Goudsche Courant, woensdag 9 september 1896

en 1 Mei TUd van tireenwlcb 6 61 7 11 7 61 6 19 8 43 8 61 9 67 1 18 IC 7 69 10 4 M 6 10 11 r 8 13 v 10 18 f 10 7 30 8 11 8 47 9 3 9 10 10 17 11 80 4 7 4 40 6 81 6 17 7 16 8 6 9 43 10 4 4 60 6 17 9 47 K 4 67 6 84 4 6 04 6 41 10 01 V 4 17 6 10 6 61 6 47 7 46 l 6 10 07 10 94 D KN H A A G OOUDA Maria ouders S Jansen en G M Reabaen Chiiatiaan ondera C Tan Hofwegen on O B Goudriaan Arie oudere A Tan Vlieten C Nobel 8 Pieter ondera J P vander Voorden en G Danes OVERLEDEN 5 Sept J Vos 43 j Van dat geleidelijk rerdvrgaen geeft an de PaU Mali Gazette de volgende atatiatiek Duizeode Tan die kinderen tyu by de geboortezoo cwak dat zy geen dag in bet teven kannen blgven Voordat de overigen vijfjaar ign bebben roodvouk en mtzelen er reeds 17000 kinkhoest 15000 ingewandsoutsteking en buikloop 20000 van weggeeleept i Zelfs op dienjeugdigen leeftgd beawyken er 25000 aan tering koorts en diphteritia terwyl aXM een geweldadigen dood sterven I Alles met elkander gerekeild is reeds vóór de intrede van hel zesde jaar een vierde vaa bet millioen orerieden Ën ofschoon er dea eersten dag 22000 meer jongeni dan mfiajes waren ataat nn het getal nagenoeg geiyk omdat de sterfte onder de jongens grooter waa dan onder de meiajes Vau de 750 000 die hun zesde jaar intreden hebben bgna allen een of meer kinderziekten dooi estaan en zgn zegevierend luit denstrgd te vo rschgu getreden Iu den loop dervolgende viif jaren atirven er alechtk 34 000 Dit tgdperk ia betrekkeiyk gezond en wordtgevolgd door de gezondste p feiode van betgeheele leven van tien tot ▼ yljtien jaar Indien tgd bezwykeo er maar 18 000 vyf perdoizend in het jaar Nd begint de tering rerwoeatingen aan te cièhteo wu voorierger wordt Vyftien j 9ngeni eé roeiajgen zelfmoord ni edir jongedlL danzooals het steeds gait het leventegön sterven meer ni eisjea een nat dood j Tasseben vijftien jen twintig jaar aich de tering steeds vaeer en tot vyf ei ja ielfe lot vyf en aestig jaer ia zg Ternielendate plagen wr menachheld Aai sterven 2 500 persMien terwyl Hf mannen en 2Q0 vrouWeii cp inoodlottigé Vyze om het leveh komen en ongeveer vyftjg van L 5 Uelfiroord plegen Dit is het waaVin het aantal 2elfii ortlen vrouwen gelyk itaat I Doch kranktinoigheid te rertoonen aan hersenaiiekte zoowel ali SPECIAUTEIT in HeereE Mode Artikelen DanK Parapluies en Uaiiilschoeniiii A van OS Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs vau Amsterdam filOtot IU m n j Liaaabon dln ter l 1 Fun h 1 Maderïï d Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aansevangen 1 Mei OOlIDi BOTTKKDiM OU I U S6 1 14 S 60 S 67 li S li S li 4 I 11 66 1 44 4 1 4 16 KOTTÏBDA 11 8 O D D 1 10 7 47 11 60 U Ï7 U 08 19 47 8 07 GOUDA DEN HAA6 kuiga 6 61 7 10 7 43 8 60 9 19 9 4610 1111 3619 881 36 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 68 9 18 9 6 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 39 6 18 9 34 Z Zegw6 U 10 31 1 66 4 68 80 9 48 Zer M 18 10 43 8 08 6 04 6 3 9 69 lOouda 6 38 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 06 19 618 17 3 14 4 08 4 386 16 6 47 6 607 488 1810 1010 88 Slapt Ui Bleiiwijk Kiaiaireg en Nootdorp Leidiolieiidaiii Hekandorp U T R I C H T G O U D A 10 10 88 11 88 18 60 8 08 3 68 4 46 36 7 60 8 09 9 07 10 34 10 8 11 66 4 16 63 9 88 10 14 10 11 4 84 I 9 8 MI 44 11 1018 111 88 3 46 4 87 6 17 1 09 8 18 8 419 49 11 1 Oouda 7 S o 8 S6 S 97 10 13 10 48 11 15 11 16 11 18 1 17 8 47 4 46 5 1 647 14 7 49 8 16 8 64 9 6411 11 11 40 4 67 8 01 10 0 11 11 11 49 6 08 8 U 10 16 11 16 1 03 6 10 8 16 10 17 10 43 ll SO 11 46 11 41 1 08 1 67 4 17 6 16 6 616 117 44 8 818 66 9 11 lO St 11 46 SOI DA UTIÏCHT 10 19 10 67 11 66 1 10 S 17 4 86 6 67 86 8 31 10 17 11 14 1 37 7 10 10 84 U SI 8 46 3 34 6 17 7 18 8 48 10 41 10 61 11 46 1 87 3 08 8 60 6 07 6 86 7 89 9 04 11 07 GOUD A A M 8 T E I D A II 0 18 10 67 11 10 4 11 6 10 7 11 10 17 10 30 10 6a 1 IJ 1 11 MO i ti lui AMSTKBDA H O U D A 7 16 10 48 8 14 8 68 4 46 18 8 1 1I 18 M U 1 46 l l I M M ioRpacteur tbu het geneeik atattitoesicht inde provincie De aau de Tergadering gedaue mededaeÜDgeu omtreot de liaDdeliugen taa bet geueeskaudig taatstoozicht bevatteo o a het volgende In de eerste Tergadering der Geuefskundifje laapeeteurR werden beaprokeo eo v istgeateld Toorstelleo tot vyziging der wet regelende het Geoceakaadig Staatstoezicht eu van de wet tegeu beimettelgke ziekten Over de nntwerpeu van de ospectauravergftderiiig heeft de Minister de geneetkundige radun geboord Eene daar vaslgeatelde gewyiigde redactie der raadgeriagen ann vroedvrouwen zya afto de reeds gevestigde vroedvrouwen erzonden Onder de punteu di verder oogtolbehandiliug en advies aanleiding gaven worden vermeld de inrichting der Ry kak week scholen Toor vroedvrouwen en de regeling van het examen de regeling van het practiache apothekersexamen de levering van geneesmiddelen aan de armen de vs krygbaarstelling vau anti dyphteriach serum maatregelen te nemen tegen hypnose ala publieke vermakel jkbeid betere opleiding der onderw zera in de gezondheidsleer de euohen uit een sanitair oogpunt aan woningen te Htellen Omtrent dit laatite punt zgn vastgesteld de hoofd begin pelen voor eene wetteiyke regeling van het toezicht op woningen De wyze van onderzoek van scheepskisten onderging eenige verandering waardoor dat onderzoek meer waarde verkreeg De in peetear diende aan den minister van binnenl zaken een ongevraagd adres in over de wenachelykheid van herKÏeniug der regeling omtrent de opleiding van vroedvrouwen Ruime beschikbaarheid van degeiyk opgeleide vroedvrouwen wordt door hem in het belang der volksgezondheid zeer wenacbelijk geacht Al zon sen deel der meisjes in de uitoefening der verloskundige pract k geen beboorlyk bestaan kunnen viuden dan zgn de daaruit voortvloeiende bezwaren z i ni t grooter te noemen dan die welke de aauweiigbeid van een te groot aantal medici leer spoedig zal blyken op te leveren Het getal verrichte vacoinatiën bedroeg 23 413 tegen 65 338 in het daaraan voorafgaande jaar een TJjzing onder den invloed der heerschende ziekte waai enomen Aangaande den ontametting8dienat te sOravenhags achryft de inspecteur dat om aan te nemen dat io deze gemmnte de noodige ontsmettiDgmaatregelen vrg algemeen zouden K a toegepasG men de zucht onj op die wgze hst belang der volkagezondbetd te helpen bevorderen bjj het Haagache publiek al zeer groot veronderstellen moet Immers gedurende 1895 werden besmet verklaard w ens roodvouk djpbtbere en typhus G02 woningen waarvan 46 van gemeentewege ootamet ziJn Ten aanlien van 556 liet men het eenvoudig aankomen t p de Terklaringen der geneeakundigen betreffende het geweken t n van het besmettingsgevaar tonder voorzorgaiuaairegelen voor te schreven Het groote vertrouwen in die verklaringen dat tiietoit spreekt deelt de mspectenr niet en wordt z i door bet blyven heersoben der genoemde ziekten daar ter aiede zeker niet gewettigd Mat het gemeentebestuur bad hfl eene volmaakt vruchtelooze correspondcDtie Hg vermoedt dat de in de meeste gemeenten op dezelfie wgze gehandeld wordt De Ie ionda geatationneerde RgkaoutsmHt tingaoven werd slechts twee malen in het afgflioopen jaar gebruikt In vwband met de onregelmatigheid dat zeeschepeu te Maafsluis binnenvallende eu aldaar geneeskundig onderzocht deozelfdro dag te Sohiedam aankomende aldaar andermaal aan dat onderzoek werden onderworpen heeit ds min van binnenl zaken beslist dat zulk eene herhaling lan dat onderzoek niet op grond van de wet van 28 Maart 1877 kan geaohieden Bet had s Ministera aandacht getrokken dat sommige geneeskondigan voor het onderzoek van uit zee aankomende schepen een bedrag gcuoten dat de perken eener biliyke bezoldiging verre overschreed Orereeokomatig het advies van d n inspecteur door den Minister f ÏO 8 40 8 47 8 64 9 1 9 IC 7 16 7 86 7 88 7 8 7 48 1 H S 8 10 i lt 8 8 8 88 Üouda lioordrecht NieuworVerk OipoUe Sottordjun 5 S7 6 08 8 16 84 6 80 7 41 Ï T M 7 49 8 47 a ï gw 7 6S 8 66 Voorb 8 07 9 08 Mtge S U 9 18 10 7 7 66 8 09 9 11 Uoidl 6 36 üudaw 6 60 WMrdeo 6 69 UtnwU 6 18 8 11 8 16 8 41 9 64 8 11 9 17 87 a 14 Ooud iaituduaCSt aotterdun Otpelle NiBUWsrkerk HooTdiMU aoudl gevraagd kwtm eene nieuwe regeling dier bezoldiging tot stand liy wees er tevens op dat eene doelmatige inrichting van het g zondhaidsooderzoek slechts te verwachten was van eene herziening der wet van 1877 Het hd van d n Geneeik Raad L ran hallie te Rotterdam onderzocht wederom partyea anijszaad met bel gevolg dat in de 72 door hem onderzoclite monsters slecbta eenmaal voor de gezondheid achadeiyke bestanddee en werden aangetrofieu De firma wier pakhuis dan voorraad bevatte vernemende dat de in bood der balen achadelyk voor de gezondheid was zond de party terug aan den leverancier Gewagende van de slachteryeo te a Gravenhage geeft de inspecteur te kennen dat zoolang niet van gemeentewege wordt rolkaan aan den ei ch tot oprichting van een publiek slachthois waarvan de noodzakeiykbeid io alle steden van den omvang van a Gravenbage reeds tang ingezien men zoolang z i niet mag verbinderen dat het slagersbedryf worde uitgeoefend met die middelen welke voor particulieren ook zonder een groot kapitaal bereikbaar zgn en men zic j moet vergenoegen mft het weren van de meest ergerlgke treats n den Naar zijne mepuing wordt slecbta bg goede exploitatie van publieke slachthuizen een degelyk toezicht o de qnaliteit van het geleverde vleeach mogolgk en zal eene heilzame coneorrentie tusschen de leveranciere daarvan kunnen ontstaan die dit voedingsmiddel meer zal kunnen brangen i onder het algemeen bereik üit dit laatste oogpunt wordt naar by zich kon overtuigen reeds thans naar de oprichting van een abattoir te s Gravenhage door vele kleine Tieeschbouwers verlacgend uitgezien In zyo adviezen over veracl illende onderwerpen maakt de inspecteur nog melding van het geval van een gewezen hospitaalsoldaat van het N I leger die zoo gelukkig waa een door hem uitgevonden middel tegen cholera en influenza ann den min van binn zaken ter onderzoek te kunnen aanbevelen De enthouaiastiache verzekenugen van adr boezemde den inspect niet genoeg rei trouwen iu om den Min te durven aanraden op dit verzoek ia te naan Wgzende op den samenhang van abdominaaltyphus met slecht drinkwater betoogt de inopecteur de dringende noodzakelijkheid van een syatematisch onderzoek naar de wgze waarop bet platteland in Zuid Holland van behooriyk drinkwater zal kunnen worden voorzien een onderzoek dat het geneeskundig staatstoezicht zoo moeten ter bund nemen ali het daartoe in staat ware voegende hg dauiJbji de opmerking dat bet oppergezag over hel water berust bij andere corporatiën dan die waaraan de zorg voor de volksgezondheid is toevertrouwd De neiging tot uitbreiding der typhusgevalleu in de wintermaanden te Scheveningen wordt grooteudeela op rekening gesteld van de hoogat ongunstige wooingverboudingen aldaar Men schryft uit Bergen op Zoom Oulanga ontving iemand hier te atede uit Spanje een in het Frantch gestelde brief vaD den volgenden inhoud Een Spaansch generaal op bet punt van in hechtenis genomen te worden is iudertgd met een groote aom geld naar Holland gevlucht en beeft die som daar by toch niet aan zgn vervolgers ontkomen kon in de buurt van Bergen op Zoom in den grond begraven Vóór zgn in hechtenisneming beeft hg echter een en ander aan een vertrouwd vnend medegedeeld eu deze tevens de zorg voor zgue eenige dochter opdragen Dat meisje ia nu zeventien jaar terwyl haar beacbermer oud wordt Daarom wil deze aan bedoelden persoon te Bergen op Zoom meedeeten waar zich iat geld bevindt bijaldien taatat genoom de de verdere zorg voor dat meisje overneemt en het geld benoodigd voor haar reis van Spanje naar Holland aan hem overmaakt 10 60 10 67 11 4 11 11 11 0 8 66 11 38 9 61 li SS 9 61 lO St 8 10 19 10 10 86 10 4 10 49 8 18 9 1 9 60 10 11 Dat meu daarmee echter nog wel wat wach ten zal spreekt zeker wel van zelf Maar toch hoe komt men er bg om telkens weer de ende praktyken te hervatten Het zal niemand bevreemden dat in de pera de vraag geopperd ia wat onze regeeriog toch bewogen mag bebben om naar het internationaal LandboQWCougrea te Bnda Pett den alechta ala politicus bekenden Utrechtaohen hoogleeraar d Aulnia de Bonrouill af te vaardigen En de vraag is er aan toegeToegd hoe het N edarl Landbouwcomité tot zulk eea benoe ming adviseeren kon In antwoord op die laatste vraag komt thans de heer Bultman ie bet Naderl LandboQw Weekblad verklaren dat de Regeering het niet noodig geacht heeft in deze aangelegenheid het advies ran het Landb com it é in te winnen En hy betreurt dit evenals de benoeming zelve De Hongaarsche r eering had den heer Bauduin gevraagd maar d Aulnia werd aangewezen Wel hecht ik schryft de beer Bultman o a niet zoo booge waarde aan dergelgké congrcBBeu maar uit de gedane keuze blyk opnieuw hoe luchthartig aan bet miniateriai van waterstaat handel en ogverheid ro t de daaraan toevertrouwde landbouw belangen wordt omgesprongen Aan den klauw kent men den leuw uit het kleine kan de behandeling van net groote worden afgeleid t Ia treurig c Men mefdt uit Amsterdam Hoewel het nog altoos onopgelost blyft of Ie zaak toaichen den gedetineerden C hen en den dokter van de cellolaire gevangenis te Amsterdam zich heeft toegedragen gelgk door de vrouw van Cohen eene Fran aise aan de dagbladen ia medegedeeld scbynt de aanvraag van Cohen om flanel te mogen dragen thans te zgn ingewilligd En dit niet a teeo Er wordt hg verteld dat de docter aAu Cohen een liter melk daags heeft voorgeachreven Zaterdag namiddag heeft de ja titis van Zwolle zich naar de legerplaats onder Oldebroek begeven ten einda eenige militairen te hooren die inlichtingen konden geven over Jen dood van een knaap uit Epe die 31 Augustus 11 door den veldwachter Garretaeo uit Oldebroek in de legerplaats op diefstal betrapt en daarover aangesproken ptotseliag op zgu vlucht viel en kort daarna overleden ia Zaterdag heeft de Dunregan Castle het uteawe stoonpcbip van de Castle Line haar oerste reis naar Kaapstad aanvaard Bet is liet grootste schip der vloot dezer maatschappy 405 voet laog 51 voet breed en heeft byna 6000 reg tona inbond Men meldt uit Haarlem Io den nacht van Zaterdag op Zondag is er eene brutale inbraak gepleegd in den winkel van den beer Bier wonende in de Ko iiingstraat alhier Door een zgspief elroit te verbryzelen hebbeo de dieren gelegenheid ehad de geëtaleerde voorwerpen naar zich toe te trekken Dia van mindere waarde lieten zg liggen doch medegenomen werden eenige t ouden zilveren en nikkelen horloges horloge kettingen grauaten broches enz De Koningstraat is een der hoofdstraten die a nnchta roed verlicht zgn Het gebeurde is daardoor dns te brutaler Onder het opschrift Hoe een geslacht voorbyKaatc geift de PaU Mali Ga ettec een kardiga berekening van het aantal aterfgevallen op de verscbilleode leeftyden der menschen Gesteld dat er op een dag een millioen kinderen geboren worden dan kan men feitelgk aennemen dat deze na verloop van een eeuw allen weer van bet wereldtooneel zgn afge 4 60 4 87 6 4 6 11 6 80 1 60 1 44 1 64 1 01 8 08 S 14 8 09 4 04 ütraolil 88 7 60 9 9 38 WoerdaD 6 68 8 11 üudawatar 7 07 8 19 Ooilda 7 88 8 88 9 84 10 10 7 81 treden T beide geilachténl i eenigste tydp rU voor maün n en nu begint zich en velen overig a n liurtkwaledl TosBchen d i twibtig en vyt i twin tig jaar kotnAi 28 000 WrfgeTalled vQor waarvan de helfti aan tering moet worden toegesc hreveo In deze en de volgende Tyf jaar eiacheq typ use koortsen de meeste offers Roodvonk en mazelen komen nu en dan voor doch zyo betrE keiyk onschuldig terwyl de kinkboeet gebMI verdwynt Dit ia dns de eerste der gevreeljde vyanden ran het menschelgk leven die zich terugtrekt Deze leeftyd brengt groote gevaren mee door oorlog misdaden en zwaren arbeid het aantal gewelddadige sterfgevallen bedraagt dan ook 1700 Na de vyf en twintig jaar begint het groote buwetykstgdperk Twee derden van de vrouwen trouwen tusschen baar vijf en twinstigste en vgf en dertigste jaar Tot dasterre lieten de overledenen broeders en zusters vaders en moeders achter Q beginnen ook eohtgenooten en kinderen tot de nablijvende te behooren en ka het geslacht wyzen op wednweo weduwnaars en weezen Voor vrouwen ia het een gevaartyke leeftyd Door ongelukken komen 3000 mannen en 300 vrouwen om De tering richt rreeselgke verwoestingen aan ïn den loop van deze tien jaren rukt ly 27 000 personen weg en wel meer vrouwen dan mannen Nu beginnen zich ziekten der afzonderlijke organen zoools bet hart de maag de lever de longen enz te vertooneu Op dezen leeftyd wordt er veel gevergd zoowel van bet lichaam als van den geest Allerlei soorten vaa sport worden beoefend on men wil evenzeer daarin uitmunten als in zgn beroep Liobaamaoefening eiarbt veel inspanning van het hart en verJandelgke arbeid van de hersenen zoodat deze organen teekenen van vermoeidheid beginnen te geven 7 46 IMI Nu volgt de leeftgd waarop over het algemeen de kracht van spieren zenuwen en hersenen het grootst U Vóór bet eind dezer periode van 35 tot 45 jaar zyn al de kinderen van dit geslacht geboren en meer dan een millioen hebben on opnieuw den tocht door lui leTU UDganngBD t gvlgk mit d atrgd tagen de gBodea dia hat tagenwoordige geiluht achter lich heeft gelatü De miadidaa bagioDen te TerminderaQ Kpo n blgTen nog staeda genulgb aa brono R ia loDgout tekUg komeii ker Toor terwyl omatreeks 3000 manneD en 400 roawen door angelakkaa om bet lefaa komeo Het aantal zelfinoordeo il zeer toegenoineD bjjiu 600 menschen maken ean eind aan hm leT Toch blgfi Nabg Hoek ran HolUÜ orard Zaterdagmorgen een proeftocht g Honden mat eenenieuwe atrandreddingaboot piui de Zoid HoU Mij tot raddiog Tan aobipbn Dkelingen te Rot terdam io tegenwoordighei l ran den bnrgamaeater Tan a GraTenzana Ibn dan opzichter der My 2 § Éedt mat da ui Jiaarden l P Itiog beant eu atabilili it oi geplaatst op g n een Jlljar leni TOfiiien eerst kojtebelangen jzonder Van welke uif m ook ni eruif n n tad behartM riol ting d r My ig ild an n 11 Ida blikii llrtad nil is in d i it te Lek idoor een gen brand aohade Tfnekerd De zeer goed afgewerkte Sot ia Terraardigd te BrenierahATen Toor xA liing der Mij en gemaakt Tan gegolfd staalm borzien T n eaua attat uitloopeude kielzool H r en achter opgaande an zülnchtkiatgn Mndarlgk cofupartiraeaten legnaoen en ilateilW Lk eppen boTcndien beTindt kieh iu de bwt een watertank infaaudende 300 liter tot Tjü ogiog der stabilitaitJ Ze wordt geroeid dWlU tot 12 man terwm Toldoeada mimta o breufeliogen Het TerToi reedij aataande wagen mattl boot die alleaains aan del woor de munt nit door hc N4 afloop werd de redd i Jet llltion Vlogteubnrg Ai ijfoor pkort bij de zeewerb liettalMruime iremiae WwBit drakgt iUn jUaai èiilder Mg en h r Tid m le eii d i ala dlre yaddingawl r en in Prof d Aalnis i Boordnill i a thans deB nitiaf door de Kegeering aangewezen om Nederland t rertegenwoordigen op het Internationaal IJaodbouwcongres te Budapest Zooals reeds bericht ward gaat de heer D Badniu voorzitter Tan da Hollandache Maatschappg Tan Landbouw op nilnoodiging der Hongaarscke regeariog als vertegenwoordiger Tan den landbou i daarheen De socialist Van Veer heeft dea auditeur bg dan schuttersraad ta Middelburg waarToor hg Vrgdag gedaagd was ter zake dat hy geweigerd heeft zgne wapenen in ontvangst te namen bericht dat hij niet TOor dien raad cal Terscbgnen np grond dat de beapreking aldaar hem toch niet zou doen terugkomen op zgn besluit oss de wapenen niet te hanteeren Hg IS zegt hg zich bewust op deze wgze volkomen naar plicht en geweten te handelen en wacht matig de gevolgen van zgn baaloit af Moord te Veeuingen Zaterdagavond 10 nur ongeveer kwam er te Zoidwolde per hoodekar bericht van Veeningen bjj den militairen dokter dat in de herberg van Sta ppenbelt ean huzaar door een borger zwaar gewond was Terwgl dr Roraejo en da heer De Lange arts zich gereed maakten om te vertrekken kwam er een huzaar te paard malden dat da gewonde reeds bezweken was Dè verslagene heet Hofman Trgwilliger eu lag in garnizoen te Zotfen Jammer dat deze wanklank de algemeene opgewektheid stoort Giateranmar en werden een paar Veeninger jongana te Znidvolde door de politie gebracht en in Tersekerda bewaring geboaden ala rermoedelgke daders Volgens nadere berichten werd een huzaar door een der meisjes gerraagd met haar te drinken waarover de jongen met wien hst maiaje nit was weinig waa gesticht Er ontstond rnzie deie werd echter hggelegd Toen da hozaar later met anderen uit de herberg uaar bniten ging kwam hg eren daarna terng terwijl het bloed hem uit een wonde in de botst gntate Tien minnteu later overleed hg Hg waa in t hari getroffen Naar het Vaderland c verneemt zal in de aanstaande Troonrede de indiening van een wetaontwerp tot invoering Tan verplichte rerlekering tegen ongelnkken worden aangekondigd Het bedoelde wetaontwerp aan het departement Tan waterstaat bewerkt heeft de strekking aan de patroons de verpliohtiog op te laggan hun werklieden ta Terzekeran Een Tertekeringsbank zal Tan staatswege worden opgericht en aan de postapaarbauk Terbonden Posterlien en Telegrvphie Door tasichenkomat ran de Portugeesche Poatadministratie kunnen zoowel langa den weg Van BelgiS ala langa dien ran Duitachlaod gewone pakketten het gewicht lan 5 kilogrammen niet te boren gaande worden rerzondeo naar de Portugeeaohe Koloniën in West Afrika Cap Vert en Guinea 8 Vincents S Thiago en Bolama en S Thomas Principe en Angola S Thomé Ambriz Benguëla Cabinda Loauda en Mosaamedei Het in Nederland te heffen port bedraagt bg verzending langa beide wegen roor elkpakket j I beatemd toor Cnp V4rt of Toor Guinea f 2 heatemd TOor S Thomaa Principe of Angola f 2 50 Het bg elk pakket te Toegen aantal douaneverklaringen bedraagd twee bij Terzending langa den weg Tan Duitiebland en drie hg eriendi ig langa den weg Tan België Dd TOor de genoemde Koloniën bestemde pakketten welke onbeatelbaar mochten zgn worden na Herloop Tfin 3 maanden zondervoorafgaande keuoisgaiing aan de afzenderteruggezonden De TeneodinI der pakketten vinilt plaatg nit Liaaabon 4 u 6den en 23sten en uit en Ssten van elke maand Benoamd IG 8ep Tot adsistant te Leideli J W Blote thanl rieTengaarder te Hazerswoude Ryndgk erlof ferleeud wegens ziekte den commies der TetegraphieiBse J Heiweg te Amsterdam tot en Sept mber 1896 lerTi odtaingeu j De brierengaarder D v Keuken fet verliÜen V I Dé brievengJiBrdar J Fontgne te Idebefesj p jdsch Overzicht ïi 4U leien we een tbtfgradi nit Lon eiiJ waifin gezffgd wordt dat er volgena de Eo schrbladen fbrmoedelyk efija schikking zal wd den ketroffe tusaohen de patroons en de werktiedeiT aan de Clyde enz aoodat waarflcbynlyk een werkatakiiiigzal wordl n vermedeq Uit Breatan wordt gemeld dat by de politieke beeprekingen aldaar volkomen overeenatemming ie gebleken xoowel Wat betreft de algemeene politiek als ook tegenwoordig hangende qneatiea Dit bericht wordt ala boog fficiena algemeen gewaardeerd en er wordi de gevolgtrekking nit gemaakt dat Dnitachland niet slechts Hnsland a politiek ia de Ooatvrsche qiiaeitie onderatennl maar ook dat Rnaland er niet aan deukt eventueele Fransche wenacheu tot herovering van Elzaa Lotharigen te onderateunen Ook het feit dat de czaar buiten het program om maar op zyn eigen wenscb met den Duitechen keizer aan de apits van de vaandel compagnie van het zeade armee korpa naar het kasteel is gereden wordt gereleveerd ala byzonder karakteristiek voor de beoordeeliug van het Koasiaoh Frauach verbond De ontraogst van den Tsaar op Duitachan bodem draagt een eenigaxins byzonder karakter en de Dulteche pers verznimt niet dit te laten uitkomen Do Keizer beeft zyn maehtigon gast heffetyk eu vriendelyk verwelkomd maar in het besef van de eigenaardige verhouding waarin de entente met Frankryk Rualand geplaatst heeft ten aanzien van Duïtschland zorgvuldig vermydend al wat ook maar als een zweem van overdryving opgevat zou kunnen worden Ook de toon van den pHcbtmatigen welkomstgroet der Norddeutscbe Allgemeine spreekt boekdeelen De doortuebtige drager der tsarenkroon zat by zyn ontmoeting met den Dait ïcben keizer zeker overtuigd worden dat bet streven naar een doarzamen vredestoestand in Europa een krachtigen steun vindt by de neigingen van onzen verheven monarch De aanblik der Daitsche troepen zal tot den gast spreken van telfbewoste maebt zonder iets aitdagends tegenover anderen welke macht door het groote ryk van het chriatelyke Oosten meer dan eens gewaardeerd ia by een vriendschappalyk medewerken der Doitsche politiek tot de taak die de Russische politiek tiofa gesteld had Dan volgt da passage over die Aebtong die der Starke dem SUrken zollt En ten alotte zelfs deze nietondaidelyke wenk Moge een lange en gezegende regeering hem Nikolaaa II het werk der ontwikkeling doen volbrengen waarnaar by streeft voor zgne volkeren c Men zegt dat de Keizer zelf dit artikeltje heeft opgesteld De Frankfurter Ztg fchryft naar aanleiding van de laatste zinsnede Men kan met dien wenscb slechts instemmen By ons in Dnitsebland is ook nog lang niet aliss zooali het wezen moest maar wy hebben toch reedt verscheideue trappen van volksontwikkeling bereikt die voor Rusland nog in bet rarachiet liggen Als Nikolaas II werketyk volbrengen wil wat men van hem verwacht dan staat hy voer een ontzaglijke tuk Om die ten uitvoer ta leggen heeft by vóór alles behoefte aan ede en bg bet bewRreu van den vrede wil Daitaohland hem helpen deze overtuiging kan de Tsaar als hy ze niet reeds heeft te Breslau verkrygen c Het is alsof de Dnitscbe bladen aan deFranacben nn een lesje willen geven waarbymen intnsichen niet vergeten moet dat deverhouding van Doitscbland tot Rusland aichveel gemakkelyker leent tot het innemen vaneen volkomen vry standpont £ r kan ook weleen kleia weinigje ergernis hy komen Hoe tzy zelden heeft de Duitache pers in het algemeen een zoo waardigen toon aangeslagen by het bezoek vau een vreemden monarch Sommige bladen brengen met rechtmatigeu trotain berinnering hoe heel andera Dbitaohland enRpaland nu tegenover elkaar staan dan eeneeuw en korter nog geleden Er was een tyd dat de hand van den Ruaaicben vriend c zwaar op Dnitachland rustte Rusland beeft ervoor gezorgd dat het loon door de Dnitscbelanden verkregen v or fauane opofferingen inde oorlogen tegen Napoleon zeer karig oitviel en ook na het congres te Weenen ia hetallydRastand s streven geweest deo vryeren geestin Duitschland te helpen onderdrukken deverdeeldheid in Doitschlaujl en de zwakheidvan Pruisen te bevorderen om daarmede zynvoordeel te doen Evenals Alexander I beschouwde Nikolaas I den kdoing van Pruisenali niet vaal meer dan zyn vazal Rjuslandlooiide zioh dankbaar voor de hulp die bruisenveneend b d by het bedwingen der Polen door in 1870 Dnitachland in ataat te aielleo het met Frankryk alleen nit te vechten mii t bet miakte van de gelegenheid gebruik ot azich van de hinderlyke Zwarte Zee olauenteuit het verdrag van 56 te bevryden Na het i ver oniï der drie keizers kwam een tyd akwaaril de bandefl die Duitschland verbondenjDlet Rusland verbroken werden en slechts mety moeilj jkon men ze weeHeenigazinsaaoknoopen tieu laren na don dood van Alexander II eerst door len hnndelaverdrag en toen verder ook tengevolge v n de gezindheid io Rusland zelf Nu rdfg men faanuemen dat die vr ndichafsb mdeq weer hechter geworden zyn Maat al is het Duit chlaRd a politiek den vrede te bewaren en geschillen langs vriendBchappelyken weg te beslechten al ia Rusland medewerking daartoe welkom wy voelen ons zegt de Frankfurter volkomen vry en onafhankeiyk zelfs zoozeer dat wy met een gerust gemoed deo Tsaar naar Parys zien gaan wy weten zeer goed waarom den Tsaar het bondgenootschap met de Republiek aangenaam is en wy vreezen niet dat hy zich te Parga verder zal laten medesleepen dan voor Europa en hemzelf geschikt is Wy gevoelen ons toch niet enkel vry en ouafbankslyk van Rualand maar ook sterk in het besef van onze kracht on van onze vredelievendheid Het schynt onjuist te zyn dat de Italiaansehe regaering aan die van Brazilië een ultimatum gezonden heeft in verband met de verwerping van het protocol van 12 Februari en de handtastelykbeden tosachen Italianen en Brazilianen die in den jongsten iyd zyn voorgekomen Het Quirinaal heeft alleen besloten naar Brazilië te zenden den heer De Martino die reeds vroeger buitongewoou gezant te Rio geweest ia om opnieuw onderhandeltngen aan te kaoopen over den eiach tot schadeloosstelling voor de Italiaanscbe ooderdaaen wier zaken in het protocol van 12 Februari zyn behandeld De Italiaanscbe regeeriag weotcht de zaak op vredelievende en verzoenende wyze te behandelen Do heer De Martino zal zich op een oorlogsaohip naar Rio de Janeiro begeven Doch zyn zending zal in geen enkel opzioht van vijandige atrekking zyii reclame door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Sedert U jaren bg het publiek bekend en gezocht als het beste goedkoopute en onschadelijkste BLOEDZÜIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral in het voor n najaar verkozenwordt en bg Toorkeur ge loroen in plaats TanEngelach Zont Droppels DTankjes en Bitterwater Niet anders te verkrg gen dan in doosjes a 70 Cente in de Apothekain Het etiketder echte Zwitserache Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT moet een wit o vanJaaama zoo als bovenstaande afbeelding op oeil rood veld De dagelgksrfuj kosten bggebruik zgn slechte 3 centen Niet landers te verkrggen dan m doosjes a 70 Cent in de Apotheken Hoofddepót 1 t TAN SANTEN KÜLFF lioUerda m Burgerlijke Bt a nd GEBOREN 5 Sept Cornelis oudere J Tan dar Post en W Neef 6 Johannea Cornelis ouders J C Groaneweg en A Matse Vortn KIV 10 1001 85 SI 8 l 98V 99 104 l 7SV 10 SOM nol loo 97 ♦ 41 603 12 lOl 66V 100 800 1S9 SS 100 100 186 101 7 SECTEMBRU Vorkr slolkrs NsuMLiND Can NodW S Ji 91 91 ilito dito dito 3 100 dito dito dito 8 I 100 lOO j HoNCiAB Obl Cioudl 1881 88 4 IrALiB lusohrijviug 1862 81 5 OosrZNR Obl in papia 1868 dito m silver 1308 5 851 1 It PottTUOAL O jüg met coiipoa y i dito ticket 3 it 5 u RosUND OW Biunoiil 1894 4 SI 63 dito Oeoom 1880 4 dito bij Rollu 1889 4 Jitobq Hope 1839 90 4 dito iu goud leen 1383 f dito dito dito 1884 i SrANJB Psrpet loUuld 1381 4 TussziJ Oepr Couv leen 1890 4 dec IjioDiug serie D Oec Reeiag serie U Zuiu A ru llap i obl 1893 t Mbiico Obl Hult Bob 1890 S VaNKZDEl A Obl 4 onbep 1881 AMSTsaoAU Obligation 13VS 8 aoTTlauAH 3ted loen 1894 3 Naii N Xfr Hacdelav uiid Areiidsb Tsb Mu JertiJosten Duti Maatuihappij dito Arah Hypotliobkb paudbr 4 Cult Mij der Vorstonl and Or Hypotheokli paudbr 3 Nedorlandsoho bauk sand Nod HandolmaH li dito N W il Pao llyp b paudbr 6 Kott Uypotheekb paudbr 3 l Utr Hypotkeekb dito 8 il ÜOBTBNa OostHoug bank aand KusL UypotheeVbauk pandb 4 AnzaiKA Rquit liypotli paudb 51 8 59 Maxw L Ö Pr Lien oart 26 Nbu Uoll U Spoorw MiJ and 109 Mij tot Kipl 1 Bt Bpw nand 2 Nod Ind Bpoorwogui aaud 20fi Ned Zuid Afrik Spm aand 8 217 dito dito dito 1891 dito 5 102 iTAUB Bpoorwl 1387 89 A KobI 3 Sn ZuidItsl ap rin i A H obl 3 52 POLBN Warsohsu Wseuou aand 4 IKV RusL Or Uusi Bpiv Mij obl 4 98 Halilsolio dito aaud 59 101 Kaïtowa dito aand B 79 Iwaug Dombr ditü aaud 5 101 Kurak Ch Aïow Bp kan obl 4 101 dito dito olilig 4 lOI U s lO l AaBBiilA Conl Pao Sp Mij obl 8 98 Chic Il North W pr C aaud 144 dito dito Win St I elor obl 7 130 Üouver k Rio ir Spm cort v a 11 Vi Illinoi outral obl in goud 4 99 Louisï i NaabvUleOorUv and 401 Moiiro N Spw mg lebyp o 101 Uial Kiuaas v 4 pet prof aand 10 N ïorkOiiUriotWo t and dito Ponoa Ohio obhg B Orogon Oalif Io hvp iu goud 8 78 St Paul Minu t Manit obl 7 108 Uu Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito l ino Col Io byp 0 5 Canaua Can Soutb Oorl v and 43 Van Rallw i Nav Io h d 0 O 11 Amsterd Omnibus Mij aand I 192 Rotlord Tramweg Maal aand l 200 Nbd Btad Amaterdara aaud 3 107 Stad Kotterdam aaud S 107 BlLOlB Stad Aiitwerponl887 2V 104 1 Slad Uruiaei 1888 2 103 m IIONO Thei Rogullr Oeielltck 4 118 OoiTBNB Staatsloouiug 1860 6 131 K K Oo t B Cr 1880 S 188 Spanjb Slad Madrid 3 18 8 34 Nso Ver Iliii Kyp SpobI oert 107 ADVERTENTIENa De Wed VAK d b GARDE Pblbtur en de Wed VRULANDT PiLimBB betuigen haren hartelgken dank Toor de blyken van belangstelling onderTonden bg het oTerlgden Tan haren Broeder BËRNARDOS PELETIER J ACHT GEVRAAGD iu de Omstreken Den HaagGouda eene zeer goede ËENOENJACBT l ranco brieven aan K HELLER J ager Hoafkade 612 dsn Haag