Goudsche Courant, donderdag 17 september 1896

35ste Jaargang Vrijdag 18 September J890 IVo TOtS fiOCMHE COllAM Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst raa 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte 1 Inzending van Advertentiën t 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afïonderlyke Nommers VU F CENTEN Koninklijke MachlnaleFaliriek BE EONMOSU Ti II van Schaik Co geieBtigd te Oravenhage tieppleritraaê 9 eu 0a naby de RegeoteBSel aD Hofleveranciers VAN Z U den Koning van België INDIENGMHÖESTü gebruikt de Z iMrA Allerwege bekroonde Jerel lbero n deSiiperlor EEUIVEU Borst Oonig Extract MELIANTHE FLACONS an 40 Cts 70 Cts en I rerkrögbaar hg V H A WOLFF Drogist Markt Gouda B H ï N MILD Veerstal a 120 te Gouda A BÜÜMAN MoordrechtJ C RATELAND BosLcop B WIJK Oudetcaifr düb BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAN ALLE te yen en onder Fabrieksprijzen Deze Uitverkoop dunrt slechts korten tijil Xie ae Prtfmen iu de ÉVJUaMGB Een ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitepattingen is bet beroemde Werk Z Dr Retau s li LFBEWARli G Uollandsche nitgare met 27 afb Prgs 2 uldeu Ieder die aan de Terachrikkelïjke gevolgen van deze ondeu lydt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt iaarljjks dnizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bjj hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in alken boekhandel in Holland FBANSCIE STOOMYEEYEBIJ Chemlsclie Wassokerij II OPPE llEIMEK 10 SruUhade Botterdnm Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en rerren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kinderpoederen Speciale inrichting voor het stoom a van ploche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd ivorden onsehsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prji ien 35 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen t verren goedans in eeaa waek Openljare Verkooping j De Notaris J F MAHL8TEDK m gf te Bergambacht n voorneiueitB op mmtm VRIJDAG 18 SEPTEMBER 189öt des vooriuiddags ten 9 ure ten huize van D LUVESSK te Benschop aan het dorp lo het openbaar te rorkoopen EENE GROOTE PARTIJ Manufacturen va allerlei aard Te voren te bezichtigen TANDARTS E CASSÜTO Tarroiar t 172 Gouda li ftlbehalvo ZONDAGS eu WOENSDAGS 6000 Stiiks mt de falhot a flfliier d r eerate liuilciiIntxlHi lic fabn ken over gfiininerie zu ij Mi iimiJc r Paarden Dekens moetTii tegen ilt ii Kjn l jrij van fl 2 78 per atuk wdkIuii uiruTknoht Deza dikke onilijfliira dekens tijn zoo warm alt een pel oa Hoxfi O i niot dui bet heele paard l edt kk ii J met wol opgenaaid en 3 brefitü btreepen TOort oen klelnr partif witte wolleue Slaap Dekens E t liOX i cg iiH Beer kleine ht door raklui li iineik are fouten m rflehel Mngebo Nn uil fl 3 50 per tuk Korten andtini het ilubbele fDnldfllUk gtt hïovtn LoHinlIlniren worden M Unr d Toomtod trekt tn n toeaoDdliifr r M hM IwdHW of ODitnr reuibouii ynrnj t ullirevoord Mustrlslit Groots Staat 81 Het Wissel en EfTectenkantoor EASEUDS C 187 WARMOESSTBAAT bg den DAM telephoon 077 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz simt BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeellgMe conditUn WV Uitgave van het Maandblad FOKÏUNA 1 per jaar franco per post proefnommers kosteloos Wg ia ds beste mwruvilig t t wl Bbenmstiek LeDtfenpunon Anfcer Pain Expeller en Jicht tortom t6fOB Staen ran riei ard Hfgt ia mrt het knti nwi aan ta weoden tagea s T AiiliBr P iB Expeller Wat BMt lu stMds in Mar holsgedii F s AiiliBr Paiii Expeffi Pnjs so oaat 75 ceet ai 1 25 de fiasoli Voorhandaa In da meeste Apotheken en by F Ai aohter t Oo te Botl ri in Ta Gouda bg A WOLFF Markt A U4b eu DE LAAT en VAN SON apothker Markt r FDIKE OUDE SCHIEDAMMER aEiravEE Uerkt NIGHTCAP Verkrygbaar bij M PEETERS Jz N B Ala bowfls van oolithoid ia OHohot on kurk ataoda voorzien van don naam dor Firma P HOPPB tlonda Drak au A Hiiiükiiak Zou p LOTERIJ ZAAIVDAM Trekking Woensdag 23 September e k 30000 Loten ruim 1000 Prijzen Op ongeveer iedere 30 loten EEN PRIJS Woor het Comitt werden ong eloofelijk kostbare prijzen aang ekocht o a als HoofdpriJH Keu prachtige tjauOauer met tmee faaréen eu Tutgeu De g clukkig e winner kan boveng enoemde jM ijs onmiddellijk togen 9000 contant g eld verzilveren bij de heeren Gebr Siselaar Stalhouders N Z Voorburg wal 77 Arasterdam Verder zijn er nog ruim 1000 prijzen waaronder Uogeart met paard Koeien Varkens Schapen en Pluimgedierte Prachtig Xaauich XUeerwerk waaronder Lepels Vorken en ander Zilver Voorts Ameublementen Beelden Pendules Byouteriën en Schilderijen Velocipedes Sport Stal en Landbouwartike len enz enz Prijs per Lot M Koolang ae voorraad êtrelct De LOTEN zijn verkrijgbaar bij J T SWARTSENBURa floTida Het groote aantal zenuwkwalen Taa UDUWhoofdpUn af tot ie Tsor ff aande kenteekenea van apopleile h n nbuMrt to Ita ifferan ii Btasda alia middeUn door de msdisctte wetennohap aaDgawend £ ertt aaa dan BiMWM ttjd komt Ofl Mr toe dat alj door bet gebniik maken van dan flenvondigitan wer saHalllk faui de linld em physHlogisoba ontdekkin r gedaan heeft die na hondardo proefnemlncaB thaü orSt da rnheela vorafdverbraldU en terwijl eij in wetenschappelijke krlazenda tioontaMancatalUnc wekt tevana een weldaad M kt to zija voor de aan lenawkwalen lltde de man AMB ireneeawljf 1b nitaevondes door den gowesen Offiolei ran Qawndhalt Dr Baiaaa VT amm YilHhofan en benut op de ondervlndine opgedaan In eene BÜ Jarlga praktijk V v wbM vnn het taoafd e nni Ml per dng wordeu ditnrtoa Kesehlkta mtT onniiridelllik aii faat nawscatel medctrcdMld MeT deia i riiijM D B nHWKC8 i Dieucirciifield Het deia saneanriJia rarJiM imkalljk otaltterenda reanltatan verkragen en iij maakte zooveel opganff dat ran aan dMt êm JtlIJnii cir v n til OVER zIeNUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en geneiina binnen korten tijd raeda de Sle omk veracbenen fa Dit loelËja berat ntat aUaan VMff kil DMta pibllek yentaanbara verklaringen omtrent lict waeeo der nlenvare therapie an to taamada aelAl In wanhopige gevallen verkroeemilt werk ing maar ook vindt men daarin r a bliadeii die aan de ganeaiiryte f OenaeihBBr dlreoteur dar gBivanê Memeulltaba ïariobüai v baoh mad dr ta Oerfta Dr BMka mM ftt prattlmrtatf M abatr uM Qreatmaaa mti dr arrwid arte la j j irliBlh Obér itabaant JMkr m dr te Weeneii Dr C BÖnïavïi ta U Flirrièl a EVr lid ta Hê aan Central d byilina at de Santé In FrsnItHtli en vele anderen Aan alten wier naiwi etel nie r ofiuludar anvedaanla of i w ad inwactatlvlield lUden waarvan de kenteekenen Hu ohraKiaBha hMM ii i b r lijdera ta Paria ma 8t Honaré 334 ConiulteZIrhnlb Oberitabaant Jaok Coeaall a de kenteëkeneïi lOÜ Vhr inlaehVlióeWaHn ictatlvtaeld IUd n geil daarvan VoaürvafiMmfnflMjOnwarmOBfla tot prol dar penfriolitaH mat veerldurenda pijn plaattalljlie zwakte vsriwi onder geneeskundige feehanaellng geweest zijn maar d en kondwatarknw wrijven electneeeren ntoomlooi o kwaal gevonden hebben en ten slotte aij die vreea K v cl n voor beroert n iuitea reden hebben wegene vereahUnaelen als ilch aanhoudend angttlo voalen virdoovlao Ir bet ba M baon pijfl met dulullihald fllkherinflan en donker worden voer de oogsn drukkende pijn onder b t vaariiaefll uliing In de ooran bat vetlen van krlebeling In ei het alapen van Ihandea ae veetaa aan al d M drla catagorlen van manwlUdem aia ook aan Jonge meiijea tijdende aan bleeknobt aa kraobtalaeabfld ook aan gezonde lalfb aan longe paraonen die veel met het hoold werkea en geeetelljka reMtU wUlw Voorkomen wordt dringend aangeradon zich hot boven vermelde werkje aan ta ofaiffu op aanvrajia koatalaea en ft anoo verzonden wmdt door AmBtcrd iii door H Cl KIIAN A Co Heilige weg I Rotterdiun F K nn MA TKN HOLfr Apotheker Korta HoofÉtMc t LOBRV A PORTON Undegracfit bil de Qaaadbrng rVVB vgiennUoG medicinale tentoni JnrU met de Xllveren Medaille bekr o d AMEBSFOORT ADIBBSFOOSTSCHE MACHINALE 8loom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Meel abriek PUn gcbuUd Water Tarwebrood wonli so do puiksie loorten inr o I varvaardiKd blijft luer door steeds ovorboerlijk van emaak flii is Verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over den rug in stuks van I i l ot eVi ot 10 et 15 ot 20 et OD als Waterkadetjes van 2 et Tulband wordt van de lijiiste ziudvruoliteii baste tafel natuurboter eieren onver valscbto volle bo te melk fluz gemaakt is hier door een bijzonder heerlük gebak hetwelk met droog wordt en voor dezQ uitmuntende kwaliteit zepr goedkoop verkrygbaar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in stuks van 50 ot 75 et 100 ot Gewoon Roggebrood wordt van de beste en smakelijkste soorten roggo zonder 1 ecnig vreemd bijmengsel gefabriceerd is hierdoor buitengewoon heerlyk van smaak zeer gezond on vood anm verkrijgbaar 1 Kg S s Ot l i Kg 8 Ot 2 Kg U Ot 4 Kg 22 ot 6 Kg 33 Ot deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Roggebloem wordt van de beste soorten rogge gemalen ia hier om mot warme melk en suiker of siroop aangomengd bijzonder gezond voor zwakken en i zieken eu verkrijbaar in Vi Kg pakjes van 7 et Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te GOODA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een depothouder met klein gezin gevraagd tegen vr i woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten dor volle ledige kisten vjtfii Patent H Stollen itits sctirt IriitDlrilt iiidiitt Du elDili fnttiitlii nr glilli nimtiti rBjX Der ffroêae Erfolfft den WOFnUnO Patmt H StoU trrmgen tut Anfau lu rer Kltlvlenvi werthlomn Naehahmungen sjaAm Hui au a ttthir untn ttelt êcharftm H StM n nur reit una dtraet tdtr In lolelm EluntiMndlailitn tn éKun uuur PIttitt uf ifbêialtliiiiil uutttilail lit = PrHtHttm mn Zeugntme tnUi BINNENLAND GODDA 17 Seplember 189t Op de eerlsDg Ihier te openen GutetitooiilUllinf die zeer belaugryk belooft tezg zDU leo 7 motorea in werking xgn nl 1 van de InUrnfttionale Mtcbinefabriek te Rotterdam 2 vaa Üroiley Otto 2 van Otto Doitach WUTvaa 1 van 20 psardekracbten die eeo = dynamo zal drgTen voor elecirisch licht dat en lichtvermogeD roortbrengt van 8000 kaaneo waarvan 5 tantaarns zallen geplaatat worden ot de toegang der Sociëteit en 3 in da geboDwen die Toor deze tentoonstelling in den tnin Jiullen worden opgeslagen verder 2 van het Technisch Bareaa van Kenabergen te Amsterdam waarvan 1 eveneens een dynamo van 20 paardenkracht zal dryven tot voortbrenging van Hebt dat waarschynlyk zal gebruikt worden tot verlichting van den tuin en bet tentoonslellingsterreiti Da Ned Gasgloeilicbt Maatacbappy belast zicb met de verlichting van de entree en in de tentoonstellingszaal Nog sal worden opgericht een afzonderlgke gasfabriek van dansongas 7 by 8 met afzonderlyk yzeren gebouw bentemd voor plaatsen vaar geen gasfabriek ia gevestigd tot levering van gas vow motoren Verder wordt ingericht een banketbakkersoven die door de welbekende firma Breebaart zal wordeu bediend ook een complete strykinrichting zal worden daargesteld in volle werking zoo ten minste de directie daarvoor eene dame kan krygen terwyl baiten de tentoonstellingsuren gel enheid ia zich in het stryken te oefenenen Een lö tal firma s waaronder vela Gondsche zallen met badtoesteileu enz medewerken deze tentoonstelling Inister by te zetten Wy vernemen dat de heer Wouter Hntscbeurnyter Directeur van het Utrecbtacb orkest voorneraens is by voldoende deelneming drie symphoniecoucerten te geven in da zaal Kunstmin van de sociëteit Ons Genoegen c alhier Hiertoe zullen dezer dagen inteakenlysten eircnleeren waarop de deelneming door eenige knnstlievende ingezetenen wordt aanbevolen Om meer dan één reden vertrouwen wy dat het Goudscbe publiek de onderneming van dflu beer Hntachenrnyter krachtig zal steunen Vooreerst is het optreden van het Utrecötsch orkest tijdens de uitvoering van Boatman s Tempeliers bij onze stadgenooten ia goede herinnering gebleven in het bijzonder doPt de keurige aitroering van bet matinee FEVILLETOM DE HYPOTHEEK WASjdrsTsiBi Toen h j te huis kvam was de fimilie oog bijeen en gereed om te gaan aoupeeren yZoo feeatgsQger I zeide de oude heer Vink wacht jongen kom hier by me zitten ten minste als ge niet te trotsoh geworden z t door al die groote lui ff Is er gedanst F vroeg Anns Heeft nu wel iemand gemerkt dat gij uw eigen kleeran niet aaufaadtP vroeg mevrouw Ludemnn Wat hebben se gepresenteerd Eeide Vink vHoe heb je het met je Duitieli gesteld was de raag van liJQ vader Met uitzoaderiDR van da laatste werden die vragen zerr weinig naar don zin van de familie beantwoord Men vond dien Bionenstijn net al z n rykdoni al uar sohriei en df heer Vink voer hevig uit tegen da orthodoxen voor wie Ludeman sedert zijn zoon de betrekking van secretaris bij eau banner vervulde vrij wat meer achting had gekregeo En wat was dat voor een stoethaspel die Duitsohe kwakzalver vroeg Vink ff£en heel interessant man hy is bjjoa door de Alfoeran apgegeten programma verwachten dat er ganotvolle avonden iu het verschiet zyu Verder gevea de voorwaarden vau ioteek ning ons den indruk dat velen gebruik kunnen maken van da aaugeboden gelegenheid om iets uitstekends op oiuzikaal gebied te booren Leden van 0n8 Genoegen c kunnen voor l 2 70 een abonnemeut voor drie Concerten verkrggeu Eindelijk wyzeu wy nog op het by de inteekeolyst gevoegd ontwerp der programma s die behalve eenige soli veel waarlyk schoone orkestnummers vermelden waarvan de kenze zoowel voor den fijnen smaak van den Directeur als voor den rykdom vau het repertoire van zyu orkest getuigt Wy wenscbun de onderneming een groot sncees toe Gisterenavond had iu bet koffiebnis van den beur Krberveld op de Langen Tieudoweg eene vergadering plaats bewoners van genoemde straat De helft der bewoners had gehoor gegeven aan de uïtuoodtgiog van het foorloopig comité Besloten werd om door wekelyksche bydragen in 1898 by de alsdan te honden feesten de Lange Tiendeweg te versieren eu te verlichten Staande de vergadering werd een bestnar van zeven leden gekozen en besloten de volgende week reeds te gaan contribueereu Op een paar uitzonderingen ua gelooft het bastuor dat allen willen bydragen ten einde een flinke kaa te forroaeren De gelden Wordeu op de spaarbank belegd Door het Bea unr van de Gewestelyke Vereeuiging ZaidHolland van het Nederlandsch Onderwyzersgenootschap h tot lid in de provinciale commissie voor de pensioenregeling in plaats van den overleden heer S Posthumus alhier benoemd de heer B P van Gittert alhier Bedankt voor het beroep by de Gereformeerde Kerk te Capelle a d IJsel door den heer J Visser cand te Harderwyk Men Bchryft uit Stolwyk dd IG Se t De flarddravery Voreeniging Ëeudracbt alhier had voor beden uitgeschreven eene Riu ryderg en eene Harddravery voor paarden die uooit prys of premie gewoonou hebben Aan de Riugrydery die te 10 uren een aanvang nam namen 35 paarden deel Een 4 tal zeer fraaie prjjzen waren uitgeloofd namelyk prys en premie voor de dames en dito voor de heeren De pryzen eene pendule eu een Berlynsoh zilveren theeservies werden behaald door den heer Joh Baars van Haastrecht en nipjuffrouw M Bo van Stolwyk terwyl de premie een paardedeken eu taarten schotel Mevrouw en Anna betuigden om stryd haar afkeer Ludeman voud het zoer merkwairdtg Vink begreep niet waarom raeu het ook met meneohonetars behoefde aan te leggea Zij hadden hem maar mooteu opeten eindigde hy fDat zeide mqn buurman ook Wat uw bunrmanP waren er dan ook zulka soort van meuwben ffHet Bchynt vader Ik was er zelf verwonderd over En wat was dat voor een buurmaD F Een jong menaoh oen student geloof ik maar hg sofaeen mot alles te spotten en iu de eerste plaats met Binnenslyn Kent ge zgn naam niet F Tot myn apyt niet Voor zulke menaoben moet ge ja wachten Otto Ze zouden je corapromittoeren Ga hebt veel aau mijnheer Biunenslijn te dankon kij kan ja nog van veel dienst zijn voor je rolgeade carriure Meer dan die van Bernhelm zeide mevrouw die laat ja Aaar altijd werken en je hebt geen stuiver van hem gezien Ik zou me maar wot loa maken van zoo n baron Wat zegt u mijoheer Vink F In plafels van met dien practiscben raad in te stemmen zeide de oude Vink driftiger dan gewoonlyk f Neen mevrouw dat ben ik niet met u eens De van fierohelms zijn beate menschen Oeid hebben te niet of niet meer maar zy tya het waard Ia t niat zoo Otto Zeker mynheer Vink Re baron ia voor my altyd even goed hy gaat byna als vriend met my om Ik loa zelf alet gaarne geld van hem aan met scbepper werd u toegekend aan den haar J Jonkheid van Waddinxvoen en itiejoffroaw N Bongers van Stolwyk AtQ de namiddag hardd ra vary nam 15 paarden deel Da prya van f 40 werd betiaald dofr SqpU eig Ë den Ouden van Groot AcÉmers de Ie premie van f 20 door NetIyc eig P Gelderblom van Oroot Ammers en de 2e premie van f 10 door August II eig B den Ouden van Groot Aramei Na afloop der harddravery werden met een tospasselijk woord de gewonnen pryzen vau de riogrydery door den heer D Kroon J Czn uitgereikt Namens de regel inga oom missie moest spreker eckter verklaren dat de pryzen en premies der harddravery niet konden worden toegekend zo Iaog de eigenaars vau de prys en premiew ners niet konden bowyzen dat banuepaardfl uooit te voren prys of premie hadden g f unen Ër waren namelyk ernatige woorden raa protest gehoord over de deelname dier beMe paarden daar men veronderstelde hier te dwn te hebben met oude bekende barddravers dif onder een anderen naam waren ingesobrerco De commissie die de saak ernstig zal onderzoeken zal zoo het blyken mocht dat dele beschuldiging onwaar is de gewonnen gelden later aan de rechthebbenden overmaken Een talryke vroolyke menigte woonde beide wedstrpden by De commissie braabt begeleid door de muziek een ovatie aan den Burgemeester en den voorzitter der Vereeuigiug d n heer J Schilt Met genoegen mag de commissie op hsar moeielyke taak terug zien De kapt J F Schenk van het 4e reg vest art te s Oravenhage in garnizoen wordt overgeplaatst naar Delft en werkzaam gesteld by de pyrotechniscbe werkplaatsen aldaar Qp de vergadering door den heer A J Krteger byeengeroepen in zake de stoomtram Tiel Culenborg sprak mr M Tydeman lid der Tweede Kamer voor bet district Tiel zijne groote ingenomenheid uit met het ontworpen plan eu wekte de vergadering op om de zaak met kracht aan te vatten vooral omdat de mogelykbeid bestond dat by wisseling van regeering het thans toegepaite systeem vsu bet verleenen van ryksiubaidie kou worden opgegeven Nadat de vergadering met algemeene temmen de wensohelykheid bad uitgesproken van een tramverbinding Tiel Culenborg werden als leden van bet voorloopig comité aangeweasu de afgevaardigde naar de Tweade Kamer de bargemeesters der bij de tram betrokken gemeenten benevens de bui 0meester neman ttV a als Maarten van Rossum af is ben je toch van zalf met hem klaar merkte Ludeman op i Ea Otto heeft even veel pleizier in Maarten vau HoBsum als mijnheer Tan Uornbelm zelf t Ia we zenljjk of het zijn eigen voorvader is zaido Anna plagend ffMlsschien heoft Otto wel plan om hem tot zijn voorvader te maken Dat is laf zetde Otto zijne schouders ophalende maar hij voelde dat hot hem zeer i fied en de geheels scène van dien morgen kwam hom weder voor den geeat Hoe sou van Uernholm thans wel te mooda zyn F Zou Nelly nooit meer tegen hem willen spreken Zou hij baar misschien nog wel ooit weerzien Zou hy morgen kÏjo afaoheid niet krijgen Ik zeg maar zeïda Vink dat èéa van Bernhelm meer waard is dan tien Binnenalyoa al vroegen ze alle Alfoeren bakeerdora te vieita Kwakzalvery mynhee J udemaQ niets andora dan kwak olvor j Ëa daar honden de van Boruhelms zich niet mede op Uebi u ze gekend mynheer Vink ffZoker heb ik Id don Haag maar dat ia lang geleden er dat doet ook nieta ter zake H zal my toeb niet meer konnon nu ja mevrouwtjo daar zullen tve maar niet aan beginneu dan zou het ran avond te laat worden on Anua heeft slaap Hè mynheer Vink omdai ik nu even mijn oogen dicht dos Ja Ja kind o i uw leeftijd hebbeo wo meer alaap noodig dan wy oude me scbon ia het niet zoo Ludamau F Droom nu maar niet van je partjj Otto hst loaper zal je niet biavaren Zoo pratende was van Maurik de voorzitters van de dorpipolderbostnren en besturders van polderdistricten de voorzitters dsr Kamen van koophandel en der Tielsche Handelseu nyverbeidsvareeniging Dit comité zal eene permanente commissie van 7 personen benoemen Te Krallngscbsveer ia een lobip gahiden met hoepels tengevolge va den felleu stroom aangevaren door een stoomboot omvargeslogeu en gezonken De opvarenden waaronder Iria kinderen werden met Isvenigevaar gered H M de Kooingin Regeutes heeft benoemd tot voorzitter van da Tweede Kamer der SlatenOeneraal gedurende bet aanstaande zittingjaar den beer mr J G Gleichman die bet voorzitterschap der Tweede Kamer aal aaavaarden in eeoa openbare vergadering dier Kamer belegd tegen heden voormiddag 11 nur Na afloop dezer vergadering zullen de leden zich in de afdeeliugeu begeven tot babandeling van het ontwerp adree van antwoord op de troonrede Te half vier ie er weer openbare zitting De zitting dor Eerste Kamer waa gisteren geheel gewyd aan formaliteiten en benoemingen Heden discussie over het adres van antwoord De heer mr J H L HaffaiaDa lid der Tweede Kamer ia overleden De Haagsohe briafsehryver van de Zutph Ct c deelt medo dat by de Liberale Uoiec binnen enkele weken een hervormingsprogram au de orde zal komen Omtrent bet ontwerp tot iaroering van vei plichte verzekering tegen de gevolgen van ongelukken beeft men hem verzekerd dat deze voordracht reeds sedert eenige weken by den Raad van State in onderzoek is Hei onderzoek in de laak vaa W J De Vos aangebonden in verband met deu moordop dea lOjarigeo A F Hoogsteden wordt nogsteeds voortgezet Zoo werd hedenmorgen weereen getnige door den rechter commisiaris ga boord die in den laatsten tyd veel met De Vosgewerkt had R Ct Een pasgeboren kind te Wondriehem dat aan slaapziekte leed is thans gestorven Het heeft 13 dagen achter elkaar geslapen terwyl meu het geen voedsel kon ingeven zoodat men het by deu dag zag afnemen do oude Vink opgestaan en toen Otto tyn blaker natistak reide hy half flutaterend Mii maar bij van Bernhelm hoor jongen berouwen zal bet je niet V Eenige dogen later toen Ludeman op zyn buruau ruatig zyn pyp rookte on zyn regelmatigen arbeid voortzette boriobtte hom do boda dat de gouverneur hem liet ontbieden Ludeman verwiasside onmiddolyk zyu kaatoorjos met zyn rok streek sjjo pruikje netjea en knapte zich wat op om waardig t ziJQ by den staatsman te worden toegalaten Hij fag er wel niet tegen op maar besefte tooh al het gewicht van zijne botrekkiug toen bij in de antichambre nog een laatste trekje aan zyu daa deed en de kamerdienaar hem aanmeldde Vyf minuten later waa de conferentie met dan staatsman afgeloopen Zy had zich tot een paar diplomatiachs vragen bopaald boa oud hij was of de werkzaamheden zijner afdeeling het wansohelijlc maakten dat zijn peraoneel werd vermeerderd of da begrooting die vermeerdering zou gedongen en of het lokaal zoodanig was ingericht dat een jong ambtenaar daar cijne plaats vond De staatsman had da antwoorden met een potlood aangeteokeod en tnen allerminzaamst den ouden ambtenaar afscheid gegeven met den wensob dat ds provincie nog lang van zyn yver en kennis partij zou trekken Alzoo bestond er geen plan om hom op te ruimen hij zou een jongen ambtenaar bij zich krygen en wion dat was beboefda by niet Ie vragen