Goudsche Courant, dinsdag 15 september 1896

sier die met rgtnig en al omverwoei werd met zyn paard gedood Vlak tegenover de Préfec ture werd een jonge man in een rgtaig gedood Uit d waschbaizen aan de Seine kwamen eenige vrouwen in het water terecht maar werden bgtyds gered Io het geheel zijn een Tgftigtal personen gewond Ontzaggelgke schade is in den Jardïn én Plantea aangericht In het anatomisch laboratorium en in de pbotographiezalen is alles rernield eo in de zalen der roorwereldlgke dieren is bgna niets heel gehleren Het oeo rom van het verscbynsel was de Tour St Jacqoes Ëen meteoroloog dte zich 10 het observatorium aldaar bevond zag een ODtzaglyke hoos van bladeren stof en allerlei puin naderen terwgl de barometer van 748 op 742 m M daalde De snelheid van den wind achat hy op 100 meter jo de seconde Nooit waarscbynlijk hebhen de Pargzenaars zulk een zonderling en tegelgkertgd verschrikke yk atmospheritch lerscbtjusel bijgewoond Aan een groot gevaar zgo de spoorwegreizigers in Waltiserland de vorige week ontkoinen De sneltrein van Brieg naar Martlgny wu nog geen kwartier voorbg toen tusschen Leuk eo Salgesch een groot rotsblok met een aantal kleinere steenen op de spoorbaan neerviel en een deel der spoorstavea Terbryzelde De spoorbaan loopt daar vlak bg de Rhone zoodat de trein aan oen groot gevaar is ontsnapt Deo volgenden dag was bet verkeer dat gestremd was herstild maar er zallen voorzorgsmaatregelen ooodig zgn om voor het verrotg de spoorbaan te beveiligen De pgp van den oaden Biücber waarnit deze tydens den reldlooht van 1815 rookte bangt tegenwoordig In het cricketpariljoen van lord Sheffield te Londen De lord hocbt haar niet lang geleden in België Toen mBarBohatk Voorwaarts in den slag van Ligny door de Fransche cavalerie overvallen werd riel de pgp hem nit den zak Ëen Pruis harkende haar alt bet eigendom ran Blüober en stelde ze ter hand aan den recbtmatigen eigenaar die de pyp aan den eerlgken rinder cadeau deed Thans is zg eindelyk naar Ëagelaod rerbuisd De soldaat De Rngter die onlangs indroo kentcbap in zijne kazerne te Brussel in het wilde een aantal schoten bate tengerolge waarvan een gendarme door de kazernedeur been werd gedood ia door deu krjjgsraad van Brabant ter dood veroordeeld als scboldig beronden aan moord 14 moordaaoslagen eo weigering van gehoorzaamheid Ër waren taohUg getuigen gehoord Zgn verdediger betoogde dat bat gebeurde den man wegens zgn toestand niet toerekenbaar waa De Germaific van de White Star Ign kwam Woensdag te Q ieenstown aan met een deel der bemanning van de Muldar8c een Londensche boot die in den Atlantiaohen Oceaan gezonken ii na in aanvaring te zgu geweest met een ysberg De bemanning die zich io de booten had gered had gedurende twee dagen eo twee nachten groote ontberingen te verduren totdat zy eindelyk io een staat van volslagen nitpnlting werd opgenomen door de ïCircassia f van de Anchor Igu De Moldarac had tot 19 Angustos goed weer gehad op hare reis maar toen werd bet zoo mistig dat men onmogelgk voor zich uit kOn zien Om balfvyf terwgl de kapitein en de tweede stuurman op de brug stonden en de machine halven spoed werkte riep de man op deu nitkgk eeniklsps Ëeu gaberg vooruit U De kapitein liet daHelgk stoppen maar op hetzelfde oogenblïk doemde een hooge gsberg uit den mist op en ofschoon bet roer dadelgk gewend werd volgde er oen botsing zoo hevig dat de voormait overboord sloeg Het water stroomde bin uen door een groot gat io den boeg de kapitein liet een zwaar zeil over den boeg neer eo de machines werken om het gat te sluiten maar het schip maakte ttlrecte Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zonerdlenst 1896 Aani evaBgeD 1 Nel Tijd vas GreeDWicb OOCDi KOTTlRBlIJ 4 80 4 67 6 4 6 11 6 90 8 60 7 11 7 68 7 69 8 6 8 18 8 88 6 81 6 S 8 44 6 10 4 7 10 7 47 8 47 6 17 6 97 6 84 8 41 6 47 HAAS OOVDA 7 S0 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 0 4 04 7 46 8 07 8 18 9 1 eODOA DEN HiAC 4 97 DEN H ge 6 617 80 7 48 8 60 1 46 loTll 11 8618 891 86 8 44 8 40 4 04 4 8 8 6 17 6 187 18 7 19 98 9 89 Veorb 6 67 10 17 1 41 4 89 6 18 84 Z Z gw6 11 10 89 1 86 4 68 6 80 48 Zer H 6 99 10 48 9 06 6 04 6 8 9 6 8 Mld 6 88 7 60 8 188 18 9 47 10 1610 6419 06 18 68 9 17 8 14 4 08 4 896 16 6 47 6 607 488 J810 1010 96 Stopt te Bleiiwiik Kruiiwflg en Nootdorp Leidsekendom e Hekeadorp D T ï E O H T G O B D A 10 10 88 11 88 19 60 8 08 8 68 4 46 6 86 7 60 8 0 07 10 8410 88 11 66 4 16 6 68 9 98 10 64 10 91 4 84 10 44 11 1819 111 98 3 46 4 87 6 17 7 0 8 98 9 41 4 11 10 Boud 7 80 8 88 87 10 18 10 48 11 16 19 16 18 88 1 87 8 47 4 46 6 18 6 64 7 14 7 49 8 86 8 64 64 1 2iy H 7 48 8 47 2 Eagw 7 68 8 66 Tootb 8 07 08 Big 8 19 18 10 7 11 19 40 11 11 19 4 11 96 l OS 10 48 U Sll 11 46 19 46 1 08 1 67 4 17 BO I DA UTIEOHT iouda 6 86 7 66 8 0 J9 10 19 10 87 19 88 9 90 8 17 Üud w 6 60 11 14 9 87 Woerden 6 8 8 18 11 81 8 46 8 84 ütraoht 6 18 98 8 41 9 64 10 61 11 46 1 97 8 08 8 60 Utreclit 6 88 7 60 9 88 Woerden 6 68 8 11 üudaweter 7 07 8 1 Oaidi 7 81 9 t 0 84 10 10 Ageotaar bg de Firma Wed BOSMANteGoada firma B Ui Oouda e o U n A A USTIRSAM 1 11 0 68 10 67 18 10 4 11 Mf 10 66 1 W 1 16 AMSTEBDAM 80DDA 7 16 10 48 9 84 9 69 4 46 9j19 1 10 M 11 M6 M t 49 Amitardua Sb SmiM 7 19 6 18 7 46 8 46 T 4 9 M 11 19 d z9 Joden zgn groot kapiUlisteo en d ze koopea bier Uod en boizeo Voorbeen mocfat n de Joodsche pelgrims bier slechts een korten tyd vertoeiren uisiir deie ret bestaat niet meer en de Joden hebben hier ud prenTeet vrgbeid al aodere Tolken Hebt gy ooit gedacht tan de woorden van Jeremia vi2 14 44 Zoo zegt de Ueere der hairscharcat de God IsraSla Neem deze brieren dezen koopbrief zoo den reizegelden alt deten openen brief en doe 7e in een narden vat opdat zg Tele dsgen mogen beitaan Wknt zoo ie t de Ueere der heirscharen de God hraüU en zullen nog huizen en velden en wijugaar den in dit land Terkocht worden Velden zal men voor geld koopen en de brieven onderscbryTen en Terzegeleo en getuigen doen betoigen in het land Tan Benfamin en io de plaatsen rondom Jeruzalem ea in de steden op bet gebergte en io de iteden der laagte en in de steden Tan h t zuiden want ik zal hnnne geiangenis wenden spreekt de Heere Te 14 15 en 44 Ia het niet duidejgk zichtbaar dat deze profetie thans vervold wordt Ër zjjn Tele koloniën door Raisiscbe Joden gesticht Elke Joodscbe kolonie woj dt door Joden bebouwd in bet bigde Tooroitzicht dnt bnn Meiaiai spoedig zal komen Ook rerblgdeu zich de Arabieren dat ze nn gelegenheid hebben om faun land te verkoopen Vroeger of later zeggen dezen keert dit laud weder tot de J en terng en dearom bebbea wy liever het geld dan het lan Miar bet zgn niet alleen Joden ait RnaUnd die hier aankomen De Yemao Joden Joden nit Arabië komen io groote scharen Drie weken geleden bergde ik in het zendiogshoia vgftig vau deze YemcnJoden 2y zeiden Wji hebben al ons leTeV in Arabië gewoond Onze Taders zgn niet met de anderen teraggekeerd naar het heilige land alt het land Tan Babel maar nu zyn de hmaeliften onze verdrukkers geworden en cm oui lerena wil moeten wy dat land verlaten Zg zeggen ons dat wg hun laad moeten verlaten en naar ooi eigen land teragkeeren Wg beaeboQwen dit als een taeknn des tgda dat OOM Ueiaias echtelijk komen zal Ëa om Siona zaak Terlaten wg hen en komen hier Velen Tolgen one na Oase reis doorde drie maanden Mr Holman Hont zegt dat hg weet door personeelen omgang met de Forte en invloedhebbende mannen daf de Porte Palestinn aan de Joden verkoopen wil voor eene som die de tegenwoordige revennen zou vergoeden BaronneB Pourment te Frévent in t departement Pas de Calais had aan het publiek den toegang tot baar park verboda o Ëene menigte van duizend personen verschafte zich no met geweld toegang en wierp de ruiten Tan hfit kasteel in De gendarmen slaagde ar met groote moeite in de mensohen terng te drgven In de liom bardstraat te Rotterdam waren een paar straatjongeno aan het rechten in de nabgheid van een perceel alwaar een beambte der glazenwasacherg staande op een ladder aan het werk was De joogeus duwden in hun twiBt de booge ladder ondernit zoodat de man omlaag stortte Met eenige ernstige Terwondingen werd de man per rader brancard naar het ziekenhuis gebracht 7 98 7 89 7 8 7 46 7 66 8 40 8 47 8 84 9 1 1C 7 86 Ooad 6 80 Hoordnohl r OiimU Rottwdin J 8 88 6 67 6 08 6 16 6 94 6 80 BotterluB Otpalle MirawarkiTk MwirdrMU Ooud 6 10 6 1 6 86 8 89 Ooudi 7 kmttuiêa 0 8t 9 14 De kookicholen mogen zich in Twente in steeds klimmende belangstelling verheugen De curaussen worden te Ëoscbede vanwege het depart Ënacbede der Maatscbg tot nut ran t Algemeen en te Bengelo Tanwege de beeren Gehr Stork Co gehouden en hoewel aanvankelgk de arbeidersboTotking een zekere antipathie tegen deze nuttige imtellingen scheen te koesteren eo de meisjes er slechts met moeite toe konden worden gebracht de lossen to toIgen neemt bet aantal aanTragep gaandeweg tdo en blykt ait het feit dat eenige meisjes leu tweeden male een cursus volgen dat de heilzame werking Tan kookleeaen boe langer hoe meer wordt geToeld Naar aanleiding Tan de aangekondigde bgeenkomst van Friescho kamerleden omteoTerwegen welke middelen in het werk Ie stellen waren om aan de achteratel ting Tan de Bollandsche zuivelprodacten op de Ëugelicbe markt een einde te maken vestigt men de aandacht op het feit dat van 27 31 October a te Pargn het internationaal coöperatief ooogres zal worden geüouden iq het Muses Social dn Comité de Bbambeun Daar zullen de afgeTsard gden tbu de tallooze Ëngelsche conaomtie en andere vereenigingen zich zeker in grooten getale beTinden en de Nederlandsche atgsraardigden kunnen daar dos io het belaag van den Neder land se hen landbouw werkzaam zgo Het dagel bestour van den NederlandHchen Coöperatieven Bond Surinam ettraat 48 te a Gravenhage is bereid alle gegevens klachten en opmerkingen over den handel in zuivelproducten met het buiteoland te ontvangen te ordenen en aan de afgevaardigden naar bet congres ter band te stellen Bg het onderwgi in de rekenkunde Oaderwgaer Jantje wanneer ik hier nu b T 4 eieren heb en je rader legt or 2 bg hoeveel zgo het er dan tJantjft Vader legt geen eieren meester Het hartitoohtelgke lotergipel in Italië en de groote rol die t bggeloof daarbg speelt zgn bekend Dezer dagen beleefde men daarvan weer een zonderling staaltje e Irrea in Toskane Een bewoner dier plaats echoot zieh dood eren te foren had hg en briefje op de tafel gelegd waarop bg de nummers 4 30 65 geachreren had met rerzoek die aan zgoe achuldeischers mede te doelen zg zouden zeker uitkomen met een prgi Zoodra dit bekend was werd het lotergkantoor bentormd door begeerigen naar zulk een fortoinije Onge tukkig ia echter op geen dar oummare een prgs gevallen Het Ven1 Weekbladt meldt dat de toestand ran den heer mr Haflmans TOoruitgaanda ia en de geneesheer op heratet hoopt Men sohryft uit Raorloo dat de landboawer 6 aldaar Donderdagavond met zgn wagen de rolgende onaangename ontmoeting had Ëea kerel grgpt bet paard in den teugel en tracht ran roren op deo wagen te omen Door het verweer van G raialoki de aanslag waarop de aanvaller zijn pogingen achteraan den wagui hernieuwt Zgn aangezicht komt daarop ecbter met de tabakdooa van O in zoo onzachte aanraking dat hij het raadzaam acht de plaat te poetsen Althans Ö kou ongestoord zgn weg naar buis vervolgen Donderdagmiddag omstreeks half drie is een cycloon van cntzettenden kracht over het centrum van Pargs heen gestreken Ëen reeks ran stortboien waren elkander gevnlgd van 12 uur tot 3 uur en de laatate ging gepaard met een volslagen orkaan in het centrum der stad Op verscheiden punten werden groote verwoestingen aangericht de Qnai des Orfèvres vooral was in een woesteng herschapen ToBschen den Pont St Michel en den Pont Neuf woeien 40 hoornen in de Seine Van vete openbare gebouwen zooals bet Paleis van Justitie de Opéra Comiqne het Cbatelet eo de Tribunal de Commerce werd het dak gedeeltelgk vernield en voorbggangers werden door de neervallende stukken gewond Ëen titntal jonrualiaten werden door den wervelwind overvallen en miu of meer gekwetst Toorniaire secretaris van de France t liep een schedel brenk op eo Henn Second van hetzelfde blad had een zijner schouders ontwricht eo kreeg een gat io zgn voorhoofd Op twee plaatsen woei een ompibus omrer gelukkig zalen er weinig passagiers ia die er nog tamelgk goed afkwftmen maar een koet 1 94 8 60 8 67 10 60 10 67 11 4 11 11 11 90 8 86 10 16 11 19 19 18 19 96 19 89 19 89 19 46 10 86 11 18 18 89 19 68 1 44 4 8 4 16 OTTÏ D M e O n D A 81 61 10 1 11 60 18 87 1 44 10 8 1 64 10 86 8 01 10 48 9 08 4 87 8 01 10 06 6 08 8 1 10 16 6 90 8 98 10 97 6 96 6 69 6 98 7 44 8 11 8 66 9 M 10 89 11 46 6 67 6 66 8 81 10 17 7 10 V 10 84 6 17 7 18 8 48 10 41 6 86 7 8 04 11 07 6 07 6 90 7 61 10 17 10 10 6 60 a 88 IIM 60 10 11 10 49 18 08 19 47 9 14 nel water toen ni m da bemanning hare toertncht tot de booten De gsberg was inmiddels in den mist verdwenen Terwgl de drie booten daar in den mist lagen hoorde men in de rerte een stoomfluit men durfde echter niet naar bet schip ternggaao om met de stoomfluit te antwoorden want de Moldarac kon ieder oogeablik zinken en zoo Terdweon deonzicbtbarestoomboot nit bet gehoor De bemanning in de booten roeide toen twee dagen en nachten in noord estalgke richting in de oop New Foundland ts bereiken met bebnlp ran een sterken stroom eindelgk werd zg door de Gircassiac uit baar neteligen toestand gered Vrgdagavood zouden een paar arbeiders van den heer P Smit te Steonwgk vier vaarzen naar een ander weiland brengen Qnderweg werd een der dieren schichtig en sprong deo werkman Bertgn boren op de achoodera waardoor de man riel en onder de koe kwam Weldra was hg weer op de been doch Un tweede male werd hg door het beeat besprongen en raakte weer onder den voet waarop da vaars hem eeo stoot toebracht waardoor hem een nb gebroken werd Te Helleroetainis speelden twee meisjes oud 5 en 3 jaren aan den straatweg onder Nienweohoorn Boor een toeral gleed de kleinste in een sloot De oudste riep dadelgk moeder en zuster die beiden van schrik verbgsterd wel het kind wisten te rinden en op den kant te brengen doeh rergaten de bekende voorschriften toe te passeo zoodat het kind weldra een Igkje as BuUenlandsch Overzicht Keizer Wilhelm heeft deo groothertog van Baden fay gelegenheid van diens zereotigsteo rarjaardsg een bgzooder warm gestelden geluk wènscb gezonden De Keizer prgst daarin de rerdieniiten ran den Groothertog roor de stichting ran het Duitache ryk en wgst op de vriendschap die beide vorsten beide vorstenhuizen eo beide Regeeriogen steeds raster en inniger verbindt Tegeaorer den conserratieren Band der Landwirte zal no in Pruisen een liberale Boerenbond c worden opgerjcbt Het streren der Dnitsche regeering om de belangen der haodwerkaliedon te bevorderen door de verplichte instelling ran lnnoogen c een nieuwen rorm voor de vroegere gilden vindt niet dien steun welken de regeering had verwacht Aan de eens zyde ataan de prlnoipiaele tegenstandera die van geen door de wet ingestelde lichamen willen weten en het veld wensohen ruim te laten voor de thans bestaaode vrye beroeps vereen igin ge u Maar daartegenover staau anderen die zich wel met de grondgedachte van het ontwerp kunnen vereenigen maar bet toch op veracbilleade gronden afkenren hetzy om den ingewikkelden vorm betzg om min of meer ernstige grieven tegen enkele onderdeelen Twee Tragen driogen zich daarby op den voorgrond in de aerate plaats voor welks vakken gilden in het leven zullen worden geroepen De in het ontwerp opgenomen tjjst der beroepen slaat aan velerlei critiek bloot o a aan die ran de bandwerksconfarentie welke te Berign vergaderd is en een lamelyk ingrypende wgziging verlangt enkele beroepen wensoht de conferentie geschrapt te zi n andere wil zg op de lyst zien gebracht en daaronder de kasteleins photografen ritschers koks eoz een aanrulliog welke menigeen doet vragen of ook de beoefenaari van deze beroepen tot de handwerkslieden gerekend kunnen worden Ëen tweede vraag is of de opricntiog al dan niet facultatief zal zyo Volgens het ontwerp kannen de belanghebbende vakgenooten tegen de oprichting rau een gilde bezwaren inbrengen Maar juist wyt men weet dat in rele deelen ran Duitscbland rooral ïn de znidelgke staten 8 9 8 48 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 8 43 8 47 8 84 10 01 10 07 1 19 8 7 98 9 10 8 8 1I M 10 4 6 61 8 96 10 84 de liudwerkeliedeii Ttrreweg de roorkear geren UB rrije Tereeoigiog lebt men de kans groot itt ia genoemde staten Tan alle zgden brawaran tegen de forming lan een gilde zslleo rgnn Daarom worden alle krachten ingeipanuen om bet tchrappen dezer beperking de gilden ondanks den uitdrakkelgkan vensch der beUagbebbenden in het leven te kunnen roepen Kerens deze strgdpunteo werden op de te Berlfjn gebonden conferentie nog Terschillende andere wgiigingen in het regeeriogiontwerp behandeld oier het algemeen met het doel een groot deel Tan de boToegdbeid der beetaande bandwerkskamers OTer te brengen op de gilden De Tertegenwoordigers der regeering die de conferentie bywoooden bepaalden zich in dan regel tot het geren Tan inlichtingen oïet het loorgelegde ontwerp Slechts een enkele osaal verklaarden zg zich met een voorgeatelde wijziging te kunnen fereenigen Over de andere Hgiigingen zal natnntiijk met de regeering oierleg worden gepleegd Vermoedeiyk zal deze niet alleen rekening houden met de meening der Berlynaabe conferentie maar ook met die welke door andere Tereenigingen en bonden ia genit Het ontwerp lal daarom allicht een ganicb anderen yorm bebb 0 als het by den rykadag inkomt Aan aociaten arbeid zal het der Dnitsche TolksTertegenwoordigiug in de aanstaande zitting dns niet ontbreken althans als de politieke toestanden een Truchtbate werktaambald toelaten Op het ogenblik zgn de Toornitcicbien niet ongunstig want de benoeming Tan generaal Hahnke welke een oogenblïk dreigde tot heel wet twistgescbyf aan leiding te geren wordt niet meer aangeroerd De Figaro verzekert nu dat het zeker is dat de Czarine meekomt naar Parös DeFrauache Miaaterraad kac dus randaag bet program van ontraugst opmaken Misschien dat man daarmee gelukkiger is dan da torige maal In de kranten rindt man nog altyd weinig bewijzen dat de Fraoschen nadenken over de reden Tan bet bezoek van den Czaar Scherpzinnig zgn ig daartoegeijoeg maar het schgnt dat zg die dit zgn ar niet toe kunnen o durven kernen om het doek weg te nemen dat den grooten hoop belet de dingen te zien zooals zg zgn Die groote hoop beeft zich nu eenmaal io het hoofd gesteld dat Rnslaadeen handje zal helpen om de dierbare geannexeerde prorincies aan Duitscbland te ontnemen De llnssen zgn veel te slim om zoo iets doms te doen Belang heeft iasland er niet bg dat Ëlsaa en Lotharingen weer in Fransche banden komen Her hel tegendeel Dn vel om twee redenen Vooreerst zon Frankrgk wanneer het Ëtzas Lothaiingan terag had weer zelfstandige politiek drgven en zooals vroeger meeet altgd bet geval wns in anti Russisch vaarwater xeilen Door vatsahe hoop bezield kent Frankrgk thans geen andere liefhebberij dan den Roaaen millioenen te leenen in de politiek al zgn vroegere belangen te rergeten en bg elke quaettie die in europa aan de orde is Rusland vazaldiensten te bewyzen Rusland zon gek zgu indien het ran die dwaze stemming van de Franachan niet profiteerden Sr is een afdoende reden die Roeland belet datgene Ie doen wat Frankrgk rerlangt Wanneer Rusland de teruggare ran ElzasIjOtharin gen aan de orde stelde en Duitscbland tot dtn oorlog dwong zon het Uuitschland tot oorerzoenlijken rjjand maken en rerpliobt zgn bg elke onderneming in bet Zuiden of in het Oosten een sterk leger aan de Westergrens te plaatsen Duitscbland zon t in dat geral in zgn macht hebben Rusland e strgdkraobten zoo te rerdeelen dat bet tegen geen ernstigen rgaud meer opgewassen zou zgu Dit gevaar ligt zoo voor de hand dat het onbegrgpelgk is dat de Franschen niet inzien dat zjj aan een verkeerd kantoor kloppen om Elzas Lotharingen terng te hebbea Men beeft veel ophef gemaakt van Rasland a vradelieveuds gezindheid en aan een verklaring ring in dien geest een officieus karakter gegeven Dat behoefde echter niet want Rusland ia roor den vrede in £ nropa deels omdat het de handen vol heeft in Azië maar ook omdat het in ünropa ook zonder oorlog zgn doel kan bereiken Rusland vil in het Zuiden vrg zijn eeu open zeeweg hebben vat niemand het ten kwade kan duiden De Dardanellen moeten open Al de vroegere oorlogen met Tnrkjje hadden dat einddoel Thana behoeft Rnalaod mat Torkge geen oorlog meer te roeren De Taaonda bekende zieke uanc zinkt werkelgk ioMn en alleen door met den ringer te dreigen krggt Rualand allu gedaan wat het vil Waarom zon Rusland dns oorlog roeren terwgl het op zoo gemakkelgke vgze kan rerkrggen vat het vil In Italië haerschte de laatste dagen zekere agitatie vegens geruchten dat de Abegsjnische koning op Born Mie marcheerde en een nieuven aanral op de Italianen beraamde iTerens werd te Rome beveerd dat generaal Baldissera die met rerlof is onrerwgld naar Ërythraea zon tanigkeeren en dat 21 bataljons met eeniga battergeu artillerie derwaarts zouden rertrekken Gisteren kvam echter bet bericht dat dit alles nit de lucht is gegrepen De troepenbevegin gen ran Manslik zgn alleen geschied om zgn manschappen naar streken waar leeftocht te vindM is te rtrplaatian Baldise keert op 23 dezer terng gelgk reeda roor veken bepaald vas en er gaan geen versterkingen naar Krythra A Het Luwelgk van dan kroonpriua zal verffloedelgk worden uitgesteld tot na de bavrgding der krygsgftvangenen althans tot na sluiting aener overeenkomst ten hunnen behoeven De koning schgut het te betreuren dat hg niet heeft vastgebonden aan t aanrankelgk plan om het bnvelgk te Florence Milaan of Turin te doen rieren Wat de burgerlgke formaliteiten aangaat regelt men zich naar de traditie maar de kerkelgke plechtigheid ia bat die den politici en diplomaten in t algemeen doch koning Hambert iu t bgzonder reel zorg en moeite geeft Te ïnrijn vaar de huvelgksplechtigheid plaata mud tusschen Humbert en Margnerita op 22 April 1868 vna de kans niet moaieIgk doch toen vas Rome nog de hoofdstad ran den karkelgken staat en Florence nog da residentie ran hst bnis ran Saroye Sinds is er geen toekomstig rorst ran Italië in t bnvelgk getreden en due stelt Vittorio Smmanuelle s huidige eohtverbinteuis een precedent Er vas reel dat thans roor Home pleitte en daarom is de hoofdstad ook gekozen Doch in elke andere groote stad zon de aartabisachop bat bnwelglr pleohlig in de cathedraal hebben kunnen roltrekken terwgl men te Rome slechts oier een der kleine parochiekerken ran de wgk ran bet Quitioaal beschikken mag De groote domkerken der Eeuwige stad staau roor het kouioklgk huwelijk niet ter beschikking zonder machtiging des paosen en men weet bel bet conllict tusschen Quirinaal sn de Vaticaan is nog altjjd niet bggelegd Met toestemming der groote mogendheden is de heer Ueorgi Pacha Beroritcb benoemd tot gouverneur van Crela voor den tgd van vgf jaar Alle hervormingen voorgesteld door de vmemde gezanten eu vervat in een adree hetwelk bestaat nit 14 artikelen en onderteekeod is met de namen Tewfik Calice A Pausa NelidoS M H Herbert Saurea Jeltscb eu J de la Bouliuière zgn door den sultan goedgekeurd De voornaamste ortikelen daarran luiden De gourernear geueraal ran Creta moet een Christen zgn eu Toor den tgd Tan rgf jaren benoemd worden door den sultan met toestemming van de mogendheden De gouvernenr generaal heeft het recht van veto omtrent wetten welke door de vertegenwoordiging zgn goedgekeurd met uitzoijderiog van die betlniten waardoor vgsigiog wordt aangebracht in de conetitntioneele instellingen van bet eiland velke aan het oordcel van den anitan zullen moeten worden onderworpen Het recht van veto moet worden uitgeoefend binnen deu tgd van twee maanden Bg ongeregeldheden op bet eiland mag de goovernenr generasl generaal gebrnik maken ran de keizerlgke troepen velke anders dit geral uitgezonderd in hnu garnizoens moeien blijren Twee derden der openbare aanstellingen moeten rorralleu aan Christenen een derde aan Muzelmannen De verkiezingen roor de algemeene rergadering en de zittingen ran deze vergadering zullen om de twee jaar plaats hebben De zitting zal duren ran 40 tot 80 dagen Ëen commissie berattende Enropeescba officieren zal orergaan tot wgziging der gendarmerie Eeu commissie berattende vreerade rechtsgeleerden zal beraadslagen orer de berrormingen welke moeten vordan ingoroerd iu de organisatie der justitie Het openbaar maken ran boeken en nieuwsbladen het restigen ran drukpersen en van vetenacbappelgke vereenigingen moet vorden goedgekeurd door den gonverneur gnneraal De Algemeene Vergadering zal binnen zesmaanden na do goedkeuring dezer regelingbgeen vorden geroepen en de verkiezingendaarran zullen plaats hebbeu overeenkomsiigde vet van 1888 352 Staats loteriJ 6i Klasse Trekking van Maandag 14 September 1896 No 18863 1000 Ko 906 8676 11978 18608 17074 en 1 S6 ieder 400 No 974S 7688 9993 1370 16049 18074 on 19600 ieder 900 No 911 617 4160 4680 9391 11966 18196 18387 16181 en 0 86 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 78 3196 6948 9067 10680 19748 16618 11876 967 3943 6978 980 10990 19786 1667 18770 394 384 6410 476 11016 13066 16781 18778 366 8366 6618 498 11068 13188 16860 19069 366 8476 6714 9636 11098 18914 1683 198S6 458 8600 6801 9663 11189 18979 16946 19967 777 3609 6848 9668 11993 18607 17116 1 487 93 8694 7O06 96 9 11966 18718 17147 19611 1096 3764 714 9761 11423 14046 17436 10663 197 3 86 7204 904 11460 14094 17S47 19619 1680 4169 7482 9961 11614 14120 17677 19760 1787 4287 7688 977 11887 14969 17790 19912 1822 4638 8286 96 11612 1468 17812 20140 1870 4663 8523 10094 11918 14866 17839 20284 2222 4886 856010116 19169 14999 17913 20379 8948 4986 8667 10193 12288 16148 18008 80769 9404 4960 8688 10808 18998 16886 18044 9088 8490 4966 8716 10468 18616 16888 18276 90906 2749 5199 8961 10466 18663 16870 18331 20930 2746 6236 048 10E87 19708 16480 18436 90944 8808 6886 9049 10614 18726 16540 18448 12985 3068 6790 SPECIALITEIT iu Hoeren Mode Artikolen Dames Fardpluieü en Hanilsehoenen A van OS A leivog E 73 730 GOUDA Beurs van Amslcnlam Vorkra slotkrs 91 91 i 100 1001 lOO 88i 86 86 86 S6 i a A 681 8 3 987 987 104 V 61 73 20 20 1101 4 41 lOUl 97 44 503 612 lOl 661 64 100 200 1391 9 fi lOO i 100 186 lOt 25 z 109V 92 206 297 102 61 621 164 98 88V 59 B9 79 101 loi Vi lOl a 101 98 144 130 IIV H b 9 40 101 lO ia lO l 73 106 43 11 198 200 107 107 104 103 118 121 168 34 107 9 SEPTKMBElt NaozaiiSD Cert Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoimiR Obl Ooudl 1881 88 4 iTiUB Inschrijving 1802 81 5 OosTZNB Obl in papio 1868 dito iu silver 1868 6 PoiTlioii Oblig met coupon 3 dito tirkot 3 lfsuilo Obl Biuneul 1804 4 dito GeooDi 1880 4 ditobgliolha 1889 4 ditobu Hope 1839 90 4 ditoingoud loon 1683 6 dito dito dito 1884 5 druji I erpot tohuld 1881 4 TuizaiJ tiepr Oonv loon 1890 4 loc looning aenu t Goo loouing serie C ZuiD Av llip V obl 1892 5 Manco Obl Buit SoL 1890 6 Vasatuai Obl 4 onliop 1881 AnsTSauAM Obligation 1 6 3 BoTTtaDAH Stod loon 1894 3 Nai N Afr Uar ilolav aauil Arooilib Tab M j CortiüMtcn Deti Maatachappu dito Amh llypothoekb pandbr 4 Cult Mij lier Voritonl aaud s Qr lljpothookb paudbr 3l Nadorlandsoho bank aand Nod llaudolmaatsrb dito N W k Pao Hyp b pandbr Rott llvpotbeokb pandbr 3l Utr Hypothookb dito 3i OobTbnz Oost Hongl bank aand Kusi Hypotheekbank pandb Ahezika Kquit Kypotb pandb 5 Uaiw L O Pr Lion oort 6 Nau Holl IJ Spooriv Mij aand Mij tot Kipl V St Spw aanil Ned Ind Bpoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 ItiHa Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zttid Ilal Spwmii A U obl 3 POLIN Waraobau Woouon aand 4 Buai Or Kuas Spw Mij obl 4 Batilsohe dito aand Faatowa dito aand S Iwang Dombr dito aaud 5 Kurak Ih Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AniaHA Cenl Pao 8p Mij obl 6 Chic k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Uoovor k Kio Cir Spm cert v a lUinoia Central obl in goud 4 Ijouiav b NaahvillotJert v aand Mexico N Spw My lehyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot prof aand N ïork Ontario k West aand dito Penna Ohio eblif 6 Oregou Calif Ie hvp in goud 6 Bt Paul Minn k Manit obl 7 Un l ao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ck l Ie hyp O 5 Oakapa Can South fJort v aand Va ü lUUw k Nav Io h d o O Amsterd Omnibua Mij aand Botterd TramwegMaali aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Uollordam aand 3 Haioia Stad Ant rorponl887 2 Stad BruKiol 1886 2 HONO Theisa KoguUr Ooaollach 4 OoaTZNR Staatsleoniug 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 9pi ji SUd Madrid 8 1868 Nao Ver Bei Hyp SpobI oert APVERTENTIEN Bevallen van een Koon J B JIBKOOr VIN Ës fc AVrNKBLfcC RoiUrdam 12 Sept 1890 Tegen liooge Provisie en Salaris knnneu actieve degaijk ptrêonen aangesteld vurden als Agent roor den rerkoop ran een gemakkeMJkte plaatsen Artikely door zich franco met mededeeliug rau beroep enz onder Actiefate wendeu aan het Algem Adr Bur A DE LA MAR Az Amsterdam Bhaimiallak taca i gan v ai Aater PahiExpeller laHai aonl fit iaaaatkstMsMMaaalavaulaataiaa Tntndkald Wal mat daa alaada la iadar hniafaajii ARkerPainfxpelhif dan koudaar Vnp 80 oant 78 cent an t as da laaak Voorbaniieo Ia de maaata Apotketaa an b K At lliolilat k Oe la Rot pdam Te Uouda bg A WOLFF Markt A U4b eu DE LAAT en VAN SON apotbker Markt is da boata tavrfirini ta an Jiotit Leaunpuaaa kortom Geen Grijs Haar moer DE NIEUWE LONDON doet de grgze haren binnen enkele dagen rerdvgnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van het hoofd Ëisohl op den hals van en flaeon l oiro Verkrggbaar in flacons van 1 50 Jb f 0 8a bg ƒ i C l llabr de Papiermolen te Oouifa 6000 Stuks uit de faltiale miint enor dei eerit liuiloDlRndmifafl falmi ken o ir gBiioniea Boiigfuaftiiide Leger Paarden Dekens mofiten tef cn deu ipotitnjfl thd fl 2 76 per Rtuk wortlaii uitverkurlit Oait dikka onilfjibira dekans jijR zo wkm ta laa pala o HUXl oni grovi dm h t Kfltiaels purd bed kkei d met wot opgenaaid tn 8 bniadfl itroepaa vort nen kleine pArttf witte wollene Slaap DekeBS groot 140XltK om weK o sMr kleine leobti door T klui bemtjrkl Brfl fouten in tttt waefael uDgel oden ud fl 3 B0 per ituk Kotten anders het dulthola 99 DallalMk lawbrerei b it lllnfea worden Me iMff i ToarrMd ilrakl tpgen toM ndfii na M kedng f oniJnr reiDboiin yfOMpt alt ireToerd B HnrwltB taaatriaht Orooie Stauit SI EENISBEFOTVAIITm Men wordt vemoclit op t HERK teletttn UIT HRT MaoAZIJN TAM M RAVENSWAAY ZOPÏEN OORINCHBIH Deze THEEËN vorden afgelererd in rerzegelde pakje ran twee en ten half eu can Ned on $ met rermelding ran Nommer en Frgs roorzieu van ueronstaand Merk rolgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitroering ran geeerde orders annberelende J BREEBAAIVT LZ Cognac fin Bois d L llai Da OOOSXa IK BOII an da BocUU AnonrnM wortt aalavam In vaiaaial ds bamaadfl fleaaobca van e l itor Inhoud vooralaa van bet attaat van I r P r yAH BAKXt HOOB Proafflawh a ri 80 UlIalilUaa ratrtlabaar bui P H J V WANKÜM J MELKEBT Üoathavan BBNIO DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit