner Brixn graine congestie groote gevoeligheid opgewon denheid Slapeloosheid algemeeae lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel verdor aan zieken die door Beroerte getroflen zijn ru san de govolgea daar van l deii roomode aan Verlammingen Spraak verlies ot moelelijk spreken Stijfheid in de ge wriohten en voortdurende pUn in eezelve par tieeie zwakte toestanden zwakte van geheugen en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende bulpuiiddelon als outhoudings n koudwaterkuren inwrijvingen eieotriseerea galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk anualle persouen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wagens verschijnselen van voortdurend angstgevoel beneVOldheld Bor van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duife ligheld flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Teveaa a n allen die tot do bovangenoemde cathegoricu van zenUWlijderSbehüoren zoomedoaan bleek ZUOhtlge en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en dio de reactie der goeatelyke bezigheid voorkomen wdlon dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco n kosteloos to vorkrijgeu is te Amsterdam M OLKBAN Co Ueiligewog 42 Kotterdam V R van SANÏÜN ICÜI Fr Korte Hoofdsloeg 1 1 utrecht LOBRÏ k POaTON Oudegrachl b d Oaardbrug 1 22 McuxUehappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdain Zuidblaak 8 A BRINK IIA1 ZN BINNENLAND GOUDA 3 September 18 ZondBg 6 September aal door de WieirgderBvareenigiog d8 AntiIoi p ceo wedstrijd plaats bebbea over 20 K M L ea aamiddagi ten 3 uur zal een onderliuge wedatrjj gegeven wordeo Oeze wedatrgd is uitiluitpnd voor ledeu van d A N W B te Gouda woooachtig Dit is de erste v7ed9tr jd die uit lnitend voor loden fan de A N W B te Go ida woonachtig wordt gegf voD WiJ gelooveo dat velen hiervan gebru lc Kallen raahen BD de aanbesteding door de directie der marine te Amsterdam voor de levering ten bohoeve van het Departement v d Koloniën waren o a luinste inarhr jver3 van Perceel 1 Takel en zeilgaren Goudsche Much GarouBpinaery Gooda i 2307 26 Perceel 8 Kokostoiiw G van dt r Lee Ourtewater f 236 52 Te Bodegraven had gistereu de jaa lijksche tiarddraverij ptautB Vaa de 12 over talgf meeii uitstekeude harddravers werd de pr i gewonnen door Kanny an den heer A de Goede berijder C Üier do Ie preoiio door Bles van den heer A delliddwr beriji er A Sideriu en de 2n preoiie door 8t iJlK oa van dun heer J van Riossnra beryder J G Nfatze In de raadsvergadering te Stolwük van jl Dioidag 1 Sept nerd a Wethouder herkozen de beer N ZyderJaao Te Ondewkter werd tot wethouder herbenoemd de heer G J van de Paroordt Te Oodewater bad l l Woensdag in de Ned Herv kerlt eene orgelbeapeling plaats door den be r J Posthamas afgewia eld door enkele liederen van da Zangvereeniging Geeft Gode lof onder leiding van genoemden heer Zoo wel de orgetoommers als die vau den zang werden nttstekend oitgevoerd ovenals ook het tweetal aolooommers voor sopraan van n evroDw Hoek met het orgel begeleid door don heer Posthumni DioadagavoDd hield de Kaaraenmakere ver eaoigiog ApoUo t Schiedam eene huishoadelijke vergadering waar ook tegenwoordig was Üe Jonge voorzitter van den N N B B Na afdoening van eenige haishoudeiyke zaken FElllLLETOX DE HYPOTHEEK OP Door lienB toisohenkomst werd het gesprek dat zftker gevolgd on syn voorkomen waot mijnheer Vink hield niet ran huisulijke dispaten ea hij was eene groote vokaal in het geziu der Lndemoua loo all teratond bleek uil de weiwiltendheid waarmede mevrouw oogen Wikkel ijk zyu stoel leeg maakte eii Lademan hem de haed toeitak terwijl geer Tan di kinderen hem vergat te groeten zetfa Otto niet ondanks zijne Indische plannen en gouden vooruit zichten Zie zoo me rouwtje zeide Vink dehoofdplaata aan de tafol innemende nu kunnen wy beninDen Neera me niet kwal k ala ik u een oogonblik heb talen waehten een menscb siet graag oude kennis un niet waar Lademan Zeker mijnheer Vink t is het angeDaamate wat raeo zien kan Ën weet je waarom hel vooral aangenaam ia LudemanP Neen mijnfaper Vink Omdftl bet een bew ja is dat je er zelf ook nog bent Luderaan lachte om dien geealigeo zet van zijn get ld werd door eenige leden in harde bewoordingen Ier sprake gebracht het bnzoek door 5 be tnarsladeu van genoemde vereeoïging artn d garenspinnera te Gouda gebracht tijdens dene bet werk baddeo geatatikt Andere sprekers waren van gevoelen dat de beatuurder en ieder lid der vereeniging vrij moesten zijn om te gaan waar tiJ willen vooral wanneer dit niets te maken heeft met de z ken van de kaaroenmakemvereeoi ing zoodls in dnze bet gevni is geweest De 5 beatuuralodeu verklaarden dat zg zich door de vereeniging niet de wet willen laten voorschryten Ten slotte stelden de 5 bestjnrsleden hunue fanctie ter be chikking van de ergsdeting wat tengevolge bad dat het gebeslo bfstaur tn bloc aftrad In dan loop van deze week zul er een u enw b fttiur benoemd worden Men me dt ait Schoonhoven van 1 Sept aan de N H Ct Toen gisteren te en den avo id u i een paar vret selgke alortregeiis de luchtreiziger Mar toch mei den ballon zou opstygeu blaak het vriJ duidelijk dat de noodigt stijgkrecht ontbrak ew op dat oogeubtik kwam er eene scheur vun oinstroika 2 meter in den baltun Te vergeefs werd beproefd het onheil nog te herstellen tut oindeiyk de dui eoden doornatte toeactiouwerd zeer oavnldaan konden vertrekken Ër ontstond vry wat gisting ouder de onte vrodeuen maar hot vuurwerk bracht eene eenigHzion betere stemming vooral de oummari opstjiging VBD den luchtballon in lohitterend Tiiar en het portret van K M Koningin Wilhilmiua in vunr Heden voormiddag uitte zich echter op bedenkelyke wyze de ontevredenheid tegen den luchtreiziger van wien eene steeds aangroeiende volksmassa met bedreigingen de entree terng eischte Ondor bescherming der politie kon de vervolgde luchtschipper eiudelyk tegen 12 oren met zyue familie per rgtaig weg komen na t bedrag vao f 150 als borgtocht gesteld te 6ben in handen van den voorzitter der feestcommissie De feestcommissie liet nu by bok kenilag atkondigen dat op Vrjidag 11 dezer in de kermiiweek de laotitretziger gratis zal opstijgen Het gerechtshof te Amsterdam beeft gisteren het vonnis der rschtbsnk aldaar waarby Samson wegens oitfiniten der Koninginnen tot 3 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld bevestigd Dinsdagoehteod hebben 48 heiera aan eeo stadswerk aan den Weiterdokdyk te Amsterdam wjjzeu iHg dat zgne aardigheid was geboord nJa ja de oude man houdt oog van een grapje leido bij zelf en hoog zich over i a hord Zouden w niet e nsf mijnheer Vink t Tl waar ook mevrouwtjo de weeskinderen hebben het al druk genoeg in onzen lijd wy mogcD niot meer van hen vergen en we hebben den tijd aan ons niet waar Ludeman V Zonder het antwoord af te wachten stoot de oude heer de oogen De familie liudeman bad of had er ten minste den schijn van maar Vink daoht aan tijna laatste aardigheid zoo als bleek uit den glimlAoh die nog om zijne lippen bleef hangen merrouw over do stelling dat z j den tyd aan eioh badden zij die ttUooB tgd te kort kwam Lnüeman dacht minder om zijn commensaal dan om het plan van zijn zoon Otlo dat dezen eveneens bezig hield terwijl de geest der jongeren in dien gelukkigen zwevendeu toestand verkeerde dte den kinderen eigen is en dir eren als de kaleidoskoop uit steentjes knoopeti en stukjes papier kleurige en grillige üguren vormt door de fantaiiie de nietigste dingen der werkelijkheid tot ziuhogoochelende idealen herschept Ook Otto over alle monielijkheden en bekomende omstandigheden been springende zag alteen zich zelveo slechts in twee toestanden zooali hij in reisgewaad op het dek thq den Oost Indtevaarder staan zou met den lederen hand van zijn reistaaje ovar den rechter sohonder zijn geheele vertrek waigeaymboliieord door die riem en soo ala hg uil zgn villa in zgn eigen rgtuig sou stappen de symbolisatie van het fortuin dat hij maken zon 1 Wg hebben de familie langer in het gebed geUleo jSD sg lelven er in doorbrsohten Wg sallea lo du den arbeid gestaakt Het werk bestaat ia bet maken van een handeleemptacement voor de gemeente en ran een kade met pakhnizen die door de firms Korthala Altes io gebruik genomen Kollen worden Aannemerb zyn de heeren van Deuddkom Goedkoop en de Bruin De beiers outringen aanvankelijk f 1 75 per al en par ploeg van C man Toeu het evenwet bleek dat zjj hiarmode ga n voldoeod dagloon haalden werd het paalgold op f 2 verhoogd De onderbaas eo uitvoerder van bet werk ii elraan genaamd spoorde nu onlangs de Miers aan maar wat vlug te werken dat kwam Dtom bütor uit en de werklieden behaalden dan teveoii een goed dagloon Zoo gezegd zoo gedaan maar toen nu inderdaad de beiers een goed loon maakten zette do onderbaas den prys per paal op f 1 50 terng De arbeiders namen biermede geen genoegen en legden gis terenmorgen den arbeid neer ËBU deel van het heiwerk ia ouderbeateed n de firma Hille te Dordrecht Zy werkt niet 2 stellingen dus 12 man De twaalf mren in do loonavermindering natoorlyk niot bogrepen doch legden enkel uit aotidariteitden atbflid neer omdat voor eeaigen lyd de 36 eigeniyke atakirs beu eveneeoa gebolpea hadden itt het verkrygeu eener luoosverhoogiojf Behalve de oorzaak waarom het werk werd rudergelegd hebbeo de betrokken beiera nog t grief nl deze dut zij 12 uren per dag moeten werkflli terwyl de voorschriften voor de gemeentebeatekken slechts J 1 uur toelatan De werkstaking ia giateren geëindigd De eiacben der ataksrs lyn ingewilligd De Universe bevat een correspondentie uit Amsterdam waarin wordt medegedeeld dat de heer Domela Nienwenhals ond lid van de Tweede Kamer der Statan Generaal en hoofdredacteur van Recht voor Allen besloten heelt dafiiiitief de soaialistiscbe propaganda in Nederland er aan te geven Uy zal zich weldra gaas Teatigen te New York Zoodra Alez Cohen uit de gevangenis ia ontslagen luidt verder het bericht cal deze communiatische anarchist de leiding van Recht voor Allen op zich nemen Zon de heer Nieaweohnia er dan ten langen leste toch genoeg van hebben t Kan niet de minste verwondering baren indien deze man DO het hem niet gelukken mocht onder de sociale woelwaters tot da aÜeenbeerscbappy te geraken zich als Achillea mokkend terugtrekt in zyn teut om er niet meer nit te komen Of Gesar of niets Het garoohtabof te Leeawardeo heeft arrest rustig laten eten Vink zijne aardigbaden laten raggen ee Ludemnn er om laten glirolnchen terwijl mevrouw al de geoo loofde middelen aanwendt die eene goede huisvrouw ten dienste ataan om den maaltijd te heapoodigen en nog ieti aan den arhter middag te hebben Daar stelde Vink minder pnjs op deze beweerde dat de uren tusschen het dint en het tkeedriuken alleen ingelasohl waren om gelegenheid tot een middagdutje te geven Nu mevrouwfje zal ik dien langen brief maar eens gaan sohrgven zeide de eude baer opstaande en op die wgze waarop hg slecht bij uitzondoniig een variant gaf aankondigdp dat hij ign slnapja ging doen Do fjirailie stond eveneens op en Vink verdween m hat heengaan nog even zich gedragende of hg de koning was ij was onuitputtelijk in aardigheden dia oude beer Vink Maar zijne beate eigenschap was nog dat hg maan etijka honderd guldon aan hei hms ezin van Ludeman gaf waarvoor hij koit inwoning en hu sselijk Tsrkeer genoot terwijl hg nooit eene gelsgenbeiif voorbg liet gaan om do familie gezamelijk of een der leden in bat bgzonder een genoegen in den vorm van een present te reracbaffan Zoo iemand dan verdti de hy het dat nen zijne onacbuldige grappen in lief p u verdraagzaamheid aanhoorde Dien avond wilde hel werk van liudeman niet vlotten Dat plan van zjjn zoon verliet brm gMn oogeohlik en een onbestemd lebutdgovool reet hij hen op dat bg zoo weinig gezorgd had om Otto BSD eene botrekking te helpen Hij had mear altijd op het gouvernement geseten en in plaats van zelf pogingen aaa te wonden altijd op ds getogsnheid n op de omalaDdigfaedra gerekend twee ge geweien tegea R Otten 21 jareoi iodertgd steenbouwersknecht te Assen dio ia AagnatDe 1893 gearresteerd werd verdacht dat hy in den avond van 20 Ang by zyo patrooD den ateeahoawer G Stuvel had ingebroken in de achterkamer de liDDeukast opejigebroken en daarnet twee gondnn tientjes 36 halvegaldeustakken pi m f 18 aan haltstuiveratokken enz ontvreemd had Hy werd destyda wegens gebrek aan bewya ontslagen en ia toes naar Doiticbland gegaan waar e venwel later zoodanige feiten aan bet licht kwamen dat hy aangeboadeu en door de Duitache regeeriug uitgeleverd werd waarna de rechtbank te Aaaen hem ichuldig rurklaarde aan diefstal met braak en inklioiming en hem veroordeelde tot 5 jaren ge range nieetraf Het Hof heeft bet vonnis vernietigd en opnieuw recht doeude den beklaagde aohnldig verklaard aan diefstal met braak en reroorileetd tot 5 jaren gevangenisstraf met bepaling dat de preventieve beohtanis sedert 28 Mei 1 1 in mindering zat worden gebracht Ken bewoner van den Haar emmerweg te Amsterdam heelt sangifte gedaau dat xioh Vrydagarond 28 Aug aan zyoe woning vervoegdun twee personen die tiob voordeden ala ambtenaren der peraonoele belasting en hem de belofte gaven bem reslitotio te kannen bezorgen vao te veel betaalde belaatiog Zy wiateu van bem een bedrag vao f 21 te verkrygeu waarmede zy zich uJt de roeten maakten De daders zyo door de politie opgespoord Ter gelegenheid vna U M a verjaardag werden te a Bosch aan de soldaten eenige versnaperingen uitgereikt o a bier en sigaren Ëen infanteriat weigerde een en ander in ontvangst te nemen men wil dat de man een socialist is Do compagnies commandant verzocht hem te doen ala alle anderen raadde bem later aan de geschenken aan te nemen gelastte het ten slotte Alles echter tevergMtfa Toen ia een disciplinaire straf op hem toegopMt Ndbr Over hetgeen by zag by de waarnaoiing van de zonavfrdaiitdjf ng op 9 Aogustai obryft dr BIrekrode in t Vad f Eigenaardig was de aanblik van de heuvelen rondom VadaO vooral van dien welke nit de Varangerfjord oprytt en die bezaaid was met tenten en talryke toeaohonwera en waaroemera die met groote hardnekkigheid ban instrumenten naar de naawelyks zichtbare zon bleven richten daarby vormden de stad liefde bondgenoolen voor luyen rn bedeesden Nu zou er toch moeten gezorgd worden 1 Maar hoef Dat wial l udaman allorminit en hg eindigde dui weder roet zich zalven to overtuigen dal men geduld moet hebhen dal man geen gzer met banden kan breken dal de Homstandigheden veel kouden veranderen en de gelegenbeid zich moest aanbieden Toch wat bat mat een ernatig gelaat dat hij zioh volgena gewoonte t gen negen ure aan de speeltafel tette waril onder het huiaclijk verkeer had de heer Vink een partijijo omberen des avonds als voorwaarde gestald wHoe is t Ludeman schorl er wat aan P je bent zoo stil vau avond zeidti de otide hoer Vink toen zij trgrn negtn ure aan de speeltafel uien Vink had een hekel nan stille mensohen mensahen moes ten vroolijk zijn even ala hü hU was altijd vroolijk De menarhan die er uitzogen of van de aarde nign moaat wordeo gemaakt kon hij niot veidragen nStil mijnheer Vink f och wat rjil ik u zeggen F lorg Ook zorg was eene antipathie van den ouden heer Zorg droefheid pijn on al die soort van treurige aandoeningen moest een menioh niet hebben Hij Vink had ze nooit Dat was maar toegeven oau verbeelding en men kon er immers toch niets aan doep k ioo jf zflidfty v nk wat doe je daarmee mijnheer I uden p l t narigheid genoeg in de wereld raflfl ahot l cioh zelf niet akeliger te maken Wa dtfet aK M speel solo Ludemad eoi errde werktulgeljjk ds kaarten ec wierp bij even ala Anna JrorAesreoVd