Goudsche Courant, dinsdag 8 september 1896

s omgeven in oieaw glas geklemd 7 ti zouderV de regaering trok hare subsidie ineeuige verbinding met het overige loodwèrk i Hy bet werken of epringen van bet omvattende glaa moeten overmydelyk de aldus ingevoegde tukken loslaten en op den grond stnk raken Dat het verkrygen van taekening door middel van het schuren met paiustoen of van het byklenren met olieverf geheel verwerpelyke bnipmiddelen zyn behoeft geen betoog De eenvoudige Bmya erkende self dat de olieverf gfou stand hielde en de ramen die deze behandeling earat een tiental jaren geleden ondervonden hebben cyn daar om het te bewyaeuNiet alleen is zulk sohilderwark aan onkund g handrn topvertronwd altfs behalve artistiek Directe Spoorwegverblodlngen nfét GOUDA Zomerdlenst 1896 AaDgevaBgeo 1 Mei TUd van Cireeiiwicli f QO UD4 80THÏB4M 7 88 7 6 8 8 8 1 l 8 18 8 81 i ♦ li Si I8 S ff 18 48 ff ff 18 88 1 44 4 8 4 18 K O I T I D A M B O U D A 10 7 47 11 80 1 7 ADVERTENTIBN 7 48 07 8riï h 80 lO ll 18 0 18 47 Kil eouo A Hut 6 817 80 7 48 8 8t l 48 10 1111 88 l 8 8l t 8t 8 44 3 40 t y 4 38 6 17 187 18 7 68 88 8 88 VwrS 8 67 ff ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 8 8 18 r ff 8 Z ZeKw8 11 ff ff ff ff 10 88 1 68 ff ff 4 68 8 80 t 48 ff l S r U 8 88 ff ff 10 48 ff 8 08 f 6 04 8 89 6 Onadi 8 88 7 80 8 13 8 18 47 10 1 10 64 18 0618 68 8 17 8 14 4108 4 388 16 6 47 8 807 488 8810 1010 88 Slopt U Blaiivük KtDUwcg en Nooidorp UidMhendui e Hakradorp tITÏECHTOOUD 87 10 18 10 48 11 16 18 18 18 88 1 87 8 47 4 46 6 M 8 847 14 7 4 iM 8 64 84 11 O 11 ff ff 1 40 ff 4 87 ff ff 8 01 ff 10 68 ff 11 11 ff ff 18 4 ff ff 8 08 ff 8 18 ff 10 18 11 88 1 03 ff ff 8 80 ff ff 8 88 18 87 r 10 48 U 0 11 4818 48 1 08 1 87 4 17 6 88 6 81 8 88 7 44 81 8 86 88 10 88 11 46 80 UDA l TUCHT 7 66 8 0 88 10 1 10 67 18 86 8 S0 8 17 4 86 6 67 8 86 8 81 18 17 ff ff 11 14 8 87 ff 7 10 ff 10 84 8 18 ff ff 11 88 8 46 8 S4 ff 8 17 7 18 8 48 10 41 8 88 8 41 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 6 07 8 96 7 38 8 04 11 07 e O nu A A MSTtlDAII 0 81 g 68 10 67 11 10 4 11 8 10 7 81 10 17 10 80 J7 10 68 1 l U 8 11 8 80 8 88 1U8 10 88 11 88 18 60 11 66 11 1818 11 1 88 AH8TIIDAII S01IDA 7 16 10 41 8 84 6 4 48 8 18 1 10 Wil 1 48 l 8 8 48 geen mftD te Qoada di dftk werk rsmtufc Hoe treurif ateekt deze toMUod t by di Q irsD Trotg r mnwtD toeo de bargemeeeter ima Qooda OU in b b beUog der hoofdkerk aen bekwamen gtaucbilder li Cloudt U b boudec bem altoo werk Terecbafte eo het gemaakte daa maar aameoi de itad wf ichoak aan andere lieden ea dorpeo Id de tweede plaate behoorde men voordat een raam htreteld wordt d etefi beid raa hek geboaw waarin dat raam geplaatst al worden zorgroldig te onderzoeken en dieode meu de noodige reparatiën aan mnrfn en sty leo Toorat te v iricbten Dat te no niet ol lechti gebrekkig gedaan VeEe ramen zijn bi riteld terwyi de iteenen bogen waarin zg opnieuw gevat zyn tengevolge van iuwat ringof verzakkifag in den meest zorgwekkendeo toeitaad Terkeeren Bet rapport gaf bier voorbeelden van en xetta de gevaren nader nile u Ook financieel handelde men dwaai dewgl men nn by een onvermgdeljjke berstelliag ouk vau bet muur werk voor de tweede maal de aaeztHniyke koeten van steigert zich zou moeten getrooateu en d getcbitderde ramen voor de tweede maal uilibHoen eo berp aatsen Wat de bebandeling der gUzen wU betrof hb advisenrs voerden hiertegen de volgende bedeakingen aan 0p den voorgrond dient gesteld Ie w deo dat ramen zooals dia vau de Hl Jans kerk verdienen niot anders dan met gebrand las ber leld te worden en dat bet derhalve zeer te belreuren ia dat de apaariEaamheid van vroegere regeeringen er toe gedrongen beeft zich van allerlei lurrogaten en btilpmiddelen te bedienen h t werk der gebroeders Crabeth onwaardig Het invoegen van gebrand glai ait bet eeue tafereel is nataorlyk hoogst afkeurenswaard Vooreerst omdat niet kan nagegaan worden of niet de gebezig e stukken had den konnoQ dienen tot heritel vso vroeger beslaan hebbende tafureelen Het moet toch in de bedoeling liggen om het bovenvek van het in 171 0 ingestorte raam no 7 eenmaal te heritellea hetgeen zonder bezwaar kan geschieden wyl de teekeningen van dat raam nog heilaau zyn nn do fragmenten van dat raam elders verapreid dan mist men een der beste middelen om ooit met volkomen joiatbeid het verloren vak te herstellen 8 40 8 47 8 84 9 1 8 10 t 86 7 88 7 88 7 8 T 48 7 88 8 8 10 8 18 8 88 8 88 lomU t Moorilrwht Niauwtrlrerk Uii lle Itotindra aottonlua 0 palia Niiuwnkerk Moordraekt aoud 8 88 8 87 8 08 8 18 8 84 8 80 Goud 7 S0 8 81 T M J 4 8 47 ii w 7 63 Voorb ir 7 li3 8 6g ff 8 07 Ï Oit 8 18 IS nt tiotdt 8 88 Üudev 6 60 Wondtll 6 6 Oliwkt 8 18 Oosdt 8 87 8 14 VervotgeNf Ia het duidelyk dat het invoegen van vreemde itukkeu glas ilochte hoogit gebrekkig dtt boblaande Ivemteo kan aanvullen Zoo zagen wy een stak van den rand van een blazoen io het raam no 19 gebezigd om eeti gelen f ond asa te voUeo en een stak van eeu gryzen boomitam aangewend tot heratet van een mantel In het groote raam no 2i ï door Wooter Crabeth ge cliilierd tyn om bet hoofd van Bt Jan te reataureeren de oens bet oor de moud de baard en het voorhoofd i ao vyf verschillende hoofden ontleend Waarlyk het raam do de Hertogin vad Parma geschonken verdiende wel dat men het met meer eerbied gerettaureerd had Ook in een ander punt is gezondigd tegen de regelen eener goede restaoratip Het gehroiken van het oude glaa nit hetwlfde tafereel afkomstig en met bRhnlp van lood in nieuw glas beveatigd ia alleen dan good te keuren wanneer de looden omvatting met bet geheele loodraam verbonden wordt Oit nu is niet altijd gedaan geworden Er komen wapens fOor waar de oude leliën of leenneo met lood maar da olieverf verbleekt en laak lot coodat men gernat kan zeggen dat de moeite ro bet geld daaraan besteed weggeworpen zynt Ëiodelyk werd tn bft rapport nog op twee andere gebrekuo gewexen Primo dit dat de St Janskerk inwendig geheel is overgevit en de koude naakte mnren tasacben de talryke schittereode glaaram o bet ongelukkigste en nadeeligate effect aiatklen Ëo vervolgéoa op bet knoeien aau het uitwendige der kerk Toaschen de beereu die het g bouw ateuoen lya sinds lange jaren smalle en afzichtelyke buiejea getimmerd waarvan de bunr een klein gedeelte van bet inkomen der kerk oplevert Dat deze buisjes verdwijnen ia zeer gewenscht niet enkel ter bevordering van den goeden smaak en bet schoonheidsgevoel ook omdat die halsjes op sommige ponten bet licht benamen dat voor da geschilderde ramen noodig ie en ep aaden de muoren der kerk met inwatertng bedreigen Ook wordt op onderscheidene punten de kerkmuur zoover de metselaars slechte rtiken kunnen met een afscbowelyke cementtaag bedekt die mfi het karakter van het geboaw instryd is en na eenige jaren zal afbrokkelen Ziedaar de bevindingen die de afgevaardig den oit de commissie van Uijkaadviveura aan de vergadering in Mei 74 badden mede te doelen Kn hunne concinaie Zy erkenden den goeden wil van bet kerkbrstuur en stelden het vele afkeurenswaardige in de ondernomen restanr tie op rekening van het volaiageo gebrek aan geld en het gemis van een bekwamen leidsman die volgeni een vooruit doordacht deugdelyk plan te werk ging Tot nog toe betaalde het Ryk f 133 50 per raam en de kerk tweemaal zooveel Voortaan zal een som van f 5CKX jaarlyks niet te veel we7 e In die som zal waarscbynlyk de kerk w m inkomsten uiterst gering zyn geen noemenswaardig gedeelte kannen dragen vooral niet wanneer die inkomsten ten gevolge van het vA dwynen van de huisjes een vermindering zullen oodergaau Maar bet zou wcnecbelyk sijn dat het bnrgerlyk gemeentebeatuor kon overgehaald worden om een gedeelte der f 5000 te bekostigen f Vervolgens zon in een overeenkomst met kerkvoogden bepaald moeten worden dat men voortaan geen gebouwen meer tegen de buitenwanden der kerk Mn plaatsen en dat de beatasude binnen de tyd van tien jaren zonden worden gealoopt Voorts dat de kerkvoogden io overleg met den minis ter een architect zouden aanwyzen die een onderzoek zou doen naar de stevigheid van het kerkgebouw en daarvan rapport zon uitbrengen opdat foortaan geen kerkraam gertatan reerd ion worden voordat het mnnrwwk va i hersteld Dan in dat ook io overleg met de regeering een bekwaam brander zoo worden aangeweten die een pla kot volledige en deugdeiyke restauratie der kerkramen zou ontwerpen Alle herstetliogaplannen zouden aan de goedkeuring der adviseurs worden onderworpen Op den grondslag van dit rapport een der eerste werken van de Ryks adviseurs een bewijs dat zy zich de zaak terstond hadden aangetrokken i toen een p r jaren met de Goudnche kerkvoogden ouderbandeld Maar deze bejaarde heeran waren overtaigd gehandeld te hebben zooals behoorde De kunst van gtasschilderen verklaarden zy waa verloren gegaan en de metbode door Badys gevolgd werkelyk de beste de eenige Er was geene toestemming van hen te verkrygen eo £ r zyn nu natuorlyk andere kerkvoogden Hebben zy nog dezelfde ideeën Zoo niet als ef aog een een poging gedaan werd als men door ondervinding wye gewprden thans nog eens beproefde stenn van geld en van goeden raad hy de regeering te verkrggen T Het O M by de rechtbank te Middelburg 10 8Q 10 87 11 4 11 11 U 80 8 88 ff 10 88 8 11 88 S1 18 88 8 81 10 1 10 8 18 88 10 4 10 4 Het zou toch te verschrikkelyk wezen ala het komen moest tot de castaatrophe waartegen de heer Kromhout in sArohilectnra heeft gewaarschawd vorderde onlaoga voor vijf jonge maoaen nik Gorsele omdat zy onder eade den gemeenteveldwachter vaUohelyk beaehaldigd soadea nebben van openbare dronkenschap G jsreo Maar Vrydag heeft de rechtbank hen allen vrygesproken Staten Ooneraal Ie Kamir Zitting van Zaterdag 5 September De Kerste Kamer nam de kieswet aau met M tegen 12 atemmen Tegen de wet stemden de beeren Eogelberta Godin de Békufort Muiter Bobimmelpeuninck van der Oye liegout Prinsen Merckelbach Sasseq Magnee Van Lyndeu Van Zionicq Bergman en Pyla Vooraf had de miniater Van Houten het woord gevoerd Hy ianvaardde den lof ook voor syn voorganger aan bet ontwerp gebracht en verklaarde in de toekomst self geen verdere verlaging der eischen van bekwaamheid eo geschiktheid te erlangen De minister bestreed het huismanskiesrecht het meervoudig atemrecht en don stemplicht waarvan de uitkomaten in België geeoaxins afdoende syu Ook ia hy tofjen uitbreiding der bevoegdheid van de fierste Kamer Zyn ontwerp na lert het meest het Ëngelache attribotieve kiesrecht met 0 j pCt kiezera zonder uitsluiting van zelfstandige elementenDe minister zou nooit een j ecbtatreekschen poliCieken invloed aan de verarmde bevolking to keonsn Deze kiearechtuitbreiding zal goed werken galyk ook die van 1887 ten aanzien vaa bet belastingstelsel goede vrachten droeg De minifeter ducht niet een nieuwe kiesrechtagiutis en verwacht die ook niet by den aanstaanden stembus stryd waarby de liberalen weer vereenigd moeten optreden tegen de door den beer Muller gevreesde vyanden clericalieme ea protectionisme De kamer ia hierna op reces gescheiden De Stct no 210 bevat het kon besluit waarby bepaald wordt dat zekere eigendommen daarin genoemd en aaogsdnid in de plans en kaarten welke ingevolge art 12 der we van 28 Aug I85I Stblad no 125 op de secretarieën van de gemeenten Gouda Waddinxveen Reeuwyk Boskoop Alphen en Aarlanderveen ter insage van een ieder hebben gelegen zuUen worden onteigend ten behoeve van de verbetering van den waterweg tuescheo den IJssel en de ringvaart van den Haarinmmermeerpolder ten algemeenea natte in bet pabliek belang en ten name van de provincie Znid HoUAnd tor ailvoering van da wet van 4 December 1895 Stblad no 210 De zeventien irmeniërs die aan de overrompeling van de Otromnansche bank hadden dealgenomen zgn teMarseille aangekomen en daar geïnterneerd Zy zntleo waaracbyntyk naai NewYork gaan Men meldt uit Haarlem Ta Hillegom waar gisteren de kermis aanving is door den oieuweo predikant een godsdienstoefening uitgerchreven van 6 uur tot 7 uur namiddags Vroeger begon de kermis reeds ten 2 snr namiddags zoodat eroitlge ongeregeldheden worden verwacht Door de bevoegde antoriteiten ayn uitgebreide maatregelen getroffen om ordeverstoring tegen te gaan Het 0 M by bet gereohtsfaüf te Leeuwarden heeft tegen den ex gemeenteontvanger te Ooatsttflliogwerf geëiacht wegens verduistering 1 jaar en twee maanden en wegens valschheid in geschrifte lü maal gepleegd 14 dagen met aftrek vao den tyd der voorloopige hechtenis 7 11 8 1 4 80 4 87 8 4 6 11 8 80 8 80 8 10 4 7 8 8 8 44 7 80 4 40 4 60 4 87 8 04 8 10 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 4 87 D N Utnekt 8 88 7 80 t U 10 WoerdoB 8 68 8 11 10 88 Oud iler7 07 8 1 10 81 Ooida 7 88 8 88 8 84 10 10 M 44 AMltudui at e it tl Te H vre heeft een vreeselyk onweer gewoed De blikiem sloeg er in de dokken de gcbnele katoen voorraad ter waarde van 50 000 fre verbrandde voor 550 000 frs so boveiUHaa werd er Mf aan andere waren vernield Meo neldt oit Den Haag Zaterdag voormiddag omatreefca half elf werd ia de lUIiebaan eea heer by bet evarstekeo van da i ails t an de ataatHpoorkramlgD door een naderend tramrgtaig dat hy niet eeheen te hebben ai n aankomen overreden met bek geto dat de ongelukkige zwaar verminkt aan de beenan en hevig gekwek k werd aan bet gelaat De politie zond dadelyk om een geneesheer du io de nabgkeid woonde eo kort daarna verleende dr Corona de earate heelkundige bolp door een vtforioopig verband aao te leggen De overreden heer werd herkend als de met den rang van generaal majoor gepemiooneerde kolonel Peereboom Op laat van den dokter werd by naar bet Ziekenbuts overgebracht w ar by apOadig daarna overleed De Echo verhaalt hoe een Amsterdaniicb dokter er door zyn goedhartigheid ia ingeloo pen In aen der vofkawgken geaaaistéerd hebbende by de geboorte van een drieling op dringend verzoek van den man naar hy meende eo dit wel geheel belanglooa zelf gaf hg geld voor versterkende middelen werd de dokter later door het kantongerecht veroordeeld tot drie boeten van f 25 wegene hek niet aangeven van drie geboorten waartoe hy wegen het niet gehuwd zgo der ouders verplicht waa volgens de wet Vrgdag badden te Arnhem eenige personen het kwade voornemen opgevat om achter het landgoed Preaikhaaf een trein te doen ontsporen Door de waakzaamheid vao twee baanwachters werd hun poging verjjdetd die metbehulp van een stratenmaker hen achtervolgden en meenamen De namen van tweezyn bekend A C Men meldt aan de N B Cft De voorgaande maand is geliodigd de levering van grindballaat ten behoeve van den voormaligen Nederlandse hen Ryospoorweg door de Rotteidamecbe Ballastmaattcbappy te Rotterdam Ongeveer 400 000 kubieke meter van dat materieel zj u op de verschillende baanvakken verwerkt Het p ibhek zal ker dankbaar zgn dat het thans op dea vroegere Kgnepoorweg evenals op den Geotraal apoorweg reizen kan zonder de onaangename gevolgen te ondervinden van de dikke stofwolken die zelfs by gesloten raampjes aangezicht en kleederen bezoedelen Op een wandeling naar Meysse ootmoetla de koning van België een fietsryder Deze wilde groeten doeh van zyn ets springen opi den groet zoo deftig mogelyk te doen viel hg met wiel en al om irolda tot voor de voeten dea Konings Deze laatste lachte hartelyk en maakte da opmerking dat zelfs een ontmoeting met den Koning deo borger lyn evenwicht niet mag doen verlieten tiet güRval werd rteld de nienwsgisrigen bleven itaau op de plaats waar de ontmoeting c plaats had men vertelde dat Z M door den fvieiryder was omver gereden en ke Brosul sprak men zelfs fan een aanslag Wy hebben den nieuwen wielryden atlas van Nederland ontvaogeo geteekend op de schaal van 1 a 200 000 samengeateld en uitgegeven door den A N W B uitalnitend ten dienate zyner leden vervaardigd onder toezicht van deo Heer A Koolhoven lid van bet dage lyksch beatadr S7 1 8 10 4 10 11 f 10 18 10 8T V U IO 8 48 10 4 47 f 8 84 t a 10 01 f 10 07 lO M 8 8 10 7 86 8 6 ff f ff ff 7 4 6 8 18 ♦ 47 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 7 80 1 0 07 10 ff 88 10 84 j ff 8 88 ff 8 18 8 41 9 4 11 10 8 08 8 68 4 46 6 86 ff 4 18 ff 8 88 ff 84 ff 3 46 4 87 8 17 7 0 8 48 u 7 48 8 18 Eerst na geraimeo tyd van gebroik zullen wij bevoegd zgn een grondig oordeel over deze kaarten oit te spreken maar thans konnen w0 reedg verklaren dat de atlas zeQr practisch is ingericht Het land is in zes en dertig vierkanten verdeeld en elk zoo n vierkaut ta xeer itraarig bawerkt op mi pnl h tA gtbracbt D klaiutt bjjioiidarhedaii ku man er op Tindan da aoort Tkn den wag da loori van brnggai raaraa wagwysefs ook dia tu dan fiood mnncliuwiDgabordao karkan stoomgemalen lUgBolans ttrindpslan lichttoreni ani De onda Um acbgnt ala model ta ign gebruik maar da nionwe liet er ala aan uer faal rarbelarda editie oit t Dagalgkich baatior ran dan Bond heelt door deze oitgava weer getooad da balaogan van xü tooreoda leden goed t behartigao Sen paar Spaanache itudantan in de medicjjoaa die lan Sarilla naar Cordota reiidan hebben ia dan train aen oagapaate grap oitgabaald dia uor araatige geTolgau haartgebid zy badden aan acbedal bij sicb die ty aan kat eind ran aan wandelstok bonden an tar boogt ran het portier tan dan naastrn waggoa bialden Ta gaiykertyd kreauden zy allererbarBsalykat Da tlacbtoffars tan de grap achraaawdan bet nit ran schrik Een dame opand bat portier en wilde uit den trein ipringao Da trein ward tot staan gabracbt aa toaa blaak dat een oada dame ran dsn icbrik plotaaling was gaatoma an eau bajsarde heer bykana kranksinnig was De stodautea warden iu haobtanis gauomaa Ia da Loc laaat men Kooinklgka wraak of bat onr dar rargalding Zin oor humor naast aen waarlyk rorstelyke lankmoedigheid kan Z M dan koning van Biam niet ontsagd worden De laiara ran da Loeom a zullen lich herioaaran boa in dit blad by rarscbillenda galaganhadan een loopje genomen werd met dan mildoD rsgan ran orden ao andara balooningen welke da booge bmoaker oraral deed naderdalan Bal nnr dar rargalding baalt geslagen Daian middag baraikta ons da onterwachie mHledaaliag dat da hear J F Scheltama boofdradactear ran de Looom bagiitigd is Btt de Siameescha medaille roor baweian dianataa Zoo wraakt aan koniig lioh 0 bottdt daia laat bawaien gonst wellicht arbanil met onaa madadaeliagan batratfande da redenen die tot het overbaaat rartrek op Zondag kahban igeleid Do Loeoas bad nl aan omstandig relaas waaruit blaak dat de koning overhaast oit Samaraog was rartrokken wegens ean geschil op de soaietait waar men weigerde d 0 consnl tan Siam ta ontrangan Volgens andere leting was Z M boos omdat er ta reel leren ward gemaakt io lyn hotel Op IJilaad heeft dan 26o en 27n Angostos ean aardbariug plaats gehad waarraa da Bekla het middelpunt was Eaniga boerenwoningen en een paar karkan lyn ingestort au reel ree ia omgakomen Persoonlijke ongaTallan haddan niet plaats Binnenkort aal het Boadabeatnor een onderhoud hebben met dan haar Delfu uit Loik directeur rau ean maatschappij die in België tich belast mat bet plaalaeit au verband en reparatiakisten ten diensten van wielrijders in vsrschillaode betsls eas Dit met I oog op een dergelyken maatregel in ons land Maar bestut er in Holland gaan dergelyke mutschappy of is er geen ia vorming Alweer een nienw wialerblad Het ia de ffAati véloeipèdardc verschynend te Qenève Het blad stalt licb ton doel het openbaar maken van ongelukken door wielrgders veroorzaakt In een artikel Pruidenceff wordt een belaating aanbevolen van francs per rywie welke zou aangewend noeton worden voor de vorming van aan fonds waaruit ij tdia door wiairydera worden gewond onderstiSv zoudan ontvangen Ia een pakhuis op de Nianwahaven U Rotterdam js Vrgdagnacht ingebroken ea oit ean gesloten laasanaar in het kaatoor i 17S outvraaad Oeinkkig was t voor den eigenaar dat tarwyl de Inbreker bezig was sea petitieagaat zicb overtoigde of de denr van hetpafcbui wal was goalotaD omdat bet zijne aaodaclit tnA dat de grendel er af wa De denr was door don inbreker aan de binnenzijde weer gesloten zoodat d politieman geen onraad vermoedde en doorliep mMr de stoonis sebgnt den dief zoo verschrikt te bebbea dat hg een bundeltje kankpapier f 3000 i f 40ÜU niet opmerkte hoewel het vl k nawt bet bakj lag waarin de gastolen f 175 waren Men meldt nit Den Haag dato 6 Sapl De opvoering van Lohengrin door de Nederlandsohe opera hedenavond was een reusachtig saccee Na elk hedrjjf werd vyf b zesmaal gebaald Urlos als Lohengrin beeft stormenderhand aller sympathie gewonnen De groole zaal van Knn ten en Wetebsohappen tot den nok uitverkocht Twee k driehonderd enschan moaston geweigerd worden Het wisoa il KhitUread ingent Bnltealaidsch Overzicht Ëogeland lal vermoedelyk eerstdaags op syn grondgebied een dier reuzen worstelingen zien zoo teekenond voor het laatsto gedeelto dezer eeuw Dertig dnizeod arbeiders ean de scheepswerven zullen den stryd lanvaardeu tegen da patreons omdat één werkman die den anderen arbeiden niet welgevallig was door eau ar firma s is gehandhaafd Het IS een stryd byna op leven en dood tosaeben de Employers Federation c eo de Amalgamated Society of Engineers Een jaar geleden hebben beide partyen bon kraobton ook gemeten De Amalgamated Society of Eogioeeri bleek toen de minst starksto Het giog toen om verhoogiog vaa loon De Glaagowar machiaswerkers eischton verbooging van salaris da patroons niet alleen van de Clyde maar ook ran de Lagan en elders achtten dezen eisch overdreven en antwoordden met een slock outc ten einde ta beletten dat do staktrs van buiten stoon zouden ootvsngen Deze Napoleoulische politieks werd algemeen veroordeeld zy hiefl evenwel sacces gehad Na een bardnekkigan strjjd hebben de werklieden zich op genade of oogeoade aan hun patroona moeten overgeven want de Amalgamaled Society die over een zeer groote kas beacbikto had baar hulpbronnen uitgopot zoodat den stakers niets meer kon worden uitbetaald De fabrikanleu eenmaal overwinnaars dwongen de ovarwooneueu om die mannen waer op de fabrieken te duldan dia niet tot hun union behoorden au tgdens de staking waren hlyven doorwerken De kas was ledig düs moest do Amalgamatod Society toegeven e non onionistauc bleveu op de werven en in do fabrieken Eenige maanden later hebben de werklieden van Qovan het contract verscheurd dst ook namens hen door beide partyen was opgemaakt ea geteekood Op do erven van de beereu Dunsmui an Jackson bevond rich één man die niet tot de Union behoorde die man moeat vardwüuen en toon de patroons dezen éénoo zyn ontslag niet wilden geven hebben J alle andere erkliedeu bun eigen ontslag genomen De scheepsbouwers van Glasgow en Belfast grepen nn oomiddeliyk naar het middel dat de vorige jaren zoo deogdelgk is gebleken zy maakten bekend dat al hun werLlieden to beginnen met 12 Soptomber by ploegen snllen worden ontslagen waaneer de werklieden der hoeren Dunsmuii en Jackson niet opdien datun den arbeid haddeu hervat Het to Londen gevestigd uitvoerend comité der Amalgamated Sooielyc beeft tot kalmte aangemaand den raad gegeven weer aan den arbeid to gaan en non nniooiston met vrede to laton Doeh op do bevelen van uit het hoofdkwartier is geen acht geslagen De waarscbynlykheid hlyft nog besUau dat de werkliedeu van Dunsmuir en Jackson voor deo 12en ptomber torugkeeren Doch geschiedt zulks niot en wordt 25 pet der arbeiders op de andere werken ootalagou dan zullen lle overige leden der Amalgamatod Soeioty allen booagaan Er zal dan oen algemeene atskiug zyn Dat door zulk een verwoeden stryd die in den tyd van nog geen twee jaar op bet puut staat voor de tweede maal to warden herhaald aan de industrie enorme schade wordt berokkend kan niemand ontkennen Hot is zeer goed mogelgk dat terwyl patroons en werklieden elkaar trachten to wurgen do industrie de vlucht noemt en eenaa g8oaam thuis vindt io andere laadaO vooral in Dnitschlond En dat juisi nu nu Li Hong Chang pas in Engeland is geweest en wel iswaar geen bostollingeu skunnonc doen en kan Jdat misschien nog Een algemeene werkstaking in den scbeepsbonw op dit tegenwoordig oogonblik zullen onze werven waarschijnlyk berooven van verscheiden Chineesche orders zoowel als van andere werkzaamheden raarin Duitscbland aen vriendelyk concurrent iat Dat gevclg ziet do Globe van de stakingte gomoet j De groole pariydag der vertegenwoordigers van kot lersebe volk to Dublin is geëindigd mei een klopparty Do vergadering wier deel hot zyn lou de vyaudelyke groepen van het lerMsbe vqjk to voreeoigen tot eea grooto algemeene lialionala party is door de politie gaalotan omdat da leden elkaar lieton kennis maken mot de kracht hunner vuiston Dat de conventies Ie Dublin haaraoel volkomen heeft gemist is duidelyk genoeg De verwaehtiogen waren in den beginne vry hoog gespannen Tweeduizend vertegenwoordigers van het lerache volk nit vier werelddeehn waaronder vierhonderd prieelers waren in Dublin bgeengekomon Vertcbillende moties werden voorgestold en toegelicht waarin op hoogdrevenden toon werd gesproken rfrer do verbroedering der Ieren over de uaodzakeljjkboid om eendrachtig samen to gaan om elke kloinziolige partgzncht to Utoo achtorstoan by het grooto nationale idéo En het einde wai een reebtpartg tnaachen de lersehe broeders die elkaar de hiand hadden gereikt na do toespraak vai d B IinehaiilbiaMhop O Dansel Wat er komen zal vaa de apn r i wa de lersche natiaa die op last dor vergadaring zal worden uitgevaardigd Wat heil is at to verwaehtoa van een oproeping tot eenheid van een congree dat eindigde met tweespalt De Ëngelsche cooserratioveu hebben dien uitslag van don lerendag zien aaokomeu on verheugen zich er in De sSt Jamea Uasatls acbt zich reeds gerechtigd tot den vrongdekreet dst de lersche hewagiag dood ia Overdreven ia die kreet zeker maar eveu zeker ii bet dat de kracht van da lariche beweging omgezet in ouderlingen baat on vochtory geen invloed hebben kan op de Ëngelsche zaken Zoolangde leren hun hoogston lust vinden in ouderlingen stryd behoeft Engeland hen niet to vreezen als het zich daardoor maar niet laat iu slanp wiegen en aga waakzaamheid opgeeft Het doel waarmede de conventie is bijeengekoaen is natuurlijk niet beioikt De bezwarOB der lersche paohtera zyn niet besproken evenmin als de overige ponten vsn het program Do geheele geschiedenis heelt zich bepaald tot woordenstryd en personoelequaeatiss En in plaats van een verzoening teweeg to brengen is de verwydering lassohen de aauhang rs van Dillon die van Healy en van HeJmond nog ernstiger dan ooit te voren Het Kabinet Salisbuiy dat over een grooto meerderheid beschikt kon die scheuring tnaacneu de leren met onverachilligheid aanzien Maar er kan oeu tyd komen waarin het ontbreken van een groot doel dor leren voor do meerderheid in hel Eogelsche Parlement van voel gewicht kan zyn Dan sal meu èn iu Engeland i o io Ierland inzien maar to taal boe noodlottig de oorlog der vorschen en muizen in Ierland voor het Vereenigd Koninkryk is geweest I De conventie der Sonnd money democraten onderscheidt zich do r grooto oeusgezindbeid Men nam hot door t bostoor opgestolde prograibma voorstaande de handbsving van den gouden standaard scheiding van muntwezen en bankwezen een fiscaal tarief vry scheepvaart internationale arbitrage terstond onveranderd san en koos by eerste stomming generaal Palmer nit Illinois tot caodidaat voor bet preeidentschap en ü U Uuckner uit Kentucky tot caudidaat voor het vice prosideiAt schap Aan Cleveland werd uitbundige helde gebraaht voor zgn staudv iitige eo waardige houding in de buitonlaudsche aangelegenheden en zgn ooverzetlelgke handhaving van hetcrediet au de eer der natie waardoor by zich iu de geschisdenis een plaats zou verzekeren naast de vaders der tiepubtiek Meu meent iutussoben algemeen dat de kansen voor Mc Kiuley stijgende zyn de onverwacht grooto meerderheid die de republikeinen behaalden by de Staatoverkieziugeu iu Vermoul eordt als een voorteekon beschouwd Di Cbrisleoen op Cr scbjjnen tovreden to zgn luet de coueessiün bun door den sultan verleend Dat wordt gemeld uit Cauea en Athene De Mnseliuansche afgoioardigden van do Cretonzsr nationale vergadsriug hsbben Vrijdag een byeenkomst gehad met de ponsuls welke tot een gunstig resultaat heeft geleid De leider der Muzolmansche ofgeraardigdsn vertelde mot een stralend gezicht aan ryn geloofsgenooteo wat zy by de nieuwe regnliog to winnen hadden Het gelaat van den braven rechtvaardigen christon gouverneur Iterovitcb Facha heeft de bekommerde uitdrukking verloren welke een gevolg was van de zware vorantwoordeiykheid welke io de Isatsto dagen op bom gerust hoeft Do consuls Biliotti Blanc Dsmeric Pintor Modana en Gennadioa die zooveel tot een vriendscbappelgke oplossing hebhen bygedragen zien er opgeruimd uit als mannen die bard gevochton hebbeu en wier inspnuuing mot do overwinning bekroond is Do Christon afgevaardigden vertollon het grooto nieuws aan de bergbewoners die bon geweren in de lucht afvuurden ton teeken van vreugde Van uit Kooatantioopel eo Athene komen b richton van gelokwenecniog en vrouwen en kinderen zenden gebeden van dankbaarheid op voor het leven van zoons en vaders die zijn gespaard gebleven Het bovengenoemde bericht is weer afkomstig van de Herald De sTimescdaarentegen toeldl nit Cauea to Horaclion is door de Unzalmanne eono demonstratie gehoudea togen do veoi estolde hervormingen Deze demonstratie hooft evenwel weinig to heteekonen gehad Zy waa het werk van eenige fanatieke personen door duizenden Professore en geneosheeren beproe d toegediend en aanbovolen Hedert 14 jaren hg het publiek bekend ea gezocht als het bett goedkiwpittetm onêehaOelUlliie RECLAME BLOIDZDITBIinGS PD Laxeermiddel dat vooral iu het voor en uajoar verkozen wordt en by voorkeur go lomen in plaato van Eugetsch Zout Droppels Drankjes ou üittor water Niet andere te verkrggen dan iu doos jea il 70 Cents in de Apotheken Het etiket der eehto Zwitserscbe Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit bruiaigu van den vorm zoo als boveustaaitde afbeelding op een rood veld De dagetgksche kostou by gebruik zyn slechts 3 centen Niet anders to vorkrygeu dan in doosioa k 70 Conto in de Apotiheken UoofddepAt I E VS SANTEN KtiLPP HolUrJam SPECIAUTKIT in Heeren Mode Artikelen OaniK Pani ilnies fii RanilstbociiN A van OS Al Kleiweg E 73 73o GOUDA ilotkn lOOV Hours van Ainslerdam i HKl TKMBK K r Vorkrs MKn I AND orl Ned WOB I 91 dito dito itito 3 lOüV dito Ullo dito 3 lOOI tloNOts Obl Uaodl 1881 88 4 iTkim luMhrqtigg I8l1i tll 6 88 1 tJasTENa OW inpapio 1868 86 dito in tilm IBSS 6 861 PoatuoiL O itlg mat oüupou J dito tinkel 3 i6 RusUHli Ubl Binniiol I8 4 g3 dilollooons 1880 4 iUtobijKoth l889 4 961 dilobij Hope 1399 90 4 98 u dito IU KOiul leen 1683 dito dito dito 1394 t 104 irnttlt l erpel sehuld 1891 4 SO Tussaij licpr C nv leen 1990 t 80 Itee luening lerie I 18 liee losnioK serie I9 V Zlill Ar Rzr r obl 18 6 I OVi 7 4 V 608 618 lOl 66 100 800 138 44 HszKlo Obl Buit 8 h 1990 S VlliasuBI 4 Obl 4 oiiliep 1891 41 AMSToaiua Oliligsliui 1996 3 y logi BuTTSauAH tiled tson I8 4 3 Ntu N Xlr ItsiideU sand Areudilï Cab tfü OartiOeaten UoiiMsalMihsppi dito Arnb ltypotho kb psiidbr 4 Oull Mg der VoriWiil aiid l 441 loo 136 7 of 91 80 886 108 Va SS u 169 ll t 77 1011 101 101 98 144 1887 lO l 9 88 too loy 11 s flr Ilypotlioekb paadbr 3 NsderUmlsoho beuk sand Ned llaniWImu xdi dito N W k l e Hyp b pandbr 6 Rolt llypotlioekb psiidbr S il Ulr Ilypolheekb dito S OosTSNZ Oust lioiig Iiank ssud Kusi llypotbiiekbsiik usadb Ahzziii Kquit bypoth puidb 6 Moiw L O I I Uea eorl 8 888 M D Holl lJ Spoorw Mg sand Mij lot Kipl V 8t 8pw ssnd Nsil lud Buoorwegm sand Noil 2uid Klriï Hpn aaud 8 dito dilo dito 1991 dito 8 lTAI is 8poorwl 1987 89 A Kobl 8 2uidlul apwmü A H obl 3 I OLIN Wsrsebsu Weeaen aaiid 4 Kusi Ilr auai Spw Uy oU 4 Halilsehe dilo saad Ksstows dito aind 6 Iwsae llomhr dito asutt 6 KursV Ob Asow Up kap obl 4 dito dito oblig 4 loy 381 lóv 18 Aasaisi t Dt I se Bp Hij old 8 Ohi k North W pr U t saiid dito dito Win 8t Fetsr obl 7 Ueuror k Rio ir Bpa eert v a Illinoitl ntral obl in griud 4 Loulsv Il Naskrillet W v sand Meileo N 8pw Mü lehyp o O tliss Kuus V 4 pet prof sand N ïorkOouriok West sand dito Ponns Ohio obUg 8 98 Oregon Calif Ie hyp io goud 6 71 8t Psiil Minu k Msnil obl 7 l06Vl Un I se Hoofillitn oblig dito dito l mo Col Ie hyp ü 6 44V llVs 198V Uhaua Oan 8oulb l rt v sand Va I Ball k Na Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij aaud Kottord Tramweg Maats sand l 808 loes i 108 108 117 IS lai i 169 84 s 118 Nao atad Amstordam aand 3 l07V s Stad Bollenlam aand S HtLOIB gtail Aiitwerninl887 3 8vad Brussel 1988 Hoae Theiu Hegitllr Oeaiillieh 4 OoaTliiK BluUMiiig 1860 6 K K Oost B Or 1880 8 BrAHJB Stad Madrid 3 1888 Nin Var Bes Hyp Spobl eert