Goudsche Courant, donderdag 10 september 1896

Donderdag 10 8ep eknber 1806 35ste Jaargang No T066 fiOCOSCHË COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN Pro Deo Faillissmnt P C VERIEIJLEI De eerate vergadetlng tot verificatie ï i soh ililforderingen z l krachtens beschikking van den Edel Achtbaren Heer Itechter CommissariB worden gehouden op WÜKNSDAG 21 SEPTEMBER 1896 des v m te elf uur in een der lokalen van het G rechtageboniv te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM van ubb LOEFF Advocaat en Procureur Gouda Wevrouw DROST te Haastbecht vraagt tegen 1 NOVEMBER eene KEUKENMEID P G om met eene Tweede Meid ook huilwerk te verrichten tiCHOOIVHOVEM UK TENTÖiSIELlISG IJÜ llllJUllU IVUlllTot half Sept a s alle werkdafifeii g eopend van s vooriniddag 8 10 tot s namiddags 6 uur HKT COMITÉ BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAM 4U B Ifigfou en onder Fabrieksprijzen Deze llilverlioop duurt sleéls korten tijd zie ae FrU eu in 4e ÉiTMIjAaK Assurantie Maatschappij tegen Braüdschade van 1845 DE NEDERLANDEN Zatplieu Aiiistrnlaui Sophiaplein Itotterdaiu Zuidljlmk 60 S Braveilha fe NobeUlraat 80 Breda Priuaenkade Alkmaar Langcslraal Groiidka itaal 8 000 000 Reserves l SOO ooo Betaald Brandschaden u 600 ooo iiillutnUfF J n kwtUuui09kU2n INBRAAK Eflecten In Brandkast zoowel als inboedels WlukelKoederen enz iviBi ta aii JUt Wg Is dl bMta iawiir Ml Shiiujuliik I iluptllfB torton fc Aaker PaiBExpeller Wal laautkatMiamiluuitoimdwiiagea Wat net in liMdi ia ialer hmigeiu Ez g Aiiterliin Expeller Pi i 50 Mat 75 OKAm f 25 de a ah Voorlündflii in it in Nte Apotliekeii en b r A U ilitsr A Oo te Botlanllini ïe Gonda bfl A en DE LAAT e Markt WOLFF Markt A 144b n VAN SON apotheker TANÜAKTS E CASSUÏO io GOUDA I8 wedfir Ie fO SlLTHKRK Dagelijks uitgezonderd ZONDAGS FEANSCHE STOOMVEEYEEIJ KN CliiMiiischu Wassriicri i II opi i iii ii ii H W Kminimie liottenhnn IJtibrevetferd lioor L M den Kouinj der lïelaen lloofddepót voor iOUOA de Heer A VAN OS Az ripecialiteit voor hot stoomeu en verven van alle Heereiien Oameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantela veeren bont enz Gordyuen fcafelkleeden enx worden naar de nieuwste en laatste methode aeverid Alle goederen hetzij gestoomd ot geverid worden onschadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stooraen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Koninklijke iflaeliiuale Fabriek BE EONIGELOI 11 ï van Schaik Co gevestigd te s Qravenhiiye Kepplerttraat 9 en naby de Regentesselaau Hofleveranciers VAN 2 M den honing van België INDIEN GIJ HOEST sohruikt do Allerwege lieliroonde Wcrfltllicrodiidt Superior DRUIVEN Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta 70 Cts en ƒ verkrijgbaar hij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht J C RATELAND Bot co i B V WIJK Oudeu al r 6001 Stuks 1 uit de fftllieU m atni eenef der eerite ijuitenlainiathp fabri keo ov r Leger Paardcn Dekens inoutüii lejj 11 den poipujH van fl 2 75 per Btuk woi ieo uitvcrkot ht Oezo üikke onalijtbve dekens zijn zoo warm alt een pels o 1 U X ÜW cru ttruüt dua b t geheelfl paaid bedekktmlj niet wol Opgenaaid en 3 hreeile Btrcepen voortn een kleine partij witte wollene Slaap Dekens ïroot 140X190 cm wejfüns eeer kleine tleohia door raklui bemerk are fouten iu bet wsefaei aangeboden H lfl 3 60 per stuk KoBten andorB bet dubbele mr DutdelUk gBKhreven hesiellingen ror4 n WO Ung da rnorraad atrekt teftan Uwundlnft TM kft b di s of onder nmhaurB ptonipt irit re oera n B Ilnmita Maaatrloht Cn oM Staat 81 AMERSFOORT MBHSFOOHTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en tteschuill abriek stoom Jiitonuitianhe Wiiifeu Meeltttbrleli Flja gebuild Water Tarwebrood wor ii ï ti ii iimknB soort i ri u vnrv i ir hEd blijft lilür ii r stiiofis ovorlifcrlijk vaii Btnaak in is erkrijgbaar ill plaatvorm gemerkt met eone snede over den rug m stuka van VI ot 6 ot 10 et 15 o 20 et eo als Waterkadetjea van 2 ot Tulband wonlt van de fijnste ziiidvrucliteil Imste tafel uatuurbuter oierün onvervalBclite voUa Ijoste moik enz gemaakt is liior door een bijiouiler lieerlijk geuak lietuelk niet droog wordt en voor deze uitinnutende kwaliteit eeer goedkoop verkrijST baar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in stuks van 50 ct 75 et 100 ot Gewoon Roggebrood wordt van de beeto en smaketijksto sporten rogge zonder eenig vreemd bijmengsel gerabriceerd is hierdoor buitengewoon heerlyk van smaak zoer gezond en voedzaam verkrijgbaar 1 Kg S j Ot l Kg 8 Ot 3 Kg 11 Ot 4 Kg 22 ot 6 Kg 33 et deze gewlobten behalve van kantbroodi worden gegarandeerd Prima Roggebloem wordt van de beste soorteM rogge gemalen is hier om mot warme melk en suiker of iroop aaugemengd bijzonder gezond voor iwakken en zieken en verkrübaar in Vi Kg pakjes van 7 et Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en verandermgen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen Un uitsluitend verkrijgbaar by onxe dépötliouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in Uuur gevraagd en wordt een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en firanoo vrachten der volle on hSLodteehenlnff met rood letters Cet vooral op de lo U e kisten SKuUschappii tot Exploitatie der Victoria BroPt gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Qébrt Stoll werck s Chocolade en Cacao Dcelmatige door de nieuwste uitvindingen op ma diinnal gebied Terbeterde fitbrtcatle en uitsluitend gobfuik van fijne en hjnsto grondbtofTon garandooroi ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbeveienswsardig fabrikaat nauwkeiiii bi antwoordei de aar den inhoud der reep feEtiketten De Firma behaalde p 87 Brerets als IIofleTeraMclerj 44 Ëere Diploma s $ oudcii enz Medailles een bewijs vaa uitmuntend fijn NouB vouB déaemODS una lledainn d ep ps mièfe cSaHMe en oonaldörfttlon ae TOtre ezoeUente fftbrloatiou de Ohooolat bonbona varies eto etc 8t liwartk Éibrikaat is verkrijgbaar bij H ïL Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordigor voor NedarUuid Julins Mattenlodt Amsterdam Kalverstraat 103 Rathreiiier s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel A BRIi IiMArV ZN BINNENLAND QODDA 9 Saptembur 1896 Atu bat twtede BdmisBie examea voor het GymnaBiaai namen deel 7 candidaten To alkten verden J W van den Bosch TOOI 1 en £ A A Gobée voor V Afgewezen 1 voor I 1 voor l l voor V 2 voor VI Gisterenmiddag ttn ongeveer 3 nor ia eea joDgetje van 17 maanden van N in de vierde Kade in bat w t r geraakt zonder dat dit bemerkt is en een halluur later levenloos opgehaald Te Amsterdam heeft zich een nieow tooneelgezalschap gevormd onder den nuro van V r0enigde Tooneelisteo onder leiding van deu beer Joa ran Lier Leden van dit gezelsobap zyn de Dames Julia van LierCoy pers W EUenberger H £ Hopper Kx leerting der Tooneelschool Ë van BeemKapper M Stevens Bena en F tan Biene alsmede de bh H Schwab Jan Mslberbe M van Been 0 Lageman A van Sprikhugzan F Steien en A C Kremer Met groote sorg gekozen nieuwe Drama s Tooneet en Biyspelen zullen naast d voortreffelgkste van onder datum het repertoire van bet gezelschap vormen Bacteriologisch onderzoek van het tetding water der Gondsche Waterleiding Maatschappij flo het IJaelwater Datnm 1 September 189G Oorsprong Kraan kantoor IJsel Aantal teldagen 5 5 kiemen per gram 20 500 ervtoeiende kiemen O O soorten 1 3 ziektekiemen geen e geen e Opmerkingen zeer goed zeer goed Door de ArrondissementS ReehtbaDk te Rotterdam werd gisteren o a het volgende vonnis gewezen N B 19 jaar arbeider te Waddiugaveen w ens mishandeling tot f 1 boete snbi 1 dag hscfatenis De 50 jarige beklaagde A H haisvr van J De J zonder beroep te Reeuwyk had ziek beiwaard gevoeld met het by verstek tegen baar gewezen vonnis van 18 Augustus waarbg tQ wegens mishandeling van Margaretha Toor FEVILLETOM DE HYPOTHEEK BinaeoBlyn droomde dat zyne vrouw niet meer naar de oefeningea ging dtt sijue doohters in de wereld kwimsQ en gevierd werden dat hg zaW bij at KÏJQ geld ook eenïg aseziea en invloed had dat hij wat beteellende in de wereld terw l on zijn naam leohtt bekend was by leveranciers AU ik nu maar lid van de Staten wordt zeide hij een krachtige rookwolk uitblazeade Ik heb land genoeg om door de boeren in den omtrek gekozen ta worden en die zaak met Barnbeim zal mg genoeg VA ban bekend maken Provinciale Staten Oedepu erde Staten kon ik mij maar burgemeester fatart maken maar mijne vronw wil de stad niet uit Voon mij is t hier geen leven Froviaoiale Slaten dAn was ik ten minste ieta maar bareemeester wareTbeter dan waa ik voor goed van die oHque beTr d En Binoenalijn droomde verder dat bij bargemeeater as ea eene zitting van den gemeenteraad opende en den Koning ontving en met den predikant ruzie had en den eersten ateen legde van een groot gebouw en door ieder werd gegroet gevierd en geraadpleegd Wannaer ik maar eens Hd van de Staten ben in iedar geval ui ik dan ists tjjn Als dat kereltje Is wat hjj loh nt ta vaien op 16 Mei dezee jaara tot drie dagen gevangenisstraf werd veroordeeld De beklaagde erkent het feit maar beweert iu drift gehandeld te hebben Zq ontkent eohter len stelligste dat 7 tot het meisje bg die gelegenheid zon gezegd hebben je bent er nog niet af te avond of te morgen zal myn zoon je wel krygen De president mr A ÏI v Tienhoveo merkt de beklaagde op dat bet wel zoo zal zyn want werksiyk werd het meisje Uenzelfden avond door baar bekl s roon deerlyk toegetakeld Beklaagde beweert voorts dat het meisje haar voor dief had uitgescholden maar een der ooggetnigan verklaart dat dit woord eerst gebezigd is nadat de miabaudeling plaats bad gehad By monde van den subst officier mr J K H Ëuderleinj eischte het O M bevestiging van het bg verstek gewezen vonnis X By kon besluit is tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Geneual gedurende de zitting die z al aanvangen op den derden Dinsdag io September 1896 benoemd mr A van Naamen van Ëemnea lid van die Kamer H U de Koning Regentes heeft rgisteren de wet tot regeling ran het kiesrecht bekrachtigd Gisteren ontving de wet het contraseign van haren ontwerper den minister van binnenlandache zaken Zy zal Rpoedig vermoedelgk nog deze week in het Staatablad afgekondigd worden Op den Lnth Borgwal in Den Haag werd gisterenmiddag 4 uur een persoon bemoeilgkt door een drietal kerels Iiy kreeg onverhoeds een vuistslag in bet aangezicht Na afloop miste de geslagene zyn gooden ring en was zya horlogeketting stnkge trok ken Bg het departement van koloniën ia ontvangen bat volgende van 8 dezer gedagteekende telegram van den gouverneur generaal vaa Ned Indië betreffende de krijgaverrichtingen ia Atjeh Eergisteren trok eene colonne zonder tegenstand naar Djerir en Sihon Gisteren doorgernkt naar Silemoen alwaar Panglima Folitn en zes andere vgandige hoofden Gisteren twee bendehoefden in de XXVI Moekima opgelicht c De Stct f bevat het Kon Besl van 7 Sept 1896 no 43 welks inhoud luidt als volgt Art 1 De tegenwoordige zitting van de kan ik veet dienst van heoi hebben en al helpt h mij alieeu maar van de oefeningen af Hier ging de deur lan zaam open en mevrouw BinneusUja vertoonde ziob ia de geopende deur Mevrouw Biancnstijn was een tenger blond vrouwtje die zoo teiïr uitzag of zij door een tochtje zou bezwijken Toch icheen big bare komst de kolenale Binnenslijn plotseling veel kleiner ie worden en het was met zekere onderwerping en gedwongen vrieudelgkbetd in den toon dat hg liaor goeden avond zeide Ge hebt veel gemist zeide mevrouw met een hoofdknik den groet van haar man beantwoordende ffHeel veel gemist t t Spgt me ik had werk Zeg niet dat het u spgt dat zou buichelarij zgn Btnnenallju Het spgt u aiet het kan u niet Bpgtsr Maar mij spgt het wel Mij doet het in mijn hart leed dat ge die enkele uren in de week niet geren kunt aan betere dingen dan aan al die dobllooee bezigheden fMaar Anna vOch maak geen verontachuldigtngen Wij stellen er niet eens prijs op dat ga komt zij die komen moeten van gansoher harte bijeen zgn Het moet geen offer maar oen uitspanning een begeerte des geestes wezen zoo ala mevrouw Latum van avond nog zoo heel nadrukkelgk opmerkte en dominie Inheijer beeft het ook innig lief gedaan Maar die de wereld zoo lief hebben hebben gelgk dat zü t hms blijven Mgn lieve hemel ge zult looh niet zeggen dat ik de wereld lief heb Ik kom de deur niet uit Waai xoudt gij ook htm gaan t Staten Generaal zal worden gesloten op Zaterdag 12 September 1896 des namiddags te drie nren Art 2 De minister van btuneulandsche zaken wordt gemachligd zich op bet in art 1 vermelde tydatip te begeven naar de vergadering der StatfliU Qeueraal ten einde in eene vereenigde vergadering der beide Kamers de zitting in nasm der Koningin te aloiten De 3tct bevat bet programma voor de opening van de vergadering der Staten Ge oer anl te s Gravanhage op Dinsdag den 15den September 1896 £ en aantal mannen van verBchiUende richting en positie hebben zich vereeoigd om uitvoering te geren aan bet denkbeeld om een nationale inaobryving te openen voor een huldebiyk aan te bieden aan H M de koniaginijupeder bg hoogst derzelver aftreding als regentei van het koninkryk als een bewy van den ianigen dank der natie voor al hetgeen door Hare Majaateit gedurende haar regentschap verricht werd zoowel voor de opvoeding van hare koninklyke dochter als voor de bevordering van h lands belangen In het bureau der hoofdcommissie hebben zitting de heeren Mr J Heemskerk Azo voorzitter minister van staat lid van den raad van state te t a rM9uhage L E Ugtenhovon secretaris dïrectenr van s ryks belaslÏDgen in Noord Brabant te s Hsrtogenboaoh n J J L Heldri lid der firma Heldringen Pierson bankiers te s Gravanhage In al de provinciënVormdeu zich oommlasiëo deze zullen overal int haar provincie waar zy die noodig oordeelen plaatselyke comité s in het leven roepen De provinciale commissie van Zuid Holland bestaat oit de volgende leden de heereu M M de Moncby voorzitter der kamer van koophondel te Rotterdam Voorzitter der provinciale commiasie Lid van de hoofdcommissie W H van Gordt H W Az koopman te Rotterdam lecretaria der provinciale oommissie F M B Ridder Alewgn gep Init generaal adjudant i b d van H M de koningin te s Gravenbage lid van de hoofdcommissie Jhr mr T A J Van Asch van Wyck ood gourerueur van Soriname benoemd Hd van de lo kamer der staten generaal te a Gravanhage lid van de hoofdcommissie Mr T M C Asser lid van den raad van slate ta s Gravenbage lid van de hoofdcommiasie Jhr mr G J Th Beelaerts van Blokland g t Ia waar t is oen beroerde itad I Lieve fiinnenslgn doe me plezier en gebruik zulke grove uitdrukkingen niet t Ia om alle stiobting bg mij weg te nemen Mevrouw trok baar mantille dicht en haar kalsje terug ala de onschuld die zich iu haar mantel verbergt Bat ge zelf niet gaat moet gij weten maar ga moest mg althans gunnen dat k er heen ging Wel dat doe ik ook Anna Ik heb u nooit weerhouden om van die oefeningen gebruik te maken Pat aoudt ge ook niet moeten beproeven Binnenslgn sprak mevrouw op geheel anderen toon dan van eene vervolgde onschuld yAls Ik verlang mijn godsdienst waar te nemen beeft niemand bat recht er mij daarvan te weËrhoudeu Gij allerminst Ik heb u ook altgd vrij gelaten Kn uu voigdo er eeno reeks van beschouwingen van mevrouw Binninslgn over een onbetwist punt waaraan haar man niat do minste moeite deed een einde te maken Dat eiado kwam daardoor zoo veel te spoediger want nu niemand anders haar belemmerde in hare ontboezeming viel zij zich zelve in de rede met de ▼ raag je zult toüh Maandag met ons medegnan P Maandag om acht ure komt I ud man wat r Ban laat ge hem afzeggen Onmogelijk de zaak eischt spoed Als ik talm ia van Bernhelra mij voor en Wasenstein is verloren Dat argument scheen eenigazins op evrouw te werken Althans baar toon was veol minder ectierp toen z vroeg Hoe gaat het er mede Wil hg Wasenatein nog niet afstaan H beeft er volstrekt geen lust in Anna maar ik vrees dat het tot een proces zal komen Je kunt niet begrijpen hoevsil hoofdbreken ik er vaa heb lid van de 2e kamer der staten genaraal ta s Gravenbage lid van de hoofd commiasie Mr Th L M H Borrel lid ran da 2a kamer der staten gen er aal notaris ta s Gravenbage M C J E Graaf van Bylandt lid van de 2e kamer der staten generaat en lid van gedeputeerde staten van Zuid Holland te s Gravenbage lid van de boofdoommiBste Mr C Cock lid van den gemeenteraad ta Leiden Mr L C Driebeek advocaat te Rotterdam Jhr mr J F Homalda van Eysinga lid van den raad van state te s Grravenbage lid van de hoofdcommissie S M Hugo van Gyn lid van de 2e kamer der statengeueraal te Dordrecht Mr J Heemskerk Azn minister van ataat lid van den raad van state ta i Gravenbage voorzitter en lid van de hoofdcommissie J W Hein Jr van Rockanje burgemeester van Nieuw Hel voet J J L Heldring lid der firma Heldringen Pierson bankiers te s Gravenbage lid en thesaurier vaa de hoofdcommissie A van Hoboken van Cortgene koopman lid an de provinciale staten ran Znid Holland to Rotterdam F B s Jacob burgemeoster van Rotterdam lid van de hoofdcommissie R C KroBsen oad vice president van den raad van Nederlandaeh IadiS te a Gravenbage lid van de hoofdcommissie Mr L P M H Baron Michiels van Verdaynen Lid van de 2e kamer der statengene raai te sGravenhage lid van de hoofdooinmissie J M Noothoven van Goor lid der provinciale staten van Znid Holland wethouder te Gouda Jhr J A Roëll gep vice admiraal adjudant 1 b d van H M de koningin t s Gravenbage lid van de hoofdcommissie Mr A J Roest burgemeester te s Gravenbage lid van de hoofdcommissie Jan Smit Cz te Alblasaerdan Jhr Q M Verspgck gep luit generaal adjudant generaal van H M de koningin kanselier der Nederlandscbe orden te s Gravenbage lid van de hoofdcommissie De raadskamer der arroodiasements rechtbank te Maaatrieht beeft rechtsingang verleend met bevel van gevangenhouding tegen S H Soblegel ood 55 jaren schoenmaker wonende te Limmel Mearssen gedetineerd bescbaldigd van schaking van een 20 jarig meisje Nu ben ik bezig met een reglement van 1718 wacht wil je t eens hoorenM Binnenslijn die met zgne kopie van zulk een eerwaardig oud document zeer in zgn sohik was ofschoon hij er niets aan had greep met beide ban don de gelsgenhtid aan om er gebruik van te maken en het zijne vrouw voor ta lezen maar mevrouw voorkwam dit terstond door de zeer prozaïsche vraag waarmede zg het vertrek vertiet AU ge g e zijt komt gij soupeeren Ik ga nog even naar mgne kamer Dadelijk zeide Binneaslijn zijn reglement weder neerleggende waarna hij langzaam en zorgvuldig ague courant opvouwde en even kalm naar de beneden kamer ging waar hij zijne twee doohtera vond Prederiek on Antoinette waren twee blondines zoo blond dat men ze bijna voor transpnrant zou houden Even doorschijnend waa of aoheen haar hartje 2g waren lieftalig tol oauoozelheid toe on oprecht tot onbescheidenheid Voor t n zaak slechts loefden zij de godsdienst hare schuchtere zieltjes begrepen niet dat men een nader levensdoel kon hebben dun de overpeinzing en naleving van al die dogmatische waarhedon welke haar van de jeugd af waren verkondigd en zoo zij zich al eenige voorstolling moesten maken van andersdenkenden omdat zij dan toch in de kerk vernamen dat er zoodanige bealonden dan stelde zg zich die altijd voor öf ala verregaande onwetenden of wel als huichelaars die eigenlijk dachten zoo als zg zelven maar alleen uU eigenbelang of hoogmoed het laatste vooral anders spraken ITorM vtrwlgd