Goudsche Courant, zaterdag 12 september 1896

gtiheel gelioel geheel Kehoel eliop geh el geheel 6 II pel geheel geheel gehe I fffehf el gabaal O 90 10 50 30 O 42 10 geheel geheel Reheel O j OOI De Commissan s der Koningin in de provincie Zuid Holland jeiiea dnn brief iraa den Minister vnn Wateritaat Hande ea Nyverheid van den 2C Augustna 11 no 130 atd Waterstaat Ie onderafdeehng ten geleide van een afachnf van het Komnklyk Kealmt van den U Augustus t t no 28 houdende aanwgzing van de perceelen welke ingevolge de wet vaa 4 December 1895 SteaUhlad no 210 onteigend moeten worden ten behoeve van de verbetering van den waterweg tusschen Aen IJëëel en rfe Ringvaart van den Haarlemmermeerpotdet Gelet op de eerste alinea van art 15 der wet van 28 Angustus 1851 Staatëblad no 125 Beeft goedgevonden Voormeld besluit gelyk het hierna volgt ter algemeene kennis te brengenU Aug 1896 Ik naam va ï Harb Majesteit WILHELMINA bij dk gratie Gods no 28 KoNiWGiN dee Niukplisden Prinses van 0EA JB NA8aAU enz B Z BWZ Wy EMMA Koningin Weduwe Regentes van bet Koninkryk Op de voordracht van den Minister van Waterstaat Handel en Nyverheid van 6 Augustus 1896 no 138 afdeehng Waterstaat tot aanwijzing van de perceelen welke ingevolge de wet van 4 December 1895 Staatëblad no 210 onteigend moeten worden ten behoeve van de verbetering van den waterweg tuscben den IJssel en de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder Gelet op de urtt 10 tot en met 15 der wet van 28 Augustus 1851 StaaUbtad no 125 Gezien de processen verbaal van de commissie uit Gedeputeerde Staten ras Zktul holland welke met den vanwege het algemeen bestuur aangewezen ingenieur en de hoofden van de besturen der gemeentea Gouda Waddinxveen Reeuw k Boskoop Alphen en Aar landerveen ingevolge art 10 van laatstgenoetiide wet binnen die gemeenten xi ting heeft gehouden ton emdc de beswaren van betanghebbrnden tegen het plan aan te hooren nadat aan de bepalingen van de artt 11 en 12 derzelfde wet was voldaan Hebbeu goedgevonden en verstaan te bepalen dat voor de verbetering van den waterweg tasschen den IJssel en de Ringvaart van den Haarleinmermeerpolder ten algemeenen nutte m het publiek belang en ten nauïe van de provincie iiuidhotland ter uitvoering van de wet van 4 December 1895 Staatsblad uü 210 onteigend zullen worden de eigendommen aangeduid m de plans en kaarteu welke ingevolge art 12 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad no 125 op de necretaritn van de gemeenten Gouda Waddinxveen Ueeuwyk Hoskoop Alphen ea Au landerveen ter inzage van een ieder hebben gelegen als Vru het perceel by het kadaster bekend ter grootte van Te ont grootte 3 a a 1 Tt NAME VAS s 1 B 1 £ £ Q 1 5 1 ï 1 1 6 1 e t I = I GEMEfcNTE OOVDA 2 1 58 70 A 1 04 5 0 02 0 1 00 jaagpad pad huis en erf O I 12 geheel geheel ODg I Qouda de gemeente 1 Dezelfde 102 Sparnasy Frans Simon parttculier fabrikant koopman 1 I j Oondi guhe I gelieel gelu el gchpel gnh e gpJiLpI guliei I gobeel gi Uftel ge 11 et I i g 1 geheel 1 gebp l gelii l erf pakhuis idem klein garenbai pakhuis klein garenbsj hui cbnur ei erf buil keuken e erf hu S en erf idem idem O j Ij I 50 102 i De ellde 0 01 40 1 01 lil 1 07 8 1 0 01 10 0 Uo 10 0 07 2 t 102 Pezelfde 1 1021 Dezelfde lOl i Deielfde lOlS Dewlfde 1011 Dezelfde 23iïi Dezelfde O 02 67 3214 Dezelfde O 01 21 294 1 I BiMch p l ieter stoomboot ka pitein te GoadaO 01 6H 71 Nieewenbui en Berend koop man te GondaO 00 a 1720 Brom de Jobanna vredoffc I huis idem idem bois en erf idtm idem buis 31 l l Jobaonea Anoaars wiekelier ster te Gonda 00 2 l 22 1 Wilschut Dirk hontzaagmole naarsknecbt zaagvyler te Qooda 2111 Kwinkelenberg Willem tabaks O gi heel I g hfi 1 I g h i geh t 1 1 gthet 1 geheel h el kerver te Gonda 22 i4 Pinkae Susaone Cornelia we dawe Tbeodorn Stigter te I Qonda O 00 i 3 2232 Blom Tboraa melkverkooper I te Gouda O 0 l H 223 loen Hendrik Adnanns amaI I nueosis te Gonda 02 6 68 I Nienweabaizen Tacob koopman te Gonda geh el geheel guhou geheel goheol geheel g heel gfheel O j 01 geheel gebf el geheel gr heel 00 20 2110 Bunwmane Cornell kleedetbleeker te Gouda hui en fri 0 00 67 222 Dezelfde idem 0 00 4b 1 2228 Dezelfde huis wasch 0 10 Vi 2230 Boamans Heodrikns bleeker te buis chuore Qouda erf 1 ei f 0 10 2 lh2ii Dezelfde buis cbuure 0 03 20 2104 Hogendoorn Dirkje eebtgeooote erf van J Aonaari scbepeejager te Gouda bus 0 00 2 2 2105 Dezelfde idem 1 Ü 14 210b Dezelfde stal 0 X 20 2ior Dezelfde idem l 0 U 2l0t Dezelfde bals en erf 0 00 90 904 Kortenoever Hermann Coroelis fabrikant te Gouda idem l 00 47 90ii Dezelfde idem 0 51 4H 893 Vooy de Gerrit Cornells gouden niverkasboudsr te Ooads gracht 1 2 82 78 D 2232 Qouda de gemeeal de Gouwe 1 06 94 a 1418 Dewlfde vaart 0 22 80 773 Dezelfde idem 0 13 75 1160 üoogenduk Willeni WilUmn boDtuagmolMMt t Goaib w sa Van bet petaeel b bet kadaster bekend Te ont Bigenen grootte ler grootte van 1 1 als 1 T N NAME VAN S o X i M 1 £ s ï B a e geheel 1 watering d sT 40 1 1146 Gouda de gemeente Gouwe geheel water C 3 60 1231 de Staat StaatsspoiSrwegeu geheel geheel 1 jaagpad 0 3 10 G 1089 Gouda de gemeente watering de Gouwe idem 2 51 J 1 1037 Dezelfde 1 geheel 0 23 l 1 12 8t 1042 De Hde weitaud 82 70 928 Vüoy de Gernt Curuetis goud eu fitverkasbouder te Gooda 0 j 24 IM idem 1 08 40 1 927 Dezelfde 0 121 51 idem 1 01 60 926 Dezelfde 0 22 81 idem 1 n 20 j 923 Dezelfde 0 25 5 idem 1 22 10 922 Dezelfde 0 75 idem 1 5 00 897 Dezelfde 0 08 5 watering t 11 00 936 Utotiuendaal de polder 0 26 OtJ wnland 1 87 20 917 Spruyt Fbeodorus bouwman ta Gouda 0 05 4 idem 0 71 40 91b Dezelfde 0 63 7 iden 1 97 10 868 Dezelfde 0 38 10 idem 1 65 90 788 Dezelfde geheel 1 geheel berm 0 0 51 78 Dizetfde kade 0 OO t 790 Dezelfde 0 08 1 i wellaud 1 0 20 j 911 IJscndoom Henrielle Mar a 1 tuaiis weduwe vao mr Man ous Samuel Francois leMoraaz Imaus particulier te Utrecht 0 i 30 0 idem 1 01 1 40 j 910 IJsendoorn Heunette Maria tbaig weduwe van mr Marious bamuel Francois de Moraaz Imaus particulier ta Utrecht 0 24 1 K idem 0 80 ao 907 Dezelfde 0 10 i 50 idem 1 00 50 906 Dezelfde 0 23 60 idem 1 83 bO 861 Dezelfde 0 05 40 idem 0 64 90 860 Dezelfde geheel idem 0 53 70 842 Dezelfde 0 73 41 idea 1 b3 60 892 PriQce Cornells Christiaan Her man fabrikant te Gouda 0 92 1 71 idem 2 01 70 k 1069 Har van der Antonie particu culier rentenier te Qouda geheel idem 0 84 00 876 Dezelfde geheel kade 0 00 aa 791 Dezelfde geheet berm 0 01 ao t 792 Dezelfde 0 24 7 weiland 1 44 40 793 Dezelfde 1 1 ƒ Kromme en cons Jobanues i Geiardua echepenjagor te 0 Ib 10 idem 0 54 80 853 1 Gouda 0 14 40 idem 0 71 1 70 852 Kromme Johanna Wilhelmina 1 wed Fraus van der Scboldeo f wiukeliertiter te Ooada me de eigenarease geheel 1 1 idem 0 y8 10 846 Nieuwenbuizep Jacob koopman te Gouda geheel geheel geheel bosch 0 02 17 845 Dezelfde berm 0 02 45 844 Dezelfde kade 0 01 12 843 Dezelfde 0 1 l j i 4ii weitaud 0 Hó M 809 Dezelfde geheel geheet berm 0 01 as 807 Dezelfde kade 01 70 1 806 Dezelfde 0 H 7 weitaud ai ao 808 Dezelfde geheel kade 01 40 834 Jai maat Magtildis weduwe Arie Stotwjk boQwrronw te Waddiniveen ireheel berm 0 05 10 1 83j Dezelfde 1 4 80 weiland 0 45 40 836 Dezelfde 1 2K 81 idem l dO 10 830 Lafober Fransz Cornells fabrikant te Gouda geheel berm 0 03 IX 83 Dezelfde geheet kade 0 01 49 833 Dezelfde tbeel booiland 0 Oi 30 831 Dezelfde 0 12 7 weiland 1 2a i 80 802 Dezelfde geheel bosch 0 05 1 00 803 Dezet de geheel berm 0 01 5b 804 Dezelfde geheel kade 0 01 2b 805 D zelfde geheet idem 0 00 sa 779 Dezelfde geheel berm 0 01 oi 780 Dezelfde 0 1 44 5il booilaud 68 40 781 Dezelfde 1 1 V2 20 idem 1 24 bO 1032 Dezi Ifde geheel 1 buis ichuur w erf 0 12 JO 1031 Dezelfde geheel kade 0 00 X 778 Dezelfde geheel berm 0 02 20 777 Dezelfde 0 11 1 0 weiland 0 54 IX 82 Overejnder Hendrikus bouwman te Gouda geheel berm 0 00 85 821 Dezelfde geheel kade 0 00 80 820 Dezelfde geheel 1 1 idem 0 01 86 819 Bruin de Jobanna weduwe Johannes Annaars wiokalierster te Gouda gobeal berm 0 01 77 818 Dezelfde 0 1 23 1 00 weiland 1 28 00 817 Dezelfde geheel 1 1 boKh 0 00 4 767 Verdoold Klaas zonder beroep te Gonderak geheel kade 0 02 08 765 Dezelfde geheel berm 0 Oi 70 766 Deze fde 0 17 1 W booiland 0 82 35 974 Dezelfde geheel berm 0 01 60 j 968 Dezelfde gebul Kada 0 01 10 1 969 Dezelfde gebeol weg 0 Ob 1 1043 da Staat en coas StaatsspoorwegeB Gouda de gemeente 1 1 1 1 made eigenares aa Van bet perceel bg bet kadaster bek od Te ont ter grootte vau eigenen grootte all k N N HE VAN S w a s a 1 1 a M s f i s a a Q GEMEENTE WADDINXVESN SOOBD 40 626 Gouda de stad Jougenburger Huibert medeeigenaar voor 85 c A uit 1072 1456 2 09 Vi GoDwevaact GEMEENTE water 2 WADDISXrBBN Zuid 626 09 24 1278 363 334 1235 idb 366 1367 1366 1099 1097 1039 1091 1040 Gouda de stad en com Uoogendüb L P voor oud n 205 medeeigenaar watering de Gouwe boschbak hout idem water weitaud idem nitpad buis en tuin kade weiland idem watering de Gouwe g weiland kade Gouda de stad PriBCtll Jan Louis koopman te Goada ael 36 40 22 rel set 40 Dezelfde de Staat Staatsspoorwegen Vos Autbouius JohanneB grutter te Gouda Dezelfde Dezelfde KatiQi of Gaflius Klaas arbeider te Waddinxveen Rb Q an Jacobus landbouwer te Waddinxveen Dazelfde Gouda de stad De7elfde de Staat en cons Staatanpoorweg Gonda de gemeente nor 410 o A mtde igenaresse 40 10 1159 rivier de Gouwe kade weiland idem booiland idem watering weiland bouwland weiland kade weiland idem watering tniu en erf buis schuur ee erf boscbhakheut booiland weiland 1096 1098 753 752 730 728 727 756 1003 1002 1004 T19 1074 717 746 740 Goada n cons de stad Rgn van D mede eigenaar voor oud n 644 Rynevetd Dirk boawman Waddinxveen geheel O I 09 I 45 O 39 00 O 12 10 geheet geheel geheel geheel I I geheel O I 13 90 geheel geheel Dezelfde Dezelfde Deielfae Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde 11 01 69 Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde 03 65 26 50 Straver Gernt garen fabrikant e Gouda Koolmee Adrianus Cornells of Ane Cornells bouwman te Nieowerkerk a d IJssel 739 1155 1156 738 1158 bosohbakhont dgk weilaad weiland idem dykweilaod idem tuin en erf erf buis schaur en erf watering booiland kade weilaud dyk weilaud weiland Dezelfde Dezelfde I D zelfd 738 Dezelfde Dezelfde 1157 735 734 733 1200 747 749 748 732 Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde Verwej Klaas metselaar te Broek Dezelfde Dezelfde Verwey Nicolaas Cornells ronder beroep s Gravenbage 1201 999 720 716 715 714 713 712 711 710 1000 1001 697 707 706 watering idem weiland boomgaard erf idem hnii sehunr en erf erf weiland watering weiland dgk weiland kade weiland kade weiland bouwland idem Dezelfde Prince Jan Louis koopman Ie Gouda Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde 00 I 00 39 65 27 50 Dezelfde Dezelfde Dezelfde Derelfde Dezelfde Dezelfde 13 20 06 90 Overejnder Heodrikus bouwman te Gonda Dezelfde Dezelfde an he t perceel bg het kadast r bt kend Te out eigeoen ter 1 grootte als grootte vao 1 i ivn NAMB VAN a 1 o B 1 Aren Vierk 3 f s B a a geheel 1 bouwland 0 04 80 b 70 0 er jrnder Uendiikui bouwman te Gouda geheel boBchhakhout 0 11 50 u Derellde 1 1 05 1 10 hooiland 0 23 50 703 Dezelfde 0 1 17 60 watering 2 40 50 950 Dezelfde 0 1 46 5 1 booiland 1 51 00 69 Dezelfde geheel kade weiland 2 02 80 696 Dezelfde gehi el 1 t idem 0 01 80 69 Matze Maria weduwe Hendiik de Vos zouder beroep te Waddinxveen geheel watering 0 03 oa 69 Dezelfde geheet bouwland 0 13 80 692 De ellde geheel idem 0 13 10 691 Dezelfde geheel huis schuur en 1 42 60 090 Dezelfde erf 0 01 25 hooiland 1 85 50 689 Dezel de ü Uö 1 weiland 2 71 X 687 Dezelfde geheel dflk woiland 0 02 4f 69 Dezelfde 0 02 0 weiland dyk 0 10 10 656 Gntik vao Calhanua weduwe van ybraud Blonk bouw vrouw te Waddioxveeu 0 00 ÜÜ kade weiland tl 0 4 657 Ueielfde 0 28 28 weiland 1 a 80 650 Ryo van Dirk bouwman te Gouda gnheil weilaifd dyk 11 60 640 Derelfde geheet bouwland 0 13 5 64 Derellde 0 lü i 0 3 weiland 1 86 0 iiai Derotfde geheel 1 1 huis schuur en erf 0 11 40 1190 Dezelfde flbeel kade weiland 0 05 80 64 De ellde 0 j 17 1 00 weitaud 4 7 647 Dezelfde 0 00 dO idem 1 27 jO 64 Dezelfde GEMEENTK RBBVWIJK 70 I 20 I 7b 77 nda de ntad Deztlfdi 00 I as j nvierdfl Gouwe 1 I jaagpad als vaart j GEMEENTE BOSKOOP t D de stad 4 2j 79 II IKl 0 bi 65 1987 0 0 40 0 M 20 1 0 10 00 027 02 i 632 1 2 70 r 42 0 1 52 168 II 0 16 157 2 W ü 45 water de Oouwe jaagpad akker berm tdeni ideu water j ag iad schaar en erf Gouwe vaart GEMEENTE ALPIISN Gonda en coi sori Gouda de slail Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde De elfde De olfle De eltde D elfde 0 06 63 A HH 1 0 10 20 Ml 0 18 00 1227 0 04 50 1802 0 02 U 1803 0 05 11 15 0 0 15 iO 1531 0 oa 70 B 2 0 09 29 1482 0 O i 5 1 148 0 07 r 2146 0 10 76 1688 0 Of 60 1 1654 0 05 90 1689 0 04 10 1 12 f X 5 2005 0 00 2 2006 0 oug huis erf en watar 0 0 i 01 0 03 0 00 0 00 0 00 0 02 0 03 0 0 0 02 00 01 0 03 0 01 0 01 0 01 1 Samsoui Nicolaas secretaris eo gemeenteontvanger ook boeUdiukker to Alphen hun schuur en erf Oosthoek juniüi en cons Pietor bouwman te Alphen Zuidholland de provincie voor 90 c A afkomstig van no 454 medeeigonares huis CD erf hnic Ecbour en erf huis en erf huis school eu erf huis werkplaats pakhuis on erf huis en orf Kuja Jacobos Johannes iidLr boroap te Alphen Jong de Jans oon Miiartm koopman te Alphen Akker raodtn Janszoon Dirk landbo wer te Alphiu Alphen aan don U D de VoreemgiDK tot bevordinng van Chnatetyko belangen te Pijper de Jan fabrikant ta Alphen tuin hnis on erf huis schuur eo erf hois schuur en erf huis scheur erf en gruttery hniB schuur ea erf buts en erf idem idem publike weg gang benoorden perceel No 1690 Jeckel Nicolaas Johannes Cornelii caiididnat notaris te Zoeterwoudo Dezelfde Dezelfde Linden van der Maria Pieterl e weduwe van Ane Sieling zonder beroep te Alpuon Alphen do Martha at chting te Alphen Ent Braat van dor Dirk grutter te Alphen Alflhoveo van ornelm bood bakker te Alphen Dezelfde Dezelfde Dazelfde Onbekend by bet kadaster