Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1896

6 67 6 65 8 31 10 17 7 10 10 84 6 17 7 18 8 48 10 41 6 86 7 89 9 04 11 07 Dat er hevig gavochten is blykt daaruit dat vele militaire gewond zyo o a de huzaar G J Jansen die een diepe messnede onder den linker schouder bekwam beneveas een tnede over de pink de bazaar Peters ia aan den schouder gewond en de hnzaar Keyman heeft een snede over den rag Hoe vreesiyk toch zegt het blad ten slotte de zucht dier jonge boerenknechten om steeds met bet mes te snydeo en daardoor aan kamerHdan maar bovenal aan boerendocbteren een bltjk van hun moed en kracht to geven Èn zulks geschiedt in de I9e eenw in de zg eenw der besebaring c Men schreef uit Schoonhoven Op Donderdag 10 September te S uren zat de heer Leon Marj eene krachtige poging wagen om zich te rehabiliteeren en het pobliak te voldoen door te Schoonhoven op te atygen met den grooten lucbtballoa iLa Revanche Deze voor bet pnbliek kostelooze opstyging moge nog de teleurstblliog van het publiek by een vroegere gelegenheid goed maken Voor den krijgsraad van Brabant te Brussel IS eergistor de onder een ontzettenden toevloed van nieawagierigen de behandeling begonnen van hot proces De Royter Onza laders berinneren zich wellicht nog dat deze 22jarige grenadier gekazerneerd in de St Ëliaabeths kazerne te Brussel op 19 Juni 11 na in verschillende herbergen vertering te hebben gemaakt des avands ïn voornoemde kazerne is teraggekeerd en daar in een v aag van woedt zyn superieuren heeft beleedig rerschitlende wapenen vernield met het geladen geweer moordaanslagen heelt gepleegd op 16 zyner kameraden of superieuren en daarbij den agent van polite Boistay doodelyk heeft getro£fen De beklragde die een niet ongunstigen indruk maakt beweerde zich van al wat er na zyn komst io de kazerne geschied is niets te herinneren maar uit de verklaringen der getuigenis meestal wtpenkameraden blykt wel degelyk dat De Ruyter gedurende zyn euveldaden ten volle de beschikking had over zya geestvermogens De behandeling der zaak zal vermoedeiyk vier dagen daren In het belang van de gezondheid en van don goeden geest by de troepen die aao de groots maqoAOvres deelnemen zyo de oefeningon zoodanig geregeld zegt de Tel dat behalve de Zondagen om de twee of bg oitzoodcnug om de drie manoeuvre dagen eea rustdi of de terugkeer naar de garnuoen volgt Voorts IS bepaald dat er op da terreiael waar de rost gehoadeo wordt steeds water moet zyn om de veldfle 8cben te vullen eo is om steeds verzekerd te zijn dat de soldaat in onvoorziene gevallen in zijne voeding kin voorzien san lederen man een busje met 0 S K G verduurzaamd vleeacb uitgereikt In eenige steden van Amerika wordt tbaaa olectriciteit rerkocht op gelyke wyze als melk op flessohen Te Philadelphia ryden 18 wagentjes door de stad waarmee eiken ochtend de klanten ban hoeveelheid beweegkracht gttlevord krygen De wagens zyn gevuld met gevulde batteryeo waarvan de kleine op cigarettenkistjes de groote op spuitwaterfiesscbeo gelyken De gevulde potjes of kistjes worden dan geruild Toor leef e en zoo kan ieder zooveel electriciteiit opdoeo als by voor zgn dagelyksche behoeften noodig heeft Ze worden dan ook voor alle doeleindea gebruikt zoo voor verlichting als voor de keuken voor naairaaoliines voor fietsen Vooral degenen die wat veraf wonen waar geen aansluiting is by de electriscbe geleidingen maken een ruim gebruik van deze levering van eleotriciteit by de maat Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbans ia ile 25o oplage versohenau van bat book De ZO nuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het dool van dit werkje ia kennis le verapreideu omtrent den anril dor zonuwzwakte hnr oorzaken en gevolgen ondernelit ta gaven eu gonozing te vinden Hot handelt over het bokend worden van de Phyaiologisclie ontdekking iioe op do eenvoudigat donkbare wijzo op ona zeuuvgealel kan gewerkt worden en wel met een auooea dat zoowel een groot aantal uitatokonda artsen als de gonaaakundige para aanleiding tot diacnaaie gegovon heeft Het wo dt derhalve aan ieder die aan ziekelljken zenuwtoestaud of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke leli konniorkt door liabitueele hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelUke onrust on onaangenaam gevoel verdor aan zieken die door Beroerte getronen zijn en aau de govolgon daar van lijden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeieHJk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieels zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door do bekende Iiulpiniddclon ala ontnoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseersn galvanlseereu damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wogena verachnneelau van voortdurend angstgevoel benevoldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duiteligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevena aau alten die tot do bovengenoemde catbegoricD van ZenUWlIjdersbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallondo jonge meiajos ook aan gezondon zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten on die da reaetie der gooatelijke bezigheid voorkomoo willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te atellen dat franco au kosteloos ta verkrijgen is te Amsterdam M CLÉBAN Co lleiligewog 43 Rotterdam ï e Vi SANTBN KOLFP Korte Hoofdaleeg 1 DtreobtLOBBl ti FOBTON Oudsgraoht b d Oaardbrng F M Door een sigarenwinkelier op den Oostzeedyk te Rotterdam werd gisteren een 9 jarig Ulrecte Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zomerdleost 1896 AaDgevaogeo 1 Mei TUd van Greenwich eoUDA ROTTIKDAU 6 61 lO li lO tO 10 57 11 4 11 11 11 80 8 65 ll li 11 13 11 15 1 14 8 50 11 81 11 10 11 41 11 56 1 44 4 8 4 15 BOTTIRDA a e O D D A 10 10 11 60 18 87 1 44 10 10 1 64 10 36 1 01 10 48 8 08 10 41 18 08 18 47 8 14 7 62 7 59 8 6 8 13 8 11 5 81 10 7 47 lO St 8 11 82 K Sl 11 88 t 61 8 18 fis 0 60 10 11 OOUI A D£N RAAE HAAS GOUDA Ooudl 7 80 8 85 0 87 10 13 10 48 11 16 12 16 13 28 1 27 8 47 4 46 6 11 6 647 14 7 49 8 18 8 14 9 64 ll O Hage 5 61 7 20 7 48 8 50 9 19 f 4 10 1111 8512 2 1 36 2 44 3 40 4 04 4 88 6 17 6 117 Voorb 6 57 10 17 1 41 4 89 6 18 Z Zegw6 11 10 88 1 66 4 63 6 80 ZaT M ll 10 43 1 06 6 04 89 Onadl 33 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1810 5411 0512 521 17 8 14 4 08 4 886 16 5 47 6 607 C Stopt te Blaiawjjk Krniiweg en Nootdorp Leidaoka dam m Hakandorp U T R E C H T 6 O D D A Uttaekt 6 33 7 60 9 9 81 10 10 38 11 38 11 60 8 08 8 61 4 46 8 7 60 Woardea 6 58 8 11 10 88 11 66 4 16 6 68 Üudawaler7 07 8 19 10 81 4 14 n Ooilda 7 12 8 819 84 10 10 10 44 11 1011 111 18 8 46 4 87 5 17 7 09 8 12 4 67 1 01 10 06 6 08 8 12 10 16 6 80 8 16 10 27 6 16 6 516 82 7 44 8 818 66 9 1210 8111 46 Y M 7 42 8 47 U 12 40 Z Zegw 7 53 8 56 ll U 18 48 Toorb 8 07 0 08 11 86 1 03 Hl 8 12 9 1810 7 10 48 11 30 11 4512 46 1 08 1 67 4 17 8 O l D A U TUCHT Uo d 6 36 7 55 8 09 9 28 10 19 10 57 12 66 2 20 8 11 Oudaw 6 50 11 14 2 87 Woardea 5 69 8 12 U il 1 46 8 34 Vbackt 6 18 t S8 8 41 f 64 10 51 11 46 1 17 3 08 8 60 6 07 GOUD A A IISTIIDAM 8 11 9 12 10 61 11 10 4 11 5 10 7 61 10 17 lO tO 9 17 io 6 I 1 1 i e io 8 lt IIM AH8TXIDA 11 S O U D A AKataidtm e 3t 7 16 f 10 4 t 84 6 4 41 1 lAi M Soid 7 M U l l M 11 Ml M I M UA Bm DB yii bedaakea als gameeDtegeaeesbaer m t zeer groota meerderheid werd verko7 eo tot lid vau den riad ia weerwil van de zeererQ iiga tegeowerbiDg van het hoofd der gemeente en dieas vrieadea HerhaaMelyk baddea dan ook reedi couflic ten platts ia de raadsrergadering Kort geleden Terzoobt de baer B io eeue zaak dioz i zeer matig en zeer urgent was aan den bargemeester eene vergaderirig van den raad te willen hyeenroepeD deze wilde hem echter geen bepaalde toezegging geren en de eerste verkocht daarop daarop aan een paar niedeleden met hem een versoek te onderteekeuent ten inde krachtens art 40 2e al der Gemeentewet eene raadsrergadering te doen byeenkomen Een rtn ben die aan dat verzoek haddeu Toldaao de hedr Veraart broawer te Steenbergen was nu het Toorwerp der gemelde bejegening door den heer Hezemani Ie onderwijzer aan de openbare school in de kom der gemeente Uit de door bem ingezonden stukken lu de locale bladen bl kt tbans dat o a twee andere onderwiJzerB de beeren Herbers en Wy nen bg de acbeldparty tegenwoordig geweest zijn terwyt in een ander ingezonden stuk gezegd wordt dat H wel bet woord ploert t beeft gebezigd en ook dat van aap maar met het oog op bet hierboven medegedeelde in de zinsnede igy zyt een aap omdat gy voor den befaamden Bruinsua de kastanjee nit bet vaar haalt Of de aanklacht wegens beteediging die door den heer Veraart mondeling is ingediend bg bet hoofd der marechaussee te Steenbergen eenig gevolg zal hebben hiervan is nog niet bekend evenmin of bet schooltoeziobt ook aanleiding vindt zich met de zaak ts bemoeien in de vergadering van den gemeenteraad die sedert ii gebonden werd noch door den voorzitter noob door bet betrokken raadslid d aaak ter tafel gebracht 0 er den moord te Veenïngen brengt do Mapp Gt c de volgende byzonderhedeD Gedurende de manoeavre die thans ook onder Zuidwolde gebonden worden tyn te Veeningfltt vele militairen iogekwarlierd Nn waren Zondi avond omstreeks half S eeuigen hnnuer benevens een aantal jongelieden nit die gemeente in de herberg van Stappelbelt te Veeuingen byaen Het meisje van Barm Kuger was in gesprek met den cavaleriit Hofman eu bood hem aan uit baar glai mrde te drinken Dit werd door baar minnaar reeds kwalgk genomen maar tot een uitbarsliiog van toorn kwam bet toen nog niet Ongeveer haU 10 ontstond er razie onder de boerenjongens onderling waarby deze evenwel door de eavaleristen van elkander werden gescheiden Een oogenblikje daarna vroeg Knyer boerenarbider of Hofman eens bniten wilde komen Deze volgde bem en kwsm eenige oogenblikkeit later terng uitroepende Ze hebben m gestoken c Hy kon niet verder loepen nof enkele stappen en de eogelnkkige viel zieltogend op den grond neer Nauweiyks h d hy nog de kracht om op zekeren Lambert Dunnewind wyzende nit te roepen die heeft rail gestoken Het slacbtofifer werd daarna door een anderen oavalerist den boetsmid Qlokkei zooveel mogeiyk verpleegd nieta baatte echter eenige oogenblikken later gaf by den geest Nn ontstond tutschen de boeren en de militairen een verwoed gevecht waarby vao den kant der boeren van de messen gebruik werd gemaakt Het getokte echter den militairen de vermoedelyke dader Kayer en Dunnewind te arresteeren en den geheelen nacht in de herberg opgesloten te houden De militairen moesten in t laatst daar zy verreweg de min derheid uitmaakten van hunne karabyoen gebruik maken welke zy enkele malen in de lucht afschoten Dtt scheen indrnk te maken tentainste de boeren verwyderden zich gaandeweg Van de twee gearresteerden was Dunne wind gewond Da marécbanssées die s ochtends arriveerden hebben Kuijer en Duunewiod sa hem verhoord te hebben naar Zuidwolde gevoerd 8 40 8 47 8 B4 9 1 1C TM 7 1 S 7 4 7 tt louda Moordrecht Nieuwarlrerk Onpelle ftotterdam 8 8S 6 57 a 08 16 g 94 1 80 7 BottanUm ChpeUe i lO Kieumrkerk S lt Moordrickt t SS aoiid 87 0 8t 8 14 8ond i S knaapje gegrepen op het oogeoblik dat hat uit zyu winkel een pak sigaren stal De winkelier leverde den knaap aau een politieagent over die hem naar het bureau bracht Twee jongeiiii speelden te Havre aan de dokken met een ouden bom dien ze heen en weer rolden De bom die nog geladen was wat zoniet wiiten ontplofte plotseling Ben der iongeliedeo werd gedood de andar verloor oen arm en een been Voorposten detachement van het korps Genietroepen bij Zuidwolde in Drente I fi Vrydagmorgen 1 1 vertrokken er 14 detachemanten genietroepen uit Utrecht te samen 378 man tot het gereed makaa van kampen en biraka voor de aan de manoearrea deelnemende troepen Wij kwamen ongeveer te 10 uur in Hoogaveen aan en na de teuten keakeogereedscbappen dekens enz ta hebben opgeladen marübeerden wy onder vroolyk gezaag naar het Ërloër veld tot op een goed kwartier van Zuidwolde Daar aangekomen sloegen wij zoo ving mogelyk onze kwartieren op en namen daarna onze rust Ër werd dien dag flink gewerkt dus is t onnoodig om te zeggen dat bet eten met vreogde begroet werd De nacht bracht de welverdiende rust en den volgenden morgen om half vyf werden we met een Vooruit jongens ryzenc van den sergeant gewekt Dien morgan werden de nog overige tenten eo dekens gehaald eo daarna begonnen we de bivaka voor de Infanterie op te slaan In t geheel werden er 28 bivakvnren gemaakt t Is nu maar voor hun te hopen dat t weder droog blyft andera hebben za t hard te verantwoorden Maandag beginnen de eigenlyke manoanvree met spiegel gevechten van de cavalerie Het teven hier op de voorposten is wel stil maar toch plezierig Er wordt goed voor t eten gezorgd zoodat de loidjea niets te klagen hebben De omstreken zyn hier beerlyk en van de Zoudag is zeker eeu goed gebruik gemaakt Zaterdagavond was er in Hoogeveen een beele drukte want niet alleen is er genie gedetacheerd maar zyn hier ook een paar escadrons blauw huzaren Doch evenals in Utrecht zyn hier de mineurtjea tiaanije de voorste en hoewfll ons aantal gering is brengt de genie toch het meeste verkeer BulteDlaodsch Overzicbt Door de Ëngelscke regeering is gepabliceerd het Blauwboek bevattend het rapport van de Kouinklyke commissie betredende da finaneieele betrekkingen tus chen Groot Brittannie en Ierland Hoewel over verschillende zaken oneens was de commissie eenparig van meening da Ierland een last was opgelegd welken het niet by machte was te dragen dat de belastingverboogiog tasechan 1853 en 1860 niet gerechtvaardigd was door de toenmalige omataodigheden en dat al bedragen de tegenwoordige inkomsten nit de belastingen in Ierland ongeveer l U van die in Groot BrittanniÖ lerland a draagkracht in dezen veel kleiner is en door geen der commisiie Ieden op meer dan 1 20 werd gestald Het aoti parneltistisohe Freeman s Jonroalc noemt het verslag het merkwaardigste stuk dat met mncbtiging van Groot Brittannië sedert do vestiging der Unie 18 verschenen en feitelyk een door Kngeland bezegelde erkenning van Ierland s betoovering De conclusiëo zyn ta merkwaardiger besluit het blad umdat de onderteekenaars in beginsel aarzelen de geheele lersche zaak te erkennen 8 67 6 19 4 60 4 67 6 4 6 11 6 10 1 50 7 11 6 10 4 7 5 39 3 44 7 30 4 40 4 60 4 67 6 04 5 10 4 27 DEK Een van de grootste grondeigenaren van Ulster de markies van Londonderry van 1886 tot 1889 Onderkoning van Ierland beeft op een picnic van den Slentelbloembood het vry lateD van lersohe dyBamieimanndli afgekanrd als in stryd met de waardigheid der Jastiiie an da belangen der maatschappelykefLorde deae daad van goedertierenheid zeide hij door alle Unionistiacba Ieren afgekeard steekt op ergerlyke wyze af by de vastberaden beid van dan vroegeren liberalen minister Aeqnit Binnen aenige dagen zallen te Londen en in de provinciën verzoekschriften ter teekenina worden geïegd aan den mioiater fan Binnenlandsch Zaken vr ende om dr Jameson aa zyn gezellen uit de gevangenis te ontslaan Het ia thans rustig te Konataotinopel maar voor boalaog De opgewondenheid en de vrees zyn zoo groot dat do geringste gebeurtenis een paniek kan veroorzaken waarvan de gevolgen niet zyo te overzien Hat vertrouwen is te diep geschokt om dadelyk weder ta kearen ook al doet de regeariog thana inderdaad wat zij kan om eeo nieowe uitbarsting ta voorkomen Zy gevoelt dat de maat van Sumpa s gedold Tol ia en het geringste sein de vtotau voor Konstantinopel zon knnnen brengen t seint de correspondent van de Ind Beige t Is hier ten minste vonrIoOpig de braad gabloBobt eldera wakkert bat vuur van den opstand aan Macedonië vraagt on weder de aandacht dar mogendhedeii Wat er eigeniyk geschiedt ii niat dnidalyk Nu eens hoort men van de veraietiging Tan een oproerige bende dan z eviert deze weder De berichten daarover vertoonen veel overeen komst met de verhalen van de Spaansche overwinniogen op Caba die het einde van den opstand geen stap naderby brangen Maar da invallen op de grens zyn niet da eenige moeielykbeid waarmede de Porte heeft te kampen De MahomedaanBche bevelkiog in Macedonië n in het vilayet Kossova volgt bat voorbeeld dat in de hoofdstad is gegeven a overvalt dorpen planeert de buiten en vermoordt da inwoners Is er dan aan dat eeuwigdnrend moorden en plnnderen geen einde te maken De Standard gelooft van wel Wat op Kreta is geschiedt toont wat elders van noode 18 Gelyk wy herhaaldolyk hebben verklaard is bet toezicht van Europa da sleutel van bat probleem € Het blad verlangt dat voortaan da beooamingsn van Tarksche ambtenaren zelfs van tie ministera de goedkeuring zullen behoeven van da Ëaiopeescbe mogendheden De sultan cal zich natanriyk verzetten tegen de inbraak op zyn aonvereine rechten maar met deze tegeuaparteling is men voor Kreta ook wel klaar gekomen Wil men eene goede regeariog in bat Oosten dan moetan geschikte personen aan kat hoofd staan Worden zy geheel vry door dan sultan benoemd dan zyo zy enkel werktaigen van omkoopery verkwisting en fanatisme Maar als ze door de mogendheden worden benoemd dan zyn zy de beste waarborg voor rechtvaardigheid Dat ia bet eeoige redmiddel voor Tnrkye Daardoor alleen kan aan de heerscbappy van gunstelingen een einde komen Dan zollen eeriyke mannen gehoor krygen by den sultan Torkye bestaat alleen doordat bet geduld ja gesteund wordt door de mogendheden Dan ia bet toch niet onbiliyk ala deze aan beshssenden invloed verlangen op de wyze waarop het bestaat Aldus spreekt bet orgaan van den BritsebaaminiaUttprasideot eo minister van buitenlandse he zifken f In Parys ia Dinsdag ministerraad gebonden onder voerzitterscbap van president Faure om het program voor de ontvangst van den Czaar te regelen Er is echter nog niets definitief beslist voor de regeling van de nadere byzonderheden wacht men de komst van eenige Enasische grootwaardigheidsbakleedera af Tot de vele beslommeringen der Franscb regeering by het Caarenbezoek heeft ook d onde qaaestia van het het costuam vao den President behoort Lang gateden beeft Figaro by nitzonderiog in vollen amat voor stellen gedaan voor ean staatiie gewaad van dan President maar al dadelyk werden zooveel carieataren hiervan cemaakt dat het blad zich 8 29 8 43 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 17 9 48 t 47 M4 10 01 10 07 l ll 9 10 8 5 8 47 6 17 6 27 6 34 6 41 47 f S 7 26 1 46 f il 11 80 10 4 18 7 68 9 28 f 88 r f 8 9 69 488 2810 1010 18 8 09 9 07 10 S4 9 18 10 14 9 3 8 41 f 4 11 10 jmaitta t cukje mur waar in de dooi te doen Hu il echter op nieuw overwogen of men in l Mr Faure uiet ieta mooia kon aantrekken kjj lalf icnean durtoa over te hellen Een blauwe rok met blinkende knoopen en met gonden bordunnela rgk varaierd werd orerwogen maar da miniateri moeten ten alotte de laak hebban tegengehouden o a omdat zg zelran dan eigenlijk ook een officieel coatonm noodig hadden De galarytnigen voor den keiserlgken intocht worden inmiddela in orde gebracht Het rgtnig dat roor generaal de Boiadeffre b j de krooing te Moacon dienat deed wordt van Franacbe blazoenen ontleend aan de taraieraalen van t Legioen Tan £ ar rooriien alles daor lauweren eikantakkan kwiatig omraamd Het moet nu raiataan dat mevrouw Faure niet aan den intocht deelneemt dua niat naaat de Ctarina zal lataleu Van blgkbaar daartoe gemachtigde zgde wordt in Duitaahland het volgende ter openbare kennis gebracht Gedurende den rit van Breslau naar Gürlilz onderhielden de Kei ra lich levendig met hun gezanten over de hooge politiek Daarbg verklaarde zich de Czaar wat de Oosteriche quaeatie aangaat met Ooitenrgk op dit punt aenitammig dat een aauatoken c hoedanig dan ook van de zgda eeoer darde mogendheid met kracht onderdrukt moeit worden Verder moet Nicolaaa bgn bezoek aan Frankrgk op de voor het Drievoudig Verbond aangenaamate an welwillandate wgze hebben ge motiveerd £ an en andar atrookt geheel met de wgze waarop de Czaar te Breslau aau Duitacbe politieke peraonen ordeteekenen verleend heeft alaook met bet feit dat hij tot groote vreugde van keizer Wilhelm geheel uit eigen beweging de Duitaohe vaandeleompag nieëu vau bet pAradaveld terugleidde Zoo bigkt uit allea zgn vrieodaohappelgke gezindheid eo dit leidt weer tot de conoluaio dat waar drie diaehtige monarchen zoo nauw verbonden zgn Nicolaa Wilhelm en Franz Jozef de wereldvrede voor de eeratvolgende jaren verzekerd ia De kecteakenen ontbreken niet dat in ElzaaLotharin en da revanche gedaebte meer an meer op den achtergrond treedt Men herinnert zich het artikel van den jonrnaliat Fournier dia da revanche gedaobta een dwaasheid noemde eu daarvoor in de pars voor al wat leelgk is werd uitgemaakt Deze publiceert thana een antwoord in de iFrankf Zeitong omdat de Pargsche pera ham plaataruimta weigerde Zoo 18 het de Pargacbe pers die de ehauviniatiiehe ideaSu aanmoedigt en aodoredankeuden doodswggt Merkwaardiger nog dan bet iet wat aoaparige antwoord van Fournier is aan aohrgveu van een bewoner van bet Rgksland dia geboren Franschman is aan de Fraukf Ztg c Deze zegt dat Fonroier volkomen gelgk heeft en dat een revanohe oorlog voor Elzaa Lothariogen een groote ramp zou zgn Onze bnran zegt hg kunnen daarover gemakkelgk spreken maar zg vergeten dat bg een oorlog juist Elzas Lothariogen te vuur en te zaard zoa verwoest terwgl men elders in Fraakrgk het gedonder der kanonnen nanweIgka zon hooreo en dat de zonen dea lands in bat Duitacbe leger dienen en onder Duitacbe vanen zouden atrgdeo Als de Franachen gaat bg voort ons zoo lief hebbeu als zg beweren laten zg ons dan met hun ophisende artikelen ven het Igf btgveo Verstandige Franachen willen Ook geen oorlog maar andere elementen slaan een hooger toon aan Voor Frankrijk zalf zoo een oorlog een groote ramp zgn althana de Republiek zou ar bg onder gaan om ingeval vun overwinning voor een Keizerrijk bg verliaa voor een restauratie c plaata te maken Te gelooren dat Rusland de kaatanjaa uit het vuur zon willen halen daartoe behaort een naïereteit dia ook ik Frankrijk maar bg weinigen gevonden wordt Derhalve lieve buren eindigt hg laten wg goede vrienden bigven en de rriendschap aaukweeken dan kunnen wg een lostig leven leiden maaj geloof mg wij zgn en bigven Ouitsch Niat ieder sohrgft zoo en menigeen die zoo zon willen durft het niet maar dat zeer velen zoo denken is ontwgfelbaar HAR TBBBICH T JB N QoUdS 10 Sept 1896 Graneu prijshoudeod Tarwe JarigeZeeuwscha 6 ik 6 60 Nieuwe dito 6 i ƒ 40 Mindere dito 6 60 ü 5 90 Afwijteade 6 i ƒ 6 86 Eogge Zeeuwieka 4 a 4 30 Polder f 8 60 l 3 76 Bmlenlandioha par 70 k 8 50 3 80 Gerst Winter 8 70 è 4 30 Zomer 8 60 i 3 90 Ctevallier 6 i 5 60 Haver per heot 2 60 i 3 85 per 100 kilo 6 90 a 6 15 Hennepzaad Inlaadsob 7 a 7 15 Buitenlanduke 5 60 a 6 76 Kinariazaad ƒ i 7 50 Koolzaad nieuw 7 75 i 8 Erwten i Kookerwten ƒ k f Niet kokende ƒ a Bnitenlandsohe voererwten per 80 Kilo i Boonen Bruine boonen 9 i 10 50 Wille boonen ƒ f Duivenboonen ƒ Faardanboonan fiais per 100 Kilo Bont Ykimakkt Melkvee weinig aanvoer handel en prgaan onveranderd Vatta varkans goede aanvoer handel vrij wel 1 a IS i el per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrij wel 15 ï 15Vi et per half KG Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 40 a 0 80 per week Vette aohapen goede aanvoer handel flauw 1 a f 22 Nuohtera kalven eenige aanvoer handel vlug ƒ 8 a ƒ 10 Graskalveren goede aanvoer haodel zeer vlug 35 ü 0 Fokkalveren ƒ 10 a 17 A angevoerd 89 partyen kaas Handel zeer vlug Ie qual 26 ii 28 2o qual 2 i f 14 Zwaardere ƒ ii NpordHollandscha 22 i Boter weinig aanvoer handel red Goebotor ƒ 1 80 4 1 80 Weiboter 1 a 1 10 p Kilo SPECIALITEIT in Heeren Mode Artlkelen Dames Parapluies en Hanildioenen A van OS Az Kleiweg E 73 73ii GOUDA Beurs van Amslerilam siotklrs Wia lOO j Vorkrs 91 100 l 0 l 8 l 86S 86i 86 a 86 2611 S s 631 S l 981 1041 61 V 20 20 l 1101 94V loo f 97 44 608 612 101 66V loo 64 200 ISO 2 66 lOOVl 100 136 101 26 109V 921 806 287 102 607 621 154V 98 98 V 69 69 79V 101 101 101 101 8 a 1441 180 111 ll 99 oi lOl l 107 loVi 73 z 106 Va 11 198 800 107 107 104V lOSil i 118 121V 188 34 107 9 SEPTEMBEB NiuiauNn Gert Ned W S S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNO iB Obl Qoudl 1881 88 4 Italis Inschrijving 18 2 81 5 OoSTKNa Obl inpapio 1868 dito in zilver 1868 6 Po TueAL Oblig met coupon 3 dito tiokot 3 DSUN0 übl Binnenl 1804 4 dito Qeeons 1880 4 dito bij Rothi 1889 4 dito bij Hope ISSf UO 4 duo in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SrANJi Perpel schuld 1861 4 Tcaiaij Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leening serie J ZuinAra Kip v obl 1892 5 Mllioo Obl Buit 3eh 1890 6 Vbnizurla Obl 4 onbep 1881 iHaTaZDAH Obligation 1895 3 ELottiidah Stad leen 1804 3 Ntu N jLfr Hacdelav aand Arendab Tab M Certificaten DeiiMaatsohappij dito Amh Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mij der Voratenl aand a Gr Hypothoekb pandbr S i Naderlandache bank aand Ned Handelmaat rh dito N W k Pao Hy l b pandbr Rott Hypotkeakb pandbr 3 i Utr Hypothoekb dito 31 OosTlKE Ooat Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4Vi A HKEIKA Equit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr Uen eert 6 f zo Holl lJ 9poorw Mij aand Mij tot Eipl v at Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik 9pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IliMZ Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 PoLIH Warschau Weenon aand 4 Eusl Gr Russ Spw Mij obl 4 Batilsohe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand S Kurak Ch AzQW 8p kap obl 4 dito dito olilig 4 AHBBiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Chio It North W pr C v aand dito dito Win 8t Petsr obl 7 Denver b Bio Gr Spm eert v a Illinois Geotivd obl in goud 4 Louiav b NaahvilleCert r aand Mexico N 9pw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario h Woat aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 at Paul Minn k Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Got le hyp 0 6 Gamaoa Can South Gert v aand VlN C Kallw k Nav lo h d c 0 Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd TramwegMaata aand Nan Stad Amaterdam aand S Stad Roltordam aand 3 BILOIZ Stad Antwerpenl887 i t Slad Brussel 1886 2 HoNO Theias Begullr Oasellaoh 4 Oostikh Staatsleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spakji Blad Madrid 8 1868 Nan Ver Bes Hyp Spobl oert BurgarlUke Stand GEBOREN 8 September Marinns ouders J Ogkman en K de Groil Jan onderi C van Egk en W Boere 9 Cornelia Pieter ondera D Stigter en M Ooma OVERLEDEN 8 September T N Nienwland 16 m 9 A van Dam 18 m W van Eersbergen 19 m GEHUWD 9 Sept E de Qrngl en R Verboom T C Boot en A A van Stigt A C den Hertog en C Gooaen J de Werk en C van Baaien J L Vos en M A de Rogier Baedwilk GEBOREN Johannes ouden Z Moerings en J da Boater Jan Cornell ondera W Burger en E van Mnllam ADVERTENTIEW WASGHMEIDEN flink TOor ban werk kunnen GEPLAATST WORDEN aan de Zuid Hollaudache Stoom Waschinricb ting Loosduinache weg 305 dm Haag 7 ffO per week VRUE PAARDENMARKT Zaterdag 17 October voor boreugenoemde TREKKING zyn verkrygbaar bjj i BRINKKAN ZN Prijs per lol f 1 i loleo voor f 10 Bg plaatsing der loten le en 2e Prgs COMPLEETE BESPANNINÖ benevens minstens 20 PAABDEN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkiug Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollsndacbe uitgave met 27 afb Prya 2 gulden Ieder die aau de veracbrikkelyke gevolgen van deze ondeugd iydt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen b het Verlaga M azin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen iuzeuding van bet bedi ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland liet Wissel en EMenkantoor BAREITDS C 187 WARMÜËSSTRAAT bji den DAM telepboou 677 koopt en verkoopt Effecten Coupoos enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeetigate condUl én Mr Uitgave van het Maandblad FORTÜNA ƒ f per jaar franco per post proefnommera kosteloos Beproetd ea aanbevolen door de heeren Prol Dr Merinióre Pnnjs II II Prengruber Dujardln Eau metZ Parijs BoUChOt Parij Geil itatli Dr Schering Kma Oez Rath Dr Cyurkowech ky Weenen Opporstafarts Dr JeOhl Weenen Opporatafarts Dr Sohiesl Kali Chef arts Dr D TBQB Porija I tier Aken Dietrictaaita Dr QroasmanD ohliDgea nit £ DiatrictaarlaDr BusbaCh HAKrankarts Dr Steiugrebsr ChorentoD Consul l r v ABObenbaoh Corfu Dr med Corrazza Venetië II Angevllle P rü H Lavabre Parija II II Wille Taufkirohsn II C biliOt Arcachon Fortget Lonzao Quilloaeau Bar loaux r LabatUt Bordeaux BOUgavel La For rüire L HirsohfeU Weenen II Lieber Innsbruck Hammer Pinutn II II Weiner Weenen Ault Brocton Hatusoblecbner Brixn AAN BESTEDI NG Op den 15e SEPTEMBER 1896 des avonds ten 8 uur zal door den ondergeteelcende namen bet Bestuur der Gondscbe Coöperatieve Broodbakbery en Verbraiksvereeniging Ons VooeDBKLc te Ooudüt iu der localen van den Heer A DAM alhier in het openbUar aanbesteden Het bouwen eener Broodfabriek met Machinekamer Wagenloods enz op een terrein gelegen aan de Raam te Gouda kadastraal bekend in Sectie D N 2222 met de leverantie van alle mterialen en arbeidsloonen Bestek met 2 Teekeningen zgn h l SQ per atel te verkrggen bg den ondergeteekende door wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt J H DB WILDB Bouwkundige Qoudtt 4 Sept 96 AsSUrarntie Maatschappij tegen Erwdachade E NEDERLANDEN v 1845 iCutpheu Aiiistcrdaiii Sopbiaplein Kotterdam Zuidblaak 60 s GraveullaKe Nobelstraat SO Breda Priussukaile Alkmaar Ungutraat üroiidkapltaal i ooo ooo Reserves l soo ooo Betaalde Brandsehaileii U 50o ooo snlbïtwhappi vsnakstllhasieoktS sii INBRAA Efl ecteu In nraiiiikaBt zoowel aU luboedeli Winkelgoedereii enz H daMMWm Geen Grijs Haar meer II f HKrV DE NIEUWE LONDON doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwgnen maakt het haar glanzend eu zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd lischt op den hals vanen flacon D Éposa Verkrijgbaar in flacons van t l BO£r 0 85 bji J C IM ZeeriretteOestseiidralkte EimAItTJES worden GELEVERD door A BRINKMA en Zn