Goudsche Courant, donderdag 17 september 1896

No 707 Donderdag 17 September 1890 35ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT iwTIEN worden geplaatst ven 1 5 regale 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekeig d naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 86 firanco per post ƒ 1 70 Aizonderl jke Nommers VIJF CENTEN ntnnr by de Firma SM AN te God da Wed BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP legden en onder Fabrieksprijzen Deze Uitverkoop duurt slechts korleu tijd zie ie Frijnen n Oe ÉSVMIaAOB Een ware Schat Toor de oDgelakki e slachtoffers der ZetfbeTlekkiac ünanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s li LFBEWARIi G Hollandsehe aitgave met 27 atb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl kB duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegels en in eiken boekhandel in Holland VEUE FAAEDENUARKT Zaterdag 17 October roor bovengenoemde TKSK EINQ zyn erkrggbaar hij A BRINKVAN k ZN Prijs per lot f 1 H lolen voor f 10 By plaatuDg der loteif Ie en 2e Prijs COMPLKËTE BESPANNINO beuevens minstens 20 PAARDÜN FEANSCEE STOOMVEEVEEU UN I Gheniisobe WtsscheriJ VAR II OPPEr llEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Oebreveteerd Aoét M de Koning der Belgen HoofddepÖt roor GOUDA de Heer A VAN OSf Az specialiteit voor het atöomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kinder oederen Speciale inrichting voori het stoom n van plnche mautela veeren bont enz Qordynen tafelkleedeu enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden oaachadelyk voor de gezondheid en volgens Btaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn depryzen 25 gedaald I Te stoomen goederen alfj nieuw afleverbaar Hn 3 dagen te verven goederen in eene week Stollwerck sche Borstbonbons f ebbriceerd na voomchrift van den 1 on Universiteita Prot èehm Hoïrad j Dr HlriM Bonn hebben sedert 60 Jaren ah Twzachtend middel tegen hoesten 1 heesohheid en aandoening per ademing 1 orguen uitateekende dientten bewezen I Bü spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzondclr aanberalens 1 wardig een bonbon te gelJruiken Terpakking Geele pi ei i 36 oent Aioni verkrijgbaar Zeor ITette Qestèendrukte NAAVZAMES worden GELEVERD door A BRli kMAN én Zn LOTERIJ ZAAI DAM Trekking Woensdag 23 September e k 30000 Loten ruim 1000 Prijzen Op ongeveer iedere 30 toten Ë£N PUIJ8 D M r bet Comité werden ongeloofelijk kostbare prijzen aange kocht o a al Hoofdprijg men prachtige IjonOaner met twee Puaréen en Tuigen De gelukkig e winner kan boveng pnoemde prijs onmiddellijk teg en 9000 contant g eld verzilveren bij de heeren Gebr 8i se la ar Stalhouders N Z Voorburg wal 77 Amsterdam Verder zijn er nog ruim 1000 prijzen waaronder Oogcart met paard Koeien Varkens Schapen en Pluimgedierte Praclitig Xaantch XUnerieerk waaronder Lepels Vorken en anderZilver Voorts Ameublementen Beelden Pendules Byouteriën en Schilderijen Velocipedes Sport Stal en Landbouwartike len enz enz 1 Prijs per Lot t oota ff Oe voorraad ttrekt De LOTEN zijn verkrijgbaar bij J T SWAETSENBUES Gouda i Patent H Stollen Bil iliili ms Qnlit mr glitli Fitrltluti still iiUrt IrtiiDlrin UIÖDlItt w3 fyj Der grmtse Brfotu den SlOrniinf Palmt H moUen f ï armngea hal Mu lu tar tchledanan werthlogen Nachahmuitgen gogaban Uan kaufa daher untara steta acharfen H Slott n nur fon una direct odar In aalaheit ilaenhandlungan danan iintar Plakal wla nebtntWmdf aoêgatiangl li S PreMiatmt ad Zmtnl e gram md I AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Bcschuitfabriek stoom AutomatUiche Walaen JUeelfabriek Fyn gObulld Water Tarwebrood wordt van de pmkalo soorten tarwe I I vervaardigil blijft Uier door Hteeds OFurlieerl k van amnak en 19 verkri jgbaar iU plaatvorm gemerkt tnet eene snede over den rug in stuks van I 4Vi ot 6V1 et 10 et 16 et 20 et en aU Waterkadetjes van 3 et Tulband wordt van de fijnste zuidvruchten boste tafel natuurboter eieren onver 1 I valsohte volle beste melk enz g emaRkt is hier door epn bijzonder beerlijk gebak betwelk niet droog wordt eu voor deze uitmuntende kwaUteit zeer goedkoop verkrijgbaar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in I stuks van 50 ot 75 et 100 ot Gewoon Roggebrood wordt van de besta en smakelijkste soorten roggo zonder 1 1 ecnig vreemd bij meugsel gefabriceerd ia hierdoor buitengewoon beerlijk van smaak zeer gczonil en voedzaam Verkrijgbaar 1 Kg S s Ot l i Kg 8Vi Ct 2 Kg I U ot 4 Kg 22 ot e Kg 33 ot deze gewiohteu behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Roggebloem wordt van de beste soorten rogge gemalen is hier om 1 met warme melk en suiker of siroop aangemengd bijzonder gezond voor zwakken en j I zieken eu verkrljbaar In Vs Kg pakjes van 7 ct Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zyn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépót I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa I I gens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEITRSINQ Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt I een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten der volle on ledige kisten Ralhreiiicr s Rneipp Malzkofiie df VictoriaBron ft VberlahmtdA t y£ms Tafeldrank Vanhé niaklykêf uisc erXeManden gezondste en beste koffiebijvoegsel 3 Fonkelnieuwe kraissnarige in pantMr vooi Indië gebouwde beroemde gegarandeerde Salon Pianino s a ƒ 255 van douanen te koop + dubbele waude Adres onder No 2415 aan het Bureau da ïer Courant Koninklijke flachliialeïaliriek DE wmM VA N H N van Schalk Go gevestigd te é Gravenhage Itepplerttraat 9 en 0 nabg de Regeutesselaan Hoie7eranciers VAN Z K den ïi omng van België INDIEN GUloESTü gebruikt de Allerwege bekroonile WcrrldberodiideSuiierlor DRUIVEN Borsl Honig Extract MELIANTHE FLADONS van 40 Cts 70 Ct en ƒ verkrygbaar hy F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ViN MILD Veerstttl 13 126 te Gouda A BOUMAN MoordrecU J C UATELAND BoaLcop B ï WIJK Oudmairr fma 6000 stuks I ut de falhoti niASBft feiier Ier rate buitenlnudscbe fabrirkea over eiioniciiti zoogenaaiiido Leger Paarden DekeDB ii iUii legnn litiii Hp tprij8 van fl 8 76 I siuk urileii lutvrikoclit Dezfl dikke fii lljtl are dekens rijn loo wtrm als esn pels a MOXl Xi cm groot dni iMt gebeele paBid Ih likkend met wol opgenaaid lil t lireüde atreepeo voortM epn kleine partij witte wollene SlaapOekens groot J40XlftO cm wegeiw tem kleine ileohta door vaklui l enierkl ara fouten in hetwsefiel aaDgeli d o ad fl 3 B0peratak KoHten ndeiH het dubbele 8 Dsld lfjk gntchiuvcD bQatelllBfM wontan BM UDf de Tnorrft tirekt lefw tOMMsdtu vwi b bedrag ol onilfr remDoun prompt m pi voord B Hiu wltB Maastricht Groote staat M TANDARTS E CASSÜTO behalve ZONDAGS en WOENSDAGS OnuAVINKELfc öoiida Drok vkn A Bmukiüï iJoo N Turfoiarkt 172 Gouda Het Parlementaire Nieuwjaar De gewone forRtaliteiten wnarmi d het parlemeutair ziUiugjaar eindigt eu begiot hebbeu weder plaaha gehad Ztterdag ia de tumiater op ds gewoDe plecbUtatige wiJze in de Statengeneraal verRohnDeD om in eeue korte rede bet iiUiogjaar 95 96 te shiiteu au giateren opden derden UiDsdng vao September verncheen de KoniDgiuRpgeiites in de vereeuigde vergsderiug om de niduwe zittiog te opeueu mnt eene troonrede die men bieracbter viaden zal Sober was d iaboud van de Hluitiogirede en toch veeJKeggand in baar kortheid Weinig parlementaire jaren kouden terugiieo op een oogst ali m de korie woonleu regeling der Kieawet en van bet Personeel liggen opgealoteo Het is zeker voor het ministerie geen geringe voldoeoing deze bt ïHe onderwerpen die het by 2ijn optreden had beloofd te regelen m behouden haven aaDgeland te zien Wel is het jiromer dat het nieuwe personeel nog moet worden ingevoerd mair daaraan ia de liegeering onecboldig en reeda is bet voorstel ïngekumeo waarby 1 Januari e k aU datum van iutoeriDg der nieuwe wet wordt voorgesteld De nieuwe kieiwet zal aan de miuiaterieele bareao s en da adminiatratieve colleges nog beel wat arbeid geven maar zeker il het dat ia den volgenden zomer bet uitgebreide kiezers persoueei een nieuwe Kamer zal moeien afvaar digen Oe tegenwoordige Kamer heeft dus nog maar een klein jaar te leven Het lag voor de hand dak de Kegeering niet aan de Koningiu Regenies een weidscb program van werkzaamheden in den mond zonden leggen Sober als de eluitingarede ia ook de Troonrede Toch ontbreken niet een paar onderwerpen die van meet af aan op het werkplan der tegenwoordige bewiudamannen prykten namelgk de regeling der gemeentefinanciën en de verplichte verzekering van werklieden Beide urgente zaken Alleen is bet de vraag of sj lot stsod zullen komen Het laatste levensjaar van een stervende Kamer is gewoonigk gekenmerkt door zekere natheid De komende gebenrtenisaen werpen ook daar baar schaduwen vooruit De leden voelen zicb onvast op boa zetels spoedig reeds grgpt de verkiezingskoorts ben aan zy hebben ten slotte alleen oog en cor voor de qoaestie die hun persoonlyk na aan het hart gaat het al of niet waareofaijnlgke van hunne herkiezing Het gatuigt doe van moed dat de Regeering deze balangryke qnaaatiëi nog aandurft Maar in de eerete plaatn doet z j nipttdan haar gegeven FEVILLETOX DE HYPOTHEEK OP WASIWSTim IS De dames Binnenslijn verkUardon tioh tot eene intamelinK bereid eo met hare Eackte doorioltijaende kopjes lielden de beide doohtera van den huize de heeren met haar zoetaten gliuilach een kostbaar porceleiuoD bord voor waarover zij zeer f racieus bare kanten zakdoekjes hadden uit apreid Otto die geheel onroorbersid de sotrt e bywooude had allerminst op zulk eene insameliiig g edacht hij bad één gulden bij zioh dien h beetemd had voor den knecht en bovendien wie soa er één gulden in zulk eene Dollecte durven geven I In die sfeer van grootheid fD rykdom waarin hy zich bevond vergat Otto geheel zijae msatschappelgke positie of liever zijn fortuin en lo syae verlegenheid wendde bij zieh tot zjjn buurman een jong mensch van dentetfden leef yd als hg maar die sich hier vrji wat meer op ya genak bevond tfMynheer zoadt gy de goedheid willen hebben my vijf gulden te leenen morgen oohtond ffTooh niet voor die collecte P vroeg de andore hem met eenige verbazing Otto kalkte toestemmend 0e moet disn mof niet meer dan een kwartje woord lossen en in do tweede plaats mag z $ uit banr fortuinlgk samenwerken met daae Kamer en bet door bekwaamheid en beleid verkregen succes hoop putten voor do toekomst Veel 7al natuurlijk alhaugen vau den nog onbekenden inhoud dozer wetsvoorstellen de Kamer echter zal wel bereid zyo hare beate krachten er san te besteden De gemeentegeldmiddolen wachten re fds sedert jaar en dag op afdoende verbetering eu versterking niemand zal er iets tegen hebbeu dat men zich den beschikbaren t jd ten natte maakt om hit welbegrepen Inodsbelang te behartigen Iets anders is de verplichte werktiedeo verzekering Meu zou kuuuen beweren dat zulk eoo sociaal bo lang het best tot zjjn recht komen moet in een nieuwe Kamer welke ook door de medewerking van wt rklieden is verkozen eu waarin wellicht ook meer arbeiders zittiug zullen hebben Docb dit lastste js volstrekt uiet zeker PU de mogetykbeid bestaat dat de onervaren nieuwe sterabevo gdeD mannen afvasr ligeD die liever praten en redetwisten dan zaken afdoen Dit gebeurt meer in landen met zeer uitgebreid atemrecbt Zoodat ten slotte de wyate politiek deze is doe maar af wak mogelgk is De we ever der toekomst kan toch altjjd de regeling zoo noodig herzien We staan dus voor het laatste bedryf dat aan het verkieei gawerk moet voorafgaat Onwillekeurig rioht zicb de 1ïlik naar de toekomst Zal de lilraraiB party nu bet itruikelblok tan de kieswet ia uit den weg geruimd zich weder hereenigen en met vereende kracht zich wijden aan de leuiging van de eociale nooden Nog klinkt in da pers de nagalm van de fanfare waarmede de minister Van Hooten alle liberalen opriep ten strgde tegen clerieaüsme en protectionisme Tijdeen Standaarde mogen dit den bewindsman euvel duiden vooral nu zy zien dat doze oproep by de betrokken fractiën in goede aarde ia gevallen Wy die steeds van eene vrijzinnige staatkunde heil verwacht bebben voor land en volk verhengen er ons over dat het pleit beslecht is waarin overigens gee t erwante liberalen als partyen tegenover elkander stonden Laten nu oude veeten zyn vergeten nn de bron van twist is gedempt Ieder liberaal doe na zyn best om van de nieuwe instellingen gebrnik te maken om aan zyn denkbeelden de zege te verscbafFen De toekomst der partjj ligt zeker op bet nog nagenoeg onontgonnen terrein der sociale verbeteringen daaraan moeten atlen medewerken en de goede elementen uit den arbeidersstand die thans mede hun stem uilbrengen kannen den weg wyzen naar het meest noodtakelyke eu het practich bereikbare Men worde het eens over een waarlyk vry geven wat gaan ons do Alfoeren eu iwaben aan t Ia jammer dat ze hem maar niet hebbon opgegetea zij vonden hem zekor to mager De joagate juft rcu B unenslyo uaderde met Uoar bord lïlk heb ook geen kwartjes fay me zeïde Otto haastig tot zijn buurman nDan doet ge zoo als ik an toen Antoinette aan Otta a buurman hare geimprovseerde offerschaal voorhield zeida hy met een beleefden glimlach ffik zal myu gift aan den beer von Schmikohtl ie huis zeilden Antoinette neeg even beleefd on bood baar bord den anderen buurman van Luileman aan 7it willen je geld niet eens hebben zetde bet jonge mensch vik begrijp ook niet wat ge hiordoet Ik oigenlnk ook nist jrWa rom komt ge hier dan hIIc beu de aeorataris van mynbeer BinaenBlgn i Zoo houdt hy er een seoreturis ook op na daar heeft hij gelijk in Hy ia arohi stom niet waarP ffMynheer irJa ik beu wal openhartig Maar ja kuut het hem gerust over vertellen Bonsoir meneer de oude lui gaai weg ik zal ook maar uitknypen Het jonge mensch maakte eene innemende buiging voor merrouw BinneDslyn verrolgens voor den hoer des huizes toen nog een voor een paar heoren die aan don ingang stonden en verdween torwyl Otto hem met de meeste verbazing nastaarde Waren er meer in dezen kring die zoo daohten P Speelden allen komedie voor elkander f Of was bij eene uitzondering Op dat oogenblik wsnkto ksm Binnenaljjn OUo zionigo politiek voor de naaste toekomik traohte op dien grondslag de aiteengMlageB liberale partij te reconatroeeren Qaarna zeggen wy het de sProv iron CrI t na Sluit de geledereu Laten alle vrteudeo van den vooruitgang dit tich door den Minister voor gezegd houden Ën laten zy daartoe aan de stembus sich verstaan over een program dat niet iu overvloed van spyzen zyn kracht loekt dat niet erop wordt aangelegd deoogen van het nieuwe kiezersiolk te verblinden door de utopifëtt waarmede bet is opgevuld maar dat tot de kiezers spreekt door d tithting die het ademt door den vryzinnigen altruiatiseben verstandigfan geeat die er uit tegemoet straalt De liberale party heeft aan een laag en ryk program geen behoefte baar verleden spreekt voor haar toekomxt f BINNENLAND OOUDA 16 September 1896 Qi terenavond werd in bet Café van den beer A Dam aanbesteed het bonwen eener brondfabriek met machinekamer wagenloods enz op een terrein gelegen aan de Raam te Ctonda ten behoeve der Goudiche Coüperatieve Broodbakkery ea Verbroikersvereeniging lOns J oordeel Ingekomen waren 10 biljetten en wel van W da Jong Wz te Gouda voor t 18232 T A Hooft te Haastrecht 10714 J van Dam 1G700 L vau Blokland te Gouda 15435 Joh Kaftbergen te Gouderak 15400 C V d Kuy te Moordrecht 15295 C vau Hemert te 15245 W A Verbruggeu te Waddiniveen 15200 J J Doijm te Gouda 14800 C P W Deaaing te Gouda 14633 A Buelleman 14502 C J Koot 14479 C W den Hoed te Stolwykerslnia 14290 D Ameaz te Gouda 13965 J de Jong W te Gouda 13923 A Grendel Co 13899 Omtrent de gunning is nog geene beslissing geuomen Gisteren werd t Woerden aanbesteed het maken van twee winkelhuizeu met bovouwooingen aau do Voorstraat en den wal in drie perceelen Ingeschreveu werd door MassR Voorilr Wal A de Goederen te Linscbolen 8454 8699 kreog een kleur llij dacht dat liij gewenkt werd om tiHur bui3 te guan dat hij te onbtMcbciiien lang geblovan was maar Hinuonalijn hielp hom spoedig uit dien waan Yita liove avond niet waarP Heel interessant mynheer Ik dacht wel dat ge genot zoudt bobben die von Schmuobtl ia een van je merkwaardigilo personen uit onzen tyd Hy ii bijna opgegeten O ja dat heb ik je verteld en hg zelf mIsschioD ook wel maar hg spreekt zoo gauw dat ik htm ntet 700 bob kunnen volgen Wacht laat ik je evon aan hem voorstellen of neen domlnél doo me pleizier cn stel mgn secretaris Utto Ludeman eens aan den heer von Sohmucht voor Ik wacht je hier Do heer Inheger voldeed aan het verlangen von Blnnenslyn die op een afstand toelulsterde hoe zijn seoretatls bet stellen zou mot het Daïtsoh cdn lustige taal 100 heel andsn als Hollandsofa dacht Binnenslgu Maar het ging beat en von Sohmachtl bad zelf de vriendelgkheid om Otto nog het een en ander te vertellen roor welks plaatsing hij bg anderen geen gelegeuhoid had gehad omdat zij hem zoo slotht begrepen Binoeoalyn wreef zich in de banden van isnoegea zoo n sooretarii daai wss nog eer mede in te leggen Nu hebt ge hem zeil gehoord vindt ge hem geen merkwaardig persoonP vroeg h toon Ollo weder was vry gelaten en ds meesten ook de held van den avond met zgn paranimf rerd wonen waren f Zeker mgnbeer Kunt ge u uu begrypen dat zy met bun allen maar 18 7B gireren hebbeur MiMÉMlb Mass Voontr W l G Blok Wz U Woerden 15610 8161 J J Blok ta Woerden 15600 8150 7450 G de Goederen te Woerden 15333 7900 0 W den Hoed Ie Stolwykersluis 15230 7600 J Ttn Leeuwen te Woerden 14000 6800 7300 Voor de airondisaements recbtbank te Rotterdam stood gisteren terecht P J Tb G 35 jaar werkman gedomicilieerd te Amsterdam Hy KOU io don nacht van dan 4en on den 5en Augustus alhier tan nsdeele van Dirtc Steenheek hebbeu weggenomen een lilveren horloge met nikkelen ketting Tydens da Goudsche kermis logeerde beklaagde die in een draaimolen warkaaam was in bet logement van Van de Pol in da Comynsteeg atdanr I u hetself da logeman t hield ook verblyf da bestolene In dan rroagen ochtend van laatstgemelden dag bq ontdekta deze dat niet alleen zyti horloge en ketting verdweuBQ waren maar ook zyna portemonuaie met geld By onderzoek bleek dat beklaagd de dader was Kisch drie maanden gevangentastraf De toegevoegde vsrdediget mr P L M Driebeek beval bekl in ds elemenkfa der rechtbank ain Mej J M Posthumus onderwycires aan ds tweede openbare school te Niewerkerk a d Jael beeft tegen medio October eervol ontslag aangevraagd Door schoon weder begunstigd had gisteren te Oudewater de aaugekoudigde landboawtentoooatetliog plaats vanwege de Ondswatarscbs afdeeting Ër waren talrijke inzendingen vau vee landbouwgereedschappen en wat daarmee samenhangt Muziek uit Utrecht luisterde bet feeat op zelfs een caronssel ontbrak ditmaal niet en een pofferIjeekraam evenmin De plechtige opening der Kamers geschiedde met de gewone praal dis telken jara eeaa groote menigte trekt en aan de straten in het midden der stad eeniga uren van byzondara levendigheid scheukt In de Kamer zelf waren de loges der diplomaten vry wel bezet de gereserveerde pabheks tribunes waren stampvol men stond reeds s morgens vroeg voor den ingang der publieke tribune qeiie Ie maken De leden in bun cos Otto bloosde weder fag bad niali gegeven Hd meendi zich te rerontichuldigen maar Binnenstyn voorkwam hom wDat gy uieta gegeven hebt spreekt van zelf dat had ik mijn doohtera gezegd bovendien je geeft wat anders Ja wel ga geeft wat auders hsrhaatda Binnenslijn toen Otto h m vrol eenigzins verwonderd aanzag t Is de gewoonte dat zulke aoiréas niet onopgemerkt roorby gaan da r noet wat van in de oonrant komen Dat doet men in het bmtouland altyd dal weet ge nog zoo niet voegde Binneuslgn er by die ook maar sedert kort die wetenschap bad opgedaan ffl lerst krgg je een borichtje oror zulk eene aoin e eu daarna kan by eena conférence geven Vso dat beriohtja nu zou ik je verzoeken een concept te maken dan sal ik hot morgen wel naaien Vermeld er ook in dat er eene collecte gehouden is naar laat bot bedrag maar oningevuld Voor myn fatsoen heb ik er vijftig gulden bijgela d maar t ia toch Ie weinig voor iemand die zich bijna door de Alfoeren had lateu opetan By het afscheid nemen zeide mevrouw hem dank roor hetgeen hy aau t genot ran den arond had bygedragen en de jongs dames staken ook beiden hem haar handjes too en zeiden mets maar glimlachten blijmoedig ffNatuurlijk zal ik het wol met je vinden zeide Binnenslijn toeu Otto de zaal verliet wat deze zeer oubestemd beantwoordde hy was biyde dat hy dia kamer on het huis uit was en ds party achter den rug had