Goudsche Courant, donderdag 17 september 1896

1 K 8 87 4 80 4 87 6 4 f 6 11 4 18 6 80 SA 1 44 9 60 1 64 8 01 n 8 08 K 8 14 S 09 6 61 7 11 7 68 8 80 f 7 69 K 8 6 n 8 18 V 6 10 7 80 8 88 8 47 4 7 4 40 6 81 6 17 4 60 6 97 4 67 6 84 6 04 r 6 41 4 87 6 10 6 61 6 47 DIN HAAS GOUDA 8 87 6 68 8 81 10 17 7 10 10 84 6 17 7 18 8 48 10 41 8 88 7 8 9 04 11 07 het tot 20 de beer Schaapman tot 10 de beer Vermealen tot 5 braenien Over den derden candidaat werd viermaal gestemd De heer Micbiels kreeg terstond 15 stemman bigkbaar van liberale zgde toegedacht aan den tactvollen voorzitter der commissie vaf rapporteurs voor de kieswet De katholieken hadden hem waarichyolgk niet dadelgk geatonrd want de heeren Schaepmao Vermealen en Kolkman kregeu nog 10 9 en 4 stemmen Ten slotte zegevierde de keer Micbiels met 44 stammen op den boer Donner die mei 28 naar bais gmg Praotisch zijn deze stemmingen van niet zoo heel veel beteekenis Dat de heer De Beaufort die in den vorigeu winter een enkele maal als plaatsverfangand voorzitter optrad nu tot Vice preaident zou gekozen wordeu was vrg zeker en wie dan oog als derde man op bei lyatje staat dat doet er werkeiyk niet zoo heel veel toe Intusscheo zgn de gevolgea van den strgd om de kieswet in deze atemmiogen nog vrg duidelijk zichtbaar De meerderheid liet zich nog gelden De beer fiorgesina kon bij vrge atemming voor den tweeden candidaat ternaowernood de stemmen van zgn eigen groep halen en kon het by de heratemming gesteund door enkelfl anti revolutionairen niet verder dan tot 20 brengen De kieswetgeachiedenia schoof eveneens dsn heor Micbiels naar voren Voor het overige leverde de eerate vergadering natuurlijk niets bgzondera op Alleen zg nog vermeld dat de heer Tak weder tegenwoordig was Staten Qeneraal Ie Kaueu Zitting van Dinsdag 15 September In de Eerate Kamer zyn da geloofabrievan der nieuwbenoemde leden onderzocht en beeft deze Kamer zich nadat de toelating van al deze leddn bealoien waa opnieuw geconstitueerd Evenals aj e jaren heeft de president de heer Van Wfcameö by de aanvaarding zgner betrekking een zeer korte rede gehouden waarin ditmaal de hoop werd uitgesproken dat de gewichtige beslissingen iu da vorige zitting gevallen tot heil mogen strekken van het vaderland De aangehouden dynamietmao die voorloopig aan hei politiebureau in de Lange Torenstraat te Rotterdam is opgeborgen ia genaamd John Kearney zicb nosmeode Wallace Hg is 41 jaar oud De ander in het buis van bewaring op de Korte Hoogstraat achter slot eu grendel gebracht heet Thomas Bainea en is 31 jaar oad Beide Feoiana houden vol Amerikaansoh burger te zgn Kearney zou betrokken zgn geweest is de ontploffing van de gaafabriek te Glasgow twaalf jaar geleden De vier mannen deze twee en Tynan die te Boologne en Bell die te Glaagow is gepakt schyaen de oi voerders van een kom ot dat dynamiet in Engeland wilde binneoamokkelen en daar aanslagen doen De gebeele vervolging ia van Scotland Yard het hoofdbureau van politie ie Londen uitgegaan Omtrent het gebeurde te Anlwerpen onileenen wy voornamelgk aan hei Hbl a van Antwerpen oog bet volgende Graty en zyne gezellen nit Amerika gekomen stapten ie Liverpool aan wal eu reisden naar Londen Van daar staken zg het Kanaal over en namen nunoen intrek in het Hdtel des Anglaia ie Antwerpen op de bovenverdieping vau het groote magazyn New Engeland Graty en Bell bingen de ariatocratisobe toeristen oit zg bezochten Bruasel Spa eu andere sisdeu eo keerden vervolgens naar Londen terug De twee anderen achgnen meer do werklieden te zyo Ook deze kwamen op zekeren dag naar Antwerpen afgezakt Op al die reizen verlieten de detectivea hen geen oogenblik Een van de werklieden c Kerry heeft in Antwerpen eene soboonzaater vrouw G wonende in het havenkwartier eu wier man zich mei eene landrerbuizerga aire bezig houdt Met haar stelden Kerry en zgu gezel zich in betrekking daar de vrouw achter naar het Directe SpoorwegverblDdlngen met GOtÜA Zomerdlenst 1896 Aangevasges 1 Mei THd vas Greenwich llOTIlRDi M B O U B A 11 60 19 87 7 47 8 18 8 18 47 4 04 8 07 SOCDA DEN BAAS Hege 6 817 80 7 48 8 60 9 19 9 4610 1111 8618 881 38 8 44 8 40 4 04 4 33 6 17 6 187 18 7 68 9 88 8 88 Toorb 6 67 10 17 1 41 4 3 6 18 9 34 Z Zegw6 ll 10 88 1 68 4 68 6 80 9 48 ZeT H 6 88 10 43 8 06 6 04 6 89 9 8 Onnde 6 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1610 84 18 06 18 88 9 17 8 14 4 08 4 888 18 8 47 6 607 488 8810 1010 88 Btopl Ie Bleiiwük Krauweg eg Nootdom Leidielieiidui en Hekendorn U T R ï C H T G o ü D A 10 10 88 11 88 18 80 1 08 8 68 4 46 6 36 7 80 8 09 9 07 10 8410 88 11 66 4 16 6 63 9 88 10 84 10 81 4 84 9 36 10 44 11 10 18 11 1 88 8 48 4 87 8 17 7 09 8 88 8 41 9 49 11 10 Oobde 7 80 8 88 9 8710 19 10 4811 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 6 19 6 64 7 14 7 49 8 86 8 84 9 64 11 O2aT M 7 48 8 47 U 18 40 4 67 8 01 10 01 2 Zegw 7 68 8 86 11 11 18 49 8 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 86 1 08 8 80 8 88 10 87 HHe 8 19 9 1810 7 10 48 U 80 11 4819 48 1 08 1 87 4 17 8 18 8 88 6 88 7 44 8 818 88 9 8110 8811 46 a O l S A U TUCHT lolde 8 88 7 88 8 09 9 88 10 19 10 87 18 86 8 80 8 17 4 88 Olldew 6 60 11 14 8 87 Toerden 8 89 8 18 11 81 8 46 1 84 Utreohl 6 18 8 18 8 41 9 64 10 61 11 48 1 17 8 08 8 60 8 07 Itreclit 6 88 7 80 9 9 88 Woerdei 6 68 8 11 Oudew ter 7 07 8 19 Goiidt 7 88 8 88 9 84 10 10 AHSTIIDl H S O n D A 7 18 10 48 9 84 1 68 4 48 8 1 It lO U 11 1 48 1 86 8 4 GOU A A HSTEIDAM 8 81 9 68 10 87 18 10 4 11 JI 10 8 l 1 1 8 11 6 1 7 46 9 48 7 8 48 11 1 Asttwdui 0 St e idi 7 ii 10 80 toDin Tdlden reeds een aar vao te voren de z al en Uier kwamen de Ministers en de leden T a den Raad van Staie en gavea met huooe costnnms wat afwisseHog Id t zwart waren alleen da kamerleden Kayper P ttersen Staalman en dcbaepman gesprekken verstomden toen de groote denren langzaam open gingen en ruim 12 mioateu over l de kamerbeeren binnentraden met den kamer neer ceremoniemeester graal Van Randwgjk voorüp die de komst der Regentes met Inide stem aankondigde Daarna volgden de overige grootwaardigheidsbekleeders van het bof en tea slotte de oppercereno iiemeeater Du Toor van Bel ÜDohave die H M de Koningin Regentes vooraf ging Deze werd geleid door den voorzitter der Commiasie van outvaogtt dan heer Viroly Verbrugge met wien H M zicb onderhield by het komen en gaao De Elegaotea droeg een prscbtig kleed met lange sleep van awartgebloemde zyde het Igf vestvormig van witte kant en een hoedje van lichte bloemen en linten De hofdames die H M volgden aren de baronesse Van Bardenforoek grootmeesteres en gravin Vao Lyndon van Sandenburg dame dn palaia Zeer vriendeiyk naar alle kanten groetend schreed ds Rngentes naar den troon nam plaats op dm zetel en sprak zeer doideiyk de troonrede oit waarvan de voorlezing slechts enkele minuten vorderde Tien minaten voor half 2 verliet H M de saai met gevolg na een minzamen groet aan den voorzitter en de andere aanwezigen H e staatsiekoets werd omgeven door de ml ngewooe adjudanten tuit generaal Van Helden dan kol commandant der Behntterjj jhr Baud en kolonel 8imon en gevolgd door de officieren van het Militaire Huis te paard Op het voorplein van bet koniokigk paleis was als eerewacbt opgesteld bet 1ste bataljon van hei regiment grenadiers en onder commando van kapitein Wenniger zoomede da kon militaire kapel Toeu koningin Wilhelmina sioh met prinses Psuliae van Woriemberg kort voor de trein van het paleis afreed voor een der vensteri van den linkervleogel van bei paleis vertoonde bracht de eerewaeht baar het salDut By het verlaten vin het paleis door de Kouiogio Regentes werd eveneens het militair salout gebracht en speelde da kapel hei Wilhelmus € £ en daverend hoera ging op toen Bare Majesteit voorbjj reed Koningin Wilhelisina wolfde hare Moeder nit het geopende venster loe evenals later toen de Regentes in het paleis ierngkeerde Gedurende d n tgd tneiohen hst wegryden en terogkeeren vao den stoet bracht de kon mil kapel eenige stokken ten gehoore welke uitroeriog koningin Wilhelmina en hare vorstelyke logeergasl gezeten aao hei venster bywoonden By de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot verboogiog van hoofdstok IX dienst 1896 strekkende in beginsel te doen uitmaken dat de intercommanale telepboon door het Ryk zal worden geëxploiteerd Thani warden slechts gelden aangevraasfd om de noodige verbindingen te maken tot aanalniiing van de bestaande intercommanale lynen aan de Ryksielegraafkantoreu ter plaatse waar thaas de communale netten mei het intercommunaal nat lyn aangesloten Uy de begrooÜDg zal ie rekenen zyn op op een oiikeering aan de Bell Telephoon Maatscbappy Waaraohijniyk zal de rykS SXploilatieannvangen 1 April 1897 De som aan de Bell Telephoon te betalen op 1 April 1897 is geraamd op f 214 000 De explolaiiekosten van bet Ryk zün geraamd op f 66 600 de opbrengst voor 1897 f 74 739 zoodat er een overschot voor hei Ryk ii van f 18 000 De interoommonala aansluitingen in het volgend jaar over te nemen zyn die tusacben Amsterdam Arnhem Amersfoort Busanm Dordrecht Den Hsag Groningen Haarlem Hilversam Leiden Maassluis Npmegen Rotterdam Schiedam Utrecht Vloardiogen Umoiden Zaandam en Zandvoort 7 86 7 88 7 89 7 46 7 68 8 40 6 47 8 S4 9 1 9 10 7 86 Oondl Heordreeht MieuirerkAk Cpelle Rotterdem 8 88 8 67 6 08 6 16 6 84 6 80 7 Rotterdui 6 ChpeU 8 10 Ifienweikerk 8 19 Uoordieekt 6 86 Ooude 87 AwtenUa Ctt 8 14 Sonde 8 88 Staten Generaal Vereenigde vergaderiag van 15 September Op de gewone wyze naar bet Binnanhof gekomen en aldaar ontvangen opende H M de KonioginRegentea de nieuwe zitting met de volgeode troonrede Myoe Heeren Het is My aangenaam de Verieganwoordtgere van het Nederlandscbe Volk wederom ter bebariiging van s Lands belangen vergaderd te zien De toestand van land en volk geeft io menig opzicht aanleiding tot voldoening De betrekkingen tot de buitentandiche mogendheden zgn van den meest vriendachappeiyken aard Zw en landmacht gaan voort zich zoowel hier te lande als in de Orerzeeache bezittingen op loffeiyke wQze van haren plicht te kwgteo Ik breng hulde aan de voortvarendheid eo den moed van het Nederlandsoh lDdiach leger dat met kraohtigen bgstand van de zeemacht de afvallige hoofden in Atjeb de macht onzer wapenen op gevoelige wgze doet ondervinden Met weemoed herdenk Ik da offers die daarvoor moesten worden gebracht De oogat heeft over het algemeen de goede verwachtingen die daarvan gekoesterd werden niet teleurgesteld In du uitkomsten van bet landbonwbedryt kwam nog geene gunstige wending doch overigens ia in onderscheideoe takken van handel en nijverheid vooruitgang merkbaar Ook in dit ziitiogjaar zat eeu inspannende arbeid van U worden gevorderd Verschillende belangryke wetaontwerpen zgn reeds by U in behandeling Andere gewichtige voorstellen waaronder die tot nadere regeling der gemeente fioaaciën en tot verplichte verzekeriog van werklieden tegen de gevolgen van oagevalltiQ werden ingediend of znllen U eerlang bereiken De economische toestand onzer bezittingen in Oosten West Indio kan over het geheel gunstig worden genoemd 0p Uwen gver en Uwe toewyding tot volbrenging der veelomvattende taak die op U rust blyf Ik by voortduring staat maken Mogen Uwe werkzaamheden ouder Qod a Zegen strekken tot welzyn van ons dierbaar Vaderland In naam der Koningin verklaar Ik de gewone zitting der Staten Generaal ie zyn geopend Staten Qaneraal 2e Kahir Zitting van Dinsdag 15 September De heer Donner fungeert als tydelgk voorzitter en sprak een woord van welkom waarin by wees op het meer eervolle dan moeiiyke zyner tydelgke taak al wahide omstandigbeid dat hooge leeftyd op dezen zetel recht geeft ook andere gevoelens np De tydelgke voorzitter beval zicb aan in de bekende goedwillig beid en welwillendheid die ook zgnen voorgangers van de zgde der Kamer ten deel mochten vsUen Onder opzien tot God verklaarde hy het tydelgke voorziilerschap te aanvaarden Daarna gaat de Kamer over tot bet opmaken van de nominatie voor bet voorzitterocbap Eerste oandidaat 77 biljetten Kr werden 74 stammen nitgebracht op den heer Gleiohman en 1 op ieder der heeren Virulj Cremer eu Borgeiias zoodai da heer Glsichman is gekozen 1 94 11 18 18 18 10 60 10 87 11 4 U U 11 80 11 88 8 86 9 81 18 86 18 88 18 89 18 46 18 86 1 44 10 36 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 8 18 Oit 6 10 7 81 10 17 e 80 i 88 iu Over een tweeden candidiat werd heftig gestreden doordat iedere groep ook de minst sterke zoowat haar eigen cnndidaat had De meerderheid dar liberalen bezorgde den heer De Beaufort A die in de laatste jaren op 00 3 fiood 2i stemmen de fractie Borgeaius aan haren leider 16 Van de katholieken kregen de heeren Vermeulen en Sobaepman ieder 5 de heer Muisaera nog 2 etemmen Ue heeren Lohman en Donner haalden ieder 6 stemmen terwyi eenige rariöra den heer Schepel nog 5 stemmen bezorgden Dg derde stemming werd de heer De Beaufort gekozen met 41 stemmen terwyl de heer Borgesius sobgot nog al aan dan dmok Is was dit gevaarlijk Da politie geholpen door den Engfllichen defectieve O Brien vernam dat vrouv O tot de aDarcbialeo behoorde eo dat zy voor hen een hnis gehnnrd had te Barchem in de Veldstraat no 21 Zaterdagnacht kwam de Engelache detective deu hoofdcommissaris Moonens verwittigen dat Kerry met zgnen vriend ten huize van vrouw G overnachtten Zondagmorgen te 5 onr onderhandeldeu de poliiiebaambtan de deiectire de opparcommissaris Mooneo de adjuncten Ponillio Wbarlop De Teek en Calard en zonder er gras over te lateo groeieu werd besloten dade yk tot de aanhouding over te gaan Zonder toeven begaf toen da poütia zicb naar bei hnis van vrouw G maar zg vond er noch haar noch de anarcbisteu £ r was dos niet anders te doaa dan eena huiszoeking te Berchem Vergezeld vau de politie dezer gemeente en flink gewapend begaren de poliiie officieren zich met den datectira naar de Veldstraat no 21 te Berobem Het huis was gesloten eo niemand kwam openen toen er gebeld werd Men ging das langs het nevenstaanda hola no 23 binnen klom over den iuinmour en kwam zoo in den inin van no 21 Zoo atil mogelgk ontsloot men daqr een gat dat in de rniten der tuindeur geo aki werd de gang docb men vond binnen al de kamerdeuren gesloten Ëen smid werd geroepen wien men zonder hem te zeggen welke gevaarlgke expeditie het gold beval do deoreo ie openen In de keuken vond men poraeleioen en glazen toestellen voor het bewerken vauaohelkundige producten Een dszer stond te midden van eene boeveelheid ys om den inhoud op eene lage temperaiour te houden wat gvnoeg aaotoonde dat bet eene gevtariyke stof moest zyn De detective lichtte het deksel op en nu verspreidde zich door de keuken een zoo ooverdragelgkeu stank dat mea versche lucht moest laten binnenkomen In eene kaai stonden twee flesscheo van ongeveer 40 liter inbond de eene gevuld met vitriool de andere met glycerine Het talon tegen de straat en de daaropvolgende kamer bevatten eenige meobeleo een atel gordgnen gereed om aan de vensters gehangen ia worden en eenige kleereu met plekjea er op die aantoonden dat er druppels brandende of invreleode vloeistof op gemorst was Ook lagen er eenige kranteu die in Antwerpen gekocht waren biykbaar om te zien of er nog niet over hen gesproken werd Boven was bet nog erger Op eene der kamera stond eene kist kleiaarde Zy was half uitgeschud op den vloer eu in dit gedeelte zag men daidelgk dat er in gewerkt en zelfs met de blooie voeten in gekneed was Daarenboven stonden er drie damejeannea waarvan de eene nog gesloten en gevold eu de andere reeds begonnen waren Vrouw G werd eindelyk io de buurt gevonden Zy was dronken en behendig uitgevraagd kwam men eindelijk van baar te weten dat haar schoonbroer Kerry en zyn gezel naar Rotterdam waren vertrokken Dat zy nog niet lang weg waren bleek dnideiyk uit de nog vereche sporen in de kleiaarde en oit hei nog oogeamotien ya in de keuken Beseffende dat zy nog niet verder gereisd konden zijn misschien zelfs oog niet eens daar aangekomen waren werd dadeiyk eeu telegram naar Rotterdam gestuurd en daar werden zg door de politie aangehouden De Eogetaohe bladen beohteo uiteraard sieer beteekenis aan de gevangeoneming van den beruofaten No 1 Tynan dan aan die van zyoe twee haodhngars te Rotterdam en van Bell te Glasgow Fatrik Tynan ia uu een man vau 58 jaar groot van stok en met een goed voorkomen Eenige jaren voor den moord in het Phoeniipark te Dublin in 1882 had hg een agentschap van dagbladen by het station te Kingstown Toen de zaken minder goed gingen werd hy handelsreiziger Intasschen bad hg zich by de geheime genootschappen die tairgk waren iu die dagen aangesloten En voor het komplotteeren scheen hy coo veel garen te 9 87 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 84 10 01 10 07 11 18 7 88 11 80 7 46 8 86 10 84 I h bbeii det hy weldra de leider fan de OnnrwiniykoD de aanroerder ran deo Inner Cinie werd Oader de eedgenooten was bg alleen ala No 1 bekend Hg gii ban geld maar waar de groote sommen waarorer hg beichikie Tandaan kwamen wist oiemiud Kenigen tijd na den moord op lord Garendiih en Burke in de foorbereiding waarvan hg een groot aandeel had gehad bleef hg nog te Dublin misichien zelfi tot in het begin ran 1883 Toen in April ran dat jaar de getnige Carej een der samenspanners op een portret Tynan ala No 1 herkende was de logel gerlogen Bg scheen zich goed te kannen rermommem droeg no eens een bril dan niet had telkensandere kleeren aan enz Eenigen tgd na zijnODtrJQchting werd hij in Amerika gerien eut NewYork liep hg rrg rond Hoe bet hemTcrder in Ënropa gegaan ia tot hg Zaterdagte Boulogne in den val liep is onzen lozersbekend Maandagarond waren twee jongens aan het wissel spelen d w z den wissel der stoomtram orerbalen en laten tallen Toen de esn den wissel ororgooide bemerkte hy niet dat de anderden ringer tusscbeu de rails had De zware wissel veroorzaakte dat het voorste lid Tan dn der lingers erg gekneusd werd Eau goede les voor andere jongens Door een nitvoerend comité is thans aan de handelsreizigers in Nederland eene oproeping gericht om namens de handelsreizigers eeu huldeblgk aao te bieden aan H M Eoniagin Wilhelmina bg bare troousbestygiug Door den minister ran Binnenlandsebe Zakeu is de rolgeude missive gezonden aan de Gedeputeerde Btaten der onderscheidene provinciën Volgens art 128 der kieswet worden de kiesdistricten na ingewonnen advies der Qedeputae de Staten door den minister van Binn Zaken verdeeld in stemdistricten In de gemeenten welke hoofdplaats is van het kiesdistrict of in het deel der gemeente hetwelk eeu kiesdistrict uitmaakt wordt tagelykertgd het stemdittrict aangewezen waarin hetboofdstembuteau zitting heeft De verdeeling geschiedt io dier voege dat eeu stemdistrict in den regel niet meer dan duizend kiezers bevat en in geen geval samenvoeging van gemeenten of deelen vao verschillende gemeenten plaatsheeft Voor zooveel noodig vi stig ik er de aandacht op dat het laatste lid van gemeld art 128 een grenslgu trekt welke in het algemeen niet mag wordeu overschreden doch aan deo anderen haol volle vrjjheid laat om waarzolks met het oog op plaatselgke omstandigheden in het belang der kiezers wenschelyk schgut stemdistricteo die een veel geringer aantal dan duizend kiezers bevatten iu het leven te roepen Ër behoort naar te worden gestreefd de stemdietricten op zoodanige wjjze iu ts richten dat voor de groote meerderheid der kiezers geen groot tjjdverlies nit deelneming aan de verkiezing voortspruite Aoderagds moet iotuasoheu rekening worden gebonden met de wensohelijkheid dat voor elk stembureau een loldoend aantal geaohikte leden en plaatsverv angende leden binnen de gemeente ta vinden zg Ik heb de eer uw college te verzoeken mg zgn advies zoo mogelgk spoedig niterlgk dea 1 November te doen toekomen Te Rnffen les Hcfairy Cóte d Or is een 42 jarige weduwe met twee kinderen van 13 en 12 jaar vermoord en eeu knecht gewond gevonden De moordenaar is waarschijnlijk een neef vau de weduwe bg sneed deu kinderen de keel af terwijl zg boven was eu toeu zg beneden kwam doodde hg haar eu verwondde dan knecht Deze heeft het uitgebracht Ds motiafen tot de daad zjjn onbekend Te Amsterdam heeft zich weder op de bekende wgze een gondsmidsfirma laten opliohtendie aan een Duitscher welke in bet hotel Adrian logeerde eenige briljanten op zichtsond Niet dadeljjk een keuze kunnende doenliet de ünitecher den gondsmidsbediende vertrekken Deze bemerkte op de trap dal hemean dar kostbare staeaen ontbrak Onmiddellgknaar de kamer des Dniti obers terugkeerende vond bg den vogel reeds gevlogen die ook inhet hotel eene onbataalde rekening heeft achtergalaten Uit Ngmegen wordt gemeld Da hear Eauder en echtgenoole nit Linz die een weddenschap aangingen om ta voet een reis om da wereld te maken onder verplichting de reiskosten te dekken uit op den tocht ts verdienen gelden en als gemeld werd thans alhier toeven znllen Woensdagavond voor de leden der Sociëteit Bnrgerlnat optreden De directie dier sociëteit stelt hen ia staat de reiskosten tot Rotterdam goed te maken Ook sportclubs wenachen de wandelaars ta steunen Hedenavond geren zg eene uitvoering voor de leden der footballcinb Quick Donderdagavond voor die der Ngmoegscha Wielrijders vereaniging fiena vronw die Ma kelder utn da Potte bakkantgga te Oroningen bewoonde is gearresteerd onder verdenking van brandstichting in hare woning Toen de brandweer kwam blaaachen vond zg nl een itroobed voor een linnenkait geplaatst ea op het bed een petroleumkan met een lamp Bultenlandsch Overzicht Over de arrestaties iu Rotterdam is het een en ander gemeld Wat daar gebeurde vormt echter hoe belaagrgk op zicb zelf ook slechts een onderdeel van de groote zaak die gelukkig door da waakzaamheid vau politie en detectives volledig zoo bei scbgot aan hei licht is gebracht Het hoofdbureau van politie in Londen moei al sinds eenigen tgd kennis hebben gedragen van de samemwering der Anarchisten Een bende fenian8 nit Amerika die in naowe betrekkingen stonden met Rossisobe nihilisten bielden zich bezig mei het voorbereiden van eene reeks van aanslagen in Engeland met bet doel een schrikbewind te vestigen Ook was een aanslf tegen den Czaar gedurende zyn verbiyf io Ëogeland beraamd Dit plan waa poor de fenians aangenomen op voorstel der RuBsiacbe oibilisteo maar het werd ontsluierd door de waakzaamheid van den ohef der geheime politie Mehille die alle leden van de bende liet bewaken Het hoofdkwart ier waa gevestigd te Antwerpen waar mes aanzieoiyke iokoopen vao chemicaliën had gedaan voor het vervaardigen der bommen De leden van de bende werden gearresteerd jaist op bet oogeblik dat de plannen zoo ver gevorderd waren dat men tot de uitvoering kon overgaan Bell moest een reeks van aanslagen io Scbottand beginnen waartoe bommen oit België werden ge onden Twee zgn er naar nu reeds bekend is in Londen gearresteerd een in Gltigow twee iu Rotterdam en nog één die echter meer waard is dao tien anderen in Boulogne Deze is de hoofdman der bende en niemand anders dan de bekende Fenisn P 1 Tynan bygenaamd No I € de man die den moord op lord Frederick Cavendisoh en Burke ie Dublin in 1882 beraamde Hy was na den moord in het Phoenix Park naar Amerika gevlocbt en daar tot kort geleden gebleven tig hield zicb dezer dagen vooral bezig met het vervaardigen van bommen bestemd om in Engeland gebruikt te worden Een som van zestigduizend gulden was op zgn arrestatie gesteld Een maand geleden begaf hg zich uaar Europa Hg landde te Genua en ging toen naar Parijs om naar men zegt andere Fenians te ontmoeten Van dien tyd af werd hg steeds door Eugelsche detectives in het oog gehouden Te Parys was hg in gezelschap van zekeren Bell deze giog naar Schotland waar hg in Glasgow gearresteerd werd maar naar t Bcbynt durfde Tynan het vasteland niet verlaten Eindelgk werd by in Boulogne gesnapt In Engeland vreest men thanB dit de Turkacbe quaesiie een partyqoaeitie worden zal eo beginnen enkele voorboden van een redactie merkbaar te worden Dit wordt voornamelgk veroorzaikt door bet optreden van de heeren Gladstone A quith en van lord Roseberg die allen zich voor krscbtige maatregelen verklaarden De kTimesf zegt tiedere agitatie die niet rechtstreeks door de verantwoordelyke regeering bevorderd wordt moet eindigen in een party twist Daarom waarschuwt bet blad tegen zulk eene agitatie en wgst het op de noodlottige gevolgen daarvan voor de binnen en voor de bDitenlandscbe staatkunde Bovendien acht hei Cilyblad een gewapende tusschenkomsi voorbands verkeerd met alleen omdat deze aanleiding zon kunnen geven tot nieuwe moorden maar ook omdat een Eoropeescbe oorlog er het gevolg van zou knnneo zgn indien zy door de Eugelsche regeering zonder toestemming der mogendheden werd ondernomen Wie zouden onze boudgenooten wie onze tegenstanders agn in zulk een krnisiocht vraagt het blad De Unionistische bladen noemen vry algemeen het optreden van lord Rosebcry oovrrantwoordeiyk De Daily News neemt den oud premier in bescherming tegen die aanvallen Het blad zegt Lord Rosebery heeft niet te spoedig gesproken maar nn hy spreekt doet bg hei met omzichtigheid en gematigdheid De bescherming der Christenen in Tarkye ia geen partyquaestie het is een belang voor de gebeele christenheid voor de beschaviog en de meoscheiykheid Maar bet zoo een dartyqaaestie kunnen wordan indien lord Salisbury niet spoedig een kloek besluit neemt Lord Rosebery spreekt bet gevoelen oit van mannen van alle partijen ala hy zegt dat de bonding der regeering tot nog toe zich ooderscheidde door bekwiambe d noch kracht t Inmiddels wordt de beweging ïn Engeland krachtiger In vete kerken werd Zondag gepreekt over den koninklyben moordenaar van Yildiz Kioak In meetings werden moties atogenomen len gunste van het afzetten ran den sultan Oladatoce zal vermoedalyk optredoD in een meeiiog te Cbeater De prina van Wales hoeft bewerkt dat een sameokomst te Balmoral zal plaats hebben tussoben deu czaar en lord Salisbury Volgens den Temps is thans het program voor de Feesielgkheden tydens het verbiyf van den Tsaar te Parijs ala volgt vastgesteld Te 10 nnr in den ochtend van Dinsdag 6 Oct arriveert de keizeriyke trein uit Cherbourg aan bet station Paasy U M nette en b eeft hei Eeizerlgk Paar zich terstond ïn optocht naar de Russische anbasaade waar gedejeuneerd wordt Na een plechtig Te Deum in de Rossische kspel begeven HH MM zicb in loisterrgken optocht naar het Elysée tot een officieel bezoek aan president Fanre die kort daarop dat bezoek in de Rassiiohe ambassade beantwoordt waar vervolgens ook de voorstelling van hei corps diplomatique c plaats beeft Dea avouda gala diner in hei Elysée en halfgala vooratelüng in bei tTbéatre fran aia c Den volgenden dag bezichtiging der mnsea en opera voorstelliog Donderdag 8 Oct parade bezoek aan Versaitiea en dea avonds illomiuatiebezichiigiug ie Pargs eo des naobta vertrek naar Darmstadt Zooals men ziet is hei nu ofBcieel dat de Tsaritsa medekomt Ook hei dochtertje van 10 maanden de kleine grooivorstin Olga Nicolajefna onder de hoede der graotmeesieres prinses Galitsien eu twee hofdames Het bericht dat de miliciens verlofgaogars dezer maand tot ua het bezoek vao den Tsaar souden moeten onder de wapenen blgveu voor de groote wapenschouwing wordt tegengesproken de minister van Oorlog verklaart hen daartoe volstrekt niet noodig te hebben Le Prévost lid van den Franseben Senaat beeft aau de Regeering een langen brief gericht waarin hg mededeelt dat hg zal interpelleeren over den toestand op Madagascar eu de voortrekking der Engelschen aldaar De gemeenteraad van perpignan bestaat uit 20 soflialiaien 8 republikeinen en 2 reactionoairen Nu slniten de socialisten de anderen van alle commissies en werkzaamheden uit houden voor de openbare vergaderingen geheime voorvergaderingen waar zg alles bedisselen de maire weigert aan de andersdenkenden bet woord enz In eon brief aan deu prefect hebben no de acht repnblikeinen collectief ontslag genomen Het is waarachgniyk dat bet mei dezen Gemeenteraad sal gaan als met dien van Tooloose dat hy ontbonden zal wordeu Daar is Zondag da commissie geïnstalleerd die bg gebreke aan een Raad de zaken der stad voorloopig zal behartigen RECLAME Schoenmakers IHeedermakers in het kort allen die oen zittend leven leiden staan erg bloot aan Ve iopping on als men niets daartegen doet zgn de gevolgen zeer onaangenaam want daardoor ontstaan haemorrhoideu aambeien bloedsaandrang doizelingen hartkloppingen hoofdpyn sche meringen gebrek aan eetlust enz Daarom moesten alle personen die een hootdzakeiyk zittend leven leiden er op toezien dat zg dageiyks rnime darmontlaaiiug hadden en om die te bevorderen zoo noodig de Zwitsorsche Pillen van Apotheker RICEIARD BRANDT innemen door zoo vele bekende Professoren ia de geneeskunde beproefd en aanbevolen en welker d elyka gebruik slechts 3 centen kost Niet anders te verkrygen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepöt F B VIN SANTEN KüLFF Itotlerdam 352 Staats loteriJ U Klasse Trekking van Woensdag 16 Heplember 18 C No 366 7t tO eo 14636 ieder 1000 No USl 499 12787 17746 en 18964 ieder ƒ 400 No 4340 9016 li441 20143 on i0671 iMkr ƒ SOO No 3764 3871 63i 9 7636 8296 10880 1419 18SI8 1839 20654 en 20892 iedor 100 Prijzen van 70 96 3606 6SE 9324 11181 13841 16376 18662 467 3691 6422 9896 1U8S 13887 16376 18683 496 3693 6469 9683 11489 13966 16463 18807 707 3898 720 9667 11606 13986 10603 189Ï4 740 3928 6989 9074 11607 14022 16662 18986 8 4027 7024 9783 11630 14276 16799 19089 999 4221 7089 9979 11038 14896 16839 19101 1019 4461 7173 10166 12080 14387 16896 19463 1144 4469 7327 10179 12369 14786 16963 19693 1266 4687 7608 10286 12682 14978 17086 19663 1646 4664 7689 10817 18776 1497 1721S 19676 1660 4808 7866 10407 12836 16109 17654 1968 1674 4818 7961 10450 19881 151S6 1765 1969S 1769 4839 800710491 12891 15138 17829 19792 1814 4897 826SI0S01 18042 16886 17946 19985 2063 6078 8266 10626 1328S 18670 17961 20466 2309 5166 888010721 13406 16636 17987 80660 2961 6231 834110737 1S47S 16791 18068 80687 8963 5762 8419 10762 13509 15898 18171 8066 3064 6811 848610707 13623 15933 18368 80763 3162 014 869110872 13661 16872 18691 2088 S877 010 8972 11041 13836 16881 18646 80978 3688 6251 9018 SPECIAUTEIT in Heeren Hode Artikelen Dames Parapluies en HanUoeDea A van OS Az K IMNM I SrooMVi ini i i r n iis 11 vi ss I Agentuur by de Firma Wed BOSMAM te Gouda Copae fin Bols 1 1 40 t Litat De OoaVAO nS BOII van da SoeUU AnouT woidt nlavarl In vafséial da bamanda flaaaeken van e lAter Inbond vooislan van hit aHaaS van Bv F T yAH HAMSL BOOS Froafflaaok a f l 0 DltalilUae vattrlltkaar M i P H J V WANKUM J MÊLEERT OoithitveB firma Wed P B m Goud Kleiweg E 73 73a QOODA Beurs van Amsterdam 16 SKlTEMBRtt Vorkrs slotkrs N unauND Oen Ned W S Ji 1 0 lOO dito dilo dito 3 lOOVi dito dito dito 3 lB 100 HoNOAR Obl Ooudl 1881 83 4 iTAMK lusobr vinij 1862 81 5 83 U OoSTENa Obl iofiapio 1863 t As dito in silver 1868 5 85 1 Vi PoHTUOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 Mi Vu tveUNn UbL Biunenl 1894 4 687 dito Oeoont 1880 4 8 981 ditobq llotba 1889 4 dito bü Hope 1839 90 4 n u ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 104 SrtNji Perpel loUuld 1881 4 v Tu i lJ Jopr Conv leen 1890 4 731 Geo loeniugierieD l9 Geo loeiiing scrio U 1 1 Zuin Av Hip v obl 189 6 na Uailoo Obl Buit Sell 1890 981 VlHsztiKLA Obl 4 onbep 1881 w AMsTElUiif Obli tien 1815 3 100 KoTinDAM 8ted leen 1894 3 961 Kin N Afr Ilnndelir aand 48 Arondib T b Mg Uertiaoulcn 530 Dou MBatBohappij dito 5uy Arab Hypotbeekb pandbr 4 011 ult Hij der Vonteul aand 681 lOllI i s Ur Hypolbeokb pandbr 3 Nedorlandsche bank aaud 19 Ned liaudelmaatvh dilo ISOl u N W k Pao Hyp b pandbr 6 JO Rott Hypotheekb pandbr 3 i 100 Utr Hypothoekh dito S i OoBTKNK Oost Hong bank atnil 100 136 HusL Hypotbeokbank pandb 4 101 AHlaUA Equit bypoth pandb 5 Maiw L 0 Pr Lien eert 6 86 NiD Holl IJ Spoorw HIJ aand 109 Mij lot Kipl V at Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid AMk Bpm aand 6 IV m 806 ♦ M5Vi dito dito dito 1891 dito 102 lTAUl 8poorwl 1887 89 A Kobl S 667 Zuid llal Spwmlj K li obl 3 621 V PoLlN Warschau Weenen Band 4 1641 auBL Or Hubs Spw My obl 981 Uatilsohe dito aaud 69 FastowB dito aand 5 78 IwBog pombr dito aand 6 Kursk k Asow 8p kap oU 4 dito dito oblig 4 lOlV 101 lOK 101 AüiMit Cont Pae Sp Hy obl 6 8Vs Chio Il North W pr 0 f aaud dito dito Win 8t Peter obl 7 1441 130 Denver k Rio Ir Spm eert v a 1011 10 Illinois Central obl in goud 4 Louisv Il NBahvUle 3ert v aand 401 Moiieo N Spw Hij lehyp o 6 loov Miss Kansas v 4 pot pref aand HO N ïork OuUrio II Wost aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon CsHf le hvp in goud 6 n 8t Paul Uinn Ii Manlt obl 7 106 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 5 Canaua Can Bouth t ert v aand V Vin 0 Ball k Nav Io h d c 0 U Amsl rd Omnibus Hij aand 198V Rotterd Tramwog Maats aand 1 800 NlD 8tad Amsterdam aand 3 107 Stad Rotiordam aand 8 106 Bu on Btad Antwerpenl887 8 8lad Brussel 1886 2 lOS i 104 HoNU Tbeiss Begnllr Gesellsoh 4 118 OosTIcNK Staatsleeoing I860 6 j 188V K K Oost B Cr 1880 3 HO 1 SrASji Stad Madrid 8 1868 34 1 Nin Var Boa Hyp Spoil oen 1 107 1 ADVERTENTIEN