Goudsche Courant, dinsdag 8 september 1896

No 7065 Woensdag 9 September J896 35ste Jaargang mwfm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alïonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midd j f €HOOJlHO¥EM TAS TENTOONSTELLINS EN n IfiT Tot half Sept a s alle werkdag Pii geopend van s vopvniiddaga 10 tot s naniiddag s 6 uui HET COMITÉ Koninklijke Macliinale fabriek BE BONnSLOElI TAN II K van Schalk Go gevestigd te a Gravenhage Hepplerttraat X9 en Jeo nabi de Regentesselaau Hofieveranciers Z K den Koning van België INDIENGIJ HOEST gebridkt de v iSS A Allefweg bekroonde WereidberornideSuperiorl DEUIVEU Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS tan 40 Cta 70 Cts en ƒ l verkrflgbaar hg F H A WOLFB Drogist Markt Gouda B H TiN MILD Veerstal B 126 te Oouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND BosUop B T WIJK Oudewairr FEANSCHIE STOOMVEEVEEIJ au Gheiiiisctie WassofaeriJ VAN H OPPEr HEIMEU 10 Krulêltade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en rerven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergooderen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont euz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd o geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen ie verven goederen in eene week Een vv are Schat voor de ongelakkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIMi Iloltandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 j ulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet h lezen d opi chte leering die htt geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 frauco tegen Inzending van hei bedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Oiiik van A ÜBiNKiiiN Zoos BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP ViN AI LE af v to en on onder Fabrieksprijzen Deze IJitveikoop iluorl sledits korlen lijd fe de Wriftieu in ae éstmêjMuk Assurantie Maatschappij tegen Brandschade NEDERLANDEN van 845 7 ut beu Amsterdam Sophiaplom ttotterdttiu uidliliuk BI s liraveuhaKe MobeUtraat 20 llreda PnusonkUe Alkmaar Langestraat Jroiulkaiiitiial 2 000 000 Reserves 1 200 000 Itetaaldr llraiids kaden u 5oo ooo in Vut9cktp tj vHHkirt thu liklitn InBR AAK Ett ecteii ill Brandkast oowel als Inboedels WInkelKuedercH enz Jetoeiforil ryK jong of oud door onee Ha gio mkksl Zakspaarbank walhe opBJgenaardiae wyzo du luBt tot tparea opwakt ifooriiBulniykfl iD nok tuig dezer spaai bank kan roeii fel kwartjes Inwarpan manr het geld niet Prys 75 cents porto extra neman alvo reoi fl ïO bjreen geapaard syii daar eemt alidan de npnarbank sich automnti8ch vftn xelT spent Naiedorei inwerping eluit iifth de spaarbank Hh geledigd te ajm is de iioarbaii leer eenvuudig weSr t Bluiten e wekt op iiiea w de Ijs tpl spar VeTzeniliiig teg rofhb tifvouruiil Verzondliiiis Itterkur roMinu Jlnalscli Q Sohnbait b Co AmilerdBm N Z VliOrhurgWHl J i J VRIJE PAARDENMARKT Zaterdag 17 Octobf roor boTengeubemde TREE KINGr z ii verkrygbaar by k BRINKMAN ZN I rijs per lol f 1 lolen voor f 10 Bij plaatsing der loten ie en 2e Prys COMPLEETE BESPANNING beaevens minstens 20 PAAKDEN Het Wissel en EITecleiikaDtoor BAEEITDS C 187 WARMOESSTBAAT by den DAM telepboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELËENINQEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeligste eondittën BBF Uitgave van het Maandblad FORTÜNAc ƒ f per jaar franco per post proefnommers kosteloos TANDARTS E CASSUTO te GOUDA Is weder Ie CONSULTREaE Dageiyks uitgezonderd ZONDAGS KaÜirciiier 8 Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMERSFOORT aHËRSFOORTSCHE MACHINAIJB Stoom Brood en Beschuitfabriek Stoom Automatische Walsen Meelfabriek Fijn gebuild Water Tarwebrood wordt n de puikate aoorlon tarwe vervaardigd blijft liior door steeds ovurheerhjk van smaak en ia verkr gbaar in plaatvorm gemerkt i et eene snede over den rug in stiikB ivan 4Vi ot eVi et 10 et 15 et 20 et en als Waterkadetjes van 12 ot Tulband wnrdt van lie fijnste zuidvruohteti bsste tafet iiatuurboter eiarsit onv6tvalsohte volle beste mellc euz gemaakt is hier door een bijzonder heerlijk gebak hetwelk niet droog wordt eu voor dezo uitmuntende kwaliteit zeer goedkoop verkryg baar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in stuks van 50 ot 75 et 100 et Gewoon Roggebrood wordt van de baste eu smakelijkste soorten rogge zonder eenig vreemd bijmengsel gefabnceard is hierdoor buitengewoon beerlijk van smaak zeer gezond en voedzaam verkrijgbaar 1 Kg S s Ot l i Kg 8 Ot 2 Kg 11 ct 4 Kg 22 et 6 Kg 33 et deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Frima Roggebloem wordt van de beate soorten rogge gemalen is hiür om met warme melk en suiker of siroop aangemangd byzonder gezond voor zwakken en I zieken en verkrijbaar in Kg paWes van 7 et Onze dépéthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen Bijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUBSING Te GOUQA woonhuizen voor depots in huur gevraagd on wordt een dépöthöuder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matii vast loon plus flinke provisie en franco vrachten der volle on ledige kisten HiBt vooral op de ECHT hsijidteaictmnff met roodm letter HIRKUUKOlltVICTOR MBROtif OBeiilAlDtStm MMltschappij tot Exploitatie der Victoria BroPf gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Gebr Stollwerck s Chocolade en Cacao DcRimatige door de niouwste uitvindingen op mwhmaal biod Terbeterde fiibrlcatle en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen f arandoeiui ien verbruiker Tan StoIlwerck B Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikuat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der redp Etiketten De Firma behaalde 87 Brerets als Ilofleveraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs fan uitmuntend üja Nous vous désemons une Ilf0 ai11e d or premiere elmaac en oonBtddratlon i votre excellente fabrication de Chocolat bonbons variea eto eto SMIWWCk fabrikaat is verkrijgbaar bij H H CunBseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger v ior Noderbiiid Julibs Aattcimlodt Amsterdam Kalverslraat ït 3 A BRIi KMA ZI m BINNENLAND GOUDA 8 September 189 i Het pas opgericbte Amsterdamsche Yocaa Kwartet aal op 29 September te dev er stede optreden Mevr A Noordewier Keddiügius opraan mej Cato Loman all Joh M Me schaert baa eo J J Rogmaos tenor Oe commiui bestaande ait de heeren J IJpeliar Jzn vooniiter L Bisacbop oodarvooriitter J Ouderkerk noretarie R H CooU 2e secretarie B W van de Pavoordt penningmcaster J Zwart 2e penningmeester W J van de Kaateeleu D de Joag J A Verhoeff J N Both J D van der Want o Th A van Berkel welke den verjaardag van Hare Majesteit de Koniugin op 31 Augua r tgs jl leeeteiyk berdacbt heelt in een gitlereg avond gtbouden vergadering bestoiau eene permanente Cemmiss e te vormen onder den naam Wilhetmina Haar doel is ook ia bet vervolg da verjaar dagen vaa Hare Majesteit de Kouingin daartoe geateand door da bgdragen der iagezetboen op feestelijke wijte te vierao Zy ii in baar slrevea te meer gesterkt doordien de GdelAcbtb heer R L Martens ïgrgemeeiter dewr Oemeeute welwillend hel üeralidmaatiobap ilaiar Commissie heeft aao Ds sitilag van dan schietwadstryil uitge schreven door htt bataljon der dd tjchottery en de Weerbaarheida Vereeniging Bargerplicht c op Zondag 6 September 1896 luidt aldos Peraonaele Baan Voor heeren officieren d d Sehotterlj lata pryi Ken tafeltje aangeboden door de officvereeniging behaald door den eeratea luitenant A Donlaad Jr met 50 pnnlen 2de prys Bloempot met standaard aangeboden door de offic vereeniging behaald door den kant A van Reedt Dortland met 46 p 3de rijs Een aaohbak aangeboden door den bear O B Lultus van Goor behaald door den oudle Uit D Hoogeadijk met 45 p Peraoaeele Baan Voor d d Sobutterj Iite prys Sen barometer aangeboden door de Scbattery behaald door den serg maj W Bliedrecht met 57 p 2de prys JËan klokje aangeboden door de Schuttery behaald door den serg maj dea Boer met 51 p 3de prys Een tasch aangeboden door de rageliogs commissia behaald door dan sergt O M van Wjinpaarden met 50 p FEVILLETOIM DE HYPOTHEEK WASBBISTEI 8 ffDat is te ruim Iwtaaicl mgnheer ttDenk dan maar dat ik voor twoe betaal bernam BiiiiieniHJa spotacbtig terwijl bij eeu paar rijksdaalder op lafel Bohoof die Oito verlegen opaain ffJe beat nog niet gewoon geld te ontfaugen giag fay Toort de onbaadige manier van Otto met een lachje aanatareade Wat doe je voor de kost Ik h b nog geen betrekking yJDat iti waar ook dat beeft uw vader mg verteld Ër rerd aan de deur geklopt en Binnensliju liet OU i i alleen die nu niet wisi of h j gaan of blijven zou Aan het laalgte waren de minste moeielykhoden verbonden en hij bleef dus aan lafel staan unwiilekeurig getuige van een gesprek dat in de naaste kamer werd gevoerd en waarvan bij wel niet alles maar toob den voornaamsteu inhoud verstond Vier stemman namen er aan deel drie er van waren rouweoitemiaea en dese drongen er op aan dat Buineofllgn haar vergexellen sou naar eeno vergadering i maar bij beweerde dat het onmogelijk was dat hü werk had eo hg eindigde met cyn wil te doen egftvieren Althans Otto hoorde de kamersobel overaan den Ipecht binnenkomen o een poos later e TtK ur laitan Toen wu allM atU in da voor f 4de prys 2 schilderyen aangeboden door de Schuttery behaald door den lergt W Slootjes met 47 p 5de prpa Een coope aangeboden door de Sobottery behaald door den foorier Eleefstra met 46 p 6de prys Een vogelkooi aangeboden door Mr M M Schim van der Loeff behaald door den sergt Mul met 44 p 7de prys Een inktstel aangeboden door den heer J J van Bemmel behaald door den schutter Werniok met 41 p 8de prys Een tatellj aangeboden doorden heer O H G de Lange bebaatd door deufourier v d Pool met 39 p 9de prys 2 vazon aaDgeboden door de Schotterg behaald door den adj ood Scholing met 39 p lOde prys Een likeurblaadje aangeboden door den heer A C Cosyo behaald door den schutter Sehoonenberg met 39 p Personeele Baan Voor de WeerbaarbeidB Vereeniging Burgerplicht Iste prys Een theeservies aangeboden door eenige ledea behaald door den heer A J Lafeber met 54 p 2de prys Een hoorn aaageboden door da Weerbaarheid behaald door den beer H van Wyogaardeu met 52 p 3de prys Een rookstel aangeboden door de regelingacommisaie behaald door dea heer A Dortland Jr met 51 p 4de prys Eeu theeblad aaageboden door de Weerbaarheid behaald door den heer A C Cosyn met 51 p 5de prys Een tafeltje aangeboden door eeuige ledea behaald door den he r C M v Wyugaarden met 51 p ede prys Een klokje aangeboden door de Weerbaarheid behaald door dea beer J J dea Boer met 50 p 7a prys Ken inktkoker aangeboden door dea heer B L Marlens behaald door den heer J P MbI met 49 p 8de prys Een thermometer aangeboden door den heer H v Wijngaarden behaald door den beer B Brouwer met 48 p 9de prys Een eigarendoos aangeboden doorden heer D Hoogendyk behaald door den beerF Brakel met 48 p i 10de prys Een stoel aangeboden door den heer A van Reedt Dortland behaald door den heer N S Polak met 48 p lie prys Een ligarendooi aaageboden door N N behaald door den heer D Boogendgk met 47 p 12a prys Eeu bloempot met alandaaid aaageboden door den heer F X Hardyzar kamer en eenige oogenblikken daarna kwam Binnensliju met een vuurrood gelaat blykbaar bad hij zich driftig gemaakt in de zijkamer terug Hebt u nog iets vroeg Otto die verlangend was te booren welke zaken Binnenslyn met bem bespreken zou Ja beb Je zoo n baastP Volstrekt niet mijnheer Nu dan kon je ook wel een oogenblik wtcbten je hebt een betrekking niet waar f Neen mijnbeer Zoo BinneDstyn daoht een poos lang na terwijl Otto geduldig stond te wachten Je kant er wel bij gaan zitten Ik word niet giaag gehaast Otto zette tich op de punt van een stoel Weet gij wat oefeningen zijn IV beb ze nooit bygewoond Nu dat zijn de vervolousto bijeenkomsten die de menschen houden kunnen Is je vader vroom P Vader gaat eiken Zondag naar de kerk eu als domme Hermans s avonds preekt dun tweemaal Hermans Pie is van de lichte troepen Dan zal hy wel niet vroom zgn Otto zweeg eu Binnenahjn volgde den loop zijner gedachten voor zich zelven Eindelijk stond tiij op en Otto volgde zijn voorbeeld ffGa maar eens mede zeide de beer des huizes wbier draag jij je papieren en hij gaf hem de kopij van het reglement die nog op tafel lag waarna hij ham voorging naar zijne kamer Daar ontstak hg lioht en zag weder een poos lang het jong menach aan Je Hb eao goed hand heP I behaald deor den heer T Binoendyk met 47 p I3e prys Een coape aaageboden door denheer A Dortland Jr behaald door den heerJ i V Bemmel mei 47 p 14e prga Een hierpol aaogebodlh door dea beer J J Prina behaald door JKo beer J H Crebaa met 46 p I5e prys 2 beeldjes aangeboden door N N behaald door den heer W Sliedreoht met 46 p 1 6e prys Een spiegel aangeboden door den heer J J v Bemmel behaald door den heer J Schenk met 45 p 17e prys Eeu borstelhanger aangeboden door den heer F Stroeve bebaatd door den heer 0 A Groeuendaal met 43 p 18a prys 2 sigareubakjes aaugeboJeu door dea heer A Jonker Kt behaald door deu heer F H Rietveld met 42 p I9e prys 2 flesschen Meiwya aaagebodendoor den heer J v Oye behaald door den heer L Rietseld met 41 p I Vaste Baan 10 schoten l6 prys deu heer C M v Wyogaardeu met 108 p 2a prys den heer J P Mul met 106 p Vrye Baau 5 schoten Ie prijs den heer H v Wyogaardeu met 50 p e C M V Wyngaarden met 64 p Ie prys Vrye Baau 3 acboten deu heer J P Mul met 34 p H V Wyogaardeu met 33 p 3e 0 M V wyogaardeu mei 33 p 4e N S Polak met 32 p 5e M Lafeber met 32 p Rozenprys Ie prys deo heer 0 M v Wyogaardeu mei 8 rozeu ua loling 2e B V wyogaardeu mei 8 r Floherthaan Heeren Ie prijs den heer A Dortland Jr mei 25 p 2e C M V Wyogaardeu met 24 p Cylindergeweer Ie prys den heer J P Mnl met 56 p ua loting 2e Slootjes met 56 p Flobertbaan Dames Ie prys Mej L M H Jouker met 28 p 2e A Blezeuaar met 27 p Zondag 6 September jl werd te Haaatrechl van wege de atdeeliugeu Floralia en Huisvlyt de jaarlyksche tentoonstelling geopend Plauteu eu voorwerpen zyu tentoongesteld in het gebouw van deu Ned Prot Bond eo hêt geheel maakt een aangenameu indruk Dat de belangstelling groot is bewyit het ffJa mijnheer eu Otto dacht aan de vaderlijke les De oude beer bad toch goon ongelijk toen hij zeide dat men door mooi tebrift carrière maaktr Goed Schrijf dan maar eens Hy legde hem een katern papier voor eu sohoof de inktkoker dichter by Otto doopte de pen in en wachtte Het Vwnm eobter niet spoedig wat Binnenslijn te Bobrijveu had Deze wandelde met groote schreden en de handen in den zak hel vertrek op en neder Geachte heer en vriend lieg D by eindelijk ïien brief mijnheer Schrijf maar 8 irak Binnenst alsof dit Otlo niet aanging Geachte beer en vriend Dat heb ik mijnheer uilva zoo Myne bezigheden veroorloven mij niet Heb je dat Ja mijnheer Myne bezigheden veroorloven mij niet dozen avond neen wacht even veroorloofden my niet gisteren avond de vergadering bij te woren neen maak or tocb maar verjorlovon van don laat ik bem straks bezorgen Doorhalen of er overheen schrijven mgnheer Zoo als dat uitkomt Nerm moar een ander stuk papier Schrijf zelf nu maar eens ren brief Je wflet wat ik zeggen wil vo er maar bij dat ik in t vervolg ook niet kom lïegrepen Otto knikte toestemmend on schreef den brief dien by Binnenslyn voorlegde Best ïlyn daar nu geen fouten in F Geen enkele Je Bohryft due looder fouten en je stelt Ja mijn hm getal vau 270 bezoekau dien dag terwjjl da volgende dagen tol eu met Woensdag nog mew bezoek te wachten is Over het algemeen zyu de iozendiugen mooi te uoemeu vooral die van de gekweekte planten De inceudiagen voor huisvlyt zyu niet veel doch hetgeen iagtzonden is loont ds moeite van bet bezoek Met welwillende medewerking van daakondigen uit deu omtrek zyu planten eu voor werpen beoordeeld De bekroniogeo zyu als volgt Voor gekweekte ptaDteo vau scboolkindereQ Hooidptys P Hooft Eerste prga A Viascber Leentje Vergeer Tweede W P van Diesl C P de Wild Tuinlieden Eerste A van der Lek Tweede Mej de Wild laseudiogea planten 1895 Prys Mej van Dieet Ter mededinging gezonden planten Hooldpriji Mej A Verburg Zylstra Eerate prya Kryutje Mulder E van Diest A Franoksn C Verboom Tweede A Viaaehar H Hooit F ds Graaf E de Kramer Handwerken voor meisjes beoedeu 16 jaren Eerste prys A van Delft Tweede s Gerritje de Bruin Derde Cornelia da Lange Vrouweui fii meisjes boven de 16 jaren Eerste prn Mej G Verwey Tweede f ï K Mulder i i f J van der Pool Darde iV Meinlje Scheer E van Diest Eerste Tweede Voor vaklieden Audi Bakker idem Voor niet vaklieden Fersta prijs Jacoboa Verborg Tweede S Kalksma Derde Mej J L Verwoy De geneeskundige rsad voor Zuid Holland hield gisteteumiddag om balflwae in het gebouw van hel departement vau bibnenlaudsohe zaken te s Oravenbage vergadering onder presidnm van den heer J Meuno Hiiaiuga Zie je t zou kunnen gebeuren beeft mijn neefje van geen proces gesproken Neon mynheer Nu je behoeft ook niet te vertellen dat je t weet mijn neef en ik gaan prooederen Daarvoor wilden wij dat reglement hebben dat gij gekopieerd bobt Natuurlijk ui ik een advokaat ueraen maar dat zult gij met der tijd wal zien Ik kan in ieder geval over u beschikken i Avonds altgd mijnbeer Over dsg heb ik ook andere zaken a Maandags Donderdags en Vrijdags reken ik op u Otto stond op en wilde afscheid nemen Es vijf gulden in de week genoeg vroeg Binnenslyn in plaats var te antwoorden op Ludemana groet t Is wezenlijk Op nieuwejaar eo kermis kunt ge ook rekenen en eitra werk Kaam beden worden extra betaald Dag Ludeman Olto Ijlde naar huis om de belangrgke gebeurtenissen mede te deolon en Binnenslyn la werktuigelyk don brief nog eens over Heel handig zoo n ventje ouder yn bereik te hebben zeide hij tevreden en dan ben ik met een van dat geoefen af Het moot er nu maar door Maandag Donderdag en Vrij tltg t zyn juist de avonden Hg stak eene niuuwe sigaar op en geraakte in dien toestand tussch iy l aken eu droomen waarin men zich verbeeldt te lèvfin zoo als men wil en do mooiste pionnen maBlu r bnder dcor de moeialijkbeden der oitrosring w wordeb gestoord ƒ ITordt 9tnolgd