Goudsche Courant, maandag 14 september 1896

So 7060 Maandag 14 September J800 35ste Jaargang ADVERTENTIEN l§i€HOOIVHOVEN ITieuwe Capucijnders BRUINE BOONEH I B WlNWPüW i P fx n mmmmm mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TAE TENTOONmiUNS E iissmii m mill Sii 111 Tot half Sept a s alle werkdagen geopend van s voormiddag s 10 tot s namiddags 6 uur HET COMITÉ EN Groene ErwCen T CREBAS Zeer ITette Gesteendrukte MMmTJES worden GELEVERD doop i Bai KMi eo Zn De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitRondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTEIÜTIEN worden geplaatst v $ 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd golüsghe TELEPHOON MAATSCHAPPIJ gevestigd te GOUDA ISapitaal f25 000 G a li ezx Commissarissen W RUIJS te Rotterdam A K van de GARDEN en H J NEDERHORST Jr Directeur Dk H F R HÜBRECHT De inschrijving op 125 Aandeelen elk ad ƒ 100 wordt opengesteld op Dinsdag 16 September des voormiddags van 9 uur tot des namiddags 4 uur ten kantore der Heeren Wed KNOX en DORTLAND M J OGIER Co HOFFMAN Co MONTIJN en DORTLAND GEBRs BIEZENAAR F GOEDEWAGEN Zn P S VAN UEB STAAL Op genoemde kantoren liggen voor belanghebbenden ter inzage afschriften van de statuten der Maatschappij en een kort bericht betreffende deze inschrijving AMERSFOORT AMER3FOOKTSOHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabriek stoom AutomatlHche Walaen Meelfahriek Fijn gebuild Water Tarwebrood wordt lan do puiksio soorten tarwe 1 vervaaidind blijft hier door steeds ovorSioerlijk van smaak en is verkrijgbaar In I I plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in Btaka van I 4Vi ot ev ot 10 et 15 ot 20 et en als Waterkadetjes van 2 ot Tulband wnrdt van de tijaato r mdvruühtea htislö tafel aatnurboter eieren onvervalschte volia hoste melk enz gemaakt is hier door eea bijzonder heerlijk gehalc hülivulk niet droog wordt ea voor dnse uitmualondo kwaliteit zeor goedkoop verkrijg 1 baar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in I stuks van 50 ot 75 et 100 et Gewoon Roggebrood wordt van de beate en atftakelyksto aoorton rogge zonder 1 I etnig vroemd bijrnengsol gafabricrord ia hierdoor baitengewoon heerlijk van amaak zoor gezond en voadziiam verkrljabaar 1 Kg 5 ot l i Kg 8 Ot 2 Kg 11 ot 4 Kg 22 et e Kg 33 et deze gewiohten behalve van I kantbrood worden gegarandeerd Prima RoggeblOem wordt van do beste soorten rogge gemalen is hier om I met warme melk en suiker ol siroop aaagomongd bijzonder gezoad voor zwakkoa en I sleten eo verkrybaar In Vi Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI rmgen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépót bouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa gens beschilderd met de fabrlekstltels en W H MEURBXNG Te GOODA woonhuizen voor depots In huur gevraagd on wordt 1 een dépóthoader met klein gezin gevraagd tegen vrH woninghuur matig vast loon plus flinke proi isie ea franco vrachten der volle on ledige kistea TUd van Greenwich 8 29 8 43 8 51 Zoiiierdleost 1896 Aangevangen 1 Mei GOUDA KOTTBRDAM 12 26 1 24 3 60 3 57 12 32 If li 89 MM I 12 66 1 44 4 8 4 16 IIOTTEKOA M O O D D A 7 11 4 50 4 57 6 4 6 11 6 20 8 50 7 62 7 69 8 8 8 18 8 8 5 81 9 57 10 4 10 11 10 18 10 27 9 43 9 47 10 01 10 01 6 10 4 7 9 10 8 6 11 10 10 4 5 S9 3 44 7 30 4 40 4 50 4 67 6 04 8 10 H A A 9 8 7 85 8 47 6 17 I 6 27 s 6 14 f 6 41 61 6 47 GOUDA 1 44 1 64 J Ol 2 08 2 14 7 46 4 87 DEN sHage 5 61 7 20 7 48 8 50 9 19 9 4610 1111 3618 221 36 2 44 3 40 4 04 4 88 6 17 6 127 18 7 68 9 18 9 68Voorb 6 67 10 17 1 41 4 39 6 18 9 34 Z Zegw6 1l 10 82 1 66 4 68 6 80 j 9 48 Zer Ii 6 93 10 48 2 06 6 04 6 8 i 9 69 Gouda 6 38 7 50 8 18 9 18 9 47 10 16 10 54 12 05 12 62 2 17 8 14 4 08 4 326 15 6 47 t 607 488 281O 101O 8 Btopt te Bleiswljk Kraisweg an Nootdorp Leidsoheudam en Hekeadorp U T K K 0 H t 0 0 Ü D A Utrecht 6 S8 7 60 9 9 82 10 10 38 11 38 12 60 8 08 3 6 4 45 6 36 7 60 8 09 9 01 10 14 Woerden 6 68 8 11 10 28 11 65 4 16 6 63 9 S8 10 64 Oudowater 7 07 8 1 10 81 4 9 86 Ooud 7 82 8 32 9 34 10 10 1 0 44 11 10 12 11 1 22 3 46 4 37 6 17 7 09 8 1 8 41 9 49 11 10 AHSTXKDA M 0 V D A 7 16 10 4 S 84 i 6g 4 46 6 18 7 41 9 4i a 10 10 uai t 4l i l M U M 11 10 AmsterduQ 0 St Ssiil 7 11 Werkzaam gesteld 7 Sepl Bi het IloofJbestnur de klerk der poilerijen en t legrapbie 2o klasse L h Schrender yau bet telegraafkaiitoor e süravenbai e Ei rïol outslsyen 1 Oct De ddsistent li Wiggelaar tea tpoorwefïpoRtkantore nn 1 ttandplants Anisterdam SPECIALITEIT in Heeron Mo do Artikelen Daiucs l ara iluies en Uandsclioenen A van OS Ai KWweg E 73 73a GOUDA Iteui s van tmslcrdani sloLkrs i ff 91 l ataaail bescboowd dat nog voor t eiod Vdu het jaitr tot de beide bovengeooomde conversita tal worden besloteu Ook 7 1 oiuvotten eeer aan iuulyke somme Üe Beïurscbe 4 en 34 pCt schuld bedraagt circa IIÜO mittioeii mark en de Praiaisobe en Doitscbe 4 pCt gcbolden te z meD worilleu op nagenoeg 4000 niillioen mark geraamd 9 SËfïüMBKK Veüeklakü C orl Noil W S 21 ilito dilo dilo 8 dito dito dito 8 HoNGAB Obl aourll 1881 88 4 Italië luscbnjviiig 18 i2 81 5 OoSTENa 01 1 111 pupio 18R8 I dilo Lil idïer 1808 6 PoaTUöAL Oblig met coupon y dito ticket 3 llusLiNu Olil liinusiil lSM 4 duo Gecoiia 1880 4 dito bij UoÜis lSaa 4 dito bij Hopp 188ll a0 4 dito ia KOud leen 1888 li dito dito dilo 1884 B Spanjs Perpol schuld 1881 4 TuRKElj iepr Couv leen 1890 4 ree lopuiiig serie 1 iec lücmii acne 0 irjiDApii llEi V old ISD2 6 Mexico Obl Huil Scli 189 1 Venezuela Obl 4 ouhep 1881 Amsteküam Ooiigstton iSVB 3 ttOTTERüAM stod Icoa 1894 3 Nbu N A fr Handelsv aaud Arondsb Tab My Certiticalea Doii Maatschappij dilo AniU Uypotheokb paadbr 4 C ult My dor Vorsteal aand i Gr Hypollieokb paudbr 3 i fudti aa lacho baak aaad Nod Haadolniaai h dito N W k l af Hyp b paudbr 6 Rolt Uypotheokb paadbr ü s ütr Uypolbookb dito S j JoaTEMi OoatUoag bnnk aand RusL Hypoliieekbauk paadb 4Vi Amerika Ifiqait liypoth paudb 5 Maiw L Ch l r Lioa eert 6 Sed tioll U Spoorw Mij aand Mij tol Kxpl V St Spw aand Ned lad tilpoorwugm aand Nod Zuid Afnk Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dilo tl IrALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ilal Spwmij A U obl 3 Polen Waraciiuu VVoeaen aand 4 RüSL Gr Rass Spw Mij obl i j Itaiilscbo dito auiid Fastowa dilo aand 5 Iwanfc Doiabr ililo aaad 5 Kursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ambhika CouI Pac Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr I r aaad dito dilo Wui SI Peter obl 7 Uenver Ulo Gr Spra oort v a Uliaois Central obl in goud 4 Loalav k NashvilleOort v aaad Mexico N Öpiv Mij lelijp o fï Miss KaasaB V 4 pet pref aand N lfork Ontario Wüst aand dilü Peaas Ohio oblin 6 Oregon CntSf Ie bvp in goud 5 81 Paul Mina k Maait obl 7 Un Pao Hoüldli a oblig 6 dito duo Liac Ooi 1 u hyp O 6 Ianaoa Can HoulIi Oürt v aaad Ven 0 Rail U Nav lo h d c O Anislcrd Omt lbas Mij aantl Rottcrd ÏraaiwcgMaata aand j Nbi 8t d Araslordara aand 3 Stad ïtolterdam aaad 3 Heloie Stad Aiilworp l887 ü i Slad Hrnssel 1886 2Vs HüNO Thciss Eegallt Güaollaoh 4 Oostenr Staatalouning ISfiO 5 K K Ooal 11 Ir 1880 3 Spanje Slad Madrid 3 1868 I Ned Ver B14 Hyp Spohl oorl Votkni 1V 100 loot 82 86 i ÜS l 31 8 l 8 i 98 104 81 731 30 30 not 94t l l loov 97 1 44V603 612 101 661 100 I 200 I 139l i 62V Ï0 100 136 101 26 I 109 921 206 227 102 6 1 621 1641 98 69 79 101 101l 101 98 144 130 lIVl 99 401 101 lO is lOO i 26 881 Voor zover do Arnjieüiëra in Turkye nio vermoord zgu tracht m 3D ze zooveel raofretyk een scbuilpiaata te vdrleeoea Verechilleiide stftteo hebben zich vtireeoigd om ze T8u deu ODg atvryeD Turkscbeb bodem te redden en telkens verlaten sche eQ van lie natiën den Gnndeu Hoorn met üonderden Armeniscbe Tluchtelingeo aan bocjtrd Eeo grooj aantal gaat naa Grieheulaod waar bivaks ea kampemouten voor do Armeuiers woidea opgericht Tbana heett ook eon Moliammedaauscb vorst de Armeniers uitgenoodigd zicb in z n land te komen vestigen Iramel k de Emir van Afghaniitan l y belootd ban een aantal priTÏIegiëo OD Toorrecbteu en stelt zich persoou k voor ban ouderatoi ing verantwoordul jk De Emir heeft met een aantal Armeuitirs die zich in zyu land geTe9t igd hebben zulkugoeda resultaten gehad dat Ijy hun aantal kracbtig wit doen toenemen i Andere landen z n üiinder ingenomen met zulk een aanvo r vafi geheel onbemiddelde landrerhoizera Ëngelsche schepen hadden ongeveer driehonderd Arimenische vlnchteliugeQ naar lloem3nië gebrajiht Ut regeering te Boecharest heelt aan de autoriteiten in de hafenstaden verboden ontacbeping van dergel ke transporten toe te laten PosterUen en Telegraphic Vacante directie PoatkaDloor Zwolle jaarwedde f 2800 Ma vrije wouÏDg Borgtocht f 81üO Sollii itatie9 in Ie yeudan vóór 25 dezer Naar aanleiding van liet dezer dagen gebonden nader onderzoek is bet telegraafradicaal aitgeteiki aan den commies der posterijen Ie klasse J Ten Cate ten epoorwegpostkantoor No 2 st udplaats Rotterdam don commies der posterÜHn 3e klasae J Uuismail Wz te Zwolle postkantoor do Trooweli ko klerk der posterijeu en telegrapbie 2e klasse 0 vau Weijdom Claterbos te Amsterdam telegraafkantoor en da klerken der posterijen en telographie 2u klaaso E J Veldhii jzeu Ie Alfen J C Wouters te Nieuwediep L J N Bruinier te Amsterdam tetegraafkautoór 1 Ouboux to Kampen en C van Mevawön t Amsterdau i telegraafkanloor 981 69 Benoemd 16 Sept Tot directei r an het postkantoor te Nymegen A Hiiiions tbaus in gelijke betrekking te Zwolle tot klork der posterijen eu telegrapbie 2e klasse P V G Reus te Zetten Bevorderd 1 Sept Tot commissi der posterjjen 2e kU de commies 3e kl A M Lagerweij te Rotterdam 111 73 106 tot commiezen der poslerijen 3e klasse de commiezen 4e klasse D van Os te s Gravenh ige en 0 L Brakke te Alkmaar Verplaatst IG Sept De vrouwel ke kerk der poslerijeu on telegraphic 2e klasse J M C Vermaas van Tisl postkantodr naar Rotterdam postkantoor 117 i 192 200 107 107 1Ü4V KISlVi 118 1211 I 168 i 84 1 107 de klerk dor posfcorijsn en telegrapbie 2e klasse A J Lin t van Zelten tgdeiyk naar Tiel postkantoor 1 Oct De klerken dek posterijen eo telegrapbie 2e klasse C Pel van Hoek van Holland naar Arnbem postkantoor en O A van Ilobokcn van Arnlbeiu postkantoor naar Hoek vnn Holland Ingetrokken 7 Sept De tijdölijk eikzaamatolliiig bjj bet Hoofdbestuur van iSen klerk der posterjjen eu telegrapbie 2e IJasse J H J Bel met plaatfcing te s Graveithago lulegraafkautöor Directe S o rwcgverbln Iliigeii met GOUDA 11 18 10 80 U u lil lO 3 8 V J t 2S 1 83 7 89 J 48 1 56 8 47 8 54 9 1 9 1C 7 B U 3I 1 11 88 9 81 10 7 47 8 38 S S7 6 08 8 16 ti 6 30 10 3 Oouda Moordrecht NieuvrerVerk OapeUe otterdam 11 60 12 27 10 19 10 29 10 36 10 48 10 4 10 Eottordun OapeUe Nleuwerlcerk Moordrecht Clouds S 18 SJI 9 B0 10 11 5 8i 12 08 12 47 OOUOA DEN HAAS aouda 7 80 8 36 M tM 7 42 8 47 Z Z w 7 63 8 66 Voorb 8 07 9 08 9 87 10 18 10 48 11 16 12 16 12 88 1 27 8 47 4 46 5 S2 8 64 7 14 7 49 8 26 8 64 9 64 11 6 r ll 12 40 4 67 s 8 01 10 0 U U 12 49 6 08 8 1 10 15 Voort 8 U7 u u V IS 11 26 n 1 08 v s 6 20 u s it 8 26 i h 10 87 t sHagè 8 18 O lf 10 7 ll 48 11 80 11 46 12 46 1 08 1 67 4 17 6 26 5 62 22 7 44 8 S1 8 56 9 82 10 8 11 4 e O UD A UTIIOHT 8 31 10 17 10 84 10 41 11 07 Goadft 6 86 Oudevr 6 60 Woerdoi 6 60 8 12 mrecht 6 18 8 28 7 S6 8 09 9 82 10 19 10 57 12 66 8 20 8 17 4 86 6 57 6 65 11 14 2 37 s s 7 10 8 48 9 04 11 2 2 46 8 84 6 17 7 18 O O U U A A HSTEBDAH Goud 8 87 8 81 9 6 10 67 12 10 4 U 5 S0 7 61 10 17 iuutardui C 8t 1 11 9 17 10 i l 1 1 i lt tO 8 11 11 M 10 80 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 50 6 07 6 86 7 39 GOODA 12 Suptember lS9ti lo eeua gisteren foud gehoadan vergaderiDg TBD liek oorl09pig Comité waarbg van r Ie fareeDigingeit beataorders asDvezig wareD voor eene feestvieriDg Gouda waardig ter gelegenheid vao da krooiag io 189H u met 37 tegea 26 stemmen besloteu Tooralaoog geeu vaat comité sameo te itelleu Ëeu uitgebreider reralag kunnen vg biervan riet geren daar wiJ Terhioderd waren tegenwoordig te zyn Beroepen b de Ned Herr Kerk te Leerbroek a de F F J ran de Plaascbe te Qonderak die roor Hedel Oeld heeft bedankt Zondag morgen om 3 our zon een 13 jarige jongen te Haastrecht voor den landbouwer V de koeien in bet land koek geren Het was zeer donker zoodat bg bg het overloopen ran een plank misatapte en in het water viel Gelukiiig zat zijn rader een eiudje verder reeds te melken Dese hoorde het hulpgeachrei hy snelde er heen en bad het getok zgn zoon van een andere wiaaen dood te redden IDiosdaj as sal te Otidewalerwedernameni de afdeeling Oudewatsr eo omatreken ran de Hollaudache Maatech van Landbouw aldaar eene tentoonstalUng worden gehoadeo van paarden rnadvee plnimgediarte kqi rel producten n voortbrengselen ran den landbouw Reeds wordt een aaorang gemaakt met bet in gereedheid brengen ran het terrein dat boofdxakelyk de Nienvatraat beslAat en bet plein by de gasfabriek Naar wy reruemen zullen de iorendingen rele zyn OQgereer 25 J etuka groot ree moet Eyn ingeachreveu voegt men daarby al het klein ree het pluimgedierte de landbuQwen melkgereedacbappeii en de zadeU makeravoorwerpen dan zal bet niemand verwonderen indien de Oadewnterache tentoonstelling evenals ten rorigen jare drnk wordt bezocht te meer dur de eotréeprya slechts f 0 25 bedraagt Ook ditmaal is aan de tenboonstelling eene ferloliug vau aldaar aaogeEochte beesten en roorwerpeui rerbouden waarran de boofdprgs ia een Utrecbtseb teotwagentjf bespannen met paard Daar heb je bem werd Donderdag middag aan den Orertocht te Polsbroek geroepen en mei hem werd de bnllon bedoeld waarmee de Inchtreiziger Léon Mary om half rier te Sehoonhoven waa opgegaan Op een stnk land FEVILLETOm DE HYPOTHEEK OV WülSEHSTBIK 11 ivBan zutt ge ook zeker met evsaveel genoegen uw eigen schrift zivn want ook u kost het de o oSering van eene menigte andere sakeo Voor mü is dat wat anders freule Ik Hier hield Otto eensklaps aiil Hg meende te zeggen dat hij er voor betnald werd maar dit wisten aite drio wel beter Velly geroeide het zelf en om het gesprek eene andere richting te geven zeideze ik heb nog nooit uw sokrift gezien manheer Ludoman Niat vroeg Otto haar verwonderd aanziende Wel ueenl Denkt ge dan dat ik met Maarten van Boisum mij bezig boud en in die portefeuilles van papa snoffelP Ëene andore gelegjenbeid om uw schrift te zien zal ik toch wet niet gehad hebbon tis waar antwoordde Otto peinzend Hoe kon h ook een ooganblik rarmoeden dat die brieven die hij uit caam run Binneaalgn lohreef en waarover van Bernhelm uit discretie hem evenmin sprak als hij lelf er van begon aan Nelly onder de oogen zouden gekomen z n Mag ik het eeoa zienP ff Wal Ksku 1 kant sen le uq in Bonrepaa onder Vliat zag n en bet gevaarte dalen en naowlyki op den grond was het omringd door een aantal nieuwsgierigen die over sloot en elop waren gpgaau om er het eerst by te syn Keu hunner waa bij d poging om tovert een aloot te springen er driemaal ingezakt een schoow met een al te zware vracht van belaugstelletiden kantelde in de Kerkvliet waardoor een der passagiers kopje onder ging en al de anderen een paar nntte voeten baalden Dn boeren iu Boorepas die aan t melken wsren werden opgeschrikt door een vroeaelyk geluid dat de luchtreiziger maakte die omdat de ballon niet voldoend was gevold de mand te Schoonhoven had gelaten en zyn uitstapje bad gemaakt zittende op een ring onder de ballon waarop hy zich had laten rastajorren Nadat de man was losgemaakt werd de ballon iagapnkt eo om vyf uur reeds vierde de lochteohipper op een boarenwagen xyn blyde inkomst binnen Schoonhoveo waar wel honderd straatjoDgeoa hem afhaalden onder bat zingen vau bet voor deze gelegenheid expres geïmproviseerde lied De luchtbaUonbetofervonneo hiep hiep hoera Uit Batavia seint men onder dagteekening van gisteren aan de N R Ct Het Bat Nieuwsblad c meldt dat een weggeloopen volgeling van Toekoe Baid ia gevat en deze bericht heeft dat in Gedir een officier wordt gevangen gehouden waaracbyulyk luitenant Hagemao die io Kota Toeankoe in Juli 1889 werd vermist Onze correspondent te Bataria seiut ouder dagteekening van giateren Onze troepen zyn van Selimoen teruggekeerd Licht gewond werden de luitenants Happr flappé en Ten S ldani eu 4 minderen N K Ct Zoudftg 13 September zal op bet Maaenm van Kunatnyverhaid te Haarlem de tentoonstelling van scboeiael uit versohilleude landen en tijdperken geopend worden De voornaamste bijdrage tot deze tentoonstelling werd geleverd door don heer Ph Zilcken kunatsohilder te a Grsvenhage Omtrent deze verzameling die by een bezoek aan het atelier van den kunstenaar besproken wordt ontleeuen wij aan Elsevier c het volgende In een ander hoekje van het atelier isZilcken s cnrieose verzameling achoeiael nit alle oorden van het op zolen wandelende mensobdom geëtaleerd Het eerste schoentje dat zyn grootvader droeg bracht hem op bet denkbeeld om deze famitie reliquie tot de kern temaken zoide van Iternlietm jrHaal uw laatste aauteekonin gou maar eens Ludenian Een oogonblik later kwam Otto met lijne aanteokeningen beneden eu Nelly doorbladerde de portefeuille en las enkele volzinnen terwijl zy de papioien uiteen sohoof ff t Ib wozenlyk heel netjes zeide ze apotteBü en ala dat nu getieel af is welken voorvader gaat ge dan opzoeken papa Dan ga ik aan mijn nageslacht denicen antwoordde van Bernhelm om z jiie dochter to straffen voor hare spotternij Nolty zette dan ook een allerliefst knorrig gezichtje en boudeerde zoo aardig dat men daarom alleen de opmerking zou gemaakt hebben Otto zag zeer aandachtig naar de huizen aan de overzijde Maar plotseling kreeg hy een kleur De rijke tiverei vnn Binnensliju ging voorby en terstond daarop word er gescheld De knecht braclit den lirief binnen die van Bornhelm oenigszina wrevelig openbrak en na hem vluchtig doorloopen te hebl eB aan Nelly overhandigde Nelty las hem en ward zeer bleek Haar hondeeron was op eeoa gowokon on tranen welden in hare lohoono blauwe oogen Haar zij bedwong zich spoedig co verborg om voorgewende bezigheden haar gelaat terwijl van Bernhelm met de vingers op tafel trommelde en peinzend voor zich keek HWiliea we naar boven gaan zeide hij plolielin r oprijzende tot Ludeuian Deze stond op en zocht zyne aanteekeningen die Nelly naast haar had liggen bijeen Nelly hielp hem haar oog viel daardoor eder op het schrift Het leed geen twijfel of bet wts deielfdfl haiul LndeaiaD vsi het dis ds I eener verzameling voetbek leedsela die in vorm snit en stoffoge een boute verscheidenheid vertoonen Naast ood Hollandsch schooisel van t begin der vorige eenw ziet men Üinlopensche muilen schoenen van dames Samojedeo eli heeren Eskimo s van zouen van het Ilemelsche ryk en dochteren van Japan coquette moiltjea van Arlesiaansche bruidjes en zoo meer uit alle tydparken en aila landen De peripatetiache menpchheid is bier op recht hislorische wg e vertegenwoordigd De prachtige kunstvoorwerpen buldeblyken aan Hare Majesteit de Koningin zullen tot en met Zondag Toor bet laatst m gonoemd museum tentoongesteld blyven Door atenn van elders heeft oene commissie in de Friesche gemeente t Bildteen stuk groid aangekocht van 3j hectare waarop 8 arbeiberawoniogen zullen Ivordon gesticht ter vervanging vnn 8 krotten die zullen worclen afgebroken Men wil deze proef nemen om den toestand er arbeidersklasse te verbeteren Beantwoordt i Vi aan t doel dun heeft do commissie bet plan uitgebreider werkzaam te zyu De geneeskundige Raad vnn Overyaael waarschuwt tegen het inpakken of wikketen van jvtwaren in bedrukt papier in de eerste plaats an vochtige waren zooals vleesch en visch vetten van allerlei aard enz Zoodanige waren moeten nooit ander dnu in ongebruikt en volkomen zindelijk papier worden gewikkeld Voorta deelt da Uoneeakundigo Raad mede dat gebleken is dat zg cerrelantworst somtyds gekleurd wordt met aniline Dit moet natuurlyk evenals de ook waargenomen kleuring met karmyn dienen om aan vleesch van mindere of slechte qnaliteit bet aanzien van goed vleesch te doenj verkrygen Maar de kleuring met aniline is bovendien gevaarlijk aangezien de aniline in den handel vaak vergiftig is Men schrgft aan de a r Nederl c Bg de rykskweekschool voor onderwyzeresson te Apeldoorn kunnen na algch gd examen 20 kweekolingen worden geplaatst tuanclien den leeftyd vau 15 en IG jaar Om totdat examen te worden toegelaten moeten de ndspiranten onder meer overleggen een verklaring van een geneesheer waarnit blijkt dat h j de adipirante hoogstens oen maand geleden nanwkenrig heeft onderzocht en by dit onderzoek te haren aanzien kan constateoren 1 Goede algemeene licbaamsontwikkeling brieijes va Binncnslijn schreef en die ook dit had geaohroven dat op tiaar vader en op haar zulk een indruk goraaakl had De gewaarwording die dezo ontdekking bij haar qpwetcte was van dion aard dat zij Otto s groet niet beantwoorden wildp toon hy de kamer verliet en dat zij bij ioh elve besloot dat dit de laatste maal geweest was dat 7ij hem oen woord had toegesproken Toen ij alleen was vouwde zij nogmaals het briotjo open en tas Geachte Neef Kfl nogmaals rijpelijk de zaak overwogen te heliben beu ik tot hol vaate on onliorroepelijke besluit gekomen om do som die ik als hypotheek op Wasenetein gesteld hel terug to vorderen Votgena de ovoreenkomBt moet die opzegging se inanndeu te voren geschieden Beschouw den dag van hodon 18 September ala don eersten van bodoetdcn termyn Een onkol woord tot antwoord zal mij de ontvangst van deze boriohtcn Met veraehuldigde hoogachting noem ik mij Oaachto Neef Uw Dienstw Dien en Neef V II 12 Sept 186 J Binncnslijn My door een klerk zulk een brief te laten schrijven mompelde van Bemholm wrevelig bij 7 ich zelven toen hij op tijne kamer was en hij isette zich terwijl Otto de papieren bijeen zooht aan zijn schrijf leasenoar om liet verlangde antwoord te geven Ik zal hem door een klork laten beantwoorden ook ging hij uorsch voort toen hy een oogeublitc met do pen in de hand voor een blad schrijfpapier had gezeten beslaiteloos hoe hy zijn brief inrichten 2 Afwezigheid van belangryke afwykioge van dti rnggegraat Goed gezicht met of zooder bril afv zigheid kleurenblindheid Normale gehoorscherpte Afwezigheid van gebreken die het dai delijk sproken belemmeren 0 Goeden toestand van lougen hart en nieren 7 Afwezigheid van breuken Wordt het niet wat al te kras vragen wg Zulk een keuring ia in de vrouweuwereld nog iets ongewoons Om de maat vol to meten had ar nog een uorinnal lichaamsgewicht en li chsamslengto moeten zgu aangegeven t Ia eene algemeene opmerking dat de belft dof onderwyzeressen klein van postuur in Nog oen schrede eu er etaat een geneeaknndige macht voor elk ataalaexamen Als de onderwyzereaeen die Apeldoorn zal opleveren geen normaal vrouweu worden vanwaar zullen ze dan komen En ala de dochtereu onzaa volks eens onder zocht moesten worden hoaveel zooden er dan niet te licht bevondsn worden op die zevenvoudige weegschaal De commissie Koaveld c s die de glaaily pers te Maastricht atonnt beeft een achryven gericht aan het Nederïandscbe volk naai aanieidig van het feit dat het lastigvallen op straat te Maastricht ran de zeven niet stakende slypers geheel op rekening gesteld wordt van do atakers welke voorstelling aommigen aanleiding gegeven heeft den atakera hau Jinancieeten steun te onthouden Daarom stelt de commissie de oorzaak der ongeregeldheden in het licbt De stakende glasslypera ontkennen ten stelligste achryft de commissie dat zy ongeregeldheden pleegden hun bestuur waarschuwde daartegen doch de arbeiders te Maastricht beseffende dat als de glasslypers bun stryd tegen de firma P Regout Co verliezen bun organisatie eveneens in duigen liggen zal zjin verwoed op da niet stakende glaia ypera Ên te moer nu zy weten dat deze bezig zijn aan anderen het vak t leerea en dosdoende medewerking om bun kameraden die stakende om hnn bestuur niet in den steek te laten de knns te ontnemen weder aan het werk te komen Dü stakende glasslypers hebbon de verklaring afgelegd dat zy geen deel nemen aan ongeregeldheden op straat tegen de niet stakenden hoewel deze hen alteen laten staan in den stryd voor hun goed recht en door aan Iict werk te blyveu dezen strijd zwaarder f Mijnheor Ludomaii wees zoo goed en scliryf eona even een brief voor me Otto maakte zich gereed et van Barnbelm dicleordo Mijnheer Tk had mij gevleid dat ons laftlste onderhoud u tot andere inzlitliten zou heliben gebracht tJit uw lieden ontvangen brief blijkt mij hot tegendoel Het doet my load om de goede verBiandtiouding die tuHsohen ons tot dusverre bestaan heeft en dit door u geheel uit liet oog achijnt verloren Nogmaals oen beroep daarop Ie doen komt mij nutteloos voor Overoeskomatig uw hcaluit zal ik mij alzoo gedragen V 11 Sept Itij do ondarteekening voegde van Bornhoim zyn adellijk praodiknat wat hij In den regel niet deed daar hij allo overbodige titels vermeed Hij v vA hoe gevoelig Binnecalijn voor titels wus en lÉjthans die kleine wraak wilde hij zich veroorloven tegenover do onbeschaamdheid van zijn neef om Itpui door een dorde steeds do brieven te doen sohrijven dia ovor kwesties Hepen welke zoo uiterst teeder voor hem waron Tot nog toe had hij ze steeda mondeling beantwoord maar thans nu er oen schriftelijk antwoord gevorderd werd begreep hij ook de tuiachen koinit vun een dorde te moeten gebruiken Hy hoauiwoonldo geen brievon van kierkon an wat begreep Liidcmiui ook nit zulk een enkel on In onucpantdo bewoordingen vervat schrijven Toen die pynlyko taak acliler den rug waa gevoelde van Bernhelm behoefte om alleen Ie zyn Ludeman kon gaan en Otto ging