Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1896

35ste Jaargang Zaterdag 5 September J890 No 7062 eOIIMHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADYERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gesdiiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 4izonderiüke Nommers VIJF CENTEN Wielrijders Vereeniging DE ANTILOOP op Zondagf 6 Sept c k op dl Slraalvteg UoudaUwiei ravcii De namiild gi 3 aar WEDSTHUl loor AMATKUHS voorzien van Rgbewyzen van den A N W U aMaad 20 K M Nam 3 unr ONDKRLINUE WEUSTIIM Toor LEDEN ran den A N W B woonachtig t Gouda Aangifte tot deelname bü den Secretarie A C G08TEU Qouive met gOetM inleggeld per ndmmer tot Vrydagarond liet Wissel en Klfi ftenkanloor BAEEITDS C 187 WAItMOKSHTttAAT by den DAM toleplioon 077 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Hluit UELEE SINGEN Uitvoering rau Hpecalatie order tot de raeeet voordeeti Hte romlUl n j t Uitgave van het Maandblad li OitTUNA f per jaar franco per pont proefnommere konteiooe Assurantie Maatnchnppy tegen SrSmdachade NEDERLANDEN v 8 5 Kutnlieii ti iiülrrdiini Sopliin iliHi Kiilterduni üiiiin liitik Gil n rttvciiliHire N ti ol8triiat 2n Bieila i riuiiii It itic Uklliaur l uli eslraBt rondkatdlaal ü uiio nno HfiwrK H 1 aoo oon HrfuHldc llruudiiclwdi ii H eim iinu iHlIutHliapFtI nrnkirt thui ulttiiin InDn AK Eflerlrn In llraudku nnw l alH liihord lfi W lukelfiiederfu en Koninklijke iflaeliiiialc ffabrleh BE BOfSLOBU II van SchaiU Co gevefltigU io m Grafcnhttffc Hepplerttraai 90 en 99 nahy de HegcntessftaHn Hofleveranciers Ti Z U den honing van België INDIEN GIJ BOESTÜ gebruikt de ii rA llerwege liekroonde Werf Idlierot aide Superior DEÏÏIVEN Dorsl llonig Extract MELIANTHE KLAtüNS van 4 © Ct 70 Cts en ƒ I verkrijgbaar hy V n A WOIjFK Orogiat Markt doiuta E H V MILD Veeratal U 126 te Goud A BOUMAN Mocrilnchl t J a UATELANO flci r B V WIJK Oudfuw r lawaui r t Hel be M on cli il lyk e en Je mKkkelykite poetsmlddel voor Hceres enyooral dames en Klnderecbocnwcfk l de Appreluur van C M Mliller ft O lerlla Blutb Str 14 Men latMicoad U op naam en fabrlekeraerk Vefkryltear by Kverln Wlnkiilert In lolieeewert ftleetidMi ereieryee mu Hl SHflraat Dipel by W lir flnaiui Araltea TANDARTS E CASSllTO te iOUDA Is wciIiT Ie 0 SlJLTEKUE Uigeliika nilge7 nndprd ZONDAü S TRUE FAjUUEHUAREI Zaterdag 17 Uctober XOTElrT Toor boTengenoemde TKËKKINU zyn ïerkriigbaur h A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 J Holen voor f 10 Ll j plaatning der loten Ie en 2e Prgfl CO MPLKKTE BESPANNING benevens minvten 20 PAAKDEN U ie zeker zijn wii da Kclite fcel JnCftl t ontvan en tesajn n ii ld Ml na L ü prtcfnemingt n in den I h ndijl gi koinen onde den naam diM uitvinden Dr Miohaelis vemardigd op de bt to mai bines in hot woreldborcemde i tubbliBgemeut van Qebr f tü lwerok te Keulen olscho J p n2iel2aen5 Cikel Cacao in vierkanten bnnson Deze Eikul Cacno is met melk gekookt ecne aangename gezonde draftV voor dagolijksch gebruik oen 4 2 theelepels van t proder voor oon kop Chocolate Al genecslniobtige drank bij geval van diurrheo slociita met water ta g rniken Yerkrijgbaar bij do voornaamatB B Apothekers eni I Vi Ko Ke prmftnajea 1 UO c 0 90 c 0 35 QencraalvertegenwoordigBr voor Nederland Julius Mattenklodt Cognac Tin Bois l O da Lltar OOOWAQ KB BOIa van da loaMM Aaonrma wordt alarard In va tal UW Inhoud Tooialan JTAK HAÏfa HOOB f a f X 80 ultalaluad TwhrUfbaar fclji P H J V WANKUM J MELKEKT Uosthaveu Amnterdam Kolveistraat 103 PÜIKE OUDE GENEVEE NrOIITOAF Vtirkrgjtjbanr by i PEETEllS Jz hU bewiji YAü uolithoid i Htohetf oil kurk iteodi voorxmn van don iiaam Ier Pinfia P HOPPE Je nn fM lyK mr of on door OHIO Un ZfthiipM rb nk wuIKeopaiKPn do lust tot i iArBi ntiwMkl l cM r 1n inryk iiiiiuUUngil i r piwirbwik kMi mo el kw r h t M nlat Prys 15 fBüts porie extra wOr BitnemvRt alvo r ni by Min KMt Hnnl yi d r lw t lidMii Ha ii iuirb iih ich nutoniH ltLW rpiu kluit Kleli de pt rb n1i Mr l l ti ct en f n t it ljk rtyil Inl lt lyk liattiif wnrittin bodnwitkn Sk g i J gJ te iTR U d nMirb tik ireT ai Vsuiliij wéér tt liliiibDti eu w kt V l uw d 1 ml tot ii srixi V r iiltr r t r T t mi l VüntöiidhoÏB Herknr omm MaatHCb 1 Ho inb rt ft Cd fflttartram N Z roorhurgWHl V AMERSFOORT AMEBSFOORTSCHE MACHINALE Sloom ilrood cii itoscliuiirabriek stoom Atilomitliiehe WalMu Ueeltnbrlrlt Pijn gebuild Fransoti Waterbrood Fransohe Stokkeiu onli nn bpi ciaat sfffbclultto Ijisio so jrt n tarwe eef t irir eril ib lii riloor mefltw ilijjt enifiMk n rtrkrltgbaar Iti stuks van 6 ot 9 ot 13 ot iieWOOa FaaSChïcreUteabrOOd wuntt vtn da puik std suorp tarwü envermeiijc t llu buste melk prima krenten prin a rozijnen eu andere prima zaidvrvclilen Ijemuakt ie liienloor buitengewoon beerlfjk en tljii ran smaak blijft wekei Ianj ferech en IS verkrijgbaar ia busvorm en Eagelsohen vorna in stuks i an 10 et 15 ot 20 et 30 et 40 ot Ongebulld Brood met Prima Tarwebloem wordt van de josie en makehjkste soorten tarwe vervaarciig l is hierdoor bgtonder heerlijk ran smaak zeer geionJ verkrügbaar in panvorm V Kg 6Vi et 1 Kg 11 et 1 Kg 167 c 2 Kg 22 et deze gewlcbten ibebalve ran kantbrood worden gegarandeerd DUltSObe broodjes van Vu et worden in ds beste soirten Urwe en I znivsre beste volle melk gefabriceerd en smaken bierdoor overheerlijk Prima Tarwebloem wordt van it tïjnsto soorteo tarwe gem tten eu bijzouder aanbevolen voor hot mukra van pannekoeken tulband pap enz gu is Verkrijgbaar in IVi Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthoudars mogen niet duurder verkoopea en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onzo artikelen sUn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóttiouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MELTRSINO Te GOüDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een depothouler met klein gezin gevraagd legen vrij woningbuur matig vast loon plus Qmke proïisie en franco vrachten dor voüe on l t h e ki t n Het groote aantal zenuwkwalen MWH nmr mA kUi mlddalen door ds mAdmnbe w t DMtiip uuf weso Sant uu An mMw M tUd komt ear U A t l door hal fr l niik miikna van tian Mnvondlnt war uiMUlk lua w kt t v i MW waldwrf bigkt te t n voor da un twnwkvatMD liidanda miMnlhdr Dan nneaavgia li oJtcaTOodaa door dan ffaw an UÜlfiiar v a Qaaoiiihaltl r Bobm Wil iaa t TUihafaa an banut n da asdarrtiidiiic opcadun in aena tO Jarlf a pnfcUjk v waaMhliM ohlttaraitda ranltatan Tarkraxaa an lU maakte looveal opsanf dw t b ai Amt ém irikffaMÏr OVER ZENÜWLIJDEN EN BEROERTE Kara vaarkamlBg en ganatJaa blnnas koiies tijd r di da Sla ank vanoliennn 011 boeÜa kant nlat aUaaa tMI tel giwto pnbllak wtataaatara varUariDteR omtrent het weian der nlativafa thanpU m i I J A lalfh In vanhaptf laraUtB Tarkrecan nltwarklng maar ook TlnAt man dsAria vafaMM farrrtra Ur M wi Oeniall Caatral d hy t aa al da nti ie FrankHfl an vele anderïn AankUaBwiar HawKaa el meer rmlNdtfr anreaMia af iiin Mb lBk d IU I waarvan de kenteakenea liJn abraalaaha haatdail f M irtfaa adfelM haaHaljR blafdaadraat iraata prittalbaarhaft lelaaafkalri itapalaaiktid llahaaiaiW araal m Hk baMlIJka taaataad vardar alte rieken die flüor lierOerta ptromat weitde as nog miaa aU rolteo dauTUi UMla ariBiiinilaian oiivBraiaien tot relon iwara l0B val n iartavrMtMi ml oaartdM daalJa fJaalaiOJha aM veffw hklM vaajaMaiaa ann tadj on r M fcnii i i r leweeat ïijii maar door de bekende middaleB 4 ander inaaakimdlf a bafaandalbK en k ódwat rknw7wHJv n elearli Ift iMW n t n alt n i w r r r rw laaneRaar efTuiaar van nat kaaullaat ta Ami tahalnralk Dr Mm aatiahla tad I a Uraaa iMd dr HntHhaar dlraotaur dar ahwia tMnunatlaa a larMrtlM lljdart ta Parila Ma It Hanord 834 Oaaaal wm Aealaabaok nad dr tt rh Dr HMai la ZIriinlti nar ataka nt iioM ed dr Ie Waaeeni Dr C Daoiavat la U farrlèra Ur looi of lecbBden t K i ealDt flaiüftat k r vreeii ffCTa l M voor bw a aa Aw TaraohlinaeUD als ilekfaaehHirianri aagtlli vealea varaasKlai la batliNn b fxjir mn ia WkkarlB aa aa dmHiar werden voar a aaBM drakkaaaa rUa aar Hritlni la da aaAê ial aalaa van krlebadni In ai het tlapen vaa TÜaaaia ai veetaa categDriia vaa MM wlUd 1 ook ami jonge melilae llj aada aan blaakiaabi aa imaMitotaMd ook au fflionla hM mb teaia rartaaaa die veel mtil hal haoM warkea en geaitalljka raaalto wlUw voorkopnaa worAt rincand aanteraden ritji het boven vermelde werkje aan te B h fM katmlfc ap aaovrajta kaatalaaa an fraaaa veriondon woi dt ititor Anuterdaaa door H ri KHAM A Co Hellieewcc I HoltordMB F E NANTKN HOLPF Anothekér Xorta BoeftltaM tacht LOBKV A IMtHTUM UadeKrucht bij da Oaafldbru rTuD Op da glannlacfi medtilnnle tentooiirilnllinii ta de Dr Welasmaaa aote hH wUaa aar JorlJ BB t da Xllvprfn Xad lll h lir oMd liaüireiiier s Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel UI f i e VïctoriaSron fêOberlahnfUin bybhs Tafeldrank Vanii nwklyAef ü s c erXecfer andên s Patent H Stoileii h nu Kiifp uiigliil Du liuig mi üscltiarBlallt FlitMlu Warnung I er grtMêe BrfolQ rfm umtrt Pattmt H Stollen irrungm hgt Mat lu rtriehloimm wrrt hifmen Nachahmuim n g gtbêii Um liauft aah r yniift Me B BChat en H St Umt nor ton luu airoct o ff ufoiiM eiunhvidtuiigM m itow untêtPlAtl fwk MtmttMhtnii autgettingt ItL = PreMiêtmi aid Z wgni e grêtn ml ffvrn Gouda Druk vtB A BaiHiHaK Zob BINNENLAND QODDA 4 September 189U Morgen vertrekt een detachement infanterie ouder bevel van dan In lait Petter naar DevanUr om de garoiaoaoadianat aldaar waar te nemen Badeamiddag agn da miliciens der lichtingan 1B92 ea 1893 onder de wapenen gekomen om onderricht ta krygea inr de bakandaliog van hei oièdve geweer Da Feastcommisaie van 31 Augnalus varaoikt ona melding ta willen maken dat oaderstaanda levatanciars da daarbg gevoegde bgdragan hebban gesobonkan ala J van Galao en B S de Vriee Broodjos Firm C Lonrena Limonade Firm A Kook an A von J 9ni Bier Naar w g vernamen agn 3 werklieden vand e Uoodsehe pgpanfabriek ontslagen en achgntde beweging oodar de Gondsche aibeidertbe volkiog die den laataten tgd sterk op danvo igroud treedt aan dat ontslag niet vreemdta agn N R Ct De officier van Justitie ta s Gravenhage Wicht dat is vervalle het veraoek tol opsporing der volgeode effeoten voorkomende of bladz 501 vah 1895 te weten 17 certilicaien ieder groot f 1000 der 2 r a Naderlandaehe Werkelgke Schnld Nes Ü4650 en 1 54162 beide van het administratiekantoor van S D Saportai van MaarMareeu U Joll Bugsea Kerkhoveo Nos 7783 2 1243 54552 58148 58410 59337 allen van hei administratiekaaioor der wed d F Tjéenk o s Nos 6702 2704G 85963 859G4 109397 151068 153912 188335 195078 allea vau bet administraiiekaotoor van Ketwich en Vooiab rgb en de wed Willem Borski 2 obligatiëa dar 4 pCi Wladikawkasapoor oode leeuiog een a K 625 No 53406 53410 en eau ii Z K 125 No 152409 7 obligation 5 pCt Oostenrjjksobe Metalliek rente April Oct ieder i 1000 fl Noa 28456 29806 83623 87344 98515 98516 169545 14 obligaliën 5 pCt Ooatanrgkaehe Metalliek rente Jannari Jnü ieder k 1000 fl Nos 13 5023 135023 136424 136426 136427 13S428 136486 205663 277760 355008 369990 4U311 441642 466616 FEVtLLETOJX DE HYPOTHEEK WjHSENSTBüfif V f miUdon ecriUo Wat hebt u voor u nf aOtto Otto gntl utd da oude uan dne da kaar m toMOhuiraniJe Wat coadt f er ran deakeo Lndwiui als ik en un glaasje gro nlak gaft Dal zal dfl torg W9 doen afdryren lïarroiiwtje sou a daar eus toof wiUfa zorgan MarroDW zett mo eeDigwioa knorrig getioht tij hield Taa geen groenlak soo min van rootHak en u was nidden in eon kom NoehtaDi stoad te op om de aoodise bnUboude lyk Maatragelea t nemen want Vink bad reebt ran boreleo in hare woning üaarToor betaalde hg E n honderd giUden maaads Ik heb we6r een miaèretje münbeer Ludeman O peelt niet meë Na beti ik odk mitère maar weet ge ik trek het me niet aan U de proTiaoie in de war f Het geldt de proriaeie aiet najjobttr Vink m ar nlJD won Otto Kom wat de jongen is zoo frisch ea gezoad els gjj maar Terlangen kunt Misère schoppen Otto Miaa Kit roor Op paat hoor eUeari U aav d Doet m BbDir TUk uida Op lalt van den commisaaris van politie gn gistermiddag ten bnice vaa een handelaar in postzegels en schertsartikeleu te Amsterdam door en iaapecteor een aantal onxedslijke portretten in beslag genomen Bet gerachtshoi te Arnham heafl het vonnis der arrondisaemenisreehtbank aldiar waarbgda echtelieden B M en A E tsNgmegeu wegens koppelarij waren veroordeeld tot O maanden gevangenisstraf beveatigd doch de straf B M opgelegd veriwaard tot één jaar Op dea Koninginnedag is het tramverkeer ia Amsiardam drnkkarlgawaeat dan met Pinksteren Werden op desa beide dagen door elkaar 86 000 passagiara vervoerd den 31en Aegoaius vervoerde da A O M er 89 000 Gelgk mea weet heeft de sohutierplichtigeJ K van der Veer te Middelburg in eenbrief aan den schnttery oommandant te kennen gegeven dat hg weigeren zoo ala schutterdienst ie doen Zgn voorbeeld is gevolgddoor een Amsterdammer die aan de regimentscommandant Bchriftelgk heeft medegedeeld dat bg nooit aan da oefeningen enz zaldeelnemen Wat schrgfi do sKamp Ct e tollen de autoriieilen tegenover zulke mansahen dia weigeren sioh aan de wet te onderwerpen doen 1 AU de schniterg oommandanten of de aodi ieori er geen weg mee weten dan dient de Regeering er zich mede te bemoeien Als cnriosinm vermelden wg dat naar het Volksdagblad c mededeelt de genoemde weerbarstige schutter ta Middelburg een brief heeft gekregen van dr Loots A Bühler predikant te Schiermonnikoog waarin daze hem agn sympathie betuigd en o a schrgf Ik verbeug mg over u en ik bewonder u en ik itoep mg ten einde toe welk einde het voor u ook neme over o te kunnen verbeugen en n te koooen bewonderen Als uw verzat aanvangt in dan Christelgkbezadigden geest van Tolstoï en daarin voortgaat heb ik om owe toepassing van de idee der liefdewaarheid niet te vreezen Ik bid u de kracht toe waarin eenmaal de Kwakers de geweldenargen der wereld overwonnen e Weinig konden v in de laetste maanden mededeelen aangaiWide bet gerecht l jk onderzoek betrekkelgk den moord op het zoontje van lloogstedeo Nu echter zgn wg in staat gesteld bei publiek nader in te licbtei nmtrant mevrouw vau hare kousen opziende met oene ilon rnstig genoeg om den ouden beer al bet gewicht Tan de saak te doen begrijpen Wat xegt u nsfr de Oost Vindt ge t bier niet warm genoeg Otto Wel joogsije daar kan ik nat ooder glag bg voort ujn Vaart bijleggeade wac t daarmede tot ie je we jagea Daar is niemand die mg kan weg jagen ik ben aieta myabeer Die heb k niet meer leide Vink een heer wegwerpen lie zoo dat zgn de laagste nu zult ge t wal gaven Kom mevrouwlje drink ook een glaas e mtV Dank ja mgnbeer Vink ik drink nooit wga Arme mensobea oiel wanr Ludeman Ze verdienen Mohammedaan te zgn Dat moet je nooit worden boor Mina Dan verkoopea ze ja en Vink lachte zoo ganodgelijk om zgn eigen grappen dat Mina uit beleefdheid medelacbte en ook Ludeman ecu bef langdurigen glilnlaoh om zgne Up de plooide naar t ging van harte Otto lachte niet de dingen die hem bezig hielden waren te ernstig dan dst een Vink er mede spotten mocht Ei ei woudt ge naar de Ooit zeida de onde man toan bg gegeven had en stil zat Dat moet ge niet toelaten mevroawlje Mgnbeer Vink ik ben negentien jaar ik verdien nog nioU en ik heb nog geen enkel vooruitzicht Htda Otto met aadrnk N gantien jaar I t Is ook wat Als je n iet negen ea dertig dan zon Ik je gelgk gaven M r zie aans aaa vriendje ik ban aen en wvantig en ik Tudien ook niata an ik g niet naar de Oost Wêt sagt ly iMitmêar d gevangenhouding van W J Da Vos Deze 4 men zal aich berinneren werd eauige manden geleden plotseling gevangen genomen i een arrestatie dia zoowel tgne vrienden als si vrouw ten zeerste verbaaade de arrestant wM een week voor ziju iuhecbtenisnemiug gatawd fTillem Boas van beroep los werkman haat de volgende varklaringen op ons bureau sJMlagd Bg was dikwerf werkzaam mei W J Da Vos dien alle kameradan gaarne mOfbien Igden wegens z ju opgeruimd homeur do f zgn kwinkslagen bracht bg degeaen die mak bem werkteo in een vroolgke stemming Bji was een goed kameraad Kieniand heeft ben ooit verdacht van eaoige mMepltchtigbeid aan den gruwelijken moord zela baarde het geen opzien dat hg afwezig w gedurende de week dat da knaap verdmnen was en overal werd gezocht Hg was los werkman gelgk de overigen doch hg stond altf nummer één om werk ie krggeo bg de flnèa Claus eipediteurs op de Glasbavsn alhier zoadat anderen invielen toen bg niet op het appèl versaheen en men niet anders dacht dan dat ziekte bem wederhield Onder de werkliajsn werd de moord natuurlgk duchtig ba spil kan en menige varwensckiog gsuii tegen d dader Kan hunner herinner t liob nog gnaegd ia hebben dat bg bem zou aangeven ooka ware hg onder zgn kennissen ja van agda familie Eerst latar werd bel opgemerkt dat De Vos licii meer afzijdig hield Op den dag van zgn arrestatie had hg werk gekregen en zich mei W Bons s morgens te 7j uur met een wa jan met een bascule er op bege ap naar de loods der Amerikaausche booten Onderweg had Bons nog een glas bier gedronken bg Leerdam en ook eerst later was hei opgevallen dat De Vos dit rustig bad aangezien zonder z jn kameraad te polsen of de geldmiddelen niet toelieten dat ook hg een glas bier dronk Dien dag stonden zg veor zWaar werk wat De Vos niet zoo goed van tie faaod ging als wel anders hetgeen aan Bons de opmerking ontlokte Wim wat mankeert ja bah je nu al spgt dat je getrouwd l ent O neen I was het antwoord dat zal wel heter gaan s Bet werk ging op de gewt n wgae door totdat tosaehen 4 itlir en half vgE in de diahte bods van de Amerikaanaobe booten de arrestatie plaata vond waarvan niemand de oorzaak begreep enkelen vreemden ontlokte deze handeling zelfs de opmerking dat r y niet koaden bogrgpan dat iemand voor een paar platen koper zgn vrgheid en eer in de waagschaal stelde Ëersi veertien dagen na de arrestatie kwam T Tlni De jongelui fijn heel voortvaretftTln onzen t d Juist net in mgn tgd kwamen da jongens vnn negentien jaar pas k kea maar nu willen ca al minister zgn verloren Dat s niet U geeft munhear Ludaman Wil jo oen betrekking bg mg hebben Olto Schenk rae dan maar eens in Otto vulde eenigs ns telaurgMteld bat glas an den commaniaal die zich rm weder geheel aan hét spel wijdde want tOo lang over zulke akelige dingen te praten ging atet Vru btetoos echter trachtte hg ook de anderen in eene vroolgke stemming te bren n Het groenlak mirte dien avond alle working m toen de oudo heer met zgn blaker naar boren soa gaan dacht hg een oogenblik er aan een ander koitbuis ta zoeken want mat saaie menschen om tagaan dan zat hg liarer alleen Kn dat was voa gezegd want Vitik was ondanks zijn vroolijk budleuren zijne grappen voor niets zoo bang als voor do eeniaaraheid Da mensch was een gezellig wezen zeida bg z die altgd allam zaten hadden vael kwaad gedaan d z waren vjUi plan kwaad ta duon Man kon dau ook zeker rgn dat men hem geen drieavondan in het jaar op zijne kamer zonder gezelschap vond Voorheen maar wat hg voorheen gedaan bad daarover sprak Vink bgvoorkonr nirt Xiemand had daarmede noodig an zoo hy er gaan volstrekt geheim van maakfa hg bail toch niet gaarna datman zgn verledeo kende vael miader dat men er ovar sprak De aaotaaBibeid werkte zondarltag op dien ouden man Dan vrrloor bij alle rrolgkheid als zijn varladan ham geselschap hield werd hij zwaarmoedig ao raak wrevelig maar tevens ook ernrtig en TatbaAT TOor aane aadara leraDsbaschottwiiig Ook Bons in aanraking met dan beer hoofdcomntla sans van politie lig had zich herinnerd dat kg den 18en November Wdleni De Vos geiian bad Hg stood n I op de Hoogstraat op den boek van da Wgde Kerkstraat toan hy Da Vos zag aankomen met een kind aan zgn rocbterband en daarnaaiit een als bear grklewl persoon mei aen jas over den arn van hei kind hertnneit hy zich niet meer dan dat dit aan kort broekje aan had doch Da Vos bad zya aandacht getrokken door dat bg niet als gewoon een korte jas of tjotter aanhad asaar een lange jas By bat voorbggaan had hq ham toegesproken en gezegd Dag Willem Vosis waarop de aadar die in een ferme hooding da Groote Markt afkwam bem had toegeroepen bè KofSelt het laatste woord is de bgnaani lan Boos onder zgn kameraden Desa ontmoeting had plaats oiig ve r ie halfvijf in den namiddag en Bons was op eentgen afstand gerolgd totdat de personen met het kind tanga da Vièdaol gingen waarop Bons doorliep en hg Florgo aen glas bier ging drinken Da hoofdcommissaris nam de vtrklariog van Bons aanstonds zeer ernstig op en liet ham herbaalde malen terugkomen blijkbaar om na te gaan of hg wel zeker ging in al helgean bg wist mede te deelen Ook bg den reenter van instructie onderging Dons borhaaldfl malan een verhoor en Dinsdagmorgen weid hg nut Willam D Vos gaooarianlewd Op bat liaa van Bons ontstelde De Vos geweldig Ds reoh ter van instructie kon niet nalaten bem berhaaldelgk te vragen De Voa waarom schrikt gij c Z Ëd Aohtbare ondervroeg De Vos in tegenwoordigheid van Bons als volgt Kent gg deaan persoon Ja mgnbeer Bebt gy wel aeoi mei ban gewerkt V Js V Kn gy Bons ging Z Ed ichtb voort herkent gjj in dazen persoon De VoaV Ja aignheer Og hebt met bem gewerkt nietwaar t Ja mgnbeer op de booten en by C aui Maar De Vos ging de rechter Ikn instroctie voort waarom schrokt ge toch Waarop geen antwoord volgde Bons vervolgde hg zich tot deaan wendend hebt gg soms iets mei dessn arsoongehad ï Neen mgnbeer wg hebben bei altgdgoed met elkaar kunnen vinden Zelfs gstoigda Bons later dat hy gaan ba zwerende verkiariogeo omtrent den verdaehia wenscb af te leggen Ook tol De Vos werd dn vraag gericht of bg iota tegen Bons bad waarop ook De Vos ontkeonand antwoordde nu was hy geen kwartier alleen of bg begon anders over da familie l ademan an Otto Ie deuken liet wus toch een hoal ding oor ouders om hun sooR ta zien heengaan dacht h aen ondelen zooa waarin men z n trots en zija hoop stalt dien men als kind haelt gekoesterd an venorgd zoo als mea allaan zijn oudste kind opkweekt dieti men aU knasp beeft zien opgroeien in wien men al z jna illasien heeft ingesteld dia da steun an de troost van onzen ouderdom loa W tenl zoo ni ilab zalven redanarende was Vink onwillakaurtg tijaa secretaire genaderd Hjj had dia geopend en uil aso dar ladeu aaa v ïi t voorsotiijn gehaald ea tunrde men zou zaggon worktuigelijk op een kinderportret dat raeds vele jama in die secretaire moest gorust hebiK u llg was ook negentien jaar prevelde Vink op zijn gewonen toon waarin nüi de miosta hartstochtelgkbeid doorstraalde b was ook vol hoop neen laat ik dat niet zo tg a hg wu een deugniet door au door en ik kon hem ni i baboetien Ken slecht bart een verdorven bart FrilB I Frits I gg bebt u vader veel doen l dan De onde Vink sloot toen het portret wader evei werktuigetgk in da secretaire an legde zich ta ruste Rr is een tgdrak in bet laven waarop bat bart niet meer door de smart orerweldigd wordt waarop man zodvaal bibft varlorcn an ta niet heafl tiaa gaan dat men alteen nog voor eigen liehamalgk leed ea ganot garoel baaft In diea voor dan ouderdom gelukkigen toesUnd rkeerrfa de oude hour Vink gaan treurige gadaobtni bialdan bem dan ook bazig in bat eatste nor dal bg slapeloos doorbracht