Goudsche Courant, woensdag 16 september 1896

Woensdag 16 September J806 35ste Jaargang iNo TOTl IS€II0011II0¥EN M TENTOONSTEILINS mmm coiimivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco perpost ƒ 1 70 j Akonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd St Jansker1 te Gouda SmSDAQ 29 SEPTEMBER 1896 des niimicldaga te 2 ureu Uitvoering Gewijde Muziek door het AHSTERDAISCH VOCAAL KWARTET Hevf A NUOIiUCWIËK llbüülNUIUS Sopraan Mej CATO LOMAN Alt J J KOGMANS Tenor JOH M HESSCHAËRT Bas Entree M ïoegangibewiJMn en Tekstboekjes a 0 25 ijjn dagelijks verkrjgbaar bg de Kirma H C EDAUW Jr BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAN LLS tegfen en onder Fabrieksprijzen Deze l ilverkoop iluurl Mb korten lijii Wie ie Prtt em lu de ÈVMVMGE Een ware Schat Toor de ongelukkige alaohtofFera der ZelfbeTlekking Onanie en geheime nitspattingen ii net beroemde weik Z Dr Retau s ËLFBEW4R1NG Bollaudecbe oitgave met 27 aib Prjie 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkel ke gerolgen van deze ondeugd lydt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlpa duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bj hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegelB en in eiken boekhandel iu Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Gbemlsche WasscberiJ VAN 11 OPPEIMilËlMEIt 1 KruUkade Hotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Uoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vervea van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van ptuche mnntels veeren bont enz Gordijnen tatelkleoden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden onschedeiyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens uitbreiding der iabriekeu zgn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen ta verven goederen in eene week VRIJE FAAEDEMAEET Zater dag 17 October TOor bovengenoemde TREKKING zgn verkrijgbaar by A BRUiKlAN ZN Prijs Mr lol f 1 H lolen ïoor f 10 By plaatsing der loten Ie en 2e Prgs COMPLËETE BE8PANNINQ benevens min tans 20 PAABDEN Tilt lialf Sept a 8 alle werkdag en g eopend van voormiddajfu 10 tot s namiddags 6 uur HET COMITÉ Koninklijke flacliiualcFalirlek DE wmw VAN II I van Schalk SL Co gevestigd te g Oraventuige Mepplerêtraat X m Os uabi de Begentessdaan Hofleveranciers VAN Z M den Koning van België indiengiThoestü gebruikt de Alierwege bekroonde Wcreldlicroi lilde Sujierlor DEUIVEN Borsl Oonig Extract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts TO Cts en f 1 verkrygbaar by V H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te Clmda A BÜÜMAN SloordreclU J C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudeaalcr Het Wissel en Fleetenkantoor BARENDS C 187 WAUMOESSÏRAAT by den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEININGBN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeligste conditiën tl F Uitgave van hot Maandblad FORTÜNA ƒ g per jaar franco per post proefnommers kosteloos TANDARTS E CASSUTO Torrmarkt 172 Gouda MGIiJKS ïFilïli behalve ZOiNDAGS en WOENSDAGS 1tOP PDIKK OÜDK t m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkmgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid ii caobet eo kurk steeda voorBien VBn deu naam der Firma F HOPPE CtondB Druk van A BniNKyAN Zou LOTERIJ ZAAI DA II TrekMiig Woensdag 23 September e k 30000 Loten ruim 1000 Prijzen Op ongeveer iedere 30 loten EEN PBIJ3 Door bet Comité werden ongeloofelijk kostbare prijzen aangckocbt o a als Huofdprij Ken praehttge MMuiatter met twee Waarden en Tutge De gelukkige winner kan bovengenoemde prijs on7niddellijk tegen 9000 ccmtant geld verzilveren bij de heeren Gebr Sisela ar Stalhouders N Z Voorburgwal 77 Amsterdam Verder zijn er nog ruim 1000 prijzen waaronder Uogeart met paard Koeien Varkens St hapen en Pluimgedierte Prachtig Xaanteb Xilcerteerk vvaaronder Lepels Vorken en ander Zilver Voorts Ameublementen Beelden Pendule Byoutei iën en Schilderijen Velocipedes Spori Stal en Landbouwartike len enz enz Prijs per Lot f Kootang de vomrraad strekt De LOTEN zijn verkrijgbaar bij J T SWAETSENBURCI Gouda ECHT op de JiaMdteokeiiJaif met roodm letters i Oberlahnstein 4Hn mUltDtflVICTatRIABIlOM OB aiAH lSW fA QyjBral £££ a3è rkrijgbatf tiondom ie o l Jil tai6ehdppH tot Exploitatie der Victoria Bron gevettigd te Rotterdam Zuidblaak jf AMERSKX RT AKEERSFOORTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Beschuitfabrick stoom Automatiaehe Walaen Meelfabrlek FUn gebuild Water Tarwebrood wordt van do puikste soorien tarwe 1 Tervaanlixd blijft hier door ï teeds ovorlieerlQk van smaak en is verkrijgbaar itt I I plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in stuks van I 4Vi ot 6Vj ot 10 et 15 et 20 et en als Waterkadetjes van 2 ot Tulband wonlt van de lijnsto zuidvruohten boste taftl natuurboter eieren oiivervalsolite volle besta molk euz gomaakt ia bier door een bijzonder heerlyk gebak hetwelk niet droog wordt en voor deze uitmuutande kwaliteit zeer goedkoop verkrijg 1 baar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in I stuks van 50 ot 75 et 100 ot Gewoon Roggebrood wordt v u de beste en smakelijkste soorten roggo zonder 1 I eonig vreemd bijmengsel gafabncperd is bierdoor buitengewoon heerlijk van smaak zeer gezond on vood aam verkrijgbaar X Kg S i et l i Kg 8 j Ot 2Kg 11 ot 4 Kg 22 et 6 Kg 33 ot deze gewiohteu behalve van I kantbrood worden gegarandeerd Prima Roggebloem wordt van de beste soorten rogge gemalen ia hier om I met warme melk en suiker of siroop aangamengd bijzonder gezond voor zwakken en j I zieken en verkrvjbaar in i Kg pakjes van 7 et Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépót j houders welke te herkennen zijn aan de dépötbordan en de waI gens beschilderd met de fabrlekstitels en W H MEURSING Te QOÜDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wonlt een dépdthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur 1 matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten der vol on ledige kisten GebrS StoU werck s Chocolade en Cacao iWlO ♦ = B Blnut ö door de nlouwsts intvindingon op machinaal gebied Terbeterde fkInloAtie en uitalaitend gebruik van fijnt en fijnste gronilstoffon parandeerei jen verbrmker vao Stollwerck s Chocolade en Cacao een Mtnbevelenswaardig fabriliaat nauwkeurig beiintwoordonde aan den mhoud der resp Etikotten De Firm beiiaalde 87 Brevets als Hofleveraacler 44 Ëere Dlploma s gouden enz Medailles een bevija van uitmuntend n fiibrika it Keeds 1S74 schreef de Accademie national de Paria Nous vou dóaemone nne 1fe atUe il or première ela Me en consideration ae voire ezoelleuta fabrication de Chooolat bonbons varida eto eto StoUwmk t bbrikaat ia verkr bnar bij H H C onliseurs Banketbakkers eaz enzOenenalTertegenwoordiger oor Nederland A k Julius Matteimlodt AniBterdiim Kalverulraat 103 BINNENLAND GOUDA 15 September 1S9 Ï De Stct No 217 bsvat o a de statutea der TolgeDde Tereenigïag Verneniging voor Cbriiteiyh natJooaal ouderwijs c alhier wijiigiog ia de stAtoten Naar wy Ternemeo is de geTangeuiistraf waartoe een koopmm te ScboooboreD door bet gerecbUihof Ïb Deo Haag waa veroordeeld wegeng pogiog tob omkoopiog by eeo gemeeuteraadiverkiesiog bg kon bealait retaoilerd ia eeoe geldboete vaa f 2 X 0 N R Ct € Namena deo vader verzoekt de commissaris van poHtie io de 46 aid ie aCrraveohage opsporiog aanhooding en bericht vao £ B 20 jareo zeer lang gestalte fliak en zwaar boog voorhoofd baar n weakbr rossig oogen blaaw nena en mond gewoon lippen dik tanden gaaf kin rond kneveltje aangesicht rond kleur ge7ond gekleed met donker fantasie pak en dito fantasioboed Hy heeft eeoige dagen geleden de ooderiyke woning Terlateo Vermoeden Tan zelfmoord ii niet aitgeiloten De Commiflsaiii van Politie in de late sectie foormalige St Pieterabal te Amsterdam verlotkt op oring eTcntaeelinbealagDeming aauhonding eo draadberioht Tan C H Poincilit ongeveer 40 jaren Oult ch en Fraoaob sprekendA lengte 1 8 meter flink geboowd baar donker knevel n puntbaard grysend gekleed met donker jacquet donkerbruine broek gekleurde das zwarten deukhoed leverkleurige demisaiaon gouden horlogeketting waarvan de beide einden ieder in een vestzak uitkomen gladde zilveren en dito goudan ring san den tinkerpink wordt verdncbt van diefstal van een lossen bnllant wegende S ie karaat ter waarde van ruim 400 galden gepleegd Zaterdag namiddag jl iu het hotel Adrian aan de Kalverstraat ie Amsterdam ten nadeele van de firma Wameteeker aldaar Hy bleef die firma nog 70 guidon schuldig op een paar juweelen oorbellen dieuzelfden dag door hem gekocht voor 120 gulden Iu eeo claadestieo bordeel aan hot Rokin hoeft hy een en ander lateu zien en beweerd die voorwerpen voor zyne vronw te hebbeu gekocht By het departement van Koloniën xn out FEUILLET OM DE HYPOTHEEK WASENSTBIBI 14 rDit ia de zoon van den ouden heer Ludemao antwoordde de ander even gewichtig 01 OUo maakte en hg vai er KÏch zalven volko men van bewast een allerzonderliogst figuur Eooala bjj vreemdeling iu dezen kring daar binnen kwam met een witten das en een zwarten rok ja maar geleend de rok van Vink die hem tamelijk goed paite en de das van zijn vader waaraan hy wanhopende zorg bad besteed ora haar zijn eigen das te doen sobgnen Naar mgu vrouw toe beet hem Bionensl n in bet oor en Otto maakte zgne buiging voorde vrouw des huiaes en toen toen wist hij self liet meer wat hg deed hij kwam mtt eer tot zich zelven vd 5r hg in een hoek van het vertrek achter een paar heeren ziob veraeholen had De heeren hadden het over het bgzonder onderwijs en zij waren wtt zoo vriendelgk om nu en dan als zb iets gezegd hadden dat sij zelf zeer juist vonden Luderoan aan te zien die dan ook maar knikte zóó had hg althans den schgu dat hg in gesprek was Nu en doa voelde bjj dat een der genoodigden met zgn vangen het volgende van 13 dezer gedagteekende telegram vao den Gouverneur Generaal rao Ned Iudtë betretïeude de krygsverrichtingen m Atjeh ila IV Moekima keert bevolking ie grooten getale terug Uit Samahani worden dagelyks kamponga doorzocht Ëen korporaal gewond in beuvela van Tjot Basatoet c Een brutale w jze van oplichting heeft zich dezer dagen te Utrecht voorgedaan Ëeu persoon als priester gekleed kwam giften voor liefdadige instellingen inzamelen doch al de ontvangen gelden zyo door faem ten oigen bate aangewend Tegen dergelyke personen werd gisteren inde R K kerken gewaarschuwd met bijvoeging zyne giften slechis te geven aan hen die voorzien zgn van een scbriftelyk bewijs van denaartabiascbop hoadi nde vergnooiog om zichmet de inzameling er vnn voor een of andernuttig doel bezig te houden U D By de oefening der scbuttery te Amersfoort wekte de verschyniog van een schutter in uniform op zwarte klompen niet weinig vroolykbeid by de omstanders De waarnemende commandant maakte daaraan echter spoedig een einde door den man meer dan twee nar geheel alteen op de binnenplaats van bet bureau der schnttery te laten atrafeierceeren eene tiefhebbery die den dai wrea laadavardediger zeker wel niet zal uitlokken om zyu flauwe nardigheid te herhalen Men bericht nit Katwyk aan Zee De zandreep voor de gemeente gelegen en steeds zorgvuldig met helm bekleed verdient wel meer dan de gewone aandacht Voortdurend wint de zandreep zand aan eo men mag gerust aannemen dat jaarlyks minstena even veel wordt aangewonnen als de zee by storm weer terugvraagt of eischt Geen betere straodaanwinniog leert hier deondervinding dan met Mm daar men dehelm na het altrekken der schuiten gedurendeeen paar dagen niet behoefde te vertreden isalles even schoon in bet groen Vad Men scbryft aan de N R Ct Iu vroeger jaren kwamen de zoogenaamde Lipschers oit het Westfaalsche Lippe naar onze venen in Groningen en Drents om daar turf te graven en jaarlyka t g men honderden dezer Dnitache tarfgWvers aan het werk evenals bet ook gebruikeJgf was dat de hannekemaaiersc ook nit Weatfaleu naar Friesland pn Holland togen om bet gras te maaien blik diQ zonderlinge verschijning 7ocfat maar dan schoof hg nog meer terug en trachtte aan den rok van Vink een vorm te geven die beter met zija figuur overeenkwam maar de rok was voor Vink gomaakt en had zich naar het liohaam vao Vink gezet er was geen rerptooien aan Daar hoorde men weder do schel en weder wordtin de deuren wijd geopend de heeren luheger en von Sobmaohtl De laatste was de held van dea avond of liever hg zou het eiju voor hem was de soiree aangelegd Deze beroemde persoonlijkheid had een groot deel van sgn leven doorbracht onder de heidenen in den Indischen Aiohipel met wier bekeering hg zïoh met den besten uitslag bezig gehoudon had Voor zgne getondhcid was hg thans naar Kuropa teruggekeerd maar ten einde geen uur zijns levens nutteloos te laten voorbijgaao had hg zich nu belast met de inzameling van giften voor eene protestantsche gemeente in Zwaben zijn vaderland ten wier behoeve hij op zijne beurt de heidenen exploiteerde Hy sprak altijd over de heidenen en zamelde giften ib voor de Zwabensohe protestanten Het verband was niet bgzonder duidelijk maar dat nam niet weg dat von Schmuchtl zeer goode zaken deed in ons vette vaderland en overal of althans bg zeer velen een best onthaal vond Het heeft maar zus of zoo geioheeld of hg wss door de Alfoeron opgegeten fluisterde Binnenslgn Ludeman in het oor die toen met nog meer belangstelling den beroemden persoon gadesloeg Dez werd al spoedig het middelpunt van een kring en tang zamerhand van het geheele gezelschap Hg moest van da Alfoeren vertellen en hg deed het net de Duizenden guldens verdiend geld werden daa op de terugrefs aan deze zyde der grenzen ia Daitsch geld omgezet Dit alles is thans veranderd De bannakemaaiers bebooren byna tot de g schiedenia en de Lipschera even oo Het zyu thans Drent che en Frieache maaiers die s zomers in Hollaad en Friesland den grasoogst ten einde brengen en ook zyu bet Drentacbe Groningsohe en Frieache arbeiden die tegenwoordig naar Doitacbland trekken niet slechts om nan de kanaalwerken aldaar een werkzaam aandeel te nemen maar tegenwoordig gaan er ook reeds Tan onze tarfgravers naar Oost Friesland en Verder naar Oldenborg om op de manier der Groningerveen kolonisten aldaar turf te graven en verder te bewerken Zoo zyn o a dit jaar nit de Gron dorpen Termanten Weiwerd Heveekes eu Oterdum een veertigtal veenarbeiders in de veenderyen by Ramsdok in Oldenburg werkzaam geweest Wellicht dat ook de venen iu Sleeawyk Uolsteiu vanwaar eene commissie onze veeunyverheid is komen zien en bewonderen een volgend jaar werk voor onze veenlieden zullen opleveren Nadat door de Londensche politie aan den hoofdoommisaans van politie te Rotterdam keania waa gegeven dat zich aldaar twee uiterst govaarlyke dyuamietmanuen zouden ophouden werden Zondag in den vroegen ochtend in een h ie dier rted beide penonen door de recherche overvallen gearresteerd en naar bet centraal bureau van politie gebracht De aangehoudenen wareu in het bezit van zeer gevaarlyk dynamietmateriaal Brieven die men by ben vond gaven aanleiding tot poue nitgebreide wisseling van telegrammen en deze Dad tengevolge dat in rerschillende groote stodeo van het buitenland arreatatiën en huiszoekingen plaats badden De beide gevangen genomen dyoamietmannen Engelscben zyn onder strenge bewaking gesteld en zullen vermoedelyk aan de ËngeUche rpgeeri ig worden uitgeleverd Zondag zyn de luitenant kolonel Regenbogen en de kapitein van dat wapen Hunrd naar Rotterdam overgekomen ten einde sla deskundigen de in beslag genomen voorwerpen te onderzoeken Iu de Matin van Antwerpen vinden wy nog vermeld dat de beide gearresteerde personen feniano zyn genaamd W en H Een bunner werd reeds vroeger tot tien jaren dwangarbeid veroordeeld wegens dynamietaanslagen Nog kan gemeld worden De aanhouding der beide dynamietmaonen had plaats zeer vroeg in den ochtend toen meeste welwillendheid en in termen die telkens den ziolevrode der genoodigden streelde en verhoogde Men begreep hem wel niet allyd even goed zijn Zwabensoh dialect was er onder de Alfoeren niet beter op gewerden maar men bosofte toch den zin zgoer woorden on in kritieke oogenbhkken kwam de heer Inheijer te hulp flloe vindt je m P vroeg lUnnenslijn aan zgn beschermeling f Heel merkwaardig yHebt ge nu wet berouw dat ge hier zgt ge komen F Volstrekt niet mgnheer Binnenslyn Eu ge verstaat hemP ffHeel goed BiDneoslgn wreef zich de banden voor zoo ver hg dit in overeenstemming met den defiigeu geest dos geeelsekapa doen kon en werd weder toehoorder De heer von Schmuchtl bei at de gave der meeste zonen van het groots vaderland dat hg ureu kon doorspreken zonder dat hem adem of woorden ontbraken lig sprak dus door ea alten zwegen men hoorde alloen een pleofatig gekraak of een niet minder plechtigon kuch ïlindelgk echter begreep de brer Inheijer dat hot nu ook zgn tijd werd en vnn een oogenblik van rust ran den Duitscher gebruik makende begon hg met zgoe wellnïdende stentor stem eene toespraak naar aanleiding van het medegedeelde Langzamerhand werd die toespraak eene rode wat dan ook in de bedoeling lag zoowel van den spreker ala van de gastvrouw Op die rede volgde eeae improvisatie van een der heeren die vin het hgtonder onderwgs zijn werk nuktei en deie werd ieder nog in diepen slaap lag ia een hotel rui Jen tweeden rang aan de LenvebaTeD De inspecteur rechercheur J H r Beosekom hiermede door den hoofdcommissaris van politie belast begaf K ch in dat bolel gekomen oomiddellyk naar da slaapkamer der vreemdelingen die geen achterdocht hebbende de deur niet go sloten hadden on rsstig lagen Ie slapen In bun slaap overvallen wisten zy ioch u eenige correspondentie te vorseheuren dooh da tyd om die te vernietigec ontbrak Van verweer was geen sprake dooreen viertal recherobenri werd dit belet Zy werden terstond geboeid No ving bet onderzoek van de slaapkamer aan Eene gansche oorreapondentie werd in beslag genomen en tal van verdachte voorwerpen werden gevonden Dynamietbomoieo 12 in getal eu van een geheel nienwe vinding op het vasteland van Europa nog onbekend werden onder hnone hoofdkusieoi en nit hnnne zakken te voorschijn gehaald Deze bommen uit koper vervaardigd hebben den vorm van een kraan die men als zy geladen zyn kan ataluiteo zoodat zy voor den drager geen gevaar opleveren Èeue met dynamiet gevulde percussie wordt in een opening zioh in een der uiteinden bevindende aangebracht Dit maaksel is waariobyotyk Amerikaansoh Zeer voorzichtig werd een eo aader byeengegaard en naar deu hoofdcommissaris gebracht die persooulyk de zaak leidt en voor wienook de beide aangehoudenen gebraoht werden Het zgn twee mannen van den leeftyd van 31 en 41 jaar Zy zeggen Ameriksausch borger te zyn doch bobben daarvoor geen bewjjxen terwyl ook geen waarde kan gehecht worden aan de opgnven dien zy doen van nunne namen daar die opgaven geheel in stryd zya met de namen in de g ivondon correspondenties vervat Zy waren ruim van geld voorzien Hnnne bagage die nog niet herwaarts gekomea was is te Antwerpen aangehouden Men is te weten gekomen dat zy by de N A 8 M informatie hebben genomen naar bet eerstvolgend vertrek van de booten dier maatflchappy naar Amerika Tbans bevindt zich de oudste banner onder strenge bewaking aan bet politiebureau in de Lange Torenstraat waar hem het bekende kamertje is ingernimd waar ook de bankier Bingen vertoefde De jongste is in het bnis van bewaring op de Korte Hoogstraat ondergebracht Men moest hen scheiden omdat bet onmogelyk is in deze gevangenis twee Heden zoodanig op te bergen dat zij niet met elkaar kannen spreken De laatste by de politie aldaar ontvAunm beriahten spreken van aanhoudingen in steon 111 Bohotland Engeland Üelgii en Frankryk wedor afgewisseld door von Sohioaahtl welke bet onderwijs in zg ue Zwabensobo gemeente schetste De beer Inbeger trad daarop in eenige dierbare beschouwingen die hg mot een gebed betloot De heer Ton Schmuohtl liet het niet ben den zich on sprak insg lgks op ambteiyken toon over de Alfoeroneerst eu vervolgens over Zwaben Het was wezenlijk oen avond van hoiigenot eu vol verscheidenheid in de eenheid zoo als mevrouw Binuenalgn tot Ludeman opmerkte die met do meeste aandaqht maar met eene aandacht die aan verbazing grensde desoiiK e bgwoonde De geest werd zoo beiig gehouden dat het liohaam geen behoefte had althans slechts enkele der heeren lieten zich aan het rijk voorziene bnlTet in de nevenzoal een glas wgn io schinken gepresenteerd werd er niet en Otto dieden sch n wilde vermgden dat hg gekomen was on zich te goed te doen bleef ver v n bet buffet Tegen tien ure hoorde men de rijtuigen komen er begonnen sich voorteekonen van een naderend einde te upenbareo F r ontbrak echter nog iets aan de volheid des genots met alleen er over te sprekenwerd hrt onderwgs ïu Zwaben niet beter Mgne lieve broedera en zuiters in don Heere begon von Schmïcbtl en de toon waarop hij die woorden uitsprak bowres genoeg dat hg iets ging zeggen waarvoor hg de algoraeene aandacht inriep Allen zwegen en de aanbeveling voor de Zwabensche schoolvolgde i Wordt wreo j