Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1896

Directe SpoorweKverbIndiogen met GOIDA ZooierdieDSt 1896 AaDcevaogeo 1 Mei TUd van GreeDWIcb eOMDA 0TTIE AM 1 Goud 8 8A 7 85 8 80 8 40 40 10 18 10 0 11 18 18 13 18 86 1 84 8 80 8 67 4 60 6 1 5 61 7 U 7 5S1 8 8 8 48 8 51 8 67 11 18 Moordnwkl 7 88 r 8 47 ff 10 87 ff ff 18 88 f ff ff 4 67 ff 7 ff ff ff 10 4 ff NLuwjAmIi 7 8 8 64 ff 11 4 ff ff 18 8 ff ff ff 5 4 ff ff 8 8 ff ff 10 11 f 0 pell 7 48 1 ff U U ff ff 18 48 ff ff 5 11 ff 8 18 ff ff 10 18 ff Uottudun 1 7 85 8 88 a ic 10 10 85 11 80 11 88 18 88 18 88 1 44 4 8 4 15 8 80 5 8 8 10 7 80 8 88 8 47 i lO 10 87 11 80 KOTTI DAH IIODDA Bstterdui 8 8 57 7 85 7 47 8 8 55 8 81 8 81 10 1 11 50 18 87 1 44 8 50 8 44 4 7 4 40 8 81 6 17 7 86 8 6 8 43 10 4 OiMlli 8 10 8 08 ff ff ff 10 8 ff ff 1 54 ff ff 4 50 ff 8 87 ff ff 8 47 ff Nieuvnkerk 8 18 8 18 V ff ff ff ff ff 10 88 8 01 ff 4 67 8 84 ff ff M4 ff MoordncU 8 88 8 84 ff ff ff f ff 10 48 ff ff 8 08 ff 8 04 ff 8 41 ff lO Ol ff Smdt 8 88 8 80 7 45 8 07 8 18 81 8 50 10 11 10 48 18 08 18 47 8 14 8 0 4 04 4 87 6 10 6 S1 8 47 7 45 8 18 1 7 10 84 GOUDA DEN BAie DkM HIAG GOUDA Ooudl 7 80 t 86 87 10 18 10 48 11 1 18 16 18 88 1 87 8 47 4 45 5 18 6 647 14 7 49 8 88 8 64 4 11 0lE r H 7 48 8 47 11 ff ff 18 40 4 57 ff 8 01 10 06 2 Z BW 7 6S 8 68 ff 11 11 18 4 08 ff ff 8 18 10 18 Toorb 8 07 08 11 85 1 03 80 ff 8 88 10 87 Haf 8 18 18 10 7 10 48 11 30 11 4618 46 1 08 1 7 4 17 6 86 6 58 8 88 7 44 8 818 58 M 10 88 11 48 SOVDA UTIICHT Unit 6 85 7 88 8 08 it 10 1 10 7 18 65 8 80 3 lt 4 18 7 Oud w 6 80 ff ff ff ff 11 14 8 87 ff ff ff 7 10 VrMrdeii5 5 8 18 i 11 88 8 45 8 84 8 17 7 18 VlrMhl 8 18 8 88 8 41 8 4 10 1 11 45 1 87 3 08 8 0 6 07 8 88 7 8 Hut 6 61 7 807 48 8 0 8 1 48 10 1111 3518 881 38 8 44 3 40 4 04 4 88 6 17 6 187 18 7 8 8 88 8 68 Voorb 8 67 ff ff ff ff ff 10 17 ff 1 41 4 3 ff 18 ff 8 34 Z ZMir6 U ff ff ff ff 10 38 1 55 4 68 8 80 ff 8 48 t ZeT H 6 88 10 48 8 08 6 04 6 39 i 8 6 OnidA 38 7 60 8 18 8 18 9 47 10 1610 6418 0618 8 8 17 3 14 t 08 4 885 16 5 47 507 488 8810 1010 88 Stopt Ie BUUwijk KruUweg an Nootdors Leidicbeliduii aa Hakaadoip U T 11 C H T G o n D 4 irtiaobt 8 83 7 0 9 88 10 10 88 11 88 18 50 8 08 8 68 4 45 36 7 0 8 0 07 10 34 Woudffl 6 58 8 11 10 83 11 55 4 16 8 58 8 88 10 84 Oudewatar 7 07 8 1 10 81 ff ff 4 84 t i t 8 88 Omda 7 88 8 88 8 84 10 10 10 44 11 1 18 11 1 11 8 45 4 37 17 7 09 88 8 41 8 4 11 10 18 17 10 84 10 41 11 07 S o V D A A MSTEIDAM 8 11 8 10 7 18 10 4 11 M 18 8 1 W M AHSTIIDA M O V D A 7 18 10 48 8 84 8 88 4 48 84 1 1 Mai M M M 80 7 1 10 17 18 10 i 1 8 i M Staten Generaal la Kahik Zitting rao Donderdag 17 September Abu de orde wai bet adres van antwoord Na goedkeuriDg der ecoDOtniiicfae paragriaf komt de heer Geertsema bg de A tj eb paragraaf terog op de onlaagi ia zake Atjeb gepabliceerde nota ten aanzien van de toekomstige gedn slyD op Noord Sa mat ra en betongt dat de boofdieiding omtrent die gedragslyn moet beroitea bjj bet opperbestunr o rereenkomstig bet beginsel der nioiiterieele verentwoordeIgkbeid De Miniiter rao Kolooicn antwoordde zich daartan geheel bewast te zga en berichtte dat de gooTerneor den 19 September aan den Minister Eon aenden alle bescbeiden en voorstellen betieffende de inzichten der Indische regeeriog ran hetgeen op Atjeb zal noodigzgo By Teranderiog van gedragslgn ia Atjeb sal op dezelfde wijze gehandeld worden als in 1874 en 1884 De heer Fransen ran de Potte kwam op tegen te legende dat generaal r d Hegden den oorlog bad beëindigd Na repliek ran éèa minister en den heer Van de Potte roert ook de heer Pjnacker Hordijk het woord om zgo beleid te rerdedigeo Het adres is aangenomen en de Kamer uitetngegaan Het adres loidt aldus Mevrouw f De Eerste Kamer der Btatea Generaal waardeert dankbaar bet roorrecht dat awe Majesteit de zitting der Stêten Generaat wederom heeft mogen openen Was bet ons aangenaam te rernemen dat de toestand ran land en rolk ia menig opzicht aaoleidiug geelt tot roldoening en dat in onderscheidene takken van handel en ngretbeid Tooruitgang merkbaar is met leed vezen namen wg kennis van de mededeeling dat io de nitkomsten ran het laadboawbedrgf nog geene wending ten goede is gekomen Met belangstelling rernamea wg dat de economische toestaad oaznr bezittingeo in Oosten WestIadië orer het geheel ganstig kaa worden genoemd Met Uwe Majesteit brengt de Eerste Kamer balde aan de roorttarendheid en den moed van het NedflrlBj dsohIadische leger door de zeemacht kracftig bggestaan Ook zij herdenkt met weemoed de offers die in Atjeb moeten worden gebracht om de afralliga hoofden de macht onzer wapenen i doen gevoelen Wy hopen de taak die ons wacht met grsr en toewgdiag te rolbreogen io het rertroowen dat onze werkzaamheden onder Gods zegen mogen strekken tot welzgn ran Nederland en Oranje c tat ll a lianuü 26 Kkum Zitting ran Donderdag 17 September De orergare ran den presidentshamer had onder de gebtuikelgke plichtptegiogen plaats De tydelijke voorzitter wensobta de Kamer en den heer Gleiohman geink met zyae benoeming onthield zich ran loftoitingen die de besoheidenbaid ran den benoemde aoaden kwetsen doch sprak de hoop ait dat hem gezondheid en krachten geschonken znllen worden tot het leiden met de hem daartoe rerleende garen en talenten ran beraadslagingen dis tot heil des lands en tot renterking raa den band tosschen Tolk en koningshais mogen strekken De roorzitter Toor deze woorden den heer Donner dank zeggende gewalde ran de beteekenip die bet geopende zittingjaar beeft na de rolksTertsenwoordiging op het pnnt staat rerraogSn te worden door een roortgekomen ait een broederen grondslag doch inmiddels geroepen bare taak met opgewektheid Ie volbrengen geen vtn de gewichtige onderwerpen die alsnog aan hare beraadslaging overgegeven worden onafgedaan te laten en onafhankelgk van het rerschil der atastkundige richting welke hare leden geacht worden te volgen bare plichten tegenover het vaderland en de Koningin getrouwelyk na t komen Oottda 8 87 AiutanUuB O U 8 14 In de namiddag vergadering werd de staatsbegrootiog voor 1897 deor den ministor van Financiën aangeboden met bet daaraan gepaard finnntteel orerziobt genaamd millioenen rede Daaroit bigkt dat bet dieoatjaar 1894 een orerschot oplevert van f 45 603 01i eD dat bet tekort over 1895 geredoceard is tot ongeveer 7 ton Het tekort voor 1896 wordt geraamd op 2 millioen mei de hoop echter dat de middelen meer znllen opbrengen dan de raming Voor 1897 zün de middelen gsrasmd de gewone op f 122 262 765 de overige op f ll 662 iJO0 te zamen i 133 924 965 De nllgareu op f 137 272 941 05 Het geraamd tekort bedr dni f 3 347 976 65 d i ruim f 4 150 000 minder dan het geraamde tekort 18 ten vofigen jare De gewone middelen zgn f 2 500 890 de overige f 565 780 hooger Behalve voor de accynzen op wyo gedistiUaerd en geslacht zoomede bet recht op jacht en viscb akten konden alle gewone middelen hooger worden geraamd vooral de invoerrechten De opbrengst van de personeels belasting is berekend naar de bestaande wet Ër il geen afzondsriyke begrooting voor bet Domeinfonds meer ontworpen maar de uitgaven zgn thsns gebracht op hoofdstuk VII B waarop by het maken van vergelgkingen met de nitgaven van 1896 moet worden gerekend Voor 1S97 wordt alzoo mcar aangevraagd i 259 461 38 Meer wordt aangevraagd f 1 328 458 92 minder i 368 996 84 Hoofdstuk y is f 217 838 hooger wanneer de 2 ton by aoppletoire begrooting voor 1896 toegestaan ter bestrgding van uitgaven tot wering van besmettelgke veeziekten boiten rekening bigven Hoofdstak VII A jis niettegenstaande de renterermindering f 301 813 57 hooger omdat in de garednceerde begrooting voor 1896 over de in 3 pels geconverteerde Schold slechts 11 paanden in plaats van 12 maanden rente ten laste van dat jaar behoefde te worden gebracht en ia 1896 de amortisatie in verband met de conversie beperkt werd Voor Waterstaat wordt i 960 000 meer aangerraagd voor poat en telegraphie ruim f 430 000 meer waartegenover op een alügiog der inkomsten met ruim 5 ton wordt gerekend Hoofdstok Marine heeft lager eindcgfer niettegenstaande voor nienwen aanbouw van nchepen f 1 329 700 meer wordt aangevraagd Hierop is van iofloed geweest de nieuwe wyze van verdeeling met ladië der marinenitgaven Hoofdstak Oorlog raamt de buitengewone uitgaven voor geweren tot een lager cyfer namelijk f 2 058 170 De uitgaven voor bet vestingstelsel sijn ï 253 000 hooger Uit de verdere mededeelingen des Ministers blykt dat de werken voor het Merwedekanaal voltooid zgn en die voor verbetering van den Kotterdamachen Waterweg met da voor 1897 uitgetrokken som van ton voltooid kannen worden Voor de verlegging van den Maasmond en den aanlfg van spoorwegverkeer zal echter ongeveer 4 millioen meer noodig zijn dan in 1892 verwacht werd De Maaamond rerlegging zal 2 millioen meer kosten vernieuwing ran den kasimnar langs de spoorwegbaven te Fgenoord is noodig en zal raim 12 ton kosten Voor dsze werken zal nog f 8 200 000 zgn te besteden De gewone middelen overtreffen de gewone uitgaven met f 1 072 193 65 maar met het gewone vryvalten lan 3 miDioen op de uitgaven kan het excedent gerekend worden op 4 millioen Wordt het zegelrecht op effecten verhoogd bet overgangsrecht van onroerende goederen nagelaten door niet ingezetenen verhoogd en een ry wiel belasting ingevoerd dan stggt hel beschikbaar bedrag tot meer dan 5 millioen Dit bedrag is nu beschikbaar 1 voor de invoering van de nieuwe regeling der personeele belasting en voor de regeling der financieele verhonding tusschen Rgk en Gemeenten De perioneele belaating zal 2 6 minder opbrengen Voor de gemeenten bigft beschikbaar f 2 200 000 a f 2 300 000 31 8 48 8 04 Valt de nitkomsten niet tegen dan kan ook in 1898 worden overgegaan tot de afschaffing der RykstoUen Omireat bet wetsvoorstel tot heffing eener rgwielbelastiog kan het volgende worden gemeld De minisfer vaa financiëo heeft afgezien van het plan om die heffing als onderdeel der personeele belasting te regelen Dat zon te veel bezwaren hebben opgeleverd Men moest dan den bonder of bezitter aanslaan wat bg een rgwiel veel moeielyker is na te gaan dan by een paard dat een stal beeft Men zou dan iemand die meer dan één rijwiel beeft byv een oud en een nieuw voor beiden moeten laten betalen zonder beboorlyke reden Alleen door toezicht op straat kan men controle laten oefenen en beeft dan herkenningsteekenen noodig dis veel omslag oponthoud en kosten veroorsaken met onteker sac ees Men komt dan tot een sakelgke belasting maar moet daarvan weer afwykeo als het rgwiel waarvoor al betaald is aaa een ander wordt overgedragen Veel eenvoudiger acht de Minister bet feit dat iemand op den openbaren weg wielrgdt te belalten Men heeft dan enkel te doen met den persoon die rgdt onverschillig wie de houder is Het kao gebeuren dat de een bet bengs gebruikt dat ann een ander is afgegeven De Minister gelooft echter ii als de wielrgderskaart o a deu ouderdom van den rechthebbende vermeldt bg eischt niet het pbotographisch portret de misbruiken gering zulten zgn De ambteisren met het toezicht belast zullen de wielrijders mogen gelasten stil te staan maar dat zal gewoonigk geuhiedea bg haltplaatsen en dergelyken De Minister acht zgn stelsel ook veel eenvoudiger en minder fainderlyk dan een accgns op rgwielen waarvoor merken zouden noodig zyn eo een hooge beffing Om allerlei moeielgkheden te voorkomen wil hg de belasting stellen op een laag oniform bedrag f 3 met vrystelling io bepaalde gevallen in het ontwerp genoemd Hg zegt daarvan Zy die kostbare rgwielen gebruiken en die na niet langen tgd verwisselen tegen andere byv van nienwe vinding of verbeterde constructie toonen voldoende dat betaling van een redelyk boog bedrag aan belasting bed weinig zou deren Doch er z in ook anderen w er aantal niet gering is die zich met een g08 lkoop meest tweedehands rgwiel behelpen en van wie in hillykbeid slechts eene matige belasting kan worden gevonlerd Het maken van onderscheid naar de qaaUteit of den vorm der rywielen zon op onoverkomelgke practische 4 ezwaren sfatoiten Evenzeer zoo het uiterst lastig en soma onmogelgk zyn te onderacheiden of het rgwiel reeds een zekeren t jd in gebruik is en gerekend mobt worden in de tweede band te zpn gekomen Daartoe zonden de lotiverwissehngen van het toestal dat eens in het eene gedeelte van het land wordt gebroikt dan weder in het andere of ook in het buitentaad moeten worden nagegaan Men zal toestemmen dat dit grooten last en daarby veel onzekerheid zoo opleveren Beter wordt al dergelgke omalag die ten slotte nog beet wat geld zou kosten vermeden door de belasting te stellen op een uniform bedrag dat zich door gematigbeid kenmerkt c De poging van enksle Hollanders te Pretoria om een Ambulance Korps opgericht te krggen en in werkende orde te houden verdienen alleszins de belangstelling van het Tranivaalsche publiek De burgera hebben nooit veel oplettendheid kunnen schfuken aan dfza toch zoo gewichtige tak an het krygswezen en wanneer eenmaal een oorlog was uitgebroken boorde men aanstonds klachten over gebrekkigheid van den geneeskundigen dienst Autatdaa e SU Tgdens den vryheidsoorlog waren bevoegde dokters r erg zeldzame en bovendien kostbare veracbyaselen en we hebben vaak hooren zeggen dat de a erfte onder de Boeren geringer zou geweest sgn indien er iMer ganeeskandige hulp bescfaikbür ware geweest Ook bg latere oorlogen tagcn Kaffers beeft het niet ontbroken aan gelegenheden om te betrenran dat da gewonden en zieken niet beter verpleegd konden worden Vandaar dat bet itreven van welmaenenda lieden om zich ia rredestgd te bekwamen voor diensten welka mogelgk in oorlogstijd nuttig zallcn wazen de meeste toejuiching verdient De mededeeling bovendien dat de oprichters van het Pretoria Ambulance Korps den bystand endeelneme van Afrikaners wenichen mag zeker strekken om de sjmpathie voor deze zaak te verboogen Als we ona goed herinneren werden kort geleden door verscbillende vereenigingen in Nederland middelen verstrakt om een volLedigen ambulancedienst aan bet Transvaalacbe folk ten geschenke te geven en is ook werkeIgk alles wat daartoe behoort hierheen ingescheept geworden Mogelyk zoo het opgerichte Ambulance Korpa onder toezicht der betreffende autoriteiten gecombineerd kannen worden met g noemde verzameling van medische voorwerpen tevens zonden miasobien da peraonen die gedurende da aanvangs dagen van Januari te Pretoria zich tot een ambalance dienat vormden kannen en willen meehelpen Velksstam + i1lya Bg dö Erven F Bohn te Haarlem heeft het licht gezien de negentiende roet zorg herziene drok volksaitgaaf vau de Camera Obscura Tegenover het titelblad vindt men een portret van den schryver nit 1837 zaeht bol gelaat met lichte bakkebaardjes in een knoopigkt van de zware Romantiekjas een enkel bloempje ecu vriondelyk portret en een by oituemendheid ourieuse versiering van het boek Op de voorberichten c tot den zesden druk 64 en den veertiendon drok 83 volgt dit Zoomin sla by de elknnder schielgk opgevolgde 15de 16de I7de en 18de heeft de Schryver bij deze 19de oi ave aan bat bo venstaande iets toe te voegeo dao de verzekering dat hy ook voor hare zyoa beste zorgea heeft overgehad en de herinnering d t aan de reeds by bet acbrgven der Voorrede voor de 6de gevoelde en sedert steeds dringendere gebleken behoefte in bet najaar van 1887 door zijn Na vyftig jaar noodige en over bodige Opheldering van de Camera Obscurac naar vermogen voldaan is Een tweede geheet herziene druk zag daarvan in het voorjaar van 1888 het hebt Haarlem De Erven F Bohn c Gedagleekend 1 September 1896 £ n in facsimile daarnaast Hildebrand Een ongefrankeerde brief heeft dezer dagen het geheele postkantoor te Milaan in opschudding gebracht In een brievenboe namelyk werd zalk een brief gevonden voorzien van het adres Aaa Zyoe Keizerlijke Hoogheid den Grootvorst troonopvolger George Alexandrowitschc en na was goede raad dour Moeat men den brief eenvoudig afzenden of hemhe zwaren met bet verscholdigde atrafporto Da arme beambten zagen reeds alle mogetgke Hraffeo in ban verbeelding voor het geval dat by de behandeling van dezen brief een verzuim werd begaan en hun bezorgdheid steeg te meer daar de gezamenlyke regiementan hen niet uit den nood bielpen Na lang zoeken vonden zg siodelglc dat brieven voor den allerboogBlen naam die onvoldoende of in t geheel niet gefraakeerd zyn met bgzonder rapport un den postdirecteur te Petersbnrg moeten worden gezonden dot h of ten aanz an van den groot vorsttroonopvolger deze atrafporto bepalingen van kracht waren daaromtrent gaf geen enkel reglement opheldering Eindelgk vond een handig postambtenaartje het ei van Columbus hg kocht een postzegel plakte dit op den brief en na waren alle bezwaren ovarwonnen 6 16 7 46 M U K U H Uit Boston wordt gemeld dat mr Percival Lowell den I6en Aagostus j l vanuit het Amarikaanache bergobssrvatorium in Arizona aan ontdekking op de planeet Mars beeft gedaan Da ontdekking betreft de verdubbeling van de GiMOi X iMroeinda kanalen op Man p QiuiM ia mn der kaaaleo Tan midilelbara giMÜffi bet lerbiadt den Lacns Lnnae met den Sioua Anrorae en atrekt eicb uit orer een gebied ran 17 N B tot 6 Z B en G4 graden tot 56 graden lengte Het kanaal behoort doa tot den aeqnatoriaaJgordel der planeet Het kanaal was bg de kartographiacbe opnamen der planeet door Schiaparelli io 1877 eo 1888 een eenrondige TerbindingeetraAt taaachen de beide genoemde groote waterbekkeoa en werd door de beide groote ereneens io den Lacns Lnnea aitmondende kanalen Hjdraolea en Cbryaorrhoaa geflankeerd I ter had Sihraparelli reeds een lerdobbe ling loowel van do Ganges ala lan de Hydraotaa geconalateerd en op zgn Marskaarten aangegeren Het telegram van de op den 16n deaer weder waargenomen rerdnbbeling van de Gangea rechtraardigt thana de reronderstelling dat wg aan den vooravond ziJD van verdere iMlangrgke ontdekkingen ten aanzien der beroemde Utarakanalen daar de waarneming in qnaeatie verricht op een tgdstip dat de planeet zieb nog op aanzienigken alatand van de aarde bevindt Tegen December wanneer zg het dichtat onze planeet zal genaderd zgn verwacht men nadere berichten betreflende onia naaate bnnrvronw in het planetenstelael BnlteBlaadsch Overzicht De fraosche bladen blijven volhouden dat da samenzwering der djnamietmannen niet tegeu den czaar gericht was en zg vinden daarin steun by da Engslsche jters die nu ook lot de overtuiging is gekomen dat de Clan na Qasl bet complot heeft op t getouw gezet om in Engeland krachtdadig de lerscfae zaak te bevorderen De Times komt na een breedvoerige beschouwing tot deze slotsom Mst welk doel de samenzwering ïs ondernomen kunnen wg niet zeggan Wg weten dat door de zorg van ScotlandYard op enkele plaatsen peraonen gearresteerd zijn dia rermoedelgk een djuamietaanslag voorhadden in het bnia dit zij by Antwerpen gebuurd badden zyn alle stoffen gevonden voor het maken van dynamiet en andere ontplofbare stoffen benevens werktuigen om die stofl n te doen ontspringen Meer weten wg niet en dat moet ons voldoen Het onderzoek zal later de verdere byzonderheden eo plannen wel aan den dag brengen De Franseba bladen achten de uitlevering van Tynan zeer waarachgntgk slechts de Bocialistiiche organen protesteeren tegen dit voornemen en maken er gebruik van om de B geering heftig aan te vallen De Petite Uépubliqnef zegt zelfs dat Frankrgk den naam republiek onwaardig is als het alle politieke vluchtelingen Bassen Armeniërs Turken Ieren en Italianen uitlevert Doch andere bladen stellen de misdaden der feniansc vpor ala gewone moorden an zien in de gevraagde aitlevaring niets ongewoons Da sVossiscfaa Zeitnngt meent dat de aanslag wel tegen den czaar gemunt was en acht het bewezen dat er eau overeenkomst tusschen lersche tfeniansc Fransobe aoarchiiten en Rntai cbe nihilisten bestaat Het blad zegt dat bet complot een pyolyken indruk maakte in Earopa en dat de ontdekking de vrees heeft doen ontstaan dat de czaar wel eens niet naar Frankrijk zou kannen gaan doch in het laatste oogonblik besloiten zgn reis naar het beloofde land dar bommanwarpersc op te goren Hierin ziet het blad de oorzaak van ds yverige bemoeiingen der Fransche pers om den ontdekten aanst roor te stellen als onbeteekend en niet tegen den czaar gericht Ereneens rerklaart de Voss Ztg c de reranderde houding der Engelscbe pers nit de rrsas dat de czaar ayn reis naar Balmoral kan opgeran Opmerkelgk ia het dat de Fransche biadon even achterdochtig zgn De République Frant aiset zegt dat de Engetscbe regeering tallaa wat strekken kan om Nikolaa IÏ en agne raadgevers van het bezoek aan Frankrgk af te schrikken met walbehagen aaogrgpt £ n om na twee rogela met één steen te dooden neemt men te Xionden een bonding aan alsof man der Rosaiache kaizerlyka familie een grooten dienst bewezen heeft En detSoirc rertelt deselfdedenkbeelden Engeland wil aan Europa toocan dat het waakt over de veiligheid der sonvereinen dat hei da baechermer der orde is en tevens wil het aan andere strooming in Enropa opwekken opdat de mogendheden het belpen zullen om da uitlevering van da gearraataerde feniaBs ta verkrggeo Liberté ao Débftt8 achten echter de uitlevering vvn Tynan onvermydalyk nu da Franitha politie tot zgn arrestatie heeft medegewerkt Dan 27en September van dit jaar wordt bet kanaal door da vermaarde IJzeren Poort in het Donangebied geopend Het ia lang 2850 KM en heoft een stroomgebied van 817 100 KM Voegt men bierby de vete zgrivieren dan krggt men aen gezamenlgka lengte van 7500 KM Vela moeiten au kosten zgn aan dit reuzanwerk opgeofferd Hst vereffanen der BirooaTeianelliog onder Faasau en de verandering van den loop onder Weenan o Praa burg beaft alleen meer dan 70 millioen gelden gekost Ia 1895 werd onder Ifïding van eene internationale commiasie voor brogwerken de eerste hand gelegd aaa dit kanaal Zeer veel moeite heeft men gehad om het gedeelte by BaziOrsowa op de Hongaarscb Servisch Rumeeosche grens bevaarbaar te maken De waterdiepten waren daar zeer onr elmatig en wisselden af van i tot 50 M terwyl stroomversnellingen van 1 tot 50 M klippen en rotsen het echepenverkeer seer gavaarlgk maakten en bg lagen waterstand zelfs onmogelgk De laatste hinderpaal voor het verkeer die uit den weg geroimd moest worden waa de IJzeren Poort waar men eindelyk in 1890 onder leiding van den bekwamen Wallandt en door de bemoeiingen van den energieken minister van openbare werken baron Kemeoy en van den Interen minister van handel Barosz mee begon Thans is alles gereed Daarmede is de reusachtige stroom die de Zwarte Zei met het hart van Doitschlaod verbindt voor alle schepen bevaarbaar e i wordt thans het handelsverkeer tusschen Dnitschland OoatenrgkHon garye en de landen langs den Benedea Donao met Raslaod Balkan en het Oosten bevorderd Doch tevens heeft door de voUooiing van dit grflotache werk de werktuig en waterbouwkunde een grooten triumf behaald De Hongaarsche reg eringi heeft 3000 ü beschikbaar gesteld voor bet Vredescoogras en 40 000 Ö voor de Tuterparlementaire Conferentie die den 19eu te Boedapest aanvangt In de HongKarsche begrootingscommissie heoft de miniiter van Financiën di Lakacs omtrent de leening tot naasting dar spoorwegen medegedeeld dat ooodig is een bedrag van 94 millioen Horyn verdeeld over tien jaar Daarby komt nog een bedrag van 26 millioen voor te converteeren schuldan zoodat da naaaiiog in bet geheel 120 millioen fïoryn zal kosten In bet dienstjaar 189 J7 moet daarvan worden opgöbracUt 41 millioen dat voor een deel 40 mill door een leening en voor de rest op andere wgze zal worden gedekt De Koln Ztg c verneemt dat het plan om den Pruieisohen Landdag nog in October bgeen te roepen ia opgegeven en de zitting eerst in Januari zal worden geopend Men gelooft ook dan nog don tgd te hebben voor de behandeling van de wetsontwerpen die van invloed zullen zgn op de vaststelling der Begrooting van het koninkryk In Dnitschland is hst onw$er werkelgk afgedreven de locht is zoo geklaard dat men in de pars zelfa beter dau voor eenige weken te spreken is over de bekendmakingen in den Reicbsanzeiger De Fr Z t welke zeker niet van overdreven vriendetgkheid jegens de regeering zal worden verdacht gaat zelfs zoo ver ta zeggen dat het ontwgfelbaar een vooruitgang in het constitutioneels staatsIwen is dat in de laatste weken door ofScieele mededeelingen in bet regeeriogsorgaan een einde wordt gemaakt aan den twyfel met betrekking tot gewichtige zaken Wat tot zulk aen verrassenden omkeer heeft geleid is niet zeer duidetgk Maar niets hewyat meer dat het vertrouwen is teruggekeordi dan bpt wegdenken van de grieven welke nog voor eenigo weken zoo op den voorgrond worden geplaatst Toen heetten de mededeelingen in den Reicbsanzeigerc niet een stap vooruit in het constitutioueele staatsleven maar werd de mededeeling om haar vorm als inconstitutioneel veroordeeld £ n terwyl nn eBproken wordt van het wegnemen van twyel is de inkt jiog niet droog welke den joarnatisten van byua a Ie richtingen diends om te verklaren dat de mededeeling in het officieele blad allerminst geschikt was om den bestaanden twgfel weg te nemen Kr bestaat dns kans op een vrnchtbare zitting van den Rgksdag welke gelgk men weet behalve de militaire rechtspleging wederom twee onderwerpen van sociaal belang dat tot invoering van haodwerkngilden en tot verzekering van de arbeiders zal ontvangen 352 Staats loteriJ 5e Klaiae Trekking van Vrgdag 18 üeptembcr 189 $ No 6 SS 1000 Nó 18081 400 No 8189 2S94 678 871 7394 8418 14200 en 14373 ieder SOO No 1008 2288 9987 388 867 6081 7670 1 686 en 18447 ieder 100 Prijzen van 70 33 8417 4898 8140 10890 1S06918157 18069 71 8443 4928 8839 10989 13183 16163 19177 144 2719 S68B 8412 11081 18388 16909 18203 498 8734 86 8547 11168 1389 16248 1S2I9 509 8761 6067 8606 11170 13 43 16288 18364 768 8158 6847 8 19 11198 13687 16440 18795 843 3107 6353 8687 11840 13981 16501 18948 865 3216 639S 9015 11374 14008 16685 19326 1063 8327 6487 9020 1U09 11039 16561 19406 1087 3870 6659 90 4 11 94 14098 16710 19 84 1118 3405 6885 9816 11886 14171 16719 19770 1189 8414 6957 9407 11718 14182 16787 19962 1180 3507 6958 9417 117 9 14438 16739 90097 1804 3541 6971 9766 11808 14997 16759 20313 1210 3656 7025 9814 12150 1 084 16957 80343 1788 3077 7037 I00S6 1219S 15399 17120 20413 1998 8 78 7335 10074 18249 15481 17811 20426 l 8é 8909 7350 10086 18899 18 90 17354 80437 8073 3919 749710195 18806 1 748 17 80 806 1 8186 40 0 7815 10217 18945 15836 17785 8067O 8848 4868 7922 10336 12964 15990 17752 80680 8303 4399 8140 10784 12974 15991 17971 20918 2413 4466 SPECIALITEIT in Eeeiei Mode Artikelon DaiDfê Parapluiiüs en flanilsrhoeneii A van OS A kleiwog E 73 73a GOUDA Beurs van insterdam alotkrs 90 lOOV 100 S6V 9 637 16 SElTEMBKlt Vorlcn NïDailLAHD CorlNedW S S 91 lilo dito dilo S 100 Vi dilo dito dito 8 99IV1 Hoi OA OW ondl 1881 894 iTAllK luachrqviiig 1968 81 5 83 OostaN Obi inpapio 1868 i 84 i dilo in jilvor 186s 6 85 PoETl OLh O jlig mot coiipou U dito ticket 3 36 anaUKD Ubl Biuaeiil 18 4 63 ditoOooon 1880 4 98 dito bij Rotlis 1989 4 98 dilo bij Hope 1999 90 4 98 ilitomftoiid loou 1883 llito dito dito 1984 5 104 i itkHlt Porpot snhuld 1891 4 601 ToaKElJ Oepr Couv loen 1990 4 731 1 dec leeoinK Bono 1 19 g 19 too loeniiiK aerie 1 19 j ZOID Ara llip V obi 1992 Bt lio Arondftb Tab My Certificftten 630 DuiiMaaticliappij dito 514 Vi Amh Uypotheukb paiidhr 4 1OI 9 Oult Mij dcr Voralfliil aaiid 58 1 Or llyfotlioukb paudlir SVi lOl Vu Nederlandecho bank aaiid 19 Ned llandolmaal i li dito 139 n 225Vi 10 lO a N W k I ao Hyp b pandbr S 10 Roll HjpoUieokb pandbr I i lOO Utr lljpothookb dilo S i 100 OoBTENa Oost llonf bank aaml 186 ülisl Hypothoekbank pandb Vi 101 AHiaiKA Kwit hypoth pandb 5 Maiw L nrl r Licracorl 6 26 I n Holl IJ Spoorw Mij aand lOOi Mij tolKipl V 3t 8pw aaiid 91 Ned Ind gpoorwogm aand 205 Ned Zuid Afrik Spra aand 284 dito dilo dilo 1891 dilo 5 108 ItALll Spoonvl 1887 89 A Kobl S 511 ZuidIUl Spwmij A U obi 3 562 FOLIH Waraohau Woonon aaiid 4 141 Hum Or Ru 8pw Mg obi 4 991 1 Balilaohe dito aand 59 Faitowa dito aand 5 78 Iwang Domlir dilo aand S 01V Kurat Jh AMw Sp kap obi 4 101 dilo dilo olilig 4 101 AnraiKA Cenl I ac Sp Mij obi 6 99 Chie It North W pr C v aand U4V dito dito Win SI Fetor obi 7 130 Denver It Hio Gr Spm cert v a lO i i lUinoi Central obi in goud 4 90 a Louiav NaahvilloCerLv aand 40V Meiico N Spw Mij lehyp o lOO Kin Kanaaa r 4 pet pref aand IO n N ïork Onlario k Weat aand dito Ponna Ohio oblig 6 1 Oregon Calif le hyp in goud 6 78 91 Paul Minn It lilanlt obi 7 106 I n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi le hyp 0 5 Oahada Can South Cort v aand 431 7 C Kallw kNav loh d o 0 w Amsterd Omuibua Mjj aand I 192i Eotlerd TramwegMaata aand 200 Nio Stad Amelerdam aand 3 107 9tad Boltordam aand 8 106 ia Blioia Slad Antw6rponl997 2Vi 103Vi 8tad Brueaol 1896 2 104 Hose Theiaa Bcgullr Oeaollach 4 U8 OoniNK StaaUleening 1860 6 my K K Oo t B Or 1890 3 170 i ullt 8Ud Madrid 8 1868 34 Jib V r Boa Hyp Spobl oort 107 KEIMMSGEf IXG iKlICHTINuni WBUl OBVAAH CHAD Or IimUEB IIDJISES VEBOORZAKKN BUEOE MEESTEB en WETHOUDERS van Oonda Oezien art 8 der Wet an den 2n Juni 1879 aStaatabladt No 96 Doen le weten Dat zg Tergonniog hebben verleend aan C van den Broek en zyne recbtvf rlcrijgenden tot het oprichten eener alacnterij in liet perceel gelegen aan do Code Gouwe wjjk 3 No M kadaatraal bekend aeetie I Nr 437 Gouda 1 5 September 1896 Burgemeeater en Wetbouderi voornoemd H L MARTENS De Secretaris BROUWER R E C L A M E Sclioeasiakers Eleedemakers in het kort allen die oen Utend leven leiden itaao erg bloot aan Verstopping en als men nieta dautegen doet zgn de gevolgen neer onaangeDaam want daardoor ontstaanhaemorrhoideu aambeien bloedaaandrang duizelingen hartkloppingen hoofdpyn iche meringen gebrek aan eetlust enz Daarommoesten alle personen die een hooMzakelykzittend leven leiden er cp toezien dat z i dngeiyks mime darmontlastin hadden en omdie te bevorderen zoo noodig do ZwitserschePillen van Apotheker RICHAllD BRANDTinnemen door zoo vele bekende Professorenin de geneeskunde beproefd eu aanbevolen en welker dagelps gebruik slechts 3 centenkost Niet anders te verkrygen dan in doosjes it 70 Cents in de Apotheken Itoofddepöt F E TIN SANTEN KüLPF KoUmtam ADVERTENTIEN Tot onze diepe droeilieid overleed heden plotseling in deu on erdom van bjjun 54 jaren onze inuig geliefde Moedor en Belmwdmoeder ËLIBAüKTH UÜMEIJN Wednwe van den lieer U LiiLirs van üooa i B LÜLUI8 VAN GOOR M E LIJLIUS VAN GOOR A LEiJDS LuLiua VAN Goor J L LKUDa Oottda 17 Sept 1890 Amateraam Kenüjf en algemeem kmnitgeving Heden ovorleetl plotseling in den onderdom van bynn 54 jaren onxo geliefde Hehuwdisniter Mevrouw ELlSAüKTll UOMKIJN Wodnwc vau den Beer Dihk LuLius VAN Qooa J M NOOTUOVBN van GüüR J A K NOOTHOVEN van GOOR ROKBT VAN LlHBUBO Gouda 17 September 181 0 Geen Grijs Haar meerI I DE JMIfiUWK LONDON dort de gryze haren binnen enkele d n vfirdwünen maakt het haar glanzend en 7 acht Iwlet het uitvallen en neemt de petletjes van het hoofd XL JU ri dQn biHcbt op denhalH vanen Hacou n pog Verkrygbaar inflaconavan l SOJb fO Sfi bg l X C 3 iiy 66 Stul H uit da rulliete mkHH fürmr tlor eer tal IiiiiteiiUndiflin rahnoki ii oyer Leg r Paarden Dekens rrn i l i toKPii den ji itiinji vitn fl 2 75 Kr Rtiilj wunlro intvikonltl Deze dikke anilfjtbara itekeni zijn zee warm ila sta pelt L 14UXl Xl ciit ghiot diu bet fphefll Hinii hrif kkcnil met woI ojikpiilRttKi cii 3 lircnlfl itrpopen TOtkHM iM ii hlrlnc p rtl wittewollene Slaap Oekens jTPoot 140X IW m wcgniii zeer kleme ileoht poor vaklui hcmerklMire foateo la bet weefiel unge1i j li n l fl 3 B0 psrttuk Sorten iikIuih hrt dubljele ttr niii4 IIJk teui it vi n l pitelltngmi wordfl M luf d Tuarriuil nri kt Irittin tOHcodlnK ftm kat b 4nf r ouilet reinbourt ptM all Kcvoord B Hurwlte Maaatrioht Gr 40p PD IK E O0DE t SCHIEDAMMRH ïÖILW Jja Merkt NiaHTOAP Vorkrijabaar bij M PEETERS Jz ff B AU bflwijf van eelithoid i rarliet en kurk ateeilfl rooricien van Hen naam der Pinna P HOPFX aEMVEE