Goudsche Courant, maandag 7 september 1896

Maandag 7 September J896 3Aste Jaargang TANDARTS No 7063 E CASSUTO te iOUDA is werttT Ie CONSLILTKKIIKN I aj eli k uitKeHiiidprd if lJAtjS WIMHE COÜMNT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üi ve dezer Courant gesdüedt d a g e 1 y k a met uitBondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Ateonderlijke Nommers VUF CENTEM t 3U40 da Iiitar D OOOHAO TIIT fiOta van d oeMtA AnonTme wo it g l v rd tn ▼ net l da bamuida flciMhan tui 6 Lttvi Inhoud Toonitan TAD h l Kttait Tan Qr P V yAir hamul roos Proafflaaoh 4 f 1 SO U1U1u1Ub4 TariLrtj bur bUt P H J V WANKUM J MELKËRT Oosifaaven Solide wcrkKame PERSOJ Eiy die oed bekend zyn h tJen kleineu Bur erfrUad wordt t eu rufm betUwn Houijebodeu door tiet iraBrnemeii van et o gemakkeiyk Sgentëekafi Unereu franco met opgaaf vau tegenwoordigt betrekkiiig onder motto Kuiin boitaanc aan bet Algum Advert Uureuu A DË LA MAflC A Atnetndam Rb amMiek l entuopyaeu kurtüi S j i MtBT Piiit Expeller y t MMlIlllllualawMuloitacea lESfalier PiipIxpeilBr 5 IW rfalBlxpBll8r Pr i ISO oaot 75 out n I 2S de dawili Voerl nden la de meeete ApoUitiken en by K iio4t i k Ka la Kultordani T Oond bjj A WOLFK M rkt A l t b ïu UE LAAT en VAN sèN apotheker Mu kt Ken ware Schat voor de oogelukkiKe aluchtoff rs der ZeUberlekkinff OnHDie en ehe irae nitapaitiDf en il Let beroinnde werk Z Dr Uetaü s KLFIti W Ui G HollandRcbo aitgavo niet 27 atb Prt 8 2 ffuldeu Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet bet leHu de oprechte leering die het geeft redt Jurlgks duisend van een ikereu dood Te verkregen by het Verlags Magasin te Leipzig Neutnarkt 34 franco tegen inzending van het bediog ook in poitzegels en in eiken boekhaadfll iu HoUaad Geen QrïjsHaarmeerI DE NIEUWE LONDON doet de gry e baren binnen enkele dogen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uiivatlen en neemt de pelletjes van het boofd Ëincht op den bals van eu flacon riKPORÜ Verkrijgbaar iu floconn vau 1 60 d f 0 8A btt C ï iSrUbr de PapteAnoleu te ou a BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP Tan ti i 1 leg en en onder Fabrieksprijzen DeZe liitverko i dunrl Mis korten tijd KIe ae M rU tm in de ÉiTMÊiMUK Stollwerck sche Borstbonbons go brioeord na vuoniclirift van dea kon Uoivorsitoite Prof üehpi Ho ad Dr Haiieu lloun iiebben sedert 50 Jaren h Tenachtond middel tegen hoeetea lieaaoUieid en aandoening dor ademingserganen uitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme 4it koude lucht is t byzondor aanboreleuswardig een bonbon te gebruiken Turpakkipg Oeele pakjes i 2B cent Alom v rkrl sbaar UoihIu Druk tan A I3ki k an Xuun r f6000 Htuks mt d fiilH t tn ii r der eerst buitsiiUndflclii fubrickni nrrr Leger Paarden Dekens rfio t n U 5t ii lm Hpnipi ij a i tl 2 1b liT ituk worduti uitverkiK t Oaie dlkkl onill lbar dekem iljn uo warm iri ean pel om 140 X 1 K om ruol dug bet tfeheele paard bedrkkeiiri met wol oppeDftU l III 3 breftdi Hlri 4 p ii TOorU M n kleine iiartlj witte wollene Slaap Dekens groot 140X1SK cm wt Kuntt zkw kleine leobU door Tftklui l intTkl ar fouten in bet wtefiel untreboüfn a l fl 3 50 perituk Konten ndfrn het liulihi le V DnlAelUk KMchreve b i nTiKM worrien M Uac dl Toarrud irskl irittii toWMidliift na Ml kcdrac of omlir TeiiilMitiri pwtmpi vU vtierd B HnrwKa Maaatrlaht Groot Staat VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 Uctober voor bovengenoemde TBEKKING zgn ver krijgbaar b j A BRINKMAN ZN Prijs per lot f 1 ioien voor f 10 Uvi plaatsing der loten la en 2e Prys COMPLEEÏE BEHl ANNING beneieos minstens 20 PAARDEN Assurantie Maatschnppy tpgun Br Qdscliade I NEDERLANDEN vaniB45 Zuliilidi Amstrrdani Sophiaplein Uotlerdau UMlItlADk 50 s lïrav ullll e N obelstraat 30 llrrda l riusaiikaile Alkmaar t afige traBt lirnndkapitaal ƒ s ooo noo Ilrwrvrs 1 800 000 lietaaldr Urandschatteii u 500 ooo in llutuh rpi fitsskirl tkaai xkUiM INBRAAK Cognae fio Bois Kfl ecIcM in llrumlkast oowrl als luboeihiU tt lukel t lereii enz firma Wed it U4 Qouda PEANSCHE STOOMYEEVEEU Gheiniscbfl Wasschcrlj VAN II iPPE iimMEU to KruMade Hottenlnm Uebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heet A VAN OS Az iSpecialitait roor het stooman en verren rau alle lleerenen üamésgarderoben alscok alle Kindergoederen Speelde inricbtiug voor het stoom n van pluone mantels veereu bont ens Gordynon tafelkleeden ens worden naar d nieuwste eu laatste methode geverfd AlU goederen hetey gestoomd of geverfd worden onsehsdelgk Voor de geiondheid en vol ens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken tgn de pruien 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen iu eeut week AMEBSFOORT A MEHSPOOBTSCHE MACHINALE 1 Sloom Krood en Ueschuitrabriek stoom AiitomatUche WaliHin Ueellnbrlek Pijn gebuild Water Tarwebrood or ii van dj iu k i oorton t r ü erva rdiKd blijl l hior du jr teedi ovtirliperlijk lari gmaak jii u erkri gbaar lU plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in staks van 41 1 ot ot 10 et 15 O ao et en als Waterkadetjes van 3 ot Tulband w irdt v iii de fijmle zmdvruciitPH b ist tafirl iialuartwltr eieren uuïer valMlite volle lieite melk i uz gemaakt is hier door een bijzoader haerljjk abak 1 I liclwelk nitt drooij ivordt et viKjr deze uilmuutendö kwaliteit aeer goedkoop VeTkr g 1 baar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes fn stuks van 50 ct 75 et 100 ot Gewoon Roggebrood oidt van da beats an amakeiijkate loorleu nigga aonder I enig vreerod bijmengsel gafabrireepd je liierdoor buiteogevoon Uaerlijk van amsak 1 üeor gezond o voed aum rerkrijgbaar IKg 6Vi ot l Kg 8 et a Kg 11 ot 4 Kg 22 et e Kg 33 ot deze gewichten ibebalve van kantbroodi worden gegarandeerd I Prima Uoggebloem ordt van de beate noorteu rogge gemaleo is hier om 1 I met warme melk en suiker of siroop aaugenietigd bijsooder gezond voor twakken ea I lieken eu verkr baar in Vi Kg pakjes van 7 et I Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen Kijn uitsluitend verkrijgbaar b j onze dëpdt I houders welke te horkennon zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd mot de fabriekstltels eu W H MEURSINO I To OODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd an wonlt 1 een depöthoader met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur j matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten Oer volle en I I le hite kisten 1 Kallii eiiiei Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Aan Zeiiuwlijd i s en Zeiiiivvzwakken I TbauB ia do 26o cjplagc rersoheneu van bet boek uDO l e Bsprostd ea aanbevolen door de heeren Prof Ur Merinlére Targi Frengrulier Ui Uardln Baumetz rarijs BoUChOt Parijs Qeli Italh Dr Schering Kms Oe Hath Dr CvurkOWOOhky Weenen I uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doei van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der nonnwzwakte bare oorKaken en gevolgen onderricht to gavon en genezing te vinden liet handelt over het bekend worden van da Fhj siologische ontdekkmg lioe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgestel kan gewerkt wierden en wel met een succes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding ot discussie gegeven beeft liet wo di derhalve aan leder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld OpperslafurtM Dr Jeohl Wueuon lijdt welke zich kenmerkt door babitneele hoofdpijn mi Opporstaiaris l r SohiBsl Kssi graine Congestie groote gevoeligheid opgewon Chef arts Dr OarseS Parijs tier Aken Diatrirlsarts Dr QrOSSmanu oblingen nitz l istrrcts irtsl r iBusbaoh i irkKrankarta Ur SteiUgrebBr Ckareuton Consul Ur v Asohenbaoh Corfu Dr med Corrazza Venetië ADgeville Parijs Lavabre Pnrijs Wille Taiifkirchen CablliOt Arcaohon Fortget I nnzac QulUoneau Hor deaux V LabatUt Bordeaux Bougavel Ia Perrièro L Birsohfeld Weenen a Lieber Innsbruck Hammer Plauen 1 Weiner Weenen AUSt Broctou e HatUBohlechner Brixn denheid Slapeloosheid algemeene UohamelUke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen zijn m aan de govolgea daar van lyden zoomode aan verlammingen Spraak verlies of moeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp Inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotrlseeren galvanlseeren damp modder of aee baden geene genezing of betering verkregen eiudu ijk san alle personeu die vreezen door beroerte overvallen te worden en duartoe rede bobben wegens veracbijnselea van voortdureutl angstgevoel beneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwlijdei behooren zoomede aan bleek ZUchtige en d tardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeradenzich in bet betit van bovengenoemd boekje te statiën dat franco en kosteloos te voikrggeu is teAmsterdam M CLKBAN h Ck Heiligewet 42 Rotterdam P E van santen K01 PP Korte Hoofdslesg 1 DtrechtiLOBRÏ t porton Oudegraehl b d Oaardbrng P 88 uifde WctorjaSron HCberlamtstdAb £ms Tafeldranm Vanh£ ninklykef m der federlanden BINNENLAND GOUDA 6 September 18 Naar maa odi midedaelt belooft de teaiooBstellÏDg van gastoeatellen zeer groot te KÜn verichiUeDcle aanvragen lyn r edt ingekomeo Door ene Doitacbe firma a anuvraig gedaan om een dynamo met motor te ptaatRoo waardoor S0 in itaat is de toegangslaan naar de Sociëteit Ons Oenoegenc met 6 booglantaarns te rerlicbtea die aene sterkte van 5000 ttaarsen vertegenwoordigeB ook tanf s de waterside cal door dezettde firma gloeiliobt worden aaegebracht Süoder dat dit het liebt in de Mwl zfti biudereD De lebietwedstrjid uitgeichreven door bet Bataljon der dd Scbuttery o de Weerbaarbeidi Vereeniging iBorgerplicbtc op Zondag en Maandag 6 en 7 September a a cal door niet benbikbaar cijn van de scbietbeao op Maandag 7 September uitituitend plaats bebbeo op Zondag 6 September De prysaitdaeling beeft plaati op Maandag 7 September dea avondi ten 8 nor by den heer Hardleer Beroepen by de Gereformeerde kerk te Ooada kerk B dn D J van der Unnaik te Zaaodim kflrt A Herbenoemd tot wetbonder te Bekendorpde ar D W Van Baniekom Ib het begin deur week zag vronw de V wonende aan den Qouw weg te Stolwgk een kind in het water liggen £ r was geen tyd te verliezen want de kleine lag met bei geztcbt voorover en bad veel kans in den n odder te tikken FInki sprong genoemde vrouw er bg en reikte het kind het bleek er een te sgn van H M aan een paar toegeschoten baorlui over Op hetzelfde oogenblik echter raakte ay lelve den grond kwyt en verkeerde tpoedig in dezelfde netelige posTkie ata even te voren het geredde kind En tben werd zy er n el moeite uitgehaald doch kwam er gelukkig met den schrik en het ouvermydelyke natte pak af In de joogafce vergadering van den gemeenteraad Ie Zevenhaizen ii herkozen ali wethouder de heer E Jongeneal i Benoemd lot onderwgzer te Baaro da heer K Tol te Nieawerkark a d IJmI FÉVilLETOlX DE HYPOTHEEK OP WASSNSTEin Integendeel Ity zocht naar dea voornaam van den wjjnkoopcr van wieo hy zyn groenlak had toen daeht by aan de wyze waarop hy zijn jaardag zou doorbitongeu Deze en derf lijke belaagryke taken dwsald hem door den g eat tot hij insliep Toch toen hg dsn snderm echtend reeda vroegtijdig beneden kvsn en zyne gewone morgenwnndeting doen sou bleek het dat zijne overpeincing vau den vorigen avond niet geheel zonder vracht wi geweest Otto aeide hij sehier in t voorbygaau tOtto f6ót je naar de Oost gaat most je eerst nog eens bij den ouden beer Vink kosaen hoor jongen Wy kunaea daar misschien nog wel een mouw aan paaaen Als je in verlegenheid zyt ia de oude uuo er oog boor ja K dit is goed Dag muvnaawtje dag mynheer Lndemin kompUment aan den gouvamaar Met die laaUte woordcn sneed by elk antwoo op zyne eerste nudedeeling af en een oogent Lbiter as hy do deur uit ea doorkruiste h 91 gevoaea snellea ging de drukke straten II Hst speelde weder Xwart voor vUrai an Lndeaun Uit HaasVecht schryft men aan de Scb Ct c Had men Maandag door vlaggen getoond werkelyk belang te stelten iu de vrengde van bet Vor lyk Unie Woenadag wat de dag waarop men hoopte feest te vieren Kn dat heeft ia den waren zin dea woords pliata gehad Reeda vroeg zag men van byna alle buizen de driekleur wapperen eu de inwoners in feestgewaad door bet dorp trekken om te zien of iedereen deelde in diefeeitvreugde Een achttal muxikanten gaven om 8 nnr van de pui van bet raadhuis te kennen dat de feestvreugde een éanvaog zoo nemen Om 9 nnr verzamelden zich de leerlingen der openbare tohoel en enkele van de chriatelyke sehool op bet schoolplein V6ór de tocht een aanvang nam vericbeen de 8G jarige inwoner de heer C Den Baars vroeger hoofd der school to Hekendorp pp bet pleJD om de gelnkkige geucbljes dier lieve kltiDen teaanscbooweo Door de feeatcommisaie on de uuzikaatan voorafgegaan togen de teerlingeo bet dorp door op versohilleode plaatsen werd halt gebonden en vaderUodacbe liederen gezongen By de woning vAn Mevr Ijo Fevre de Montigny komende werd aio iaderen leerling een lekkemy met bet portret nn Kdoingia Wilhelmioa ter hand gesteld en de feeatoommiasie met het utderwyzend penooeal onthuldDe voorzitter der faettcommiaate Mr J T C Virulj bedanktéï UËd namens de leerlingen en de jeugdige Knrten gingen voorwaarts naar bet Bcfaoollokacl i ïl dt r eveti e b nitfu r d t van Jan Klaassen te zien geven Die oude poppenkast schonk hun veel vreugde en genot Daarna werden ky in de lokalen veraenigd en onthaald op melk en krentenbrood en naderhand op aen bordje poffertjes De inwendige mensch werd goedgedaan en met veel moed en aangename vooiuitzicbten toog men naar den draaimolen waar da lievelingen den geheelsn dag gratis naar bartelvit konden draaien En behoeft men nog te vragen of daarvan gebruik werd gemaakt i Den gehoelen dag tot s avonds C nnr was de tnolou gevuld zoodat vooral dit deel van het programma nititekend geslaagd was Dss middags te 2 uur ving de ringrydery aan 33 pareu hadden zioh doen inBcbryven dio allen hebben meegereden Attes zag er keurig netjes uit vooral de dogcar ea bet paard van den vicevoorzitter den heer A F M Dapper Waar men in het dorp kwam men zag steeds pamrtjes die op dat twee wielige rytuig met zulk een flink dier beapannen ga noten en vooral wanneer bet meisje weer een lintje ryker was geworden fiet einde was dat van de dames de prys een boaloor werd behsald door Mej G Oskam en de premie een doos met 6 lepels sn vorken door Mej H schoof zijne stukken weer te zamait rn maakte ticb f oreed om heen te gaau Ditmaal was hij niet atleon geweest Otto bid hem guzeliohap gehouden en zy dag doorgebracht met het kopieeron der reglomentan Ze wareo af netjes aobrijven had LuHem n zaker wel twintig keer tof zyu zeon gezegd ruetjes sohryven Otto irmaad met een mooie liand kan bet rer breogsn in de wereld Wij hebben bier een jong menicb gehad die geen half jaar aan het gouver uemeut wis of bij werd by het miniaterie van bnitenlaudscbe zaken geplaatst voor de paapoorteti alleen om zyne mooie band Dat zil er ook wat op aankomen merkte Otto aan fWel zeker de eer van een gouvernement is er mede gemoeid dat men i het buitenland geen vodden vertoont van yn n afdeeling ut er nooit iels uit dat niet ain ieder kan getoond worden en als ik eenmaal zoo gelultkig was je er een plaaia bij te bezorgen zou ik weoichen dat mijn aoon my eer aandeed Otta haalde de schouders op dat ideaal van aïjn vader laohte hem volstrekt niet aau io die vernelooze ftamer met baru verweerde glazen zijn leven te ilyten zou eer eone veroordeebug dan een geluk voor hem zyn Hij dankte den hemel toen hij met zjJQ vader he bureau weer verliet en hy neuriede een vrolyk wyaje toen Ludeman hem eensklaps bij den arm greep en hem op geheimtinoigen toon stilte beval Op gem tien schreden ofsUnd giug de commissaria des koniags De ambleoaar lioog ZOD diep hij kon en Otto volgde d t voorbeeld Dag mj nheer mynheer Lodaman axoeUsnÜ Goodkade De prgi voor de heeren zynde twee bokalen op voet werd behaald door dea bnr J Zgderlaan en de premie een paardendeken door den beer T E dea Hertog Nog onvermoeid werd sfgMproken dat alle deelnemers achter elkander een ritje zonden maken naar Goada eu werkelyk was bet een prachtig mooi en zeer opwekkend gezicht toen men dien beeleo stoet zag aftrekken Ook Gouda had daar achik in By de temgrela werd het koffiehuis van den heer Cbristeuinn te Stolwykarsiaia even aangedaan en toen men in Haastrecht terogkeerde werden onder veel gajaicb door den voorzitter der eeatsommiasie onder een hartelyke toespraak en met den wenach dnt Haastrecht in hno geachte z l blyveo de pryzen aitgedaeld Het was dan ook geen wonder dat één der mededingers de feeatcommiasie dank zegde voor do prachtige pryzen voor dit tweede deel van het feestprogramma Des avonds gavsn de mazikanten op bet bordes van het raadhuis eeu votkficoncert dat zeer naar het genoegen van bettalryke publiek afliep Ook werd van tyd tot tyd eeoig norwerk afgeatokea Hoewel het feest nu afgeloopen was kon men toch bemerken dat men nog niet gaarne hoiswaarta ging Men bleef tot vroeg in den morgen zeer gezellig byeen en van mond tot mond hoorde men den uit roep Haastrecht heeft waardig feest gevierd t i ik fa otyk zoo wsdi neg ovnrdag noeh des nachts heeft men ergens een verkeerd woord geboord Het feest van 2 HepK salt zoowel bjj oud als hy jong lang io berinnering blijven Omtrent het onderzoek In de zaak Hoogsteden kunnen wy nog mededeelen dat gister avond aan het hoofdbureau van politie iemand gehoord zou worden en dit wet in verband inet eens verkiftring dat by Dn Vos gezien beeft met een kind op den dag dat de onivooring plaaia bad en wel aan een oliekoekenkraam tegenover den politiepost aan da Galery llott Nienwabt Men achryft ait Drenthe In jaren is de opbrengst van dsn boekweit varbouw niet zoo good geweest als dezen herfst Meermalen hoort men beweren dat t slechts eens in de zeven jaren een goed boskweitjsar ia indien dat zoo ia dan is 18 zulk een zevende jaar Het beschot ia mim geen naclitvoraten of andere achadetyke invloeden hebban het gaw i ya groei belemmerd Heden behandelde da sohnttersraad te Mid O jttist I udoman Daar zijn zooveel ambtenaren Ia dat uw zoon f m uw eicellontie te dienen Ook een goed ambtenaar met der lyd willen we hopen zeide de oomnMssariB eo met e ii minzamen gliniUch tot het joaKa mensch gijig ky verder en stapte x jii rijtuig in Da LuUoinaiis wnrsu juist op stoep oan de groote man hoenrseü y kregen toen nog een offioieelen groot zoo als een commta saria dea koninga in een provincie aan cijne hoogs waardigheid verplicht ia sn de beide I udomans bo gen oogmaüli ter aard Hebt ge tgehoord OUd de i uverneurzefft zalf zondejT dat ik hem iets vraag dat gy ambtenaar most worden ffOob vader zoo a man deikt nitl aan t geen bij zegt ia by zat t wel vergeten ook Niet deokèi aan t geen hij zegt F n staataman roo ala hi vergeet uooit ieta ïly is eea staatsman verklaarde ï udeman die zioh zoodanige wezens ati eene byaoadere klasse van meusobeu voorstelde en zijn coflrfmistaris in bot gegeven geval vooral sla do type er van lomand die altud u ze tot zyn ondergeachikteo eu minderen die elkan mg geaehoren werd oHicieele dinéa gaf an moeielyk ts spreken wsi en daarb nooit de juiste waarheid zeide iras naar de meaning van I u tanan een staatsman ffZoo ziet ge jongetje gisteren woudt ge nur de Ooat gaan en van daag opent zich al aen uitzicht t Is ook wat bropids Otto die volstrekt geen neiging gevoelde om bij zijn rader reglementen te kopieren an den index by te Souden Da kopiea welka hy dien motfen genaakt kad waien al ruim delburg de zaak tegen J K v d V die geweigerd heelt zyo wapens als sohotter in ontvangst te nemen De behandeling geachietU binnenskamers zoodat wy daaromtrent niets meidan knanea Moord op den heer Kat De aDeli Ct f sohryft Welwillend daartoe in staat gesteld zijn wy thans in de gelegeubei l eenige nadere by on derhedsu omtrent deze treurige zaak te vermelden Eerst zy echter opgemerkt dat hrt bwriekk voorkomende in de lava Bode van 21 Juli en inhoudende dat de matrnctie in deze zaak een andere wending genomen bad zon slaan op den thana in volte coufesaie aynden dader van allen grond ontbloot ia Immers de hoofdgetnige die dan waren dader aanbracht ia eerst den 21 Juli voor den magistraat alhier verschenen 60 wel s avonds om elf nar Dit bericht tn de JavaBode vindt atatlig zyn ontstaan in ean vroeger opgevat vermoeden dat de daad door een anderen dan den daarvan reeds verdacbtan minderen militair zon zyn geplaagd wetk ver moeden echter dra bleek mede ongegrond te zyn De warkelyke dader is de Javaassehe hwlaier vroeger in dienst van dail heer Koae die de taak niet voor tieh kou honden en lieh teU fda u i wara tarried door maar van da zaak te reitstlen dan hy kon w rto tansy h by da saak legen woordïg ware geweest Ken en ander leidde weldra tot arrestatie ea kort daarna tot bekentenia De gedane bekentenis af liever bekenteniesan zyo echter danig met elkaar in tegenapruk Zeker ii het echter dat de man om redenen van wrok waarschijnlijk den naam van dsn keer Kose zyn vroegereo meesier in vardachten zin in de zaak mengt Ih kabaraugin maakte ach reeds van deze omstandig beid meeater ea want o a allerlei te verbalen van sommen gelda die door den koetsier io verband met deze zaak zouden zyn ontvangen Dergslyke verhalen knnnen wy beslist tegenspreken Het komt ons voor dat deze zaak een even ernstig zoo niet ernstiger karakter draagt dan de treariga zaak waarin op zoo slinkacbe wyce de naam van den beer Sokrak werd gemengd We geven dua thans to overweging na de toedracht in hoofdzaak ter kenuisao van het publiek is gebracht verdere giuingan beschouwingen eu bespiegelingen waarmede veten maar al te g uw gereed ign op te aeborten lot de zaak tot algeoMle ktMirheid zal zyn gebracht votdoendo om hem af Ie sehrikken van een betrek kiOK die men earat f au tfintig jaar moest vervuld hebben om er eenlgen lust voor Ie gevoelen even als zy naar inen egt die jaren ia de galeije hebban doorgebracht siflb oogemakkelyk bewegen by t geula van don keten aan bun voet t Is toch wezenlijk merkwaardig dat hü Juist VAU daag bij ine op t bureau moeat zijn bsaloot Lodemio half by zich zalven Die baron ontvangt niet zeide de knecht van van Hernhelm toen Otto r isk des namiddags by dazen aanmeldde maar toen hij zeide dat bij hera slecht sproken moest en van t goufernemeotkwam ging de bediende naar achter verwisselde zyn vporaohoot en wit Imis met de liirereirok on diende hem aan Koni e oogenblikkcn Uter werd hij twvea gelaton in bet studeervertrek van van Ilemkeln waar deze in eene voltaire bij de kicfaal zat Op do tafel stond son klein nufflg th eservies en daar voor zat Nelly Bernhem de eenige zeventienjarige dochter van den baron mot een kopje too T jn ils het obiüfiche porseleiu en oogjea even bUaw als de figuren op de lange lijzen Kom maar ens h ier mijnheer Lndeman leïde van Beruhelin met een minzaam boojdknikje Otto ontvangende Wij kunnen die zaak bier wel eens bepraten Mijne dochter zal er niela vsa oververtellen s Nully glimlaohie vriandelyk en liet eea psarrijsa prachtige laD jea zien Z j zou ft alet naarlulsterso