Goudsche Courant, maandag 14 september 1896

0 7070 Dinsdag 15 September 1806 35ste Jaargang KWAST CR 1 8 COs verkrijgbaar als SIROOP op 1 1 en 1 2 Liter iniioas mmm ouraot Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hoofd agent 1 H ROODE Zeugestraat De Uitgave dezer Courant geschiedt d i g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd CttA S co s Terkrygbaar 1b GAZE USE op Kogel en Schroeffleaschen mm OPENBARE VRIJWILLIGE VERROOPIl G De Notaris MA HLSTEDE te bergambacht ia voornemena op WOENBDAOEN 7 en U OCTO BER IbOO des morgens ten MO ure in het voormalig Rerhthnis aldaar in het openbaar te verkoopen SÜ EA ITALE BOüWUAHSWONINe 176 PEKCEELEN geteekend no BENEVENS DIVERSE ea Aaabehooreo itaande en gelegen ia Beueiienberfft on der de gemeente RERGAMBACHT ter grootte van g Uektareu tO Mreii Si Centlaren Om te aanvaarden November en Mei aanataaude Breeder omachreven by billetten en iubchtingeu by genoemden Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaria J P MAHL STEDE to Bergambacht ia voornemena om op VRIJDAG 9 OUTOUBU 1896 des voor middags tieu Uur in het voormalig Hechihul te Vlist in het openbaar te verkoopen DE Bouwmanswoning geteekend no 14 met SCHUREN HOOIBERG ÏÜIN BOOM GAARD en ERF benevens diverse perceelen WF1EKII00IL4 D BOUW ORAS en GRIENDLAND eb Wnloring ataande en gelegen in dm polder Honrepai onder de gemeente Vlist te zamen groot t Hectaren Mren I Centiaren Om te aanvaarden het Hooiland den 15den October het Weiland den laten November beide van dit jaar en de Woning met Getimmerten en Aanbehooreu den laten Mei 1897 Betaling der kooppenningen 7 December 1896 Breeder omaohreven bj billetten en inlichtingen by genoemden Notaris Teg en hoog e Provisie en Salari s kunnen actieve degeHJke personen aangesteld worden als Agent voor den verkoop van een gemaklieH kte plaatsen Artikel door zich franco mat mededeeling van beroep enz onder Actifft te wenden aan het Algem Adv Bar A DE LA MAR Az Amsterdam Mi i aBHBBKacnaaaMaMiMH Qonda Druk van A Baiiiltuiii Zoos St Janskerk te Gouda DINSDAG zTsÊPTËMBER 1895 les namiddag te 2 uren Uitvoering van Gewijde Muziek door het AHSTERDAHSGH VOCAAL KWARTET Mevr A NüORDEWIER UüDÜINGlüS Sopraan Mcj CAÏO LOMAN Alt J KOGMANS Tenor JOH M MESSCHAERT Bas Entree f Toegangsbewyzen en Tekstboekjes a ƒ 0 25 ijin dagelyks verkrijgbaar bj de Firma H C EDAUW Jr Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht ia voornemens op WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1896 des morgens $ M nur ten huize van J ZuiDBHVl i T te Stolwyk in bet openbnot EENE PARTIJ HOOILAND met WATERING gelegen onder de gemeente Stolwijk over KooLwiJK strekt van C Vbbhoef tot halver Tiendwatering belend west C OviRBOaCH en oost C Vbruoef Kad Sectie D nrs 1773 en 2394 samen groot 93 Mren 9S Centiaren Om te aanvaarden by de toewijzing BUITENGEVJONE FINALE UITVERKOOP TAN ALLE H stegen en onder i Fabrieksprijzen Deze l itverköop duurt sledits korten tijd Xle de Prlfmeu in 4e ÉTM jMfiE Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is uet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIMG Hollandsohe oitgave met 27 afb Prys 2 golden Ieder die aan de verschnkkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moot het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags MagazÏQ te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedi aa ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland KWAST LOTERIJ ZAA DAM Trekking Woensdag 23 September e k 30000 Loten riüm 1000 Prijzen Op ongeveer iedere 30 loten EEN PRIJS Door het Comité werden ongeloofelyk kostbare prijzen aang ekocht o a al s Hoofdprijs Een prachtige IJandauer met twee Paarden en Tuigen De gelukkige winner kan boveng enoemde prijs onmiddeUéjIt teg en 3000 contant geld verzilveren bij de heeren Gebr Si selaar Stalhouder s N Z Voorburgwal 77 Amsterdam Verder zijn er nog ruim 1000 prijzen waaronder Uogcart met paard Koeien Varkens Schapen en Pluimgedierte Prachtig SBaansch Xtleerwerk waaronder Lepels Vorken en ander Zilver Voorts Ameublementen Deelden Pendules Byouterii n en Schilderijen Velocipedes Sjjort Stal en Landböuwartike len enz enz Prijs per Lot 1 ttoolang de voorraad ttrekt De LOTEN zijn verkrijgbaar bij J T SWARTSENBÜRQ Qonda u fe e VictoriaSron fê€berlahnsteijiby£ms Tafeldrank Vanh£f pninJilykef uis derfiederjanden AMERSFOORT A MERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuilfabriek stoom Automatische Walsen JUeelfabriek Fijn gebuild Water Tarwebrood wordi n Jo piilk te oorian tarwe vervaardigd blijft hior door Hteods ovorheerlijk van Bmaak oq is TerkrllgbaST in plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in stuks van I 4 ot eVi ot 10 et 15 et 20 ot en als Waterkadetjes van 2 ot Tulband wordt van ile fijiiate zmdvruoliten ho3to tafel iiatuurboter oieren onyar I valsolite volle beste melk enz gemaakt is tiier door een bijzonder heerlijk gebak I betwelk met droog wordt en voor deze uitinnntoado kwaliteit zeer goedkoop verkryg baar volgons geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in I stuks van 60 ot 75 ot 100 ot Gewoon Roggebrood wonll van de besta en snaakelijkslo soorten rogge zonder I ecuig reemd bijmengsel gefabrioeerd is hierdoor biiitengewooii lieeHijk van smaak zeer gfzond en voedzaam vOrkriJKbaar 1 Kg 5Vs Ot l i Kg S i Ot 2 Kg 11 ot 4 Kg 22 ot e Kg 33 ot deze gewiohten behalve kantbrood worden gegarandeerd Prima Roggebloem wordt van Ja beate soorten rogge gemalen is hier om I met warme melk en suiker of siroop aaugemengd buzoader gezond voor zwakken en zieken eu verkrUbaar in Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépotborden en do wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEÜRSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd n wordt een dépóthouder met klein gezm gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flmke pronsie en franco vrachten dor volle on ledi o kisten il AAMKAAim A BIUi R IIAi ZI BINNENLAND G0X3DA 14 September 1896 De Ie luit D JaD oHag t d bet Se rag veitiog art te Uorinchem wordt 1 Oct overgeplaattit bg het 4e reg Teatiog art De Ie loit J H W DangernaD Grootepai vau het Ie reg vsld art beeft overplaatsiug gevraagd bQ bet wapeo der koa luarecbaussee Ten buize ran deo boekbaodelaar R W P dn Vries Warmoesutraat 122 Amsterdam wordt 21 Sept ei rolgende dagen de belangrgke rerzamdltag van den beer J N ScbeU tema vroeger predikant by de Reinonstrantsche Broederacbep te Qotida gereild Zg bestaat uit antograpbflD Ned bistoriepronten eeu atlas ao Amsterdam piaatwerkeo etien oude meubelen ea kuDstkasteu Het 19 een zéér belangrijke reïling waarin menig zeldzaam atuk Toorkomt Onder de autograpbun vele betreffende het Hai Oranje twee atakkeu betreffende M A de Ruyter No 290 377 vormt een eeoige Terzameliag over de Remonntranten waarbg ouder No 837 de papieren van R Hogerbeets Ottder de letterkundigeo zjjn No 395 437 496 499 596 ea 597 van beteekeoia De historiscba atlas van de Batavieren tot op heden bevat o a zeldzame spotprenten op de Remonstranten en de Synode den Patriotteatyd de Belgiache omwenteling Óe Atlas van Amaterdam omvat plaatsbe ichrgviog gesohiedenia eu portretten zeden en gewoonten 1710 1749 vele coriosa kinderspelen kinderprenten costuum Portretten 1750 1898 eene zeer uitgebreide verzameling van alle mogelijke personen No 1899 is een proefaluk van den onlangs overleden sehoonaohryver GreienstuV eu eene beUngrgke bijdrage voor de geacbledenis der boekdrokkuDst Ook de meubelen zjin een kgkje waard Gelegenheid daartoe bestaat op 18 en 19 Sept Tan 10 4 uur De atatiHtiek der aterften over Febr 1896 wgit aan dat in Zuid Holland met eene bevolking ran 1 061 828 inwoners bet aantal overledenen met leTenlooa aangegeven op 1000 iuwonera per jaar bedroeg 21 65 Op 1000 iuwonera komen in die statistiek da Tolgeode gemeenten voor EVILLETOX DE HYPOTHEEK OP WASsnrsTiz Op hot portaal ontmoette of Haver zag hij Nelly maar deze week terstond eu blijkbaar met opzet in eene der kamers en in alles brhalve vrooiyke stem ming wandelde Otto liuiswoarta Ujj kende de gansohe verhouding tusschen de belde bloedverwanten Biunenaiyn was zoo bescheiden niet ove zulke zaken sla van Bernhelm en by had er ook minder reden tofl Thaus eokter kende Otto niet alleen het eindhetluit van BicneualgD maar ook dat van van Bornhetm en by wist eaoeg van diens zaken om zy n toekomstig tot te voordien Aan dat alles dacht hg evSDvel Diet hij daolit alleen aan het gedrag van Nelly die het aan hem weet dat baar vader ongelukkig zou worden aan hem die bet dubbele der som zou willen geren als hg van Bernhelm had kunnen helpen Maar Otto bazat er niet bet duizeadste gedeelte van en ala ieder hem zoo honoreerde aU de afstammeling van Maarten van Koasum zou hy zyn leven hing wal niet iu bat besit er vati komen IV Op het gsvona uur meldde Otto ciok bg BinBnaiyn Mu In pluts ran de gawone deftige Oelfl met 20 08 jverledonen Dordrecht 34 41 Qoiid 34 26 Den Haag 16 5 1 Leiden 31 81 Kotterdam 22 23 Hcbiedftm 20 68 De heer J H Donaer zal Dinadeg middag ala oudste der afgevaardigden de eerste vergadering van de Tweede Kamer lu bet uieuwe zittingjaar presideeren Door den burgemeester van Peruii is Zaterdag een huwelijk voltrokken waarvoor de toestemming van 11 M de Kouiugin Regentes noodig was Bruidegom eu bruid zyn Ie zamen 32 jaar oud Naast deo Reiswgzer met apinnewebkaart van de Wielrgderabond zal in het vervolg de Wielrgdera atlas van Nederland staan die door den bond ten dienste z ner leden onder toezicht van bet lid van het dageiykscb bestuur den heer A Koolhoven is sameageateld en uitgegeven Met deze twee nuttige uitgaven in de hand kan ieder voor zich zelf in ons beele land het plan voor iederen toobt opmaken die maar te ryden ia Op dezen atlas die uit 36 bladen beataat vindt men zoo wat alle wegen in heel Nederland naarmate zy kei klinker of grintweg yn groen rood of geel gekleurd zoodat mon met een oogopslag sien kan welke wegen men op eeo tocht beryden zal En ook de zaudwegen zyn er alle opgeteekend en er ia bij aangegeven of zy bg droog weder te bergden zgn Ook de borden van den Wielryderabond de wegwijzers de borden in het Üaagsche Bosch de hondsachilden enz zgn in den atlaa afgebeeld en eiodelgk ia ook nog eeu kaartje van bet Uaagacbe bosch er in afgedrukt Deze atlas die echter uitsluitend voor leden van den Wielryderabond te verkrpgen ia zal er zeker toe bydrageu dien bond nog meer populair te makeu en zgn ledental te doeu toenemen MevroDW Annio Ueiant beeft te Amsterdam eene voordracht gehouden over de ontwikkeling der ziel c Volgens de Amst Ct c vertelde zij daaromtrent het volgende Hier op aarde gedurende bet leven hoopt do meuBcheiyke ziel eeu schat van ervaringen en neigingen in zich op dia reeds op urda het middelpunt zgn van het zg astrale lichaam dab den dood des vleescbaa overleeft stilte heerachle or eene zekere druicto iu de ivoniog van den vermogenilen reiiteuier l e astibule was bel rerliobt eeu paar kuoohti in groot lirerei waren zichtbaar en toeu hij iu de spreekkamer gelatflli werd was daar alles tot do ontvangst van gasten ingericht Binnenalgn zag geau mensohen nu en dan slechts vereenigde zioh bij hem een kleine kring van geestrerwauton van mevrouw maar dat ging alt d zeer deftig in zg n vork en er was nooit iets van merkbaar Dien avond echter sou er eene soiri e zijn eei tendanz soirue waarvoor alios in orde was gebracht De beer dea huizes sobeen zelf daartoe te moateii medewerken want Otto bleef geruimen tijd alleen Eindelijk vericheen Binnenalgn in zwarten rok en witta das en in rnstige gamoedelijlce aiemming In plaats van een famiUareu groet kreeg Otto eene deftige verwelkomiug alsof hij reeds een der gaston was of althans Binuenslijn het op hem ffprobeerde hoe hg zijne gasten ontrangea zou r Dezeu avond mgnheer Ludeman zullen wij de gawone werkasambaden soborsen Ludeman boog beleefd Ik ontvang bezoek van eenige vrienden Bioneuslgn wilde er nog iets bijvoegen maar hij zocht vruebteloos naar de geschikte bewoordingen Otto maakte zioh gereed om heen te gian en had de kruk van de deur al in de hand De bijvoeging was echter juist voor hem bestemd Binnenslijn begreep dus dat hg ze uiten moest in welke woorden hg ze dan ook inkleedde Komt ge ookP vroeg hg ham op ka man af f Mgnheer Binnenslgn ik west niet wie u geinritecrd hebt maar waarsobgntijk zal ik ntst bg uw gasten patsen De aldufl met neigingen en ondervindingen beKwangerde ziel vertoeft na den dood gernimen tgd in de hemsjsche gewesten niat om daar ts rnateu en te wachten op re tncarnatie maar om die neiging om te zetten in capaciteiten in krachten Na verloop van tgden komt ze dan met deze veredelde krachten weer op aarde in het lichaam van eeu sterveliug die daarmee zijn voordeel doet Zoo stelt zich Annie Beaant b v de ziel vod M art voor als eene die eertgda is geweest ia een ander aardacb leven daarin muzikale neigingen opdeed die in de hemelsche gewesten koesterde eu tot capaciteiten omzette om daarna in het lichaam van den jongen Mozart die muzikale vermogens neer te leggen welke de wereld verbaasden Die ziel doet in zoo n tweede lichaam natuurlgk weer andere ervaringen op verwisselt die Weer komt waar in een ander lichaam en zoo gaat het maar ateeda voort t Ia wet eens aardig te vernemen hoe anderen oier en teven na dit leven denken Een andere waarde heeft de theorie van Auuie Besant echter natunrlgk niet want daartoe zou zy moeten zeggen boe zg het te weten il gekomen Onze correspondent te Batavia seint ons ou 4er dagteekening van 12 September Men verzekert dat de Sultan gedurende onze excursie naar Selimoen gewond werd en naar Pedir ontsnapte Een excaraie daarheen ia waarachijniyk N K Ct c De miaiater van binaenlandsch zaken Overwegende dat ten gevolge van bet overIgden van mr A J W Farncombe Sanders eene verkiezing oan een lid van de Tweede Kamer der Staten Gauernal moet plaats hebben iD het bpofdkieadistrict Haarlem heeft goedgevonden te bepalen lo dat de verkiesing van een lid van de Tweede Kamer der Stateu Generaal in hat hoofdkiesdifftrict Haar em zal plaats hebben op Dinadag 6 October 1896 2o dat do herstemming is die noodig zal geschieden op Dinsdag 20 October d a r Het weekblad Amaterdam Vooruit dealt in zgn laatste nummer mede dat tbana alle colporteurs en de redactioloden 5f reeds in de gevangenis zitten öf er ipoedig ingaan Hat zgn K A Boa A M Reens ï I Samaon M van Gelder en Joh J Lodewyk ffJa zi0 je dat geloof ik nu eigonlgk ook maar je kunt ja wel zoo wat in eon hook honden vZoB het dan niet beter wer en dat ik thu s WcefP Dat is te zeggen Iaat ik hot maar eeus ronduit zeggen ik wou er wol wat van nu kom maar kom maar de rest zult ga wel zien hooren en begrijpen Otto had eene bepaalde weigering op do lippen toen merrouw Bianenslgn zich bij haar eobtgonoot voegde en met meer taot dan hg de zaak in orde twacht Mgnhaer Ludeman mijn man beeft groote rerpliohting aan uw ijver eu welwillendheid ule za wg zijn zeer zahleu in de gelegenheid u eene beleefdheid aan to doen onze ioronswgzo is stil zoo als ge weet dezen nvor d ccbter zien wij oenigc vrienden op wia wij prijs stollen en het zal una aangenaam agn ook nu mei beu te ontvangen Mevrouw ik zoide zoo oven roeds aan mijnheer dat uw omgang Laat u dat niat weorhouden mijn goede heer Ludeman Wg zijn allen galgk voor Een niet waar Hem te verbesrlijken is de pliobt en de lust van ieder in welken stand ook geplaatst en totdat doel komen wg beden avond zamen Ik leken dus op u t Is wezenlijk hooi veel eer mevrouw Ik durf Og zult mensoben ontmoeten mol wie gij het u tot een genoegan zult maken kennis aan te knoopen Maar ik nag u niet langer ophoudeu waarsohgnlgk zutt gg u tfel een weinig willen kleeden Dt metite htereo lyo In hst swart en stn wittt De Hchutterraad te Middelburg daad Zaterdag uitapraak ia de zaak tegen den sobntter J K V d Veer angeklaagd ter zaka dat fag niat heeft voldaan aan bet hem gagerea bevel om pp 19 Anguataa jl zyQ wapens in ontvangst te komen nemen Voor dat feit werd by veroordeeld tot betaling van een geldboete van f 6 50 ea in de kosten desnoods beide op hem te rerhalen bg provoost arrest Vrgdag avond omstreeks tien nar werd een gedeelte der bewoners van de Bellamy ea Bierkaden te Vli singea opgeschrikt door een angstig geroep om hulp wat bg onderzoek bleek aangeheven te worden door een mao die tot zgn hoofd in da modder lat Het wu laag water en dan valt die gracht droog Het mocht aenigen bewoners dier kaden galnkken den man uit zgn netelige positie te redden Volgens zgn bewaren moeat hg naar da mailboot en was bij door de dnistarnis misleid Zgn uaani wilde hij echter niet opgeven terwgl by voor zyn redders totaal onkenbaar was daar hg een wandelands klomp modder geleek Hy verdween ia de Noordstraat waar bg door eenige vrouwen verder werd geholpen Ëtn Delfach student die zich dezer dagen op eoD avond te a Qravenbims bevond en zich met l ker gevoelde nam bet welwillend oaabod van een onbekend Hagenaar aan om hem per tram naar zyue kamsr in Delft te breogen De vriend bleef op de canapé alapsn Toen dw stadent s morgens goed wakker werd miste hg zyn dagelgksch pak met sleutels en portamonnaia Da Hagenaar had zgno eigen rersleteu plunje achtergelaten Eeu inwoner van Qrand Rapids in Miohigsn Jan Ëlsma acbrgft aan de daar rersobg nande Grondwet Het is omstreeks vier jareü geladen dat Rev Barnett uit Beirut Syrië bet volgende schreef Welk eene vrengde is het voor de dienstknechten van Chrtstua in deze laatste dagen Ik zeg deze laatste dagen want de tyd ïH nabij dat da Hesre komt tot bigdsobap voor degenen die met blgdaobap naar Hem uitzien om hou hoop te veraodersn in aanschouwen Van den tyd af dat ik ia dit land gekomen ben beb ik gewaakt met belangstelling naar a dingen die thaus gebeuren Het eerste van alles ia dat de Joden terugkomen naar dit hnu eigen land Elka stoomboot die te Jaffa aankomt brengt Joodflohe passagiers van Rusland mee Oadar dits Wij heoliton evenwel niet aan da vormen Tot straks mijnhser 1 udaman Kn mevrouw vertiet bet vertrek Uare uitnoodiging ta weigeren was niat meer mogelgk dan met gevaar igne betrekking Ie verliezen BinnensliJR liet Otto da kamerdeur uit Nog altijd had hij Iels op zijn hart maar hij kon het maar niet uiten misschien zou zijne vrouw dat ook wel op zich nemen f Beroerd dat ik zoo slecht bespraakt ben prevelde hij toen Otto bet buis bad verlaten Eu als die von SohmachÜ Duittch spreekt zie ik woarlgk geen kans hem een syllabe te antwoorden Kn a mijn vrouw heeft hem gevraagd die moet hem au maar aan de pnnt houdeu Ten half aohl ure verschenen lBn zamorhand ds gonoodigden zoo als mevrouw gezegd bad allen in deftig gewaad en da dames zeer eoovoudtg gekleed Kr beerachte eene zwaarmoedige stemming maa sprak zeer zacht en bij voorkeur over onderwerpen oie niemand belang inboezemden Mevrouw Binnenslgn had een zeer beaat gezicht en hare doohtera waren doorschijnender dan ooit Zij fluisterden met een zoelan glimlach zoo stsreotyp als die van engeltjes op een taart Da meeste bearen waren zeer gewichtig en fronsten uu en dan de voorhoofden als schenen za daardoor wat meer gang aan de bgeenkonat te willen geren Eindalgk werd er gescheld do deuren werd weder wgd geopend en de knecht annonceerde De heer Ludaman Ludeman vroeg een ernstig heer aan yn buurman is dat