Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1896

No 7068 Zaterdag IS September 1806 35ste Jaargang CRAI S COs Terkrij b ar ala SIROOP op 1 1 ea 1 2 Z er flacons mm Ijl II ükjX ftoiDSCHE mmmi NieuwS en Advertentieblad lêoor Gouda en Omstreken Hoofd agent J H ROODE Zeugestraat RWIST De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ClMiNS COs veilcr gbaar ala OA ZEVSM op Kogel en Schroefflesacheii SCH OOHHO VEM TAE TEÜilSTELLINS EN TO UTIP Tot half Sept a s alle werkdagen geopend van s voormiddags 10 tot s namiddag s 6 um HET COMITÉ POIKB ODDE SCHIEDAMMER GEIIEVEE Merks NIQHTOAP Vorkrijgbear bij M PEETERS Jz N B K a bewiji vrd echtheid ia CHohet ea kurk atoecli voor eien vat don naam der Firmii P HOPPE Koninklijke Maeliiiiale Fabriek BE aONlSBLOEU VAN li vanSchaik Go gerestigd te a Oravenhojfe Hepplerttraat 99 ea XQa nabg de Regentesaelaaii Hofleveranciers l M den Koning van België INDIEN GIJ ROEST gebruikt de Allerwege bekroonde pi N WereidberocnideSuperior DEÏÏIVEÏÏ Borst Honig Extract MELIANTHE FLACONS an 40 Cts TO Ct en ƒ 1 Ttrkrggbaar hj E H A WOLPP Drogiat Markt Gouda H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C BATELAND Bos cop B y WIJK Oudewalrr VAN Blommestein s Inkt is prOvfonlieiAiiideiijk it BSS E en volkomen ON SeHADt LiJK APELOOQRN HOLLAND mm AMERSFOORT AMERSPOORTSCHE MACHINALE Stoom Itrood en Bcschuittabriek stoom Automatiache Walnen Meel abriek Pijn gebuild Water Tarwebrood wordi van de puiksu oorien tarwa vervaardigd blijft liier door staads ovorliöprlijk van smaak on ie Verkr gbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in stuks van 4Vi ot 6V2 ot 10 et 15 et 20 et en als Waterkadetjes van 2 ot Tulband wordt van de lijiislo uidvruolilen bosls tafel natuurboter nieren onver valschte volle beate melk enz gemaakt is hier door een byxonder heerlijk gebak hetwelk niet droog wordt en voor deze uitmuntendü kwaliteit zeer goedkoop Verkryg baar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in I stuks van 50 ot 75 et 100 ot Gewoon Roggebrood wordt van de beate en amakelijkato soorten rogge zonder j eenig vreemd bijmengsel gafabnoeerd is hierdoor buitengewoon heerlyk van smaak zeer gezond en voeflzaam Verkrijebaar 1 Kg 5Vi Ot l l Kg 8 Ct 2 Kg U Ot 4 Kg 22 ot e Kg 33 ot deze gewichten behalve van II kantbrood worden gegarandeerd Prima Roggebloem wordt van de boste soorten rogge gemalen is hier om I met warme melk en suiker of siroop aangemeugd bijzonder gezond voor zwakkon en I zieken eu verkrtjbaar In V Kg pakjes van 7 ot Onze dëpdthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijEen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen Un uitsluitend verkrijgbaar by onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gans besohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Te QOODA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépothouder met klein gezin gevraagd tegen vrü woningbuur matig vast loon plus flinke provisie eu ftanoo vrachten der volU on e kisten HEERLIJK KWAST Lemon Sqoasli per Kogelflesch 8 Cl per Liter Siroop f t Slijters genieten rabat S STEENSMA Nonnenwater 63 Ralhreiner s Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel 6 Dd Dmli van A llmNKUAli Zoo n H i H H a I BLEEEERSOSGETS flink voor bun werk knnnen geplaatst worden BrievQU Zuitl HoUandsche Stoom Waschinrichting Looiduinsche weg 305 den liaaa joa of auO d or ontt lfii l a nihiïal walks op ei gan MU sa wyia do Init tot 3 iir a op wak t oor da ai nry ka inriobting dMw apurbank kan uon wal kwutjaa Inwarpan nuuir hat gala nlat Prys 75 cents porto extra wAr oitneman Ivo rana fl D bf eau gaapürd yn daar saral aladuL de apMJrbuik iek autonmtIiioh vnii lelTA opent Naledera Inwarping elnlt ueh da apaurbank Automatlaab aa gaaft taeelykertyd dnidalykbetliiKeworp badraKaBn Na geUdigd ta lyii ia da apHarbüiik raar aaOTftudig welr te aluiten un wekt op nteuw da l ist tot parfn VarEanaing tag ramh i t Touruiib Yensendhuis Merkur Comm UnatBch tt Sohubart II Co Amtterdaa N Z TuurbiirgWHl J i FEANSCnE STOOMVEEVEEU KN GheDiische WasscherlJ TAN H OPl E llElilER 19 Kruiakade Rotterdam Uebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6k roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het etoomen en Terven nn allti Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoom n van pi achemantels veeren bout enz Qord nen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste eu laatite methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gevsrfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn di prezen 25 gedaald Xe stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 di jren ta verven goedarea in eena week Eikel Cacao te ontvangen twamengesteld en na vele proe emingen ia den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MichaoUs vervaardigd op de beste machines in het wereldberoQmde étabblissement ran Jebrü Stoll werck te Keulen eluha tDrTOicftiiclty Cikel acao in vierkanten bossen Deze EibjI CMso is met melk gekookt eene angentme gezond druk Toor digelqkscb gebruik em i 2 tbeelepeli nn t poeder voor een kop Chocolat Als geneeekracbtige drank by gmii Tan diarrhee eledts met water te gebmlken Verkrijgbaai bq de Tootnatuite H i Apothekers ens Priia Ka V ta praflunje f 1 80 e 0 90 CL ast OeneraalTertegenwoordiger Tonr Helerland lulius MattonkliA Amsterdam Kalveistraat 103 Dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN BINNENLAND GOUDA 11 September 189B De nieuwe cariui lan het Gymnasiain is aangevangen met 71 Iserlingen waarvan 14 in I 13 in II 13 in III 8 in IV lü in V en 7 in 6 Er zgo vyf vronwelyke leerlingan Aan de Rgks hoogere burgerschool i a tbana 115 leerlingen van welke 24 meisjes Zy zgu over de klasaen verdeeld als Tolgt Ie kl 23 jongeof 8 tneifiies 25 voll onderwya 6 enkele leiaoo = 31 2e kl 19 jongens 7 mei8Je 21 vntl ooderwgs 5 enkele JeaaeD = 26 3e kl 22 jongens 5 meisjea 22 voll onderwya 5 enkele leasen = r 27 4fl kl 17 jongens 3 meisjes 15 toII onderwüs 5 enkele lesaen = 20 5e kl 9 jongena 2 meiijes 8 Toll oaderwy 3 enkele lessen = 11 115 Door d bswoatn van deu Korten Tiendeweg 18 besloten by gelegenheid van de kroning van H M de Koningin in 1898 in overleg met de feeatoommissie hunne straat een faeatelyk aanzien te geven Om tot dit doel te geraken znllen de bewouera daarvan weketyka een kleine contributie De plannen van den heer A J Krieger te Gouda voor eene tram Tiel Baren Calemborg vinden xe r reel instemming by de bewoners van die 3 en van de omliggende plaatsen De Kamer van koophanddl te Rotterdam heeft ook de wenacbelykheid ait eaprokeu dat da verbinding tot atand kome eu 80 ingezflteiien van Baren hebben dan raid hunner gemeente verzocht het plan te steunen ook finaociSal Op eena acheepewerf te Capetle a d IJssel beeft een werkman doordien bet kalrolwerk van de reep brak een zwaren soheepsmaat op het lichaam gekregen waardoor hy zwaar werd gekneusd en beide beenen brak Ter tereohtzittiog van de Amsterdamache rechtbank vrd eergisteren by de behandeling FEVtLLETOni DE HYPOTHEEK OP WASSNSTIIN 11 f Wat meent u papa Ik meen dat de docbter van een ambteloos edelman ook al beeft bg geen fortuin eena betera party k n doen dan de dochter van oen adellijk ontvangertje dien men zjjn adel nog tot oen verwijl zal maken Ku behoeft zich niemand over mij als scLioonvader te schamen aiets te doen wat ten allen tijde fatBoenlijkor dan ieta te doen maar als ik eene ondergeschikte betrekking bekleedde zou mgn ichoonzooD zoo hij al deu moaS had mijn scboonzoou to worden den neus voor mij optrekken Ik ken de wereld mijn kind en ik heb lang gedacht zoo aU zij nog denkt Wees van adel men zal het n niet kwalijk nemen velen zija er zelfa die er nog aan heohten maat ws a er niet arm bij want dan ver wijt men het u en een Hkale baron was en is aUijd ieti om mede te spotten Maar wij praten te tang t ia tijd voor uw toilet en straks kont Otto Papa hoe vindt u OttoP vroeg Nelly zeer oavervobitlig terwijl zjj opstond Een heet beate jongen vlug stil handig eu knap waarom vraagt gij dat Hoe vindt g hamr der zaak tegen da gebroeders Pyoappel is de luitenant der huzaren Wirix die ala getoige a décharge optrad en o a verklaarde de woorden die de iospeeteur v d Schriek gesproken heeft niet gehoord te hebben en teel minder te hebben gezien dat de luitenant den iuspectenr het eerst aloeg door deu inspecteur herkend als een der personen die by het atandje het hoogate woord voerden eo geen gevolg gaven aan het bevel om zich te verwyderen Ook tegen dezen officier ia thans proeea verbaal opgemaakt welk stuk deu audileoi müitair ii toegezonden Uit Amsterdam meldt men aan de N R Ct c Door een vreemdeling die kamera bewoont in de Ptaciusstraati ia giatereu by de otitie aangifte gedaan dat hy iu deu afgeloopeu nacht voor een bedrag van rum f 100 0 0 aan efieotea en kostbaarheden ia be toleo By het bezoek van een rechercheur deelde de bestolene o a mede dat er des nachts vier personen in zyn kamer hadden weten binoeo te dringen die hem watten met chloroform gedrenkt op het aangezicht badden gelegd tengevolge waarvan by bedwelmd was geraakt Volgen zyn verhaal zouden da dieven allea zorgvaldig zonder sluitingen te verbreken met flohroeveadraaiers geopend hebben Zoo o a ook een braudkait waarin de schatten verborgen waren Onder de vermtite precio a zou een diamanten ring zyti ter waarde van f 16 000 By verdere navraag door den recherchear moet geblekeu zyn dat de bestolene giiterocbtend zyn ontbyt kalm en bedaard nuttigde en van den diefstal tegenover de dienatbodsi welke hem bet ontbyt bracht met geen enkel woord gewag maakte De beatolene heeft zyn polis tot verzf kering tegen inbraak af f 32 000 ongeachondeu terog gevonden De politie ofschoon aaa bet verbaal weinij geloof hechtende stelde den ganschen dag een onderzoek in Naar aanleiding van het concert middag door het Amaterdamach Vucaal Kwartet te Amsterdam gegeven is de critiek in engeren zin spoedig uitgepraat Hoe een viertal kaosteniars ala de damea A Noorde wier eo C Looman eu de heeren Kogmansen Meaacbaert ervaren in het a cappella gezang ziob van hun taak kwyten is met een enkel woord gezegd enovertreffelyk sohooo Het viertal weet zyn stemmen zoo heerlyk te huwen U t é n accoord waarin geen enkele toon den andere domineert het zingt zoo zuiver Ik Ik vindt hem in t gebeol niet Wat be taalt u hem i Ja zeide van Bernhelm vorlegen dat ia waar ook ik heb nog geen afspraak met hem gemaakt Ik zal er eens orar denken Nelly en van Bernhelm wreef zich peinzend achter de ooren Hut ftnantieete van de kwestie had hij nooit ernstig overwogen Otto wus nu al drie mBanden bij bem werkzaam twas tjjd dat bij er toob eens een enkel woord over sprak gaf bij bem dan til geen geld ligt kon hij hem toen wat beloovea en in zijne positie zou bij missoUien wet wat voor bem kannen doen Dat laatste zou nog het beste zijn Hij gebruikte nog liever zgn invloed dan zijn geld Als hij den jongon Ludeman eena ambtenaar bij het gouvernement kon makeo Met den commissaris was hij goed bekend en een ambtenaar meer of minder luistenle zoo nauw niet Dat zou wezenlijk zoo kwaad niet zijn Zoo mgmerende gmg van Bernhelm naar zijne kamer waar hij weder een portefouüla van van Kossum opende en toen hij doarmoda bezig was vergat bij liju eigen toestand en Nelly en Otto geheel en bij herinnerde zich ter nauwarnood om hem gedacht t bsbban toen bg bet bekende tikje op de deur hoorde en Ludeman het vertrek binnen kwam Zoo mijnheer Ludeman goed dat ge komt ik heb daar juist weer wat gevonden dat wg zftmeu eens kunnen uitpluizen Zie eens hier En vaa dit oogenblik af waren van Bernhelm en zgn particuliere secretaris weder geheel Maarten vaa Rosaum Zonder dat z er aan dachten was bet tijd geworden om koSie te drinken en zoo als meer gebeurde vtdgde Otto vsTi Bsrabelm naar de huiskaassr Ü jnist van rbythmun zoo ééü in voorc ekt ook waar het de ftjoete schakeertngen btftt ft dat bet een onverdeeld genot is naar hen te Iniateren Ben uitgelezen programma brachten zy ten gt iioore vau tal au grootmeesters der toonkifinat een enkel werkje maar dit met zorg gekozen Zoo een 0 bone Jezus van PaiMtrina waarmede het concert geopend werd tr eeatertyk van bouw maar tevens zoo expressjaf van karakter in zyn scbyubaar ongerythmiaeerden opbouw van klanken dat het een zielerust was er naar te luistereu Daarna o a het Ës iat ein Rob entsprangea van Michael Fraetoriaa een doodeenvoudig lied oogekanateld martr waarvan het viertal aangers het ware karakter wist weer te geven dooK 6jne teere ia één klour gehouden oordracht Later een reslidtii ch getint indrukwekkend feTenebrae fkclae aantc van Michael Haydn een paar van die schyabaar eenvoudige doek doorwrochte koralen vaa Bacb Wann ich elamal solt scheiden en Gtebdich zu friedenc èeu hoopvol juichend lied vau Joh Adam Uil Ier de voorspelling van de komst van den Messias bevattend het nooit volprezen Ave Verumc van Mozart een Canto regügioaof van Jozef Ilaydn een bevestiging gevend van meesters bewering dat hy zyn vroolykhte liedereu wydde aan zyn Bcbepper en ten slotte Van paar van die kernachtige volksUederen uit Valerius Gedenckelank door den heer Julius Röatgen vieratemmig gearrangeerd Het nierboven genoemde vond ik bet mooiste van bet programma maar als een myner lezers beweert dat hg de voorkeur geelt aan het Ave regiuac van Lasso bet Curistua factus eati vau Anerio het Fürwabr uit een passiemuziek van Graun of het Dn Ilirto Israolsc van Bortniansky dan bind ik geen stryd daartegen aan doch erken de waarheid van het over amsak valt niet te twisten vooral niet in de muziekkroniek vau een dagblad Bet was Zondag stampvol in de Koepelkerkalhier dat bot viertal knustenanrs in andoresteden voor stoelen en banken zal zingen vreesik geen oogenblik K Alg tlandeli blad Door de Belgische doDano te Kleiu Lauaye ia Dinsdag aangehouden een rytuig bespannen met twee paarden eo toebehooreude aan een stalhouder te Maastricht Onder het deksel der zitbank eu in het rytuig vond men verborgen 60 kilo sacobaiine Rytuig en paarden werden in bealag genomen terwyl de voerman gearresteerd en gevankelyk naar Tongeren overgebracht werd Het rytuig diende nin Waar beide blijkbaar iloor Nelly werdnn gewacht Vun eene aoboone vrouw die smaak heeft valt het zeer mooiolijk icb te heriuuerou welke klour of vorm haar toilet bad Haar gelaat trekt te veol de aandacht om op de Icleediug ie letten alleen dan wanneer deze een dissonant vormde mot hare acbiionheid zou raon bet opmerken en daartegen waarborgt haar smaaV wel Hoe dus Nelly gekleed was toen haar vader en Otto tegen een nre beneden kwamen om koffie te drinken zou geen van beide beeron een nur later nog wet ii Zeker was het dat haar bevallig kopje nog meer uitkwam door haar smaakvol toiletje want Nelly was wol ni t coquet althans niet coquettedan elke vrouw is maar zij stelde er toch prijs op dat Otto hsar niot zou zien dan zoo als ïij gaarne gotien werd t fa waar Otto was de zoon vrn een eenvoudig ambtenaar maar er kwam bij van Bernhelm niemand anders aan huis en bovendien bij was beschaaft en aangenaam in zijne conversatie aij mocht gaarne met liem spreken en het was eene stiUwijgende buide aan dien omgang die er haar toe bracht om ook voor hem toilet to makïn Wat Otto bötreft als men nogantien jaar is is mon noodzakelijk op iemand vorliofd Hij was het op Nelly Zoo als de beldon uit de ridderromans die gewrochten der jongelingschap onzer iitteraluur ook altijd verliefd zijn maar zeer onaohadelQk Hg was verliefd op Nolly zoo ala men verliefd is op eene sohilderg Hoe meer men ze ztet zoo veel te Hover maar bet denkbeeld aan eeue ernstige liefde die mot trouwrn zou eindigen was nooit bij hem opgekomen Daarvoor stond zg te ver buiten zgn kring en al ware dit zoo niet als men negentien j ar is denkt men aan geea hu eeuige pelgrlma naar Luik te vervoeren die run do smokketpiiriy niets afwisten De kapitein P Spaan van het 4e reg inf te Leiden wordt deu IGen Sept werkzaam gesteld by de Kou Mil Acalemie te Breda en iu verband daarmede overgeplaatat by den staf der infanterie De luchtballon te Schoonhoven ia fliok opgeategen eo in ds uabyheid van Polsbroek oeergodaald Do hooge boed ia ongeveer een eeuw in de mode Omstreeks 1796 of 1797 werd dat hoofddeksels t eerbt gezien liet gold toen voor revolulionnair zoodnt de Uoaaitiche keizer Paul het dragen er van verbood Zie vervolg Binnenland Advertentiën in ons 2e Blad ADVERTENTIEN Heden overleed tot onze diepe droefheid na een tangdnrig lyden onze lieve Moeder en Behuwdmoeder Mevrouv de Wed V ViN ESSEN geb Coil BWll in den ouderdom ran ruim 55 jaar W F Ti ESSEN M vjN ESSEN DuiTiiii J YiN ESSEN Qouda 10 September 1890 Bezoeken van rouwheklaij kunnen niet worden afgewacht ï lenige en aijemeene kennwjeving Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuiter en Behuwdzuster MARIA ANTOINETTE OOLLEWUN Wed van den Heer PIETBR Yix ESSEN in den ouderdom van B ijaar A N HOüOENBOOM Coi Lswij D HOOOENBOÜM Cz M C M 8 COLLEWIJN J VA Dsit HOEVE Oouda lÖ September 1890 welijk Hg mankte van Nelly xiju ideaal en mot idealon trouwt mon niet Vordert go goed papnP vroeg Nelly to D van Heroholm on Otto ann de tafel hiuhleu plaats genomen Met reuzensobroden kiiidlief maar er is heel wat aan te doen niet wiiar Ijudeman Och mijnheer u hebt or ui oo veel aar gedaan dat bet werk nu vnn zelf gaat Kn ilc dan mijubeor Ludeman Gij vergeet geheel mijn aandeel ii i Is waar ook on t is schande genoeg dat ik bet vergat want ik heb dagelijks uw schrift ouder do oogon Onleesbaar niet waar Dnt vraaift mgn dochter alleen om oen komplimentja te krijgoii He papa Ü weet wel d tt komplimeutjes mij b el slecht afgaan Misschien is bet onleesbaar maar ik vour HSij zie bet altijd graag El zoo Ziüt u mijn schrift altijd graag Kn waarom als ik hot vragen mag zeide Nelly dia dozo hulde wat to zoor ü bout portant vond en Otto verlegen wilde mnkon Want eeno uitlegging vaa een kompliment te geven is in den regel oorzaak dat men zich holacboUjk maakt Omdat or uit blijkt dai u zoo lang uw papa geholpen hebl met opolTering van boel veel dingen die go liovor zoudt gedaan bobben zeide Otto teer eenvoudig eu achgubaar zeer openhartig Dat viel Nelly togen en ze zette den strgd voort iJTordi venwJ