Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1896

ülrecle Spoorweicverbindingcn met GülDA Zomerdlenst 1896 AanneyaDgeo 1 Mei W vae Greeowlcli 11 811 T O 8 40 8 40 10 18 10 10 11 11 11 18 11 16 1 14 1 80 1 87 4 80 8 1 8 61 7 11 7 81 8 8 48 8 81 B7 7 81 7 6 8 8 8 18 8 11 l ll 11 11 11 18 11 16 11 88 11 88 I 18 48 11 68 1 44 4 8 4 16 UOTTIRDl M a O U D A 10 7 47 11 80 11 17 6 11 18 08 11 47 7 48 8 07 8 18 l 60 10 11 80UDA DINHlte DEN HAIO OOUUA Hige 6 61 7 80 7 48 8 60 8 1 48 tO U 11 8811 811 86 8 44 8 40 4 04 4 88 6 17 6 117 18 7 68 18 ilVoord 8 87 I f 10 17 1 41 4 8 8 18 S4 Z Z R 8 11 10 81 1 88 4 61 80 48 ZOT 8 88 10 41 1 0 1 04 6 8 t 6 OmidA 8 83 7 60 8 18 18 47 10 1610 8418 06 18 111 17 1 14 4 08 4 886 16 1 47 8 607 488 8810 1010 18 Stopt te BleUwük Kraüweg en Nootdorp LdidMheQdam u Hekwdon UTBÏCBf GOUD Utnobt SS 7 60 8 11 10 10 38 IMS 11 60 8 08 8 68 4 46 8 88 Woerdaa 8 68 8 11 W 87 10 1 10 48 11 16 11 16 11 18 1 87 8 47 4 46 6 1 6 64 7 14 7 4 CM 8 64 411 11 18 40 4 67 1 01 10 08 11 11 11 4 i i 11 18 l OS 6 10 8 88 10 17 Ht 8 1H 1810 7 10 41 11 10 11 46 18 48 1 08V1 67 4 17 6 86 6 618 88 7 44 8 818 68 ll lO Sl 11 46 Ol DA UTtlCHT 7 88 8 0 ll 10 1 10 87 11 66 1 10 8 17 4 88 6 67 88 11 14 8 87 7 10 8 18 1 ll 8 46 8 84 8 17 7 18 I S8 8 41 64 10 61 11 46 l 7 8 08 8 M 6 07 8 86 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 Oadawaler 7 07 8 18 11 Go d 7 11 8 81 84 10 10 10 44 11 10 11 111 11 8 T i d a I A M 8 T It D A H SO B O A 7 16 10 48 1 14 1 61 4 48 8 18 10 10 11 11 Ml M eOin A A MSTEIDA M 68 10 67 18 10 4 U 6 10 7 81 10 17 10 68 1 1 8 41 11 1 IO 10 DurQA Hep bet verhoor over het dregen vtD da leoge ju ieti wet De Voh vroeger ootkeud bad doch waarover hg nu geeo opbelderjeg Ieod of wilde eveo Topn kwam de rechter tao ioitractie op bet kiod dat De Voi bg zïcb bad Booa vroeg dea verdachte oog of het zgo kind waa wa r op hg aotwoordde je weet toch goed dat ik toen oog niet getroawd wan la t vr votg aa het verhoor gaf de verdachte ecmt op dat hal aea kind waa vait zgn brocdfr en latsr dat het een kiud wai van zgi zwag r waarop de rechter hem op d tegAnitrgdighoid io 7gD verlctarinK weei Het verhoor linp hiertneda ten einde De Vod die tot voor dezen tee la allee ontkend had gaf tbane toe dat alle tnt dedeeliogeri van Uooi jaiit waren Ilott Nfal f BUten GenarMl Ie Kihh De Kamer beeft bfdeo het oatwsrp tot uitbreiding van het peraoneel der rechtbanken 2dfl klas e en de wyiiging der hinderwet goed ekeard De heer Van Tienhoven trok vervolgens da indartgd door hem ingedieode motie in cake Callantioog io wgl de toeitand gewg igd in De Miuiiter van VVatentuat deelde raeda dat er bg zijn dopartament een ontwerp aanhangig il om de ziak wettelgk te regelen Daarna kwam de kieswet aan de orde waar bg uit den aird der zaak weinig nieowa te berde gebracht werd De najaara ezamana in het BoekhoodaD eo de handetscorreipondeDtie in de moderne talen en de itenografie van Voorait Vereeoiging van handeli en kantoorbedienden te Amsterdam onder toezicht der commiitie ait don baadel bestaande uit da heereu Mr J N Bastert Krits Olie A Roelriok G Vas Viwer en Dr H 1 H Hubrecht zullen op 14 en 15 October a s worden afgenomen vour bet Bockhonden dour de haerau C Knapper Kzu en C J Thfunisse voor do Nederl en Fransche taal door den heer II C P üirks voor d Engaliche tul door den he r C J Voortman ea voor de Duitscbe taal door den heer Dr C £ PuMr ProipeetusMn agu gratis verkrggbisr bg deu heer W C de Graeff 2e Jan Steenstraat J 07 bij wieu meo cich tot 7 October a s kan aaugeveu voor bet eiamen Nel Museom van Kanitogverheld te Haarlem werd gedurende de maood Angnttus bezbcht door 718 personen Door de biiondere welwillnudiieid van H M de KoninginRegeates werJ bet bestunr in de gelegenheid gesteld om gedyande aeoige dagen in genoemd Musenm tentoonteetelleo de KunHtToorwerpen in zlUer die H H M M werden aangeboden als huldeblgken bi het bezoek van II H M M aan Zwolle en Maastricht De teutoonstalling dezer kunstvoorwerpen die door deu beer Brom te Utrecht werden vfrvaardigd zal van tot 14 September a s plaatshebben De lessen der aan het Museum verbonden school voor Kuostngverbpid igu den Ie September weder hervat nieuwe leerlingen uit ïlaartem Arnhem Zandpoort Zaandam en Zftudvoort worden ingoscbrevoo Weldra zal met de zoo zeer g weoschte oitbreiding der scbootlokaleu e n begin worden gemaakt Bg de school zal worden aauKebonwd et n bggR banw bevattende aoht pracbtlfte zalen die uitsluitend voor de afdveling teekenen an ecbildereu zullen worden gebruikt een bir ondare afdceling mI worden ingericht voor hel leekenen en schilderen een naar het le end mod Door deze uitbreiding zullen veider betere lokaliteiten bescbikbanr zgn voor de ornameatale afdeeling der drcoratieichitderR en da afdaeling der modeleurs eo b Sldbouwers tevens zal eeu lokaliteit baichikbear kannen gesteld worden voor de uitbreiding der boekerg die Booalfl bekend is in d laatste jaren een zóó groote vittobt beeft genomen dat uitbreidiofi noodzaketgk ii De boekerp zendt zooals btjkond is boeken plaatwerken betrekking 8 40 8 47 8 64 8 1 8 10 7 18 7 18 7 M 7 10 7 48 7 68 6 8 10 8 18 6 18 8 SS 8 88 6 67 8 08 18 8 14 80 loads Moordrsobt Nieuwerkerk üapelle Hottardam Rotterdam Oapelle Nisuwerkerk Moordrsobt Qouda Honda 8 88 Uudaw 6 60 tVówdn 6 6 Utntbl 8 18 8 11 17 1 17 1 14 üonda iMtudw 0 8 Oohda T St 8 8 eav U 7 4IS 47 2 Zegw 7 fi8 8 l roorb 1 07 9 01 hebbende op het kunstambacht gratis door het gehee e land Dour de vermeerdering dar choollnkeliteiteu gaau Maicum en School voor Kunatngverheid een nieuw tgHperk van b oei t amoet Da reit van den president der Krsnsebe ra publiek ig gekenmerkt door een noodlottig ODgetmi dat e Hennes plaato b d Bg het sfstoken au vuurwerk in dfis plaats ontplofte ean gedeelte van het kardoe mnlerifel midden onder het dicht opeeogedroogen psbiiek waardoor veraclieidane ongelukken werdwn veroorzaakt Door de slotkanouasde werd een 10 jarig meisje levensg vaarlgk gewond terwgt vgf andere personen ernstige varwondiogen be kwamen Ëen veertig jarig man ait Mautes werd met een verbrgzelde en half weggeslagen ooderkask naar bet hospitaal vervoerd Éen anderen mao werd een gat in het lichaam geslagen weardoor een zgoer longen bloot kwam Een weloskeod ingezetene van Brnisel tevens senator bad w66r eenige jaren een fraaie en comfortabel ingerichte villa te Oiteode gekocht die hij gedurende bet badseizoen bewoonde Dit jaar echter had zijn huisdokter ham bot Zuiden als heritellingsoord voor een lichto ongesteldheid aangawezen zoodat bg naar de Middellands he Zee vertrok en zgn villa te Oiteode onder de hoede van een vertrouwden familiedienaar staldp Ëen paar dagen na zgo vertrek ontving hg tot zijn groote verbaiiog een ongeteekeode briefkaart waarin men hem geluk wenscbte met de o tttekende huarders die bji Toor zgn huis bad gevonden Onmlddellgk telegrafeerde hg nu naar een te Ostende woonachtigen vriend met verzak om een oogje io t zeil te houden De vriend begaf zl b met den commisssris van politie naar de vilU van den senator en vond de benedenverdieping bewoond door eeu Daitscbe ait zeven persöoao bestaande familie de tweede verdieping door een Ëugelicba familie terwgl ds overige apaf tementen wsreu ioganoneo door een groet aantal bedienden koks enz uit alle hemel treken Het bleek dat een hotelhouder te 0 tende die geen vreemdeling o meer kon herbergen den ouden trouwen dienaar met een qnantiteU doimkruid had overhaald om de wouiug vso zgn meester Igdelgk ala hotel garni c beschikbaar te stellen De kleine diefstallen die in den laatitaa tgd in het goederenkantoor van bet Holl Spoorwefustatiou te VGra eohage gepleegd werden hsdden de waakzaamheid der politie verdubbeld Dientengevolge slaagde de politie dar Ie afd er in eene belaugrgke aanbo ding te doen Zg arresteerde niet minder dan 5 jongens van 11 tut 16 jaren ood allen verdacht tan gezamelgk uit genoemd fctstion te hebben ontvreemd 2 manden met ea eo eo een kist met klesdisgstuken De moelsr van een der kospeu is bovendien als heelster van het gestolen gaed in verzekerde bewaring gesteld Alle zgo in het buil van arrest opgesloten Vgf studenten uit Philadelphia bezochten Zaterdagmiddig Delft om onze historisclie schatten uit te vorsehen Zg kochten allen een paar klompen om door de stad te wanda leu en brachten ean bezoek aan den Delltichaardewerkwinkel en aan den heer Warden een Anocrikaansch schrgver dia daar tgdelgk verbigf boudt Onder geleide van laatstgenoemde bszocbtaÉ zg bet Prinsenhof en het monument an Willem den Zwgger Hiermede nog niet tevreden beklommen ig met hun groote klompen den Nieuwen Kerk s toren tot in het uiterst bereikbare pont volstrekt niet van bun stuk gebracht door bei lach en gejuich der menigte dia beo op datoogenblik klaarblgkelgk als da voornaamste attractie der l ermis beichouwda Ken htiode millionnair In Ametika de hMTjl 10 10 10 67 11 4 11 11 10 88 jU 80 8 8 86 11 tl 8 81 11 81 8 61 10 10 10 1 10 88 10 41 10 4 8 11 8 48 t 04 CharlfR Rouas looide onlaugs een priji m 2 millioeb golden oit voor de ganezing vanzgoe bliodhaid Ëen enorm aantal proefnemingen zpo daardoor natnurlgk u tc elokt die totdusver nog ga n soccwi ffehad hebben thaniIS echter een sleet ricos Walter W Felts vanCalifornië op weg om t et fortuin ta verdisnan Hg beweert door het sanvoerea ao elektriciteit naar de oogzenow deze weder geheel takunnen geuezen n aan bet oog zgo vroegervermogen terag te geven Hg is nu bezig proeven tA nemen op een vro eran klerk van Bones die zich aangeboden heeft elke nienwebehandeling op zich te laten probeeren nitdankbaarheid voor vroege e weldaHeo Deze man die eveneens hopeloos blind ebeen tasgo begint onder ds behandeling laogz ambet gezicht terug ta krijgen Hg zegt dat hgiederen avond naar bed gaat overladen matallerlei middeltjes die den haar Rouas zijnaanbevolen hg neemt twee gelatin e pi Hen in heeft een elektrische bsttarg aan bat hoofd rneen aran deu enkel verbonden twee telektroporecbraceletten en op elk ooAWeen lapje met eenoog watertje Tot heden beaft bg tweehoode d middeltjes geprobeerd Te Beets gsm Opsterland wordt het onderwgs aan de openbare lagere school io den regel g eveo door het hoofd en drie onderwgzers Hedert eenïgea tijd is een der onderwgzersbetrekkiogen vacant eo ook na herhaalde oproepingen heeft zich geen sollicitant opgedaan Tot dusver werden nu de leerlingen over drie klassen verdeeld Thans echter beeft het hoofd vasthoudende aan de be iating der wet dis het maximum leerlingen voor een onderwgzer op 55 bepaalt een dertigtal leerlingen weggezonden en hiervan onmiddellgk kennis gegeven aan het dagelgkscb bestour Door de ouders der verwgderde leerlingen ii een adres ssn den gemeenteraad ingediend met het verzoek maatregelen te willen nemen om io deze te voorzien Bij da herstemming te Winschoten bevond zich ook weder de Meedener pentaekenaar £ n hoewel van niemand kan verwacht worden zekere vooritpelliogen in de toekomst te doen had deze kie er bet toch gewaagd Immers ds teekeniog steld denzelfden beer mol deu cilinderhoed weer voor ala op t eerste biljet doch nu met neerhangend hoofd en de hooivork waaraan da wimpel met het opschrift protectie ia stede van fier voornit te dragen over den schender gehangen waardoor de wimpel droef ter neder hing De olielamp neigt eveneens voorover en de olie loopt er uit de lendenen van den beer ago niet meer omgord eukel 7 ifl t men oog een gedeelte van eau pistool De groep neoichen gewapend met vork vlegel bark en meer die hg op bet eerste biljet zoo moedig tegentrad volgt hem nu met bedrukte gezicfatau terwgl hou de blindoekeo van de oogeo zgu govsllen t Biljet draagt tot opschrift boven da teekening Na deb stag onder de teekeniog Eilaas eilias eilaai Waar is oas heil gevaren € Voodel Lucifer Sen ander kiezer vulde zgn stembiljet aanmet te wgzeo op den tweeden zendbrief vanPetrus I 10 V W C Bg een twist tasseben twee mannen in ds Lage Nieuwstraat in Deu Haag bracht Woensdagavond de een den soder aeu messteek toe in den arm De verwonde wiens ali ader gerankt was bloedde ei eo moest naar het ztekenhois worden vervoerd De dader is in arrest genomen Boven Pittsborg in Penniylvanië heeft een wolkbreuk plaats gehad De Pine Creak gewoonlgk een beek van twaalf M breed zwol tot een woesten stroom van 120 Meter die igne oevers onder water zette en overal groote schade aaorichtte Een dertigtal menschen verdronken 4 60 4 67 6 4 6 11 8 10 8 80 8 10 4 7 6 8 8 44 7 10 4 40 4 60 4 67 8 04 6 10 1 44 1 64 1 01 1 08 8 14 4 04 4 87 S O Amrtwdaae St Uit IJselsteio bericht men aan het Ublad Twee leden der St Jozefsgezelien verecnigiog alhier zgn door hanne psfroooa hoapelmaksnu bazen ontslagen omdat een hooner en loon Igst etc in de Kath Werkman bad gapobti caard an de ander dit bad verdedigd Dit ontslag bad alleao kuooan voorkomen wordendoor bedanken voor bat Hdmaatscbap Viin ganoemd vereanigiog dia aldaar voor enigen tgd iiop gericht Ook de overige leden der veroeoiging eo van da jonge afdealiag Patrirooinm moeten bedanken of krggan van de boepelmakerspatroons althans vaa o en der elf hun ootslag De toonea der hoepelmakers bedragen ongeveer f 5 il f 6 s weeks terwgl daarvan nog voor licht en staangeld hour voor het gabrnik van de werkloods moetan worden betaald De ontsUgensn worden door bon kameradaa gesteund De viceburgemeester van Weanan dr Lveger is Zoodi r naar Bedwais g aan om cich tq laten fanldigen Deze tocht was een erge misrekening Bg zgn aankomst werd hg ontvangen met de uitroepen Pereat Luegar Volksverrader eo dërgelgkan Aan aan feestmaal ta zgnar eer gegeven aatau 14 persooeii aan Bg zgn vertrek moest de aoti semiatischa leider door de politie orden beschermd I Woensdag trad da uieawe wef op bat iêÉ lissement in werking De voornaamste verbetering is dal bat faillissement beëindigd kan worden zonder dat da crediteuren hunne rechten vsrliezen Z odatbet geen schild meer zal zgn voor een gawetenloozen scbnldeuaar Men weet hoe het dikwgls ging Kooplieden die aan honna verplicfatingen niet meer loonden voldoen lieten zich in staat van failÜMemeut verklaren Was het failiJMemeot beSindigd na verboopiog van hetgeen de hoedel nog bevatte dan was de koopman weer vrg man en kon gaan der vroegere crediteuren t ham meer lastig maken Dit nn zal bg de nienwe reeling ophouden De crediteuren zullen no weoneer zg door bat laillifisemant slechtv een gedeelte van hun geld verkregen volle aanspraak bigven behouden op hetgeen niet werd afbetaald en zoodra de schaldenaar io KJjne positie ietwat verbetert kan de crediteur onmiddellgk weer met sgaa vordariog komen Als verbeteringen moeten ook worden aan gemerkt de mogeigkheid vaa voorloopige verificatie der vorderingen ofschoon deze betwist werden het toakenen van volledig bawgs van het proces verbaal van verificatie an da versegeting ala middel om zgn recfat ta bewaren Door deze bepalicgeo die vereenvoudiging der verificatie eo daardoor vermindering van de kosten der faillisseraeutsprooa dure bedoelen wordt het laillissement goedkooper Hiertoe draagt ook hg de bepaling dat de rechter het ourstors loon bepaalt alsmede de vrgqtelliog van registratie kosten voor verschillende handelingen Bohalve op deze veranderingen mag ook wiArden gewezen op twee gewichtige verbeteringen in de nieuwe wet nl de mogeigkheid van kostelooze behandeling van het faillissament en de mogeigkheid der opheffing ven het ffiillissemenl als blgkt dat de vaarde van den boedel te gering is Prins Lobanof scbgoi aan varkalkmg d r bloedreteo geleden te hebben Tgdens zgn verbigf te Weenen voelde hg zich reeds onwel en klaagde over belemmering inde ademhalirigi waarvoor bg te Breslau of Drmdao een massageknor wilde gaan maken Toen de prins met graaf Eulenbarg op een bezoek was bg graat Nigra kreeg hg een flauwte en vailoor bij bgna bet bewnstzgn dit deed hem beslniten om zgo verbigf te Weenen Ie bekort eo met den Czaar naar Kiaf terog ta keereo Op weg daarheen is bg gestorven Da Czaar wien het lange zitten verveelde liet den trein stoppen bg een boach in de buurt van het station Sheptovka om zich oen weinig tM Tprtreden Men stapte nit en sloeg de 17 10 4 10 11 10 18 10 87 48 47 14 10 01 10 07 1 10 8 6 8 47 8 17 8 17 8 84 8 41 6 47 8 7 86 11 30 10 4 7 46 8 16 7 60 8 0 07 lO U 88 10 84 1 1 11 1 41 1 4 1 10 4 14 8 46 4 87 6 17 7 08 7 41 Ml 8 11 7 41 10 14 riefatia na li4t boKk in Priu Lobuof htd oog ilMhti MD pur tUppoo goduB t wo bg lieb oawol gotoeldo n ijju tirlingeD ta kenou ga r lijn wAggon torog to keoren Bg BOflttl ia don troio gedragoD wordeo so TwI dadalijk bowoittlooo uhtero r £ tn dokttr word sotboden mur deza kon ilechta du dood eoD tetMran Hot Igk wtii nur Kiof rerioord wur io bet sUtioD e D Igkdienit word goUoaden dio door don Giur on de Curioa de grootroraten au do ladon ran bat keiurlgk goTolg werd bggewoond Do Keiier en do Keizario legden twea truio kmnaon bealunde ait orchideeën tbeeroun on palubladeren op de kiat Da illnaiMtio welke to Kief o plaata bebban ter ooro Tao dan Cuar ward atgecommandatH Bg d aitgevera Maitereeow Binnenrotte Ie Rotterdam ii een maandblad Do kolenbandoU toricbonen De waarde nn den inboud kunnen wg niet beoordeeion maar de form il eer goed Eo boiendien komt do redaetonr da baar N D H Vaddara te Rotterdam openlijk met agn naam Toor den dag Uool an hot maandblad ia te itrgden oor da bolangen der indnitiio tegen het prgun opdrgfaade kolanayndioaat Onu gaaaatoritaiten sullen er das o a lekai wel kennis lau nemen Dearerlangd is bet ons toagesondao eerste nummer tot hunne beschikking Bulteslaodseh Overzicht In da Hongaarsehe Komer zeide da minister van fiaanciën dat de onderhandelingen tosschoo de gedel eerden van Oostenrgk en HtfBgarge voortgezet worden Wat de ponten betreft waarover de onderhandelingen mislukt zgn aaide de minister dat de Hongaarsehe regeoring gaeoerlai belofte beeft afgelegd ten aanaien van een tolverbond of haodels ver drag met Oostenrgk maar men is tot volkomen oen stem migbeid geraakt tan opeichta van de bankquasatie dienaangaande bestaat er nog slechts ean gering verschil van meening met da Bank over fioaneieala quaastiën tot hervatting der bataliogen in specie is besloten maar het tgdstip daarvoor ia oog niet vastgesteld de baide regeeringen zullen een rapport opstallen over bet tgdstip waarop de gadwoogea koers aal ophouden Ksizar Wilhelm bevindt zich thans in Dresden Aan het station wsrd fa i ontvangen daor alle militaire eo bnrgsrlgke autoriteiten terwgl ook da koning van Baksen was verschenen io de sniform van zgn Pruisisch 2e regiment olanan dar garde Klokslag half zeven Woensdagavond kwam ds keizerlgke trein bet station binnen stoomen Keizar Wilhelm was gekleed ia de uniform vao zgn Saksisch regiment grenadiers No ilQL De beide vonten begroelteo Ikaar op zeer bsrtalgka wgaaD kasten elkaar herbaaldelgk en trokken sich daarna terng in de koainklgke waobtkamers waar de verschillende autoriteiten aan Hunne Majesteiten werden voorgesteld Ean tairgke volksmanigte juichte da beide vorsten Inida toe bg het verlaten van bet station Hat dsfliearan der troepen viel echter in bet watar Bak regands dat bet goot Doch in waerwil vao dan stortr en reden de keizar eo do koning io aen open rgtulg naar het Kesidenz sahloss io elke straat met geestdriftig gejuich door de dichte menigte ontvangen Da Standard ontTtogt van agn Weaner correspondant ankela bgzonderbedeo over de overeen komst die tosseben Oostenrgk en Rusland is gesloten betreffende de Oosterscbe qnaeatia Da meaning dat die slechts strekt om bat sstatns qooi te handhaven geeft bigk van een zeer begrensd waarnemingpi ver mogen Het ws toch dnidelgk dat Roeland reads laderklferaiman tgd van bonding tegenover den Snltan veranderd is Dé baida Oost Ënropaeaeha mc endheden willen tracbtaa tot stand te brengen wat Engelaad is mislokt aas verbetering in den binnenlandsehan toestand van Turkga sender da positie of bet prestige van den Snltao te banadaelan harvormiogeo zonder dan oorsprong van fafl wanbeheer te hervormen Op welke wgia die voogdgicbapc zal worden oitgaoafand ia nog niet vastgesteld doch bladen to Waanan en te Bodapast die wel eesB meer inlichtingen van de ragaahng ootvangea spraken ihans opanlgk over de noodzakidgkbaid om barrormingan in ta voeren in Tnrkge Het offioieoie Wianer Framdenblattc zeide dat Tnrkga nienwe wagen moat inslaan Ooitanrgk au Rusland zegt bst blad sga volkomen eensgezind om elke veratrekkenda verandering in Oost Ëaropa t an te gaan maar ig zallan bigven aandringen op hervormingen En da Paatar Llojdc spreekt zelfs van bedraigiog mst een miliüire interventie indien da Saltan niet areid ia aan da aïschan dtr m eadhadaa toe te geven Zoo wordt dos Basland in plaats van Sngalaod do laidar van bet Enropaeach eoncart en da Sagnaring nu dan Giaar zal wal zorgen t dia leiding g eal OTaraankomt raat da Mw ig m a Toornainoas van Roslud Ooatenrijk zegt de sStandardc ui da eerste zgo om dat te ontwaren De Neae Freie Prasaec deelt mede dat de m odhadan van het Driefoodig Verbond reads gernimeo tgd zeer nauwkeurig bekend zgn met het aebriftelgk verbond toascheo Frankrgk en Raaland Da allautie is zuiver defensief ao geheel naar het voorbeeld van het Drievoudig Verbond opgeateld De overeenkomst bepaalt wat HosUnd doen zal Frankrgk van een of meer zgden wordt aangevallen en omgekeerd De hoop op revanche wordt voor Frankrgk door dete overeenkomst geheel vergdeld te meer daar elke opvolger van Lobanof deze BusBuche politiek gabael zal moeten voorla zetten Wie zal dia opvolger zgo vraagt het blad Schisohkine is te ve l Panslavist De Nelidof te oostoimig De Nue freis Presaec deelt zelfs mede dat Kalnoky een benoeming van Nelidof tot gezant te Weenen heeft weten te voorkomen an op de benoeming van Staal heeft aangedrongen Man gelooft tbaos dat Stasi veel kans hseft voor de beooemiog tot minister van buitenlandsobe zaken Die benoeming ion niet alléén te Weenen maar ook te Berlgo n teLoaden met ingenomenheid worden begroet Want Stnal zal bigven vastbonden aan de politiek van Lobanof doch zal tevens een meer vriend schappelgke hooding aannamen tegenover Engftland Doch Staal heeft het cadeel reeds 74 jaren oud ta zgn Onder de jongeren diplomaten worden vooral Kapuist eo Von OsteoSachen genoemd De Gauloisc deelt bet gerucht der benoeming van Scbuwalof mede doch deze worde door da Frauscben als een tegenstander besohouwd Gisteren is te Indianapolis de conventie der goud democraten geopend welke naar men vermoedt een beslissenden invloed zal hebbeo op den afloop van de presidentsverkiezing ip de Vereenigde Staten De kansen dat de gouddemocraten zich voor Mc Kioley zonden verklaren zgn de jongste waken zeer verminderd en vrg algemeen verwacht men dat eeu derde candidaat op bet strgdtooneel zal worden geroepen generaal Wstterson of aan dar senatoren Vilas en Palmer Dat meo een darden candidaat aanwgst eo dat dit geschiedt met instemming van president Cleveland en diens r eering bewgst dat de demoeraten nog niet alle hoop op een zegepraal hebben opgegeven Want nergens doet een minderheid itch zelve zooveel kwaad door aeu afzonderlgkao candidaat te stellen als joist bg de presidents rerkiezing in de Ver Staten In schier elk land van Europa toch biedt ean herstemming geliganheid dan invloed tt herwinnen dien men eerst door stamveraoipparing verloor Maar in Amerika niet Daarheeft slechts één stemming plaats en wordt een candidaat gekozen verklaard ook al heeft hg da volstrekte meerderheid niet verworven Niet aanslniüng van gelgkgezinden en ver wgderiog tnaichen bslaogrüka groepen wordt dos met verlies van allen invloed gestraft Zooals gezegd wie door da goud democraten op het schild zal worden verheven weet men nog niet Bryau natonrigk zeker niet maar Mo Kioley heeft schier even weinig kans omdat hij den laatslen tgd zooveel nadruk op de tariefsquaestie heeft gelegd mst verwaarloosing als t ware van het belaogrgke mnntvraagstuk En van zgn protectionisme moeten de democraten a la Clavelaod niets bebbeo £ r zgn ook nog enkele personao die den president wedarora candidaat willen stellen doch Cleveland sohgnt weinig lust te hebben sich wederom ta mengen in het partggawoel sDe heer Cleveland verlangt gaan herbenoemiogc verzekerde een zgner vrienden Ik geloof ook niet dat een enkele zgnar vrienden ham daartoe zal aanzetten Hg heeft er genoeg van a Bryan da zilver candidaat is nog steads op rsis en hondt leaiogen in verschillaode pfaatsen van den staat New York Scherpt vaart hg daar nit tagan die daraMmteordïa zich ahcheidden om te Indianapalis een goud eandidaat t proclamaaren Hg komt er ook t en op dat men de tariefqnaestie in den Tsrkiétingsstrgd tracht op den voorgrond te stellen ean vraagstuk dat bg onbeteakaneod noemde vergeleken met de worsteling die het volk beeft aangevangen om zich het recbt op ünaociaele onafbankelgkheid te verzekeren gelgk elke andera natie De damocratischs partg zoo liet Bryan zich nit zal zieb door bat zilver vraagstuk het vsrtrons en van het volk moeten verwerven Waarom zonden indien de werklieden syndicaten de damoeratischa partg verlaten om bat vrg zilver te bestrgden de werklieden en da pachters niet nit de rapublikeinscbe gelederen treden om den gouden standaard te belpen vernietigen Bryan wil niet geïnterviewd wordeo doch de correspondant van Daily Chronicle die zeer intiem mat den candidaat voor bat presidentschap ia cagt dat Bryan in de meening verkaart dat wanneer da Vereenigde Staten een vrg xilver politiek zallan aannemen de overige wereld tot het bimatallisme zal gedreven worden De eenige weg om bet gabroik van beide natalen te vvnakeran ia dat da regeariog dar Üoie hst initiatief naamt Engeland zal dit naar Bryans overtuiging nooit doen eo zoolang GrootBrittanje vasthondt aan zgn tegenwoordig muntstelsel zal geen andere Europeescbe mo ndheid besluiten tot veraodering Bryan wraakt voorts de aantgging dat de silver politiek oneerlj k is of gelgkstaat met ean poging om verplichtingen vau zich af te sehoifeu Amerika zegt hg moet fioaocieel onalhaakelijk sgn vao Engeland en de eenige maaier om daartoe ta koman is een munt stelsel aan ta nemen dat bat meest beantwoordt aan de behoeften an het land ooverschillig wat andere natiea mogen zeggen of aoodig hebben Onder deze leus voert hg ign compagne en terwgl bg eten beroep doet op wat hg Toch is er van het eind resultaat nog heel weinig te zeggen Naar de bears in Ijunden en New Tork te oordeeloo zou men oordeeleD dat Mc Kiulty het wel balen zoo Uedan kwamen da koenen zeer willig af maar dit was 6ok ean gevolg van den aanboudanden invoer an goud Het totaal bedrag zal wel atggen tot 20 miljoen doll Voor een poosje is dan bet cradiet der Unie weer beveiligd SPECIALITEIT in Heeren Mode Artikelen DaiDcs Parapluies en UaiiddioeiieD A van OS At Klö wog E 7373a OOÜDA Hours van Ainstoniam Vorkn slalkn 10 1 100 100 i A 83 St UB SV l 8V 104 09 11 i V SO u 41 WO m 4 OS EU lOl 64 100 ÏOO 18 U 44 198 27 lOt 109 118 8V lOi 5 é ii t m lOl l 101 101 88 1 4 188 lO l fO 8 88 8 V 100 107 lüV 11 11 88 71 108 T i 48 nv US 108 107 10 l lOSVu t 108 117 m 188 w t 3 SKlTKMBKK rBusaLAND Cert Ned Vi Ü dito dito dito 3 dito dito dito ü HoNOAR 01 1 ioudl 18SI 88 4 iTkUM lusobryriiig ISCiS Sl OosTMa Obl inpapio 18 18 dito in tilver IS88 G PoaTuaiL OMig met coupon J dito ticket 3 ausuNu Obl Binnent L8 4 4 ditoOeoons U80 4 dito hij Hotlii USS 4 dito by Hope USV tfO 4 dito IQ goud leen L88S 6 dito dito alio 18B4 b SfkXM Perpel sohutd 1881 4 ToacaiJ Qepr Oouv Itwn 18V0 4 Geo leeuiug sorte O fioc loeriiu serie V ZmU Jir Rte r obl ISUSt i Msxioo Obl Huit Sob 1800 A VZNIZUSLA Obl 4 oiilwp 1881 Haxw L G Pr Liee oert 6 Uto Holl lJ 8poorw Hij aand U tot Bxpl V St Spw aand Uêd lod Spoorwogm sand Ned Kuid Afrik 8pm aand 8 dito dito ditol8Hl dito I lTALiB 8poonrl US7 8 A KobLS Zuid lul Spwmy A U obl 3 PoLBN Warschau Weenen sand 4 BosL Gr Kuss 8pw Mg obl 47i Batttsohe dito aand Fastowa dito aand G IwanB Dombr dito aand 5 Itnsk Ch Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AiiBaiKA Cent Pao Sp Mij obl ti Cbio k North W pr Ü v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver tt Bio Gr Bpm eert v a Illinois üeatrsl obl in goud 4 7 Louiav k NaskTilleCeTt v aand Ueiico N S tv My leh p o 6 Miss ICansas v 4 pet pref aand K Tork OnUrio k West aand dito Penni Obio oblig A Ort on Caltf Ie hyp in goud B St Paul Hion k Haait obl 7 Ca Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line jË I Xe hyp OB CasjlOa Can 8iOuth Cert v aand 7bh C IU11 v leb d c O Amstcrd OmAÏbur Hg aand Rotterd Tramwef Maats aand Nbd Stad Amstet dam aand S Stad Roltordsm aand 8 Bbloib Stad AotwerpenlSS iVs Stad Brussel 188 SVi Ho8 Theiss Begutlr Gosellseh 4 OosTXNiu StasUleening 1S60 B K K Oost B Cr 1860 S SrAKJB Stad Hsdrid 8 U0B Kan Var Baa Hyp 8pobl oart ADVERTENTIEN lESDE AANKONI IBM Bg Tonuia an de ArrondiaMmeotaUMlit banli ta Rotterdam na 22 Jnni 1896 ia hat huwaiyii tasschen Marrouw WILHELMINA unRISTINA gUAKERNAlT tonder beroep en deu heer JA8PKK MARTINUS LAVKCOUR onderwyur beiden wonende te Roittrdam duor ttcMêCkeUlHg 0Mffe 884eM Terklurd met aide geTolgen durbg door de wet bepaald De Procureur der Kiwïherea Mr JAMES via RAALTE ISCHOOIVIIOVEM TAS TENTOONSTELUlle Tot hult Sept il ilaffcn f eo M n l van s voorinid lag H 10 tot s nniniddagN i uur HET OMITÉ Koninklyke Machinale Vaiirlek BE nomoEU ll V vanSchaik Co geveatigd te Oraveuluige Uepplertlraat M en m naby de Regeuteaaelaau EofleYoranciers Ti Z M den Honing van BelgiS indienIüIestii g ebruikt do i iUr Allerwege bekroonde WcrcliIbfrofmilfSiiperlor DEÏÏIVEir Borsl Uonig Exlract MELIANTHE KLACONH tan 40 Cl TO Ct au Terkrögbaar by F H A WOLKP Urogjat Markt Goiuh S H ViN MILD VeeniUI B 128 te Oouda A BüUMAN Uoordrechl S C RATELAND ioop B T WIJK Ouitmuir sr PDIKa OUDE SCHIEDAMMER SENEVEE Merkt NEOKtaXDAP Verkrüsbsar bÜ M PEÈTER8 Jz N B Als bewijs VBO uclttlietd is oaohet en kurk teo 1i voorEÏen van den naam der Firma P BOPFB iHM H bMU oaaduuWrl ► JÊ makkelylnu inttamliUel fooc Hmtm ia vooral damea m lüïiómaaunntk UddkrynttnuTmCi MIIKrAteY arlla Oaalk SIr M MmMWioat op naam en fabrltkanwrk tntnn t mM nl lt l i aua iha