Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1896

No T073 Zaterdag 10 September J896 35sté Jaargang mmim coibuvt Nieuv S en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitmndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alionderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tet 1 uur des midd OPENBARE VfiRKOOPING te GOUDA ten oyerata n fan den NoUris G C l OBTüIJN DBOOGbBEVEK op MAANDAG 5 OCTOBER 1896 de mortem te elf uren in het Koffiehnis UiitHOHiic un de Markt ran No 1 Een goed onderbonden aangenaam gelegen HEERENHÜIS met SBF en TDIN itaaode en liggeade aao de Gouwe te Gouda wyk C No 33 met een GfiBÜl W daftrachter uitgang hebbende achter de Vischmarkt ter grootte ran 1 are 61 Centiaren Het Hatfl ran waterleiding en van vele gemakken Toorzitn bevat 6 KamerB Keuken Kelder en Zolder met Meidenkamerf het is te aanvaarden 1 November I89G £ u No 2 Ben goed onderhouden ruim ingericht op goeden atand golegen fVinkelhuis WOONHUIS SOHODE en EBF taande en liggende aan den Langen Tieudeweg te Gouda wgk O No 40 ter grootte ran 1 Are 77 Centiaren Het Hni ran Oa en Waterleiding Toonien beTat behalve de Winkel rier Kamers Kenken en Zolder en vele gemakken Het ia verhuurd aan de heeren PoisiRMtN en Pwm tot den 31 December 1898 voor 400 per jaar drie maandeiyks by vooraitbetaling te voldoen De perceelen zgn te bezichtigen den len B 2 n October a a dea namiddaga van 2 tot 4 uren en den 3n en 5n October a a dea roorgena van 10 t t 11 uren Nadere inlichtingen gerit voornoemde NoUrii COBTDIJN DBOOOLEEVEB te Gouda en wat perceel 1 betreft ook Notaria J KOEMAN te Haattreeht TOUt fAASJiraiURET Zaterdag 17 October voor bovengenoemde TBEKKING zgn verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN Prijs lot f 1 U loten voor f 10 Bg plaataing der loten Ie en 2e Prga COMFLEETE BESPANNINO benevena minatena 20 FAABDSN BUITENGEWONE FINALE UITVERKOOP VAK AT I I B K tegfen en onder i Fabrieksprijzen Deze liilverkoop duurt sMts korten lijd S e 4e Frt men Een ware Schat voor de ongelnkkige alaohtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIi G Hollandaobe uitgave met 27 aib Prna 2 gulden leder die aan d veraohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegela en in eiken boekhandel in Holland Open bare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaria O C FOETUUN ÜBOOGLEEVEE op DINSDAG den 22en BEPTEMBEB 1898 dea morgens te 9 uren aan bet Hnia wyk K No 252 aan de l eperatraat van MBELENEiBÜICmS als KASTEN STOELEN TAFELS BEDDEN en BEDDEOOED KACHELS KOHEE BLIK GLAS AAUDEWBBK enz enz De Goederen zgn daaga vóór de Verkooping dea morgena van 9 tot 12 en defl namiddaga van 2 tot 5 uren Ie zien Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaria PORTCIJN DBOOGLEEVEE te Gouda Koninklijke MacbliialeFaliriek BE lOHimOEll VAN II I vanSchaik Co geveatigd te a Oravenhage K epplentraat O en 9 nabg de Regentesaelaan Eofleveranciers VAS Z M den Eoning van België INDIENGiyifiST gebruikt de J fV Allerwege bekroonde M rfl lbero ni eSuperior DRUIVEÏÏ Borsl Honig Exlract MELIANTHE FLACONS van 40 Cts 70 Ct en 1 verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogiat Markt öourfa E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C BATELAND Bo Uop B ï WIJK Oudmalrr FEANSCHE STOOMVEEVEEU Clieniische Wasscherij VA II OPPEIMHEIMER li Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven VM alle Heerenen Dameagarderoben al80ok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van plnche mantela veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgena ataal bewerkt Wegena uitbreiding der fabrieken ig de prijzen 25 gedaald Te atoomen goederen ala nieuw allevorbaar in 3 dagen te verven goederen in eeae week TANDARTS E CASSUTO Torrmarkl 172 Gouda MlIJlS ïï ffliSBii behalve ZONDAGS en WOEN8UA08 UoiuU Ornli van A HmNKiiaN iooi LOTERIJ ZAAl DAM Trekking Woensdag 23 September e k 30000 Loten ruim 1000 Prijzen Op ongeveer iedere 30 loten EEN PBIJS Door liet Comité werden ongeloofclijlf kostbare rijzen aangrkoclit o a als Hoofdprij Ee praehUge iMuOamer met tttee Ê aur4en e Tntge Oe gelukkige winner kan bovengenoemde prijs mmiddeVijh tegen xooo contant geld verzilveren bij de heeren Gebr Si se la ar Stalhouders N Z Voorburgwal 77 Amsterdam Verder zijn er nog ruim 1000 prijzen waaronder nogcart mei paaré Koeien Varkens Schapen en Pluimgedierte Prachtig maaiueh XUeerwerk waaronder Lepels Vorken en ander Zilver Voorts Ameublementen Beelden Pendules Byouteriën en Schilderijen Velocipedes Sport Stal en Landbouwartike len enz enz Prijs per Lot i oolang de voorraad ttreld Be LOTEN zijn verkrijgbaar bij J T SWARTSENBVRGf Qoxtda Aan Zenuwlijders en Zenuvvzwakken Thaal is la 860 oplage versobenea van het boek Dfl Ze Beprostd en aanbevolen door de heeren Prof Ür Meriniére Parij Prengruber uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming ea genezing Het doei van dit werkje ia teajili te rerapreidea omtrent len aard der zonuwztrakta bare oorzaken en avolgOQ onderricht te garen en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Fhyaiologische ü jardin Bau ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare wijze op ona zeme Parijs Quwgeslei kan gewerkt worden en wel met een suoees dataoo BoUChot Parys wel een groot aantal uitstekende artsen ais de geneeskundige Geh Kath Dr Scberlag t ms pers aanleiding lot discussie gegeven heeft Gei Rath Dr Cvurkoweob Het wordt derhalve aao ieder die aan EiekelUkenky Woeuon zenuwtoestandof zoogenaamde zenuwaohtigheld Opperslafarts Dr Jooljl Woenen Hjdt welke ziok kenmerkt door habitueele hOOldpUu ml OpperstafariB Dr Soliiesl Kssi graine coDgeBtie groote gevoeligheid opgewon iChef arts Dr DaTses Parijs I denheid Slapeloosheid algemeeae liobamelUke f tier Aken onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken ohlingen nitz DiitrietaartsDr Busbach iSirk iKranknrts Dr Stelngreber Charenton Consul Dr v Asohenbaoh Slapeloosheid Corfu Dr med Corrazza Venetië II Angeville Parijs Lavabre Parijs Wille Taufkirohen CablllOt Arcnchon Fortget lionzae Ouilloueau Dot deaux Labatut Bordeaui Bougavel hu For rière L HirBohfóld Wefloeii LiebeF Innsbruck Hammer Piauen Weiner Weeuea AuBt BFootou BïatuBohlecbner Brixn i Diatriolssrte ür QrOSSmanu die door Beroerte getrofien zijn en aan de gevolgen daar van Igdeu zoomede aan Verlammingen Spraak verlies of moeielilk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen en die reeds geneeskundige v unu hufp inriepen on door do bekende hulpmiddelen als Dr med Corrazza Venetië onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen Angeville Parijs eleotriseeren galvaniseeren damp modder of Lavabre Parijs zee baden geene genezing of betering verkregen Wille Taufkirohen eindelijk aanalle personen dié vreozen door beroerte CablliOt Arcnehon Overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens II Fortget Lonzno vcaohlmseieu van voortdurend angstgevoel beneveldheld 1 Ouilloueau Dot van hoofd hoofdpün met aanvallen vanduiiedeaui llgheid flikkeren en donker worden voor de f Labatut Bordeaui oogon drukkend gevoel onder het voorhoofd oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot do bovengenoemde outhegorien van zenUWlifderS behooren zoomede aan bleek ZUOlltige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijlien arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zioh in het bezit van bovengenoemd boekje te stallen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M OLHBAN Co Heiligewog 42 Kotterdam V e van santen KOLIT Korte Hoofdsleag 1 ütreOht LOBBÏ k PORTON Oodegraoht b d Qaardbrug P Ï8 C et roorai op de ECHT jiandteoleanSntf met roodm letters Oberlahnstein iusamvffot fvicro iMBiroM oBs iiAffMsrftif Qvgral S B verkrijgbaar Maatst appii tol ExploUatie der VidoHa Bron gevestigd te Itotlerdam ZiddblcutJc S Rathreinep s Kneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel aiNNENLAND GOUDA 18 September 1896 Hei boHffeo an Mn broodbakkery leo bebMTa T u de Coöparttiere Broodbakker 0d Voordeelt is gegund aan dea tweeden inschrijver de hear J de Jong Wi daar de laagste iDiefaryreri met de Iste oplereTinga termgo g en genoegen oameQ In eene giBterenavood gebonden vergadering op de borenzaal in het cnfé Harmonie op de Markt ia door de bevoners der Korte Tiendeveg nadat er Toor een voldoende som was geteekend ie betalen per wekelykiche oontribotie om op waardige wgce by gelegenheid Tfto het KrooiogafeeBt hun atraat te rersieren en te verlichten een beatoor gekozen bestaande uU de vo gende heeren D C W van der Laar Voorzitter B VV ran de Pavoordt Secretaris W J van de Kasteelen PoDningmeeiter P üulleoiaD B J Keiser en F C Bik Jr Bei to ora leden Zondag 20 September 18 d 8 middags te 12 Qur tal in de zaal KaDstmio der sociëteit Ons Genoegen eene vergadering plaats habben van de afd Oouda Tan den R K Volkabood Paat i Tan bohandeling Ingo konen stukken verslag der commissie belast f met bat nauen der rekening en veranttfoording fan den penniogmeester verkiezing ran een beataargjid ter Toorzieniog in de vacature ontstaan door het overiydea van den heer P de Jong in alphabetisclie orde worden voorgedragen de bh J Kasbergei P A J Neliasen en W A Priosenbei oprichting van een ondsrafdeeliog Melkhandelaren Waaricbijnlijk zal de beer Van R J9w k van Rotterdam deze vergadering met zyne tegenwoordigheid vereeren Nnar men verneemt is de nrbeidenvereeniging Vooruitgang c die tgdens de beweging onder de werklieden der kaaraenfnbriek alhier is opgericht en die eene afdeeliog vormde van den N N B B te Rotterdam oiteen gegaan Het plan bestaat eene fabriokifereeniging op te richten Ook de machinale Gondache garenspinners vereeniging heeft het voornemen zich van den N N B B af te scheiden en een zalfatandige voreeniging te worden Giiteren werd in de R C Kerk te Oadewater een der klokken dio gebarsten waSf door een nieuwe vervangen De heer de Zwart FEVILLETOX DE HYPOTHEEK WASJSWSTBin 17 U j had iodartgd voor zyn zoon gesolliciteerd de commissiris had eens den weusch uttgodmkt dat Otto ook een goed ambtaoBar zou wordeu en hij wist dat IMnnanalijn den rorigen dag by zgoe excellentie geweest was Men bereidde hem eene verrassing voor maar de staataman had de vormeo batracfat en eent zijn adviei ingewonnen Boor een onhescheiden vraag of een orerbodig verzoek wilde Ludeman van z o kant het gcnoegeu van den commissaris niet vergallen Welgemoed gieg hg naar zqn hnreaa terug maar eerst had bij toevallig wat te iDfomwreo bg aan paar andere afdeeltogen en liep bij ten slotte eens bij da giiffie aan om te vragen of er iets voor hem was gekomen maur eigenlyk om te doen blgken dat hy by den commissaris was geweest Wat de zaak zelve betrof daarover mocht hg zich natuutlijk oiet uitlaten In dezelfde tevreden stsmning kwam bij thuis Er was ieU oeds op til ceide hij maar hg kende zijn pliokt als ambtenaar hg mocht de beslaitea van tgne eioalleatie uia vooruit loepen tig wist evenwel zeker dat da tgnen er ook zeer mede ia hui schik loudaa üjn Otto vooral Da commit aannemer io Oen Haag bnd zyn onderbaaa den heer Leyndük voor dit werk gezondenea bleek in dezen heer een neer beleidvoUen plaatstarvanger te hebben Met behnlp van een reosachtige spar kaapstanden katrolleu en toQwen werd eerst de oude klok buiten den toren naar beneden gelaten en daarna de nieuwe 1400 kilo zware klok naar boven gebracht De interessante arbeid lokte veel toeschouwers De reohtbaok veroordeelde gisteren den zwerver die ierecbitond wegena diefstal met braak te Alfan tot 4 jaren een ander persoon mede zonder raite woonplaats die zich te Hazerswoude aan een soortgelyk mifidryf Bcbnldig maakte tot 2 jaren Vonr Jen pjraoon te s Hage die ïich te verantwoorden bad wegens vordaistaring van rywielen werd 3 jaren geëitcht Het O M bg het kantongarecht te Haarlem vorderde Woensdag tegen den kleerbleeker J J aldaar omdiit h op verschillende data vrouwen heeft laten werken later dan tot 8 uur des avonds onder de verzwarende omstandigheid van vroegere veroordeel ing 12 boeteu van f 15 subaidair 15 dagen hechtenis voor olke boete Door den landbouwer Klapwyk uit even buizen ia bji do politie t Rotterdam aangifte gedaan vau de ontvreemding v n een hem toebehoorend paard waaraan zich een man te Katendrecht woonachtig heeft aehuldig gemaakt Aan de politie te Amsterdam is opsporing en aanhouding verzocht van twee jongens die eergisteren niet in de oaderlyke woning yn teroggekoerd Zg hadden om ti lfdrie de acbool verlaten en een brief op de post jedaan aan ban ouders waarin zy schreven dat zij plan hadden voorgoed heen te gaan Woarschijoiyk zyn de knapen door het lezen van romans op het denkbeeld gekomen om op avontuur uit te gaan zy hadden daarvan rceda vroeger gesproken Beiden zyn 12 jaar oud De een hoeft esn donker type en ia gekleed in een katoenea kiel met malrozeokraag donkerblauwe korte broek met grya petje Zya makker is kort en gezet en draagt een kiel zond r kraag en oen stroohoed met rood wit blauw lint ï aterdag avond ia de machinist aan de fabriek de Liefde te Worroerveer op treurige wyzs ano zyn einde gekomen Hoe hel ongeluk ge b ord ifl is en blyft onverklaarbaar Het is saris des Kooin was eeu staitsman dat had bij altgd wel gezegd en Otto zou nu ondervinden dat ata een commissaris des Koniugs iets tegt dit nooit woorden ia de luobt waren Geheel anders was de indruk dien deze mededeeling op Otto maakte Hij begreep baar maar nl te good lig zou ambtenaar worden zoo ala lijn vader met een titnde rau diens inkomsn n met niet veel meer rooraitzichten Daarvoor zon hij het werk bij van Bernhelm moeten staken thans juiat nu de baron zich op en afatand hielrl mia chieD om zijns sohuldelooze medewerking aan do haDdelingou van Binnenslijn misschien ook wel omdat hg gevoelde dat hot tijd werd om hem te betalen Hij sou hem thans moetan verlaten nu Nelly hem vermeed Ia de laatste dagen toch had hg zioh opzettelük schuil gehouden wanneer hg hg haar vader was en nu eerst gsvoeldo Otto dat van Bemhelms dochter nog eene andere gewaarwording bij hem opwekto dan die een ideaal te weeg brengt Bene dwaze belachelijke gewaarwording zeker maar die toch genot sehonk en die thans nu hij ze miata en alleen ii zgne herianeriug terugvond eene leegte in hem deed ontstaan die zeer zeker Biet aaogefttld zou worden door het teven op zijfis vaders hareau Ala de staatsman ien nacht tot een zéér zéér hoog ambt wierd goroepen zou Otto de laatste zijn geweest om er spijt over Ie gevoelen De avond ging voorbij zonder dat in eenig opricht de eeotoonigheid werd gestoord Slechts driemaal werd er gescheld en k van die drie keeren zag Ludeman met gespannen verwachting op ea naakte zioh een bange vrees van Otto meester dat daar de officiena kennisgeving van het gouvaroamaot soa bg da djnamo gobeurd waar onmogelyk pen ongelnk kon plaata vinden Dl man moet door een duizeling zijn overvallen of gestruikeld en in igo val op de riem neergekomeu zyn of de riem icoet hem gegrepen hebbeo Hy is vreeae Igk verminkt te verachnkkelyk om te borehryven cu Iaat een weduwe met tal van onverzorgde kinderen na Voor gebrek en armoede ui de patroon haar wet bewaren doch zy mist haar een braaf oppassend werkman on haisvader en de kinderen hun vader Van een landbouwer te Krabbendijke iaZaterdag een koe gebarsten door het gebroikvan natte klaver Dit is bet tweede geval indie gemeente Den landboawer J L Overbeeke te Waarde viu wiau drie koei n ookte voet van natte klaver gegnten hadden moaht het gelukken zijn diereu door zo metemmers koud water te begieten in het levente houden M Ct Tynan is eergisteren niet in verhoor genomen Hy heeft in de gevangenis een b ter vertrek gekregen maar er wordt du ook nauwlettender toezicht op hem gehsudeu dan eerat mogelgk wai Tot nu toe heeft hg geen antwoord ontvangen op zyn telegrammen ombgatandeii bescherming aan de regeering der Vereenigde Btaten en het is wel mogelyk dat deze telegrammen niet afgezonden zyn daar ze eerst door de justitie moeien gelezen eo goedgekeurd worden De justitie te Boulogne heeft hem toegestaan eeu neef of iemand die zïcb voor zyn neef uitgeeft by zich te ootvangon in tegenwoordigheid van een tolk en een inspacttior van politie Het overbrengen van Bell men beweert nu dat hy eigenlgk Ivory heet uit Glasgow naar Londen is zoo atil mogolyk ge chied Op het perron van bet station te Glasgow liep bg tusschen twoo inappctatirs vau politie in enige agenten der recherche volgden ham op den voet Hy was niet geboeid Toen men in een derde klas waggon plaats had genomen werden dadelijk de gordgneo voor de portierraampjes geschoven De zaak verwekte geen opzien Bell toonde zich dankbaar voor de welwillendheid waarmede men hom behando de Te Berchem is in het huii in de Veldstrnat niet de vloer opgebroken maar wel eeu gat gegraven in den tuin Hnt onderzoek wordt langzaam on nauwkeurig voortgezet JafTronw van Clastel de eigenares van bet dynamiathniic zal door den rechter van instructia verhoord worden Zal Tjnan nitgelevürd worden zijn AUnr telkeiia blüok l ot dut g zioh vergist hadden Do oude hoer rekte den avond nog zoo lang hij kon inoar Vink kreeg lanp ea mm legdo zich ter rusle met dezelfde vrees on dezelfde hoop boziold Den andereu morgen giog Ludeman ecu kwartier vroeger naar zijn bureau Uet wns een mistige aombore dag juiat zoo als Otto zelf gestemd was Alles woa vochtig en klam on toen hij het huis van van tiernhclm binnentrad kreeg lig oeti gevoel dat dit de laatste maat kou Wezen Ook de baron was zeer effen en zeida aieu meer dan volstrekt noodig was Hg les bgna zaxi hT ophundon voort in oon oud work diit hij van de bibliotheek gehaald had m Hot Otto zijne aanteokcniDgen m hot not sclirijron Og kent mtjnheor do WaltnP vroeg vnn liernhelm op ocna alsof hg oeno vraag dood die betrekking hiid op hebeen hij las Neert mynheot HNiet Gij bobt hem ontmoet op de Boiri te bg BinnQQalijn waar die Duilscho zendeling was ffDat kan wel zijo maar ik kende or niorannd behatrs raïjnbeer on mevrouw Binseualljn en hunne dochters Gij zijt zeer wel met die familie tk werk bij mgnhotir rasar de familia zte ik zelden ffOg doet alles voor mijn neef Itinnoiislijo naar ik hoor Og hebt ook dat berichtje geschrovcn over dion zendeling f Otto knikte toestemmend Dat gij voor anderen behalve voor mg werkt mynboar Ludeman zeide van Hernhclm opstaande is zeer natuorlgk maar ik bad vtnraoht dat gy Het Britiehe gezantschap te Parya he ft gisteren tot de Franscbe autoriteiten het verzoek gericht Tjnan in arrest te houden tot de aanvrage om uitlevering is ingekomen Maar het is de vraag of Tjnan inderdaad genataraliseerd burger der Vereenigde Staten is in dat geval bestaat er voor de Franache overheid goon bepaalde reden om aan het verzoek der Ëngelscha overheid te voldoen In de Times f wordt door een inzender da uitlevering quaestie besproken Het uitleveringa 4 verdrag van 1H7 schyut sedert dien tgd niet aanmerkelyk gewyzigd t zyn Uit art 4 van het verdrag blykt dat het wel degelyk terog werkende kracht heeft Dit verdrag is toepaaselyk op misdaden of misdrgf begnan vóör het teekenen van dit verdrag maar een uitgeleverd persoon zal niet kunnen tereohtslaau voor geen andere misdaad of roiidryf begaan iu het andere laud voor de uitlevering dan die waarvoor zyn uitlevering ia toegestaan c Art 5 bepaald dat geen Iwktaagde of varoordeelde zal uitgevoerd worden indien da partg aan welke faet verzoek gericht is oordeelt dat het miadr f in quaestio van staatkundigen aard i f enz Maar achryft de inzender het gaat met Arton bgv bewijst dat decontraotearende partyen niet altijd er op nit zgn om een staat kundige beweegreden te zoeken achter een misdrgl waarvoor uitlevering gevraagd wordt Hg acht hst vrg waarscbynlgk dat Tynan tal kunnen uitgeleverd worden reedi enkel egena meduplicbtigheid aan den moord in het Phoenix park DaarantegeD ontving de Daily Chronicle eeu achryveu waarin de heele zaak der nu gearreateerdo dynamietmaunen bfldoukeijjk ala een machinatie van Ëngelichezydo wordt beschouwd Iu Zuid Alrika schynt men overtuigd te zgn dat er een aanslag tegen koningin Victoria bedoRld was President Steyu van don OrsujeVrystaat heeft aan een officieel feestmaal daarop een toeiprliug gemaakt en president Kruger schynt zelfs een telegram vau sympathie aan de koningin gezonden Ie hebbeo waarin echter het complot niet uitdrukkelgk vermeld wordt De Katholieke Katnorclnb heeft baar bestunr vernieuwd en aamengeateld uit da heeren Dobbelmann Bablraanu en baron Michiels van Verdnynen die later onderling de fonctiëa aldus hebbon verdeeld dat l y üDderscheidenlgk benoemd zgn tot voorzitter on der voorzitter en aecrelarii van bet bestuur Do kerl boven in t oude L ndea bevatten volgens o iaf 720 000 centenaars mensehelgko overbiijfsclfi i uwo vriandon zoudt gespaard bobben Ik weet wd vervolgde do baron hem atrak ir do oogeu zionde ik weet wol mgnlioor Ludeman dat gij mg niets verplicht zijt Ik erken M h dat wij nog tiooilhoh hen Hfgit k nd i ik meende dil op ocna wijze la doer die voor u vnn blijvend belaag was Otto wilde hem in de rede vullen maar van Boraholm wenkte met do hand dat bij hom zuu Inton uitspreken itWij hebben niet afgeraliend ik wonacbto dit nog heden t doen maar u trvetia er een raad bij te goren die u voor het vrrvolg van uw levon vnn dienst kan zgn Maak nooit van de vaardigheid uwer pen gebruik om uwe vrienden ta hokeloR on luut u nooit gebruiken om ter willo vau den oen don andor aan de kank te stelten Mijnheor van Ilormbeira ik begrijp u oiet fl an zal ik duidelijker spreken mijnheer Ludeman In dnt ijoriolitje over von Schmaehtl zoo heet de man geloof ik komen er een paar seitenhiobeo voor op ben die saders deuken dan gij of liever dan BiniioQslijii die uwe pon betaalde Dat spijt ma voor H maar raeor spgt het me dat gjj in die reclame tan behoeve van Binnenslgn a kandidatuur mg juist aangrijpt in mijn teedorsto belangen Da zaak van Watenstoin is u Ijokend gg hebt do forrespondenlie voor mgu neef gevoerd i n ik had mogen verwachten dat ge u diïiirtoe niet zoudt geleend hebben Gij weet evou goed als ik dat Binnensigu Vf senatoin niet be it Of hg bat eens bazitten zal is eene aadi r vraag Maar in de uanheveling door u bedoeld staat geen VüQvd van ffasanstain