Goudsche Courant, donderdag 10 september 1896

Vrijdag 11 September 1896 No 7067 iSCHOOlllIOVEiV 35ste Jaargang TAZ TENTOOHSmUNQ NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave deker Courant geschiedt d a gj e 1 ij k g met uitKonderinËT van Zon en Feestdamn L 1 De prijs per drie maanden is f S fr fO P post ƒ 1 70 I i J j AfïouderUjke Nommersi VU F CENTBJN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BINNENLAND i ftii Zenuwiji i l Beproafdien aanbevolen door de heeren Prof Ur JI finlére l anjs Lgruber ojardin Bau etz Parijs IChOt Parijs Geh Bath Iff Schering Kms Gez Raih ijDr Cyurkoweoh jky Weenen Opperatafarl Dr Jeohl Woenon Opperstafarl Ur gohiesl h esi Chef arts DrJ DarseS l arijs tier Aken Districisarts Ur Qrossmann tihlingen uitz UutriotsarlsUr BUSbaoh Zirk Rrankart Dr Stelngrebsr Oharenton Consul Dr Asoheubaoh Corfu Dr med CorraZZa VentllB Angeville P rij Lavabre Panja Wille Taufkirohen a Cablliot Areachon u Portget Lonzae Guilloneau Bor deaus H H Labatut Bordeaux BOUgavel I n Forrière L Hirschfeld Weeneu Lieber Innsbruck Hammer i iauen Weiner Weenen AUBt Broctou Matusohlecbner Brixii t 6t vooral op de AAN BESTEDI NG Op den 15e SEPTEMBER 1890 dM aTonds tea 8 uur zal door den ondergeteekende namens het Ueatuur der Oondeche Coöperatieve Broodbakkery en Verbrntkavereeniging Ons Voou DBRT C te Gouda in eeu der localeu vau den Heer A DAM alhier m het openbaar aanbesteden Het bouwen eener Broodfabriek met Machinekamer Wagenloods enz op een terrein o elcgen aan de Raam te Gouda kadastraal bekend in Sectie D N 2222 met de leverantie van alle materialen en arbeidsloonen Bestek met 2 Teekeningen zün n ƒ ï 50 pef stel te verkrijgen bj den ondergeteekendedoor wien tevens nadere inlichtingen wordenverstrekt J H DB WILDE Bonwkundige Gouda 4 8ept 96 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEWARIi Ci HoUandsche uitgave met 27 afb Prjis 2 gulden Ieder die aan de versehrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland liet Wissel en ËlTectenkftiiloor BARENDS C 187 WARMOESSTBAAT bij den DAM telephoon 077 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz simt BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeHgste condUiën fjtF Uitgave van het Maandblad KORTÜNA ƒ f per jaar franco per post proefnommers kosteloos VRIJE PAARDENMARET Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TBERKINÜ z jn verkrjgbaar bjj A BRINKMAN ZN Prijs per lol f 1 Jl lolcn voor f 10 B i plaatsing der loten Ie en 2e Prfls COMPLEETB BESPANNING benevens min stens 20 PAARDEN Stollwerck sche Borstbonbons gefcbrioeard na voorachrift van den ton Universitmls Prot Gehm pifrad Dr Hariut Bonn hebbeo sedert 50 Jaren all Verzachtend middel tegen hoeeten heeeohheid en aandoening der ademuigs organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van waime en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebroiken Verpakking Oeele pakjes il 26 cent Alom verkrijgbaar Tot half Sept b s alle werk dag en g eopend van s voormiddags 10 tot s namiddag s 6 uur HET COMITÉ Koninklijke flacliiiialc Fabflck DE MIQELOEM VAN H I vanSchaik iGo gevestigd te s Qravetlhagé Hepplerttraat 9 en if uabi de Regentesselaan 1 Hpfleverancieif VAN j I Z M dën Koning vanl gi INDIEN GUHois t g ebruikt de Allerwege beknionde Werfldlirroi lilde Superior DEUIVEir Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ i verkrygbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H vi MILD Veerstal B 120 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C BATELAND Bos cop B T WIJK Oudeitalcr FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheiiilsclie Wasscherlj VAN 11 OPPEI iHElilER 1 Kruiakad Motterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgi de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Assurantie tegen Brudscbade van 1845 £ NEDERLANDEN Zutpheu Anisterduiu Saphiaplein Hotterdtni Ziiiifbluk 511 S ClravenhllKe NobeUtruat 20 Breda rriasookade AlklUftar J aiigestraBt Graudkapitaal 3 ooo ooo Reserves 1 200 000 Vetaulde Braniisehadeii u 50o ooo f ICaatiekt l vimkirtUi uukU U INBRAAK Efleeten in Uruidkast zoowel als inboedels Winkelïoedereii enz Gouda Drnk an A KRiiiKViK Zoos AMEHSPOORT A MERSFOOBTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Ucschuitrabriek atoom AutomatUehe Walsen JUeelfobrtek ïjljn gobnlld Water Tarwebrood wordi u iio pmksie oorien t r e VL rvtiHr llK l blijft hiur door slüiiil i avurliOLrlijlc van sniuuk en 13 verkrijgbaar lU l piqatvorm gemerkt met eene snede over den rug m stuks van I 4 i ot eVu ot 10 ot 15 c 20 et en als Waterkadetjes van 2 ot l Ulband wordt van de ijnste zuidvruchten bostw tafel natuurboter oieren onver 1 I vnlsptita volle beste molk ouz goifinakt is bier dobr ae byzouder heerlgk gebak hetwelk niet dioog ordl en voor deze uitmuntoade kwaliteit zeer goedkoop VOrkr g baar volgens geheel nleuWe verbeterde vormen met kapjes in I stuks van 50 ot 75 et 100 i ot GlÖWOOn Roggebrood wordt jan do beate en amakalykate soorten rogge zonder I eenig vreemd bijmengsel gefabriceerft ia hierdoor buiteDgewoon heerlijk van smaak zeer gezond on voedzaam verkrÜgMar 1 Kg S s Ot l i Kg 8Vg Ct 3 Eg 11 Ot 4 Eg 22 ot 6 Kg U33 ot deze getwiohten behalve van I kantbrood worden gegarairaeerd Prima Roggelblöem wordt Jan de boete soorten rogge gemalen ia hier om I met warme melk ln suiker of Birü p aaugoraengd bijzonder gezond vdor zwakkan en ziekeni eu venkrQbaar in Vi Eg pakjes van 7 et Onze dépóthauders mogen niet duurder verkdopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelori aijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dép6thouders Xvelke ttt herkennen zijn tan de dèpótborden en de wa l gensMbesohilderdnmet d fibrjekstrtels en W H MEUHSING TeJ GOUDA woonhuizen voor dalpots inihuus gevraagd ou een dfépöthouder met klelu gezin gévraagd tegea ij woninghuur Plft itlS vast loon plus flrake pro visje ei franco o Kieten ilagé verschenen mx hat boek DO Ke lelen ter voorko1 dit werkje is kennis 1 zwaljte bare oorzaken Ing te vinden van lïe PhysiologiBobe bare wijze op ons ze9t eon Buaces dat zooalt de geneeskundige ift aan ziekelUken ThanI is de 26o eroerte Midi Dg Het doel vu len aar4 der jtonj uuwzlBktdn mlngien g ei te versm fliden dl eu gevdlgen on l rrle i te gavoil en gel Het Jiandelt overj iet tiekeiid won ontdekking boe opljlde eenvoudtget QUWgeslel kan ceworkb worden en wal wel een groi aantal uitstekend artsj pers aanleiding tot discussie gegeven Hot wordt derhalve aan ieder zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaobtlKbeld iijdt welke zich kenmerkt door babiti ele h00tdpljli ml graine congestie eroote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene UohamelUke onrust en onaangenaam gevoel vorder aan zieken die door Beroerte getroflen zijn eu aan do gevolgen daar van lydeii zoomede aan Verlammingen Spraak verlles of moeielijk spreken Stijfheid ia de gewrichten en voortdurende pUn In dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpraiddelen als onthoudings n koudwaterkuren Inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk ann alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens versebljiiaelon van voortdurend angStgeVOOl bOneVeldhold van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorauisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde oathegorien van zenuwl dersbeliooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge lueisjes ooic aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d reaeiie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellan datfranco en kosteloos te verkrijgen is te I Amsterdam M CLEBAN k Co Heiligewog 12 Rotterdam l E van SANTKN KOI FF Korte Hootdileog 11 DtreOht LOB llï t POR pON Oudegracht b d Oaardbrng 1 22 handt00keaSp9 xnet x oosL0 letteta Oberlahnstein 4HR mUKDt lVICI0KtABK0H 0B nlAHltSWlfi s B tijeniom te O MtMi ehappié tot Exploitatie der Victoria BtOttt geveftigd te Rotterdam Zuidblaak S A BRIi RMA Sl ZN GOUDA lö September 1896 D gjitilag van op de Igka ho ti tweede elntingaexamen burgertcbool is ala Tolf t lae tgD toegelaten A Th oUema ff H B Stkk 3e kluBö toegllAtea G A AbeajjtfgewaeeD 1 4m en 5e kUsie MfaroQ elk twee die E B afgewezen de T4MDtii TDorwaard lgk toegelaten jcJngei den zJ olbaDsdefinitieJ aangenoineo Veracbillende jon e iedeD zyii nog zonderexamen toegelaten op rertoou fan een bewijsTan toekUng op eene andere hoogere bnrgerlehoot Aan de medmeeliageQ orar jhet itchooljaar 1895 1896 Toorkomende in het pas rerscbe060 programma roor de oienwe cnrsna ontleenen wy bet rolgenda By de opening der l sien die na afloop an het onderzoek der nienw iogeschreveuen en fan de harexamens plaati had op Donderdag 5 September 1895 telde de school in bet geheel 102 leerliniten waarfan 82 roor het volledig onderwya Zy waren orer de kfauuao verdeeld ftia volgt la klaase 25 waarvan 23 het toU ledig onderwiii volgden 2e kl ae 32 waaronder leven voor enkele tenen 3e klaase 19 waarbg ryf die slechts enkele Iftsaen bewoonden 4e klasse 15 waaronder vlgf voor enkele lessen waren ingeschreven 5e kUsse 11 waarvan ééne voor enkele lessen In den loop van het jaar verlieten acht leerlingen de school of wegens verandering ia hunne bestemming óf wegens vertrek aasr elders Drie nieawe leerliogeD weHen gedurende dezen cursas van elders in verschillende klassen opgenomen zoodal de inrichting bazocht werd door 105 leerlingen waaronder 22 meisjes Bg de stoitiog der lessen waren dus nog 97 leerlingen aanweeig 24 in Ie 30 in de 2e 19 in de 3e 13 in de 4e en 11 in de 5e klasse Ïd d gister gebonden openbare vei adering van da Raad van State afdeeling voor de geBchillea van bestnnr werd behandeld Het beroep van de firma H A Schreuder en co te Scfaoonhoren tegeo een besloit van Barg en Wethouders vso Bergambacht dd 19 Maart 1896 waarby aan die firma vergunning is geweigerd tot het oprichten ran eene tynoliekokery Bapporteor de stHtsraad mr FEVILL ETOM DE HYPOTHEEK oe WASSNSTSIH 10 Mooi waren sij geen van beiden leelyk erenwcl ook niet zy waren onbeduidend en van de tien msnsohen die haar ontmoettan hadden haar aker D gen den anderen dag vei eten 1 0 papa wat hebt u veel gemist was ook haar eerste woord toen BioDemlyn in d buiakamer kwam Dominé Inhaleer heeft iioh U o llerliafst gemaakt a zoudt sr wezenlijk genot van gehad bebbou Zoo fiinnensl n onderworpen was tegenover zijne obtgenoote met ayne dochters sloeg bq ean geheet anderen toon aso Hjj zng ze beiden eens aan en ceids kort af ffOp uw jaren moeit je meer om een bal denken dan om dat gafeem Da lohuchtera blondises blooadsn tot aohter de oorea en httet bescheiden zeide Frederiek dat bet toch eoD innig waa geweest terwgl Aatoinetta opmarkte dat er nooit een bal waa en zoo er nu en dan een gegeven werd xij toch thuis werden gelaten Dat il ook je eigen sehuld bamam Binnenilijn knorig fof liever da schuld van ja moeder D meiijes wilden antwoorden maar juist kwan da igenlqke lokald binntn es nn rond dt keer Asser De provinoiala hoofdingeniet en Gel Sisten a vü rden om de vergnnning alsnog te verleeneiul Bedsnkfc ItUr het beroep naar de Geleformeerde kerk to Terneozen door ds M Schuurman te Aiph n aan den Ryn D Nedêrlandsche Kolfbond schryft eeo tionaJen kolfwe stryd korps en parsoneelen uit tegen 20 2 l en 22 dezer te houden in de kolfbaan RÓ hidoor te Alkmaar Overeenkomstig de bepalingen der nienwe faillissemoDtsivet is door de ar rond isaemen terechtbank tf s Giavenbage het failHssement aitge proken jran een inrichting van onderwys te Schevenibgeu Dit is het eerste geval te a Graventaf te waarby een niet koopman in staat van faillissement werd verklaard De strafzaak tegen J Beudeker beschuldigd van het om het leven brengen van den artillerist Fortnin aal den 24eii dezer voor de Haogsehe rechtbank behandeld worden De vermoedelijke dader van den moord op den bazaar Hofman was niet de jaloeriehe vryer van het raaisje dat den bazaar had nitgenoodigd met haar te drinken maar Lambert D te Veeningsn did heden te Assen door da marechaussee binnengebraoht werd By zyn overbrenging heeft D aan de marechaussee bekent de daad te hebben gedaan welke bekentenis hy voor den officier van justitie herbaalde Een kameraad had hem aangezet met de woorden Sneid hem maor D oiterlyk een nietig ventje had daarop den huzaar met een klein mesje in de borst gestoken Uit Maastricht wordt gemeld dat vijf der stakende glaaslypers zich weder by de firma Ragout hebben aangemeld om het werk te hervatten Men verwacht dat dit voorbeeld door nog meer stakers zal worden gevolgd Voor de Rechtbank te Rockford in Illinois wordt de volgende zaak behandeld Een jong meisje vervolgt daar een buurman die haar niet wil tronweo ofschoon hy met hartstocht een romance vol liefde heelt gefloten in haar byzyo Zy ziet in bet geval verbreking van trouwbelofte Te Donglas op het eiland Man heeft dezer dagen in den grooten schouwburg eenongelnk dn huizes het beter om bet onderwerp maar te laten ruaten Hij zweeg de meisjes zwegen eveneens en mama was eoo in de liel gegriefd dat zij ook geen woord spreken kon Binnanslyo vond ziob niet geroepen een gesprek ta beginnen en zwygend Hop het soupé af Met het ilaan van elf ure achetda Frederiek op eene weuk van hare moeder driemaal de meiden en knechts kwamen binnen en mevrouw opende den bijbel las een hoofdstuk vervolgens een paalm waarna zy elke dienstbode bij den naam noemde en een goeden nachtrust toewonschte Da dag was daarmede geëindigd en de familie zocht bare kamers op III Wal wil neef Binnenaiyn dan eigenlyk papa vroeg Nelly terwijl zy bare hand vertrouwelyk op den Bohouder vau van Bernhelm legde on hem vriendfllyk in de oogen zag Wat by wil kind P ons rumeeren ffEtt waarom Ik dacht dat u het altijd zoo goed met hem hadt kaaoen vinden firDe man verbeeldt zich dat hij iets worden moet en nuttig wezen kan in de maatschapp Het eerste ia mogelyk maar aan i laatate gelooft niemand Hy wil lid van de Provinoiala Staten worden en bij meent dat hij ala eigenaar ran Wasenstein daarvoor in aanmerking zou komen omdat vroeger de hoeren van Wasenstein iels beteekenden Zy hadden recbUn en voorrechten die sindi lang zyn afgeschaft Hy dacht ter goeder trouw dat hat reglement van 1713 waarin daarvan gesproken wordt nog wat beduidde dst weet hy uu beter maar tooh gelooft y dat hat barii van Wasenstsia hem het lidouat plaats gehad dat noodlottige gevolgen na zich had knnnen sleepen Men gaf Trilbyc met mr Laareuce als Svengali eu miss Ruggles in de titelrkl Op het oogenblik dat ïrilbyin zwym zoa vallen stiet de actrice een lamp om waardoor eenige gordijnen in brand geraakten et publiek voornamelyk do toeschouwers in het parterre werden door een paniek aangegrepen en verscheidene personen begonnen in den atampvoUen schouwburg een wilde vlucht naar de uitgangen toen plotseling het orkest een vroolyk nummertje ton beste gaf waardoor de meascheu tot bezinning kwamen Upn liet daarop het brandacherm zakken en eenigei oogenblikken later kon de voorstelling ho wel voor een minder tairjjk publiek worden voortgezet Da wagen verba nrder J In t Hout heefteen schryvea gericht aan den heer Officier vanJustitie met verzoek met De Vos te worden geconfronteerd Rott N Kan bereuleider bracht onlangs den nacht door in een Hougaarscbe herberg terwyl men zyn beer ean plaatsje bad bezorgd in het op dat oogenblik leegstaande varkenshok Midden in den nacht hoorde men opeens een hevig ADgstgegil gevolgd door hulpkreten De bewo liers van de herberg en da berenleider snelden tikar het varkenshok en ronden daar een boer die door bruintje lang niet vriendsohappelijk werd omhelsd Nadat raen den onvoorzichtigeu bezoeker uit zyoe benarde positie bad hevryd verklaarde hy het varkenshok te zyn binnengedrongen met het oogmerk om een varken te stelen dat hy daar meende aan te treffen Het was hem mets meegevallen dat hy zoodra hy het hok bmnenkroop door don beer werd omarmd die hem in de worsteling twee ribben brak De dief die leelyk toegetakeld werd zal nu nog op dan koop toe wegens poging tot diefstal met inbraak vervolgd worden Het D V Z blyft atryd voeren tegen do Haagsche po i tie Dagetyks zoo scbryft het btad maar vooral des avonds ryden kwajongens door de Veeneatraat met groote handwagens blykbaar om ontsteltenis onder wandelaars teweeg te brengea Op de meest rawe wyze wordt dan snel gereden vergezeld van onophondelyk oorverdoorend geschreeuw hét hé blykhaar met geen andere bedoeling dan om straatsohendery te plegen De lydzaambeid der politie is m df ergerlijk nfoet eerst weer een ongeluk plaatshebben schap van de Provinciale Staten kan bezorgen en daarom wit hy bet van mij koopen Maar u hoeft het immers niet te koopen ala u niet wilt V vroeg Nelly Dat 13 te zeggen Wasenstein heet van mij maar er ruit eene zware hypotheek op waarvoor in der tijd Binnenalijo geld gaf tegen een matige interest zoodat bet verschil tuaachen do pachtaom en de rente altyd nog genoeg l edraagt om met andare kleine inkomsten een bron van beatoau voor ons te wezen Zegt hy de hypotheek op dan krijg ik Dooit weder zulk eene groote lom er voor de rente zou ook hoogar zyn de opbrengit dezelfde het veraehil ongeveer niets en ziet ge Nelly dat geld kunnen wy niet misaen Begrijpt ge het nu T Nelly knikte toestemmend en peinade Wat zouden wy moeten doen f PB 1 Binnenslyn eens deed wat bij dreigt Ën wat by zeker niet zal nalaten Wasenateia behoorde even goed aan zyne moeder als aan mijn ader en ala hy nu dat proces begint waarvoor altyd veel termea to vinden lijn zou ik misaoliiea al heel spoedig moeten toegeven want mijn middelen veroorloven my geen prooea dan zoo ik u nieta nalaten ff£n ala u Woaenstein verkoopt aan een ander Zal ik miiBchien niet eeoa de hypotheek kunnen aflossen De baron van Bernhelm on zijne dochter bleven een geruimen tyd zwygsnd naast elkander zitten beiden vervuld met dezelfde gedachte dis verre van opwekkend was Eimlelyk vroeg Nelly ala deed zij eeua onverwachte ontdekking fPapa vaarom doet u tooh niets F eerst een bejaard menaoh aangereden lyn roor hierin verandering gebracht wordt Het moest verboden zyn dat de kinderen vooral in geasphalteerde straten handwagens besturen Man scbryft aan het U D 0p het letterkundig congres te Antwerpen heeft blykens een der verslagen borgemeester mr Van Rysttyck gezegd en zelfs de vorsten van Oranje NassBu lieten zich by al hun verdiensten pletf veel met de taal in iNaar aanleiding hiervan verdient tn herinnering te worden gebracht dat wylan prins Alexander der Nederlanden de laatst orerieden zoon van Koning Willem Hl gewoon was by al wat hy schreef elk oitboemich woord te vermyden zelfs de meest gebruikelyba De prins was er op gesteld dat de Nedêrlandsche taal zuiver gebonden werd van alle vreemde inmengels en gaf daartoe zelf hot loffelijk voorbeeld Men zal zich misschien herinnaren dat de prins indertyd zich wikkelde in een polemielE met het Haagsche i Dagblad c welk blad naar de meening van den prins ia kort had gedaan aan de nagedachtenis van zyn broeder prins Willem van Oranje roor wien hy zulk een groote vereeriog had i rina Alexander schreef toen eeu artikel in Het Vaderl t en gaf ook eeo brochure in het licht En in dat artikel dn in èit brochure zal men tevergeefs naar aen vreemd woord soeken Eti zoo ook waa bet in de brierea van den prins Hy was een groot vriend van onza taal eu stelde zeer veel belang in de Nedêrlandsche letterkunde 0p hem althans was het woord ran bnrgemeester Van llyswyck niet toepasselyk Dezer dagen werd gemeld dat te Steenbergen een onderwyzer een lid van den raad had g cholden voor ploert c en aap Uit een omstandig verhaal aan de N R Ct c blykt dat de paedagoog die op deze wyze blyk van fljne beschaving gaf geen revolutionair maar integendeel een eerbiedig vereerder ran het gezag c is Sedert rele jaren is de verhouding tasschen den heer van Loon borgemeester van Steenbergen en den heor Bruinsma aldaar niet rooskleurig De oorzaak is algemeen bekend en is gelegen in de omstandigheid dat de eerste staat aan het hoofd van een suikerfabriek en de laatste als woordvoerder der bietenverbouwondo boeren met altyd beeft gehandeld en gesproken overeenkomstig de weneohen en belangen van den eerste Deze gespannen rtrItouding werd er niet heter onder toen ds heer Kindlief wat zou ik doen Indertijd toon mijn vader nog in het ministerie wai sou ik osniüre kunnen gemaakt hebben maar toen hy afgetreden was hield myne kans op de zoom van gevallen miniatori zijn niet gewild ondergeaobikte betrekkingen verlangde ik niet vooral aiat omdat ik laven kon toen betor dan nu maar dat behoort tot het verledene op dit oogenblik is er voor my geene plaste in de maatschappij i Zondt u er to trotsoh voor zijn papaP vTfotach P heabaalde van Bernhelm onverschillig de icbouders ophalende och neen ala gy een jongen waart zou ik zorgen dat gij een betrekking kreegt welke dan ook Maar op mijn leeftijd gaat dat niet Nclly dan wil men geen ondergesohikte poaitie en op een boegen rang geven mijne antecedenten geen aanapraak Als ik geen bekenden naam bad ware t nog eene andare zaak maar de beele wereld zou er om lachen mijne vroegere vrienden zou wel als de burgerij als ik tbana op mijn vier en veortjgate jfar eene carrière begon Ik ben zoo gebeohl niet aan den adoUykon titel maar by die hem bezit eif gedragen heeft moet hom handhaven Het zou wot te dwaas zyn Nelly als de baron van Bernhelm die in der tijd tot de jeunesse dorée behoorde die in den Haag in de beste kringen toegang had ontvanger van belastingen of telegrafist werd gesteld al dat men bet my maken wilde Dat gevoelt gij salvo Maar papa ala u toch leven mo t f Leven zullen we altijd ik heb vrienden genoeg maar ik leef liever ouafbankslyk ook voor u elly xy blijft geen zeveutieo jaar iJToréi MneV4