Goudsche Courant, maandag 7 september 1896

Dinsdag 8 September J800 3Aste Jaargang No T064 nOUMHE dOüRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVËRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g escfaiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pry8 per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN X INBRAAK Kflecteu in Brandkast zoowel ah inlioeilels WlnkelKoederen cuis X 0 de Liter D 00027AC TIN BQie van d loctatd Aaoatidie wudiaUmnl In vMÏiêK dB beV ad fl iMh i rut 5 Iiitw ftihoud voovaiM JAS BiiiSa KOOS W ProaSMob a f l se Dl lud nrbUebiu 9 P H J V WANKUM J MELKEBT OoitHaveu il 4 bwto uwruTioj tegutt Jiclit Tj Bam Khanmttiek mpynaio kortom Wat Vg i M hill l III to wjw iagm ff r A to laiilxpeiler yd MMt ai itMdl ia Mar kaiigaiu E H IMnr Paiiifxpelle Priil 60 nat 7e oeat w 1 2e de toiiiih Toorhaaihii la da naaMa Ipatlmtao aa bii f iillictlai t Oo la HoKanlam Te Gonda bg A WÜL FK Markt A U4b en D £ LAAT en VAN BON apotheker Mukt OFEmSE TEfiEOOni TM OOUUJl op WOKNHDAG 9 SEPrBMBEll 1896 de motgena te elf uren in het KofijehuiatÜAiiMoitiif aan de Markt ten orerHioan van den Notaril O C FORTUIJN ÜROOGLBEVBR ran No 1 Ben ruim en gemakkelgk ingericht HUI8 eu EBf Achter de Kerk te Oouda Wyk A No 21 Te aanvaarden 1 Novem bm 1896 No 2 Ben ruim ingericht HUI SCUUUU ERVEN en groot atuk ÜROND in de Doelen teeg te Oouda Wgk L No 289 Terstond e aanvurdeu No 3 Een HUIH SCHUUR KRVEN en UttONO in den Xak te Oouda achter perceel 2 Wjjk h No 201a To aanvaarden 15 October 1896 Perceelen Nos 2 en 3 worden na afeonderiyke veiling en afüla gecombineerd No 4 Ben HUIS en ERF ia de Keizer traat te Oouda Wijk K No ISf Te aanvaarden 1 October 1896 No 5 Een HUIS ERF en TUIN aan do Vest te Gouila Wgk O No 013 verhuurd by de week voor f l 50 No 0 Ken HUISengBF metdenOBOND daarvoor en daarachter iu de Lange Korte Akkeren ta Ooudo Wijk P No 40B Verhuurd bij de week voor 1 No 7 tot 9 Drie onlange gebouwde net ingerichte HUIZEN TVEN TUIN en 8CHUUBTJE8 iu de Heerenkade te Oouda Wijk P No Mie d en e Verhuurd hg de week elk voor 1 90 En No 10 en 11 Twee HUIZEN en ERVEN in de Qeerte Bultenateeg aan do Turfmarkt te Oouda Wgk H Nos 65 en 57 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn te bezichtigen den 5en 7en en Sen SEPTEMBER aanstaande van 10 tot 3 uren en op lan varkoopdag van 9 tot 11 ünin Nadere inlichtingen ign te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN ÜBOj 0LBEVKB te Oouda raiB DEPOT TM TSEE n woMlAenoclit op t JIEBK teletten UIT Hrr M oiziJ N viS M IIAVKNSWAAY ZOPJEN QORINCHKM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij WM B een half en een Ntd oiu met vermolding van Nommer en rPrgs voorzien van nevonstaand IMork volgeus de Wet gedepoaneerd üich tol de nitvoerin wn geeerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ 0 ENIG DEPOT der fijnste Hnagsche Beschuit Oouda Uouda Druk vau A llRiNam N t Kook Cegoae fin Bois 3laat ehapiiif lol BrnpUMntte van StnatfHimor wegen De Excuraietreinen des UONDEUDAUB vau AMHTEllDAM ROTTERDAM DEN HAAG aOUÜA en UTRECHT ARNHEM ZUTPHEX en NIJMEGEN en terug jjii opgeheven BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP TAN ALLE l g en en onder Fabrieksprijzen kit titverkw i duorl slediLs korten lyd Xte Oe PrQmen t de ÈiVMIjMfiU lifJIOOMIIOVECV tas tenTobluns EN I IMLUI m öilIS IBIE ïiSÏ Tot half Sept a s alle werkdflg pii g eopond van s voormiil Inffs 10 fot s nainiildag s fi uur HET COMITÉ Assurantie MaatBchappy tegen Br dachR4 l K van 1845 NEDERLANDEN Utubeu AttiBterdaui Mopliinpluiii Hotterdaiu Zuiclhliuik 5 1 s Uravenhace MobBl lr t 80 Ur d l riasenliaile Alkmaar l augeatraM Grondkapltaal 8 1100 000 Heservea 1 800 000 inKutHkapiij vimkui tktii ukugu Bnaa WINKEL O Hftaatdc Urandstdiadeu 14 00 000 Agentuur bjj de Firma Wed BOSM M te Gouda t A PDIKE ODDB SOHIEDAMMEB SENEVEE Merkt NiaHTCAP Verkrjjgbasr bij M PEETERS Jz N B A U bowiji van eclithüid i cachot 011 kurk ateods voortien van Am naam der Firma P HOPPE HEERLIJK g W AS T lenoD SfOiisli per Kögelflesch 8 Ct per Liter Siroop f I Slijters genieten rabat S STEENSMA I Nonnenwater 63 h adteekeniaff met rood letters Uot voorai op de a 1 M n a 1 lUetMschappii tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Jlotterdam Zuidblaak 8 De ondergeteekende bericht bjj de dat hjj fBHHWIH is van de KÜIPEHSTRAAT naar de HOOGE GOUWE Wijk C No 172 vroeger hewoond door don Heer D vm 8TRAATEN inleven Directeuf der Algemeene Begraafplaats alhier L BINNEKUIJK Hoofdbedlenaar der StadêbegrafenUien Tevens deel ik het geachte Publiek mede dat alle BBORAFENISSËN door mg worden aangenomen ta geregeld evenals dit door den Heer va STBAATEN geschiedde waarvoor ik mij beleefdelijk aanbeveel AMERSFOORT AMEHSFOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitrabriek stoom Automati che Walêen lÈeelfabriek Fijn gebuild Water Tarwebrood wordi van de puikiis soorien Urw l I Tervaardind blyft Uior door steoih oïdrïiot rlijk van imaak en ia Verkrijgbaar in f plaatvorm gemerkt met eene snede qya Htocug in stuks van 1 I 4V ot e li ot 10 et 15 et 20 et en wMBIHÉlf Uea van 2 ot Tulband wordt ran de fijnate zuidvruchten P steRian B r eieren onvervalsclite volle beste melk nnr gemaakt is hier door een bijzfltaer heertijk gebak hetwelk niet droog wordt en voor deze uitmuntends kwaliteit zeer goedkoop verkrüg baar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in I stuks van 60 ot 75 et 100 et Oewoon Roggebrood wordt vah de beste en Buiakehjkate soorien rogge zonder 1 I eeni vreemd bijmengsel gafabriceerd is hierdoor buiteagewoon heerlyk van amaak f oer gezond on voedzaam verkrijgbaar 1 Kg 5Vi 6t l i Kg B Ot 2 Kg 1 11 ot 4 Kg 22 ot e Kg 33 ot deze gewiohten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Roggeblt em wordt van de beate soorten rogge gemalen is hier om met warme molk en suiker of siroop aangemengd buzonder gezond voor zwakken en 1 I ziekeu eo verkrtjbaar in Kg pakjes van 7 et Onze dépötbouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der preien worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aUn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépót houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa I gens beschilderd met de fttbriekstitels en W H MElfRSINQ Te OODOA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépöthouder mei klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur 1 matig vast loon plus flinke provisie en ft noo vraouten der volle o ledige kisten BINNENLAND OODDA 7 September 1896 GisUren htA deo 7e juriykscheD nniiooftlen wegwfditr p uti tad de Wietrgden Ver eeuigiog De ADÜloopc Af Und 20 K M iDgeechreraa waren H deeloemeri waarTto er 9 opkwamen Oe eerite pry word behaald door W OrtrkleeJt fao Rotterdam ia 35 m 34 lec de tweede prys door 6 M U Keiler vao Leiden in 35 m 41 sec de derde door P G Jidhd Jr in 38 ra 12 lec De beer S J Emmerich wai derde aaokomende ia 37 m 10 sec doch daar by zyn rijbewgi als amateur bad o evraagd kon bg fdbr geeo prya ta aaomerkiog komen Afatand 10 K M alleen Toor leden ran den A N W B e Qoada woonaehtig Deelaeneri 4 Ie pryi A C Coiter in 18 u 43 aee 2e prgi W Both ia 19ma24MC ea 3a prgs P Both in 19 m 31 sec de Tierde bad een lyd tid 20 m 14 lec De prijsen werden daarna in h t Bondflokaal door deit Vooriitter aan de wiunera overhandigd De nitilag van den sebietwedatryd gisteren gahooden deelen wy ia ons volgend nammer mede daar wel de namen der winnen bekend zgn doch de keuze der voorwerpen oog niet heett plaats gebad Da heer fan Ingen Schoaten dr en arts te Oadewater is door burg en wath van lioedakenikerke s Gravenpolder en Baarland benoemd tot gemeente geneek beel en vsrloskundige De statistiek der aUrft n over Jan 1896 wyet aan dat io 2uidHolland met eene be volkit van 1 061 828 inwoneis het aantal overledenen met levenloos aangegeven op 1000 ê inwoners per jaar bedrog 20 18 Op 1000 inwonars komen in die itatiatiekde volgende geseenten voor t Delft met 19 15 ovurledaoen Dordreokt 26 75 Gouda 19 12 Oen Haag 16 54 Leiden 17 64 RotUrdam 22 37 Schiedam 23 34 Men meldt uit Lekkerkerk Tijdens h hevig onweder ïj nterdagaTond is FEVILLETOIX DE HYPOTHEEK OP WASBNSTBIN Er wss trouwens niet veel sao te luIslerÉn was OUo vilt rsn de usk nieU sf al wat by wist rist dsMt een reglement bad gekopieerd maar ternsuwernpod herinnerde h zich itt er in slond ffliebt ge veel tyd vroeg rso Berahelai toen dit onderwerp sa afgebsndeld alk heb Diets ta doen nijikeer Wri dftt is reobt gemakkelijli hernam de baron met een sristocrstiscben glimlach geheet vergetaDde dat hji zelf in gelgken toestand verkeerde Jesoudt me rdua wel bahnlpstam kunnen wet an V Wat dau tyd betreft ja mijnheer Dat xal myn dochter genoegfn doen ging de tuTOD voort terwijl Nelly weder glimlachte Ge eet weten nüahaar LudamsD dat myn doehtar too wat da betrekking van saeraUria by me vervult voor welke betrekking se niet dan minsten Init gavoelt O keer aaan saida Nellf an t ui mynkear ook wel vervalen Ik vraea aeer dat ik het zoo goed niet sal doensU de freule Wel waarom niet I Ban je knap fs Ik h 6 goad lalasrd een laadboawerawoning bewoond door twee gezinnen door den bliksem gelroflun on totaal aigebrand Persoonlijke ougeiakkeu hadden niet plaats By den Vrgdag te Bodegraven gehoodaa kolfwedstryd werd de prgs behaald door den beer Beton met 73 ponten de piemia door den heer Uoebel met 58 puuten Kr werden twee aeriëo geapeeld Aangenomen het beroep by de Ned HerT Kerk te Alfen aan den Kya toez door ds K W Vetbake te Overscbie De correspondent der N B Ct cte Batavia seint onder dagteakeoing van 21aterdag Van wege het gouvernement wordt medegedeeld dat bg de excursie naar de Vit Moektma de ry tvoorraad verbrand is en twee kanonnen een aantal wapenen en munitie bait gemaakt werden De onderofficier Priuktel en twee minderen werden gewond Wy hadden geen dooden Bg bei departement van koloniSn is oni angen bat volgende van 5 dezer gedagteekande telegram van den GouTeroeur Geueraal vao Ned fndië betreffende da krygsTorriobiiogen ia Atjeh tTit bet bivak van Samabmi rele kampongs bezocht twee stokken gescbul wapens on mnnitie bnit gemaakt Drie niilitairun beneden den rang van officier gewond Bevolking begint terug ie komen De aanneming on baveitïging van H M de Koningin is thans bepaald op Zaterdag 24 October De plechtigheid stal in teganwoordigheid van een beperkt aantal geuoodigden ptantR hebben in het kouinklyk paleis te aOravanhage Men leeat io de N B Ct c Al an de lagere school weet elke noltander dat Gouda bebalvo io lange pypen een specialiteit heeft in gebrand sobildttrde kerkrauien Op later leeftyd heeft by er nog iets meer over vernomen ook over het gebonw waartan die ramen één dar veraieraeleo zyn Maar oog later is het mogelijk dat mindar vleiende gernchten tot hem zjjo doorgedrongen geruchten van erTtl en vooral van zeer zonderling pogen om dat verval tegen ie gaan Van deze gernchten heeft het bouwkundig weekblad Arcbitectara paa weer een echo gegeven De heer W Kromhooi Cz plaatste daar een Weet je WRt van de gesohtedeDia 1 wDat WIS myn liefste vak Des te beter Ik heb al lang naar iemand gezocht die m j kor ter zgde ataan in eso werkje dat ik onder handen heb Je hebt zeker wel eeiii van Maartan van Bossum gahooril Otto knikte toeateramena Van t gealaoht der van itoHuma stamt dat van de van Bernbelms sf ik ben bezig d t uiteen la zetten maar t kost heel wat naiporiog h er moet veel gezoebt overgesohreven en geexarpeerd worden als gs maar eens ziet manheer Ludamau ea van Bernbalm stond op en bracht Ollo voor zijn chrgflaiMnaar die beladen wss met boeken en porte feuillas Dat u Ilea van Kounm Otto legde de varbAzing san den dag dia in zulke otnataadighedan vereisobt wordt Ën dat is alles nog niet Zie eens ao van Bernbalm bracht hem bij eene kast in den boek v bet vertrek Ook dat ia alles van RoHum Wel geducht Och daar is nog veel meer maar dat heb ik niet in eigendom AUer iutaresssntitebijzDoderhadDD komt men er door te weten zie eana hier Van Bern faelm opende fen nan de portafauilles ea begon eenige bijzonderheden te verteUen Deze brachten hem opandere au aU de baron eens aan i an BossBB be OD was hét eitde zoek All de avond niet was gevallen wa bgl miisohian nog aan pur unr langer hebben door$elez4 i en doorgepraat maar op t laatst kon by niet alleen de lettert maar ter nanwemood Ludeawn Mog zien Vindt u dat na lUt mbt interessant mgnheer Ladaaanr mag Kali keal naitf naar bare ttort mur krachtig artikeltjnn in oiD de aorg die het kerkbestuur voor het Goudache Godsbuis heeft ie vergelgken bg de naarstigheid Muer buisvroow die niet moede wordt het goedje vau haar lieveling op te lappen en te Teratellen Altoos oaaar ateigerwerken om hier of daar iets na te zien zoo noodig ta tortlaudeo waterdicht to houden en zulks onder de leuze van een monument onzer houwknuat te seonsolidreren Zwakjes conaolideerea dan toch maar voor üaibebbera van ruines een verataodige wgs vau restnaratie Op het oogenblik zyn de zuidelyko Itchtramen aan da beort De turlitoenon proüelstukken waaruit deze venatera zyn opgemetsetd zyu geheel door d o igd verjroederd en afgeknabbeld aleohtt bier en daar geeft een harder liuk het oorspronkolyk proHal aan ln stede van algehoele vernieuwing met zandsteen stelt meu zich tevreden deze cantelaven ender de mal te portlanden on volgeua den rm van bot venster om te trekken de kern aldus in den verzwaktun toestand latende waarin deze reeds ia Zoo ook do cootrebrten waarvan do boeken tot boven geportland worden met voegen om het netjes te makan Het is doa eindigt da heer Krombout Toor deze kark mei bare prachtige glazen mooi koor eij goerlbewerki houten plafond te wenschen dat bet kerkbflHtonr tot oen intelligente restauratie overga waartoe bei Bijk mede zyn ataon zon ffloalen rerleenen Inderdaad iodiün dit alles nog geichieden kon Maar men moet niei vergeten dat van een ruimer ryksonderstAod vroeger reeds ernstig sprake ia geweest en do kerkvoogden toen door hou styfhoofdigheid alles bedorven bobben Toen bat ia twee en twintig jaar geleden hield men zich alleen mei dW gefchiIderde glazen bezig De Hyksadvjseura warea te Gooda geweest eu hadden bovooden dat men de glazen repareerde met keukengins d i met gewone stokken glaa van piTen kleur in den winkel gekocht Als men oen atresp of lyn noodig had werd met paimsteen op dat glaa gekrast om een doffe party te bekomen die min of meer op eeu lyn geleek Met fierheid toonden kerkvoogden het hoofd van een figuur dat wen sameogrtiaust bad met fragmenten van vgf verschillende koppen Doch bot ia alleazioa de moeite waard meer uitvoerig bij de bevindingen der Aüviseura stil te staan Zy werden neergelegd in een rnppoat van Mei 74 dat iu de eerste plaats herinnerde aan vromere herstelliagen Voortdurend toch badden de glazen horstellingen geëischt maar inzonderheid na de grbote verwoestingen van 1674 en vau 1760 De restauratie hul plaats met min of meer goluk doch steeda met be Vlauwe oogen hadden in tl ohemering een ipotsobtigen gluns die al de nsieveteit daid vordwynan Keker freule Ik boud veel van geicbiedania Hapa ook maar ik in Ugsbeal niet t If mij ook volstrekt onrericbilUg of wij v n do van Ho sums afstammeii maar pspa meent dat het er lieal veel op aankomt niet waar pi M J nit bent aea moisja Kelly sn n zijn die dingen natnortijk onverscbillig maar bovendien ge bebt thans uv cong als secretaris ten minats ala mijnheer Ludeman 1 0 niets liever dan dat mynhaar Over dag eyt ga vrij F Altijd münhaor s mor eoa s middaga en s avonds zeide Ludeman op een toon alsof bg er recht m da in zyn sebik was ifVooreoraLiKOu morgana voldoende zijn Als w aan bet fulcllen gsan zallen ive er wat maar Igd aan kunnen gsveo maar eerst moften wg de aan teekeoingen op orde brengen Ata ge maar eem zifo wilt Kally Bohel aeua om licht Maar papa u zult toch niet woer lifginnen I t Ia waar kind en ik mag ook niet meer tgd van mynheer Ludemai vergen OA u dfl waarheid te ze en mgubaar dioet ik nog de kopie van het reglement aas mijnbeer Bin nenslijn brengen O dat is waar 4at gIaraeot wat bonik u sobuldig m é Ondanks xicb zalven blo a Otto Hil verkeerde oog in bet tjjdpark dat men finaatieA kwestien feeders kweitien noemt en er zich onv rlcliillig over toont niettegenstaande men or dsii mist zoo gr te waarde aas baehl pat sal wel toeehi M i Ms ai ii w II iwws a MIIH hulp van gebrand glaa Het rapport notnl een negental glaabrauders aan wie de beratellingen aucceasievelijk zyn opgedragen Nadat ds gabroedera Angelia uit Ürnaiel de aobada tn 1760 teweeggebracht hadden berateld werd oau da glazen weinig of grene sorg beaiead en toen in 171 0 de bovenhelftvan hat raam dar nuorderdwarabeuk inatortte werdaa eenvoudig ongekleur d ruiten in dit vak geplaatst Ijiever dan op den duur dogebrokau ruiten ta beratellen maakte men de koataa vnn de vensterbanken met lood te baklaadao eu mat gootjes ia vooriien dia het vanbtittan indringende water opvingen eu leidden I Eerst in 62 hebban da kerkvoogden mei geheel ouioereikeode middelen de reatauratiaa aaugevaogea welke voornamalgk bastond in bat wasachen vao da ruiten het veroieowau van het lood het met olieverf byicbilderen van bet ontbrekende eu bet plaatsau van traliewerk tot baacharmiog aau da buitanzydeu Nagaa ramoa waren op desa wyza in ordo gobracbti toen iu 69 da hulp van den Staat gevraagd eu verkregen werd Do Stqfct zon da holfivan da onkosten Iwlaleu Aari eeu gewoon werkman zekere Badys was da restauratie toevertrouwd Uoa die varvaraknacht hst werk dar Grabeiban Tiabnoiec en Witiewaali baritelda De staenen stijlen van een drietal ramen werden door stylen van portlaudcemaot ervaogan en da ontbrekende glazen warden aangevuld vooreerst nit eto ioorraad oud gasobildard glaa io da kerk aanwezig waaraohynlyk afkontatig van een ïo 1790 iugeatort raam vervulgena met stukkan afTeu gebrand gekleurd glaa mat ongekleurd glas waarop met olieverf gesobilderd werd of raat geklaard glaa waarop mat puimateen geacbuurd werd ten einde hetdooraohy naude van het glaa op loumige pantao wag ta nemen eu een vardonketing ia varkrygao óf met nieuw gekleurd glas waarin enkel stukken vau hei oude glasraam met lood bevestigd werden Deza restauratie xoo rapporteerden bb adviseurs heeft een goede zgda gehad Daardoor toch is het verdere verderf van een twintigtal ramen tfgengehoadan Doch de methode dia nit gebrek aan voldoende geldmtddaleu gevolgd werd is desnieti tmin om ferachillende redeneu afkeurenswaard Vooreerst worden uit gebrek aan geld en aftn aan dengdslyk restaorataur juist die ramen tot hai laatst uitgestald welke het mecat voorziening behoeven DÜ is bv hei geval met raam No waarvan de kerkvoogden verklaarden dat sg zeer verlegen waren om te walaa boa zg de restaoratia zooden aanvatten Inderdaad er ontbreken daar veel ruiten ea er ia Koeo geld om nieuwe te doen branden en mijnbeer prak bjj aarzelend iïoo als jta wilt mijnhaer Ludeman Wg zallan dan later daarover w t eeya aprakao Otto ging boogingenomen met zyn particulieraeoretariaat van den baron van Bernbelm eene Ï auscba wereld lag voor ham opeu h was zoo gaeel vervuld met hetgeen van Uerfhelra getagd bad dat btj in de vestibule van Uinneuolijn alond v r hij bat zelf wist Zoo vriendje ben ja daar mat je r temeut als ja dan maar eens hier wilt komen ripp HinaansIgu zijn boofd door de denr eener zgkamer ateksnde en Otto verliet ds mni waarop b eon klein kwartier bad ataan wachten Kon maar aeoa bier vriend ging b voort de deur achter ben sluitende niets vergatos hü f ea alles l rdelijkP In die dingen komt het op aan punt oums luin en van Bemhelm it uiets te goed om er misbruik van ta makan lesle sn voa dia vaa Berohelin Hebt gs zyn kopij nog F Dia bob Ik al bezorgd m ohaer Je bsdt even goed aertt de mgna kunnen brengen Mijn geld is zoo goed als het s oa Wat kr t ga voor aw moeite P Goh mijnheer Naan ik houd ar van die dingen maar in tians sf e doen Hoeveel hoeft mgn neef u betaald F Dia zou later met mij sfrekpnen Zoo zou dia Ister mét je afrekenenP herhaalde Üinuenalgn langzaam op sp eodeh toon Ki soo Nu vriendje dank dau maarmiat dal Ji baal veel geld zien zult Als Ik ja v f gulden geef is dat goedP iWprdt raree t