Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1896

6 61 7 11 7 68 8 88 7 69 f 8 8 18 io 7 80 8 88 8 47 4 7 4 40 6 81 17 4 60 87 4 67 8 84 i 04 V 41 4 87 6 10 6 61 47 SIN HAAS 60U0A 66 8 81 10 17 7 10 10 84 7 18 8 48 10 41 7 8 8 04 11 07 IMrecte Speorwegverblndlngen luct GOIDA Zomerdleost 1896 Aasffevsfigeo 1 Mei TUd vas Greenwlcb OOIDI ROTTIIDIU 1 44 4 8 KOTTIXDl M e O B i A 11 60 18 87 18 08 18 47 8 07 60VDA DIN iHige 6 61 7 80 7 48 8 60 8 10 8 4 10 1111 8618 881 86 8 44 8 40 4 04 4 38 6 17 0 187 18 7 68 8 88 8 66 Vooib 6 67 10 17 J 1 41 4 89 8 18 t it Z Z w ll 10 88 1 68 4 68 10 9 48 S eT M 88 10 48 i 08 6 04 8 lOnad 8 88 7 60 8 18 9 18 9 47 10 1 10 6418 06 18 618 17 8 14 4 08 4 886 1 6 47 8 607 488 8810 1010 88 Stopt te BltUw k Kriiuireg in Nootdorp Lsidiohanduii M Hakndorp atnolit 8 88 7 60 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 814 46 8 7 60 8 0 8 07 1 M Woardn 68 8 11 10 18 11 66 4 18 8 88 8 18 10 64 Oiidow tor 7 07 8 1 10 81 4 14 8 Owd 7 81 8 1 9 84 10 10 10 44 11 1018 11 LU 8 46 4 87 6 17 7 0 8 11 1 41 8 4 11 10 Sobdt 7 80 S6 8 8710 18 10 4811 16 11 10 18 88 1 87 8 47 4 46 6 18 6 64 7 14 7 48 8 88 8 64 8 6411 Ïtf U 7 48 8 47 11 18 40 4 67 01 10 08 LZa w 7 681 6 11 11 18 48 6 08 18 10 16 Voorb 8 07 8 08 11 86 1 08 6 80 I W 10 87 i Hif 8 18 8 18 10 7 10 48 11 80 11 48 18 48 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 8 88 7 44 8 81 8 66 t t 10 8111 4 OU DA U TUCHT Uotit 6 86 7 68 8 08 88 MI 18 10 67 18 66 t SO 8 17 4 86 6 67 Oadtw 6 60 11 14 8 87 ir wrd 6 6 8 18 11 88 8 46 8 84 17 ITtlwkt 8 18 8 88 8 41 1 84 10 11 11 46 1 87 8 08 8 60 6 07 8 86 AKSTIIDAH SOODA 7 16 9 10 41 1 84 l 8t 4 48 U8 1 1 Vai Ml UU M s D U D A A MSTtlDAH 8 87 1 61 10 67 18 10 4 11 a 8 14 Jf 10 6 l IJ U 6 10 7 61 10 17 1 80 80 8i iu Do Eeg eriiig hwft than foorgeiteld de nHQwe wgze rfto haffiog der tpersoneele beiMtÏBg c welke ftl op 16 April j it fgekoo digd met 1 JaoDsri 1897 in werking ledoeo tredeo Daar bet oada pemoDeel ted Mei tot Mei loopt wordt bepaald van de reedi TerzondeD aaoslagen de belMting oter de fier laatite maaodeo niet te hefiV De aaaslag over de Tier eente maaodeo van 1897 Tolgeoe de nieawe hpffiog treedt daarTOor io de plaats Wie bet geheel al mocht betaald hebben krygt het te Teel betaalde terag ol kan bet m tden oieowen aaosUg Terrekeneo Id de toelicbting zet da mioiit r Tao 6a nciSa oog eens nitroerig oiteen dat bet niet aangaat de ettelyke booderddaizeDdeD belastingplichtigen die door de ioToering der nieawe wet zalleii worden ontbeTen T n een deel der ihani onregelmatig en dei oBbillgk opgelegde latten oog langer op de toepaaiing te doen wachten en erenmin degenen die geheel zullen worden vrygetteld Io bgzonderheden gaat bg na waar de nieawe regeling Terlichting van druk aanbrengt Deoren en Tenaters lucht en licht worden niet langer belast Haardsteden ran perceeleo met lage baar en de eenige baardstede Tan elk perceel worden Trygeiteld ook als er een tweede ia die enkel dei Eomera iu gebruik is titookplaatseo die niet gebroikt worden worden niet meer belast Logementen worden ontbeTen Tan het druk kend opklimmend tarief voor de baardsteden zoodit bgr in plaats fan M4 f 124 204 Toortaan flO J 20 i 30 zal TJetj ld worden Lokalen toof kostscbolen gebezigd en mititairs tebniseD en dergelijke worden rrygesteld Ambtswoningen Tan ambtenaren geestelijken ondfrwijzers enz zallen io rerbaod me het ambtsinkomen belast worden en niet meer naar da baorwaarde der raak te ruime woning De belasting ran woningen die een deel ran een grooter perceel vormen zal niet laltger naar dit perceel worden berekend maar naar de hnurwaarde der woning zelre Ëvenzoobg gemeobelde kamers pensions waar rryitelliog zal worden verleend als itg geroimen tgd leeg staan De belasting Toor alle werkbodenf en too r Tronwelijke dienstboden onder 18 jsar wordt afgeaobaft en die wegens personen welke in hoofdzaak roor het bedrgf werkzaam zyn maar ook wel eens baishoadelyke diensten rerrichten leér Terlasgd Staldienst Tsn arijeidera wordt Trijgesteld en tenzoo de belastii TOor bedryfspaarden afgeacbaft terwgl de beffing voor die welke ook wél TOor andere doeleinden worden gebesigd Teel wordt rerlaagd De belasting naar den grondslag hunrwasrde wordt Teel billyker gereld en daalt boTandien wegens den aflrek voor kinderene enz la Tele gevallen bedraagt die rerlaging 12 pCt Toar elk kind en ig wordt nog tot 2 pCt per kind genoten te Amiterdam tot horen ran i 875 en te Rotterdam van i 787 50 Vooral de aanslagen ran de personen die niet meer verwonen roor zooree dit te pss komt na aftrek vao zeker bedrag by Toorbeeld Toor dflinwater dao i 200 te Amsterdam en Rotterdam f 180 te VGravenbage f lOO 140 120 100 80 60 40 respeotioTelyk in gemeenten Tao da 3de tot 9de klasse zullen ia zeer vele gevallen eeoe aanzienlijke Termtndering ondergaan zeUa wanneer geen aftrek TOor kinderen te pas komt Daaronder Ego aanslagen die met rele guldena worden rermioderd er xyn er die tot Vi o Vt worden rerlaagd Te recht TraiH t de Minister by elke dier Torlaging p of Trgatellingen of bet aangaat de grootendeels oobemiddelde burgers die er beung by bebbeo nog langer meer te laten opbrsBgeu dan de wetgerer reeds een halfjaar geleden billgk en recbtraardig beeft geacht £ r zyo nataarlgk ook ingezslenen die booger loUen worden Mngealagen of een tot dnsTer genoten vrj stelliog zullen rerliezen Dit mag zeker geen reden agn om de invoering der uieuwe regeling nog langer te Tertrsgen Die 9 40 8 47 8 64 8 1 8 10 7 86 7 88 7 88 7 88 7 48 7 66 I 8 10 6 18 6 88 6 8 8 88 6 67 8 08 1 8 84 80 Ooudi Hcordiwht Nuttvirkork a ll IMtttdui 7 46 OoudA Bottatdui hp lh Xiwwnkuk MMrdneU oud personen bebbeo Tolgena bet oordeel Tao den wetgcTer tot dusTer eigenlyk te weinig a n de openbare kas betaald en dat vela jaren achtereen De wet vraagt van ben geen bypaeHing vaa dat ik weinig opgebrachte maar slaat ben voor mt Terrolg meer naar bun draAgTermogeo aafl Zij hebben waarlgk geen reden ziek daa er te Vklagen Veeleer zijn difgenen te beklagen die rele jaren oobillyk te boog zyo getroffen eo die nn krachtens een uitspraak ran de meerderheid der Tweede Kamer grootendeels om redenen van hooge politiek 4 ook nog OTer het grootste deel rau 1896 meer moeten opbrengen dan billgkwerd geoordeeld Hoe eerder die Terkeerde toestand ophoudt des te beter De belangrgke vraag of de in hechtenis genomen fenians een aanslag op bet leven van den Tsaar in den zin hadden is nog niets nader tot hare oplossing gebracht Het lag soor de band Toorop te stellen ran wèl maar by nader inzien achten de meeste bladen het onwsarechgnlgk De Franseben werpen natunrlyk bet denkbeeld ver weg De Time doet opmerken dat de kracht es tevena de zwakheid ran bet Buarobisme juist hierin ligt dat het skcb zoo min mogelyk met een ander streTeo Terbiodt Zgn aanhangers handelen als t eenigszins kan indiTidneel DaarenboTen zegt de Times c is t niet aan te nemen dat de anarchisten iets zouden doen tegen Engeland waar zg vaak een veilig tosviucbtsoord gevonden hebben te dikwijls nasr reler oordeel Dit laatste biykt vooral by leziog Tan e Fransche bUdeu De meest gematigden rioden dat Tjrnan s uitlevering van zelf apreekt Andere bladen achten de gelegenheid schoon oo nu Engeland bedreigd werd aan de r eering van land het aajl der dynamietmanneo eeoa eea lesje te geven uitleTeren nn ja maar met eenige waarborgen dat Ëogeland in hst Tervolg zyn gastTryhaid niet meer zoo ruim zat Torstrekken als tot ou toe De meest opgewonden persorganen bezien echter de heele zaak van een heel anderen kant het is volatrekt nog zoo oomogelyk niet zeggen enkele Auglophoben dat de Ëogetsche regaering zich maar houdt alsof zg in Tynan eeL gsTaarlgk mao gepakt heeft om Frankrgk juist TOor t bezoek Tan den Tsaar eens duchCig te hinderen lo elk geval kan t baar niet onaangenaam zyn zoo twee vliegen te staan in één klap Sn er zgn bladen die al met vette letter afdrnkken dat 00 1 niet anders is dan een moaobard een spion Tan de Engelschs jnatitia Of Tynan ui eleverd wordt zal iatusochen wet van juridische overwegingen afhangen Naar de letter van het verdrag schgnt men de za k niet opgewekt in te zien maar meo troost zich met de gedachte dat Vaillant en Caserio de Franscben wel meer geneigd gemaakt zullen hebben tot bet uitleveren van bommeafabrikanten Dasrenboveo weet men nog volatrekt niet welke troeven de mannen van Scotland Yard nog in de hand houden en t spreekt rauzelf dat zij op dit oogenbltk allerminst geneigd zyn ziob in de kaart te laten zien Zwygen is daar dan ook het wachtwoord en de inlichtingen die men Terkrggt zyoscbaarsoh Na Tynan s verhoor te Boulogne waarby de man ontkende in rfen moord van het Phoenix park de hand te hebben badden eenige Sogelscbe detectives een onderhoud met den ambtenaar Tan het openbaar niniaterie die hen eerst complimenteerde oTcr bun waakzaamheid en activiteit eo vervütgeos verzekerde dat de Fraosobe autoriteiten zooveel zg konden zouden helpen om al de personen bg da samoDzweriog betrokken voor bet gerecht t breogeo 1 84 r 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 18 86 18 88 18 88 18 48 18 66 10 16 11 88 11 88 10 86 8 8 66 8 81 1 81 10 18 10 88 10 8 10 48 10 48 1 A AB Toeo Tyoan gearresteerd werd vertelt men nog droeg hg een scapulier en io zgii zak Tond meo een rozenkrans Zyn kteederen werden nataorlijk oauwkeurig doorzocht vootdat men ze hem teruggaf om ze aan te trekken msar men vond niets De manoen der politie hielden zich gereed voor bet geval dat Tynao die een krachtig man is mocht trachten met geweld zich een wng naar de dear te banen fiij schgnt van geweldpleging echter teruggehouden U zyn door de overwegiog dat by moest zorgen de Franscbe justitie geen reden tot kl eo te geven Het ia nn zeker dat er geen ontplofbare stoffen by bem gsvoodeo zyn Tjnao weet dat zijn makkers te Glasgow en Rotterdam gearresteerd zya Hy mag niemand ontvangen en ook nog geen recbtagj Iterde raadplegen Naar t schgnt is echter de gevangenis te Boulogne aiet zoo ingericht dat hy geheel afgezonderd gehouden kan werden Te Bercbem by Antwerpen heeft de politie opnienw een onderzoek ingesteld io het buis in de Veldstraat Ër werd echter niets nieuws ontdekt Zelfs bet opbreken van den toer leverde geen resultaat op De iaventaris van de daar gevonden voor wsrpen wyst drie groote flesfcben metzwavelzunr en valpeterzuur aan voorts eea kilogram glycerine een thermometer voor hooge temperataren porseleioan bakken en allerlei chemicaliën Katoen dat tot het vervaardigen van sen f ander folminaat had kannen dienen is niet gevonden De gevonden voorwerpen kunnen natuorlyk zonder gevaar bewaard worden ala men ze maar niet by elkaar voegt Volgens de ilndépeodancec zon Ie Sootbamton Alexander Sullivan een bekend feniao io hechtenis genomen zyo Te Glaagow hebben geen verdere arreatatiên plaats gehad Bell schgut dnar niet iu betrekking gobtaau te hebbeo met anarchisten of feniana Bg verklaarde de betrekking van effecten hu ndelasr uit te oefenen en den 19en uit NewYork vertrokken te zgn hg woonde te Haarlem New York Te Glasgow stelt men overigens evenveel belang in Kearney als in Tynao Kearoey was een makker van Featberslooe die in 1881 naar Glasgow kwam Van bem ontving hy onderrieht in het vervaardigen vao bommen en belscbe machines Kearney utaat te Glasgow bekend als iemand die tot alles in slaat is Met uitzondering van Hughes zouden alle getuigen van bet procea te Ëdinburg in 1882 io verband met de ontploffing io de gasfabriek te Glasgow oog geboord kunnen worden ala Kearny na zgn uitlevering m Schotland terechtstaat By de wit ter dienstregeling der Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zgn de volgende wgzigingeo gebracbt io het verkeer met Rotterdam De soeltreio welke 8 30 van Amsterdam W P naar Rotterdam vertrekt z l met inging van 1 October te 9 40 te Gouda stilhouden doch alleen voor het uitlaten van reizigers De trein van 5 00 v m van Rotterdam Mans naar Utrecht zal dan 5 minuten vroeger vertrekken en te Utrecht aankomen Ëen nieuwe sneltrein zal loopen welke Tan Rotterdam Maas vertrekt te 6 17 v m en te Utrecht aankomt te 7 04 v m De sneltrein der Hollaodscbe IJzeren Spoor wegmaatschappij welke op dit baanvak loopt en te 7 47 v m Rotterdam verlant znt dan te 0 51 r m vertrekken en te Utrecht om 7 42 T m arrireeren De sneltrein van 5 31 n m die te Utrecht aankomt 6 35 zat met den nieuwen dienst Maas te 5 27 verlaten eo U Utrecht om 6 35 o m biuneuloopeo Ëeo nieawe aoeltreio is gelegd vertrek van Rotterdam Maa te 5 20 n m en aankomst te Utrecht 6 23 n m De sneltrein vertrekkende 9 00 v m van Dtreobt naar Rotterdam Maas zal aldaar 5 minnteo vroeger aaijkomeo Daarent en zal trein 104 Tertrek Utrecht 10 00 T m 15 minuten later vertrekken eo te Rotterdam Maas in plaats van 11 20 om 11 51 V m arriveeren üe saeltrein komende van Arnhem eo vertrekkende te Utrecht om 12 50 o m en aankomende te Rotterdam Maas te 1 44 a m zal dan vertrekken eo aankomen rcsp 1 05 en 1 59 n m 8 67 4 60 t 4 67 r 6 4 6 11 4 16 6 80 Da 1 44 8 60 1 64 r 8 01 8 08 t 8 14 8 0 6 18 6 88 AMstwdw St De sneltreiu van 6 36 n m uit Utrecht zal 6 mioaten later verirekkea en daardoor iupbuts van 7 30 te 7 35 te Rotterdam Maas aankomen Daar de D treio twee uren vroeger te Rotterdam Maas zal aaokomeo ia op bet nar der t enwoordige aankomst een nieawe sneltreio ingelegd welke vertrekt vu Utrecht te 7 56 n m en aankomt te Rotterdam Maas te 8 53 o m eveneens cal te 10 02 a m van Utrecht een nieawe sneltrein rertrekkso welke te Rotterdam te 10 50 o m zal aaakomen In een der kleine geneeoten in deo omtrek Tan Roermond waar men bigkbaar met de vertaling Tan bet Duitsch dürfeu geen weg wist kon men in de politie verordening lezen LosloopeDde hondea niet Toorzieo vao een muilbaod dorveo niet op den openbaren weg te loopeo c Sedert eenige dagen cyn te GoeTorden esa paar marecbaossées gestationneerd ter bewaking van de grenzen t en bet binnentrekken van een bende Zigeuners Deze bende is dezelfde die vóór eeuigeu tgd by Nieaweschaoi trachtte ia Nederland binnen te komen Volgens ge roohteo zoa zich een gedeelte dier bende ongeveer 40 man bevindeo te Ëmmelkamp op 2 our afstaud vao Coevordeo In 1853 hawde zekere juffrouw Ruiz efs schoeumaker te Bilbao Na eenige maanden ging de mao op den ioop eo meo vernam niets meer van bem Tfaaus bigkt dat de ontrouwe echtgenoot sedert dien in dieoat wai gegaan en t tot den rang Tan brigadiergeneraal beeft gebracbt maar tevena dat hy io de Kolooiëo met een andere vrouw is getrouwd wier naam hy aanvm De justito doet onderzoek Te Delft is eene dilettsnteuorkestTsr eeniging opgericht welke onder leiding zal ataao Ta den beer F Boers Het aaotal werkende leden bedraagt op het oogenblik twaalf terwgl ran Tersehillenda zydeu nog toeseggingen tot aansluiting zyn gedaan Het doel is het ensemble op eene sterkte van ongeveer dertig te breogeo zoo spoedig mogetgk de repeticu aan te vangen en reeds in het aanstaaode seizoen eene uitvoering te geveo De bekende luchtreiziger Godard steeg te Duinkerken op Ëen hevige wind sleepte hem mee in volle zee en bg wan Terphobt zyn ballon te doen barsten De ongelukkige luchtreiziger werd half verdronken opgeviacht Om zilveren lepels blank te houden Na ieder gebruik wascht men den lepel in zeer heet water en eeos in de week in beet zeepwater zoolang de lepels nog heet zgn wryft men ze eindeiyk met een zacht zuiver W lleu lapje fliuk af Hellendoorn Detachement Genietroepen afdeeling S en 6 op 4atuma 9IS Sept III Woensdag 9 September vertrokken de Bataljons Intaoterie vao de legerplaats bg Ommerschans waarna onze detachementeo bet ksmp opbraken de tenten dekens en verdere zaken op de wagens laadden eo vertrokken naar het BestemerTeld waar een gedeelte werd gep aatst hg een melen TOor de Kelooiale reserTe eo de hoofdzaak roor eeoige bataljons Infanterie welke dienselfden middag doornat eo zwaar vermoeid aaokwamen Den Tolg enden dag waa Toor de troapeo zoowel TOor s vgands als voor onze een dag Tan rost Jammer dat het regende anders bad Ommen in welks nabgbeid het Bestemerveld ligt nog meer ran ons geprofiteerd Toch wa er s avonds genoeg te doen 8 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 64 10 01 10 07 11 18 8 8 7 86 7 46 8 1 7 46 8 46 M t 4 1U 11 80 10 4 Bit p utaje wu in np es row Meo liep alt ia ei café liL AU aen ten mioite de tot café iagericbte huiakamerfl van Teracbilleade iDgezataaaa café a wii noemen De brug over de Yecbt waa reratopt ran de maoachea dia naar de maziekoilToeriDgeo iugen die door de Teraehillen ataffeo der regimeoten werden gegereo Oramen a bargery Toer er goed bij Den Tolgeoden dag werd hei kamp weer opgebroken en daarna door ona weer opgealagen op de Bellendoo nacbe Berg t Ia hier bet aooiate kamp dat door ooa nog ooit ia opgealagen d w i bet kamp dat het mooiate gelegen ia Men heeft Tan hier een prachtig gezicht op den omtrek Aan Teraohillende kanten ziat men de torene van dorpen in de dalen gehold in een bianwen nenl en heel in de verte ziet men weer de benrela by Lemelen enz Hoewel op manoeavre de aoldaat een zware dienat heeft ia het toch een prettige tyd want men krügt van atlea te zien T B F T S BuIteDlandscb Overzicht De Engelecbe Begeering ontving van verBohiltende zgden dank voor haar üveriga jaoht op dynamietmaoneo een jacht die met zoik een uitatekeodeo uitslag werd bekroond Het sebgnt achter dat ei moer dao waakzaamheid van de politie io bet spel is geweeat om de groote wereldherrormers op het spoor te komen Door de conaerTatieve Globe t wordt uamelgk de zaak in verband gebracht met t loslaten Tan de vroeger veroordeelde lerache djnamiteura om redenen van gezondheid ÏD baar nummer van 7 dezer gaf het blad te kanoen dat die maatregel welke zoozeer de vsrontwaardig og der Uoiooiateu tegen het Uioisterie gaaode maakte op prys was voor gewichtige onthullingen betaald en thans scbgft zg tWy kannen Terklaren dat wy in t bezit zgn Tan inlichtingen welke het in t belang der justitie o nvoorzichtig ware te openbtreo c Dat de losgelaten gevangenen zoo ziek niet zya moet men wel opmaken nit de reis van sen hunner John Daly oaar naar Kiogstowo Hy werd vergozeld van syn broeder James en ta Kingstown Terwelkomd door J Redmond en P O Brien Parlementsleden Te VTeatlandrow werd eeo fakkeloptocht met muziek ter eere van John Daly gehouden waarby vele Amerikaansohe vlaggen werden gezwaaid Uit eea Tenster Tan het gebouw der werkmansclub werd eene redevoering gebonden Er was zulk een gedrang dal een aantal menseben rueer of minder ernstig gekwetst werden De TimeB verneemt uit BruBsel dat Koning Leopold door Prins Albert een brief heeft laten overhandigen aao Keizer Wilhelm waarin by de Regeering van den Googo Htaat verdedigt tegen aaavalleo in de Daitsoheofficieele bladeo De Kooiog verzekert Wilhelm II dat by vast besloten is zgn taak van beschaving te brengen io Ceotraal Afrika voort te zatten ten spyt van alle hinderpalen en t indigt met een toespeling op de traditioueele vriendschap tuischea Onitsohlaod en België £ en Ëngelsoh Indische kolonist die io Natal is geweest haogt in een broohore eeo somber tafereel op over de wgze waarop Indiërs in deze Znid Afrikaausobe kulooie wordeo behandeld Ug xtgt dat de spoorweg en tram wegambtenaren hen ala beesteo behandelen de botelhooders weigeren beo te ontvangen en Tan de wetten tegen landlooperij een drukkende toepassing wordt gemaakt De scbryTer protesteort tegen bet passanstelsel ala een inbreuk op de persoonigk vrgbeid en verzekert dat de lodiirs voortdurend wordeu beroofd eo naugevalloD en vtfta de overheid geen recht kunnen Terkrijgen De Times of Indiac zegt dat de grieren driegend berstet eiscben en Terlangt een o£Bcieel onderzoek Iu het belang der besohaTiog Boa meo er traditiooeel kunnen byvoegeo Onrnatbareod blyft steeds bet nieuws uit Constantioopel De orrestatiën van Armeniërs de oacbtelyke razzia s tegeo huo eigendommen de sloipmoorden efi geheime deportation ran booderdeo Armeoifirs naar Klein Azië of elders honden aan Men schat bet aantal gedeporteerden reeds op 50C0 en het reTolutioonair comité der Armeniërs te Gonst an tinopel heeft opnieuw de gezanten gewaarschuwd dat een nieawe uitbarsting te duchten is zoo hierio niet spoedig veraoderiog komt Meo vreest dat dao eeo algemeene uitmoordiog der Ohriataoeo zoowel buitenlanders als Armeniers het noodzakelgk gerolg zal wezen De Porte zelf beeft de gezanten mondeling gewaarschnwd TCwr mogelyke aanvatten op de ambassades en daarom gewapende bescherming saogeboden Welke bonding zal de Ëogelsche r eenng aannemen tegenover de steeds veldwinnende aati Turksche bonding in Kogelaad Deze rraag wordt oog steeds drok besprokeo De Müncb Allg Z beeft van zeer goed ingelichte lyde vernomen dat Ëngetaod vast bedoten is als de mogendheden niet krachtig tagtn den sultan willeo optreden alleen en op eigen reraokwoordelyk te haodelen daar g aa Engelsche regeering bestand kan zyn tegeo de steeds toenemende agitatie in Engeland Prins Lobaoof moet reeds veklaard hebben dat hg persoonigk niets had tegen een verwisseling in bet sultanaat als men maar weet wie in de plaats van Abdoel Hamid moet komen maar zoolang men het daarover niet eens is moet Rusland faute de mienxc op het behoud Tan AbdoelEïamid aandringen Het offieieuse Qoogaarsche orgaan Nemzet c herat een artikel waarin tamelijk onrerbloemd de aanstaande onttroooiog van den sultan wordt besproken In politieke kringen wordt echter bet offieieuse karakter van dit artikel ontkend en verklaart men dat het tusscheo de mogeodbeden nog lang niet gekomen is tot een schikking die de ofBcieele aaokoodigiog san het aftreden van den auttao mogeiyk kan maken Dat er onderhaodetingen over een personsrerwisBeliog te KoostanCtoopel tnsscheo de mogendheden gevoerd worden acht de sVoaa Ztg iutusschen oowederlegbaar De Matin weet reeds mee te deelen hoewel ket nieuw militair wetsontwerp van den Belgische generaal Brassine nog niet in bgzonderheden bekend is dat de minister zal voorstelleu bet jaartykach contingent van 13 000 op 18 000 man te brengen waardoor het lager met ongeveer 50 000 man zou worden vergroot De dertienjarige diensttijd te danken aan generaal Pootun zou worden behouden De eigenigke plaatsvervHOging aou worden afgeschaft doch hiervoor zoa bet lysteem van vóór 1870 in de plsats komen volgens de tegenwoordige plaatsvervanging is meo na een rempla ant gtistetd te hebben vao dieost vrg maar volgens da oade regeling die roorgoed afgedaan scheen te hebbea en nu weer herleven zou blgft degeen die een rerranger zich beeft verschaft persoonigk aansprakelgk voor de gedragingen vau den in dienst getredene deserteert die of wordt hg om wangedrag nit de gelederen rerwgderd dan moet voor een anderen plaatavervauger worden gezorgd De vermogende totaling die zyo dieosttyd afkocht zou die aansprakelgkheid gedurende dertien jaren dragen eo kans loopen zelf toch oog opgeroepen te worden De Matin rekent uit dat de voorstellen ran den minister Brassine de oorlognb rooting zulleu doeu BtygoD in rond cyfer fot 70 millioeo De Tooruitaicbten voor de Engelsche expeditie nnar 8oedao zgn verre vao gunstig De Ngl beeft zyn boerste punt bereikt en begint reeds laograam te vallen zoodat wanneer nieuwe stormen losbarsten eo de spoorweg opnienw onbruikbaar gemaakt wordt bet voortrukkende leger niet alleen de terugtocht is afgesneden maar ook alle toevoer van manÜie en proviand onmogelgk zal zïjo De Khalifa die door zijn woeaty a ruiters uitstekend op do hoogte wordt gebonden van den stand vau zaken zal dan ongetwgfeld een bealissenden slag wagen Ook al heeft do cholera het expeditiekorps niet zwaar geteiaterd toch heeft baar rerschynen den oudernemingsgeeat eo hot vertrouwen der troepen gedocht verlamd terwgl de Derwiscbeu tot dusver geheel van dio ziekte reracfaoond bleren en iu de tegenspoeden hunner vyanden ecu uiting van Allabs wil zien De volgende wederwaardigbeid geeft een klein staaltje van de vete en groote moeielykheden waarmee de expeditie te kampen heeft Aan boord van de nieuwe stalen kanonneorboot die met zoo ontzaglgke raoeile oaar Kosjeh was gebracht een afstand van 400 mgleo wsarbg de onderdeeleo zeveqmaal in e u ander schip moestan wordeo overgeladen is de ketel gesprongeo waarby een groot gedeelte van het vaartuig beooreos de machines geheet vernield zgn Verlies vao meoBoheotevens wordt niet gemeld RECLAME Schoenmakers Eleederuakers in het kort allen die een UtenA leven leiden ataan erg bloot aan Verstopping en ala meo niets daartegen doet zgn de gevolgen zeer onaangenaam want daardoor ontstaan haemorrboideu aambeien bloedsaandrsng duizelingen hartkloppingen hoofdpgn ache meringen gebrek aao eetlaat enz Daarom moesten alle personen die een hoofdzaketyk zittend leven leiden er op toezien dat zy dagelyka mime darmontlaating hadden en om die te bevorderen zoo noooig de Zwitsersche Pillen van Apotheker EICfTAED BBANDT innemen door zoo rele bekende Professoren in de geneeskunde beproefd en aanbevolen en welker dagelyks gebinik slechts 3 centen kost Niet anden te verkrygen dao in doosjes it 70 Cents in de Apotheken Hoofddepdt F K TAK SANTEN KOLFF RoUtrdam MAR TBBRIOHTEN Oonda I7 Sept 18 0 Granen mat minder aanvoer daa da laalale weken Piijian lear vaat Tarwe JuigeïaauwKiha 8 40 Nieawe dito t i f 1 40 Hiadere dito 6 70 4 6 90 Afwiikaada 6 i 1 18 Bagge Keaniraeke I 4 S0 Polder f i 8 76 BaUenlaadaehe pet 70 k 8 60 k f 8 81 Ovst Winter S 80 4 80 Zomer 3 60 i f 4 Chevallier 6 i 6 50 Haver per heet O 8 80 per 100 kilo 6 8 86 Heanepzaad lalaadaob 7 ü 7 8B Builenlaodacke B BO i f B 6 VaRHiaRT Melkvee weinig aanvoer handel en priJEOD matig Vatte varkens goede aanvoer handel vry wel 19 ii 18 ol per half KO Biggen voor Kngeland goede aanvoer handel vrij wel 15 i 1B et per half KQ Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 40 il 0 80 per week Vette schapen weinig aanvoer bande matig ƒ 18 a f 24 Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vlug ƒ 7 a 10 iraikalveren goede aanveer handel vrij wel SO il 60 Fokkalvoren 8i ƒ 17 Aangevoerd 97 partijen kaaa Handel zeervlug Ie ual ƒ 26 il ƒ as ie qual 3J i 86 Zwaardere il ƒ NoordHollandacho 80 il Boter red aanvoer handel vrij wel Goebotei 1 20 il 1 80 Weiboter 1 10 p Kilo SPECIALITEIT in Heeren Mode Artikelen Dames l arapluiKi en Hiindschociieii A van OS Az Kloiwei E 73 73a OOUUA Beurs van Ainslcrdani Vorkra lotkr 91 M l lOÜ 83 s 85 S i 2 M 6 26 63 98V 93 104 00 73 1 1 1 iio 93 4 100 96 48 53 1 BH 101 BS 10111 199 139 SI loo 130 101 i IB SRI ÏKMIIKU NaoaaiaKD ConNeil W 8 Jl dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNO n Obl Goudl 18SI 88 4 Iliua Insohrijving 18112 81 B OoaTïNB 01 1 in papio I8B8 dito in silver 1808 5 PoBTUOAL O jlig mot ronpon 11 dito ticket 3 ïtiai ND OU Biniionl 1891 4 diloOeooni 1880 4 dilob jHotln l98U 4 dilobijllopcl8S 90 4 dito in goud toen 1883 6 dito dito dito 1884 h BpiHje I erpel achulil 1881 4 ToaKSiJ Oepr t uv loon 1890 4 ree loaning aerie 1 tjeo loaning aerio 1 ZoioAra llip v obl 1892 5 Msxico Obl Buit 8cb 1891 11 VlNiauai A Ohl 4 onbep ISSI AvsraBJiali Obligation 1896 3 RoTTBauiii atod loon 1894 Niu N i rr Ilur deliv aaiid Arandsb I ib Mij Certificalcn l uiiMaatechappij dito Amb Ilypothobkb pnndbr 4 Cutt Mij der Voritenl aand i Or Iljnolhookb paudbr 8i Kadurlandacho bank aand Ned Handolmaal di dilu N W il Pao Hyp b paudbr Roti Hypoibcekb pandbr 3Vi Ulr Hypotheokb dito 31 OosTCNa Ooat IIong bank aand RU8L Hypothookbank pandb 4 i Amerika Kquil hypoth pandb 285 lÖT 10 Maiw L O Pr Lion corl N D Holl U 8poor Mij aandT IO Mij lol Kapl V St Spvr aand 91 Nod lud Spoorwegm aand 805 Ned Zuid Afrik Bpm aand 884 dito dito dito 1891 dito 6 108 IrAlls Spoorwl 1887 8 A Kobl S 5 7 Zttidaal Spwmü A ll obl S 6Ï PollK Waraohau Weenon aand 4 164V Roal Gr TUmu Spw Mij obl 4 981 Batilaehe dito aand 59 Putowa dito aand B 78 Iwang Dombr dito aand 5 101 V Korak AnaaHA Cent Pac 8p Mij obl 6 98Vi Ohio k North W pr O aand 1441 1 11 I 182 800 107 10 Antworpenl887 2 108 Bru a 1 1888 2 104 Oregon Calif Io bvp in goud 6 78 BI Paul Uinn k Maoit obl 7 10 Un Pa Hoofdlijn obUg dito dito Lino Col Ie hyp O B Cahaba Can Soolk Oert v aamU Vi C B Uw kNav leh d 0 0 Amaterd Omnibu aand Rolterd TramweMpkala aand I Nin Stad Amatmam aand 3 Stad Bollerdam aand 3 Blloia Stad Stad Ho 8 Theia Regullr Oeiell h 4 118 OoaTIKa Staalaleeniog 1880 6 188 i K K Ooat B Cr 1880 8 170 Spamji Stad Madrid 1888 84 Nao V Bes Hjrp 8pobl eert 107 BartarlUke stand GEBOBES 14 Sept Neeltje ondera W K Schaling en J II Lafeber Frederik Cornelia ouders C ÏI Jvrnnovold en N Dam LI llendrikos Antonius ouders A van Lieshout eo A lijjkelykhaiien IO Agatha Vnalis ouders C J van der Want es J M Larivelt OVERLEDEN 15 Sept H M de Groot 5 in GEHUWD IG Sept J do Bljj eu G de Viiea G U Ilordyk eu E Uoelhouwer d iloruemau en P T M Jnnaoo Baeunrilk GEBOREN lugetje onder J van Romi en I Breodyk Henricus Anloniua oudera A J do iot ii eu J M van dor Sprong ADVERTENTIEN De ondergeteekende betuigt zynen hartelyken dank roor de vele bewijcen van belaugatelling ondervonden by de toekenning der Zilveren Eeremodaille in do Orde van Oranje Nasaau W V TAN OIR BIJL Adjudant Onderofficier MUZIEK De ondürgett ükende noodigt een Kunatminnend publiek boleefdelük nit tot inteeltoning op de IIRIB S7U7H01IIE C01E TEI7 bij voldoende deelneming te geren door het IJtreclitsob Stedelijk Orkest in dn Zaal KUNSTMIN vau de Societeit aONS UENOEGËNt alhier WOUTER HDTSCBENRUIJTBR Het Wissel en Hffecli nkantoop BAEEÜTDS C 187 WAUMOESSTllAAT bfl don DAM telephoon 877 Aroo t on verkoopt Effecten Coupons enz Sluit UELEKNINOEN Uitvoering van Siieculatie ordera tot de meest voordeetlgnte cmuUtlHn WV Uitgave van het Maandblad KORTUNA ƒ per jaar franco per post proofnommera koalclooH WIc oker zijn ii de Edilo tó Efkol Cacao to onlvangim tesamfn VL outtild 011 nn vele pricfiiemingcn in den handel gi koinen oiulor don naam dos B uitïimlora Dr MichaeliB vervaardigd op do Ixste machines in het w reldboroimdo 6tabbliiuicment van Qebi StoUwerck te Keuion eltcha J p n21cftaeIIV Cikel Cacao in vierkanten busMn Dece Eikel Cacao is mot mellt gekookt eene aangename gezond drank roor dagtdijksch gebruik oen A 2 thfelepela van t polder voor een kop Chnoolate Ala ponecukrarbligo drank bij geval van diarrheo aleoiits mot water t gebrulkea Verkrijgbaar b j do vooroainitt H fl Apothekers en Vs Ko V K proeft nijea f 1 80 c 0 90 e Ü i5 Oenoraalvartegenwoordigar toot Noder and Julius Mattenkltdt Amoterdam Kalveistraat 103 tAOPb rUlJLE OUDE f Vt SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NiaHTOAP Varkriittbaflr by M PEETERS Jz N B AU bewüa van ecblhoid ii n cachet en kurk ateeda voor CHIEDAM I an den naam der Fima H P HOPFJfc