Goudsche Courant, maandag 7 september 1896

7 U 7 11 l li 7 19 ff ff l i ff 1 18 7 80 11 8 47 4 40 l ll 17 4 10 ff 17 4 17 ff 84 1 04 41 1 10 1 1 47 Directe SpoorwcgverblndlDgen met GOUDA Zomerdleost 1896 AaflffevaDgeo 1 NeL T d vao Greeflwicb HOTTIRDA Mt a O O S i ll M 11 17 11 01 11 47 DIN lis SOUDA tHf S ll 7 10 7 481 10 9 1 9 4 10 1111 1111 11 l Si 1 44 8 40 4 04 4 88 1 17 117 18 7 81 9 18 9 18 Toorb i l7 ff ff ff 10 17 1 41 ff 4 81 ff 18 S4 Z ZWV8 11 ff ff ff ff 10 81 ff ff l SI ff ff ff 4 18 ff 10 9 48 Ur k t U ff ff ff ff ff 10 48 ff 1 0 ff ff ff 8 04 ff e 89 9 19 Qntit 8 88 7 10 8 18 9 18 1 47 10 1810 1418 01 Oiidmter7 o 1 1 ff 10 11 ff ff 4 14 ff ff 9 81 8 d 7 11 1 111 14 10 10 H 44 11 1011 111 11 8 414 871 17 7 0 8 118 419 49 11 10 1 H 8 T I D 1 M O O O D 1 Bt 7 II 1 10 41 1 14 1 18 4 41 1 11 7 41 9 41 Ml Ml 11 11 IMl Ml l Ml lAt 1 41 114 poeder te verkoopen t niet met meel of andere bgmengwlen vervalschte cacao waardoor vermindering der bandeUwaarde veroorzaakt wordt en dat indien met meelsoorten vermengde cacao verkocht wordt verplichtend gesteld worde op de etiqaetteo la vt rmelden in doidelgke cijfers de hoeveelheid bgi emeogd meel Een en ander op door den wetgever te bepalen atraffen bij overtreding Ileed heeft de groüte meerderheid der Nederlandscbe cacao abri kan ten instemming met dit adren betuigd hetwelk in den loop van September aan de Tweede Kamer aangeboden zal tordeo Btaten aenarMl Ie Kivn Ziiting r D Vr d g 4 Septambtr Het kisreeht debat wordt voortgezet De beer Fokfaer cal vóur ttemmen niet omdat b j de wet een nationale vindt integendeel ze gaat niet ver genoeg maar bg doet bet illeen omdat hj wil nemen wat by krjigen kan hetgeen bem reritandig voorkomt De t Frame wordt 9 September verwacht te Christiania waar men een zeer eeatelgke ontvangst bereidt aan Nansen en zgne tochtgenooten Id een café chantant te Cbristiania wordt al een ballet gegeven dat eindigt met een apotheose van Nanaen er zgta feeitmaracfaan gecomponeerd en bet dagblad Verdeni gangc dat op de onzinnige gedachte kwam bijdragen in proza en poëzie te vragen ter eere van den poolreiziger kreeg 843 mannacripten Intnaschen naast deze rertame makery tot eigen glorie ontbreekt het niitt aan werkelgke bewgzeu van sympathie voor deo held der weteuschap Zgn reis van bavenplaats tot faavenplaate ia een ware triomftocht Da beer Wertheim acbt dit ontwerp de logticbe coneeqtieotie van de verkiezingen bg beecbouwt baar niet aU een finale aitbreij ding niet als een pfteificatir maar ali contpromii en zal vóór itpmoien omdat de wet geboden ïi door de omitandigheden Ayl Ke een daad ïi van recbtvaardigheid en door t Linde belang wordt verpiscbt Wij bebUo veel te lang gi raald met nitbreiding waarop bet volk recbt beeft eo hj vreeit noch bet clericaliime noch het prograsiieme Blgfat ooi Laad werkelyk clericaat dan m en de liberaleo de meerderheid niet beboiiden Voor de oploaeing der arbeidera qoaeitie en tal van nderu qaaevtiëo zgn nienwe elementen noodVftkelgk eo onltig De oitbreidiog zal niet nadtelig Kgo voor da djnaee e met bet oog op da warme gehechtheid der mingegoeden aan de Koningin Uit Batavia seint men onder dagfeekening van gisteren Morgenavond vertrekt een bs tal jon naar Selimoen De laatste berichten ait Atjeb geven een dnidfligk antwoord op de vnag wat wil men daar toch Kolonel Stemfoort treedt in de voetstappen van generaal Van der Hegden en brengt zgn troepen even ver en misechien nog verder dan zgn voorganger deed Wellicht zal hg daardoor bereiken wat de laatste verkreeg namHgk de overtuiging bg de hoofden en de befolking dat verzet onmogelgk i vol te houden en er mets beters voor hen oversehiel dan te bukken voor bet onverrngdelyke Al dat standpunt weder bereikt zal wezen dank ig ons dapper en onvermoeid leger en men kan blgvsn voortgaan die overtuiging levendig te honden en te versterken dan zal het eindelgk licht worden aan den Atjeh horizon Da heer L Van Niapen ia ook vóór de wt t omdat ze met de medewerking der Kroon ia voorgeateld en een noodwendig gevolg ia der omatandit bedeo terwgl bg verwerping alja kana beataat dat een ander Ministerie zal optreden met veel leljerper Kieiwet De beer Van Lier is voor bet ontwerp dat hj beter acht dan het ontwerp Tak terwgl bg de uitbreiding noodtakelgk acbt en een daad van rechtvaardig bei b Boemt waarvan hy geen gevaren vreeat De heeren Regont Uasae en Bergman verklaarden zich tegen het ontwerp wegeni het oi tbreken van de correctieven welke de katholieke party had verlangd De h er Van Weideren baron llengera verdedigde bei ontwerp d t eindelgk den ge zaten werkman recht zal doen De beer Aiberda prak in deuielfden geeit De zaak Bultmaa Ten Cat dient 15 Sapi voor den Hoogen Raad Op bet landgoed Klarenbaek in de onmiddellgke nabgbaid van Arnhem ulop rij dag 18 September eene samaokoniBt gehoodeoworden Als sprekers sallen optreden graaf voaBodelsohwing d J kende stichter der landboawkol i m n UV cblatid te Bielefeld dr J H Gerriteen te pedemsrurt ds W H Uipsen te Amsterdam dn P GrttSte e Utrecht dl O HaspeU te KraPingen Joh v t jindenhoot te Neerboscb dsV A S Talma teArmhem en J ilbrink Wzn dirilctenr deh landbouwkolonie Het Hoogelandtt te Beekbergen De Bameijkd mKt wordt gebouften in bet belao ij van da VefseiitfiM tot cbria verpleging van bedelaars en lapd fooptri Het fan are corpij der waeeinPichting te Neerboseh zal den zeng begtleiden Het zangkoor Kerkgezang c en een dameskoor uit Arnhem met h aleidiug wo strykmuziek zullen zich by alwiajieling doen hooren Namena de anti revolationnaire leden der kamer verklaarde de heer Schiromelpenniuck van der Ojre dat sg ondanki hnnne erkenning der Doodxakelgkheid van eene breede uitbreidieg VAD bet kinirecht legen znllen stemmen wegens niet opneming in het ontwerp van het kenmerk vao geziDshootüen en wegens samonvo ing van bet gemeenteryke met het politieke kiesrecht De beer Van Swinderen wilde berusten inbet mindere dat bg hier zal krggen a betreurt h i deu val tan het ontwerp Tak Hguitte d beop dat zgoe bezwaren teg o detamenvoegiag van het politiek met bet gemeenlelgke kieireobt niet edUbd verwezeolgkt worden i De heer Fransea an de Fotta verdedigdeuitvoerig bet ootfArp dat bg verstandig enstaatkundig achtte dat geen groote verwachtingen bg hem opwekt maar ook hem geenvrees inboezemt Morgen is de niniater aan hel woord Dr van Hamel Hoos schrijft in söo Maandblad t en de vervalachiugenc Zooa l wg in vorige nummers medede den badden wg het voornemen den caoaotabrikan ten in Nederland een door one opgeAeld adrei te eenden teu einde dit voorr ien van hunne handteekeningen aan de Tweede Kamer te senden Hat adres luidt a o volgt Men meldt uit Amsterdam Zooala reeds vroeger gezegd werd vinden den velocipt etransport wagentjes van deo Algemeenen Besteldienst niet bg allen e mpathie Gisteren bleek dat opnieuw Naar het bnrmu van politie werd toen gebracht een persoon die p deu Weteringschana een dezer bestellers had gemolesteerd zoodat de man met siju rg wiel waa gevallen P De ocdergeteekenden cacao fabrikanten in Nederland overtuigd dat het ten zeerste in bet belang van den eerlgkeo handel ia dat onder den naam cacao porder met verkocht mogen worden gelgk noehtana schier overal in datt kleinhandel geschiedt hier te lande mengsela vaq meel en cacao welke derhalve niet overeenkomen uet de eiichen van v nivere cacao verzoeken met den meeeten aandrang dat onze volksvcrtagenwoordiging in deze aangelegenheid wettelyke maatregelen moge nemen tengevolge waarvan het uitsluitend geoorlooM zal zgn onder den naam van cacao of cacao U U 1I 1S I IO I SO 0 10 lil 11 4 U U 11 10 10 11 Oouda Miudraolt Nisuwcrlmk Onpellt RotfenUn BotterduB 0 iw l HUuwtrkerV lloorclrMht Oouda II IB 11 81 11 8 I 4 7 11 7 M 7 11 7 4 7 11 I 1 10 B l 5 l t M 8 40 40 1 47 8 14 l 1 44 UM 11 81 B 8I 1 O 10 11 7 1C 10 7 11 7 47 10 1 lo n 1 8 10 41 10 41 Ml 7 41 1 07 l ll 1 O tO lO U aosD i D N a Ik e Oowdn 7 80 1 81 9 87 lO U 10 41 U U U U 11 18 1 17 8 47 4 41 i tl S 147 14 7 49 e l 1 14 9 14 11 ie T H 7 411 47 ff ff 11 ff 11 40 ff 4 17 X ff 1 01 ff ff 1 0 r gÏH ff U U ff 11 49 ff I W ff 11 ff 10 11 ffVoorb 8 07 9 01 U ll 1 08 I IO ff 8 H ff 10 17 Mf l ll 9 U 10 7 10 4 U 8 11 4111 41 l OS 1 17 4 17 1 11 6 11 11 7 44 Ml l ll M 10 11 U Ol Dl UTllCHT 8 11 10 17 10 14 10 41 11 07 ioliaa l ll 7 11 8 01 9 11 10 11 10 11 1 11 1 10 8 17 4 11 1 17 18 Oudew I IO ff ff U U ff 1 17 ff IO 1 48 9 04 Woardra 1 19 IJl ff U ll 1 41 1 84 1 17 7il8 8 O U 1 1 1 MSTIIDIM II 10 11 11 10 4 11 i lO 7 11 10 17 10 11 1 1 1 1 11 O IO Lli 1141 Utnabt I U 8 11 8 41 14 10 11 11 41 1 17 1 08 8 10 1 07 8I 7 89 10 10 8 11 f GGldl 87 Aart f att 8 14 Een Amerikaansche wielrenner Andenon gebeeten heeft bg St Loais een geweldig wereldrecord gemaakt waarbg bem een exprestrein als gangmakerc vooruitging De trein bestaande uit een locomotief en vier wagenv reed voor deze halsbrekende poging od 3 n 50 nam af en tegelgk atartte Anderson vlak achter den trein aan In de laatnte coupé hadden zgn trainer de tgdopoemers eo eenige persmannen plaata genomen terwgl de voorste rgtuigen propvol belangstellenden zaten die uit de ramen hangende i chreeowend eo gillend den recordmaker aanvuurden De tre n reed eerit met een snelheid van 1400 a 1450 M permioaut eo Anderson bleef hg Lange dikke handschoenen beveiligden zyne armen tegen roet ea vonken en een blaowe bril zgoe oogen t en het opdwarlendc tand Op een tweede signaal zette de locomotief tfuU speed en daarachter spande de meEtacb al zyne spieren In den waohoopsspnrt Bazend sehreeuwde de heele trein alles hitste den renner aao die donkerrood half blauw op zgoe machine voortvloog Even raakte hg achter maar was apoedig weer bg en bleef toen voortdurend hangen Toen de logl was gereden r iatreerde men 1 minuut 3 sec Anderson had roim 25 M per seconde gehaakt De hertog van Anmale die na den dood van deo graaf van Pargs het kanteel van Amboise kocht laat dat bistorinche gebouw nu rectanreeren Dst werk zal waafsehgolyk tot 1899 doren ea 2 k 2 ton gouds kosttin Eeu groot deel van het kasteel zal blitemd worden voor het huisvesten van een veertigtal beschermvlingen der familie Orleans No de Hooge Raad der Nederlanden heeft oitgeroaakt dat de ofBoier van justitie bg de rechtbank te Haarlem deo bloembollenbandetaar Buddenborg te recht beeft verklaard te tgo in staat van bedriegelyk faillissement zal zgn zaak op 24 September voor de rechtbank te Haarlem dienen De beklaagde inderlgd op vrge voeten gesteld heeft zich verwgderd Voor de arroodisiements rechtbank te Dordrecht stond heden e a terecht Wiltim Jansen de persoon die verdacht wordt van den moord te Alblasserdam Ditmaal stond bg terecht wegens landlooperg eo bedatarg den Hen Joti gepleegd te Streefkerk on Alblasserdam Bet O M vorderde 12 dagen hechtehis en opzendiog naar oen rgkswerkinrichting Het Volksdagblad meldt Sinds eenige dagen ia het in de boort buitende Moiderpoort te Amsterdam geeo veiligwoneo meer voor beo die als oietkoniipgsge sind bekend aün Zater dag jl werden desavonds da colpoiteors vao social iKtiaebe b adeoreeds bemoeilgkt door de straatjeugd diejdaartoe opgezet was door lieden welke rgketgkceoteo appelen eo peren uitdeelden De politie sag bet voorvallende Igdelgk toe Maaodagavood op den verjaardag der Kooiogio was hst betrekkelgk kalm in de auurt Doch Dinsdag trok een troep van tele honderden personen met stokken en steenen gewapend rondden koelde zgo woede aap oen viertal woningen vao socialisten waar ruiten Serden ingeworpen kozijnen stukgetrapt etc politie was afwezig WoeuKlag herhaalde zich bet gebeurde vao den vorigen avond eo ook nu weer deed de politie Diets om deze baldadigheid te verhin deren Een der bewoners begaf zich on naar den hoofdcommissaris Franken Om ie klagen over den ondervonden overlast en het resultaat was dat zich Donderdag eindelgk een vrij talrgke gewapende maobt in d buurt verspreid bevond die de bedrgvers der ruwe toooeelen vao herhaling afhield 8 17 4 10 4 17 t 1 4 I U 4 11 1 10 Bi 1 44 1 10 1 14 1 01 1 08 ff 1 14 8 09 I U 1 11 8 10 10 4 7 4 17 Reeds gedurende 4 5 weken vertoeft te Harlingen een gezin bestaaode uit man vrouw en 6 kinderen waarvan het ovdtta U n het jongste nog geen 2 jaren ood i naofat en dag onder den blootan hemel Het gecin heeft zijo bivak opgeslagen in de onmiddellgke oabgbeid lan een aan da algemeeoe armvoogdg toebehoorend gebouw hetwelk beetemd is voor armtn die tgdelgk zonder woning sgo Ook dit gezin vond tgdelgk een heenkomen maar dwr de armvoogdg naar men zegt van mening ia dat bet hoofd van het gezin van beroep zeeman voldoeode in staat is om bg eentgen goeden wil eeoe woning te konneo haren werd verder verblgf in genoemd gebonw verboden Niettegttnstaande de hefige regens der laatste dagen bigft de echtgenoot en vader een man van 33 jaar zgn ezin aao ellende blootstellen eo de armvoogdg scbgnt hg op die wgza te willen dwingen sich honner aan te trekken De dag waarop 300 jaar geleden Conntantyn Hojgeui te s Oravenhage werd geboren is door de vereeoiging Die Haghet aangegrepen als eene gelegenheid om hulde te brengen aan de Huygensen gistermiddag te 2 oor bad eerst eene eenvoudige plechtigheid plaats de plaatsing van een gedenkstwn ter herinnering aan Constantyo tlnygeos io het hnia No 44 aao bet Laoge Voorhoot in eigendom toebe hooreode aan eo bewoond door mr C J B graaf van Bylaodt Het was toch io deze wooiog dat CoDStantgn Hoygena met zjjne geliefde moeder en verderen familiekring ongeveer drie gelukkige jaren doorbracht Met zgoe bekende gastvrgheid eo hoiBelgkbeid vereenigde graaf van Bglandt zgoe medevereerders van den Staatsman en dichter onder zgn gaatvrg dank De pleohtigheid moest eit den aard der saak beperkt bigven tol enkel genoogdigdeo waaronder lïe beer Morre ambtenaar hg s ryks archief die aanwjjzing deed van het huis waar Huygens woood de familie Vao Bytandt en da bestuursleden van Die Haghev De overdrschc geschiedde binneoskamer ooder leidiog van den gemeente archivaris den beer Servaas van Rooyeo die het gebeele berdeokingsfef st heeft ontworpen eo roorbereid Een psar Spaansche studenten in de medi cgoeo die van Sevilla naar Cordova reisdto hebbén io den trein een ongepaste grap nit gehaald die zeer ernstige gejolgeo hep ft gehad 2y hadden een scbed t bji zich die zg aan bet eind van een wandelstok bonden eo ter hoogte van het porties van deo naasten waggon bielden Te gelgkertgd krenndeo igaljererbarmelgkst De slachtoffers van de grap schreenwden bet uit vao tchrik Ëeo dame opeode het portier eo wilde oit deo trein springen De treil werd tot staan gebracht en toen bleek dat eene oude dame van deo schrik plotseliog was gestorven en een bejaarde heer bgkans krankzinnig was De studeoten werden in becbteois genomen Ooder deo titel Welken lang hebben ooae adetborsteo der Ie klassec komt io het Vaderlaode een ingezonden scbrgveo roor vao X IJ over deo tweeslachtigeo toestaod der adelborsteo Ie kl die wel tot deo état major bebooren doch geen officier ago Schr bad gehoopt dat met het versohgoeo der oieowe Verordeoiogen voor de Zeemachtt daaraan een einde sou zgn gemaakt Nn schrgft hg M i zgn er slechts cwee gezonde toestanden mogelijk eo wel Ie de adelborstea Ie kl bebbeo geeo raog eveoala de adelborsten van bet Kon Inst en behooren dan oiet tot den éiat major bebooren dao ook geen verantwoordelgkheid te hebbeo geen kenteekenen eo oonoeors van ofScier en worden io die positie geplaatst ter voltooiing boboer opleiding of 2e zg hebben dlea nng van 2en luitenant bebooren tot den état major zpn dus officier en hebben alle kenteekenen honneurs en voor 9 17 10 4 10 11 10 18 10 17 9 48 9 47 1 14 10 01 10 07 1 18 9 8 7 IS 11 80 10 4 1 11 10 14 ndtw officiannng mbowin dan ook isoder beding Zoo Tallen byv de midihipmen fin de £ dgelecbe merioe ooder 1 de Üoibsche aateilieoteoanta durrnlegen onder 2 Toen twee jaar geleden de aniform der adelboraten ie blaise gewgzigd werd bleek ook sit de bepalingen eenstemmig dat adelborsten officieren waren toen toch was steeds onderscheiden tluitenant ter ree van de wachtt paaat ladelborst ran de wacht liiitenant ter zee ran piket t naa t adelborst an piket nu echter worden weer de oude rormen hersteld en wordt gesproken f an oHicier Tan de wachtc contra adelborat Tan de wacht c oTerai wordt gesproken Tsn officieren en adelborsten ergo adelborsten zyn geen officier Tolg mg nu eens De adelborsten dragen epanletten op de pet een lanwerknns en wat algemeen als het kenteeken Tin den officier doorgaat een geheel ulreren dragon aan den degen dus igu Eg Tolgens ondergeteekende e I officier Volgens art 124 Hoofdst V behoeTen de adelborsten de Tergnnning Tan den eersten officier om van de officierssloep gebruik te maken die zonale er ook staat ter beschikking is Tan de olficieren en waartoe een luit ter see 2e klasse geen perminie beboetl Dus geen officier Bg aanboordkomst krggt een adelborst twee Ta reep gaatflo de schildwacht preseoteert t ge weer en de ooderoff t d wacht doet de fluit hooren dezelfde honneurs dus als roor deo luit ter zee dos w e 1 officier Want geen onderofficier hoe hoog in rang ook antTingt deze honneurs Wanneer een officier io een aloep zit roert deze Toor den sloep den gespleten wimpel Eïen adelborst in dienst Toert den wimpel niet bniten dienst br in politiek nur den wal gaande wel Dit is het zonderlingste ran alles in een r elfde artikel der bepalingen is hg wel en niet officier Nog dil Wordt een adelborat naar een militair hospitaal Terrocrd dan wordt op zgu hos pitaalbiljet onder rubriek iltang iogernld 2e luitenant dus wel officier Wie mg nu nog na al het borenaangehaalde kan mededeelen welken rang een adelborst der Ie klasse bg onze marine bekleedt rerklaar ik TOor den grootste puzzle onlosser die ooit be staan heeft of nog bestaan sal Ijaat ons ten slotte nog wgzen op een zeer te betreuren leemte in de nieuwe Verordeningen e nl dat nog steeds niet omschreven zgn welke commissies en diensten den adelborst Tan het piket buiten boord kunnen worden opgedragen Komt echter de qnaestie van den rang tot oploesing dan zal ook dit laatste wel tgn natourlgk beloop krggen Aan de Eogelscbe poatadmiuistratie werd dezer degen door een te Londen wonenden Britsch Indiër gevraagd of hij het Igk Tan zgn orerleden broeder dat hg wenschle te doen verbranden aao de oevers van de Ganges niet kon verzenden als postpakket Men meldt ons uit Epe dat een gerechteïgk onderzoek naar den dood ran den i3 jarigen knaap wordt ingesteld die io het kamp te Oldebroek op zoo noodlottige wyze om t leren kwam Vier mark Toor een kos Op de Bsrlijnsche koloniale teutoonstelliug had dezer dagen het Tolgende rarmakelgke onderhoud plaata Sen bezoeker aaderde eOn gehuwden Kamernnneger en hield hem een thaler roor met de woorden tOit geld schenk ik je als ik je Trouw eens een kos mag geren De aangesprokene ging zonder een woord te spreken zgn hut binnen keerde onmiddellgk terug bood den blanke Tier mark aan en zeide Dn dit schenk ik n als ge mg toestaat nw Tronw eens te kussen c Ta Nijmegen heeft de gemeenteraad aan den heer J Smeets commies griffier ter gemeentesecretarie die wegens hoogen leeflgd met X Januari e k cerrol ontslag beeft gerraagd een pensioen rsr eend Tnn f 1000 sjaart als eene bgzondere erkenning Tin do 30 jarig trouwe gvervoUe diensten door hem als ambtenaar n de gemeente bewezen Volgens het pensioen reglement had de heer Smeets slechts aanspraak op f 500 pensioen Bultenlandscb Overzicht De ïtaliaaoscfae regeering heeft aan de Braziliaaosche regeeriog doeo weten dat het zeoden van deo hwr di Marmo als buitengewoon oommisuris io geen geval moet wordea beecboawd als een altimatom De zelding van en heer di MarUoo is van vredelïevenden aard eo zyo vertrek moet niet worden beschouvrd als een aaodoiding dat man een maritieme demopstratie op fatt 0 beeft Ta Breslan is men io spanning over de dingen die komen zullen Bet feit dat de Russische keizer dsar met Wilhelm II zal sarneosüo vestigt aller oog op de oude hoofdstad vkfi Silftsie die ondanks haar jtalrgk bevolking ao nitgebraiden handel in Wsst Eoropi ioeh maar weinig bekend is Dit moet voorseker san hur verwgderde ligging geweten worden wai t de tweede stad van Pruisen met bsre raim 350 000 inwoners haar levendig verkeer en drnk bexochte universiteit is anders belaogrijk genoeg De stad ligt in een rrochtbare vlakte aao de Oder haar omgeviog is over t algemeen oiet rgk aan nataurschoon masr wel is de Promenade bniteogewoon frsai d i de heerlgke aanleg w aario de vroegere vestinggordel die de oude stad omkoelde her chapeo is Ooder de oponbare gebouwen worden de Dom de H Ëlizabethskerk en de koepelsynsgt e de Jodeo bebbeo er niet minder dan 11 bedehoizeo geprezeo Maar vooral moet het Raadhuis een echt jnweal van middel eeu wsche beawkuost sgo In dat gebouw heeft de Oude Frits na de verovering vsn Silezie op 7 November 1741 de huldiging der Sileeische Standen ontvaogeo Het Russische keizerpaar zal iu het zgo Landschaft5gebiiade logeeren Hei is een zeer statig gebouw dat in vroeger eeowen aan bet grafetgk geslacht Henckel von Donnersmarck behoorde en op een der fraaiste ponten vao de Promenade tegenover de Liebigsbühe ligt In de eerstvolgende dagen tal het er natnurlgk wemelen vao hooggeplaatste personen wasronder het militair element buitengeirooa sterk zal vertegenwoordigd zijn no de keizer manoeuvres io Silezie geboudeo worden Trouwens ook in gewone dagen ontbroekt das Militürc allerminst wiot Breslau is bei hoofdkwartier vao het Sileziscbe legercor s dat door een eigen zwager des keizers den erfprins van Saksen Meiuiogen gecommandeerd wordt Het feest van des Saltans trooosbestijging is Maandag te Konitautinopel gevierd maar zonder veel opgewektheid De verlichling der stad was veel minder dao vorige jur o Niet aileeq hadden vete Torken met het oog op de treurige gebeurtenissen der laatste dagen ban bniten niet verlicht ook de gezanten badden besloten zich ditmaal van illuminatie te onthouden de schepen niet Ie doen pavoiseeren en geen gelukwenRchen te brengen De Sultan liet ben nog wel daartoe oitnoodigen maar buo aotwoord luidde koel eo boffnlgk dat iltominatie oiet behoorde tot de international verplichtingen en dat teekeoen vao vreogde na de laatste gebeurtenissen zeer ongepAsi zooden zgn De geztnten zoodeo hunne dri omans naar Yildiz Kioik voor het overbrengen van gelnkwenschen eo dezen spraken nogmaals bon leedwezen oit over de gebeurtenissen der laatste dagen De Sultan is door een eo aoder zeer diep getroffen Zjjn waan dat n z ner woorden voldoende is om de vertegenwoordigers der mogendheden te 4oeo buigen is gebleken gdel te zgn £ n difw roor den Padisha een hard De Westminster Gazettes drgft den spot met dit bericht De Saltan was niet getroffeil door den ernst an den toestand noeb door den moord op de Armeniërs maar wel doer de hooding der gezanteu tdie wellicht een alechien indrnk zon kannen maken op de troepen Wsarsohgolgk segi het blad zonden de troepen konnen denken dat de mogendheden niet zeer lugenomen waren met bno vrgze om de orde te berstelleo En daar zouden zg wel gelgk io koonen hebben De Weensche kamer van koopbsndel zegt in haar verslag over den handel van Oostenrgk in 1895 dat daarover freioig gnostigi mede te Jeeleo valt De suikercrisis eo de belemmerde uitvoer vao vee hebben de bandelsbslaos reeds met eeo passief van 7G millioen fl bezwaard Durbg kwamen nog de onlosten in het Oosten met ds vete stakingen vao betaling als gevolg De Kamer vestigt ook de aandacht op den baodet io Oost Azië nn de vroegere klaolen vao Oostenrgk zooali Hoo garge en Roemenië drnk bezig zgn aao het vestigen eener nationale ogverbeid Pa reusachtige voornitgaog van Doitscblanu in de iodosirie waardoor vele artikeleo die vroeger in Oostenrjjk gemaakt werden thans daar vervasrdigd worden dwingt eveneens de ngveren alhier om meer dan vroeger voor de overzeesche laodeo te gsan werken Veel succes hebben de pogingen in die ricbttog echter nog oiet gehad Hevig wordt geklaagd over deo drok waaronder de ngverbeid doer de belastingen en de verschillende wetten op den arbeid gebokt gaat Dea vetten tot verukeriug der arbeiders tegeo oogelukken de bepalingen omtrent den normaleo werkdag en de Zoodagsrost zgn voor de fabrikanten des te meer bezwarend omdat Hongarge waar dergelgke wetten veel mioder streng zgo alleogskeos een oonanrrent voor Oostenrgk dreigt te wordea DeOosteorgksebe indastrie heeft voor het behood barer markten hard te vechteo en als middel ora dieo strgd mindir moe k ta maken wordt de or de kamer een verlaging der spoorwegtarieven so een uitbreiding van het spoorw net t n zeerste aanbevolen Verder verlangt zg den aaclegvan een rechistreekicbe spoorign van Salihorg oaar Triest eo de oitbreiding van de stoomvaartlgnan taischen die baveo eo Amerika en Oost Azië SPECIALITETT in Eeeren Mode Artikelen kfm Parapluies en Hamkhofnen A van OS Asl Kleiweg E 73 73a GOUD A Beurs van y inslenlania Vorkrs tlotkrs SEWKMBF H HaoMUKO Gert Ned W 8 i 100 loovi dito dito dilo S lOQ a dito dito dilo 3 lOO ffoyoAZ Obl RouJI 188 1 88 iMUt lasclirijving 18ll 81 i 88 OosTBNa Obt inpapie 1888 i 88 81V dilo in zilver 18118 8 i 8t PsaTuoAL Obltg met roupoa i dito ticket 3 iiV s ausuHD Obl Bionenl 1891 4 9 u diu OeooQi 1880 4 a8 dital jKolli l88U 4 IS s dito bü Hope ISSD ilO 4 IVis ditoÏD j uil Ima 1883 8 dito dito dito 1884 i 1I 4V SrAllJI Per iel tefauUl 1881 4 80 i Toailll Oepr Ckniv leen 18i 4 88 ioe louuitiff Berie ü li Oee leeniüK lerie ii Zoin itra Itzp olil I8 8 8 80 u Wiuco Obl Buil 8 h 18 U 3 VlKBSUBU Uhl 4 onbep 1881 41 HsTSaUAll Obli itian 1888 8 I00 BoTTZauiH ÜM Iwn 1884 7 Nil N Afr lUndcliv au l 44Vi Arendsl Tnb My Oerüficatcii SOS Deu MaaUahap ij dito 818 Arak H ietliu kli paiidbr 4 lOl Cult M j der Vorsloiil aaild SöVi s Or Hjpolhoekb paadbr a J 100 NsderUudscttü bank asud 200 Ned Handnimaat rb dito 138 N W k P c Hyp II pandbr 6 44 Kolt Hypolheokb pandbr 3 i t Ulr Ilypolhoekb Jilo S il lOO UoaTSKZ OoflUllong bank aand 138 atisL H pothookbank iiandb 4 1 agi i Amikika Rtjuit hvpoUi p udb 8 Mai L II l r Lioo eert 8 87 Nan Hi tot Kipl V 81 Spw aaud l Ked Ind Bpoorwogm aand 808 888 Ned Zuid Afrik apm aand 186 dito dito diloUVl dilo 8 101 ItiU Spoorwl 188 e A Kotil S BUI Znid llal 8pwmü A ll obl 8 8 u PoLBK Warvibau Weeann aaiid 4 I83 BssL ar Hubs Bp Hlj obl 4 iS n Baliliehe dito aaud 8ll u Faatowa dito aand 8 77 Vi laraaR Donibr dito aand 8 101 Vt KurskCh Ato 8p kap obl 4 101 dito dilo obllg 4 101 AjlBBiaJk Caut Pao Bp Uij obl 8 8 Mc k North W pr O V aand 144 loy 881 W 18 dito dilo Win SU Peter obl 7 188 DenverkHlolir Spm eert v a lO i Ulinoit Central obl in oud 4 W Louisv Il NaskvilloCort v aaud 88 Melleo N 8ptr Hg leh vp o 8 100 Uiss Kansas r 4 pet praf sand lO i N ïork O ntario k Wost aand 11 dito Penni Ohio oblig 8 88 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 71 81 Paul Hinn k Manit obl 7 108 Uo Pac HoofdliJD oblig A dito dito Line Col Ie hyp 0 8 Ciaaui Can South rt v aand 44 TlH C Rallw kNsv leh d c O H f Amslerd Omnibus Mü sand I 8 Bolterd TranKeg Maats aand i 108 Nio Stad Amilerdaui aand 8 107 i Stad Kollordam aaai 3 106S BlLSIB StailAnlirorpenl887 8Vi 103 Sud Brniso 1888 s t HoKO Tbeist Hegullr nesallscb 4 ll7Vi OosTBNa Slaalstoening 1880 8 K K Oost B Cr 1880 3 SraNJZ Stad Uailrid i 1888 Kan Var lies Hyp SpobI eert Ul s 188 84 119 fiBurgerlUke Btsnd OEBORËN 2 September Neeltje ouders J de Bruijo en J de Jong 3 Abraham Qorrit ouders P J Wout ea M J van Kgk Maarten ouden H de Qruil en A den Ouden Hermanns ouders D van fleede SB M Bakker Cornelia Maria ouders J II Scbolten en C M Beerman 4 Mega oaders W Vermeulen eo J Scbouten ONDEIITIIOÜWD 4 Sept O II Hordjjk 28 j en E Soelbouwer 23 j J Horneman 29 j en P T M Jansen 23 j Uaattreoht OEBORË V Tennis ouders J A Verkaik an W Burger Cornefis ouders A Codfc en H Tan der Oraal Cornelia ouders W den Ouden en J Rozenboom GETROUWD Jacob Oskam van Hekkndorp en S Ëykelboom ZerenbDlMn UEBORËN Cornells oaders E Bouflaken en J Hazendonk OVEÈLEDEN W de Deugd 47 j en U Bras 75 j GEHUWD W Boogendgk en N Nieuwland ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon R C ESOELBREOT BonuDF Moerdncit 4 September 1896 Aan allan die oaa bjj ge1eg4Bhaid Tan ons Zilveren BrniloftaCseat bewgteD Tan belangstelling gaven brengen wg ook namens onna Kinde n hiermede onien hartelgkep dank O J V STEUNBN J U T STBUNiH Snijii De FEBSTCOMMISSIV ter herdenking Tan den Verjaardag Tan B M de Koningin op 31 Angustnajl brengt b j deze haar opreehten dank aan de Ingezetenen van öouda die door hunne bgdragen hen daartoe in staat stelden en verder aan allen die hebben meegewerkt bet feeat te doen slageu Ue rekening en verantwoording ligt TOor een ieder van 10 tot 17 September a a tar inzage bg den Penningmeester den llaer B W viN na PAVOORlXr Korte Tiendeweg D 80 AANBESTEDING Op den 15e SKFTEMUEK aanbesteden Het bouwen eener Broodfabriek iitet Mnchinckamer jWag enlooil enz l p een terrein gelegen aan de Raam te Gouda kadastraal b kend in SeetJe D N SSÖiJ met de leverantie van a lle materialen m arbeidsloonen Bestek met 2 TaekeningaB zgn k f l SO per stel te verkrggen bg den ondergeteekende door wien teveus nadere inlichtingisn worden veralteki jr H SJB WIZDM Vo wkaadi a Oouda 4 Sept 90 TANDARTS E CASSUTO te OOUDA Is weder Ie CONSULTKEREN Dagelgks uitger ond rd ZONDAGS VRUE PAARDE NUA T Zaterdag 17 October voor boveugenoemde TREKKING syn Tir krggbaar bg A PNKIAR ZN Pnjs Kir lol f 1 folen roor f 10 ti plaatsing der loten Ie n 2e Prgs COMPLEETE BESJ ANiNINO benevens minstens 20 PAARDEN FRANSCÏÏE STOOMVEEVEEU IN Ghemlscbe Wassckerij VAN 11 OPPE IIEIMEA 19 KruUkuOe SotterilanS Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit roor het stoomen en verren Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet toam n van pluche mantels veeren bont ena Oordguen talelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gladheid en volgene ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekea agn da prgnn 2 gedaald