Goudsche Courant, donderdag 10 september 1896

11 15 1 14 8 50 i il 4 S0 11 81 K H V 11 19 H r ll 4 H Ml 11 18 1 44 4 1 4 15 5 tO BOTTERDl U S 0 V D A 10 19 11 80 11 17 1 44 1 50 10 19 1 54 f 10 88 1 01 10 41 1 08 ir OUD A O T 1 E C B ï 10 67 11 65 1 10 b I7 4 6 6 67 66 81 10 17 11 14 1 87 t 7 10 K 10 4 11 11 1 46 1 4 8 17 7 18 8 48 10 41 11 46 1 17 8 08 1 60 6 07 8 86 7 M 9 04 11 07 door duizenden Professoren en geneeaheeren beproefd toegediend en aanbevolen Sedert 14 jaren bg bet publiek bekend en gezocht als het bestCy goedkw p8te en onschadelijkste Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zomerdlenst 1896 eoUDl KOTTERBAU AaDKevangeD 1 Mei TUd van Greenwicb 10 10 7 15 7 47 1 18 1 1 9 60 10 11 10 4f 11 08 11 47 1 14 8 09 4 04 GOUDA DEN HAAC DEN HAAS OOUDA Qouda 7 SU 8 86 9 87 10 18 10 48 11 IG 11 18 11 18 l l7 8 47 4 46 6 11 6 64 7 14 7 49 8 18 8 64 9J 4 l 2 T M 7 4S 8 47 11 11 40 4 67 8 01 10 06 Z Zagw 7 63 8 58 11 11 11 49 6 08 8 11 10 16 Toorfa 8 07 9 08 11 86 1 08 6 10 8 18 10 17 Hage 8 11 9 1S 10 7 10 48 11 80 11 45 11 48 1 08 1 67 4 17 6 16 6 1 6 11 7 44 8 11 8 66 9 1110 8111 48 Hage 6 61 7 10 7 48 8 50 9 1 9 48 10 1111 8611 111 86 8 44 8 40 4 04 4 8 6 17 0 187 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 9 8 18 l trmi l n 10 81 1 55 1 68 8 80 Zer M 8 18 10 48 1 08 04 8 8 Oouda 6 88 7 0 8 18 9 18 9 47 10 1810 4 1I 0 11 511 17 14 4 06 4 816 15 6 47 8 607 Slopt te Bleiiwjjk KruUweg sd Nootdorp LaidaoliaDdam ea Hek adorp ü T H E o H T G O D D A Utnalit 8 88 7 60 9 81 10 10 88 11 88 11 60 8 08 3 614 46 6 7 60 Woardgn 8 8 8 11 10 18 11 66 4 10 8 68 ÜHdawali r7 07 8 19 10 81 t 4 14 OoaUa 7 11 8 10 84 10 10 10 44 11 1011 11 1 11 8 46 4 87 1 17 7 09 8 11 e o D D A A HSTEtBAM Xi 11 61 10 67 11 10 4 11 1 14 M7 10 6 l W 11 AHSTEtDA H 8 O U D A 7 16 10 41 1 4 1 6 4 46 8 18 7 46 0 46 11 10 10 U ll 46 1M M lUO 10 10 De Commisoie door het Hoofdbeatnar van d n Volkaboad beaoemd om rapport uit te breugeD orer de wgze waarop kioderea wier ooders oit de ouderlyke macht ootset zgo bebooroD ta wordea opgevoed en over de waarborgen die de Staat van opvoeders gestichteD eu particulieren moot vrageu heeft de volgende vragen lieautwoord 1 ïu welke gevAÜen behoort de oulzetting uit de vaderlijke macht te worden uitgeoprokeu 2 Van wien behoort de bevoeitdheid tot oDtaettiug uit de faderiyke macht te nordeo toegekend 3 Ia wolkna toestand zal bet kind door zyne onttrekking aan de vaderlyke macht gebracht worden 4 Bebooreu in de wet zelf of io een algemeenen maatregel van bestuur voorwaarden te worden gesteld waaraan zg die lich met de zorg voor het kind willen belasten en huuna woningen moeten voldoen Zoo ja welke zyn die voorwaarden en 5 Kan de Volksbond in bet belsng vaa vvvrs rlooide kinderen werkzaam zyn Behalve deze onderwerpen beeft de commissie in het kort nog enkele onderwarpen bebaodetd nl het ontslag uit de voogdy vau gestichten en de kosten der opvoeding en verzorging het recht van adoptie enz Het rapport is g teekend door de beeren L P Walburgb Schmidt mr A D W de Vries H Pierson eo mr J Kal£f Jr terwgl jbr mr A J Ketbaan Macaré die ook deel van de oommissie uitmaakte zich met den vorm en de redactie van het rapport die hg niet mede oaderteekende niet kan vereenigen en mr J Kalff Jr ook eenige bedenkingen heeft £ enige dagen geleden werd aau de Broekstoot in de gemeente Voorburg een jongen door een paar kerels aangebonden en mishandeld Een bewoner der Broeksloot snelde op t gekerm van den knaap toe waarop de aanranders t hatenpad kozen Ook de jongen was daarop verdwenen Thans is er f 25 uitgeloofd voor degeop die inlichtingen kan geven welke tot ontdekking kannen leiden Te St Anneo gemeente ten Beer Clr is de boerenknecht J Dykema midden op een stnk land stervende gevonden De paarden waarmee hy naar h t land was gereden stonden stil voor den wagen en waren niet op hol geweest Vermoedelgk is by door den bliksem getroffen het palfli De klok op het paleis van Westminster waarop de Londenaars zoo tro 8cb zyn staat stil Veertig jaren ijing hteft ze onafgebroken den bewoners der i wereldstad den officiealen tyd gezegd tbani is ze onklaar Het weder beeft de raderen aangetast zoodat enkele geheel veraieuwd moeten worden bovendien moet het onrwerk eens zorgvuldig worden gereinigd Hiervoor zullen op zyn miast drie maanden noodig sya 8 40 8 47 8 54 9 1 9 10 Uou l 8 80 Hooriireolit h Nieuwerkerk k Oapelte Rotterdam 7 7 81 7 S9 7 4 7 15 8 38 17 8 08 s ie 8 14 Rotterduu B Otpalla t lO Kieuwtrkerk S 19 lloordiMbt 6 IS 6 81 8 80 7 45 8ouda 8 07 7 66 8 09 9 1 10 19 Uolda 6 86 Oudeir 5 60 Woerdm 6 5 Ulrwbt 0 18 8 U 8 18 8 41 9 54 10 61 Ëhmda C K Ësn 24 jarig meisje Celia Rose genaamd is deier dagen na r de gevangenis van bet graafschap Richland te Mansfield Ohio overgebracht onder de aanklacht haar vader baar moeder en haar broeder te hebben vergiftigd Deze vergiftiging had plaats onder omstandigheden die een zekere opschudding onder de bevolking teweegbrachten Celia en meisje zonder eenige bekoorlykheid was doodelyk verliefd geworden op Oqj Berrj den zoon van een paohter uit deti omtrek Gny was veel jonger dan zij zoodat by gestreeld door hsar liefdesbetuigingeD een groote bekoring vond in den omgang met het oudere meisje Het gedrag van Celia ten opzichte van iny veroorzaakte te Mansfield weldra eenig schandaal eo op zekeren dag verweet haar vader baar op heftige wyze dat zy aanleiding gnf tot praatjes Zy verklaarde daarop dat zy Guy s bruid was en smeekte haar vader of hy hare luopder onkundig wilde laten van de minder üffiRiOfte verloving Durvan wildn de oude heer echter niets hooren en den zelfdendag kwam het tusscben Celia en baar moeder tot een heftig tooneel Eenige dagen later bemerkte men dat Celia niets gebruikt had van een gerecht dal zy zelf voor het ontbyt had klaargemaakt Kort na den maaltijd werd de moeder plotseling ongesteld en de heer Rose die onmiddellyk om deo dokter ging gevoetde onderweg dat zyue krachten hem begaven Toen hy thuisgebracht werd vond hy zyn derligjarigen zoon eveneens ziek In weerwil van de onmiddellyk verleende gpneeskundige hnlp bezweken de beer Rose eo zyn zoon twee dagen later De moeder die aanvankalyk symptomen van beterschap vertoonde stortte weer in $ n bezweek eveneens Toen eerst vermoedden de baren dat Celia die by dan dood barer ooders geheel ODversobillig was gebleven het gezin had vergiftigd en hoewel zy baer onschuld bezwoer werd zy gearresteerd Later bekende zy aan een vriendin c die opzettelyk was uitgezonden om haar nit te hooren dat zy haar ouders en baar broeder had vergiftigd omdat dezen niet wilden dat zy met Guy Berry in het huwelyk trad Niettemin blyft zy voor de jaattie steeds volhouden dat zy onschuldig is eu dat zy zich nimmer een bekentenis heeft laten ontlokken Te Mansfield ia echter iedereen overtuigd van de ficbuldpHchtigheid van het meisje en het is te voorzien dat baar proces dit binnenkort io behandeling komt enorme sensatie zal veroorzaken Onder het opschrift thee een geslacht voorbygaat geeft de tPall Mali Gazette c de volgende berekening waarvan wij in ons vorig nommer reeds melding maakten By den aanvang van het 45e jaar zyn nog slechts de helft van het millioen menschen waarmede wy ons voorsteldea te beginnen in leven en met 55 is het getal ver beneden dat punt gedaald Omstreeks 81 000 personen sterven in den loop dezer tien jaren waarvan bet grootste aantal 16 000 san tering terwyl bronchitis en andere ziekten der ademhalingawerktuigen 13 000 ofifers eischen Inplaats van besnietteiyke ziekten mazelen en dergolyke vinden wy nu organische ziekten hartkwalen waterzacht en ziekten van hersenen lever en maag Hoe langer hoe meer vronven sterven een geweldadigen dood Wy komen nu tot het groote getal van 800 zelfmoorden waarvan drievierden door mannen üe kanker die op eiken leeftyd eeaige slacbtofferi maakte treedt steeds verwoestender op en tveriliodt letterlyk 5000 personen driemaal zooveel vrouwen als mannen lO li 10 50 11 11 11 18 11 15 10 67 11 4 11 11 11 10 ii M ii ai 8 8 66 9 81 6 M 1M 10 17 40 Mt lUI Het gealachtc ia thaas over de helft van zyu levensduur heen en reeds tot de kleinstiQ belft van zyn getal ingekrompen Het spoedt zich steeds sneller naar het einde Ofschoon het aaetal levenden voortdurend kleiner wordt vermeerdert met ieder jaar het aantal sterfgevallen Van nu tot aan den laatslt n man sterven er io bet geheel slechts 29 000 meer aan besmettelyke ziekten doch ziekten van hersenen long en maag worden veelal noodlottig De kanker eischt b na evenveel ofiera als de tering dooh de ziekte der adembalingswerktnigeo zyn do gevaarlykste van alle vyanden Bronchitis longontsteking enz overtreffen de tering Oe slagaderen beginnen stram te worden wat beroerten veroorzaakt die velen ten grave slepen Verlamming en jicht doen zich gevoelen en de gevolgen an onmatigheid en uitspattingen vao allerlei aard maken op zeer onaangename wijze hun opwachting wachtingOok de zwakheid aan deo ouderdom eigen ia indirect de oorzsak van vele sterfgeval Iqo Bet weerstandsvermogen vermindert en dientengevolge bezwyftt menigeen voor een schok dien by vroeger met goed ge o1g hnd kannen te boven komen Niet veel meer dan 300 000 dus nog geen derde van het millioen halen bet zes en vijftigste jaar eu nu komt er eene groote neiging tot zelfmoord In het geheel s erven er 150 000 voor hèt vyf en zeventigste jaar zoodat er van het millioen sleehts JGO OOO overblyven Doch de leeftyd die nu volgt is de noodlot igste van allen 123 000 lierven er vóór de vyf eo tachtig terwyl voor mannen bet twee en zeventigste jaar het gevaarlykst is Voortaan is het moeilyk du oorzaak van den dood op te geven Groote koude of hitte honger of een zeer geringe mate van geweld is genoeg om den zwakken menscb in het graf te helpen Toch kunnen sommigen bet einde hoe naby ook niet afwachten want zelfmoord en gewelddadige dood komen evengoed voor als sterfgevallen door ziekten Met 95 jaar blijven er maar 2000 over Op 223 na overlyden zij allen eer de eeuw ten einde is tot dat wanneer het geslacht 108 jaren ood is bet nog slechts door éeu enkelen overblyver vertegenwoordigd wordt Op eigen verzoek Men herinnert zich den Rotterdamschen gerangene die onlangs oit de gerangenis ontvluchtte omdat hy zoo graag wüo deelnemen aan de kermis Een Parysche kameraad heeft zich juist laleo opsluiten om te kunnen deelnemen tan de kermisdrnkte by t bezoek van deo czaar Hy moest acht dagen zitten wegens beleediging vao de politie en men zond hem geen biljetje om tekomen Eergisteren is hij naar den chef van den veiligheidsdienst gegaan Meneer zei hij ik heb acht dagsQ op myn kerfstok k heb nog geen bevel ontvangen om naar de gevangenis te gaan maar k ben doodsbenauwd dat men my joist zal roepen wanneer de czaar er is Vergun me dat ik nu zit dan ben ik in October vry en kan den czaar zien Aan zyn verzoek is gevolg gfgeveo Het lid van de Tweede Kamer mr A J W Farncombe Sanders is te s Graveubage overleden aan de ziekte die vooral in de laatste maanden zyn gezondheid en krachten oudermynde De heer Sanders heeft zich in zyn jengd grooteodeels zelf in Engeland gevormd en stodeerde later aan een der Nederlandsche hoogeBcboleo met goed gevolg in de rechtswetenschap Hy werd by bet onderwijs werkzaam gesteld en kreeg een belangryke plaats by het ryks toezicht opdien tak van regeeriogszorg door zijn benoeming tot provinciaal in specteur vao bet lager onderwys in Utrecht In zyne geschriftea in de meest bekende tyd acbriften besprak hy menig onderwerp van den dag en tootide een belangatalling in de publieke zaak welke hem den weg baande tot een meer rechtstreeksche deelneming aan het staatkundig leven en het medebestuur van s lands zaken Zoo werd mr Sanders in 1886 gekozen tot MA van de Tweede Kamer voor het hoofdkiesdiatrict Haarlem In zyn parlementaire adviezen openbaarde zich doorgaans de groote voorliefde voor Engelsche eo Zwitserecbe tuestandeo die hem door zyn verblyf ginds en zijn nitgebr ide kennis van de Britsche wetgevingen gebruiken steeds is bygebleven In zake internationaal recht scheepvaart de techniek van het kiesrecht gaf hy belangryke beschouwingen ten beste en hy verstond hel om een overigens dor en afgetrokken onderwerp aantrekkelyk te maken door geestige herinneringen anecdotes en opmerkingen Tydens zyn lidmaatschap van de Kamer werd hy geroepen zitting te nemen in de staatscommissie voor de groadwetshersiening van 1887 Aan haar verslag is toegevoegd een afzonderlijk advies vao den heer Saodcs hoofd zakelyk loopende over de samenstelling der Volksvertegenwoordiging eo vooral die van de Tweede Kamer Zyn overtuiging dat hoe breeder de grondslag is waarop de staatsin stellingeo zyn gevestigd ook des te vaster de fundamenten zullen zyn van de mooachie trachtte hij steeds ingang te doen vinden zoowel by als na de jongste grondwets herzieuingt aan de behandeling waarvan in s lauds vergaderzaal hy een werkzaam aandeel nam met name ook wat betreft de regeling van dc troonopvolging 7 11 7 S0 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 4 7 4 17 So 4 7J1 Na de ontbinding dbr Kamer in 1894 als uilvloeis I van het votum over de boofdbepaliag aan de kiesreohtregeliag Tak herkoos Haarlem zyn afgflvaardigde aanvaokelyk niet doch weinig weken later nadat de in zyn plaats benoemde jbr mr J Roëll voor Utraohl geopteerd bad kreeg de heer Sanders het vertrouwen van de Haarlemsche kiezers terug Hoewel gerekend tot de vooraitstreveudliberale party in de Kamer van welker club by deal uitmaakte gaf de hear Sanders menig maal blyk een onafhankelyk en vrystandpant te verkiezen boven het partgverband De boer Sanders hoewel teek op het technisch gebied gtf dikwerf bewyzen van groots studie en belezenheid op dit terrein en wekte bewondering door zyn vaardigheid indeduideIgke uiteenzetting van technologische en daaraan verwante vraagstokken Men herinnerde zich slechts zyn beschouwingen over de electrioiteit voor industrieele doeleinden en over het telephoonwezen Met deo heer Sanders gaat een iu veel opzichten merkwaardig man voor het Vaderland verloren Het Frieich comité der Votsparty heefteene vergadering op 27 dezer te Leenwarden nitge schreven ten einde te bespreken welke middelen moeten worden aangewend om de nieawe kiezers op te wekken van boo kiesrecht gebruik te maken Op een Hongaarschen lokaalspoorwag by Lesoncz liep eeo volle proeftrein op een paar leege bagagewagens Er ontstond een paniek vele reizigers sprongen oit de wagens en werden ernstig gewond vyf personen kregen levensgevaarlyke kwetsuren eo twee machinisten werdea gedood Aan de fabriek van Kropp zyn alle baitenlaodsrbe beambten en werktisdea ontslageot omdat ontdekt is dat eenige boitenlaodeta onder het personeel fabrieksgeheimen badden verraden Terwyl de werkstaking op de soheepatimmerwerven in Noord Engeland scbgnt te cyo afgewend dreigt te Londen een strike c onder de dokwerkers Vrydag zullen dezen hoone eiscbea by de reeders indienen Hoófdzakelyk wordt verbooging van loonen gevraagd geklaagd wordt tevens over het feit dat vrouwen by bet lossen der Bchepen gebruikt worden tegen eeo loon van 2 sh 6 d i 1 50 per dag Den reeders zal 21 dagen tyd worden gegeven om de eischen in overweging dan zal in het begin van October de algemeene staking worden afgekondigd By een stierengevecht laveo misa h mort te Bayoane heeft nu niet enkel bloed van paarden en stieren gevloeid een matador en een picador werdeo gekwetst en de matador Pantilloro is door een stter zoodanig io den bnik gestooteo dat hij weldra overleed Toen de haofdagent vau politie Udo ta Dordrecht heden even voor drie nar de Groeamarkt passeerde vernam by een angstig bulpgeschrei komende oit bet pand no 58 aldaar bewoond door den blik en koperslager L B Boelen Onmiddellyk ging hy de woning binnen Op een der boven kamertjes gekomaOi zag hy een meisje in volle vlam liggen e dê waren alle kleederec vao het bovenlijf der ongelukkige door het vuor verteerd terwyl het onderlyf nog slechts met enkele brandende flardeu bedekt was Een verschrikkelyk scboowapel nog schrikwekkender door da pyolyke kreten die bet meisje slaakte I t Spreekt vanzelf dat de hoofdagent het meiaje terstond de brandende kteeren van bet lyf trachtte te rakken terwyl hy hiermede bezig was kwam de broeder van het slachtoffer met een emmer water toesnellen Daarmede werden de vlammen gebluscht Inmiddels was ook da hulp van den geneesheer dr Benjamins die jniit de Groenmarkt paaseerde ingeroepen Daar deze echter bet 7 51 8 19 8 48 8 5t tC 9 67 1 S 7 6 10 4 8 8 10 11 8 18 10 18 8 11 8 47 9 S 9 10 10 17 11 80 1 81 8 17 7 16 8 6 9 48 10 4 I 8 17 0 47 8 84 64 6 41 10 01 5 61 8 47 7 46 16 10 07 lO M 18 7 58 9 18 9 68 t 8 84 9 48 9 69 488 1810 1010 18 8 0 9 07 10 4 9 18 10 4 9 38 41 9 49 11 10 ggbrnik ran eene hand miste kon bg weinig andera doen dan de noodige aanwgzingen geren aan een ereneena toegesnelden bediende nit de apotheek der firma K Q W de BoHon die het orer het ganache lichaam met wonden orerdekte meiaje mat olie inwreef en lerbond Het meiaje ia ferfolgeni per Tigelanta naar bet gaatbnia orergebracht Haar toestand geeft weinig hoop op behoud Zg is 20 jaar ond en heet Anthoinetta Hendrika Boelen De oogelnkkige is van haar geboort af idioot zy neeft nit den zak der broek welke haar broeder eren je roren in een aangrenzend kamertJ4 bad nitgetrokken een doosje met locifers genomen waarmee zg was gaan zitten spelen met bet bekende gerotg De hoofdagent Udo aan wiens krachtdadige hulp bet in de eerate plaats te danken is dat de ramp geen erger omrang beeft aangenomen hoeft bg het blnsscbingawerk geduchte brandwonden aan do beide handen bekomen Ben begin ran brand de vlammen deelden zich ook mede aan ds meubelen in het kamertje waar het meisje zich berond kon Bpoadig worden gebloacht zoodat de reeds gealarmeerde brandweer geen hulp behoefde te farlaeneu Oiatararond waa da toestand ran bet meisjeBOS oureranderd roartorend gilde ag ran pjD D C Omtrent de reeds gemelde mishandeling ran en kind ta Ond Pekela sohrgft de iFrof Gr Ct Vrgdagarond ontdekten de bnreu ran de arbeidster Johanna r d Tank die hare beide kinderen alleen te huis had gelaten dat een knaapje ran 3 jaar rreeselgk waa geslagen en mishandeld Het kind werd door dr de Qroot ÏB t bgagD ran de politie geneeskundig onderzocht en de waarheid bleek maar al te wel Met een karwats was t jongetje rreeselgk geslagen en met een touw om den hals been au weer getrokken Van deze mishandeling werd beschuldigd zekere Frederik Frans tan de Fransoseofa milie die Teel bg de jonge weduwe te huis kwam en in ongeoorloofde betrekking met haar leefde Spoedig wist de politie hem op te sporen Nadat hg in rerboor was genomen werd bg in de proroost ten gemeantehuize dea nachta opgealoten en Zaterdag geboeid naar Winschoten getransporteerd Tegen den arond rerschenen eenige leden der recbterlgke macht om de zaak rerder te onderzoeken wat nogal aanleiding gaf tot rolkaoploopen Vooral toen de moeder werd opgebracht om rerhoord te worden deed het saamgeatroomde olk relo rerwgtingen hooren De Winsch Ct deelt rerder mede dat da moeder Zondag arond niettegenstaande den toestand ran haar kind met de bg baar inwonende slecht bekend staande Jantje Borgman liep te wandelen Het publiek was daarorer zeer rerbitterd in groote menigte werden belden achterrolgd De moeder wist zien door een zglaan in te slaan uit de roeten te maken doch gemelde Jantje werd het zeer lastig genaakt Da reldwachter die tusschenbeiden was gekomen wiat het pabliek met de blanke sabel iiaen ta drgran Met het oog op de onderiindiag dat rele lotelingen op den dag der loting roor de militie zich schuldig maken aan misbrnijr ran starkendiank zijn de burgemeesters der gemeenten in Noord Holland door den Commiisaria der Koningin in die proriocie verzocht al de huu ten dienste staande middejsu te bezigen om dit miabruikzooreel mogelgk tegen ta gaan Maandag namiddag riel nabg de Kruiskade te Botterdam een 6 jarige jongen in den Cl olsingel Reeds was bg zinkende toen het gSraar waarin de knaap rerkeerde werd opgemerkt door een slagersknecbt die den kleinen drenkeling nasprong en de roldoening smaakte hem beboadan op bet droge te brengen waarna hg ham naar huis bracht in de Nieuwe Kerkstraat Man Bchrgft oni nit Leenwarden De tgden rerudaren Als nog slechts weinige jaren geladen een socialistisch spreker hier optrad had hg in den regel een gehoor ran honderden en honderden Qisterarond was de socialist Vliegen in de zaal Van der Wielen aan het woord orer de Maastrichtscha werkstaking an orar nog rarscbaiden anderezaken an er waren ten hoogsta 70 toehoorders Daarentegen waren in den Prinsentuin waar het bestuur ran den Ornnjsbond of lierer ran de rereeniging sToor Vaderland en Oranje aan de 2500 leden met hunne hnisgenooten een eoncart gerolgd door een rnnrwerk aanbood naar achalting ongareer 7000 menschen dia onder begeleiding ran de mnziek bg herhaling de rolkaliederen zongen Het alotnnsmer ran het rnnrwerk eeno pnchtige decoratie met de woorden Lere Keningin Wilhelmina c wekte eene onbeaohrg igka gaastdrift op N B Ct c Afloop van Openbare TerkoopiMC van Onroerende Qoederen VEILING 9 SEPTEMBER Huis en Erf Achter de Kerk A No 21 f 1700 k C Riatrald Twee Huizen met Scharen en Erven en Grond in de Doelesteeg L No 239 eu in de Zak L No 261a f 1995 k L Reparon Huis en Erf in de Keizerstraat K No 185 f 1000 k wed J W ran Egsden Huil Erf en Tuin aan de Vest O No 613 f 830 k J M Roosendaal Hois en Erf met Grond in de Lange Korte Akkeren P No 405 f 410 k A Fokkers en C Vlak Drie Hotsen Erven en Tuin in de fleeren kade P Nos 344c 344d en 344e f 3645 k 0 Boomani Huis SU Erf in de Geertenbultensteeg H No 55 f 280 k C ran Velzen Huis en Erf als roren H No 57 f270 k P den Hertog Bultenlandscb Overzlcbt De bgeenkomst der keizers te Breslan it geëindigd de czaar heej de reis naar Kopenhagen aanvaard de wereldbistoriscbe gebeurtenis waarvan keizer Wilhelm gewaagde ia vorby De oordeelen over dit bezoek van den Rossischen all eenheer scher aan zgn westelpen nabuur loopen zeer uiteen De Fransche pers tracht daor een sjmbool te zien in elke beweging en een beteekenis te zoeken in elk gebaar de overtuiging te wekken niet alleen dat dit bezoek niets te beteekenen bad maar ook dat de cxaar geen gelegenheid beeft laten voorbygaan om dat te doen uitkomen Zelfs de woorden die do czaar sprak in antwoord op den harteiyken welkomstgroet van den Duitichen keizer worden gecommentarieerd en daarbg verliest men geheel oit het oog de bekende opmerking dat men eens keizers woord niet dreben odet dentelnc moet De Duit che bladen daarentegen zien in de woorden en daden van den Rnssiscben monarch de bewgzen voor zgn goede gezindheid tegenover Doitschland De politieke besprekingeu hebben tot eeo volkomen overeenstemming geleid zoo wordt ons gemeld en de gebeele bonding van den czaar gaf btgken van groote ingenomenheid met keizer en volk van Duitscbland Al is de czaar met zgn woorden zeer karig zegt de VoBa Ztg da gevolgen der ontmoeting moeten worden afgemeten naar de daden aiet naar de woorden c De beate beoordeeling van het bezoek aan Duitscbland zal wel te vinden zgn in de Russische bladen De Peterburgsche Regierangibotenc zegt De 5e September zal voor het Duitscbevoltt even veel beteekencind en gedenkwaardig zijn als de Augustusdagen waren roor de volken die onder den schepter der Habibnrgen staan De samenkomst in Rreilaa zal in het Duitsche Rgk met hetzelfde gevoel van vrengde worden begroet als in Oosten rgk Ho ngarge bg de ontmoeting der beencbera te Weenen bet geval wai De banden van bloedverwantschapj die de keizerlgka familie van Rusland met die van Doitschland verbinden zullen in de oogen van Europa een bgzonder gewicht geven aan 4e woorden van vriendschap die bg desamenkomst werden gesproken a ezieu nog van do politieke betrekkingen en van deu toestand der internationale aangelegennedeu De aanwezigheid der beide sonvereinen te Breslan zal niet nalaten een nieuw en welkom pand te worden voor de vastheid en de onschendbaarheid van den vrede bet hoogste goed der beschaafde volken De Swjet zegt dat de reis vau deu czaar naar Weenen en naar Breslan door de buitenlandscbe bladen te recht wordt beschouwd als een gelukkige gebeurtenis waardoor het vertrouwen op de onschendbaarheid van den Suropeeacbeo vrede bevestigd wordt De N ov Vremyac wget er op dat keizer Wilhelm zich heeft kunnen overtaigen dat de vrieodscbappelgke toenadering tnsschen Roslaud eu Frankrgk geenszins den ËuropeoFchen vrede noeh de rust in Dnitscbland bedreigt 4 Eo de Daitachgezinde St Petersbnrg Z zegt Wij hopen dat de verzoenende toon diende Daitsche peis aanslaat en die zeker ook bgons weerklank vinden zal niet spoedig zal veranderen Wg hopen dat bat oogenblik waarinde beide maehtigita heericbera van Europaelkander in liefde begroeten het begin zalvormen van een goede verstandhouding tuiscbende beide volken die zich uiten zal in eenernstigen en gemeensobappet keu arbeid totbet behoud van den vrede Waaricbgnigk is het gevaar van eene algemeene werkstaking van engineers aajn de Tyms de Clyde en Ëngeland a Noordoostkust afgfcwend Tot dnsver waa de toestaniAzoo 70 werklieden op de werf ran de firma ühpsmuir en Jackson aan de Clyde staakten omdat zg niet samen wilden werlÉea met een kameraad die weigerde lid van de Amalgamated Society of üngiaeers te worden Zg eischten zgn ont lag maar dit werd door de firma geweigerd De verbonden scheepsbouwers wendden zich toen tot bet boofdbestunr van da A S £ Dit veroordeelde de t takers en gelastte hun bet werk te hervatten hun alle ondersteuning uit de algemeene kas onthoudende maar door de patroons aangezocht om de open plaatsen door andere werklieden aan te vnlleo weigerde het als liggende dat buiten zgne sfeer Het plaatselgk bestuur der A S E te Glaagow echter weigarde den stskerfi die onmiddellyk onder zgn gezag etouden te gelasten aan bet werk te gaan Toen kwam de bekende bedreiging vau de patroocs dat zy in vier weken tgds alle 30 000 leden der A S Ë zouden ontslaan ala gisteren de stakers niet aan het werk zouden getogen zijn en de bedreiging van de leden der A S E dat zg gezamenlgk het werk zouden staken zoodru de eerste 25 pet gedaan kregen En elders in het land maakten werklieden zich reeds gereed om door werkstakingen de A S E te helpen De patroons verdedigden in het geval van da firma Dnnsmuir and Jackson ongetwgfeld een goed recht nl van niet gedwongen te willen worden eon non nnion werkman te ontslaan maar of zg bllgk en wgs deden de 30 000 leden der A S E in hunnen dienst voor den onwil van zeventig dwarsdrgvers te latin Igden terwyi deze toch donr het hoofdbestuur der A S E verloochend waren ia heen vraag meer In ieder geval schynen de patroons de gevolgen van hun kras besluit te znllen ontgaan Ook bet plaatselgk bestuur van de A S E te Glasgow beeft nml de werkstakera bevolen den arbeid te hervatten AU deze nu bet hoofd buigen is het gevaar bezworen Wat er au dien eeneo nonunion werkmau zal worden is niet dnidelgk Hg zal geen lid vau de k S E mogen worden laat het bestuur van dit verbond weten maar de man heeft nooit gewild De Armeniërs die uit ang t voor den moordInst der Toikeo Constantinopel ontvlocht zgn om in het buitenland een achuilplaats te zoe ken zgn lang niet overal welkom te Odess wil men hen niet hebben eu te Cairo ook niet De Russische regeering beeft maatregelen genomen om te verhinderen dat Armenische vluchtelingen nit Turkye iu Rusland komen De Btoombooten die vlucbtflingen in haveoa van de Zwarte Zee aanbrengen mogen hen niet aan land zetten Ook te Cairo komen groote scharen vluchtelingen nit Constantinopel en men weet niet waar men mot hen heen moet De Britsche gezant Sir Phillip Cnrrie is te Constantinopel teruggekeerd Bg zal de eerste gezant zgn die na de onlesten door den Saltan wordt ontvangen De Köln Ztg c heeft zeer verontrustende berichten uit Oreta ontvangen De Mohammedanen dringen hg trolpen de hoofdstad binnen buiten de moren staan er nog 20 000 Daarentegen zgn er nauweloks duizend christenen in de hoofdstad gebleven Men verwacht ieder oogenblik een groote ramp te meer omdat Mohammedanen allen eerbied voor de overheid hebben verloren 0e Turken dragen openigk wapena ondanks bet verbod van den gouverneur Plunderingen sgn aan de orde van den dag de regeering heeft niet de macht ze te verbinderen Het Daily Newsc verneemt uit Ehania dat de Nationale Vergadering baar zitting opgeheven heeft na besloten te hebben een leening aau te gaan v n 100 000 pond tot schadeloosstelling der bevolking ten plattelands en een politiekorpa van 400 buitenlanders te vormen voor de drie groote steden Te Litia in den oosthoek van het eiland chgut men nu weer zoo bevreesd te zgn dwr de dreigende bonding der moslemin dat nn Eagelacb oorlogsschip er heen gegaan is RECLAME BL0EDZUIVERIN6S en Laxeeronlddel dat Tooral in het voor en najaar rerkozen water Niet anders te verkrggen dan in doos jes a 70 Ce ite in de Apotheken Het etiket der echte ïwitaerache Pillen van Apotheker RICHARD BRiNDT moot een wit bruin zgn van den rorm zoo als bovenstaande afbeelding op een ro od veld De dagelgkache kosten bg gebruik 7 n slecht 3 centen Niet anders te Terkrggen dan in doo ea 70 Cenbs in de Apotheken HoofddepötF E VAM SJ NTEN KÜkLPF Rotterdam SPECIAUTEIT in Heoren Mode Artikelen Dames Parapluies eit Handschoenen A van OS Al Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vork iloikr l i IU m lOüV 8 6 85 18 S5 u i 88 v 104 V 61 73 30 20 IIOV 941 100 97 ♦ tos 612 iOl 56 64 mi aoo iso Vi SU 65 1 UV m u 1S6 101 25 10 mi 205 7 10 50 52 154 98 987 59 70 101 lol Vi 101 101 98 V 144 130 11 U 99 10 101 10 lo i W z 108 43 11 192 800 107 107 104 108 118 121 183 34 107 7 SEPTEMBER Nedehlano Gert Ned W 8 V dito dito dilo 3 dito dito dito 3 HoNOAR 01 1 Goudl 1881 88 4 Italik IiiscbrijriDg 1802 81 5 OosTZNit Obl in papio 1868 dito in zilver 1368 6 PoBTuojLL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 RusLANU Obl Binaen 1894 4 dito Geoons 1880 4 dito bij Koths 188 4 dito bü Hope 18SU 90 4 dito in goud loea 1888 6 dito dito dito 1884 Spanje Perpet schuld 1881 4 TukKiiJ Gcpr Gonv loeu 1S90 4 Gec loouio Borie 0 Geo leeniD serie G ZuiuAfh Sip v obl 1893 K Usxioo Obl Buit Sob 1890 6 Vknezubla Obl 4 oubep 1881 A M8TEAUAH Obligatien 1816 3 RoTTiauAH Sted luen 1894 3 N gd N A fr llandeUv aaud Arondsb Tab Mü üertitioate DtiuMaatachappij dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Gult Mij der Yoratoul aniid a Gr llynotbookb paudbr 3 i NedorlaDusche bank aand Ked Haudolmaatsrh dito N W Ie Pac Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb paudbr S i Utr Hypotheekb dito 8 OoBTKNa Oost Hong bauk aand Husii Hypotheekbank pandb 4 t Ahekika Ëquit hypotb pandb Maxw L G Pr Lien oort 6 Kbu Holl U Spoorw Mü aand Mij lot Kxpl V Bt Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S lTALii Spoorwl 1887 89 A Ëobl S Zaid Ital Spwmy A H obl S PoLBN Waraohau Weenen aand 4 RusL Gr Ruu Bpvr Mij obl i Haiilsobe dito aand Kaatowa dito aand B Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Ch AzoW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHisiKA Gont Pan 3p Mij obl 6 Gbio k North W pr O r aaud dito dito Win St Petor obl 7 Denver k Rio Ot Spm oert v a Illiuoia Geatral obl in goud 4 Louiar k NasbvitleGert r aaud Mexico N Spw Mij leliyp o 6 Miss Kanaas v 4 pet pref aaud N York OnUrio k Vfetl aaud dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp iu goud B St Paul Mian k Manit obl 7 i Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Gol Io hyp O 6 Ganada Gau Soutb Gort v aand VsN C Rallw k Nav Io h d o O Amsterd Omnibua Mij aand I Rotterd Tram weg Maata aand Nbd Stad Amaterdam aaud 3 Stad Roltordam aand 3 Beloik Stad AntwerpenlSS P t Siad Bruasel 1886 S i KoNO Theist Regullr Geaeltach 4 OoBTXNR Staatsleoning 1860 B K K OoBt B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nbu Ver Bes Hyp Spobl oert ADVERTENTIEN Getronwd J L VOS en M A D RUUTER die ook namens wederzydsche familie hun liartelgken dank betuigen roor de rele blgken Tan belanggtilling by deze gelegenheid onderTonden Gouda 9 September 1896 Will i Jiokt HlnmutU Lmitnpgaan kortom gv ABJierFamExpeller S AitfcefJ aiBlxpBlIer E AiikBrfaliiïxiiBllB P ji 50 oaat 76 oMt w f 1 26 da ïmoL Toorluidn l t mawto Afolkiltn n bü t AcWaolitw t C té Bel i ML T Gouda bs A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt