Goudsche Courant, maandag 14 september 1896

Zooals men weet wordt van engelsche xgde beweerd dat de bollandsche znivelfabrikanten het fabrikaat vervalicben Het plaa bestaat na om te overwege in boever het wenschelgk sou zgn een vertrouwd engflach scbeikaodige naar bier te doen overkomen om zelf van het begin tot bet eind de zoivelproductie te oontroleereo Dit denkbeeld dat inderlyd door de deen ache zaivalfabrikaoten in praktik werd gebracht sobynt daar voor die industrie de gewenaobte gevolgen te bobben gebad Te Rotterdam heeft zich volgens de Tel € weer eeu geval van ontvoering voorgedaan Een 12jarig mei j j werd Donderdag middag door een manspersoon van den Weatzeedgk meegelokt Dit trok de aandacht van een burger die bet tweetal volgde dat naar Eatendrecht overvoer Onder Charlois deelde de borger zyne bevinding mede aan een politieagent die het mei je terugbracht De ontvoerder is bekend Aan bet examen voor 2e luit hebben van den hoofdcnrana te Kampen de volgende onderofficieren voldaan Voor de inf b t I Aakes Blauw Durlang Lonck Van Enicbot Van der Heem De Jongh Keiler Keetel Klego Knyff Kooiman Van Krieken Luitsz Jbr van Panhngs V d Regden Timmer Tucker Valewink en Vroolyk Een groote boscbbrand woedt in Canada in het noorden van Ontario ten zuiden van den Ca nan ion Pacific spoorweg Natuurlyk want t gaat op zgn Amenkaansoh heet er al voor millioenen doll aan bout te zyn verbrand Omtrent bet staken van de graafwerken dertoegaogskanalen naar de nieuwe sinia te IJmuiden welke werkzaambeden oog niet zijo hervatvernamen wy dat de borgen aan de Regefringhebben aangeboden in de plants te treden vanden in staat van faillissement verkeereodenaannemer v B en deze werken verder tebeëindigen Zy moeten dan ook reeds voldoendkapitaal byeen hebben om materiaal vao delaatste viadiogen aan te schaffen waarondereen exbanster nit Bordeaux de grootste vandeze soort N R Ct Het Hb1 vernoumt uit IJmuiden dat een der borgen van den beer Van BnuTen de heer C A Rinkert het werk voor eigen rekening verder zal uitfoereo nadat door de Regeering gevraagd vraa wie der borgen zieb daartoe bereid verklaarde In sommige deelen van Doitachland wellicht ook elders legt men iemand die keelpyn heeft een stak spek om den hals als geneesmiddel Of dit middel baat geeft weten wy niet maar wel dat bet gebraikte spek er niet amakelgker door wordt Toch beeft een huisvrouw een atuk dat voor dat doel gebroikt was aan baar dienstmeisje te eten gegegeven Toen het uitkwam isde vrouw vervolgd wegens inbreuk op de wet betreffende de voediogfl middelen bet te eten geren van scbadelgken kost En de eerste rechter veroordeelde baar op grond dat het gebruik van zulk vleesch ala men weet waarvor het heeft gediend een langdurige lichamelgke walging kan veroorzaken Het opperste gerechtshof was echter van een ander gevoeleo De wet zoo zegt het arrest wil alleen tegengaan dat iets wal inderdaad sobadelgk ia ala voedsel wordt gebruikt iets dat de gezondheid werkelyk kan benadeelen Hier zou de sobadelgkbeid enkel zgn gelegen in een peraooulgk gevoel van walging nit in een eigenschap van bet voedsel Daarom vervalt hier de straibaarbüd AaoKevasgeD 1 Mei Tijd van Greenwich Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA 7 68 7 69 8 6 8 18 8 88 8 81 7 11 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 8 10 4 7 6 89 3 44 10 7 47 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 47 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 Hkk 8 OOUDi 4 87 DEM OOODA DEN HllS Hige 6 617 80 7 48 8 60 9 19 9 46 loTll 11 8618 81 1 S6 8 44 8 40 4 04 4 3 3 6 17 6 187 18 7 68 9T88 t MVoorb 6 67 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Ztgw6 U 10 88 1 66 4 63 6 80 9 48 l S i M 88 10 48 8 06 6 04 6 89 6 Oondl 6 887 60 8 189 18 9 47 10 1610 6418 0619 688 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 6 607 488 S8M 1010 M Stopl t BIniwijk Krauweg en Nootdorp LeldnUiidam aa Hekandorp I UTBÏOHT G OBDi utrecht 6 88 7 60 9 9 88 10 10 88 11 38 18 50 8 08 8 68 4 46 6 86 Woardel 6 68 8 11 10 88 11 66 4 18 8 68 Oadewaler7 07 8 19 10 81 4 84 eimda 7 88 8 88 9 84 10 10 10 44 11 1018 11 1 88 8 48 4 87 6 17 7 09 9 8710 18 10 48 11 16 18 18 18 88 1 87 S 47 4 46 6 t8 8 64 7 14 7 49 8 86 8 64 9 6411 6 11 H 40 4 67 Ol l 0 11 11 18 49 6 08 8 18 0 16 11 K 1 nS I SO V v l7 10 48 U 0 1W818 48 IM U7 4 17 6 86 6 68 8 88 7 44 8 818 66 8 8810 8811 46 Ol DA UT 10HT 7 66 8 09 9 88 10 19 10 67 18 66 8 90 8 17 4 86 6 67 11 14 8 87 11 81 8 46 8 S4 9 64 10 81 11 46 1 87 8 08 8 60 11ISTIR0J II 0DD1 7 16 8 10 48 1 84 8 68 4 46 6 18 7 4 9 46 8 1 1 1 l ll 1 41 l a 1 4 7 48 8 49 11 10 S O V D A 1 USTIXDIU 9 81 10 87 18 10 4 11 6 10 7 61 10 17 10 88 l 1 1 8 11 8 80 8 68 1U AutardamCSt Soldi 7 SS mjiktD dien ig tevtni voereo voor hun medawerkUcden De Ncdsrlaodicbe acbakkmeeater Lodird peelde dezvr dtgen te Haarlem zei partijea t elyk bliad l i zonder de borden te zien Ia t verslag der HA rl Ct c leest meo Nog Toor de paoce te balf 5 waa een der stryders orerwonoea Te B nreu werd de kamp aao de andere borden voortgezet b i den aanvang waarvao de beer Lomau de talryke toeechonwers verhaalde door met groote vlogbeid omtrent al de partijen acbtereeo de gebeele rMks van zetten op te noemen waardoor elke van baar in den staod gekomen woa dien zy op dit oogenblik bad Van de belderheid en paawkearigbeid waarmede de heer Ijomao atterlei mogelgke combination in bet hoofd bad gaf bg in de laatste party een aardig staaltje door den beer B F van Tbiel die bet langst van allen aan bet itrgden bleef er terloops opmerkzaam op te maken dat hg zooeven een paar vernuflige Kotten verzaimd bad die bem de partg hadden kannen doen winnen In zijn werk onr Rgka en gemeentebelastingen in Nederland beeft de heer mr J D Sprenger van Eyk ia 1891 ook een ovarxicht gegeven van een betere regeling der gemeentelgke geldmiddelen AU grondslag nam hg daarvoor aan dst de gemeentelasten zooveel mi elgk zgii te verdeelen naar het voordeel dat de gemeente en hare insteltiBgeo opleteren Zoo alleen kan ook worden voorkomen dat vele penonen die niet gedwongen zyn te blgten wegene de zwaarte der plaatselgke lasten de gemeente verlaten Die lasten moeten afbankelyk zgn van da wgze waarop iemand tot het g meen te verband behoort Men kan lid dier gtmeenicbap zgn betzg door het bezit van goederen in degeniHnte gelegen hetzg als belanghebbende bg de uitoefening van een bedrgf binnen bare grenzen betcg door ingezetenschap of verblgf of ook op twee of alle drie manieren te gelgk De ongebouwde eigendommen mag een gsmeeutebolastiag niet of slechte tot bet nu eenmaal bestaand bedrag treffen omdat de bezitter dier eigendommen nit het bestaan der gemeente of bare inetellingan veelal slechte gering voordeel trekt Bg boawterreineo is het ander maar daarvoor ia moeielgk een geiobikte maatitaf te vioden Wel ondervinden geboawde eigendommen in sterke mate den invloed van de gegneente merkbaar in itgging of dahng der honrwaarde Die hnnrwaarde alleen mag echter geen maatstaf zga wegens den Hiteenloopenden toestand der Tbriohiltende deelen van gemeentea De ligging aan breede straten de lengte van den gevel aan de straat moet tevens worden in aanmerking genomen als bg bet atraatgeld Bovendien heeft t geen de gemeente doet invloed op vele bedryven en ook door deze behoort voor de gemeentekas te worden bggedragen Zulk een gemeentelyke bedrgfsbelasting behoort het karakter eener zakelyke belaotiog te hebben onafhankelgk van eentg pernon Zg moet dengene treflen die nit de zaak voordeel trekt onverschillig of bg zelf beheert dan wel zetbaaa banrder enz is Aldns worden ook zg getroffen die uiet in de gemeente woaee maar er een bedryf nitoefenen Verder moeten de ingezetenen en zy die er anders dan voor kotten tgd verblijf honden worden aangealagen niet naar het inkomen maar naar de verteringen binnen de gemeente t Deze zgn af te leiden óf nit aiterlgke kenteekenen óf door vermeuigraldtgiog der hunrwaarde met zeker cgfer met byroegiog van bedrag voor elk paard enz en dan met progressieve berekening nit die grondslagen maar zonder progressie hg de percentage der heffing De rechtene en loonen moeten naaromitaadigbeden en gemeentebelang geregeld worden EvenzDO is bet iret conceBiien Bg da regeling der gemeentefiaaooiSn moet er voort op gelet worden dat een groot deel 8 40 8 47 8 64 9 1 a lG 7 86 7 86 7 88 7 88 7 7 16 6 6 10 I H 6 88 6 88 8 88 6 67 6 08 18 8 84 a 80 7 Oauda Kmrdnokt Niauw rkwk kptU Batt rd m 7 41 Bottardui OtMlIa Xinwnknk Uoordnoht Boudt Ooudl 7 30 8 86 T JI 7 4 8 47 2 Z W 7 68 8 6 Voorb 8 07 08 Mf 8 18 8 18 18 7 8 18 8 88 8 41 Qoud Uoidt 6 86 Oud 8 80 TMldeil 6 68 Utmkt 6 18 der bewoners vaak nieti bgdraagt wegens de afacbaffing der plaatselyke accynzen Toch leggen de eersten joist voor die ODvermogendeo op de gemeentekas vele verplicbtingeu die boogg uitgaven eiscben byv voor onderwgn gezond beid armenzorg enz Die zorg aan de gemeenten te ontnemen waren een schadelgke centralisatie Het middel is dat de Staat die van allen ruime bgdragen weettekrygen o a uit de accyuzen en tot welks taik het werk behoort dat de gemeente nu betaalt een nitkeeriog doet aan de gemeente die van een deel der iügeseteoen zoo goed als niets kan ionen Die jaarlyksohe oitkeering moet geschieden naar zoodanige regelen dat niet meer wordt gegeven dan noodig is en dat zg dus afhankeIgk il van de beboefbs Zy moet bestaan in ten Ie een lom per inwoner voor grootere gemeenten booger dan voor kleinere en ten 2e een som voor elk gezinshoofd of enkel persoon van wie niet rechtstreeks gemeeotebetasttog kan worden geïnd Daarvoor behoort de wet regelen te stelten die bgv om de 10 jaar worden herzien Daarbg kan bgv nit de opbrengst der personeeh belasting worden afgeleid wat voor degenen die er niet in betalen anders zoaden hebben bygedragen en dit bedrag kan worden vermeerderd met een som voor armenzorg indien die meer koit dan gemiddeld in de meeste andere gemeenten Het was t verwachten dat det toegezegd o twerp voor betere regeling der gemeentelyke belastingen in hoofdzaak op deze beginselen zal berusten na de faser Sprenger van üjk minister van financiën iv en omdat ook de beer Van Houten in 1893 zich in dien geest had eitgelatea luderdsad ii dit bet geval naar t geen de De Tel als den hoofdinhond van het ontwerp opgeeft De gefixeerde nitkeeringen van bet personeel wordt vervangen door een oitkeering nit de Rgkikas berekend lo naar de bevolking en wel op f per hoofd in gemeenten onder 5000 inwoners f 1 in gemeenten van 5 20 000 voor elk inwoner boven 5000 en f 1 voor elk boven 20 000 inwoners in de grootere gemeenten en 2o naar de gemiddelde ontvangst uit plaatielykedir belaatingeo opcenten en uitkeeriog der pers belasting subsidies nit de rykskas voor huishouding en lager onderwgs ett belastingen in natura alles over 1896 Het verschil der sommen lo en 2o wordt gedeeld door de gesameolgke honrwaarde der woningen in de gemeente op 15 Jan 1897 en de nitkomst vermeoigvoldigd met de hnurwaarde van de perceelen die buiten de pers belasting vallen Aldas varkrygt men het deel waarvoor de gemeentekas geen belasting ontvangt en waarvoor hut Byk baar tegemoet komt Die som vermeerderd met het bedrag onder lo genoemd vormt den maatstaf der ryksnitkeeiiogen voor eiken inwoner Daarby komt dan nog wat een gemeente voor armenzorg gemiddeld vao 1894 96 beeft besteed boven 15 pCt van het verachil tusachen bare gewone inkomsten en de kosten voor armenzorg De gemeenten mogen verder een hoofdelgkeo omslag beffen naar het inkomen t zy nasr lohatting t zy naar een classificatie doch zonder andere progressie dan die nit aftrek van een zelfde onbelast deel bestaat Voorts mag straatgeld worden geheven Uitwonenden die in een gemeente een woniog of inrichting voor bedryf gedurende meer dan 90 dagen hebben of er langer dan dien tyd verblgveo moeten in de gemeentebebelaatingen voor 4 12 van den aanslag van een vol jaar bydragen Wg herinneren dat ongeveer hetzelfde stelsel van uitkeenng aan de gemeenten door mr F S van Nierop is ontwikkeld in zyn praeadvies aan de Vereeniging voor StaetboiahoudknDde en Statistiek waar bet vrangatuk ia 1893 is behandeld De Friescbe leden van de Eerste en Tweede Kamer zallen Woensdag a a in het gebouw der Serste Kamer een bgeenkomst houden ter bespreking van middelen om de gevaren die de zuivelindustrie van engetsche zgde bedreigen te trachten weg te nemen ZomerdieBSt 1S96 10 80 10 67 U 4 11 11 11 80 8 66 G01 D4 0TTIKI1A1I 18 86 1 84 8 60 8 67 11 88 8 81 18 88 8 61 10 86 8 18 48 18 66 1 44 4 8 4 16 aOTTÏKDi M O D D i 1 44 i B4 8 01 8 08 8 14 10 1 10 88 18 86 10 48 10 48 11 60 18 87 i 1 n t 9 60 10 11 8 81 6 66 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 8 48 9 04 6 17 8 86 ie 80 18 08 18 47 Bulteolaodscii Overzicht In den Franachpu ministerraad deelde de minister van buitenlandsche zaken mede dat de Porte aan de gezanten der mogendheden een scbryven had gezonden waarin werd bekend gemaakt dat de reg ing betrtffende Creta was afgekondigd De uitvoerige telegrafische berichten nit Obristiaoia zeggen dat men daar miascbien wel nooit zulk een geestdrift beeft gezien ala by den intocht van Dr Kansen den grooten man op wisn geheel Noorwegen roem draagt De gebeele weg waarlangs bij zgh triomftocht bield was versierd met vlaggen en slingers groen tusschen booge masten Het merkwaardigste van da versiering was een levende eereboog de leden van eao gymnaatiek clob hadden zich aan den ingang van eeu straat in dan vorm van een boog opgesteld waaronder Nansen doorreed De studenten badden een prachtigon eereboog opgericht waaromheea zy allen met bun professoren geschaard stonden De weg dien de stoet volgde was afgezet door een eerewacbt van 12 000 man beetaando ait de leden van verschillende corporation en gilden met hun vaandels De Berlgosche correspondent van de K R Ct c seint dat de grootsche ontvangst tegelgkertgd het karakter heeft gekregen van een zekere politieke betooging tegen koning Oficar Terwgl Nanseo met buitengewoon gejubel werd ontvangen heeft men bg de aankomst van den Koning nauwelyks aobt op dezen geslagen en daar de pers niet officieel genoodigd waa aan het feeatmaal dat Z M tereere van Nanaen op het konioklgk slot gaf bleven al de leden van het feestcomité voor zoover zg tot de pers behoorden weg behilve éia een sociaal democraat die bet diner bgwoonde Slechta ééa toost is er gebooden door koning Oaear zelven waarby by zich plotseling geheel onverwacht tot den naast hem zittenden leider der radicalen den oud minister Steen wendde an zinspelende op het vaak vernomen verwyt dat hg de Koning geen Koor maar een Zweed d w z een vreemdeling zoa wezen met nadruk verklaarde Ik heb het uiet enkel als een heiligen plicht maar ook als mgn onbetwistbaar recht beacboowd bier de tolk der gevoelens van mgn Noorweegsch volk te zyn a Naar men weet had de Fram de reioo vlag dat if de Noorweegache vlag zonder het teeken van verbinding met Zweden ia top toen e aankwam in de eerste vaderland sche baveu waarvoor UjÖrnson Nanaen in een vers hulde heeft gebracht By bet feestmaal ontbrak Björnsoo Zyn zoon was echter aanwezig evenals Ibssn Toen nn de Koning zyn toost geëindigd had riep by het orkest tos het door Björnson gedichte Noorweegache volkslied te spelen wat groote geestdrift verwekte BjÖrnaon is naar men weten moet poraoonigk een bartstochtelyk tegt uatander van den Koning Het wordt langzamerhand dnidelgk aan welk een grootspraak Cecil Rbodes zich beeft acbuldig gemaakt in zyn berichten over de onderhandelingen mei da oproerige Matabelen De opstandelingen hebben zich niet overgegeven noch hunne wapena uitgeleverd integendeel honden zg het Matoppo gebergte bezet Een telegram aan de Daily Telegraph t uit Boeloewayo meldt dat de militaire autoriteiten in Rhodesia einkelyk erkennen geen voldoende troepenmaoht te hebbeu om de Matabelen ta onderwerpen Tnaacben Qwelo en fort Charter heeft weder een gevecht plaata gebad waarin de opstandelingen met 50 man verlies werden teruggeslagen De cavalerie maakte zich gereed de kraal van bet opperhoofd Maviues aan te vallen Maar da wegen zgn slecht de regentgd nadert en de opstandelingen bonden aicb goed ia hanne versterkingen zoodat bet einde van den opstand nog niet te voorzien ia Te Lincoln in Nebraaka beeft Bryan de eandidaat der democraten en popnliaten d delegatie ontvaagen die hem namens de nationale zilrerpartg de candidatour voor het presidentschap kwam aanbieden Een dichte menigte 8 61 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 8 64 10 01 10 07 11 18 9 10 8 6 9 8 7 86 7 46 7 80 8 09 9 07 10 84 9 88 10 14 8 S8 8 41 8 48 11 10 11 80 10 4 joiebto dan boy ontor laida toe In tgn toeiprwtk teide Bryan dat by zich de aarseling der ledeo tbh de xilTareoDreotie Tolkomen kon begrypeu bat ia een moeielgke taak eea oude party ta moeten lerlsteo Hg berbulde wat by raeda Toor een jaar gezegd had Indien de democraten een goadman candidearen zoo bij dian eandidaat niet iteunen By leida terder in den genden atandaard ta zien een complot tegen de bomanitait en tegen bet meüacbelyk geslacht lierar coo hg een leger op de been brengen om zyn huis te rarvoeatan en zgn gezin te rermoordeit dan over te gaan tot de gondmannen Toen hg dit gezegd bad zweeg bg zyn toeboordera jnicbten deze ran zoo groote begiuaelvastbeid getoigenda woorden op Amerikaanacb geestdriittolle wyze toe Oeinkkig waren er geon gondmannen in de buurt zjj zoudan er nooit het laren hebben afgebracht De rerolntionnaire rergadering der Oretenzers beeft e n proclamatie uitgavaardigd aan de obriitelyke Cretenzen waarin wordt medegedeeld dat de vergadering hoewel aicb neerleggende by de Toorgeitelde conoessiea de mogendheden beeft rerzocbt enkele punten waarover nog onzekerheid bestaat doidelyker te omachrgveu ter vermgding van uioeilykbeden welke bg da uitvoering zich zonden kunnen voordoen Da revolutionnaire vergadering wordt nog niet oolbonden en de Christenen zullen onder de wapena blijven zegt een telegram nit Vamos aan de Timea tot de firraan waarin de hervormingen worden aangekondigd openbaar zal worden gemaakt Die firman laat echter lang op lich wachten althans volgens de meeting der bewonera van an Canea £ a daar hoopt men niet op algeheel beratel der grieven vót r d e firman is ontvangen Man vermoedt dat da bekeodmRking van het ofiBciaele stok een gevolg is van de tegenwerking der Mahommedaansche leiders De stad Yames is geheel verwoest de in de nabybeid liggende dorpen Tsivara en Duliana liggen in puin Uit Athene wordt bericht dat de Qriakscbe o£5cieren die onlangs nit bet Griekiobe leger gedeserteerd zyif om da opstandaliugen op Creta hij te ataan Woensdagmorgen te Athene zgn teruggekeerd Zy hebhen zich onnnddeliyk bg de militaire antoritaiten aangemeld en z n in arrest geateld Het neet dat lü hunner ter dood zyn veroordeeld KEDlXiSGEriXG IvatOBTINOKN WILXB QKVAAB MCHADa Ov HIKUBl iOlimil TsaoOHZAIBK BURGEMEE8TKB au WETHOUDERS van Gouda Qasien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat ay vergnnniog hebben verleend aan de Directie der Goudscha Machinale Garenspinnerg en hare rechtverkryganden tot het uitbreideo der fabriek op bat perceel gelagen aan den Tuifsingel wijk P No 101 kadastraal hekend sectie E No 1632 Gouda 11 September 189G Bnrgemseater en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretaris BROUWER KEXXiSGEf IXG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 9 September 1896 eiecutoir ia verklaard Een kohier van de belasting op bedryfa en andere inkomsten over het belastingjaar 1895 6 No 18 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is lyasD aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termpn van Zea Weken binnen wolken de reclames bahooreu te worden ingediend Qonda den 11 September 1896 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BurgerlUka Btand GEBOREN 9 Sept Klizina onders P C Knijlaabnrg an G Doornik 10 Johannea ondera C vau den Henvel en A M Marka Aagje ouders P Lafeber en M Broekhnisen 12 Cornells Jacobus Petras ouders J Simonis en T J van Blokland OVERLEDEN 9 Sept J van Leeuwen 3 j M Sol 8 m 10 M A Collewgn wed P van Essen 55 j ONDERTROUWD 11 Sept J J van Uenwen 29 j n A C Vergeer 19 j Koordrecht GEBOREN Geertrui oidara O de Knikker en C da Winter Neeltje ouden 3 van V laardingen en H nn Vliet Janna Maria ondera J de Greef en G Hofman Johan Jacob ouders J Eugelbregt en R C Botterop Christina ouders J Bloot en C Krnit OVERLEDEN J E T van Hemert 7 w W M Fijn 12 m ONDERTROUWD W Compagnie te Avereest 27 j en O Kisman 19 j GEHUWD M Hoogerdgk en M de Jong SPECIALITEIT in Eeeren Mode Artikolen Dames Paraplnies en Handschoeneii A van OS Az Kleiweg E 73 73 GOUDA Beur van Ainsterdam Vorkrs slotkrs 91 l l 100 1007 lOO i SS 86S 86 86 SS aBii 631 631 98 7 98Vi 98V 104 V 61 731 30 20 l l uov 941 ♦ l i 100 97 44 BOS 612 lOl B6V 64 100 200 1391V 55 lOO l 100 136 101 SS z 109 20B 887 102 607 B2Vi 164V 98 9a V 69 69 79 101 io 1017 101 8 8 1441 130 uv 117 99 40 lOl i iov loVi 7S 106 u 117 198 200 107 107 i 1041 108 118 121V 168 34 107 9 SEPTEMBRR NzoaaLiND Cert Ned W S Jl ihto dilo dito 3 dito dito dilo 3 ONOiB OM Goudl 1881 88 4 iTiLlB lusohrijving 18B2 81 6 OosTSNE Obl in papio 1868 i dito in zilver ISSII 5 PoETUöAL Oblig met coupon y dilo ticket 3 ausiAND Obl Binnenl 1894 4 dito GeooD 1880 4 dito bij ttatlis 18811 4 dito bij Hope 18811 90 4 ditoingoud leeu 1833 6 dito dito dilo 1884 5 Spanji Perpet loliuld 1881 4 ToailllJ üepr Oonv loon 18911 4 Geo toeniog serie D Geo leening serie J ZuidApr Itap v obl 189S 6 Mziico Obl Buil Sch 189U 8 V NBlvai A Übl 4 onbop 1881 i ll8T UAlI Obllgatien 1896 3 aoTT DAll atod leon 1894 S NZD N Afr llsndeUv a nd Arendsb Tsb Mg Cerliflcatcn DetiMastschsppij dito Arnh Hypolheekb panilbr 4 Cult Mg der Vorstonl s nd s Gr Hypolbeekb pandbr 3i Nederlsndsche baak aand Ned llandelmsat rb dito N W k Pao Hjp b pandbr 6 Rott Hypolbeekb pandbr 3V Utr Hypolbeekb dito Si OosTEKK Oosl Hong bank aand RosL Hypotbeekbsukpandb 4 i Maiw L G Pr Lion eert 6 Nio HoU lJ Spoorw Mij aand Hij tol Eipl V 8t 3p r aand Ned lud Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aaud 6 dilo dito dito 1891 dito 6 iTAULSpoorwl 1887 99 A liobl 3 Zuid Ilal Spwmg A 11 obl 3 PoLBN Warschau Weouon aand 4 BusL Gr Buss Spw Mij obl 4 Batilacbe dilo aand Fsstowa dito aaud 5 Iwaug Dombr dito aand 5 Kursk Cb Azow Sp kap obl 4 dito dilo oblig 4 AusaiKA Conl Pao Sp Mij obl 6 Chic h North W pr 0 v aand dito dilo Win St Peter obl 7 Uenrer k Bio Gr Spm cert v a lllinoie Cootral obl in goud 4 Louisv k NaahviUeOorUv aaud Mexico N Spw My lehyp o 6 Mus Kansas v 4 pet prof aand N ïork Ontario k West aaud dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 31 Paul Minn k Manil obl 7 Uu Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Canada Can Soulh Cert v aand Vts C Ballw k Nav lo li d o O Amslerd Omi ibua Mij aand Eollerd TramwegMaats aand Niu Stad Amsterdam aand 3 Stad Bollerdsm aaud 3 Btioil Stad Ant erpenl687 i Btad Bruaael 1886 8 i HoKo Tbeist Begullr Gosellscb 4 OoBTSNR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanji 8Ud Madrid 3 1868 Nao Var Bei Hyp Bpobl oart ADVERTENTIEN Voor de vele hewgzen van deelneming ondervonden by de ziekte en het overlgdeu van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behnwden Grootvader den Heer JOHANNES GERHARDDS VAK DAM betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam de Wed J O tak DAM BlK Raam O 225 Gouda j t ki Hrt beste onschadalykste en js makkelykite postamlddel voor Heerefl en vooral dames en Kinderschoenwerk Is de Appretuur van C M Muller A Ce W lerlla 8aath Str 14 Men lettsfofil 1 op naam en fabrieksmerk Wnl is ds beate mwruvuw lagen Jiobt Ml Kbeumalisk Lenleaponan kortom AüterPaiR Expeller E aa 1 lei aanl Wat i t hal Ml ma aan la wenden tegaa S AnfcërfaiBÏxïiëHer tuiagazio Vit uat iaa siaada In iadar hi i vaorkaa d W0Bleaga Prga 60 oant 70 oeat ao flM de lasoli ToorHmden In ds msaate ApothAon en bu F Ai RloHei k Oo te HoHenlam Te Gouda bg A WOLFK Morkt A Uih eu DE LAAT en VAN SON apothker Markt Trekkiiiij Dinsdag e k Loteo Stad Brussel België mei Hoofilpryien vau f20000 f1250 f500 prgzen van beueveus een groot aantal ƒ 2S0 f 7S enz enz De voile boventlaatide prijzen worden teratond door mij uitbetaald De ondergeteektnile bericht dat by den Boekhandelaar H C EDAUWJr DUBBKLE BÜÜRT B 3 to GOUÜA verkr gbaar zgn Eeo geheel Aandeel a f 2 50 Een hair Aandeel h i 1 25 op welke Aandeelen men op Dinsdag e Xr de meer dan hmtengeiooon groote kans heeft de volle bovenstaande prijzen te trekken De ojideele uitslag der trekking wordt terstond na de trekking franco en gratis toegezonden Naar buiten franco per keerende post tegen toezending van poBtwissel of postzegels D E COSMAN Amsterdam in Effecten TANDARTS E CASSUTO Tarfmarkt 172 Gouda m behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Koninklijke machiiialefaliriek BE wmM ViN II I vanSchaik Co geveBtigcl te Qravenhagey UeppterHraat Z9 eu 29a nabg de Rogeutosselaan Hofleveranciers V4N Z U den Koning van België indiengijToesti g ebi uikt Ic t i r itrwege bekroonde WfreldberofnideSuperloij BorslHonig Exlract MELIANTHE FLACONS van 40 Cta 70 Ct en ƒ J verkrygbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gmda E H vsN MILD Veerstal 13 126 t Gmda A BOÜMAN Moordrteht i C RATELAND Bodcop B ï WIJK Oudeaalcr AA HBESTEDl Ha Op den t5e SEPTEMBER 1896 dea avonds ten 8 uur zal door den ondergeteekende uamena bet Bestuur der Goudache Coöperatieve Broodhakkery en Verbrnikavereeniging aOse VooKDBüLs te Gouda in een der localen van den Heer A DAM alhier in bet openbaar aanbesteden Het bouwen eener Broodfabriek met Machinekamer Wagenloüds enz op een terrein geleg en aan de Raam te Gouda kadastraal bekend in Sectie D N 2222 met de leverantie van alle materialen en arbeidsloonen Bestek met 2 Teekeuingen zijn k f l SO per atel te verkrygen bg deu ondergeteekende door wieo tevens nadere inlichtingen worden verstrekt J H DE WILDJB Bouwkundige Gouda i Sept 96 J§l€HOOMHOVEni VAE TEHTODIISTELUNS EN Tot half Sept a s alle werkdagen gfeopend van s voormiddag s 10 tot s namiddags O uur HET COMITÉ FEANSCHE STOOMVEEYEEIJ Ghemiscbe WasscheriJ VAN H OPPE MIIEIMER 1 Kruiskade Botterdam Üebreveteerd door Z M den Koning der Belgen tloofddepat voor QOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dainesgarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het stoom n van pluche man tela veeren bout enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd ol geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgen staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ayn d pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 df en te verven goederen in eene week VEUB FAARDENUARET Zaterd ag 17 October voor bovengenoemde TRERKINQ ayn verkrygbaar by A BRINKMAN k ZN Prijs per lol f 1 il to voor f 10 Bg plaatsing der loten Ie en 2e Prjjl COMPLEETB BESPANNING benevens minstena 20 PAARDEN