Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1896

I 35ste Jaargang Maandag Sl ptember 1896 j o 7074 Nieuws en Advertenmeblad voor Gouda en Omstreken ADVERTEWTIEN worden greplaatst van 1 5 regeU k 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandVn is 1 25 franco per post 1 70 Afïonderlijke Nommers VU F CENTEN DtTieia Txre Holl JAiflS in Potjes h 40 4S en 50 rtn Atrikozen Aardteziön EN FramiDozeii Jam uitgewogen per A ons 3S 40 4S Ha T CREBAS IHANSCHE STOOMVEEVEEU nu Chemlscbe WasscherIJ 19 KruUkade Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS z 8p cialitoit oor het toornen en verTe van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kiuderpoederen Speciale inrichting roor bet stoom Q an pluchemantels veeren bont euï Oordynen tafelkleeden ene worden naar de nieuwste en laatste methode geTerid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgu de prüien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen lu eene week Het Wissel eo ËfTecteiikaoloor BABEITDS i C 187 WARM0B8STRAAT bfl den DAM l l pboon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit ÜELëëNINQËN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeetigëte eondUièH W F Uitgave van bet Maandblad FORTUNA f per jaar franco per post proefuommers kosteloos F Een ware Schat voor de ongelukkij e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING Hollandsche uitgave met 27 aib Prijs 2 gulden leder die aan de verschnkkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte ieenng die bet geeft redt Jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fraqoo tegen inzending van het bedisg ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BUITENGEWONE FINALE UITYfiRKOOP VAH 11 1 1 tcffen en onder Fabrieksprijzen hut l ilverbop iluort slerhts korten lijd Mie 4e M rijÊieu Itt de ÉSTM jMGE TANDARTS E CASSÜTO Turfniarkt 172 Gouda behalve ZOMDAOS en WOENSDAGS I hiwiïvi liike Expeller Ufnl b ds Mita iawiïvili te Jicht jnen vu U rlsl u4 yat IsMtMtlrtlliMlssuteweiidaDtegn d jorta HBiBT faiiKXiiBlIer Pr eo dent 75 omt Sn f 1 26 de llaach Voorhsodea in ds msesta ApothoksD n bq F A Sioktn t Oe la Bottaidsra Te Gouda hg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SOfJ apothker Markt Koninklijke flacliiiialeFaliriek M mmw 11 K vanSchaik Co gevestigd te a Gravenhoge iep ptertlraat 90 em SO i nabg de Regentesselaan Hofieveranciets TAN Z U den Koning van België INDIENGÜIeST g ebniikt de t iÊêTA Allerwege bekj oonde Wercldlifroinidi Superior DEUIVEU Borst Honig Extract MELIANTHE FLAOONS van 40 Cts 70 Cts en I verkrijgbaar hij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht i C RATELAND Botkcop B V WIJK Oudtaalcr VRIJE FAARDENUARKT Zat erdag 17 Oc tobej voor bovengenoemde TREKKING tóu verkrijgbaar bu k BRINKMAN ZN Prijs per lot f H lolcn voor 10 By plaatsing der loten Ie en 2e Prgs COMPLBETE BESPANNING benevens minstens 20 FAARDEN j Wf of md daar oriBs 11 lo nikkal E hipurl Knli walk opaigan MKdim wyn da lalt tot JBflerfliifl worilHyl Pm 75 caiti it j u rau o 10 porto extra brMo VMrd lUidu d purbuk ii l ï IÜ li k n sUT at h Ud r UmTUu alail rieC U iputhuk Mt Mnvmdli wflSr u slvitoa n v kt Of akDW d lut tot pKr n r rMlldlag laft raabi of Toonltk Tcnendhiili Herkor Caa Maalseli e BdiikM k Oo SmMSSI Gonda Druk van A IlHiNKüAif k Zou AMERSFOORT HE1RSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitrabriek stoom Automatiitche ffalêen iteeltnbriek Prima WitïebrOOd i oen puik goort wittebrood van la befilo iiifïndit atpii te abricoerd il liieriloor overheerlijk van innaait en zeer goedkoop verkrijgbaar in panvorm met twee keepen in elk einde van den rag m stuks van 5 ot 7 i ot 10 et Fijn FaaSCbkrentenbrOOd vordt vao de lijosle zuidfruchteo beste tafolDStuurboter eieren zuirore volle besto raelk enz gemaakt is bierdoor een baitcngeiroon heerlijk gebak betwelk niet droog wordt en voor dezo voortrolfelgke kvaliteil zeer goedkoop verkrijgbaar is in busvorm in stuks van 20 ot éO et 40 ct 60 et 80 et en als Fijne Erentenbroodjes van 3Vi ot Zoet Roggebrood wordt van de amakolijkete soorten rogge en fijnste zwarte tafeUiroop tervaardigd ta hierdoor byzonder beerlek van amaak en verkrijgbaar iQ gegarandeerd gewicht van 1 Kg 10 ot Ordinaire Tarwebloem ordt ook van de puikate aoorlen l rwe gomalou maar ia en minder Ajne en blanke aorteering dan Prima Tarwebloem wordt apeciail aanbevolen ala uitatekend geacfaikt voor bebaagersmeei om met water gekookt plakatijfael van te maken oa H verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 6 ot Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEÜHSING Te GOÜDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig rast loon plus ülnke provisie en franco vraonten der voüe n ledige kietflQ LOTERIJ ZAAI DAM Trokking Woensdag 23 Septemlier e k 30000 Loten ruim 1000 Prijzen Op ongeveer iedere 30 loten EEN PRIJS J Door liet Comité werden ongeloofelijk kostbai e prijzen aang e kocht o a als Hoofdprij Ken prachtige ÊMuOatier miet twee Paarden en Tuigen V c gelukkig e winner kan boveng enoemde prijs oiimLddellijh teg en ooa contant geld verzilveren bij de heeren Gebr Si sela ar Stalhouders N Z Voorburg wal 77 Amsterdam Verder zijn er nog ruim IPOO pry zen waaronder Uogeart met paard Koeien Varkens Schapen en Pluimg edierte Prachtig Xaautch XUceruserk waaronder Lepels Vorken en ander Zilver Voorts Ameublementen Beelden Pendules Byouteriën en Schilderijen Velocipedes Sport Stal en Landbouw artike len enz enz j Prijs per Lot f moolang de voorraad êtrekt De LOTEN zijn rerkriügbaar bij J T SWARTSENBURG Souda Het roote aantal zenuwkwalen Tu nnwtioordpija T to di TO r f aftDde kenteeksnen vkh apoplexie hcneiibaxMrto 1Mb Nfr earsii nog stoedi lU lulddeles door de medtaclie wetensohap aaügewend S nt MB Ata nlMima t d komt ue eer toe dat ilj door hot gebrnik maken van den eeavondigiton v f nuMUlklofl de Imid eene phvaltFloKiioha ontdekktni gedaan beeft die na honderde proefDeiuntn ma ortr de Eeheele vererd verbreid U en terwijl ilj in weteniobappelijka kringen da boofiibi k Uu MUM wekt teveni een weldaad bJIjkt ts zij i le aan eennwkwalen UJdands awu ML Smw geneeiwljBs is nltvevonden door den gewoien UfTioier tbd Geiondhsit Dr BsttU WaÜMauB H Vilshofen en bsnui p da oudervlnding opgedaan in eene BO Iarlga praktük 1H wMMWklM nniMdelllJk aan h t awire tel medovedecld Mei deia saBMiwUn wuêm wmkMJtt ofaltterenda reialtatan Tarkragen en aU maakte aooveel opgang dal ran aan iMr tal lIMita p ctov a werij QVER 2 eNÜWLIJDEN EN BEROERTE hare woarkomlng en aanai L UT fmaeifiBar airBoieur dar galvaaa tharwHtlialM mtfsrt t Farila nt BI Haner 334 Conaul von Aichinbaoh mt r tl OarAi Or tlZlrknlte OÜar ataliaaral Jaeh nad dr ta Weenen Dr c Baavval ta U Farrièr MTtmu uaar anuiaarai jaeni aiatf dr te Weenen Dr c BaiMvtl ta U Farrièn larf IM VM éM CoNiall Otatral d byolèaa at da Santé In Frankrijk en vale anderen Aan alles laraanawsMtel meer afniliidar aansedaiwls of raehllsbeld llldMi waarvan H b nt ir u B nawaehllsbeld lilden waarvaa de kauteekenen e Jn ohrontaoha hODiMja haaflpiln febelwrfraKa groota pHkkaibaarhatit aaJaagtfhaFd alapalooaliald llohamalPa ha l a toaataail vardar alia amken die door beroerte Retroflen wardaji en nt Uf4ta aa lo mjixui uieeebaden gaëngëiiflidïiïftf alglMkUMC kwaal gevradan babban en ten slotte rij dte vrcea Keveelen veer berearte aa éUlU reden hahban w g iu TaTaohUnaelen ala lioh aanhoadand aagiUg vaalaa vardaeA la fealVHM Mtfll l a nut MtaHibati Mkartagan aa donhar wordeit vegr de ooaan drakktMa IJa aadar M wart mW taiilni la M aorea feat vaalaa van krlabeling In ei het atafan van handaa aa aataa at tam Ma oategoriaa van aeHwUf t ook nan jonpa neii ei iljdanda aaa blaahxaaht aa kraablalaHMU ook aaa gaionda talfl aaa lange paraoaea dia vtcl nel hel hoofd wtrkan en geestelUka raeotta wUlaa Toorkomod wordt Arinfana aangaraden ziob ht t boven vermelde werkje aan t t t Iiailllk p aanmca kattalaaa enfraaoe vcmaden wordt ilaor l Vl 5 M iïj f i MAKTTEM KUL F Xpotbaker K rU HmMWH 1 M LOBKir POBTOH ündagracBt bil d aaHbng Vlm Op da vgiêaniaeh medlclnala tentoonateillug i delDr Welai TlJia dpvr JuriJ net de XU eren Medaille bekrwead la ictoriawaier uifde JflctotièSron fêOberlêJinsIein by£ms Tafeldranm Vanh oniiiklykê m t erXe kr anden UnaeD korten t d rwda ds Sla aruk verschenen la Dit loeHT rat alat aU Ml ym M UÊt Ê pobliek ventaanbara TerUaringen omtrent bet waEsn der nteawere thtfapU am ia iaaimSta lain in wanhopiga gayaUan Terkregen nitwerkii maar ook rtndt man dawla mtiHelMBMUlka TH bandeÜsges uit de mMlIncb bladca dia aan dese ganeeswUEa nwild lila uMiüaJa ASSSUI BINNENLAND OUDA 19 September 1896 Giaieretimiddag omaireeka 2 anr heeft in bat BtoamoDdaat by dan Baart de 32 iarLgfl boareüknecht ïïaDdrik Baars ziek door ophanging van bet loTen beroofd Id aeoa op Maandag jl geboadea vergaderiog ran de Yereaoigiag Wilhelmiaa ia hai Bastuor dafioitief sameogaateld betwelk noodig waa doordien de cnmmiuie toor 31 Auguatust hd Vereeaigiog geworden is uit da Haeren R h Martena Ëere Lid D C W rau dar Lur Voorsitlar J IJpelaar Jl ooderToorzitter J Ouderkerk Secretaris R B Cools Vice aecretaria B W Tan da PaToordt PeauiDgoieastar J Zwart Pz VicepeoDing meeater L Biatchop W J van de Kasteelen a da Jong J A Verhoeff J N Both J D Tan der Want en Th A Tan Berkel Voor de beaoeming van een leeraar ia de aatuurkunde eo de vis en natnurkandige aardrijkskunde aan het gymDasinm alhier worden door cnratoreo aanberoleD de heeren 1 W Ph Lindner doet in de wia en natnnrkunde taatat tüd lgk leeraar aan de boogare bargeraobool te Arnhem on 2 E A 3teitrmetz cand in de wia ea natuurkande tgdelyk taeraar aan de hoogere burgencbool te Hage Voordracht Toor leeraar ia hand en lynlaekeueo aan de hoogere burgencbool teveuB directeur der aTondtaekenacbool TOor arabacbtsliaden te Briflle J J Biuer Amsterdam C Uarman Wzo Deo Haag J van Steel Ooada Donderdag had er een haiahondeiyka Tergadering plaats Tan de KaaraeumakeraTereeniging Apotlo te Schiedam In die blieeokomst was tagennoordig De Jonge voorzitter Tan den N N B B £ r bleek dat achter het baetnur Tan den Bond om een der ontalagen werkhedeu ran de Oond cbe kaaraenfabriek Sehoonderwoard de rereeniging Apolto had aaogeraden sicb Tan den Bond af scheiden en zich aan te aluiten by bet Nederlandaoh arbeiders aecretariaat Door de Jonge werd deze handelwgza fan Schoonderwoerd in scherf bewoordingen afgekeurd Hg ontraadde aanalaiting bg bet arbeidaseeretariaat Wil de Vereeniging geen afdeeling biyven Tormem Tan den N N U B zg worda dftB ene afdeeling Tan een anderen Bond F EViLL ETOX DE HYPOTHEEK WJISBWSTBIW IS I Dat is zoo maar roor ieder dte baar leeat is ket dutdelük dat Wssenatein gemeend wordt Binueoal D beiit geen duim grond in die streek Dat wiat ilc niet In ieder geval rajjabeer Tjttdeman uwe verbou ding tot den heer BinDenel a maakt het my onmo d jk u langer bij mij te ontvangen Het doet mi want ik mocht u gaarne lyden en zoo ala Ik o seide ik hfd be goed met a roor Laat het u aea les a n roor de toekaaat licht dat gij dit b onzen ongacg hebt geprofiteerd Otto was doodableek geworden d t zóu z n werk bij van Bernhelm zou eindigen had hij nooit konoea danken Hg wist echter niet wat h zou aanroeren om den atonn ta bezweren Toch waagde h eene poging die zeker meer uit iijn hart dan uit zgn reratond voorkwam Ala ik u leed heb gedaan la bet in onwetend haid geweest mgabaer van Bernhelm zeida by en ten bawqza daarvan 4iene dat ik nog dezen sTond elke betrekking mat dan keer BinDenalija zal albrakea Boe dat niet Lvdawu Mijoheer Biaaefiaiyn bgroorbeeld van het Algemeen NoderUudsch Werkliedan Verbond De nitvoerige discuaaie leidde tot geen bepaald besluit De Tereenigingaaldua Toorloopig eene afdeeling blgTen TorraeiJ van dan N N B B en later zal op die zajik taraggekomeu worden om dan een definitiMf bealmt la nemen Verder werd op Tooralel ika De Jonge bealoten eene zelfstandige kas tè rormen torwgl er een kleine conlribotie zdl gestort worden in den kas ran den bond Waarroor de loden hot blad De Bootwerker krygeo Daar in de Torige vergadering het bestuur zgne fnnctiëo ter bebehikkkg an de Tergadering bad gestald we den er thani drïa personen benoemd roor de functien van voorzitter secretaris en penningmeester In eene Tolgende vergadering zal b p beatanr aangeTuld worden Kerk te LeerF J Tan de Beroepen bij de Ned Hei broek en Middelkoop da F Plaasche Jz te Gooderak Bedankt voor bet beroep bg de Ned Herr Kerk te Randwgk c a door da F F J Tan de Flaaache St te Gouderak Beroepen bij de Ned Herv Kerk te Woubmgge da hear J Lamoitita rui Baarea cand ta Ütreohi Bg kon besloit ia benoemd tot directeur ran het postkantoor te Markelo de heer P Vi aer thans in gelgke betrekking te Waddlnxveen Bg kon beal is met 16 Oct a a beooemd tot surnumerair der poatergen en telegraphio M P Büy U Oadewater De officier van gez Ie kl F Bohreudor dienende aan bojOrd van Hr Ms pantaerschip Ëvertaenc wordt met 20 dezer op nouacti riteit gesteld Donderdag ia te Lexmond in de Lek opgaTÏacht het Igk van don 12 jartgen knaap die op 3 September te Vreeswgk orerböord is geTallen en verdronken Men achrgft uit Zerenbuizen Ëen fletargilar reed gisterenavond ona dorp in toen een jongen eensklaps een iportkar op deu weg zette Daar hij in volle vaart woa kon hg niet stilhouden en bracht daardoor schade aan B H rtkar en fiets terwgl de jongen kan meer voor u doen dan ik Wel heb ook ik gedaoht van m ne bakondheid met den gonrorneur gebruik te maken om u eene betrekking by het gouvernement te bozorgen maar dat is mij nog niet gelukt ffik vreea ja mynkeer Mya vader heeft er mg van getproken 2oo De gouverneur zeide dat er geen kaosop bestond Nn des te heter voor u Dan zouibn toch uwe dagen bezet zgn ffMaar mgoe avonden zijn vrg De arOnden houd ik vrij voor mgno doohtar Bovendien het werk ia bijna voltooid er de wnre Inat ontbreekt naij toch op het oogenblik om er mede voort ta gaan Van Bernhelm haalde middelerwijl zijne portefeuille ta Toorsohgn en nam er een courertje uit dat eenig papieren geld bevatte Oito zag bet en ag n bealuit stond vaat dat geld niet aan te nemen Maar er behoort in onze beschaafde maatschappij waar ieder zoo osQ geld gehackt is meer tact toe om geld lo weigeren dan om hst aso te nemen Hier mijnheer Ludemsn koop u een aandenken aan den tgd van onzen omgang en ran Bernhelm reikte hem een oouvartje toe Otto hield met beide handen zijn stoel raat Ik dank tt mgnbeer Wat meent u Dat ik uwe kennümaking op te hoogen prijs atel om er voor betaald te worden zetde Otto met da oogan strak op den grond geveatigd Hüoheer Ludemaa Mgnheer van Bernhelm u beoordeelt mg er aèfd U hab niats mat opzet tegen n misdreven j niftg door don gevolgden Tal lu annrtikitig kwam met den bergder Door den vador van den ki aap werd da bergder eeu oo ï llbllk m de Bcbuur iu verhaor genomen doch weder in rrgheiii gesteld De fietsrgdür kreeg nog oenige ontTcUingen aan den arm De politie is ran een en ander verwittigd De concertreis tdu hot Amaterdamscb Vokaalkwartet ih geigk men mocht rerwacbteu een triomf reis Na de eerste uitvoering te Amaterdam werden Uottardaia Leiden Dc venter Enkhnizen en Woensdag jl Arnhem bezocht Te Arnbem heeft men KOoaU wg reeds hebben medegedeeld het kerkgebouw niet willen afstaan tenztj eenige nummers van het pro gramma werden geschrapt Door de tairgke opkomst io Maaia Sacrum beeft bet Arubemache publiek beweteu met de omwisaeliog v n kerk iu concertzaal genoegen te nemen Reeds by het optreden werden de artisten met daverend applaus begroet dat men na elk nammer niet het minst aa het laatste aterker herhaalde In de kerk te Enkelzen deed zich bet eigenaardig geval voor dat de toehoorders medegoaleept door het riertal na bet slot in langdorige byfalihetuigingon hunne ingenomenheid met het geboorde betuigden Bg kon bealnit is een regeling roor klerken aan de iaspectiën der belastingen rastgesteld Dienvolgens bepaalt de hiinistor ran financiën het getal klerken dat aan elke inspectie dar directe belastingen iuroerrecbten en accgnzen kan worden werkzaam geateld on regelt hg hunne bezoldiging De bezoldiging van ieder der klerken zal niet te boven gaan a f 1000 voor de inspectie Rotterdam sGravenhage Leiden Amsterdam Haarlem Utrecht en Uroniogen b f 800 toor de overige inspectiën Aan inspectiën waarvoor het getal klerken bepaald ia op twee of meer kan het bierroren TBrmatde maximom aleehta door één banner worden bereikt de bolooniug ran ieder der overigen gaat twee derden vnn dat maximum niet te horen De bezoldiging ran klerken die jonger rgn dan 18 jaar gaat do helft van dat maximum niet te boren Dit besluit wordt geacht in werking te zgn getreden l Januari 1890 Ia de Levende Natuur a No 7 riudea wg onder meer een zeer lezenswaardige oorraapondentie orer de rraag of hft rerrAmeten en ik waa hior gaarne hot waa mij ten genot gfliveeni bg u te blgron u geeft roy niijn afiehoid uu ik ga dus maar nu nog geld van ii aan te n m n bovendien vergeef me dourvoor daarvoor beo ik te trolBch mijnheer van B rabelm De t iroo lag een ooganblik net een apotachtigan glimlach Ludeman nan Dut jonge nienach lotrotich om van hem gald aan te nomen voor geloverden arbeid I Ou diable se nioliait la fiartó I Maar die spottende glimlach verdween toch al zeer spoedig Ludeman bod gelyk dat bg thans ia deze omatandtgheden geen geld aannam dat besefte vai Bernhelm zelf maar hij besefte tevens dat zuo daardoor ook voor bet vervolg het bezwaar wsa weggenomen om een medewerker te hebbon juist die hulp voor niats verleend ham weerhouden moest or gebruik van te maken Ludeman zon reclit krggen op eene andere bebnodeling en daarvoor was buntie munt Bobappelijke poaitls te vvrsohillond De heer van Bernhelm bedacht met dat over weinige mBanden die positie vrg gelgk zou zgn Bovendien do reden die hij had aangevoerd was niet afhankelijk van eenig salaris en van Bnrohelm zich zelven gelgk blijvende zei Ie zoo koel mogelyk Zoo als gij wilt Ludeman dan dank ik n voouwe hulp Als gij mg ia het vervolg mocht noodig hebben zal het mij aaugenicam wozen u van dienat te zijn Daarbij itak hij hem twee ringers toe en Otto vertrok bol hart vol ven allerlei gedochtau on plannen maar zonder er in het minst aan te denkon wat men te buis wel zeggen zon M bg vertelde dat van Berobalm hem zgn onlalog gegeven had en dat bg op den koop toe dieni geld had geweigerd Daaraan dacht b eerst toao hij na eene unga waa dooden rap diert n bg kinderen niet wreedheid kweekt of men ben niet Uercr liefde en eerbied roor do dieren moeat inbocMmen en het antwoord daarop ran de redactie die zioh reor goed verdedigt Hot blgft een mooilgk punt maar er is reel TOor de alelling der redactie te zeggen dat juist rerzamelanra den grootiten oerbied Voor de natanr hebben en niet xondar noodzaak znllan doodan io ieder geTal nooit wreed zullen zgn Men meldt uit Den Unag De gearresteerde in zake den broedertwiat ia hot Kouingabofje ia Donderdag avund op Trjje voeten gesteld nadat proces rerbRal waa opgemaakt ter zake ran de miBban leling dia ro doende zon bewezen zgn üet wordt echter met grond betwgfeld of da dood ran zgn broeder gerolg is van bot toegebrachte lichamelijk tetsol De familie ran dau gestorvene h afi reeds verlof bekomen om het Igk te doen bagraren De elfeotenboek ran de baura te Amaterdam verkeerde giatoren in opwinding over het feit dat oen commiasionair ia effecten B G K per circulaire aao de cliünteelo in de proTiDcie heeft aangeboden haar zonder berekening raa proriaie te bediauen liet einde aa dat da man onder groot lawaai da beurs werd afge Kene weduwe met 3 kleine kinderen dïa te Eindboven wegena achteratallige hnttr gorecbieIgk nit h ire woning werd rerwgderd is roeda ongeveer vK r weken zonder dak Kerst lieeft zg met toestemming het brandapuithui je mogen betrekken doch dab ook weder moeten rerlaten Zg beeft haar bivak nu daar achter opgeslagen en om zich tegep de meeste regen en wind te bsachutted an zeildoek gespannen lil een voorstad ran Khardoff hoeft men verleden week a nachts ingebroken in het buis van oen handelaar in onde kleeran Novikuff Ue man de vrouw een achoonzoster een meisje dat er logeerde en een knecht werden afgemaakt d or alagen met een koevoet daarna hebben de moordenaars de lijken met petroleum begoten en het huis in brand gestoken na de katten te hebben opengebroken en leeggeplouderd Ken 12jange knaap die er ip slaagde te ontvluchten waarschuwde de buren De brand werd spoedig geblaacht Ook oen kind van 8 maanden bleef in leven Men veronderstrlt dat de moordeuaara werklieden waren ia dienst au Norikoff die bekend atond als een woekeraar Eenigen zgn gearresteerd deluig dus middag te laat lo hui4 kwam en ziob aan tufel legenorer zijn vader neerzette tig waizoo vervuld met het voorgfrsUene bg den baron dat hij uiot aeaa opmerkte hoe de oude heer ernatigsr dan gewoonlijk koek en voUtrekt doof wai voor de Hsfdiglieden van den beer Vink die na twee of drie rau zijne gewone geeatlgo gezegden geuit te hetibon ton slotte ook den moatt opgaf en eren ernstifCr keek aU do verc orr leden rau het gezin Otto zeide Ludeman toer hpt middagmaal was afgaloopen k heb oen smbtonsar tig me gokregan Dus Dna heeft men u biet benoemd Kon zekere jonkbeer de Watto hof t de plaals ingenomen dia ik u bad toegedacbt Goddank P l Wat zegt go jongenjt t wni mijn hoop on mgn rreugd geweest als ik u aan ingn zgdo had gehad Nu moet ik er oen ander zien een entln een deugniet een weggejaagde student die oeiie betrekking moest hebbati Wat men oen oud ambtenaar die zgn loven aan 7ijiie betrekking gaf weigerde sehenkt men nu san don eerite den beatan verloopen jonkheer die protectie heeft Ik denk er hard over mijn pensioen te vragen Ik vol io de termen en ze kunnen het mij niet weigeren f miaachioD zullen ze dat ru toch doen de osna onrecht voardighaid leidt t t de andere De oude Ludeman jlvas driftiger dan Utto hemooit gezien had Hg voelde zich Un ook diepgekrenkt