Goudsche Courant, zaterdag 12 september 1896

Ta ont eigenen grootte 1 1 1 0 01 67 huis schuur en erf 0 04 00 1692 gbheel hui en erf 0 02 87 2152 geh 0 m idem 0 00 48 2151 00 19 g ng 0 1 00 86 37 n no 39 tmn en erf 0 02 5 1385 0 01 00 huis schuur ea erf 0 04 95 1490 0 01 00 schuur 0 02 10 1383 02 03 01 18 00 72 00 00 97 36 No 7068 Zaterdag IS September J896 35ste Jaargaag MMWB aiW BW B W fiOüMHË COHAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken aU W O 02 20 liui koopol en O 08 00 erf O 01 30 huis en erf O 05 23 I f I O 01 13 tuin O 02 84 O 00 19 I gang O 00 60 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitjiondering van Zon en Feestdagfen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIE worden geplaatst van 1 5 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd geheel O I 10 1 geheel i geheel geheel geheel O 03 geheel O 00 99 pakhuis en erf O 01 57 O Uo I 87 i huis en erf I O 05 87 I I O I 01 26 j geheel geheel geheel geheel geheel O 06 30 I O 08 I 36 O I 03 06 O 01 46 10 idem Jidem tuin idem O O O O 00 50 tuin huis schuur en O 04 erf huis 60 tuin 1 O 02 50 geheel o 01 I 34 O I 01 1 51 0 07 1 00 13 11 nis en erf 67 p istorie koepel en erf O 00 O 01 geheo O 07 95 06 huia pakhuis 1 en erf i I 24 gang O 01 00 O 02 O j 00 O 00 o 01 o i 01 o 00 gehftfl geheel pfikhuia eu fa J 01 I 62 bnek hiiis gebouw en O 07 GO erf hiiu en erl i O 07 54 hkeuratokerg i I huis werkplaats 88 en rf l huia O 00 30 geheel geheel gehed idem huis en erf schuur en erf huis schuur en erf watermolen en erfkade berm kade idem berm geheel geheel geheel 0 1 00 30 O I 00 40 O I 10 80 O 02 55 geheel geheel geheel O OU 70 18 18 U 22 06 I 00 01 81 05 00 geheel geheel idem weiland idem huis schuren en erf huis Bchuur en erf weiland idem idem idem berm idem O 08 27 O 13 59 O 07 05 geheel geheel geheel geheel geheel geheel geheel idem I O 13 water Bpoorwcff water de Gouwevaart water idem I bergplaats huifl en erf geheet 0 04 geheel geheel geheel geheel i pllR l geheel geheel O 20 1 lü 00 4 B5 10 i O 00 90 O 03 00 O 04 06 nda Uiuk van A liiiiNKJii Zoo v Go Van het perceel by het kadaater bekend t grootte van T H NI MB V H i a 1 I 21S3 Sande van der Jacobua Martinaa I logementhouder te Alphen 2185 i Ooatüoek en cona Pieter zonder I beroep te Alphen cans van Wyk Sr Uouwe landbouwer I te Alphen voor de helft 28 Kempen Maria weduwe Jan Verhaar zonder beroep te Alphen 26 Wieriögen van jr eneons CorI nehe boekhandelaar Ie Alphen I couB Muller Krederikna JohanI nes Jacobua winkelier te Alphen I Elk voor de helft Aelbera Cornelia broodbakker te Alphen ISoaaenieyer en cona Uerard Jan fabriekarbeider te Alphen Dezelfde Oosthoek Pieterazoon Jan markt chipper te Alphen Dezelfde Dezelfde 2004 2003 i i 45 I 1325 I 49 50 I 2035 I I 2036 1197 Dezelide Linden van der de firma gebroedera kooplieden te Alphen Linden van der Hubertua Frani ois koopman te Alphen Linden van der janior Joannes koopman te Alphen deel gou 00 ten t Hooft an Maria GerardJn lasiiia weduwe van Jan Marie vac Valkenburg zonder beroep te Alphen Grnuf üe Pieter arta te Alphen ÜTeros llermanus zonder beroep te Alphen Vliet van Joannes koopman te Alphen Versteeg VPilhelmua Franciscus broodbakker te Alphen Uljee Antoniu broodbakker te 1196 1557 12 8 1260 1015 1415 16G7 llazerawoude Nusamann Maria Apoloma Veronica weduwe Johannes Hermai u9 Graffner te Alphen Dezstfde Al ihen de Hervormde gemeente j k de Nederduitsch Hervormde remeente te üu thoek Pieterazoon eu cona an marktschipper te Alphen Viiioasieau en cona Lodewgk t ibnkant te Alphen Leeuwen iD Nicolaaa melkverkooper te Mpheu mede eigenaar VutoBsieau Lodewyk fabrikant te Dezelfde Diik Hermann Chriatoffel koopI man te Alphen 1657 I Wi rf vau der Johanna eerder Aveduwe Hendrik Hommels thana an Hondrikua Antonius Heeze onder beroep te Alphen 00 27 00 44 00 65 02 41 1651 I Dezelfde 1655 Dezelfde 16 8 Dezelfde 1653 I Dezelfde 331 Groote Polder de 1879 I 1878 I 303 I 2173 t I 1329 1875 2164 1730 1534 314 i 1476 I 1870 I 325 1 Dezelfde Dezelfde 51 30 22 I 20 77 00 19 I 39 Dezelfde Dezelfde Knogt de Hendrik zonder beroep te Alphen Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde i 326 327 Dezelfde Dezelfde Dezelfde Dezelfde Spruit Oornelis ögabertus landbouwer te Alphen Moons Johannes landbouwer te Alplien Kop Jan bouwman te Aarlanderveen de Spoorweg I 18 3 I 2174 4 7 I 1S82 18S4 j I1477 I Leiden Woerden maatschappy Dezelfde Gouda de stad Dezelfde Dezelfde Dam Hermauns j korenmolenaar te Alphen Dezelfde Dezelfde aa fr V j 1 1 an het perceel by het kadaster bekend srg 2 ter irostte Tan 1 j 1 M 1 i i ahi a 1 Aren Vierk meter TÏN NAMK VAN geheel 02 8 I 1 1 02 10 11 51 1 51 63 1 V Bi 34 00 79 25 51 K 31 9 40 29 50 22 31 1 07 bO U5 30 21 21 84 40 00 17 10 9S 00 1178 1877 2132 1807 1 1637 I I 1639 1882 i i 1554 i 1035 I 1636 I 1645 I IvDrenmolon schuur en erf tuin lil in spoorweg jiiiigpad beplante weg I ht rm bosch I jaagpad urtg fiterkeering idem u eiland Dam Hermanns korenmolenaar te Alphen Dezelfde Dezelfde Leiden Woerden de Spoorweg luaatachappy Gouda de stad Dezelfde Dezelfde Dezelfde Ste jkterpolder de O 00 Dezelfde Baort mr Johannes Benjamin a ent hg de Ned Bank te Utrecht 25 1809 turn St huur en boomI gaard htiia achuren en erf t taalatede weiland t lin tal Dezelfde Dezelfde 04 55 13 25 Dezelide 1610 liill 1492 1401 ll JO 1189 1488 1872 huis idem iiuia en erf idem liiiia achuren en erf i l 3l bjÏH en erf O I 01 10 Biiert mr Johaunea tienjamin igent by de Ned Bankte Utrecht Dezelfde Dezelfde Gouda de atad Hengeveld 0 8 l ert timmerman te Alpben mede eigenaar voor het recht van opatal Hengeveld en cona ian timmerman ook architect te lphen recht vanopstalhouder Denzelfden Denzelfden Denzelfden Den zelfden Gouda de gemeente Kecht van opstalhoader Treur au cona Willem te Alphen De consorten zijn Jan Henj eveld voor oud no 1487 Franciacua van der tlorat c a t n Jacob van den IJael Gouda de gemeente Schouten Barend Cornelia mast en zeilmaker te Alphen medeeigeaaar voor het recht van I opstal o 01 2i idem I Schouten en cons Pieter Hendrik j maaten zeilmaker te Alphen I recht van opatalhouder T 80 I Gouda de gemeente 0 j 31 KS79 lb78 idem idem O 0 1 II lil 31 HVü idem I Schee van der Annigje wed i Cornelia Verkerk werkvrouw te i Alphen recht van opstalhoader Gouda de gemeente Vnng van der Umert koopman te Oudahoorn recht van op stalhouder Viing van der Umert koopman 1042 sta en erf 1435 l nis schuur en erf te Oudshoorn Verkerk en cons Maartje wed van van der Velden Willem schepenjager te Alpen do cons zgn van der Veiden Bertus Wiggerina Maarten Johanna Willem Arie Jacob en Maria M dalesa miuder jarigen te Alphen Gouda de stad 0 25 l 00 4 uu 80 O 03 50 lioomgaard Stoel van der Wdlem landbouwer te Alphen recht van opatalhouder Heemskerk en cons Hendrikua Johannes landbouwer te Al Gouda de atad Dezelfde Imrm water 30 D 7 00 K 283 GEMEIQN U AJHLANDiaiVBEN 13 I ais en erf 0 00 0 00 0 00 1 O I UJ I 60 C 1802 Ni kerk Willem timmerman Aar I I I landerveen litiia pakhnis en erf f ang bezuiden I piirceel no 1415 i if 55 O 04 46 U15 I Kop Hermanns grossier in wgnen I I te Aarlanderveen j t ong Onbekend bij het kadaster geheel geheel geheel geheel geheel geheel 00 j 58 I j 17 I Spi uyt Cornelia echtgenoote ranI I Willem Eigeraan zonder beroep te Aarl nderveen 01 J 80 18 I Aarlanderreen de Israëlitische gemeente van idem 01 69 26 Zwieten van Margaretha Maria 1 wed Oornelis Meerburg koop I vrouw te Aarlanderveen 01 I 05 27 I Leeuwen van en cons Hendrica I weduwe van Frans Gerrit Adri iinus Johannes van Werkhoven I 1 zonder beroep te Aarlanderveen idem 0 0 00 46 00 57 35 1 50 1 00 44 00 41 1 1559 15711 H lie ai iUl m Luhckr ijvürli Mil u lia iidd ilii idem idem idem Idem Po Miniall r tan WalcMtaat lint in lo SlaaUc ni ant aUm m lic Rtjttioile i irorilon teplsatsl hHSUlgk iliii Udoo Augiistut 1890 Df Mmuttr M It uleniml UchiIiI m AyewJi i gel viN DlBSLKTnrS O 45 34 Vuroasieau Lodewyk fabrikant tp Alphen Dezelfde Büsch van den Jacob koopman t Aarlanderveen Dezelfde IVimpeling Simon vleesohhoower te Koudekerk liel Hi met de uilroennn van ilil beiluit OoiiiUhe Cmraid bet DagbUd tm Ooudtt ijel EMMA Iiuvenbane den 9 September 1B 6 Comnirsaris der Koniugia voorDoamd ÏOCK TWEED K BLAD BINNENLAND GOUDA U September 189G Ëen gepenaionueerd Daitsch fficier majoor Schubert is als spion uit Denemarken verbanaen Hij bad sinda eenigen tijd verdenking doen ontstaan door sgu nachtelijke tochten en zya lielbebberg voor teekenen naar de natuur waarop de politie op zyn kamers te Kopeahagen haiszoekiog deed Zg vond daar een aantal achetaen van de vetting werken en de kusten in de nabijheid van de hoofdttad die in beslag werden genomen Ala Koningin Victoria niet weet wat zy io hare vrye ureu doen zal wordt baar door de World Women s Ghristiaan Temperance Union een tydferdryf aangeboden in den vorm vau een adres dat zeren miliioen onderteekeningeo draagt en in vier en veertig verschillende talen het verzoek bevat om maatregelen te nemen tegen de rampen door den handel in aterken drank en opium ontataao In bet lokaal derNedertandsohe WerkliedenvpreanigiDg te Braaiel ii Zondag de verjaardag van Koningin Wilbelmina met een tooneeU en mutiekaiond gevierd Weer hebben in België een paar apoorwegongelukken plaats gehad Ken op de Iga Brna 1 Leaven bg Diegheini waar een leege trein op een raugeerenden goederentrein liep zonder persoonlyke ongelukken maar mat vry aanzienlgke materieele lohade Ëd tusscben Forest ea Braine d Alleud waar de koppeling tuuchen de voorate en de achterate wagens werd vurbroken zoodat toen de machinist plotaeliag stopte het achterate deel met geweld tegen het voorste aanliep De remmer de atoker en een hoofdcouduc tear werden vry eroitig gewond Naar aanleiding van de onjuist gebleken geruchten over bat ontsnappen van den landiverrader Dreyfua geeft Gaston Galmette lo een hoofdartikel van de Figaro eene beacbryving VBD Dryfus leven op de Saluut eilaoden Hy leeft op het onrrachtbaarste en slechtst bewoonbare van de drie eilanden geheel alleen met zeren bewakera die om beurt dag en nacht in zye nabyheid zyn en neoït met hem m en spreken Praten doet fay dos nooit Haar BchryTea iLag hy Eooveel hy wil en io zijn gebeele bestaan daar op het eiland ia hy vry Hy mag gaan eten a driaken wat hy wit en zooveel brieven en boekeo onttangen all zgne vrouw zyn verwanten en enkele Tiienden hem maar willen zendon Tocb ia hg niet veel m w dan een lavend lyk hoewel hy zyn levenawyze zoo practiacb mogelp heeft ingedeeld In zyn brieven vind men telkens da verzekering dat by ouBohaldig ii Uit informatiën door de Stand ingewonnen blykt dat het ontslag aan den hoepelmaker te IJsaelstein ipderdaad gegeven ia omdat hy e a loonataatje in De tb Werkman c gepobliceerd bad Dat was zei zga werkgever ïsohandatiiatie van de patrooDs eo dat kwam alleen voort uit da werliedenvereenigingen Daarom bad by te kiezen tubscben bedanken voor het lidmaatschap der St Jozefavereeniging ta zyn ontslag De arbeider verkoos het laatste en kreeg toen op ataaaden voet gedaan Tien patroons kenrden die baadelwyze goed ea verklaarden dat zy het ook gedaan zonden hebben maar twee keurden het af Uitgeuoodigd tot een samenapreking met de St Jozef8vereenigingc bleven allen op een na weg En deze eene heeft de zaak nog erger gemaakt dan se al waa £ en zyner werk lieden weersprak zyne beweringen op deze vergadering en het gevolg was dat deze toen Zaterdag eveneens gedaan kreeg de man heeft een vrouw en vyf kinderen Het gepubliceerde loonataatje moet geheel naar waarheid zyn De boepelmakera werken per atuk en halen dan gemiddeld 7 cent per uur waarmee ze het nog niet tot i O per week kunnen brengen het blyft meestal by f5 Kr wordt dezer dagen nog druk geconfereerd maar ala het ontalag gehandhaafd blyft denken de werklieden eene coöperatieve hoepelmakery op te richten Beklaagd vaa diefstal van een zakje met oogeveor C50 halve centen gepleegd op 25 Met jl te Rotterdam ten uadeele van Corn Kadder had zich gisteren voor de Hotterdamache Rechtbank te verantwoorden de 37jarige sleepersknecht C F B aldaar woonachtig Beklaagde deelt mede dat by in het logement van Haalinghuya 2e Lombardatraat waar hy verblyf hield nit een lolletje met lange Bram c en Jacob de galaoteriekoopman c bet kiaije van Radder had opengemaakt enkel en alleen om te zien hoeveel er op zyn spaarbankboekje atond De bestolene een 80 jarig nettenbreier die op een paar krukken de zaal binoenatrompelt woont al eeb jaar of yf in dat logement en had den laatatan tyd een alaapkamer met beklaagde De oude man bewaarde zyn X eentjes io een gesloten kistje Dien Pin kater Maan dag had bekl hem om centen gevraagd doch de man weigerde waarop bekl hem toevoegde datzal je centen kosten Behalve beklaagde ia er niemand op de kamer geweeftt en tot zijn hevige onlsteltenia antwoordde de gryaaard later dat zyn kistje men de balve centen verdwenen waa Bekl bleef op zyn bed zitten en de logemeuthoadater die op bet bolpgeroup waa binnengekomen haalde de halve centen uit het bed te vooraohya Pertinent hoodt beklaagde vol dat bet niet te doen waa om te atelein mqar om clenoodeu man Ben loer te draaien Hy had immers zelf geld in zyn zak Dit laatste wordt den bestolene en den logementhoodster tegengesproken aan wie bekl geld gevraagd heeft Toen de juftroHW het bed wilde onderzoeken zeiile beklaagde tot haar dat hoeft niet c Het O M wees er op dat hetgeen bekl tot zyn verdediging aanvoert slechts zou kunnen dienen tot verwarring Requisitoir eeu maaod gevangenisstraf Beklaagde Het is een dnur lolletje Uitspraak in deie zaak over acht dagen Het naodelabladc meent dat zeker nut groot instemming in den lande allerwpgo begroet is de vorming van de commissie welke zich ten doel stelt aan H M de KoningiaRegeotea een nationaal huldeblyk aan te bieden ala bare zware en zoo uitnemend vervulde taak over twee jaren aal zyn volbracht Het HaDd c is van oordeel dat het tydperk waarin het regeotgpbap van Koningin Emma voor ons Vaderland steeds als een van zeer groote beteekenia zal worden beschouwd Het blad herinnert er aan hoe nadat nog vóór den dood van Koning Willem Hl de Grondwet waa voorzien eenigszina roimer kiesrecht waa ingevoerd en de schoolwet was gewyzigd in het eerste jaar van bet regentschap de Tweede Kamer moest worden vprnieuwd en het toen opgetreden liberaal ministerie een hervorming tot stand bracht waarnaar sedert 1848 te vergeefa was gestreefd de invoering eener gesplitste inkomatenbelasting met afachafBng van het lang veroordeeld patent met intrekking van den accijns op de zeep en aanmerkelyke verlaging van de grondbelasting op ongeboQwde eigendommen van de belasting op zont en op de overdracht van onroerend goed Dan wijat het Hand c nog op de nii bekrachtigde aanmerkelyke uitbreiding van bet kiesrecht en de oitatekende opleiding door de Regentei aan haar dochter gegeven waarby deze o a door persoontyke aanschouwing en keuniimaking met land en volk vertroawd werd en schryft ten slotte In de proclamatie waarby Koningin Emma op 24 November 1890 de baar by de wet opgedragen regeeringstaak aanvaardde sprak H M de bede mt dat hare vervulling iu allen deele moge atrekken tot hoit van het volk en tot bevestiging vau het Koniukryk In die bede lag tevens eeu belofte opgesloten eo die belofte hoeft do Regentes koninklyk vervuld Haar verwachting dat Koningin Wilholmina a troon zynen hechten stoun vi ide in de innige troQw en verknochtheid van het Nederlandsche volk aan het Uuia van Oranje f zal in niet geringe mate worden bewaarheid door do voortreffelijke wyze waarop zij zelve zich een echt Nederlandsche vrouw en even zorgzame als wyze moeder beeft getoond Wie zich dat alles voor den geest roept jnicbt van haite het donkbeeld toe na reoda door heel het land commiHeiëu te vormen om H M de Regentes na het geheel volbrengen van bare taak te bewyzen hoe dankbaar do natie ia voor al hetgeen door II M gedurende baar Regentschap vorrioht word zoowel voor de opvoeding van Hare Kouinklyke Dochter als Voor de bevordering van s lands belangen Uit alle provinciën zyn reeds gcüerde mannen tol de hootdaommissie toegetreden Uy do aauen stelling ia blykbaar er naar gcatreofd om uit een aantal gemeenton een kern te vormen die zich met de uitvoering van hot denkbeeld zal betasten De voorname taak zal echter gelegd worden n de handen der plaatselijke commissitis trolke zeker weldra allcrwcge zn leu in het loveu treden Het zal wet overbodig zijn op co merken dab by do samenttelliag dier plnatselyko oommiaaicn zooveel mogelijk moot worden gestreefd naar veetzydigheid opdat aan alle klassen der maatschappy gelegenheid tot medewerking worde gegeven on de betooging zoodoende een echt nationale zy Voorposten detachement vau het korps Genietroepen blJ Zuidwolde in Drenie II Oramerschana 8 Sep 90 Ie en 8e regiment iufauterie zijn nu weer vereenigd met de noodigo cfivalerio en VeldArtillerie waarvoor de detachementen 1 2 3 4 5 ea O genie een kamp hebben moeten inrichten Vandaag oen zware dag geweost voor allo wapena maar vooral do genie heeft zich moeten reppen Van morgen op het Erloür veld het kamp afbreken en hier by Ommorschana weer inrichten Toch waren wy spoedig klaar on lieten ons de verduurzaamde levensmiddelen die daarna verstrekt werden goed smaken Morgen vertrekken de troepen naar Ommen t lieve leventje van afbreken en opalaan begint dan weer opnienw Vuurt de infanterie morgen weer zooveel als van daag dan breekt zeker een onweer uit want de kruitdamp bezwangerd de lucht F T S Buitenlandsch Overzicht Het Kei erhjk Paar van Rusland ia te Kopenhagen waar het tegen 12 uur por Poljarnaja Zwezda arriveerde buitengewoon hartelijk ontvangnn Aan den steiger werd het opgewacht door koning Chrlstiaan en gemalin den Kroonprin de prinsea van Wallis en andere voratelyke poraonen en nadat do eerewacht onder de tonen van het Rnaaisch volkalied voor de hooge gasten bad gedefileerd namen Tsaar en Taaritsa met hun koniuklybe grootondera plaats in een met zes paarden bespannen landauer waarmede zy met militair Qgcorte onder het geweldig gejuich eener ont aglyke volkanienigte langa een omweg door de versierde hunfitraten nanr het kaateel Bornatorfi reden waar do Tsnar tot 22 dezer vertooven zal on o a ook een conferentie over de Ooeterscho aangolegenheden zal hebben met koning Georg van Griekenland By de vooratolliug van het corps diplomatique onderhield du Tsaar zich in het byzonder met den FranHchen gezant Uaiudre Do 8t 1ames s Gazotte deelt mede dat het bezoek van den Tsaar en zjju echtgenoote op Balmoral hot eenvoudige karakter zal dragen van een familiebezoek en niQt gepaard zal gaan met groote feeatmaaltyden u dergelyke Da koningin ontvangt haar kloindochtor eu haar gemaal als eoodanig Vormoedulijk zal hot onderaeheid tuaachon deze stille ontvangut en de groote eerbewijzen in Oostenryk on Duitschland het Keizerlyk paar niet onaangenaam zyn Üe Figaro acht het waarschynlyk dat tot opvolger van prins Labiinof zal worden benoemd graaf Kapuitz niet de gezant te Weeneu maar de leider der Oosterscho oangehigeoheden aan het ministerie van Buiteulandsche Zaken te StPetersburg Tsjieskien waarnemend minister van Boltanlandscho Zaken die den Tsaar naar Brealan vergezotd heeft ta naar Poteraburg teroggekeerd Mon zegt dat de Tsaar voornemens ia op de terugreis van Parij eu Darmstadt nog te Potsdam een bezoek te brengen aan Keizer Wilhelm Over do groote rodevoering van keizer Wilhelm aan het parade diner te Görlilz waarin hy aan yn juist vertrokken lieven buorman on uoef zulk oen hoogdravende hulde bracht en hem o a den oppersten krygsheer van halt geweldigste legert noemde heeft de Dmtsche pers zich zoo uiterst spaarzaam uitgelaten dat ook dit zwygen welsprekend wprd I Geheel ou al kon zij zich echter met van open aanmerkingen onthouden Do at Ztg c kan met gelooven dat de tokst juist ia althans niet dio overtretfonde trap geweldigste Ook de Voss Ztg meent dat die zonderlinge SQperlntiof op rekening van eon onhandig steuograof diont gesteld te worden Twmtig jaar gclodon zegt zy konden do Uaasen niet eens zonder de hulp van v ienden de Turken aan Sterker dan het Frausqhe ia h t RnsRisühe leger zeker niet en het Duitsohe zoowel als het Oostenrykscho leger is er minstens tegen opgewassen Aldus de Vossi chec die ook luttel vertrouwen stelt iu don steun dien da Eoroppesche volkoren voor de bescherming van hun heiligste goedoron van het Huasiache leger to waehton hebben Gok de conservatievo lUichsboto verheelt tar nauwemood ijii critisch misuopgon en spreekt vnn de koole terughoudondheid van den l saar Men moet in Ku land niet denken zegt hot blad dat wij in Duitschlaud het nuchter deukeu on voelen verleerd bobben Iu plants van in do wolken van schoouo alge moenhedoni te toren moest men de eigon Dmtsche belangen vast in het oog houden Volgons do Kcon Enr ïfTordt een conversie van de H pet Fransche Rtaatsronte ernstig overwogen Zy zou het ffapectabel bedrag van 3911 miliioen frs orcvatt u eu een jaarlijksche besparing van U milliooii opleveren Voor do ontelbare Framichen die een klein kftpitaaltjo bespaard en in Fraii che rente belegd hebben zeker geen vorblydend bericht Uüt welslagen dor ondorneniing scbynt inthsschon nog niet zoo heel zeker Voor een Staat als Frankryk die onbetwistbaar op te groolen voet leoft ia t twyfelachtig of de beleggers gretig van het nienwo 2 pet fonds zollen gebruik maken Daarentegen ia een andere conversie zeker onvermijdolyk te weten die der 4 pets Pruisiacha ataatsschiild en der 4 pcti Dnitache ryksschuld By den tegenwoordigsn rentevoet kon men zich alechta verbazen dat die convorsie niet reeda lang ia geschied Na Beieron t voorbeeld gegeven heeft onlangs is de converaiewet iu t Beiorsche Staatsblad verachenen wordt t als vaat